Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Johanna Everharda de Roij, douariere van Johan Halfwasenaar, heer van Onsenoort en Nieuw Luijck, eigenaresse van de korenmolen te Onsenoort------ de Vinck, molenaar te ElshoutNiet nakomen van conventie d.d. 10- april 1693 aangegeven over de manier van vervoer over aangewezen gebied10-07-1782
Cathrina Taarling, weduwe en boedelhoudster van Gerard van der Ploeg, voormalig koopman in wijnen te Delt. . . . . van der KaaNalatigheid in betaling van schuld25-09-1733
Johan van Asten, notaris q.q.Aart van de Weterinck en Jan Cornelis Janse van der Burgh, borgen van de inmiddels overleden Cornelis Janse van der BurghVerzoek tot betaling van de achterstallige huur over dejaren 1728 t/m met de interest, alsmede betaling van diverse omslagen, die op de landerijen rusten en betaling van de gemaakte kosten21-12-1730
Mr. Gillis Graafland, Mr. Joan Graafland, advocaten van 't HofAbraham Cortelant, Mr. Pieter Graafland, vader van de supplianten als executeurs-testementair over de boedel van margaretha Elisabeth de Geer, weduwe van Mr. Jacob TriglandGeschil over een legaat groot 60.000,- gulden, komende uit de nalatenschap van Daniel de Geer, oom van Margaretha Elisabeth de Geer16-12-1757
Adam Hollebeek, wonende te LeidschendamAbraham Franken, wonende te Hazerswoude, Willem Franken, Adriaan Franken Beijaard, zich gestald als borgenNalatigheid in het aflossen van een oblgatie24-05-1787
Willem Jansz Pijll, wonende te Ouddorp, oudoom en administrateur van de goederen van Maerten Lenertsz, nagelaten zoon van Lenert Maertensz en Jannetgen MatheusdrAbraham Geleijnsz, gehuwd met Marijtgen Matheusdr, wonende te OoltgensplaatGeschil over de nalatenschap van Thonis Jacobsz, gewoond hebbende te Zuidland12-10-1635
Guillaume Charron Sint Germain, optredende voor Maria Josepha Boisanguin, weduwe en erfgename van Joseph d'Arredondo en voor haar zoon Antonio d'Arredondo, kapitein, en tevens optredende als voogd over de minderjarige Franciscus d'ArredondoAbraham Lombroso, wonende te AmsterdamWeigering om leningen en betalingen af te rekenen04-04-1726
Marcellus Broem, wonende te Amsterdam, tesamen met een aantal anderen, allen deelnemers in een overeenkomst van geldlening in een mijnbouw bedrijfAdolph Jan Heshuijzen, raad van de vroedschap van Haarlem en Frans Jacob heshuijzen, thesaurier extraordinaris van Amsterdam, compagnon in, " Adolph Jan Heshuijzen en Compagnie",Fraude met onderpanden van een aandelen uitgifte26-03-1779
Jonker Arent Vijgh, kapitein van het garnizoen te Wezel, zoon van Jonker Carel Vijgh, heer van ZoelenAdolph Philippe de Hornes, baron van Loqueren, universeel erfgenaam van Maximiliaen de Hornes, vrijheer van LoquerenGeschil over de verkoop van enkele pecelen leenland, gelegen in Zoelen24-08-1835
Willem Pieterssen van Wieringen, wonende Aalsmeer en Cornelis Jansen IJlick te Amsterdam als voogden en schout en weesmeester van Kuddelstaart als oppervoogden, administrerend de aktie van de enige zoon en erfgenamen van Willem Machielsen PutAdriaan Cuijck, wonende te Amsterdam, gehuwd met een dochter en erfgenaame van Jan Ijbrantssenetaling van een schuld van 700.- gulden tegen 5% contract ddd.d. 09-10-1634 ondertekend door Jan Ijsbrantssen en bevestigd voor schepenen van Nieuweramstel op 12-01-163914-04-1650
Procureur - Generaal over Holland en West- FrieslandAdriaan de Bruijn, beurtschipper, varende van Geertruijdenberg op 's Gravenhage v.v.Vervoer van jenever zonder tolgeld te betalen van wat al vanaf 13 mei 1518, op ordonantie van Keizer Karel de vijfde, verplicht was09-09-1771
Maria Stoop, wonende te ZevenbergenAdriaan Kanters, wonende te ZevenbergenOntkennend vaderschap en weigering om vergoeding voor ontering, kraamkosten en alimentatie voor het geboren kind te betalen31-08-1787
Pieter Mentinck en Zonen, kooplieden te AmsterdamAdriaan van der Kaa, wonende te Katwijk, en Willem Lorimier, solliiciteur militair in Den HaagOnenigheid over betaling van assignatie over het verschaffen van geld om diverse wisselbrieven te voldoen26-07-1726
Zacharias Rijtlinger, koopman te Amsterdam, ten behoeve van Judica Abrahams, huisvrouw van Mozes Salomons, die haar man in deze vertegenwoordigtAdriaan van Koperen, vaandrig onder het regiment Guardes te voet in garnizoen in den Haag, en zijn moeder Johanna van Brakel, weduwe van Jacob van KoperenHet niet voldoen aan wisselbrieven23-12-1738
Beatrix Elias van Riethoeff, weduwe van Gerrit Cornelisz van Meijnevelt, camelaar van de Grote Waterschappen van Woerden, Johan Dibbits oud-burgemeester van Woerden en hoogheenraad van de Grote WaterschappenAdriana Stoopen, weduwe van Cornelis Willemsz van Meijnevelt, secretarisGeschil over terugbetaling van een lening van 1100.- gulden met de garantie in de vorm van een obligatie08-08-1648
Adriana. Geertruijt Cornelia ten Haghuijs, meerderjarig en ongehuwd, wonende te AmsterdamAdrianus Baron ten Haghuijs en zijn vrouw Johanna Catharina van Rietvelt, wonende te VianenOnenigheid over terugbetaling van een obligatie met de bij behorende rente22-05-1726
Hendrick Grouweels, zwaardveger in Den HaagAdvocaat de Sillo ten behoeve van zijn broer Reijnier de SilloBetaling voor een geleverd rapier en een paar sporen08-02-1641
Carolina Frederica Henrietta Maria, gravin van Bentheijm, Steinfurt, Tecklenburg en Limburg, gravin douariere van Gronsfeld, ambachtvrouw van Werkendam en WerkenAdvocaatfiscaal en Procureur Generaal van de grafelijkheidsdomeinen van HollandGeschil over afdracht van de opbrengst van de visserij en de vogelarij04-11-1756
Aaltje van Suijlighem, weduwe en erfgename van Johannes Canneman, gewezen collecteur in loten te wonende te Den HaagAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenVoldoening van een schuld van 910.- gulden aan suppliante, wegens van haar overleden man gekochte, maar niet betaalde loten13-12-1776
Tobias Levij Rees c:s: qq, allen voogden en administrateurs over de nalatenschap van Hartog ReesAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenNalatigheid in aflossing van een wisselbrief04-08-1772
Arij Kerman, mr. hoefsmid in Den HaagAmarante D'aumale De HancourOnenigheid over betaling van enige rekeningen02-07-1726
Maria Anna Pappers, weduwe van wijlen Johan Augustijn Boutens, wonende te 's- Hertogenbosch en zuster van wijlen Anna Catharina Pappers, in haar leven "klopje"of Geestelijke Dochter te den Bosch. De laatste had met Maria van Meerwijk in compagnie een koopmanschap in kanten, daarna huishoudster van tegenpartij.Ambrosius Augustijn Garcia, van de Dominicaner Orde en als priester bedienende de Roomse Gemeente van Avenhorn in Noord-Holland.Oplichting van Anna Catharina Pappers voornoemd door tegenpartij voor 3000 gulden uit haar Compagnie en onterechte toe-eigening van haar nalatenschap waarvan hij haar slechts 1000 gulden heeft gegeven. Tegenpartij moet overleggen Staat en Inventaris van alle goederen, effecten, actiën en crediten van voornoemde Anna Catharina. Tevens moet hij betalen de kosten hiervan.24-07-1720
Juffrouw Josina van der Hooch, weduwe van heer Floris van Bam, wonende in Den HaagAndries Bom, secretaris van MonsterTerugbetaling van een kapitaal van 600,- gulden met rente volgens den penning 16 sedert 1645-01-1219-05-1648
Bouwe Peterse Scheltena md. wonende te RotterdamAndries Joseph Polak, wonende te Rotterdam, Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris te AlblasserdamNalatigheid in aflossing van obbligaties en verpande obligaties24-05-1792
Marijtje Elberts van 't Endt c:s:, wonende te LoosdrechtAnna de Haze, weduwe van Lieve Geelvink, burgemeester van Amsterdam, als ambachtsvrouw van de LoosdrechtenNiet voldoen aan de volledige voorwaarden van het plakkaat d.d. 20-12-1595 vastgesteld i.v.m vervening van land07-07-1758
Paulus Arend Corneliszn, wonende te ZevenbergenAnthonie Anemaat, Cornellis Knook, Pieter Baex, Abraham den Engelse, Huibert Boot, Cornelis van der GijpTen onrechte tegenhouden van de benoeming van de suppliant tot ingeland van de Slikpolder, als opvolger van de overleden Adriaan Zeger Baxe11-05-1757
Pieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant24-10-1810
Maria van Hogendorp, weduwe van François Leijdekker, wonende in Den HaagAnthony Heron, wonende te St. MaartensdijkOnenigheid over de terugbetaling van een obligatie met 7 jaar rente25-06-1726
Aert Ruijseaar en echtgeoteJannetje Valk cum_suisArij Jacobs van der Aar, wonend Oudshoorn en Egbert Jacobs van den Hoon wonende Ouwerkerk op den IJssel, executeurs van de boedel van jan Dirkz Roos wedunaar van Maria ValkGeen inzage geven in een niet uitkeren van de erfenis
Trijntje Cornelisdr Visser, weduwe van Meas Janse Treurniet, wonende te NootdorpArmmeester van Stompwijk, armmeester van VoorburgVerzoek om akte van indeminiteit i.v.m. alimentatie van suppliantes twee dochters genaamd Lidweij en Aaltje24-09-1782
Klaas Intenhove, wonende te BodegravenArmmeesters van BodegravenNalatigheid in het verzorgen van alimentatie09-07-1772
Armmeesters van LeimuidenArmmeesters van Rijnsaterswoude, armmeesters van kalslagenGeschil over het onderhoud vam drie kinderen van Willem Maartenszn van der Linden , geboren te Leimuiden genaamd: Marietje, Grietje en Maarten28-02-1765
Arend Schroder nom ux. koopman te Amsterdam, gehuwd met Alida van Hattum, kleindochter van Hubertus van PothovenArnoldus Lutjens, wonende te Amsterdam, administrateur over de goederen van Alida van HattumWeigering in uitkering van penningen komende uit goederen uit de nalatenschap van Hubertus van Pothoven16-03-1762
Magdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamBarent Dircxsz Velthuijsen, principaal en Dirck Barentsz Velthuijsen als borgen en mede principaal, kooplieden te AmsterdamAchterstallige aflossing van een oblgatie17-08-1635
Katharina van Beaumont, weduwe van Johan de Wit en erfgenaam van hun zoon Mr. Johan de Wit, gewezen burgemeester van DordrechtBarent Taaij, koopmans boekhouder te DordrechtWeigering om rekening en verantwoording af te leggen over het beheer van de nalatenschap van wijlen Willem de Wit22-01-1726
Maria de Both, wonende te Gouda weduwe van Johannes van IJssum, predikant te Hendrik Ido AmbachtBartholemeus van Gelsdorp, notaris te DordrechtWeigering een copie af te geven van het testament van Evert Hartman, gewezen koopman te Dordrecht en oom van suppliante27-04-1733
Cornelis van der End, commissaris van de wet te Delfshaven Boudewijn de Wit, schepenen en rentmeester te Scheveningen, executeurs testementair van de nalatenschap van Jacobus TorenBastiaan van Pavia, wonende te Delfshaven, gelegateerd tot vruchtgebruiker van de nalatenschap van Jacobus Toren. Adianus de Bas, notaris en procureur te Delft, Carel van Diest, wonende te DelftDe wens van suplianten om als executeurs testementair van de nalatenschap om de opleiding van de minderjarige Bastiaan Pavia, Verzoek tot preferentie van de opvoedingskosten voor de minderjarige erfgenaam van Jacobus Toren boven de betaling van de vruchtgebruiker, vader van de erfgenamen30-05-1775
Sevania Roelofse, weduwe van François Kemps, wonende te 's GravenhageBennardus Schagen, wonende te Leiden, Johannes Wilhelmus de Wilde, wonende te 's Gravenhage executeurs-testementair over de boedel van Maria Catharina van Beets, weduwe van Johannes Kemps en later gehuwd met Cornelis SchagenGeschil over deafwikkeling van de nalatenschap van Maria Catharina van Beets06-11-1767
Teijsset en Cie, kooplieden te Amsterdam, handelend voor Perseval Pott sr en John Ravel Frije te LondenBewindhebbers der generale Nederlands geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie (ter kamer in Middelburg)Nalatigheid in voldoening van een tweede assignatie, getrokken d.d. oktober 1785 ter waarde van 35532:10:8 guldens met rente09-03-1787
Melvill en Wolff, kooplieden te Amsterdam qqBewindhebbers der generale Nederlandse geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie ( ter kamer Middelburg )Nalatigheid in voldoening van een eerste assignatie getrokken 27 april 1785 ter waarde van 35100 :- :- gulden11-03-1787
Thomas en Charles Wilkison kooplieden te Amsterdam qqBewindhebbers der generale Nederlandse geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie ( ter kamer Middelburg)Nalatigheid in voldoening van drie assignaties getrokken 20 november 1785 terwaarde van 1e. 29207 : 9 : 8 guldens, 2e. 27816 : 13 : - guldens, 3e. 22940 : 15 : 8 guldens met rente09-03-1787
Pije Rick en Cie, kooplieden, wonende te Amsterdam qqBewindhebbers der generale Nederlandse geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie (ter kamer middelburg)Nalatigheid in voldoening van een tweede assignatie getrokken oktober 1785 ttterwaarde van 34843:18:10 guldens met rente09-03-1787
Rachel Salvador, weduwe van Aron Fernandes Nunez, wonende te Amsterdam qq.Bewindhebbers van de V.O.C. te AmsterdamWeigering om een codicil a.d. 15000,- gulden te transporteren aan Joseph Fernandes Nunez, koopman te Amsterdam, komemde uit de nalatenschap van Jacob Medez da Costa29-07-1755
Mr Adriaan Isaack Valkenier, commissaris van de stad AmsterdamBewindhebbers van de Verenigde Oostindische CompagnieVermissing van 17 wisselbrieven06-09-1759
Job van Dijk, gehuwd met Anna van Cleeff, dochter van Jan van Cleeff en Sara NorréBewindhebbers van de West Indische CompagnieGeschil over 1/4 deel der nalatenschap van Robert Norré, die Directeur-Generaal van de kust van Guinne is geweest30-11-1767
Sibilla Hermina van der Sluijs, weduwe en erfgename van Gualther van der Beets, wonende te DelftBewindvoerder van de Oost Indische CompagnieWeigering om restitutie van 2000 rijksdaalders i.v.m. borgtocht22-12-1768
Gualter van der Beets, wonende te 's GravehageBewindvoerders van de Oost Indische CompagnieWeigering om uitbetaling van verkochte goederen en verdiend salaris22-03-1757
Mr. jacob Hendrik van Damme, advocaat van 't Hof, handelend voor Jan Jacob en Thomas van den Berg, meerderjarige kinderen en erfgenamen van Willem van den Berg overleden 1745 resident te Mocha, ten dienste van de Oost-Indische-CompagnieBewindvoerders van de Oost-Indische-Compagnie ter kamer EnkhuizenNalatigheid in betaling van 3/4 deel van verdiende gage, toekomende aan de erfgenamen28-02-1773
Cornelis van Swanenburg, kapitein ter zee ten dienste van de V.O.C. , wonende te VlissingenBewindvoerders van de V.O.C.Nalatigheid in afrekening van provisie, gage en premie. Bovendien vergoeding van schade en interest m.b.t. het verbod voor vervoer van goederen op de thuisreis, wat bij zijn aanstelling was gepermitteerd18-10-1762
Lucia Sinculer, wonende te Rotterdam, enige dochter van Willem Sinculer en Helena NorreBewindvoerders van de West Indische CompagnieNalatigheid in uitkering van supplianted deel. Als fideicommissaire erfgename van Robbert Norre, haar oom11-10-1773
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in