Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
433 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 433 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieJohanna Everharda de Roij, douariere van Johan Halfwasenaar, heer van Onsenoort en Nieuw Luijck, eigenaresse van de korenmolen te Onsenoort------ de Vinck, molenaar te ElshoutNiet nakomen van conventie d.d. 10- april 1693 aangegeven over de manier van vervoer over aangewezen gebied
Mandament van rau actieCathrina Taarling, weduwe en boedelhoudster van Gerard van der Ploeg, voormalig koopman in wijnen te Delt. . . . . van der KaaNalatigheid in betaling van schuld
Mandament van rau actieJohan van Asten, notaris q.q.Aart van de Weterinck en Jan Cornelis Janse van der Burgh, borgen van de inmiddels overleden Cornelis Janse van der BurghVerzoek tot betaling van de achterstallige huur over dejaren 1728 t/m met de interest, alsmede betaling van diverse omslagen, die op de landerijen rusten en betaling van de gemaakte kosten
Mandament van rau actieMr. Gillis Graafland, Mr. Joan Graafland, advocaten van 't HofAbraham Cortelant, Mr. Pieter Graafland, vader van de supplianten als executeurs-testementair over de boedel van margaretha Elisabeth de Geer, weduwe van Mr. Jacob TriglandGeschil over een legaat groot 60.000,- gulden, komende uit de nalatenschap van Daniel de Geer, oom van Margaretha Elisabeth de Geer
Mandament van rau actieAdam Hollebeek, wonende te LeidschendamAbraham Franken, wonende te Hazerswoude, Willem Franken, Adriaan Franken Beijaard, zich gestald als borgenNalatigheid in het aflossen van een oblgatie
Mandament van rau actieWillem Jansz Pijll, wonende te Ouddorp, oudoom en administrateur van de goederen van Maerten Lenertsz, nagelaten zoon van Lenert Maertensz en Jannetgen MatheusdrAbraham Geleijnsz, gehuwd met Marijtgen Matheusdr, wonende te OoltgensplaatGeschil over de nalatenschap van Thonis Jacobsz, gewoond hebbende te Zuidland
Mandament van rau actieGuillaume Charron Sint Germain, optredende voor Maria Josepha Boisanguin, weduwe en erfgename van Joseph d'Arredondo en voor haar zoon Antonio d'Arredondo, kapitein, en tevens optredende als voogd over de minderjarige Franciscus d'ArredondoAbraham Lombroso, wonende te AmsterdamWeigering om leningen en betalingen af te rekenen
Mandament van rau actieMarcellus Broem, wonende te Amsterdam, tesamen met een aantal anderen, allen deelnemers in een overeenkomst van geldlening in een mijnbouw bedrijfAdolph Jan Heshuijzen, raad van de vroedschap van Haarlem en Frans Jacob heshuijzen, thesaurier extraordinaris van Amsterdam, compagnon in, " Adolph Jan Heshuijzen en Compagnie",Fraude met onderpanden van een aandelen uitgifte
Mandament van rau actieJonker Arent Vijgh, kapitein van het garnizoen te Wezel, zoon van Jonker Carel Vijgh, heer van ZoelenAdolph Philippe de Hornes, baron van Loqueren, universeel erfgenaam van Maximiliaen de Hornes, vrijheer van LoquerenGeschil over de verkoop van enkele pecelen leenland, gelegen in Zoelen
Mandament van rau actieWillem Pieterssen van Wieringen, wonende Aalsmeer en Cornelis Jansen IJlick te Amsterdam als voogden en schout en weesmeester van Kuddelstaart als oppervoogden, administrerend de aktie van de enige zoon en erfgenamen van Willem Machielsen PutAdriaan Cuijck, wonende te Amsterdam, gehuwd met een dochter en erfgenaame van Jan Ijbrantssenetaling van een schuld van 700.- gulden tegen 5% contract ddd.d. 09-10-1634 ondertekend door Jan Ijsbrantssen en bevestigd voor schepenen van Nieuweramstel op 12-01-1639
Mandament van rau actieProcureur - Generaal over Holland en West- FrieslandAdriaan de Bruijn, beurtschipper, varende van Geertruijdenberg op 's Gravenhage v.v.Vervoer van jenever zonder tolgeld te betalen van wat al vanaf 13 mei 1518, op ordonantie van Keizer Karel de vijfde, verplicht was
Mandament van rau actieMaria Stoop, wonende te ZevenbergenAdriaan Kanters, wonende te ZevenbergenOntkennend vaderschap en weigering om vergoeding voor ontering, kraamkosten en alimentatie voor het geboren kind te betalen
Mandament van rau actieQuirina van Dam,wonende op Goeree, weduwe van wijlen Leendert van Sonsbeeck, in zijn leven Schepen en Raad van Vlissingen in ZeelandAdriaan van Dam, broer van suppliant, ook wonende op GoereeTegenpartij moet betalen aan suppliant 19.862 gld.,15 st.8 penningen en de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actiePieter Mentinck en Zonen, kooplieden te AmsterdamAdriaan van der Kaa, wonende te Katwijk, en Willem Lorimier, solliiciteur militair in Den HaagOnenigheid over betaling van assignatie over het verschaffen van geld om diverse wisselbrieven te voldoen
Mandament van rau actieMaria Duijst van Voorhout, Vrouwe van Renswoude etc. huisvrouw van Frederik Adriaan van Rheede, Heer van Renswoude etc., geëligeerd Raad ter Vergadering van de Heeren Edelen en de Ridderschap van Utrecht en Gedeputeerde van de provincie Utrecht ter Vergadering van de Staten Generaal der Verenigde NederlandenAdriaan van Groenewegen en Juliaan van Groenewegen te Delft en Raven, executeurs van Geertruijd van der Burgh, grootmoeder paternel van suppliant, in haar leven weduwe van wijlen Johan Duijst van Voorhout, in zijn leven Raad en Burgemeesters van DelftErfeniskwestie. Geertruid van der Burgh voornoemd heeft op 26-05-1686 voor notaris Johannes Fijck in Delft haar testament gemaakt. Tegenpartij moet uitkeren de legitieme portie van testatrice aan het nagelaten kind van suppliants zuster Geertruijdt Duijst van Voorhout ,aan haar verwekt door wijlen Meester Julius van der Moer, in zijn leven Heer van Haeringcarspel
Mandament van rau actieZacharias Rijtlinger, koopman te Amsterdam, ten behoeve van Judica Abrahams, huisvrouw van Mozes Salomons, die haar man in deze vertegenwoordigtAdriaan van Koperen, vaandrig onder het regiment Guardes te voet in garnizoen in den Haag, en zijn moeder Johanna van Brakel, weduwe van Jacob van KoperenHet niet voldoen aan wisselbrieven
Mandament van rau actieWillem Goos, koopman in tabak, wonende te Leiden, als vader en voogd over zijn zoon Fredrick Goos, 22 jaar en minderjarigAdriaen Uijtterweer, voorheen grutter bij wie zoon van suppliant in dienst wasTegenpartij heeft zijn grutterij in Lisse verkocht aan Paulus Maertensz. Schooten. Suppliants zoon is bij hem gaan werken, maar op zijn eerste werkdag is hij aangevallen en met een mes gestoken door tegenpartij. Suppliant wil dat tegenpartij hem het meesterloon vergoed, schadevergoeding geeft en smartegeld, tesamen voor een bedrag van 2000 gld en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieLijsbet Hellemert, wonende in Den Haag, dienstmeidAdriaen VerdonckTegenpartij moet betalen aan suppliant alimentatie voor het kind dat hij bij haar heeft verwekt, tot het kind 22 jaar is: wekelijks 2 gld en 10 st plus de kraamkosten en de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieAssuerus Hendrick, Graaf van Spangen, Heer van Terlist etc.Adriaen Wittert van der Aa, Ambachtsheer in Grijsoort, Heer van Cronenburgh etc.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 3000 gld met rente van 5% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieBeatrix Elias van Riethoeff, weduwe van Gerrit Cornelisz van Meijnevelt, camelaar van de Grote Waterschappen van Woerden, Johan Dibbits oud-burgemeester van Woerden en hoogheenraad van de Grote WaterschappenAdriana Stoopen, weduwe van Cornelis Willemsz van Meijnevelt, secretarisGeschil over terugbetaling van een lening van 1100.- gulden met de garantie in de vorm van een obligatie
Mandament van rau actieAdriana. Geertruijt Cornelia ten Haghuijs, meerderjarig en ongehuwd, wonende te AmsterdamAdrianus Baron ten Haghuijs en zijn vrouw Johanna Catharina van Rietvelt, wonende te VianenOnenigheid over terugbetaling van een obligatie met de bij behorende rente
Mandament van rau actieHendrick Grouweels, zwaardveger in Den HaagAdvocaat de Sillo ten behoeve van zijn broer Reijnier de SilloBetaling voor een geleverd rapier en een paar sporen
Mandament van rau actieCarolina Frederica Henrietta Maria, gravin van Bentheijm, Steinfurt, Tecklenburg en Limburg, gravin douariere van Gronsfeld, ambachtvrouw van Werkendam en WerkenAdvocaatfiscaal en Procureur Generaal van de grafelijkheidsdomeinen van HollandGeschil over afdracht van de opbrengst van de visserij en de vogelarij
Mandament van rau actieAaltje van Suijlighem, weduwe en erfgename van Johannes Canneman, gewezen collecteur in loten te wonende te Den HaagAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenVoldoening van een schuld van 910.- gulden aan suppliante, wegens van haar overleden man gekochte, maar niet betaalde loten
Mandament van rau actieTobias Levij Rees c:s: qq, allen voogden en administrateurs over de nalatenschap van Hartog ReesAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenNalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Mandament van rau actieArij Kerman, mr. hoefsmid in Den HaagAmarante D'aumale De HancourOnenigheid over betaling van enige rekeningen
Mandament van rau actieMaria Anna Pappers, weduwe van wijlen Johan Augustijn Boutens, wonende te 's- Hertogenbosch en zuster van wijlen Anna Catharina Pappers, in haar leven "klopje"of Geestelijke Dochter te den Bosch. De laatste had met Maria van Meerwijk in compagnie een koopmanschap in kanten, daarna huishoudster van tegenpartij.Ambrosius Augustijn Garcia, van de Dominicaner Orde en als priester bedienende de Roomse Gemeente van Avenhorn in Noord-Holland.Oplichting van Anna Catharina Pappers voornoemd door tegenpartij voor 3000 gulden uit haar Compagnie en onterechte toe-eigening van haar nalatenschap waarvan hij haar slechts 1000 gulden heeft gegeven. Tegenpartij moet overleggen Staat en Inventaris van alle goederen, effecten, actiën en crediten van voornoemde Anna Catharina. Tevens moet hij betalen de kosten hiervan.
Mandament van rau actieJuffrouw Josina van der Hooch, weduwe van heer Floris van Bam, wonende in Den HaagAndries Bom, secretaris van MonsterTerugbetaling van een kapitaal van 600,- gulden met rente volgens den penning 16 sedert 1645-01-12
Mandament van rau actieBouwe Peterse Scheltena md. wonende te RotterdamAndries Joseph Polak, wonende te Rotterdam, Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris te AlblasserdamNalatigheid in aflossing van obbligaties en verpande obligaties
Mandament van rau actieMarijtje Elberts van 't Endt c:s:, wonende te LoosdrechtAnna de Haze, weduwe van Lieve Geelvink, burgemeester van Amsterdam, als ambachtsvrouw van de LoosdrechtenNiet voldoen aan de volledige voorwaarden van het plakkaat d.d. 20-12-1595 vastgesteld i.v.m vervening van land
Mandament van rau actiePaulus Arend Corneliszn, wonende te ZevenbergenAnthonie Anemaat, Cornellis Knook, Pieter Baex, Abraham den Engelse, Huibert Boot, Cornelis van der GijpTen onrechte tegenhouden van de benoeming van de suppliant tot ingeland van de Slikpolder, als opvolger van de overleden Adriaan Zeger Baxe
Mandament van rau actiePieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant
Mandament van rau actieMaria van Hogendorp, weduwe van François Leijdekker, wonende in Den HaagAnthony Heron, wonende te St. MaartensdijkOnenigheid over de terugbetaling van een obligatie met 7 jaar rente
Mandament van rau actieElisabeth van Hoecke, weduwe en erfgenaam van Willem Cornelisse Abbenbroeck, wonende te LeidenArij Abbenbroeck, zoon van Willem Cornelisse voornoemd en Maartje SpringerTegenpartij moet aan suppliant geven de inventaris van de gemeenschappelijke boedel van Willem Cornelisse Abbenbroeck voornoemd en Maartje Splinter, echtelieden, gewoond hebbende in het dorp van Beijerland. Ze laten 4 kinderen na: Bastiaentje, Arij, Cornelis en Johannes. Suppliant wil uit de boedel van Maertje Splinter een vierde deel
Mandament van rau actieElisabeth van Hoecke, weduwe en erfgenaam van Willem Cornelisse Abbenbroeck, wonende te LeidenArij Abenbroeck, zoon van Willem Cornelisse voornoemd en Maartje SpringerTegenpartij moet aan suppliant geven de inventaris van de gemeenschappelijke boedel van Willem Cornelisse Abbenbroeck voornoemd en Maartje Springer, echtelieden, gewoond hebbende in het dorp van Beijerland. Ze laten 4 kinderen na; Basriaentje, Arij, Cornelis en Johannes. Suppliant wil uit de boedel van Maartje Splinter een vierde deel
Mandament van rau actieAert Ruijseaar en echtgeoteJannetje Valk cum_suisArij Jacobs van der Aar, wonend Oudshoorn en Egbert Jacobs van den Hoon wonende Ouwerkerk op den IJssel, executeurs van de boedel van jan Dirkz Roos wedunaar van Maria ValkGeen inzage geven in een niet uitkeren van de erfenis
Mandament van rau actiePieter Raes, wonende in Vlaardingen, getrouwd met Marijtje Claese Braets, enige nagelaten dochter van Arriaentje Jacobs Langelaan, die een dochter was van Jacob Cornelisse LangelaenArij Jans Pernis, getrouwd met Arriaentje voornoemd; Leendert Gerrits van der Hoeve; Cornelis Jacobs cleijwegt; Arij Andries Hoogeveen en Nicolaes Braets, voogden over Arrientje Jacobs Langelaan voornoemdSuppliant verzoekt aan tegenpartij aan hem uit te keren uit de eerste nagelaten goederen van de voornoemde Jacob Cornelisse Langelaen een bedrag van 3.500 gld te voldoen in obligaties ten laste van het Gemene Land van Holland en Westfriesland kantoor Delft, of in geld met rente
Mandament van rau actieGangert Jans Backer en Pieter Ariens in 't hout, getrouwd met Geertie Jans Backer, beide wonende te ZevenhuizenArij Pieters in 't Hout, weduwnaar van Jetie Cornelis Besemer, behoudmoeder van suppliantTegenpartij moet zijn handen aftrekken van het huis met meubels, erf, schuur en boomgaard en van de obligaties waarvan Jetie Cornelis Besemer voornoemd het vruchtgebruik heeft. Op 06-06-1707 heeft zij met suppliant de boedel gedeeld van wijlen Jan Gangers Backer, vader en schoonvader van suppliant en hij moet betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieTrijntje Cornelisdr Visser, weduwe van Meas Janse Treurniet, wonende te NootdorpArmmeester van Stompwijk, armmeester van VoorburgVerzoek om akte van indeminiteit i.v.m. alimentatie van suppliantes twee dochters genaamd Lidweij en Aaltje
Mandament van rau actieKlaas Intenhove, wonende te BodegravenArmmeesters van BodegravenNalatigheid in het verzorgen van alimentatie
Mandament van rau actieArmmeesters van LeimuidenArmmeesters van Rijnsaterswoude, armmeesters van kalslagenGeschil over het onderhoud vam drie kinderen van Willem Maartenszn van der Linden , geboren te Leimuiden genaamd: Marietje, Grietje en Maarten
Mandament van rau actieArend Schroder nom ux. koopman te Amsterdam, gehuwd met Alida van Hattum, kleindochter van Hubertus van PothovenArnoldus Lutjens, wonende te Amsterdam, administrateur over de goederen van Alida van HattumWeigering in uitkering van penningen komende uit goederen uit de nalatenschap van Hubertus van Pothoven
Mandament van rau actieMagdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamBarent Dircxsz Velthuijsen, principaal en Dirck Barentsz Velthuijsen als borgen en mede principaal, kooplieden te AmsterdamAchterstallige aflossing van een oblgatie
Mandament van rau actieKatharina van Beaumont, weduwe van Johan de Wit en erfgenaam van hun zoon Mr. Johan de Wit, gewezen burgemeester van DordrechtBarent Taaij, koopmans boekhouder te DordrechtWeigering om rekening en verantwoording af te leggen over het beheer van de nalatenschap van wijlen Willem de Wit
Mandament van rau actieMaria de Both, wonende te Gouda weduwe van Johannes van IJssum, predikant te Hendrik Ido AmbachtBartholemeus van Gelsdorp, notaris te DordrechtWeigering een copie af te geven van het testament van Evert Hartman, gewezen koopman te Dordrecht en oom van suppliante
Mandament van rau actieCornelis van der End, commissaris van de wet te Delfshaven Boudewijn de Wit, schepenen en rentmeester te Scheveningen, executeurs testementair van de nalatenschap van Jacobus TorenBastiaan van Pavia, wonende te Delfshaven, gelegateerd tot vruchtgebruiker van de nalatenschap van Jacobus Toren. Adianus de Bas, notaris en procureur te Delft, Carel van Diest, wonende te DelftDe wens van suplianten om als executeurs testementair van de nalatenschap om de opleiding van de minderjarige Bastiaan Pavia, Verzoek tot preferentie van de opvoedingskosten voor de minderjarige erfgenaam van Jacobus Toren boven de betaling van de vruchtgebruiker, vader van de erfgenamen
Mandament van rau actieSevania Roelofse, weduwe van François Kemps, wonende te 's GravenhageBennardus Schagen, wonende te Leiden, Johannes Wilhelmus de Wilde, wonende te 's Gravenhage executeurs-testementair over de boedel van Maria Catharina van Beets, weduwe van Johannes Kemps en later gehuwd met Cornelis SchagenGeschil over deafwikkeling van de nalatenschap van Maria Catharina van Beets
Mandament van rau actieTeijsset en Cie, kooplieden te Amsterdam, handelend voor Perseval Pott sr en John Ravel Frije te LondenBewindhebbers der generale Nederlands geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie (ter kamer in Middelburg)Nalatigheid in voldoening van een tweede assignatie, getrokken d.d. oktober 1785 ter waarde van 35532:10:8 guldens met rente
Mandament van rau actieMelvill en Wolff, kooplieden te Amsterdam qqBewindhebbers der generale Nederlandse geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie ( ter kamer Middelburg )Nalatigheid in voldoening van een eerste assignatie getrokken 27 april 1785 ter waarde van 35100 :- :- gulden
Mandament van rau actieThomas en Charles Wilkison kooplieden te Amsterdam qqBewindhebbers der generale Nederlandse geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie ( ter kamer Middelburg)Nalatigheid in voldoening van drie assignaties getrokken 20 november 1785 terwaarde van 1e. 29207 : 9 : 8 guldens, 2e. 27816 : 13 : - guldens, 3e. 22940 : 15 : 8 guldens met rente
vorige
12...9
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in