Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d'appelPierre Gosse, wonende te 's Gravenhage---------Gauteron en Tils, uit naam van ------- de Felice, advocaat te Zwtitserland die de arrementen van de proces aangenomen heeft op naam van de overleden Fortuné Barthelenij de FeliceBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 november 1790 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake beschadigde levering van 1600 stuks van het boekwerk genaamd."Encijclopedie ou dictionaise reformíe des connaîssances humainces"
Mandament relief d'appelGijsbert Antwerpen Verbrugge, koopman te AmsterdamAalst de Bruijn,Assurus Beums en Jan van der Vinne, allen wonende te Haarlem, als executeurs testementair van Petronella LangedultNa koop van huis en tuin gelegen aan het zuiderbuitenSparne, aan de noordzijde van de tuinderlaan te Haarlem, genaamd "Buitenrust" wordt met goedvinden van de buren, een lichtraam geplaatst, waarna bovengenoemde personen bezwaar maken. Zij worden ondersteund door burgemeester en regeerders van Haarlem, d.d. 26-6-1751 ten nadele van suppliant
Mandament relief d'appelHendrik Rijffsnijder Gerritzn, koopman, wonende te Amsterdam mede-reder en boekhouder van het schip "de Vrijheid"Abraham Machgilzen, wonende te Buiksloot, varende als schipper op "de Vrijheid". Tevens mede-reder en deelnemende voor 1/4 portieBezwaar tegen het vonnis 1juli 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake niet nakomen van afspraken, ontstaan door gezamelijke rederij beheer
Mandament relief d'appelElias Baart, wonende te Amsterdam c:s: qq allen crediteuren van schipper Jacob Bosch, overleden op St. Eustatius d.d. februari 1759Abraham ter Borch, wonende te Amsterdam, in bezit van de opbrengst der verkochte goederen op St. EustatiusBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over afhandeling van de opbrengst der verkochte goederen
Mandament relief d'appelEngelbert Kevelskamp, wonende te AmsterdamAbraham Wallis, zwager van de suppliant en Hermanus en Damaen Kevelskamp, zonen van suppliantBezwaar tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 01-08-1742, inzake het tegen de zin van de suppliant aanstellen van een administrateur over zijn goederen
Mandament relief d'appelWumpke Bakker, gehuwd met Adrianus Luijten jr. wonende te MonnickendamAdraianus Luijten jr.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 23-05-1772 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake voortvloeinde moeilijkheden bij scheiding tussen tafel en bed
Mandament relief d'appelJacob l'Admiral, IJkmeester-Generaal van de Unie, residerende te AmsterdamAdriaan Adriaanszn, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18-12-1766 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het niet nakomen van gemaakte afspraken in contract d.d. 9-11-1762 door partijen gesloten, m.b.t. tot overneme van suppliants winkel
Mandament relief d'appelGerrit Huizenbeek, wonende te AmsterdamAdriaan Kleijn, veerschipper tussen Naarden en Amsterdam, Fran;cois Heshuijzen, inlader van een partij brandhout in het veerschipBij gewezen vonnis d.d. 25-03-1749 werd de supliant aangezegd alle kosten en interesten gerezen bij een arrest te vergoeden, waarvan de zaak niet wordt genoemd.Dit is ten nadele van supliant
Mandament relief d'appelMr. Gerard Bicker van Zwieten, Heer van Zwieten, Raad en vroedschap van Amsterdam, als executeur testementair van Agneta de Graaff, weduwe van Mr. Johan Baptista de HockepiedAdriana van Geel van SpanbroekBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-05-1727 door schepenenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en het overgeven van twee zilveren kandelaars met initialen aan Adriana van Geel gelegateerd geworden
Mandament relief d'appelCornelis Dubbeldemuts, koopman te RotterdamAdrianus van Willigen, Jacobus Jolij, Johan van VollenhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-03-1753 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over een rekening courant
Mandament relief d'appelJacobus Overvelt, brouwer te MonnikendamAlbert Drebbel, oud burgemeester en raad te Monnikendam, Dirk Boon, president en burgemeester en raad te Monnikendam als voogden over de minderjarige kinderen van Jocob KatwouwBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-05-1731 door schepenen van monnikendam gewezen inzake geschil bij aflossing van een obligartie
Mandament relief d'appelOieter bergerrits, schepen van Purmerend, als executeur testemetair van Jan BollebakkerAllen die denken gerechtigd te zijn om te delen in de nalatenschap en waarbij door schepenen van Purmerend ten nadele van suppliant vonnis was gewezenGeen
Mandament relief d'appelDe doaconie van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te AmsterdamAmarante Arnoldina Rijnst, weduwe van Joost Crudop en Josua Torenburg, beiden bewoners van de huizen gelegen naast het huis toebehorende aan de Nederduits Gereformeerde GemeenteOnenigheid over het rechtzetten van de voorgevels van de genoemde huizen na verzoek om uitstel
Mandament relief d'appelJan de Haes, wonende te 's Gravenhage gehuwd met Agatha van WageningenAmsel AronsGeschil over wisselbrief, waarbij d.d. 23-11-1751 vonnis was gewezen met zeer ongunstige uitslag
Mandament relief d'appelDina Burs, weduwe van Daniël Fruijtier, Heer van RithumAndries Boele, repatriant uit IndiaBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-02-1728 door schepenen van Middelburg gewezen inzake taxatievan verkocht huis genaamd "Middelproijen"en land, waarvoor accoord was bereikt, koop gesloten en koopsom betaald, maar door onoordeelkundig beheer de waarde was verminderd
Mandament relief d'appelSimon Beijerman, koopman te Rotterdam, handelend voor Jan Blancan, koopman te Bordeaux in FrankrijkArchibald Isaac, Zacharias Hope en Johan Goddart, als crediteuren van Daniel de RoijBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 24-10-1743 gewezen inzake een zending geleverde suiker, gekocht door suppliant en in bezit van de insolvente Daniel de Roij en opgeslagen in een pakhuis te Rotterdam
Mandament relief d'appelWillem Kool, wonende te BerkelArij Zijdenbosch, mr. timmerman, wonende te HilligersbergBezwaar tegen de vonnissen door het gercht van Berkel en Rodenrijs d.d. 28-01-1732 en door de welgeboren mannen van Delfland d.d. 23-06-1732 in een niet genoemde zaak gewezen
Mandament relief d'appelJohannes Schouten , wonenende aan de Overtoom te AmsterdamArmenvoogden van Sloten en OsdorpBezwaar tegen het vonnis d..d. 17-06-1760 door leenmannen van Kennerland gewezen inzake geschil over betaling van vier en een half jaar loon aan Willem Seliszn
Mandament relief d'appelSpoors en Sprengen. kooplieden te Middelburg qq.Arnold FresonBezwaar tegen het vonnis d.d. 2 april 1781 door schepenen van Middelburg gewezen inzake kosten, schade, interest en winstderving i.v.m. 225 geleverde balen koffiebonen
Mandament relief d'appelMr. Cornelis van der Goes, ontvanger van 's lands middelen te DelftArnoldus Franken, vendumeester te 's GravehageBezwaar tegn het vonnis d.d. 30-07-1763 door schepenen van Delft gewezen inzake onvoldane verpandingen m.b.t. twee verkochte huizen te Delft
Mandament relief d'appelSamson Salomons, koopman van de Hoogduijtse Joodse Natie wonende te AmsterdamB. Jacobs, alias Hartogh en Benedictus Jacobs de VriesNalatigheid en moeilijkheden bij afhandeling en voldoening van een wisselbrief
Mandament relief d'appelMartinus Gaaswijk, schout, Anthonie Modde, burgemeesterMatthijs Spiering, Willem Kuijper,Cornelis Oom,Jasper Korte, schepenen en Hendrik Spruijt, secretaris van Poortvliet, Adolf Julius Burchard, baron van Huffel, ambachtsheer van PoortvlietBaljuw, burgemeesters en schepenen van TholenGeschil tussen beide overheden over vermeende onrechtmatige verkoop van de goederen van Abraham Meertense en Jacob Luik die tarwe hadden gestolen van Jacob Enthove
Mandament relief d'appelPaulus Jansz van der Maerel, wonende te PijnackerBarend Koops, gehuwd met Johana Cornelis van Campen, dochter van Marijtje Jansz van der Maerel en Cornelis Jansz van CampenBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 augustus 1755 door schepenen van Pijnacker gewezen inzake geschil over de uitvoering van de nalatenschap van Annetje Jansz van der Maerel, gewoond hebbende te Pijnacker en overleden te Rijswijk juni 1734
Mandament relief d'appelJohanna van Battum, weduwe van Jan Duistermars, wonende te AmsterdamBartholomeus de Vos. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 8 november 1747 door schepenen van Amsterdam, gewezen inzake een vermeende rekening voor geleverde hoeden
Mandament relief d'appelCornelia Berghof, weduwe van Anthonij de Vogel, wonende te BredaBartholomeus WaleveltBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-02-1755 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake een weigering om een obligatie ad. 3000.- gulden te verzekeren met een geldige hypotheek, die deze voorwaarde ruimschoots zou overtreffen
Mandament relief d'appelAlbertus van dijk, wonende te AmsterdamBarthout OckersBezwaar tegen het vonnis d.d. 24-01-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen i.v.m. wijziging van hey vonnis d.d. 05-04-1754 door commissarissen van averij uitgesproken
Mandament relief d'appelBurimannus en Co, kooplieden te Medemblik, Burmannus, Kruijmel en van der PalsBenjamin Joseph TrotterBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-12-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in het betalen van 1269:9: ,- gulden voor geleverde oesters
Mandament relief d'appelAbraham Snarenburg en Zoon , kooplieden te Amsterdam, Hendrik Stuurman, schipper in dienst van de Oost Indische Compagnie ter kamenr AmsterdamBewindhebbers van de Oost Indische Compagnie ter kamer AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 6-11-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ophouding in afgifte van 14 kisten rottingen door de supplianten gekocht
Mandament relief d'appelCornelis van Laar c.s. , allen kooplieden en assuradeurs te AmsterdamBewindhebbers van de Westindische CompagnieBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-05-1725 door schepenen van Amsteram gewezen inzake gedane uitspraak door de kamenr van assurantie en averijen d.d. 26-01-1724
Mandament relief d'appelGeertruijd van der Schelling, gesepareerdevrouw van Aart Stiermans, wonende te RotterdamBurgemeester en wethoudres van RotterdamOnenigheid over het metselen van een muur, waarbij proces werd gevoerd d.d. 7-8-1751 en 24-0-1751 dat voor de suppliante nadelig verliep
Mandament relief d'appelSirp Oukema, controleur van de konvooien en licenten van de inkomende goederen aan het college van de admiraliteit te AmsterdamBurgemeesters en regeerders van EnkhuizenBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-05-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over verrekening van ambtgeld
Mandament relief d'appelWillem Jan Lenert Huijgen, landman te Oud-VossemeerCarel Brouwer, majoor te Oud-VossemeerBezwaar tegen verkoop van schapen en koren in verband met achterstallige pacht
Mandament relief d'appelCristiaan van Dongen, wonende te HeusdenCatharina de Jongh, wonende te Oud-HeusdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 seotember 1783 door schepenen van Heusden gewezen inzake ontkenning van vaderschap
Mandament relief d'appelAndries Ramu, wonende te s' HageCatharina WetmarBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 maart 1747 door schepenen van s' Hage gewezen inzake eis voor vergoeding van kraamkosten en alimentatie voor vermeend vaderschap
Mandament relief d'appelCornelis Geldebosch, wonende in HeerhugowaardCiriacus Aukema, wonende te EnkhuizenBezwaar tegen vonnis d.d. 31 juli 1753 door schepenen van Alkmaar gewezen inzake het voldoen van een somma van 1223.- gulden
Mandament relief d'appelMr. Jeremias Eijlkens, wonende te Amsterdam, zoon van Daniel Eijlkens, en broer van Mr.Daniel Jacobus Eijlkens. Beide laatsten stonden borg voor de erven van Adam Heck, die in dienst van de Oost Indische Compagnie ter kamer Amsterdam en in 1769 op reis per schip naar Ceijlon is overledenClaas Heck, Neeltje Heck,zegende te wonen in Weesp, zich kwalificerende erggenamen ab intestato te zijn van Adam HeckBezwaar tegen het appoinctement d.d. 9 december 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betwiste inlevering van 3565: 11: - gulden quasie ter voldoening van zeker appoinctement d.d. 5 september 1780 door schepenen van Amsterdam gesteld, waarvan suppliant niet op de hoogte was
Mandament relief d'appelCornelis de Meijere en Zonen, kooplieden te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Henrij Combe en Co kooplieden te BristolClaes Cornelis Ploeger Claeszoon, Hendrik Lampe, assuradeursBij gewezen vonnis d.d. 22-02-1748 voor schepenen van Amsterdam i.v.m het innen van de verzekerde som van een vergaan schip waarbij supplianten zich bezwaard voelen
Mandament relief d'appelleendert Jongeneel, wonende te AmsterdamClaes van der Star, wonende te Amsterdam, sament met de suppliant een turfhandel drijvendeBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-03-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over financiele afhandeling bij beëindiging van hun compagnonschap
Mandament relief d'appelJohannes van Seppenwolde, koopman wonende te AmsterdamClifford en Zonen, Mr. Jan van de Pol, Jacques Teijsset, sequesters in de boedel van Clifford en ZonenBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 oktober 1781 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nonprestaties van zekere conventies, waarbij de suppliant schade heeft geleden
Mandament relief d'appelLeendert Pieter de Neufville, wonende te AmsterdamCoert RoseboomBezwaar tegen het vonnis d.d. 6-11-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verbreking van een aangegaan accooord, ten nadele van de suppliant
Mandament relief d'appelJacob Bremenr qq notaris te RotterdamCommissarissen van zeegerecht te RotterdamBeroep om herstel van de uitspraken d.d. 20-07-1754 door commissarissen van het zeegerecht en d.d. 30-07-1754 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geleden schade door slecht weer, van per schip vervoerde goederen
Mandament relief d'appelFhareos en Sierra, kooplieden te AmsterdamCompagnonschap "de Los Cinco Grennios Majarer van Madrid"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van een wisselbrief
Mandament relief d'appelTherzeros en Sierra, kooplieden te AmsterdamCompagnonschap, "de Los Cinca Gremios Majoris van Madrid"Bezwaar tegen het vonnis d.d 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een wisselbrief
Mandament relief d'appelJohannes van der Hoef, met zijn vader Wijnand van der Hoef beiden wonende te LeidenCornelia van der Hee, met haar vader Dirk van der Hee ook wonende te LeidenBezwaar tegen huwelijks proclamatie, waarbij door schepenen van Leiden d.d.27-11-1745 ten nadele van supplianten vonnis was gewezen
Mandament relief d'appelJoan Abraham Meeler, wonende te AmsterdamCornelia van Twuijer, echtgenote van suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-04-1780 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de uitspraak over scheiding van tafel en bed en een maandelijkse betaling van alimetatie
Mandament relief d'appelWouter Isacqs Por, wonende in Mijnsherenland van MoerskerkenCornelis Ariense Por, wonende in de Groep onder Strijen, zoon van Arien Leendertse Por en Geertruijd Simonse Hordijk gewoond hebbende in Mijnsherenland van MoerkerkenBezwaar tegen vonnis d.d. 03-09-1726 door schepenen van Strijen gewezen inzake levering van een niet opgemaakte staat en inventaris. Isacq Wouterse Por, suppliants vader was toenmaals voogd met Gerrit Simonse Hordijk over de minderjarige kinderen. (Geertruijd Simonse Hordijk huwde na de dood van Arien Leendertse Por in 1716 met Hendrik van Roijen, vertrok naar Oud- Beijerland en overleed in 1719)
Mandament relief d'appelNiesje Bruijn, gesepareerde echtgenote van Egbert Janszn Wolkringa, wonende te EdamCornelis Gerinantzn Ploeger, wonende te JispBezwaar tegn het vonnis d.d. 16-01-1761 door schepenen van Edam gewezen inzake geschil over voldoening van een judiciele schuldbekentenis
Mandament relief d'appelJohannes Quint, linnenwever, wonende te 's Gravenhage, gehuwd met Johanna KluijtCornelis Gerritse GutterBezwaar tegen het vonnis d.d. 12 september 1748 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake recht van cessie i.v.m. de nalatenschap van Everhardus van der Burgh
Mandament relief d'appelMr. Nicolaes Steengraght, burgemeester van Veere, Lieven Boeije, raad van Zierikzee, als executeurs testementair van Mr. Cornelis Boeije, burgemeester van ZierikzeeCornelis Harinck, predikant te Oudelande, zoon en erfgenaam van Abraham Harinck, predikant te HeinkenszandBezwaar tegen het appoinctement d.d. 21-06-1731 door de schepenen van Zierikzee verstrekt inzake vermeend recht in de nalatenschap van Elisabeth Boeije, zuster van Mr. Cornelis Boeije
Mandament relief d'appelAdriaen Adriaenszn, schipper op het schip genaamd "de Vrouwe Johanna"Cornelis Lieberg, stuurman op het schip genaamd "de vrouwe Johanna"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1752 ddor schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over verrekening van een geldbedrag
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in