Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
1335 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1335 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Jannitje de Buysser, weduwe van Jan Hennebo, bij leven koopman te Leiden, mitsgaders hun kinderen en erfgenamenAdriaen Hennebo, Jan Hennebo en de curatoren van de boedel van Jacques HenneboBeslag op goederen uit de boedel van Adriaen Hennebo de oude en verbod aan de tegenpartij over te gaan tot splitsing, deling of verkoop van goederen, voordat aan Jan Adriaensz Hennebo diens helft van het kapitaal is uitgekeerd door de erfgenamen van Christina du Pree05-02-1657
Herman Schoutsen, brouwer in Den Ancker te DordrechtAdriaen Hesselt, de baljuw van de Beijerlanden; Adriaen Cornelisz Zijdervelt, presiderend schepen, Aert van der Stolck, Aert Ariensz van der Geer, schepen van Oud-Beijerland, alsook de bode Engelbrecht van DalenHerstel van attentaten na de negatie van het mandement penaal door de tegenpartij19-09-1656
De weduwe en kinderen van Willem Dircxsz, hopkoper en bij leven wonend te NieuwerkerkAdriaen Jan OlytgenOnvrede over het vonnis van het gerecht van Nieuwerkerk. Suppliant meent recht te hebben op 100 gulden kapitaal plus rente02-01-1651
Cornelis Gerritsz van Berendrecht, wonend te NoordwijkAdriaen Leendertsz Cruyswech, te Katwijk a/d RijnAchterstallige pacht die de tegenpartij voor het gebruik van land volgens een condemnatie van maart 1654 nog moet voldoen07-08-1654
Frederick Schoon, rentmeester van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Naaldwijk en opvolger van wijlen Simon van CatshuyseAdriaen Pietersz van der Beeck te Monster en zijn borgen Adriaen Maertensz van der Poort, Pieter Adamsz van Dijck en Cornelis Jacobsz ColenTerugbetaling van obligatie van 3 januari 1646 tegen 5% rente binnen drie jaar door tegenpartij nog steeds niet gedaan04-02-1653
Timon van Slingelamdgt, advocaatAdriaen Pinacker, advocaatOnheuselijk gedrag van de tegenpartij tegen de suppliant, waarna deze om het beslag op de huisraad en middelen in het huis van de suppliant verzoekt om de achterstallige som mee uit te betalen30-11-1657
Nicolaes Cuysten en Johan Cuysten de jonge, wonend te AmsterdamAdriaen Rochusz, gewezen weeskind te MedemblikVerzuim van terugbetaling uit zijn rantsoen van de kosten en het onderhoud wegens vrijkoop van Adriaan Rochusz uit Algerijnse slavernij16-03-1651
Leendert Symonsz, wonend te Berckel en Rodenrijs als erfgenaam van zijn vader Symon Cornelisz en grootmoeder Grietje Leenderts, alsmede Arent Pietersz, ook aldaar en gedeeltelijk erfgenaam van zijn grootmoeder Maertje Jans en universeel erfgenaam van Alewijn PieterszAdriaen uyt de Waert, schout en landgerechter (?) namens jhr. Jan van Naeltwijck, heer van Berckel en RodenrijsBezwaar tegen het vonnis van de gezworenen van Berckel en Rodenrijs waarbij de supplianten elk een som geld plus kosten moeten betalen aan tegenpartij voor het recht en leges tot het winnen van giften24-10-1651
Cornelis Jansz van Eynthoven te s'-HertogenboschAdriaen van Beaumont, student theologie te Utrecht, of zijn voogdenNa diverse aanmaningen onbetaalde schuld voor geleverde winkelwaren over 1650 en 165125-03-1653
De gemene erfgenamen van Jacob Aryens, gewoond hebbend te Bergambacht, als gedaagdenAdriaen van den Berch, Hendrick Claesz en Jan Heyndrixs, met last en procuratie van Marritje Heyndricx, als eisersBeroep tegen abusief vonnis van het gerecht van Schoonhoven tot betaling van een som met de kosten, mits de eisers de schuld onder ede deugdelijk achtten03-04-1656
Bartholomeus Smits met last en procuratie van de prins van Jalmont, als verweerder in reconventie en eiser in conventieAdriaen van Engelen als eiser in reconventie en verweerder in conventieBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Den Haag dat suppliant veroordeelt tot betaling van de paspoorten van zes gekochte paarden zonder dat deze zijn geleverd08-08-1653
Cornelis Wolferse, landman, wonende onder RengerskerkeAdriaen Wolferse, suppliants broerTegenpartij heeft verkocht een huis, schuur en bakkeet met 14 gemeten weiland in Ellemeet op Schouwen aan Gerrit Jans de Groote. Het vonnis van de Schepenen te Ellemeet is op 13-05-171524-05-1715
Arien Jansen Bruyn, wonend in het Beyersche onder de jurisdictie van StolwijkAdriaentje Ariens, tegenwoordig wonend te HaastrechtVerbod om kind na de geboorte aan de vermeende vader (suppliant) te zenden, voor zijn deur te leggen of zijn goede naam te besmeuren13-11-1651
Diederick Ramp, Heer van CabauwAdriana Eleonora van Teijlingen, Vrouwe van Bergen etc.Tegenpartij wordt bevolen het kappen en snoeien van het hout benoorden de Laan van Rampenbos, van ruim 4 roeden bergermaat en de daaropvolgende verkoping van het hout schadeloos af te doen en te betalen de kosten hierom gedaan18-02-1715
Diederick Ramp, Heer van Cabauw en Rampenbosch, wonende te Alkmaar, advouerende de proceduren bevorens geëntameerd bij wijlen Fredrick Ramp, Heer van Holland, in zijn leven Hoogheemraad van de uitwaterende sluizen van KennemerlandAdriana Eleonora van Tijlingen, Vrouwe van Bergen, als interveniste, en de zaak aannemende voor Adriaen Moddèr, en Jan van de NattewegSuppliant voornoemd is genoodzaakt geweest proces te voeren tegen tegenpartij.In deze zaak is geprocedeerd, maar hij kan niet verder procederen. Daarom wordt de tegenpartij bevolen de procureur acceptant te stellen, om met de suppliant voort te procederen. En ze moet betalen de kosten hierom gedaan18-02-1715
Jvr. Adriana van Treslong, jvr. Leonora van Treslong en Philips Robert van Treslong, kapitein, allen kinderen van heer Jaspar van Bloys, gezeid van TreslongAdriana van Steenhuysen, de weduwe van de voornoemde heer van Treslong, mitsgaders Mr. Simon van der Does te Gorinchem als executeur van de boedel van de heer van Treslong en Jochum van Steenhuysen, gewezen rentmeester en beheerder van diens goederenOndanks verbod heeft [Jochum] van Steenhuysen 8000 gulden op obligaties voortijdig gelicht en opgezegd en bovendien geweigerd inzage van zijn administratie te geven; eis om tegenpartij verder handelen met effecten, geld en pacht en andere opbrengsten uit de boedel te verbieden17-03-1651
Willem Kruijsheer, wonend in de heerlijkheid Nieuwkoop, weduwnaar en universeel erfgenaam van de dochter van Aart Cornelis Groenescheij en zijn huisvrouw Leuntje Pietersdr van VlietAdrianus en Albertus Groenescheij, zonen van de broer van des suppliants huisvrouw, Abraham Groenescheij gehuwd met Antje BodamHet verkopen en transport van des suppliants gerechte helft van een stuk land (Akkerland, zijnde veenland, gelegen onder Nieuwkoop, totaal groot 3 mergens, toebehoord hebbende aan Aart Cornelis Groenescheij.)05-07-1775
Francois de Hont, koopman te GentAdrianus van Dalen, koopman te Kortrijkbetreft 1071; 1; 7 ponden Vlaams, zweaar of Wisselgeld met 6% 's jaars sinds 1712; 1713, 1714.11-02-1718
Abraham Houtman, commissaris der stad AmsterdamAdries Pels en zonenprotest tegen het schepenvonnis van Amsterdam, dd 10-07-1721, die de suppliant ontzegde zijn vordering op Andries Pels en zonen ter waarde van Fl. 49.500,00,00 voor 90.000 pond Cacao.(contract dd13-06-1715 voor notaris Dirck van der Groe)05-08-1721
Elisabeth Roelants, de weduwe en geïnstitueerde erfgename van haar man Ruysch Claesz Clouck, wonend te HaarlemAeffje Francken, haar moeder en weduwe en boedelhoudster van haar man Jacob Florensz ClouckVerduistering van de goederen en erfenissen van haar mans grootvader, Florens Claesz Clouck, zijn moeye (tante) Trijn Claes Clouck en zijn broer Barent Jacobsz Clouck22-04-1651
Willem Clementsz, wonend aan de Lage Rijndijk in de heerlijkheid van Oudshoorn en Jan Jansz van Outshoorn te Rijnsaterwoude als voogden van de kinderen van Gerrit Cornelisz van Outshoorn en Machtelt Clementsdr, in hun leven gewoond hebbend te RijnsaterwoudeAeltje Woutersdr, de weduwe en boedelhoudster van Pieter Cornelisz van Outshoorn, bij leven paternele oom en beherend voogd over genoemde kinderenOndanks verscheidene aanmaningen van supplianten, schout en weesmannen van Rijnsaterwoude geeft tegenpartij geen inzicht in het beheer van de goederen van de kinderen15-04-1651
Sigfridus Hoock, tegenwoordig wonend in Den HaagAeltje xxx, de gewezen dienstmaagd van juffrouw Geesje de Lange, de weduwe van Cort Struyckma, wonend te AmsterdamVerbod aan de tegenpartij het geboren kind thuis te brengen bij de suppliant - die niet de vader is - en hem lastig te vallen om bijkomende proceskosten te betalen13-09-1657
Heer Diderick van Schagen, vrijheer van de Oude en Nieuwe GoudriaenAem Arentsz, pachter van de tienden in de Babberspolder (Vlaardinger-Ambacht)Verbod aan tegenpartij gewassen op de landen in de Spieringshoek en de Ketel tot zich te nemen, te vervoeren en te tienden aangezien suppliant de korentienden over dit land bezit23-08-1656
Jan Iris (?), Engels koopman tegenwoordig wonende in Dordrecht, met procuratie van Jan Numan, mede Engels koopman te LondenAernout Hofflant als curator van de boedel en goederen van Willem Colme, gedaagdeBevel aan de tegenpartij om na het overlijden van hun raadsman Gerrit de Radere een nieuwe procureur aan te stellen om het proces voort te zetten29-09-1656
Neeltje Adriaensdr Verhouff te StreefkerkAert Gijsbertsz Sas, wonend te NieuwkoopTegenpartij heeft beslag laten leggen op suppliantes geld bij Marichje Meesdr te Bodegraven op grond van haar vermeende obligatie: verzoek om opheffing beslag en teruggave van het geld door Marichje12-09-1653
Aemilius Cool, schepen in de raad en vroedschap van GoudaAert Jansz van Esch, gehuwd met Harbertje Gelve, eerder weduwe van Herman Jacobsz van Maesdam; Cent Cornelisz in plaats van Cornelis Arjensz Haverboer en Arjen Dircksz QuartelInning van achterstallige pacht van diverse huurders door beslag te leggen op beesten en gewassen op gehuurde landen totdat de som van pachten met eventuele borg is voldaan08-02-1657
Aert Thielmans, wonend te Scherpenisse in ZeelandAert Theunisz, wonend te Scherpenisse, vanwege de voorkinderen van Tanneken Jans zaligerBezwaar tegen uitspraak van schepenen van Scherpenisse staat en inventaris te leveren van goederen in Brabant onder de meierij van 's Hertogenbosch, wat suppliant drie jaar eerder al eens had gedaan zonder daartoe gehouden te zijn01-09-1651
Joost Botlek, gehuwd met Pietertje Jacobs; Jan Albertsz gehuwd met Jannetje Jacobs tesamen wonend te Rotterdam; Michiel Spiegelburgh gehuwd met Feitje Jacobs te Hoorn en Steven Cornelisz als man en voogd van Marritje Jacobs te Rotterdam, allen erfgenamen ab intestato van Govert ten Bacq, hun broeder in dienst van de Oost-Indische Compagnie en verongelukt op het schip RobijnAgatha van Diemen te Amsterdam, ca. twaalf tot veertien dagen gehuwd geweest met Govert ten Bacq in PerziëBevel aan tegenpartij de staat en inventaris van alle middelen, goederen en effecten in te leveren
Marrigje Claes Paulussen, weduwe van wijlen Jacob Jan Gerrits, wonende te Aalsmeer , testamentair (notaris Nicolaad Doublet op 6 mei 1700) erfgenaam van wijlen Willem Claesz en Antje Alberts (echtelieden)Albert Pieterse Piet en Jacob Claasze Tas, in huwelijk hebbende Haasje Pieters PietDe erfenis van van Willem Claasz en Antje Alberts.02-05-1721
Helenus Willem van Leijden, als ambachtsheer van Oosterland in den Lande van VoorneAletta Straatman, weduwe van Adriaan HogendijkHet behoren van de polder Nieuw Kleijburg aan de ambachtsheerlijkheid van Oosterland in den Lande van Voorne.01-06-1775
Abraham Spilliers, koopman in VenetiëAlewijn Hendricxsz, schipper van het schip genaamd de HoopeAchterstallige levering van een lading krenten, alsmede de diefstal van 33 vaten en het faillissement van tegenpartij28-08-1651
René de Thiennes, graaf van RumbeeckAlexander de Renesse, graaf van Warfuze en baron van GaesbeeckAchterstallige som op obligatie en andere bescheiden uit te betalen aan de suppliant na beslagname van de kooppenningen berustend onder de heer Diderick van Beyeren van Schagen, heer van Goudriaen10-10-1657
De procureur Generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Alida van Meeren, gehuwd met Abraham Sloff, dienaar van de Procureur Generaal, en destijds weduwnaar. Zij is de Stiefschoonmoeder van Zacharias van den Bergh, gewezen mededienaar van de Procureur Generaal, gehuwd met een dochter van Abraham Sloff.Overspel met bloedschaande gepaard.08-02-1776
Annetje Hoogdorp te Maassluis huisvrouw van Michiel Knol, als curatrice over haar man voornoemd, met de hulp van Arij Patijn haar Neef.Alle degenen die enige praetensiën hebben ten laste van Michiel Knol.Het onder curatele stellen en houden van haar man, Michiel Knol.26-04-1775
Ambachtsbewaarders, armmeesters, hoofdingelanden en verdere ingezetenen van de heerlijkheid van VeurAmbachtsbewaarders, schepenen, kerkmeesters en armmeesters van de heerlijkheid van VoorschotenHet zich niet houden - na de scheiding van de heerlijkheden in 1645 - aan een vergelijk over de terugbetaling aan de supplianten van een rechtmatig derde deel van de belastingen en andere revenuen01-10-1653
De voogden van het minderjarige weeskind van Dirck Jorisz van Maesdorp en wijlen Adriana Smout, gewoond hebbend te Den Haag, gesteld tot executeurs testamentair van de burgemeesters van het testament van Maerten Jansz van Seraesbergen en bewindvoerders van de boedelAmelis van Loo, vader en voogd van zijn minderjarige kinderen, beweert recht te hebben op een som uit het legaat van de erfenisBezwaar tegen het abusieve vonnis vande schepenen van Den Haag waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot betaling van de som plus interest aan de tegenpartij. Verzoek na een laattijdig beroep wegens twee buiten Den Haag wonende supplianten om een bevelschrift waarbij de burgemeester ter Splinter tegen Amelis van Loo moet getuigen en de suppliant wordt ontheven van de betaling van de vermeende som.14-06-1658
Moses de David Henriques de Castro, als last en procuratie hebbende van David d'AbrahamLevij, gehuwd met Sara Machado en van Elisah Pereira Davidszoon, gehuwd met Hana Machado, welke Sara en Hana Machadoerfgenamen onder beneficie van Inventaris van wijlen Jacob Hikkia Machado en door de Weesmeesteren van Amsterdam aangestelde voogd en beheerder der grootvaderlijke en overgrootvaderlijke goederen van zijn minderjarige zoon David van Moses Henriques de Castro, enigste zoon van des suppliants huisvrouw, wijlen Abigael Machadoandere erfgenamende Erfenis van Jacob Hiskia Machado uit de boedel van de grootvaderlijke en overgrootvaderlijke boedel van wijlen Moses alias Anthonio Alvares Machado. testament dd 5 augustus 1696 boedelscheiding op 18 junij 176309-10-1768
Jacominia van Vliet, de weduwe van Arent van den Graeff, notaris te RotterdamAndries Heffelt de Dinter, baljuw van Oud-BeijerlandAchterstallige koopsom volgens de koopvoorwaarden van een windoliemolen met bijbehorend woonhuis28-06-1657
Johan van Wassenaer, heer van Hazerswoude etc., voor zichzelf en met transport van Johan de Jonge, advocaatAndries Hubrechtsz als bezitter van een hypotheek voor een gekocht huis, erf en landTerugbetaling door tegenpartij van geleend kapitaal met rente op land met huis, indertijd gekocht van Pieter Jacobsz van Deyl en Maritje Gerrits, echtelieden te Wassenaar18-09-1654
Juffrouw Catharina Cray, de weduwe van Maurits Vrij, bij leven baljuw van HazerswoudeAnna Blaes als weduwe van Jacobus Vrij, de zoon van de suppliante en kapitein in dienst van de heren bewindhebbers van de Oost-Indische CompagnieBeslag op goederen en geld die de suppliante toebehoren en teruggave hiervan aan Catharina Cray26-07-1657
Meester Johan Dedel, President Burgemeester van 's-Gravenhage, getrouwd met Anna Maria Hudde, enige erfgename van wijlen Johan Hudde, in zijn leven Raad en Burgemeester van AmsterdamAnna Catharina van Alteren, weduwe van wijlen Daniel de Dieú, in zijn leven medicine doctor te Amsterdam; Meester Anthony van Waveren, commissaris van de huwelijkse zaken van Amsterdam; Willem van Waveren; Anna Johanna van Waveren en Hendrick van Hoorn, getrouwd met Cornelia Jacoba van Waveren.Nalatenschap van Johannes Hudde voornoemd, mits daaronder niet betrokken word de nalatenschap van wijlen Debora Blaauw, die eerst getrouwd was met Johan van Waveren, in zijn leven Heer van Waveren, en daarna met burgemeester Hudde.22-05-1715
de procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Anna Frans Willem Piek van Zoelen, die thans afwezig is uit zijn woning in Den Haag, en uit deze provinciete arresteren gelden en goederen ter waarde van 4000 gulden.13-09-1775
De procureur generaal over Holland, Zeeland, en Vriesland.Anna Frans Willem Piek van Zoelen, gewoond hebbend in Den Haag (1773)Wisselbrieven en leningen en verduisteringen met de medeplichtigheid van Charles de Schwabesso (Thans gedetineerd in het Tuchthuis te Gouda)03-05-1775
Thomas Montanius, medicine doctor, en Pieter Lambrechtsz Sinne, testamentaire voogden en beheerders van de goederen van Jacob Leendertsen in Oost-IndiëAnna Jans, tante van moederszijde van Jacob Leendertsen, en alle overige erfgenamenGoederen voorlopig onder beheer laten van de aangestelde voogden totdat het overlijden van Leendertsen zeker is en er later geen testament uit Oost-Indië opduikt22-03-1656
Anthonij Addink, getrouwd met Maria Margadant, wonende in Den Haag, gedaagden bij appoinetement van rau actieAnna Magnet, weduwe van wijlen Carel Kleijn, in zijn leven notaris en makelaarDe supplianten keeren zich tot het Hof verzoekende het Hofs commissie tot het horen van getuigen in ordinaria forma29-09-1809
Judith Cruijk, weduwe van wijlen Mr. Anthonij van Loon, brouwster te Delft.Anna Maria van Loon, privee en als boedelhoudster van Johan Baptista Loijens, die een obligatie passeerde op 1 mei 1681 ten behoeve van Hildegonda van Kempen, weduwe van Gerard van Loon.Anthonij was executeur van het testament (dd 3 julij 1682) van zijn overleden moeder Hillegonda Bruggers van Kempen, weduwe van wijlen Gerard van Loon, uit wiens boedel die obligaties aan Mr. Antonij van Loon zijn toebedeeld, in het totaal 2323 gulden 12 stuivers 08 penningen.19-04-1718
Thomas Sanderson (Sander Son) en Joanna van Ackoij, echtelieden, wonend te 's-Hertogenbosch, als vader en moeder van hun thans innocente zoon Gerrit Sanderson (Sander Son), in gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Pot, wonende te Rotterdam.Anna Pot, wonende te Rotterdam.Door de krankzinnigheid van Gerrit Sanderson wordt hij nu onderhouden door zijn ouders. De ouders vragen nu een alimentatie van Anna Pot, totdat hij weer gezond is.18-07-1721
Hendrick Aryensz, wonend te RotterdamAnnitje Pieters, te RotterdamTegenpartij beweert ten onrechte dat de suppliant haar trouwbeloften zou hebben gedaan29-02-1656
Huybert Jansen Peereboom, wonend te AmsterdamAnthoni Jansen Peereboom en Jan Jansen Peereboom, broers van de suppliantNaleving van de overeenkomst om niet met anderen samen te werken of daarbuiten een bedrijf op te richten ter uitoefening van hun ambacht12-12-1651
Brigitta Dortmont, huisvrouw van Anthonij Oetgens van Waveren, Heer van Waveren, Proxholl en Ruijgevilles, tevens oud-schepen van Amsterdam, zo voor haar zelf als ook voor haar kinderen: Nicolaas Willem; Bonaventuijr; Elisabeth Nicolata; en Brigitta.Anthonij Oetgens van Waveren (Haar man); en Heijndrick van Hoorn, als in huwelijk hebbende Cornelia Jacoba van Waveren; de erfgenamen van Willem van Waveren, de schoonbroer van Brigitta DortmontDe uitbetaling van legaten(@ 10.000 gulden) aan de minderjarige kinderen van Brigitta Dortmont en een koets en huisraad voor haarzelf, uit het testament van Willem van Waveren, haar schoonbroer en oom paternel van haar kinderen, die als erfgenamen heeft benoemd Anthonij van Waveren en Cornelia van Waveren, getrouwd met Heijndrick van Hoorn.18-01-1718
123...27
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in