Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1920 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieQuirina van Dam,wonende op Goeree, weduwe van wijlen Leendert van Sonsbeeck, in zijn leven Schepen en Raad van Vlissingen in ZeelandAdriaan van Dam, broer van suppliant, ook wonende op GoereeTegenpartij moet betalen aan suppliant 19.862 gld.,15 st.8 penningen en de kosten hierom gedaan
Mandament van appèlZuirina van Dam, weduwe van wijlen Leendert Sonsbeeck, in zijn leven Schepen en Raad van Vlissingen. Zij is erfgename van haar zuster Leonora van DamAdriaan van Dam, broer van suppliante, wonende te GoedereedeSuppliante heeft geld tegoed van tegenpartij: een bedrag van 2600 gld. Zij is het niet eens met het vonnis op 14-10-1712 voor Schepenen van Goedereede en gaat in hoger beroep
Mandament van Rau ActieMagnus Neurenburgh, eerste klerk ter griffie van dit Hof, als executeur van het testament van Gilles van SteeckelenburghAdriaan van de Graaff, Baljuw en Dijkgraaf van het eiland Texel.Afbetaling van een schuld van 925 gulden met interest @ 4% 'sjaars sinds 8 april 1712
Mandament van injurieMatheus Sonnemans, Muntmeester van de provinciale Munt van Holland, en Sibertus van Romund, Muntmeester van de provinciale Munt van UtrechtAdriaan van der Velde, Deken van het Gilde der Goud-en Zilversmeden te Delft; Cornelis van Dijk, Oud Deken van het Gilde, en Pieter Brand, Keurmeester van hetzelfde GildeTegenpartij moet de belediging die ze supplianten hebben aangedaan teurgtrekken en betalen aan de eerste suppliant voor de armen van Dordrecht en aan de tweede suppliant voor de armen van Utrecht tesamen 6000 caroli gld en betalen de kosten hierom gedaan
Om commissie op heren commissarissenNanning Kien, Baljuw en Dijkgraaf van de Zijpe en hoofd Ingelanden van de Zijpe, met hem gevoegd , zo voor haarzelve, als intervenierende de zaak aannemende voor Cornelis Metzelaar; Teunis Klimop; Rens Thijsz en Cornelis Duijnboer.Adriaan van Egmont van der Nijenburg, Heer van Petten en Nolmerban; Johan de Veer, secretaris van de Generaliteits Rekenkamer en Consorten, Heren der Heerlijkheid van Callantsoog.Suppliant verzoek het Hof om twee heren commissarissen van het Hof als getuigen te horen.
Mandament van rau actieMaria Duijst van Voorhout, Vrouwe van Renswoude etc. huisvrouw van Frederik Adriaan van Rheede, Heer van Renswoude etc., geëligeerd Raad ter Vergadering van de Heeren Edelen en de Ridderschap van Utrecht en Gedeputeerde van de provincie Utrecht ter Vergadering van de Staten Generaal der Verenigde NederlandenAdriaan van Groenewegen en Juliaan van Groenewegen te Delft en Raven, executeurs van Geertruijd van der Burgh, grootmoeder paternel van suppliant, in haar leven weduwe van wijlen Johan Duijst van Voorhout, in zijn leven Raad en Burgemeesters van DelftErfeniskwestie. Geertruid van der Burgh voornoemd heeft op 26-05-1686 voor notaris Johannes Fijck in Delft haar testament gemaakt. Tegenpartij moet uitkeren de legitieme portie van testatrice aan het nagelaten kind van suppliants zuster Geertruijdt Duijst van Voorhout ,aan haar verwekt door wijlen Meester Julius van der Moer, in zijn leven Heer van Haeringcarspel
Mandement van Arrest en Rau Actie, in cas van salarisMr. Petrus Theodorus van Hamel, advokaat, en Gerard van der Ven, procureur voor dit HofAdriaan van Helden, hiervoor Schout en Secretaris van Werkendam en de Werken, thans commis van 's-Lands Magazijn te Breda.achterstallig salaris voor verrichte diensten
Mandament van relief d'appèlCornelis Buijs, koopman, wonende te WaspikAdriaan van Vassem, hooischipperEr is een proces geweest en bij het vonnis op 10-09-1714 hebben het Hof van Holland en de Hoge Vierschaar beslist dat suppliant zijn eed moet presenteren en daarna betalen 15 stuivers per 100 pond hollands geld over 37.000 pond hooi en de somma van 3.200 gld. wisselgeld en 12 st. contant geld en 50 gouden pistoletten. Suppliant is het hier niet mee eens.
Mandement van arrest op persoonJohan Bebber, koopman in laken te DordrechtAdriaan van Wijngaerden, gewezen koopman te DordrechtIn gebreke met de betaling van 776 gulden voor de levering van laken vanwege bankroet en zijn verdwijning uit de jurisdictie
Mandement van Rau ActieMaarten Engelbert Verboom, controleur van de Convoyen en Licenten te Heusden, en Willem van Eeten, notaris en procureur te Gorinchem als executeurs van het testament van wijlen Mr. Adriaan Cornelis Verboom, in zijn leven Oud-schepen en gewezen Postmeester der stad Gorinchem, voogden over het minderjarig kind en administrateurs van zijn nagelaten goederenAdriaan Verhoeff en Hendrik van Barnevelt.1000 gulden en 1200 gulden met de interessen sinds 10-07-1766 en10-04-
Mandement in cas d'appelAnthony van Aelst, curator van de boedel van Maerten Jansz van Weeteringh en Elisabeth van Wolfferdijck en Johan Marchelis van Esch, Paulus van Noorth, adjuncten van de curator, allen wonende te Gorinchem met een proces voor het gerecht met suppliant, als gedaagde enerzijdsAdriaen Buys van Wevelinckhoven, Frans van der Meer, Claes de Wolff, Adriaen Lever, Hendrick van Neercassel en Adriaen Wolfferdijck, als eisers anderzijdsBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Gorinchem waarbij de supplianten werden veroordeeld het deel van de boedel dat zij in handen hebben, te betalen plus de kosten en de boetes
Mandement penaal en arrest op goederenHendric Sloot, commandeur van de Duytschen Huyse te Maasland (Duitse Orde)Adriaen Cleywegh, secretaris te Maasland als principale borg van Theodora van Adrichem en als borg en mede principaal op de som op obligatieBevel aan de deurwaarder in arrest te nemen de landen, vogelkooi en verdere gouden voorwerpen van juffrouw Theodora van Adrichem, en nader beslag op de onroerende goederen ter betaling van de achterstallige som (f 2920)
Mandement penaalJosina van Schagen, weduwe en boedelhoudster van Henric Mecens, bij leven burgemeester en commies van Nievaart, gezegd de ClundertAdriaen Cornelis Slobbe, bierbeschooier te Nievaart en borg voor Caspar Henricxz van WeerdeBetaling van de borg minus de kosten voor bier geleverd aan haar overleden man en diens vader
Mandement van arrest op goederenJacques van Aerssen, oud-president van de Raad van BrabantAdriaen Cornelisz 't Haseraets te Groot-Cromstrijen en inmiddels overledenVerzoek om beslag op de gewassen op het land van tegenpartij ter voldoening van achterstallige pacht
MandementHenrick Bastiaensz van Stralen, man en voogd van Adriaentje Pietersdr, eerder weduwe van Jan Meesz Stompwijck, en met diens broer Arie Meesz Stompwijck (inmiddels overleden) voogd van hun vier kinderenAdriaen Cornelisz de Pauw, oud-schepen van Zoetermeer en Cornelis van Rijn te Zegwaard, nu voogden van de kinderen van Adriaentje PietersdrTegenpartij wil alleen half-om-half boedelscheiding als de suppliant (suppliante) ten behoeve van de kinderen f 2000 extra toelegt overeenkomstig het testament van haar eerste man. Adriaentje doet afstand van dit testament en verzoekt het hof de tegenpartij tot boedelscheiding (50-50) te dwingen.
Mandement om betalingLieven van der GoesAdriaen Cornelisz Schouten te CharloisAchterstallige huur van weilanden en schadeloosstelling wegens het zonder toestemming breken (omploegen) van een partij weiland
Mandement van inmissie tot de possessieAbraham van Bodechem, gesubstitueerde erfgenaam in het testament van Marijtje GerritsdrAdriaen Cornelisz Sevenhuysen, executeur testamentair en president van het college van schepenen te AlkmaarDe tegenpartij poogt de suppliant af te houden van zijn erfdeel, namelijk een huis
Mandament van appèl met de clausule van reliefCornelis Lampsius, Heer van Brigdamme, koopman te MiddelburgAdriaen de Hare, burger en koopman te Vlissingen, zeggende te zijn universeel erfgenaam van wijlen zijn broer Jan de HareEr is geprocedeerd en met het vonnis op 07-06-1712 voor Schepenen van Vlissingen, is suppliant het niet eens
Mandement van arrest op goederen en penaalJannitje de Buysser, weduwe van Jan Hennebo, bij leven koopman te Leiden, mitsgaders hun kinderen en erfgenamenAdriaen Hennebo, Jan Hennebo en de curatoren van de boedel van Jacques HenneboBeslag op goederen uit de boedel van Adriaen Hennebo de oude en verbod aan de tegenpartij over te gaan tot splitsing, deling of verkoop van goederen, voordat aan Jan Adriaensz Hennebo diens helft van het kapitaal is uitgekeerd door de erfgenamen van Christina du Pree
Mandement van attentatenHerman Schoutsen, brouwer in Den Ancker te DordrechtAdriaen Hesselt, de baljuw van de Beijerlanden; Adriaen Cornelisz Zijdervelt, presiderend schepen, Aert van der Stolck, Aert Ariensz van der Geer, schepen van Oud-Beijerland, alsook de bode Engelbrecht van DalenHerstel van attentaten na de negatie van het mandement penaal door de tegenpartij
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefAdriaen Willevoortsz, wonend te VlissingenAdriaen Jacobsz, te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis van de burgemeester en schepenen van Middelburg, aangezien de supplianten door onervarenheid met procedures en het verlopen van de termijn, en dus een verzoek om appel
Mandement in cas van reformatieDe weduwe en kinderen van Willem Dircxsz, hopkoper en bij leven wonend te NieuwerkerkAdriaen Jan OlytgenOnvrede over het vonnis van het gerecht van Nieuwerkerk. Suppliant meent recht te hebben op 100 gulden kapitaal plus rente
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis Dircxsz Smith, koopman op het eiland TexelAdriaen Jansz Smith, biersteker aldaarAbusief vonnis van de schepenen van Texel (3 april 1659) waarbij de suppliant werd veroordeeld tot de betaling van de achterstallige schuld (van de tegenpartij) met borg en onkosten zonder voorafgaande wettige procedures
Mandement om betalingCornelis Gerritsz van Berendrecht, wonend te NoordwijkAdriaen Leendertsz Cruyswech, te Katwijk a/d RijnAchterstallige pacht die de tegenpartij voor het gebruik van land volgens een condemnatie van maart 1654 nog moet voldoen
Mandement van raue actieFrederick Schoon, rentmeester van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Naaldwijk en opvolger van wijlen Simon van CatshuyseAdriaen Pietersz van der Beeck te Monster en zijn borgen Adriaen Maertensz van der Poort, Pieter Adamsz van Dijck en Cornelis Jacobsz ColenTerugbetaling van obligatie van 3 januari 1646 tegen 5% rente binnen drie jaar door tegenpartij nog steeds niet gedaan
Mandement van arrest op goederenTimon van Slingelamdgt, advocaatAdriaen Pinacker, advocaatOnheuselijk gedrag van de tegenpartij tegen de suppliant, waarna deze om het beslag op de huisraad en middelen in het huis van de suppliant verzoekt om de achterstallige som mee uit te betalen
Mandement van reformatieNicolaes Cuysten en Johan Cuysten de jonge, wonend te AmsterdamAdriaen Rochusz, gewezen weeskind te MedemblikVerzuim van terugbetaling uit zijn rantsoen van de kosten en het onderhoud wegens vrijkoop van Adriaan Rochusz uit Algerijnse slavernij
Mandament van rau actieWillem Goos, koopman in tabak, wonende te Leiden, als vader en voogd over zijn zoon Fredrick Goos, 22 jaar en minderjarigAdriaen Uijtterweer, voorheen grutter bij wie zoon van suppliant in dienst wasTegenpartij heeft zijn grutterij in Lisse verkocht aan Paulus Maertensz. Schooten. Suppliants zoon is bij hem gaan werken, maar op zijn eerste werkdag is hij aangevallen en met een mes gestoken door tegenpartij. Suppliant wil dat tegenpartij hem het meesterloon vergoed, schadevergoeding geeft en smartegeld, tesamen voor een bedrag van 2000 gld en betalen de kosten hierom gedaan
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieLeendert Symonsz, wonend te Berckel en Rodenrijs als erfgenaam van zijn vader Symon Cornelisz en grootmoeder Grietje Leenderts, alsmede Arent Pietersz, ook aldaar en gedeeltelijk erfgenaam van zijn grootmoeder Maertje Jans en universeel erfgenaam van Alewijn PieterszAdriaen uyt de Waert, schout en landgerechter (?) namens jhr. Jan van Naeltwijck, heer van Berckel en RodenrijsBezwaar tegen het vonnis van de gezworenen van Berckel en Rodenrijs waarbij de supplianten elk een som geld plus kosten moeten betalen aan tegenpartij voor het recht en leges tot het winnen van giften
Mandement van arrest op goederenCornelis Jansz van Eynthoven te s'-HertogenboschAdriaen van Beaumont, student theologie te Utrecht, of zijn voogdenNa diverse aanmaningen onbetaalde schuld voor geleverde winkelwaren over 1650 en 1651
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieDe gemene erfgenamen van Jacob Aryens, gewoond hebbend te Bergambacht, als gedaagdenAdriaen van den Berch, Hendrick Claesz en Jan Heyndrixs, met last en procuratie van Marritje Heyndricx, als eisersBeroep tegen abusief vonnis van het gerecht van Schoonhoven tot betaling van een som met de kosten, mits de eisers de schuld onder ede deugdelijk achtten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieBartholomeus Smits met last en procuratie van de prins van Jalmont, als verweerder in reconventie en eiser in conventieAdriaen van Engelen als eiser in reconventie en verweerder in conventieBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Den Haag dat suppliant veroordeelt tot betaling van de paspoorten van zes gekochte paarden zonder dat deze zijn geleverd
Mandament van rau actieLijsbet Hellemert, wonende in Den Haag, dienstmeidAdriaen VerdonckTegenpartij moet betalen aan suppliant alimentatie voor het kind dat hij bij haar heeft verwekt, tot het kind 22 jaar is: wekelijks 2 gld en 10 st plus de kraamkosten en de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieAssuerus Hendrick, Graaf van Spangen, Heer van Terlist etc.Adriaen Wittert van der Aa, Ambachtsheer in Grijsoort, Heer van Cronenburgh etc.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 3000 gld met rente van 5% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van appèl met de clausule om te antwoorden op reparatie van de attentatenCornelis Wolferse, landman, wonende onder RengerskerkeAdriaen Wolferse, suppliants broerTegenpartij heeft verkocht een huis, schuur en bakkeet met 14 gemeten weiland in Ellemeet op Schouwen aan Gerrit Jans de Groote. Het vonnis van de Schepenen te Ellemeet is op 13-05-1715
Mandement penaalArien Jansen Bruyn, wonend in het Beyersche onder de jurisdictie van StolwijkAdriaentje Ariens, tegenwoordig wonend te HaastrechtVerbod om kind na de geboorte aan de vermeende vader (suppliant) te zenden, voor zijn deur te leggen of zijn goede naam te besmeuren
Mandament van appèlPieter Groot en Pieter Cornelis, vredemakers te HoornAdrian Jorisz, rijkdom; Joris Gerbrants, rijkdom en vredemaker; Claas Pieters Boer; Simon Pieters Groot en Cornelis Pieters, vredemakers te BerkhoutEr is geprocedeerd en met het vonnis op 16-03-1712 voor Schepenen van Hoorn zijn de supplianten het niet eens. Maarten Thamis is gecondemneerd en tegenpartij moet de kosten betalen.
Mandament van attentaten poenaalDiederick Ramp, Heer van CabauwAdriana Eleonora van Teijlingen, Vrouwe van Bergen etc.Tegenpartij wordt bevolen het kappen en snoeien van het hout benoorden de Laan van Rampenbos, van ruim 4 roeden bergermaat en de daaropvolgende verkoping van het hout schadeloos af te doen en te betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om procureur acceptant te stellenDiederick Ramp, Heer van Cabauw en Rampenbosch, wonende te Alkmaar, advouerende de proceduren bevorens geëntameerd bij wijlen Fredrick Ramp, Heer van Holland, in zijn leven Hoogheemraad van de uitwaterende sluizen van KennemerlandAdriana Eleonora van Tijlingen, Vrouwe van Bergen, als interveniste, en de zaak aannemende voor Adriaen Moddèr, en Jan van de NattewegSuppliant voornoemd is genoodzaakt geweest proces te voeren tegen tegenpartij.In deze zaak is geprocedeerd, maar hij kan niet verder procederen. Daarom wordt de tegenpartij bevolen de procureur acceptant te stellen, om met de suppliant voort te procederen. En ze moet betalen de kosten hierom gedaan
Mandement van arrest op goederen en mandement penaalJvr. Adriana van Treslong, jvr. Leonora van Treslong en Philips Robert van Treslong, kapitein, allen kinderen van heer Jaspar van Bloys, gezeid van TreslongAdriana van Steenhuysen, de weduwe van de voornoemde heer van Treslong, mitsgaders Mr. Simon van der Does te Gorinchem als executeur van de boedel van de heer van Treslong en Jochum van Steenhuysen, gewezen rentmeester en beheerder van diens goederenOndanks verbod heeft [Jochum] van Steenhuysen 8000 gulden op obligaties voortijdig gelicht en opgezegd en bovendien geweigerd inzage van zijn administratie te geven; eis om tegenpartij verder handelen met effecten, geld en pacht en andere opbrengsten uit de boedel te verbieden
om Mandement poenaal, Pro DeoWillem Kruijsheer, wonend in de heerlijkheid Nieuwkoop, weduwnaar en universeel erfgenaam van de dochter van Aart Cornelis Groenescheij en zijn huisvrouw Leuntje Pietersdr van VlietAdrianus en Albertus Groenescheij, zonen van de broer van des suppliants huisvrouw, Abraham Groenescheij gehuwd met Antje BodamHet verkopen en transport van des suppliants gerechte helft van een stuk land (Akkerland, zijnde veenland, gelegen onder Nieuwkoop, totaal groot 3 mergens, toebehoord hebbende aan Aart Cornelis Groenescheij.)
Mandement van Arrest en Rau Actie, met de clausule van Edicte.Francois de Hont, koopman te GentAdrianus van Dalen, koopman te Kortrijkbetreft 1071; 1; 7 ponden Vlaams, zweaar of Wisselgeld met 6% 's jaars sinds 1712; 1713, 1714.
Mandament van ReformatieAbraham Houtman, commissaris der stad AmsterdamAdries Pels en zonenprotest tegen het schepenvonnis van Amsterdam, dd 10-07-1721, die de suppliant ontzegde zijn vordering op Andries Pels en zonen ter waarde van Fl. 49.500,00,00 voor 90.000 pond Cacao.(contract dd13-06-1715 voor notaris Dirck van der Groe)
Mandement van arrest op goederenElisabeth Roelants, de weduwe en geïnstitueerde erfgename van haar man Ruysch Claesz Clouck, wonend te HaarlemAeffje Francken, haar moeder en weduwe en boedelhoudster van haar man Jacob Florensz ClouckVerduistering van de goederen en erfenissen van haar mans grootvader, Florens Claesz Clouck, zijn moeye (tante) Trijn Claes Clouck en zijn broer Barent Jacobsz Clouck
Mandement penaalJeronimo Vilhegas als gesubstitueerde voor Diego Vretto de Chainas met procuratie van Francisco Mendis da Crasto, koopman in Madrid in SpanjeAelbert van den Bergh, koopman te Amsterdam onder wie de overheid alle goederen, penningen en effecten had vastgesteld welke waren beheerd door Clement Clementer of onder zijn bewind ressorterende goederenBevel tot betaling van een achterstallige som die met effecten door Clement Clementer tijdens zijn arrest werden beheerd, met alsnog de levering van rekening, bewijs en reliqua
Mandament om executie te zien decernerenJacoba Kruijck, Adriana Kruijck en Elisabeth KruijckAeltje Villerius, weduwe en erfgename van Hubregt Ouwendijck, in zijn leven Burgemeester van VlaardingenEr is een proces geweest op 09-10-1713 waarbij Schepenen van Vlaardingen de tegenpartij hebben gecondemneerd om te geven de inhoud van de liquidatie en de huurcedulle te ondertekenen en te betalen de huur van 1709-1713 tot 70 gld. per jaar. En ze moet betalen de kosten hierom gedaan
Mandement van rekening, bewijs en reliquaWillem Clementsz, wonend aan de Lage Rijndijk in de heerlijkheid van Oudshoorn en Jan Jansz van Outshoorn te Rijnsaterwoude als voogden van de kinderen van Gerrit Cornelisz van Outshoorn en Machtelt Clementsdr, in hun leven gewoond hebbend te RijnsaterwoudeAeltje Woutersdr, de weduwe en boedelhoudster van Pieter Cornelisz van Outshoorn, bij leven paternele oom en beherend voogd over genoemde kinderenOndanks verscheidene aanmaningen van supplianten, schout en weesmannen van Rijnsaterwoude geeft tegenpartij geen inzicht in het beheer van de goederen van de kinderen
Mandement penaalSigfridus Hoock, tegenwoordig wonend in Den HaagAeltje xxx, de gewezen dienstmaagd van juffrouw Geesje de Lange, de weduwe van Cort Struyckma, wonend te AmsterdamVerbod aan de tegenpartij het geboren kind thuis te brengen bij de suppliant - die niet de vader is - en hem lastig te vallen om bijkomende proceskosten te betalen
Mandement penaalHeer Diderick van Schagen, vrijheer van de Oude en Nieuwe GoudriaenAem Arentsz, pachter van de tienden in de Babberspolder (Vlaardinger-Ambacht)Verbod aan tegenpartij gewassen op de landen in de Spieringshoek en de Ketel tot zich te nemen, te vervoeren en te tienden aangezien suppliant de korentienden over dit land bezit
Mandement om procureur acceptant te stellenJan Iris (?), Engels koopman tegenwoordig wonende in Dordrecht, met procuratie van Jan Numan, mede Engels koopman te LondenAernout Hofflant als curator van de boedel en goederen van Willem Colme, gedaagdeBevel aan de tegenpartij om na het overlijden van hun raadsman Gerrit de Radere een nieuwe procureur aan te stellen om het proces voort te zetten
123...39
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in