Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
124 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 124 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van arrest op goederenPieter Oosterling, koopman te Amsterdam en compagnonAbraham Hennebo, gewoond hebbend te Leiden en nu zonder vaste woonplaats in het landAchterstallige som betalen uit de opbrengst van in beslag genomen goederen
Mandement van arrest op goederenJacques van Aerssen, oud-president van de Raad van BrabantAdriaen Cornelisz 't Haseraets te Groot-Cromstrijen en inmiddels overledenVerzoek om beslag op de gewassen op het land van tegenpartij ter voldoening van achterstallige pacht
Mandement van arrest op goederenTimon van Slingelamdgt, advocaatAdriaen Pinacker, advocaatOnheuselijk gedrag van de tegenpartij tegen de suppliant, waarna deze om het beslag op de huisraad en middelen in het huis van de suppliant verzoekt om de achterstallige som mee uit te betalen
Mandement van arrest op goederenCornelis Jansz van Eynthoven te s'-HertogenboschAdriaen van Beaumont, student theologie te Utrecht, of zijn voogdenNa diverse aanmaningen onbetaalde schuld voor geleverde winkelwaren over 1650 en 1651
Mandement van arrest op goederenElisabeth Roelants, de weduwe en geïnstitueerde erfgename van haar man Ruysch Claesz Clouck, wonend te HaarlemAeffje Francken, haar moeder en weduwe en boedelhoudster van haar man Jacob Florensz ClouckVerduistering van de goederen en erfenissen van haar mans grootvader, Florens Claesz Clouck, zijn moeye (tante) Trijn Claes Clouck en zijn broer Barent Jacobsz Clouck
Mandement van arrest op goederenAemilius Cool, schepen in de raad en vroedschap van GoudaAert Jansz van Esch, gehuwd met Harbertje Gelve, eerder weduwe van Herman Jacobsz van Maesdam; Cent Cornelisz in plaats van Cornelis Arjensz Haverboer en Arjen Dircksz QuartelInning van achterstallige pacht van diverse huurders door beslag te leggen op beesten en gewassen op gehuurde landen totdat de som van pachten met eventuele borg is voldaan
Mandement van arrest op goederenJuffrouw Catharina Cray, de weduwe van Maurits Vrij, bij leven baljuw van HazerswoudeAnna Blaes als weduwe van Jacobus Vrij, de zoon van de suppliante en kapitein in dienst van de heren bewindhebbers van de Oost-Indische CompagnieBeslag op goederen en geld die de suppliante toebehoren en teruggave hiervan aan Catharina Cray
Mandement van arrest op goederenBoudewijn Schinkels, te Rhijnen (= Rhenen) in de provincie UtrechtAnthony Denys, gewezen koopman te Middelburg in Zeeland met de affaires (voorschotten) van de Fransman Johan de la Mothe, woonachtig te AmsterdamNa 12 maanden niet aan de achterstallige som te kunnen geraken na diverse minnelijke verzoeken en de verduisterde effecten
Mandement van arrest op goederenClaess Jansz van der KaeyArnoldus Martiny en echtgenote Verstraet, tijdelijk in VlaanderenAchterstallige som op vertering aan suppliants huis, voldaan via een akte van taxatie ten laste van Cornelis Buys zonder vereffening: beslag op enige effecten bij Danas Schuiffhil - want Arnoldus is in Vlaanderen en de uitkering komt uit de opbrengst van deze effecten
Mandement van arrest op goederenDirck Gerritsz Hoppesack, koopman te Amsterdam en Gerrit Ockersz ook aldaar als de voogden van minderjarige dochter Gerritje Eyckes, tante van een zoontje van Jannetje Eyckes en predikant Arnoldus Vinçon te Halteren (=Halsteren) in het markizaat van Bergen op Zoom, en derhalve testamentair erfgename van Jannetje EyckesArnoldus Vinçon, predikant te Bergen op ZoomBeslag op effecten uit de boedel van Jannetje Eyckes deels berustende onder Leyntje Gerrits Hoppesack, en een deel van de particuliere goederen van Arnoldus Vinçon aan te wijzen door het vonnis plus een overzicht en inventaris van zijn goederen in de nagelaten boedel van Jannetje Eyckes, plus een toewijzing van de portie aan Gerritje Eyckes uit de baten en winsten ter betaling van de alimentatie
Mandement van arrest op goederenBenjamin Vigni en Jaques Vigni, kooplieden te Orangnien in FrankrijkBaudewijn (of Bouduwijn) van der Burch, geboortig uit Den HaagBetaling van een som aan de supplianten uit de opbrengst van de verkochte kavels land
Mandement van arrest op goederenHester de Heere, de nagelaten weduwe van Ariaen Claesz Everswijn, Niclaes en Matheus Claesz Everswijn, Robbert Engelgaeff, koopman te Amsterdam en gehuwd met Catherina Everswijn, kinderen van Abigel de Heere zaliger, elk voor zich en als mede erfgenamen van juffrouw Maria de Heere, bij leven eerst weduwe van Hendrick van Bredenhoff en daarna van Jacob Wybo, bij leven burgemeester van Hoorn; Dirck Verschuyl, man en voogd van Margrita van Bredenhoff; Heyndrick van Hegenray, gehuwd met Cornelia van Bredenhoff; Ottho van Flodorp, gehuwd met Jeannette van Breedenhoff; Ariaenna van Bredenhoff, de nagelaten weduwe van Mattheus Ariaensz Everswijn; Benjamin van Halewijn, heer van Halewijn en Suydtwijck; Adriaen van Bredenhoff, schout van Hoorn; Ariaen van Beaumont te Dordrecht als vader en voogd van zijn kinderen bij Anna van Bredenhoff zaliger, allen mede erfgenamen van Maria de Heere - Maria de Heere, Hester de Heere en Abigel de Heere, zijnde de kinderen en erfgenamen van Mattheus de Heere, bij leven wonend te HaarlemBenjamin van Halewijn, heer van Halewijn en SuydtwijckIn beslag nemen van goederen in de heerlijkheid van Zuytwijck wegens achterstallige contractuele kooppenningen
Mandement van arrest op goederenFranchois Hals, doctor in de medicijnen en Adriana Hals, beiden kinderen van Claes Claesz Hals zaliger, en Franchois als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen voor zichzelf als met het recht verkregen van Elisabeth Pieters Crabmors, de dochter van zaliger Pieter Crabmors (ook Crabmois)Breuchel van Santen en Henrick van der Velde als executeurs van het testament van Mr. Georgijn van der Velde, de enige erfgenaam van Elisabeth Claes CrabmorsSupplianten hebben recht en actie verkregen van Elisabeth Pieters Crabmors als de gerechtigden op de goederen van Elisabeth Claes Hals, de tante van Franchois en Adriana Hals en de grootmoeder van Elisabeth Pieters Crabmors, en eisen de restitutie van de fidei commis goederen op
Mandement van arrest op goederenJan Heyndricxsz van Thiel, burger te Den Haag, met last en procuratie van Jan Polet als de vader en voogd van zijn dochter Jannitje Polet verwekt bij zijn huisvrouw Janneke Mangans tegenwoordig te Leiden en erfgename van Huybert Charles de BoninghCharles Boningh, jongman te Den Haag en vader van Huybert Charles BoninghTegenpartij opdragen beslag te leggen op vier huizen en erven plus een som gelds met interest na het overlijden van Huybert Charles Boningh
Mandement van arrest op goederenSimon Jacobsz Pijnaker te DelftClaes Willemsz Keiser te Benthuizen als principaal, en diens broer Pieter Willemsz Keiser en Pieter Doensz Verding als borgenVerzoek om beslaglegging op goederen ter voldoening van schuld ontstaan door een achterstand in betaling op een obligatie
Mandement van arrest op goederenBaron de Merode, baljuw van Kennemerland en Hendrick van Alckemade van Berckenrode, heer van BerckenrodeCornelis Aelbreghtsz Speelder, Jacob Jansz Spaens, Heymen Cornelisz, zoon van Cornelis Willemsz Borst, Symon Jansz en Gerrit Jansz LeeuwIn gebreke stelling van de betaling van de pachtsommen, soms al gedeeltelijk betaald: beslag op goederen, vee en dieren en overige opbrengsten, met het bevel aan de tegenpartij uiteindelijk alle openstaande jaarlijkse pachten tot en met Kerst over 1656 en 1659 (f 1400) te voldoen inclusief de kosten
Mandement van arrest op goederenJan Anthonisz van Velsen, bakker te ZevenhuizenCornelis Arien Jaspersz, wonend in het noordeinde van ZevenhuizenBetaling van een som wegens geleverde brood- en winkelwaren op een obligatie van 30 april 1651 voor notaris en getuigen tegen 5% op 1 mei 1652 ten laste van woning en landen die boven de waarde zijn belast: beslag leggen op de onroerende goederen om het achterstallig bedrag te verhalen
Mandement van arrest op goederenMathijs Matheus met last en procuratie van Andries van der Slooten, die gehuwd is geweest met Catharina van den Sande, tevoren de weduwe van Jan ReydansCornelis Clouwel voor zichzelf en met last en procuratie van Cathalina Clouwel, de weduwe van Gillis de Beyser, mitsgaders van Johannes de Beyser als man en voogd van Barbara Clouwel, respectievelijk de erfgenamen van Wessel ReidansBeslag op effecten van de tegenpartij na een eerder compromis tussen de partijen via arbiters en een uitspraak van de Hoge Raad dat geen uitvoering heeft kunnen bereiken, en dat terwijl de suppliant bekend is dat de tegenpartij verscheidene middelen en effecten bezit
Mandement van arrest op goederenArent Adam van Wassenaer, heer van Den BoschCornelis Cornelisz van Rijnberckhout, pachter van de hofstede van ZaneBeslaglegging op goederen, meubelen, have en vee wegens achterstallige huur
Mandement van arrest op goederenEgbert Joling, koopman te Amsterdam, voor een kwart reder in het schip de Liefde, met als schipper Hans Gabrielsz (vonnis 1 september 1656 bij de schepenen van AmsterdamCornelis Jansz de Lange, Hendrick Doot, Jan Brisel en de erfgenamen van Michiel Hansz, tesamen de reders van het schip en veroordeeld tot erkenning van de suppliant en daarvoor rekening, bewijs en reliqua te leveren, woonachtig te Bergen in NoorwegenEen achterstallige som van f. 21.700 (bij vonnis van 14-12-1657) over de kosten van schade en interesten, plus de kosten van executie en executeur, op te brengen uit de goederen van Jan Brisel
Mandement van arrest op goederenJohan Noorman, koopman te Amsterdam, voor zichzelf en zijn zuster Maria Noorman, de weduwe van Cornelis Dommer, bij leven ook koopman aldaarCornelis Jeretaes van Gelder, te SchenkenschansAchterstallige som plus interest en kosten
Mandement van arrest op goederenLucas de Henne, wijnkoper in Den HaagCornelis KunstAchterstallig bedrag wegens geleverde wijnen, verteerde kosten, geleend geld voor logies en enige schilderijen ondanks verscheidene aanmaningen tot betaling
Mandement van arrest op goederenMr. Justus van Leeuwen, advocaat, en juffrouw Maria Droogh, de weduwe van Johan Gael, bij leven lakenkoper te LeidenCornelis Leendertsz Vermeulen, te HazerswoudeBeslag op huis wegens achterstallige schuld
Mandement van arrest op goederenAdriaen Pietersz Rollaf en Willem Jacobsz Meerblaes als voogden van de weeskinderen van Jan Mattheeusz van RavesteynCornelis Scheurders, wonend in de KlundertAchterstallige som eerst afbetalen voordat de tegenpartij zijn vaste goederen verkoopt om zijn crediteuren uit te betalen
Mandement van arrest op goederenCornelis van Rijp, secretaris te Heemstede en curator van de boedel van de failliete bakker Cornelis WillemszCornelis WillemszDe tegenpartij heeft naar verluid nog effecten bij diverse personen uitstaan en dit niet aan de crediteuren gemeld: verzoek om beslaglegging teneinde crediteuren te kunnen betalen
Mandement van arrest op goederenJacob Claesz Hayman, bewindhebber van de OIC ter kamer van MiddelburgCuratoren van de desolate boedel van Jan Steur, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag bij schepenschuldbrief, dat gedekt wordt door de goederen en landen van Jan Steur en de curatoren niet willen betalen
Mandement van arrest op goederenGrietje Jacobs, de weduwe van Geret Jacobsz van EryenDaem Theunisz QuetterAchterstallige som voldoen aan de suppliant plus kosten
Mandement van arrest op goederenBastiaen Pleunen, wonend op de sluis te Barendrecht en gehuwd met Jannetje Willems, de dochter van Willem Gijsen zaligerDe erfgenamen van Adriaen Thonisz Verweel, gehuwd geweest met de weduwe/boedelhoudster van Cornelis Pietersz SpruytLangdurige achterstallige betaling op een obligatie van 10 jaar: voldoening achterstand inclusief proceskosten
Mandement van arrest op goederenJan Reyniersz de With, te RotterdamDe erfgenamen van Bastiaen Bastiaensz Pors, bij leven wonend te CharloisSchuld gehypothekeerd op 3 morgen 67 roe land, die na herhaalde aanmaningen niet is betaald zodat suppliant beslag wil laten leggen op gewassen en vee op het land
Mandement van arrest op goederenAbraham Ampel te Haarlem, met last en procuratie van Jan Reyertsz (Reyersz), korenkoper te WestzaanDe erfgenamen van Cornelis van Tol, secretaris te Hillegom en gewezen curator van de boedel van Cornelis Jansz, en Matheus Backer, biersteker aldaarAchterstallig tegoed aan de boedel van Cornelis Jansz, gewezen bakker te Hillegom
Mandement van arrest op goederenBartholomeus van Duynen, burger in Den Haag, als crediteur van Johan en Cornelis VersteckhovenDe erfgenamen van Grietje Rombouts van den Hoeve, de weduwe van Pieter Cornelisz Hess en principale borg van Johan en Cornelis van VersteckhovenAchterstallige betaling van de tegenpartij; deze tracht het door Grietje nagelaten land en andere goederen te verkopen - of heeft deze al verkocht - om de opbrengst onder de erfgenamen te verdelen
Mandement van arrest op goederenJoan van Muyden, koopman te Amsterdam en gewezen opperhoofd in Siam ten dienste van de Oost-Indische CompagnieDe erfgenamen van Isaaq Moerwijck, vorige beheerder van het kantoor in SiamTerugbetaling van de ontbrekende som geld in de kasboeken van de OIC in Siam uit het tegoed van Isaaq Moerwijck dat berust onder de heer luitenant-generaal Cornelis van der Lijn in Indië tegenwoordig wonend in Alkmaar
Mandement van arrest op goederenJohanna Hardy te Herstal, voor zichzelf en als moeder en voogdes van Gerardt Christine, verwekt door Jan Christine, de zoon van Lambert Christine en Cathaline de Wael, voor 1/4 erfgename van haar overleden broer Jan Janssen de Wael, bakker te Delft en gehuwd geweest met Rusje Leenerts, als grootmoeder van suppliantes minderjarige zoon, gerechtigd tot 1/4 part van de helft van onderstaande landen (betreft 2)De erfgenamen van Jan Janssen de Wael (1); Jacob Janssen Pollijn en Pieter Lambrechtsz Pollijn met procuratie en last van David Fredericx, man en voogd van Grietje Aluwins, en last van de schout en schepenen van Oude Tonge als de oppervoogden van het weeskind van Jan Janssen de Heere (2)Beslag op de helft van de jaarlijkse renten (1); beslag op de onverdeeld gebleven stukken land te Berkel uit het wederzijds testament, de vruchten plus rente daarvan en betaling van een gedeelte van de kooppenningen plus rente (2)
Mandement van arrest op goederenAbraham Reynertsz, trompetter op het schip van de commandeur de Ruyter, wonend te Hoorn en gehuwd met Marijtje Thijsdr, kind van Elbrecht Willemsz en voordochter van Anna Oloffs bij leven laatst weduwe van Robbert Barton; Matthijs la Meer, lakenwerker te Leiden en gehuwd met Annitje Thijsdr, de zuster van Marijtje ThijsdrDe erfgenamen van Trijn Willemsdr en de weeskamer van HoornBetaling en borgstelling door de tegenpartij van de prelegaten met 5% interest plus een derde van de verdere legaten en nagelaten goederen van Jan Barton en Robbert Isacksz
Mandement van arrest op goederenMarinus Groeningh, brouwer te Rotterdam, gehuwd met Maria Vasterts, bij het testament van wijlen haar moeder Catharina Willems tot voogd van de echtgenote van zijn suppliants gestelde vader Vasterts, en tot voogd van haar erfgenaam Nicolaes Puyck, bij leven burgemeester van RotterdamDe executeur testamentair van de sententieDe deurwaarder opdragen alle goederen van de overleden Nicolaes Puyck in beslag te nemen, waarbij alle executeurs het arrest moeten gedogen en aan de suppliant uitkeren de genoemde parten en winsten van de brouwerij plus de interesten ter voldoening inclusief de onkosten
Mandement van arrest op goederenJan Fransz van Leeuwen te Hazerswoude, met actie en transport van Jan Tonisz Warmondt en Pieter Tonisz Warmondt, kinderen en voor 2/3 erfgenamen van Tonis Jan Tonisz, in zijn leven eveneens wonend te HazerswoudeDe kinderen en erfgenamen van Roeloff Jansz Warmondt en hun voogden, alsmede de schout en weesmannen van HazerswoudeHet nog steeds niet uitkeren van tweederde van het erfkapitaal aan de suppliant
Mandement van arrest op goederenDe schout en de weesmeesters van Zwanenburgerdam als de oppervoogden van de kinderen van Pieter Ariensz ClevesteynDe secretaris van Wateringen; Pieter Ariensz Clevesteyn - na het overlijden van Annetje Jans van der Zee - met Cornelis Jansz van der Zee en Pieter Jansz van der Zee bloedvoogden van de vier minderjarige kinderen van ClevesteynBeslagname van de boedelinventaris bij de secretaris van Wateringen, zodat geen van de crediteuren van Pieter Clevesteyn de cedule zou kunnen bemachtigen en zo diens nagelaten kinderen in hun onderhoud tekort zouden komen
Mandement van arrest op goederenJan van Huyseren, burger en koopman te Windau in Courland (Letland), voor zichzelf en namens zijn medereders aldaar woonachtig, als eigenaars van het voormalige fluitschip St. Jan Baptist of de DooperDe tegenwoordige schipper, matrozen, reders en anderenVerzoek beslag te leggen op het schip met toebehoren dat momenteel in de Leuvehaven van Rotterdam ligt, voordat het geladen weer vertrekt: het schip was eerder door Engelse kapers of piraten gekaapt en van teken en naam veranderd
Mandement van arrest op goederenIsaac van Aelst, koopman te Amsterdam en zoon van Andries van Aelst zaligerDe vier gezusters van Aelst, Jacques van Brusselen, gewezen boekhouder van Andries van Aelst en Dethmar van Eden, koopman te AmsterdamDe boekwaarde van de nalatenschap is aanmerkelijk hoger zodat de suppliant een volledige inventarisatie eist en revisie plus de afsluiting van de boeken met de uitkering van zijn erfdeel (1/5), inclusief de vruchten en de baten
Mandement van arrest op goederenMr. Johan Moock, advocaatDe voogden van de kinderen en erfgenamen van Johan van Oostrum, de heer van Moesbergen, te Den Haag, Atrecht en andere jurisdictiesBeslag op een achterstallige som van salaris en dergelijke aan de suppliant, deels berustende bij de solliciteur Johan ten Ham te Voorburg
Mandement van arrest op goederenDe voogden van jhr. Gijsbert van Mathenes, heer van Mathenes, Riviere, Opmeer, Zouteveen, etc.De voogden van het nagelaten weeskind van Adriaen Bastiaensz van der Jaght, te Oud-BeyerlandAchterstallige pacht van de woning en land genaamd de Jaght na het overlijden van de tegenpartij en diens vrouw, te vergoeden door 1) de verkoop van meubelen, beesten en granen en 2) door beslag op goederen en wintergewassen
Mandement van arrest op goederenLaurens de Geer, commissaris van de Croon Zeeven, en Steven de Geer, koopman te AmsterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Abrahamsz van der Hoeve, bij leven koopman te Lissabon in Portugal, inclusief de gewezen correspondenten en factoren Pieterson en SoffayBeslag op gelden, effecten en koopmanschappen en terugbetaling achterstallig geld plus interest
Mandement van arrest op goederenJohan Oem Hermansz, houtkoper in DordrechtDe weduwe en erfgenamen van Dirck Crijnen van der TasAchterstallige som die ondanks veelvuldige aanmaningen niet inbaar blijkt
Mandement van arrest op goederenGrietje van Swieten, de weduwe en boedelhoudster van Jan Dircx van Rijn, bij leven houtkoper te AlphenDe weduwe van Arien Jansz, bij leven papiermolenaar te WaddinxveenBeslag op de papiermolen van de tegenpartij wegens een achterstallige som voor de levering van hout
Mandement van arrest op goederenJan Frank van Leeuwen te HazerswoudeDe weduwe van Ary Pietersz Coy te HazerswoudeVrees dat de tegenpartij de goederen uit de boedel zal verkopen zonder dat de obligatie wordt afgelost
Mandement van arrest op goederenJan Douche, gehuwd met Jacomyna Quakelveen, de weduwe van kapitein Jan Graveau, gewoond hebbend te Rochelle in FrankrijkDe weduwe van scheepskapitein Jacob Foran te Rotterdam, bij leven f 1800 schuldig aan zijn zwager Gabriël Grain te RochelleGabriël Grain had beslag laten leggen op de lading van een schip bevracht door Jan Graveau waarin Foran partenier (medereder) was. Om het schip vrij te krijgen had Graveau f 1800 betaald en getracht dit van de weduwe van Foran terug te krijgen. Deze had echter de supplianten onder valse voorwendselen laten arresteren die het arrest inmiddels ongedaan hadden gemaakt bij het hof. Zij willen nu beslag laten leggen op haar huis in Rotterdam om alsnog de achterstallige schuld te innen.
Mandement van arrest op goederenMr. Gerard Tuning, advocaatDingenaer Cornelisz van de Berg, laatst gewoond hebbend over de Wagenbrug aan het Zuideinde in Den Haag, in dit geval zijn weduwe Neeltje Cornelis, kinderen en verdere erfgenamenAchterstallige betaling voldoen voordat de boedel van de overleden tegenpartij wordt verdeeld en/of verkocht
Mandement van arrest op goederenAeltje Bondertsz van Hijselendoorn, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Claesz, bij leven scheepmaker te Delft, als borg en principaal van Annetje Stevens uit Pijnacker, tevens wonend te DelftDirck Ghijsbertsz Blomesteyn, beenhakker binnen DelftDe suppliant vreest zelf kapitaal en interest te moeten betalen zonder daarvan ooit iets terug te zien en laat dus beslag leggen op de nagelaten goederen (erfportie) van de overleden Dirck Blomesteyn om de achterstallige som te innen
Mandement van arrest op goederenCornelis Quirijnsz van Swieten, wonend te KoudekerkDirck Hendrix ,wonend te Amersfoort cum suis, solidus zowel als princeps als schuldenaar van Cornelis Crijnen, schout te Nieuwveen, bij een obligatie van 16 januari 1639 vanwege de suppliantRestitutie na aflossing en mindering van het kapitaal van een restsom plus interest waarvan de tegenpartij in gebreke is gebleven op grond van een arrest op goederen
Mandement van arrest op goederenCornelis Quyrijnsz van Swieten, wonend te KoudekerkDirck Hendrixz, wonend te Amersfoort cum suis, solidair en als princeps als schuldenaar van Cornelis Crijnen, schout te Nieuweveen, blijkende bij de obligatie daarvan zijnde van 16 januari 1639 van suppliantRestitutie na de aflossing en mindering van de hoofdsom van de resterende som plus interst, waarvan de tegenpartij in gebreke is gebleven op grond van arrest op goederen
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in