Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
57 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 57 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Jacobus van der Horst, procureur voor dit Hof, gehuwd met Maria Scheltus, die een dochter is van Catharina van den Brand, die gehuwd was met meester Paulus Scheltus (Ordinaris Drukker van de Staten van Holland en Westfriesland), Catharina van den Brand is enigst dochter en erfgenaam van Isaak van den Brand, in zijn leven kamerbewaarder van de Grafelijksheids Rekenkamer.Aarnhout van Westrik, Schouut en Secretaris te Spijkenisse.800 gulden met interest @ 5 % s'jaars sedert april 171610-03-1718
Soetje Moses, weduwe van wijlen Hartog ReesAbraham Jonas te Amsterdam; Hendrik van Barnevelt te NoordeloosAbraham Jonas 8000 gulden dd 30-12-1773; Hendrik van Barnevelt 10.000 gulden dd 20-09-1773, plus rente en kosten20-01-1775
Jacobus van Weers (van Wees), meester broodbakker te Den HaagAdolph Verlouw broodbakker te Den Haag, en zijn neef Hendrik Verlouw te Delft, als borg.Te kennen of ontkennen de handtekening onder een onderhandse akte dd 15 mei 177615-10-1776
Maarten Engelbert Verboom, controleur van de Convoyen en Licenten te Heusden, en Willem van Eeten, notaris en procureur te Gorinchem als executeurs van het testament van wijlen Mr. Adriaan Cornelis Verboom, in zijn leven Oud-schepen en gewezen Postmeester der stad Gorinchem, voogden over het minderjarig kind en administrateurs van zijn nagelaten goederenAdriaan Verhoeff en Hendrik van Barnevelt.1000 gulden en 1200 gulden met de interessen sinds 10-07-1766 en10-04-06-03-1776
Helenus Willem van Leijden, als ambachtsheer van Oosterland in den Lande van VoorneAletta Straatman, weduwe van Adriaan HogendijkHet behoren van de polder Nieuw Kleijburg aan de ambachtsheerlijkheid van Oosterland in den Lande van Voorne.01-06-1775
Moses de David Henriques de Castro, als last en procuratie hebbende van David d'AbrahamLevij, gehuwd met Sara Machado en van Elisah Pereira Davidszoon, gehuwd met Hana Machado, welke Sara en Hana Machadoerfgenamen onder beneficie van Inventaris van wijlen Jacob Hikkia Machado en door de Weesmeesteren van Amsterdam aangestelde voogd en beheerder der grootvaderlijke en overgrootvaderlijke goederen van zijn minderjarige zoon David van Moses Henriques de Castro, enigste zoon van des suppliants huisvrouw, wijlen Abigael Machadoandere erfgenamende Erfenis van Jacob Hiskia Machado uit de boedel van de grootvaderlijke en overgrootvaderlijke boedel van wijlen Moses alias Anthonio Alvares Machado. testament dd 5 augustus 1696 boedelscheiding op 18 junij 176309-10-1768
Judith Cruijk, weduwe van wijlen Mr. Anthonij van Loon, brouwster te Delft.Anna Maria van Loon, privee en als boedelhoudster van Johan Baptista Loijens, die een obligatie passeerde op 1 mei 1681 ten behoeve van Hildegonda van Kempen, weduwe van Gerard van Loon.Anthonij was executeur van het testament (dd 3 julij 1682) van zijn overleden moeder Hillegonda Bruggers van Kempen, weduwe van wijlen Gerard van Loon, uit wiens boedel die obligaties aan Mr. Antonij van Loon zijn toebedeeld, in het totaal 2323 gulden 12 stuivers 08 penningen.19-04-1718
Brigitta Dortmont, huisvrouw van Anthonij Oetgens van Waveren, Heer van Waveren, Proxholl en Ruijgevilles, tevens oud-schepen van Amsterdam, zo voor haar zelf als ook voor haar kinderen: Nicolaas Willem; Bonaventuijr; Elisabeth Nicolata; en Brigitta.Anthonij Oetgens van Waveren (Haar man); en Heijndrick van Hoorn, als in huwelijk hebbende Cornelia Jacoba van Waveren; de erfgenamen van Willem van Waveren, de schoonbroer van Brigitta DortmontDe uitbetaling van legaten(@ 10.000 gulden) aan de minderjarige kinderen van Brigitta Dortmont en een koets en huisraad voor haarzelf, uit het testament van Willem van Waveren, haar schoonbroer en oom paternel van haar kinderen, die als erfgenamen heeft benoemd Anthonij van Waveren en Cornelia van Waveren, getrouwd met Heijndrick van Hoorn.18-01-1718
Pieter de Weert, kamerbewaarder van de Hoge Raad; Ignatius Postol de Larche; en Pieter Augustus Samson als curateurs over de goederen van wijlen Anna DouwArij van Ham, gehuwd met Soetje Jacobs, die op 7 novenber 1714 van de supplianten had gehuurd een stuk land, groot 1 mergen, en 250 roeden, gelegen in 's-Gravendeel, voor 28 gulden per jaar.De pacht over dit stuk grond over de jaren 1715; 1720; 1721;19-11-1721
Willem Blaauw en Thimotheus van Roijen, kooplieden te Amsterdam, als executeurs van het testament van wijlen Arnoldus van Sprang, in zijn leven makelaar te Amsterdam, en voogden over zijn minderjarige gesubstitueerde erfgenamen en legatarissen en aldus het recht waarnemende van de vijf minderjarige nagelaten kinderen van Elisabeth Kreek aan haar in huwelijk verwekt doer Mattheus Deckers; Grietje van Sprang, weduwe Jan Beerman; Marike van Sprang, weduwe Hendrik Borstelman;Susanna van Drongelen, weduwe Jan Christoffel de Haas; Frans van Sprang; Gerrit Engelbert; Willem Campert gehuwd met Bertha Engelbert; Gerrit Hermelink gehuwd met Anna Hagen; Dirk Gijben van Sprang, voor zichzelf en als gemachtigde van Adriaan van Sittert en Jannetje Gijben van Sprang, echtelieden; Martinus Gijben van Sprang; en Maria Gijben van Sprang, meerderjarig ongehuwde dochter; Jan Vos en Nicolaas van Sonnebeek als procuratie hebbende van zijn zoon Carel van Sonnebeek. Allen, behalve Jan Vos, wonende te Amsterdam en allen gesubstitueerde erfgenamen van Arnoldus van SprangBalthus Embricqs en Douwe Goethard te Amsterdam als executeurs van het testament van Rebecca Kat (overleden op 18 Januari 1768)Het mutueel testament van Arnoldus van Sprang en zijn huisvrouw Rebecca Kat dd 31 maart 1754 voor notaris Abraham Coijmans en de huwelijkse voorwaarden dd 7 april 1752v voor notaris Philippus Roos te Amsterdam13-10-1768
Hillegont van Engelenvelt, meerderjarig dochter, geboren in Utrecht, en wonend in Den HaagCornelis van Noort, jongeman, wonend buiten de stad Rotterdam, 28 jaar oudtrouwbelofte in een eigenhandig akte op 12 october 1717, en in een Akte voor Notaris en getuigen dd 25-11-1717, waarin zij mutuele testamenten maakten, en zijn vader Claats (Claas) Aarts van Noort toestemming. De suppliante is geimpregneerd door Cornelis van Noort.25-02-1718
Willem Duinisveld te Wateringen, gehuwd met Pleunje van der Maerel, erfgenamen voor 1 kindsdeel van wijlen Leendert van der Maerel, die gehuwd was met wijlen Geertje Ariens van den Bos te Wateringen.Cornelis Vink, wonend onder Wasssenaar, gehuwd met Lijsje van der Maerel; Leendert van der Maerel de Jonge; en Gerrit Touw, die gehuwd is met Marie van der Maerel.Hun vader, Leendert van der Maerel is eerst met Leuntje Leendertse van der Spek gehuwd geweest, en heeft zijn testament gemaakt op 12 mei 1740 voor Notaris Christiaan van Groenesteijn te Rijswijk, en is daarna gehuwd met Geertje Ariens van den Bos. De dochter uit het tweede bed, erfgename ab intestata van Geertje Ariens van den Bos, vraagt haar erfdeel op, bestaande uit allodiale gronden.11-07-1775
Johannes Maselkamp, gewezen onderkoopman en gewezen Secretaris van Politie en Cassier, in dienst van de geoctroyeerde Nederlandse Oost Indische Compagnie te Nagatpatman op de kust van Coromandel, thans Schout en Secretaris der vrije heerlijkheid KoudekerkDe Bewindhebberen van de Generale Geoctroyeerde Nederlandse Oost Indische Compagnieeen som van 15.313 Pagoden en 40 Casjes uitmakende 73.502 gulden 10 stuivers en ten tweede een som van 3.598 Pagoden, 5 Fanums en 1 Casje, bedragende 17.271 gulden, 8 stuivers en eindelijk een som van 641 Pagoden, 14 Fanums 70 Casjes renderende 3.080 gulden, 3 stuivers en 8 Penningen met de rente van dien@ 6 % 's-jaars. (sinds 1765, toen door Tamerus Canter Visscher, Fiscaal op de Coromandelkust Criminele Procedures tegen de suppliant geëntameerd zijn geweest)04-07-1775
Lea Pereira Abas, huisvrouw van Jacob Anthunes, op huwelijkse voorwaarden getrouwd, en bij akte van het Hof van Holland geauthoriseerd om haar rechten zelf te verdedigen. (zij had 55000 gulden aangebracht. Acte: 26 maart 1716 voor notaris Samuel Favon.De crediteuren van haar man Jacob Anthunes, die gearresteerd was in de gevangenpoort, en die cessie heeft gedaan.De inkomsten uit haar aandelen uit de VOC ter kamer van Middelburg09-12-1721
De procureur generaal over Holland, Zeeland en West-VrieslandDe Deken en de Hoofdluijden van het vissersgilde te Woudrichem: IJsbrand de Jode, Adriaan van der Hagt, de jonge Casper Kraes, en Willem MosselmanTeruggave van de ten onrechte gearresteerde netten, en de waarde van de in beslag genomen vis aan Arij Goudriaen, te Hardinxveld, pachter van de visserij in Werkendam, die is aangegeven door Jacob de Haas, visser te Hardinxveld12-01-1769
Magdalena Girardot, weduwe Le Roux en Caesar Trochin als vader en voogd over zijn minderjarige kinderenDe directeuren van de Compagnie van Commercie en Navigatie binnen de stad HoornEen uitkering naar rato van haar inleg. & Kosten10-10-1721
De burgemeesteren en de regeerders van 's-GravenzandeDe erfgenamen van Jacob Doeszoon Lucq (burgemeester van 'sGravenzande en die van Pieter Maertens als borgHet bnetalen van de achterstallige interesten @ 4, 5, 6,25 % 'sjaars sinds 167610-06-1718
De Burgemeesters en Regeerders van de stad 's-GravenzandeDe erfgenamen van Jacob Doeszoon Lucq (oud-burgemeester van 's-Gravenzande) en van zijn borg, Pieter Maertens.Het betalen van achterstallige interesten sinds 1676 op een obligatie, die eerst verdwenen was, en daarna weer te voorschijn is gekomen.10-06-1718
Catharina van der Haas, weduwe van wijlen Cornelis Olfart van Cempen (Kempen), als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen Jan van Kempen en Nicolaas van Kempen, wonende in Den HaagDe erfgenamen van Neeltie Hendriks: 1/3 part de weduwe van Cornelis Claassen Vierhuisen; 1/3 part Hendrik Cornelis Vierhuisen (en de twee kinderen van haar vooroverleden zoon Claas Cornelis Vierhuisen); 1/3 part Cornelisdr Vierhuisen, gehuwd met Olfert van Kempen, met fedei commis op de wettige kinderen.Rekening en verantwoording betreffende de erfenis van Neeltie Hendriks door Opposanten30-04-1721
1) L. Nordegraaff, meester metselaar te Ameiden. 2) Cornelis van den Berg, meester timmerman te Schiedam. 3) Jan Dutwart, meester steenhouwer te Schiedam. 4) Leonardus Kool, meester loodgieter te Gorinchem. 5) Dirk Biesheuvel, meester smid te Werkendamde Kerkmeesters van Werkendamhet betalen,(vanwege de restauratie van de kerk en een nieuwe toren te Werkendam): 1) 5977gulden. 2) 6031 gulden. 3) 1828 gulden. 4) 3810 gulden. 5) 1159 gulden.05-07-1776
Rachel Belmonte anders genaamd Schoonenberch, wonend in Amsterdam, zuster en enige erfgenaam ab intestato van wijlen haar broer Francisco Schoonenberch, in zijn leven gevolmachtigde van deze staat aan het hof van PortugalDe voogden en executeurs over de minderjarige erfgenamen van Francico Lopez Suasso (Souasso), in zijn leven Baron d'Avernaes, te Den Haagrekening en verantwoording over de remissen en wissels die Schoonenberch aan Suasso heeft toegezonden11-05-1718
Catharina Alida van der Dussen, te Dordrecht, als medeerfgenaam van wijlen haar vader: Nicolaes van der Dussen, in zijn leven heer van Oost BarendrechtDe weduwe van Leendert Willemse van der ValkDe betaling van de pacht volgens de huurcedule, die Leendert Willemse van der Valk in 1716 voor de tijd van 10 jaar heeft gesloten, betreffende 4 mergen, 1 hond Teelland en 2½ mergen hooiland, dat pas afloopt op kerstmis 1726. De weduwe wil het contract niet opvolgen.08-07-1721
Jacob Lughte (Lugte), marschipper van Rotterdam op 't Sas van GentDe weduwe van wijlen Abraham Lughte, toendertijd ook schipper, wonen te Dordrecht, met als Borgen: ( de weduwe van wijlen) Teunis Lughte te Dordrecht, Cornelis van der Aa, en Abraham Hutten te Rotterdam.Terugbetaling van een lening van 600 gulden @ 5 % 'sjaars dd 8 augustus 1714 voor notaris Mr. Francois Waerts17-06-1718
Gerard Beekman, procureur voor de Hof, en Anthonij van Cats, apothecaris alhier in Den Haag, als executeurs van het testament van, en voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Elisabeth Monsoij, in haar leven weduwe van wijlen Ludolph CockDirck Cock en Mr. Jacob Gillis, gehuwd met Maria Cock. (Dirk Kock en Maria Kock)terugbetaling lening, die Dirk en Maria Cock zouden moeten terugbetalen aan (de erven) van Ludolph Cock30-06-1718
Wouter Schiffer (Scheffer), wonend in Empel, kwartier van Maasland, van de Meijerij van Den Bosch, gehuwd met Geertruida van den Biesheuvel, een dochter van Margaretha Sprong (Sprongh), een kind van Boudewijn Sprong en Geertruij den Ouden.Dirk Sprong als oom, Martinus den Ouden als oudoom, gestelde voogden over de boedel van Geertruij den Ouden. Dirk Sprong is overleden en zijn boedel wordt geadministreerd door Cornelis Rijping en Cornelis van VeenHet testament van Boudewijn Sprongh (Sprong) en zijn huisvrouw Geertruij den Ouden dd 12-02-1730 voor Schout en Schepenen van de Heerlijkheid en Dorp Engelen. Geertruij de Ouden is voor de tweede keer gehuwd geweest met Wijnand Murray, meerderjarig jongeman. (Verdag Antenuptiaal dd 26-04-1737, te Den Bosch, notaris Willem de Roef). Geertruij overlijdt op 28-08-1763. De supplianten maken aanspraak op een deel van de boedel, en vereisen Rekening en Verantwoording van de nalatenschap van Geertruij den Ouden26-02-1776
Elisabeth Commerstein, weduwe en boedelhoudster mitsgaders voogdesse over haar minderjarige kinderen, aan haar verwekt door wijlen Cornelis Willem Potael, in zijn leven medicinae doctor te zevenbergenDrossaert, Burgemeester en Schepenen van de stad Zevenbergen.Het achterstallige tractement sinds 1691. Op 26 mei 1691 is er een resolutie aangenomen door de Drossaert, Burgemeester en Schepenen van de stad Zevenbergen met een opdracht aan wijlen haar man Cornelis Willem Potael om stadsdoctoor van Zevenbergen te zijn voor de armen en aan Johan de Merode om als Apotheker de medicijnen aan hem te leveren, met een tractement van 50 gulden 's jaars.15-04-1718
Arie De With en Trijntje De Bruijn, wonend buiten Rotterdam als geinstitueerde erfgenamen van wijlen Claes De Vos, in zijn leven molenmaker buiten de Oostpoort te Rotterdam.Eeuwit De Man, timmerman te Geertvliet en Abraham Vermole, timmerman te Spijkenisse.Fl. 285: 00: 13 wegens geleverd hout.31-10-1721
Cornelis Overschie, solliciteur militair te Den HaagFranchois Overschie, koopman te Amsterdam zijn huisvrouwzijn broer, en Jenneke van Roonhuijsen,Rekening en verantwoording van 31.000 gulden aan wissels en 3000 gulden borgtocht, en Kosten11-05-1718
Martin van Berchem, koopman te Amsterdam, voogd over Golina Smith en Michiel Smith, kinderen en erfgenamen van Roeloff Smith, enige zoon en erfgenaam van Hermanus Smith (Smit), beiden in hun leven kooplieden te Leiden.Francois van Hemert en Compagnie in Spanje, en thans te AmsterdamBetalen van Schulden aan de erfgenamen van Roeloff Smit en Harmanus Smit (Smith),ontstaan door het niet afrekenen van zeer considerabele partijen van laken om te verkopen ,22-04-1721
Pieter van Reede (Rheede) van Oudshoorn tot Nederhorst, ambachtsheer van Ouds-hoorn en GnephoekGeerlof Vervooren; Jan Honkoop; Jan Cornelisz Rijnsburger; en Matthijs de Witt.Het recht om de benoemingen in de Ambachtsfuncties volledig te kunnen uitoefenen.14-06-1769
De gezamenlijke erfgenamen van Jacob Pauwlusse Scheltis in leven ordinaris drukker van de Edele Grootmoende Heeren Staten van Holland en West Friesland; Mr. Pieter Coenen, in leven secretaris van de societeit van Den Haag.Hendrick de Bruijn, Schout en Secretaris te UitwijkDe tegenpartij heeft een schuld, groot 1289 gulden te wegens de koop van 16 morgen, 4 honden zaailand gelegen onde de ban van Uitwijk op 30 mei 1697. De Bruijn beloofde het bedrag primo november 1697 te betalen inclusief de rente. In een akte van 6 april 1699 beloofde de Bruijn het bedrag te betalen, maar is toch in gebreke gebleven. Suppliant verzoekt het Hof om Hendrick de Bruijn te bevelen en te gelasten de som van 1289 gulden te voldoen.07-10-1716
Kasper Antheunis en Livinus de Mooy meerderjarige kindskinderen ; Mr. Cornelis Wittert heer van Valkenburg; Balthasar Antheunis, brouwer te Delft, plaatsvervangende voogden over Maria en Adrianus de Mooy, minderjarige kindskinderen, tesamen erfgenamen van Debora Pinkeveer, in haar leven weduwe van Jacobus Rees.Hendrik van BeestEen schuld van 400 gulden vanaf 29 augustus 1708 die niet is afbetaald ondanks de vele aanmaningen. Supplianten verzoeken het Hof om de tegenpaertij de gelasten de schuld te voldoen.14-10-1716
Maria van de Burgh, weduwe wijlen Willem van Echten, alhier in Den Haag.Hendrik van der Zalm (van der Salm), Raad in de vroedschap, oud-Burgemeester en Schepen der stad Brielle.746,14,- gulden (746,10,- gulden) vanwege geleverde Linnens13-09-1769
Jan Verstolk, oud-schepen en koopman te Rotterdam als last en procuratie hebbende van Gijsbert van Roijen, oud-burgemeester en koopman te MaasdijkJacob Roest, gehuwd met Adriana van der Kade en Nicolaas Daniel de Hoest, heer van Holij te Maassluis, gehuwd met Johanna van der Kade, erfgenamen van Jacobus van der Kade.openstaande rekeningen ca 41.823 gulden 7 stuivers, 8 penningen01-03-1768
Mr. Wouter Hendrik Nellesteijn, oud-geëligeerde Raad ter vergadering van de Edelmogende Heren Staten 's Lands van Utrecht, namens zijn vrouw Everarda Hillegonda de Beer, enige erfgename ab intestato van wijlen Aemilia Catharina van Os, in haar leven te Haarlem, een dochter en medeërfgename van wijlen Wilbrord van Os, die een zoon was en medeërfgenaam van Jan van Os den Jonge.Jacob van Ghezel, gehuwd met Petronella Calkoen; Mr Nicolaas Faas, gehuwd met Anna Maria Calkoen; Dirk Bakker, gehuwd met Agneta Antonia Calkoen; Zacharias Alewijn gehuwd met Suzanna Agneta Calkoen, allen kinderen van wijlen Antonia Huijghens in huwelijk verwekt door wijlen Nicolaes Calkoen te Amsterdam; Anna Maria Clara Huijghens, weduwe van Hendrik ter Smitten; Willem theodorus Huijghens, kapitein ter zee in dienst van dit Land;Mr. Joost Huijghens, raad in de vroedschap en schepen te Haarlem;enige kinderen van Hendrik Huijghens en suzanna de Wijs, welke Suzanna de Wijs de enige dochter was vanCatharina van Os, in haar leven huisvrouw van Jan de Wijs, en die een dochter wasvan Jan van Os den Jonge; Esaias Baalde te Amsterdam; Magdalena H. Baalde te Leiden, weduwe van nn Reijtsma; Maria C. Baalde te Amsterdam, weduwe van Jan Nicolaas van Eijs; Hendrik Baalde te Amsterdam; de enige kinderen van Johannes Baalde en Susanna Clement, die een dochter was van Esaias Clement en Maria van Os.het testament van Jan van Os de oude dd. 20 augustus 1657 voor notaris Justus van der Ven te Amsterdam; Het derde part in twee huizen van Wilbort van Os23-09-1768
Mr. Hubert van der Hoop, advocaat voor dit Hof, namens Maria Oudland, weduwe van Jan Sam te Dordrecht, en haar zoon Cornelis van Dijck, overleden te dordrechtJan de Ridder, voogd van de erfgenamen van Cornelis van DijckEen onderhandse schulbrief van 1600 gulden @ 4% jaarlijks dd -4-01-1713, met de rente.10-01-1718
Moses Abrabanel, koopman te Amsterdam als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Isacq Hisquia Abrabanel, die onlangs in los (slecht) gezelschap is geraakt.Jan Demorain en Pedro of Pieter de CarriceSpeelschulden van zijn zoon Isacq Hisquia Abrabanel, totaal ruim 11.000 gulden. Aan Jan Demorain: ca 7500 gulden en aan Pedro of Pieter Carrice ca 4000 gulden11-07-1718
Johanna Degenaer (Degenaar), weduwe van Thomas Huijbert Borgeresse tot GorinchemJohan Frederik van Buijnen, Heer van Oud-Heusdeneen som van 144 gulden en 8 stuivers ter zake van geleverde winkelwaren10-06-1718
Amilia (Aemilia) Louisa, geboren gravin van Hornes, douariere van Nassau, Larbrugge (Sarbrugge) etc.etc.Johan Vlaar, makelaar te RotterdamRekening en verantwoording van zijn opdracht: de verkoop van vier actien, ieder van tweeduizend guldens, die haar, suppliant, competeerden in de inschrijving van vijf millioenen van Assurantie te Vlaardingen03-04-1721
Mr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdam namens de erfgenamen van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe en erfgename van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel en voogdesse over haar minderjarige dochters1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.19-11-1776
Mr. Rogier IJlst en Jan Cloribus als last en procuratie hebbende van de meerderjarige erfgenamen en de voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Johan Schalter en IJsbrant Schalter beiden in hun leven burgemeesters van de stad Haarlem.Leenderd Pietersz gehuwd met Marritje Huijbertsz wonende bij BeverwijkDe Afrekening en verantwoording van de landhuur van de landhuizen genaamd "Het Valkje" gelegen bij Beverwijk van 1711 tot en met 1719, ten bedrage van 1530 gulden met de kosten.27-11-1721
Ida de Neuffville (Neufville), weduwe Jan de Stoppelaer en Anna de Neufville, weduwe Abraham de Neufville als gesubstitueerde erfgenamen voor 1/9 part van Maria Block, huisvrouw van Pieter van Hoven, wonende te AmsterdamLucas van Beeck als erfgenaam van Agneta BlokHet geven van een behoorlijke staat en inventaris van alle goederen en effecten van Marija Block (Blok) aan de supplianten, naar aanleiding van het mutueel testament (11-10-1655) van Dirck Block en Agneta Leeuw, in hun leven echtelieden.13-10-1721
Anthonia Annocque, weduwe van wijlen Arent Pijl, wonend alhier in Den Haag, enige zuster en arfgename ab intestato van Mr. Cornelis Annocque, in zijn leven advokaat voor dit Hof.Margareta Thierens, weduwe van wijlen Johan van den Boschrestant van 2200 gulden, groot: 570 gulden, met interest en kosten27-04-1718
Judith Cruijk, weduwe en boedelhoudster van Mr. Antonij van Loon, brouwster te Delft.Maria Rietveld, zeggende te zijn weduwe en erfgenaam van wijlen Jacob van Loon8 mergen en 43 roeden Lands, en de opbrengsten daarvan sinds haar occupatie van dat land, aanbedeeld aan Assueris Hendrik van Spangen, Heer van Mellisant en Johan Nobelaar, Heer van Kerkwerve, Uijtwijck etc. als voogden over de erfgenamen van Adriana Nobelaar, in haar leven Vrouwe van Melisant, en wat zij "verkocht" hebben aan Mr. Antonij van Loon.20-04-1718
Jacobus de Laverij te Den Haag, als last en procuratie hebbende van Francoijs van Halewijn, Heer van WervenMaria van Helburg, weduwe van wijlen Crook, wonend in den Ambachte van VoorburgFrancoijs van Halewijn wil zijn geld terug, dat hij eerder (15-02-1717) als hypotheek verstrekte aan tegenpartij, of hij wil het goed, waarop de hypotheek gevestigd is laten executeren.15-07-1718
Johan Meursman, koopman in RotterdamMaria van Helburgh, weduwe van wijlen Martin Crookeen wisselbrief van 800 gulden14-06-1718
Lamberta van Slegtenhorst, weduwe van Bernardus Laarman en Jan Coetsé, wonende te Amsterdam, aangesteld door de Weesmeesteren te Amsterdam over Helena Maria Laarman enHarmina Catharina Laarman, minderjarige nagelaten kinderen van Bernardus Laarman en Lambertina van slechtenhorst.Michiel Houtseij, gehuwd met Helena Becker, weduwe van Mr. Henricus LaarmanHenricus Laarman, de grootvader van de mi9nderjarige kinderen Helena Maria Laarman en Harmina Catharina Laarman is gestorven zonder een testament na te laten. Zijn weduwe en haar man moeten een behoorlijke staat en inventaris geven, en aan de suplianten 1/3 deel geven Met de kosten hierom gemaakt.02-12-1721
Maria Hooglands, weduwe van wijlen Jan Ariense Kloosterwegh, zowel voor zichzelf alsook als geinstitueerde erfgename van haar overleden man, wonende in Brielle.Mr. Eduard Gallas, raad, vroedschap en oud-burgemeester van Brielle.De betaling van het restant van een obligatie van 599 caroligulden @ 4 % 'sjaars dd 18-11-1895; bedragende 466 gulden met interest sinds 18-11-1714, met kosten21-06-1718
Anna Margaretha van den Kerkhoven, weduwe van wijlen Martinus Abraham de Bourghelles, wonende te Drunen, Meijerij van Den Bosch, met vier minderjarige kinderen door haar man aan haar verwekt, met name: Wijnand Johannes de Bourghelles; Jacobus Abrahamde Bourghelles; Maria Elisabeth de Bourghelles: en Judina Anna de Bourghelles.Mr. Gabriel Bourcourd, advocaat voor dit Hof.Twee obligaties, waarvan in de Huwelijkse Voorwaarden (dd 26 Augustus 1753 voor notaris Willem Hoijer te Den Haag) was overeengekomen, dat zij niet vervreemd mochten worden, tenzij.... De ene 1800 ponden en de andere 500 ponden @ 40 groten per pond21-06-1776
Gerrit Indijk te AlkmaarNotaris Gualter Winkel te AlkmaarDe tee originele minuten van de twee testamenten van Petrus Thierens te Alkmaar, 1) dd 13 december 1698. 2) dd 30 december 1698. David Schagen beroept zich op het testament dd 13-12-1698 en de suppliant beroept zich op het testament dd 30-12-1698,23-06-1721
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in