Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
199 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 199 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement penaalPieter Willemsz Wijckerhelt, schoenmaker te Noordwijk als geïnstitueerde erfgenaam van Jacob Gerritsz van Velsen, bij leven tevens daar woonachtigA. Persoon, procureur van het gerecht van Oegstgeest met last en procuratie van Johannes Levyt gehuwd met Geertruyt van Velsen, en met speciale procuratie van de kinderen van Adriaen van Velsen en Tanneken van Itersum, en last van Maritje Pietersdr Passavant, de dochter van Pieter Passavant en Trijntje van VelsenVrijlating geëist na kwalijke en onterechte arrestatie van de suppliant door tegenpartij
Mandement penaalJacob Lambertsz Cloeck met procuratie van Pieter Cornelisz Linnewever te Alkmaar en erfgenaam onder beneficie van Thomas Jansz Kuyper (overleden) te AmsterdamAbraham Lefebre, wonende te AmsterdamDe tegenpartij tracht het huis en erf op naam van Pieter Cornelisz te bemachtigen om daarin te gaan wonen
Mandement penaalJohannis van Dilsen en Govert van Dilsen, kooplieden te AmsterdamAdam Damen, koopman te Amsterdam en partner in de beëindiging van het contract met de supliantenNa het akkoord van 15 februari 1655 is Adam Damen ondanks de afspraken en uitkering van geld niettemin doorgegaan met de handel in gegoten ijzerwaren: verzoek om stopzetting van negotie met terugstorting van teveel betaalde geld in termijnen
Mandement penaalMathijs Luls, te Den HaagAdam Hertius, te WeespProcuratie ten name van Johannes Luls, broer en predikant van de tegenpartij te Weesp: bevel aan Pieter en Adam Hertius de rechtelijke procedures tijdens het proces als kwalijk en ten onrechte te staken en daarvoor de kosten te betalen
Mandement penaalJosina van Schagen, weduwe en boedelhoudster van Henric Mecens, bij leven burgemeester en commies van Nievaart, gezegd de ClundertAdriaen Cornelis Slobbe, bierbeschooier te Nievaart en borg voor Caspar Henricxz van WeerdeBetaling van de borg minus de kosten voor bier geleverd aan haar overleden man en diens vader
Mandement penaalArien Jansen Bruyn, wonend in het Beyersche onder de jurisdictie van StolwijkAdriaentje Ariens, tegenwoordig wonend te HaastrechtVerbod om kind na de geboorte aan de vermeende vader (suppliant) te zenden, voor zijn deur te leggen of zijn goede naam te besmeuren
Mandement penaalJeronimo Vilhegas als gesubstitueerde voor Diego Vretto de Chainas met procuratie van Francisco Mendis da Crasto, koopman in Madrid in SpanjeAelbert van den Bergh, koopman te Amsterdam onder wie de overheid alle goederen, penningen en effecten had vastgesteld welke waren beheerd door Clement Clementer of onder zijn bewind ressorterende goederenBevel tot betaling van een achterstallige som die met effecten door Clement Clementer tijdens zijn arrest werden beheerd, met alsnog de levering van rekening, bewijs en reliqua
Mandement penaalSigfridus Hoock, tegenwoordig wonend in Den HaagAeltje xxx, de gewezen dienstmaagd van juffrouw Geesje de Lange, de weduwe van Cort Struyckma, wonend te AmsterdamVerbod aan de tegenpartij het geboren kind thuis te brengen bij de suppliant - die niet de vader is - en hem lastig te vallen om bijkomende proceskosten te betalen
Mandement penaalHeer Diderick van Schagen, vrijheer van de Oude en Nieuwe GoudriaenAem Arentsz, pachter van de tienden in de Babberspolder (Vlaardinger-Ambacht)Verbod aan tegenpartij gewassen op de landen in de Spieringshoek en de Ketel tot zich te nemen, te vervoeren en te tienden aangezien suppliant de korentienden over dit land bezit
Mandement penaalJohan Celius, de baljuw van Valckenburg, impetrant enerzijdsAllert Cleywech, te Schiedam, gedaagde anderzijdsDe tegenpartij moet doorgaan met de verkoop van het land en ervoor zorgen dat de overschietende penningen ten goede komen aan de suppliant
Mandement penaalHendrick Hendricx van Engelen, te VlijmenAndries Boxtel, substituut drossaart van de stad en de landen van HeusdenDe secretaris van Heusden een verbod opleggen om de opdracht van het verkochte stuk land te laten passeren
Mandement penaalClaes Reyntges, buurman in de bedijkte SchermerAnna Cornelis, te Zoeterwoude, met als vermoedelijke vader van haar kind Pieter Claesz ReyntgesVerbod aan de tegenpartij haar kind bij hem thuis te bezorgen of hem daarmee lastig te vallen of binnen zes weken een proces aan te spannen of daarna zwijgen en silentium
Mandement penaalGillis van Os, tegenwoordig te HaarlemAnne Jans van Steenbergen, eveneens te HaarlemDe acte van vermeende zwangerschap binnen zes weken voor het hof aanhangig te maken of voorts eeuwig te zwijgen en de gemaakte kosten hiervoor te betalen
Mandement penaalAbram Galgerij, koopman te Leiden en getrouwd en niets hebbende uit te staan met Annetje Davidts, hoewel zij enige tijd bij hem in dienst wasAnnetje Davidtsdr., te LeidenBevel aan de tegenpartij de suppliant niet langer te belasten met het vaderschap van haar (overleden) kind en de gedane juridische stappen als kwalijk en ten onrechte af te doen
Mandement penaalHendrick Aryensz, wonend te RotterdamAnnitje Pieters, te RotterdamTegenpartij beweert ten onrechte dat de suppliant haar trouwbeloften zou hebben gedaan
Mandement penaalHuybert Jansen Peereboom, wonend te AmsterdamAnthoni Jansen Peereboom en Jan Jansen Peereboom, broers van de suppliantNaleving van de overeenkomst om niet met anderen samen te werken of daarbuiten een bedrijf op te richten ter uitoefening van hun ambacht
Mandement penaalThomas Teussen, wonend te Haarlem, ongehuwd en onschuldig aan conversatie met "lichte vrouwen"Anthony Gloriaat, meester chirurgijn te AmsterdamBevel waarbij de tegenpartij en Aeltje Gerrits wordt verboden de suppliant te blameren en hun onwaarachtige "uitstrooiselen" als kwalijk en onrechtvaardig te omschrijven
Mandement penaalCornelis Jacobsz Bon, nomine uxorisBastiaen Leendertsz, Kees Joppesz, Pieter Jacobsz, Paulus Aertsz, Cornelis Jansz, Lourisz Pietersz van Rhijn en Jaap RoosienBevel om tegenpartij te verbieden hun beesten op de 37 morgen 4 hond op de geestlanden rond de woning op Eikenduinen te laten lopen en grazen
Mandement penaalDirck Snoeck, koopman te Amsterdam mitsgaders de burgemeester en de vroedschappen van het dorp LandsmeerBewoners van Buiksloot en BroeckBevel aan de inwoners van Buiksloot, Broek in Waterland en alle anderen te verbieden op grote pijne vanwege de hoge overigheid dat zij bij het traankoken geen hinder en belet zullen vormen (door het gebruik van alleen hout en turf ... (rest verhaal onduidelijk en nog opnieuw lezen!!)
Mandement penaalJuffrouw Aletta van Riethoven, als de weduwe en boedelhoudster van Isaac Poulle als moeder en voogdes van de onmondige kinderen van Peter Carman (??), kooplieden te Amsterdam als de voogden van Isaac Poulle, een dochter verwekt bij Maria Joosten; dat wijlen Anna Poulle en haar twee broers Abraham Poulle en Isaac Poulle en drie zusters Janneken Poulle (zonder kinderen), Hester Poulle, huisvrouw van wijlen Nicasius le Clercq, en Maria Poulle, gehuwd met Boudewijn de Borde, alsook achterkleindochter van broer Dominicus, genaamd Stefanneke Poulle, vrouw van Elias, bij testament van maart 1695 en uiterste erfgename van Susanneke Poulle voor 1/5 partBoudewijn de Borde als vader en voogd van de kinderen van Maria Poulle en als administrateur van de goederen van zijn zwager Abraham Poulle en voogd van de kinderen van Hester PoulleDe tegenpartij wordt bevolen tot elkaars verzekering en de bewaring van de verbonden goederen van Anna Poulle via een voldoende cautie fidei commissair en betaling van de sommen inclusief de kosten
Mandement penaalAeltje Keyers, de nagelaten weduwe van Pieter Leendersz Paling en wonend in het ZuidlandBroeders van Pieter PalingDe suppliante wenst geen bemoeienis van tegenpartij met de testamentair vastgelegde voogdij over haar kinderen zoals de administratie, veiling of verkoop van goederen e.d.
Mandement penaalReynier Symonsz Langedijck en de kinderen en erfgenamen van Geert Tadesdr (??), wonend te OostwoudBurgemeesters en kerkmeesters van OostwoudTegenpartij verbieden voortdurend nieuwe processen aan te spannen tegen supplianten zolang hun beroep bij de Hoge Raad dient
Mandement penaalJanneken van Aken, vergezeld door haar man Willem van Aken, te Den Haag wegens hun minderjarige zoon Johannes van Veen die bij tegenpartij een dochtertje als kind verwekt zou hebbenCaharina van DuennerenAfzien van alimentatie door de tegenpartij en haar of haar zoon of nadere familie lastig te vallen of te beledigen en alsnog geen verdere alimentatie voor het kind te eisen, met betaling van de proceskosten
Mandement penaalSalomon Breban Fransch, koopman in Den HaagCharles Care, herbergier te AmsterdamBevel aan de tegenpartij de suppliant te verbieden uit Amsterdam te vertrekken via de stadsbode van Amsterdam en hem niet langer lastig te vallen met bijbehorende procedures
Mandement penaalCornelis Wiggersz van der Baak, man en voogd van MarritjeJans, eerst weduwe van Aart Lammertsz Veneman en daarna van Joannes JoesClaes Jansz Berrien, burger van Alkmaar en koper van een huis en erf van de suppliant door middel van een custingbrief (hypotheekbrief, schuldbrief)De suppliant vreest dat de koper van het huis, behalve een deel van de koopsom wegens achterstallig bedrag, ook de rest aan anderen zal geven en het huis weer aan derden zal verkopen, zodat het testamentair bepaalde vruchtgebruik wordt onthouden. Derhalve een bevel de volledige koopsom aan het kantoor in Alkmaar af te dragen
Mandement penaalSacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.
Mandement penaalNicolaes Mathol, commies van de convooien in de stad GeertruidenbergCornelia van Vueren, wonend aldaarBevel aan de tegenpartij te verklaren dat de suppliant niet de vader is van haar kind, het kind niet thuis te bezorgen of zijn goede naam en faam niet te beschadigen, waarna zwijgen en silentium van kracht is
Mandement penaalJohan van Sevenhoven, baljuw van de heerlijkheid van Nieuwkoop, Noorden en AchttienhovenCornelis Anthonis de Jonghe, wonend te NieuwkoopOphitsing en laster tegen alsmede minachting en ondermijning van het gezag van suppliant
Mandement penaalJan Dircxsz Ouwe Jan en Siwert Claesz als curatoren van de persoon en goederen van Claes JanszCornelis Edicxsz Vlaer (ook Edickse Vlaer), waard in de Boekel onder Hoogwoud, Tymon Pietersz Blocker, eveneens herbergier te HoogwoudVerbod om de reeds onder curatele staande Claes Jansz lastig te vallen, aan te spreken of aan te klagen wegens verteerde gelagen of andere schulden
Mandement penaalJohan Outgers, koopman te Hamburg, als vader en voogd van zijn kinderen Nicolaes Outgers, Hendrick Outgers, Agnieta Outgers en Anna OutgersCornelis Symonsz, jongeman van Hamburg, als gedaagde tesamen met Jan Symonsz, Daniel Symonsz en Outgers ClaessenOndanks verbod van de rechter heeft de tegenpartij in Hamburg geld opgenomen dat berustte onder het gerecht aldaar en toebehoort aan de suppliant
Mandement penaalJan Claesz der Vijen, herbergier te Nieuwkoop, gehuwd met Jannitje Cornelis, de dochter van wijlen Thonis ClaeszCornelis van Roon, wijnkoper te GoudaVerbod op verdere executie van procedures als kwalijk en onterecht
Mandement penaalLeendert Willemsz de Poorter en Adriaen de Poorter, wonend te Wijk in het land van Heusden, kinderen van Jan Willemsz de Poorter en Anna Heremans van LoonCrediteur Sebastiaen Beelaert, juffrouw Roscam en anderenVerbod aan enige crediteuren de fideicommis grond van supplianten bij executie te verkopen om zo de schulden te vereffenen
Mandement penaalJacob Abraham Coen, koopman te Amsterdam en zoon van Jeronimus Henrickes alias Josep CoenCrediteuren van suppliants vaderProtest van suppliant tegen plannen hem wegens de schulden van zijn vader in arrest te nemen of te gijzelen
Mandement penaalAbraham Buytevest te LeidenCrijn JansdrTegenpartij dreigt haar kind aan de suppliant als de vermeende vader thuis te bezorgen en zo zijn goede naam en faam te bezoedelen
Mandement penaalWolfert van Vlieck (Vliek), te Amsterdam en gehuwd met Catharina Boelessen en als notaris gerechtigd in de geërfde goederen van de zusters en broeders van Fiennetje van Veelen te participeren als erfgename van haar vader Gerrit van Veelen (inmiddels overleden)De andere zusters en broeders van suppliants huisvrouwen hebben beslag gelegd op de goederen en daarvan enkele verkocht met verdeling onder hen (onder andere te Amsterdam, Alkmaar en Groningen)Beslagname van alle goederen met alle vruchten daarin van de overleden schoonmoeder met last van fidei commis zonder verdere verdeling en de levering van de staat en inventaris tijdens moeders overlijden
Mandement penaalLeendert van Leeuwen en Jan Fransz van Leeuwen als vader en voogd van de minderjarige LeendertDe baljuw van HazerswoudeBevel aan de baljuw de suppliant niet lastig te vallen met valse delicten, schrik aan te jagen en het afpersen van geld of hem gevangen te zetten
Mandement penaalCornelis van der Cruyssen, koopman te Amsterdam en bij de schepenen van de stad aangewezen als waarnemer van Adriaen Braems over de persoon en goederen van Lucia Stuyvers als de bejaarde eigenares van het huis en de tuin te Muiderberg met twee erfpachtenDe burgemeesters en het gerecht van het dorp MuiderbergOpschorting van de procedures van executie door de tegenpartij, totdat de suppliant zal zijn gehoord
Mandement penaalMr. Ridtvardt van Coohoren (?), advocaat; Gerrit Heyndricxsz Grootebroeck en Aeft Symons, de weduwe van Albert Reynertsz, en de bewoners op de Wortelsloot achter BovenkarspelDe burgemeesters en regeerders van GrootebroeckBevel aan de tegenpartij om geen extra kosten te berekenen aan de vervoerders van groente buiten hun jurisdictie en de oevers en beschoeiingen goed te onderhouden
Mandement penaalBurgemeesters van Zuiderwoude in Waterland benevens de burgemeesters van Broeck en HolyslootDe burgemeesters van Broeck en Holysloot in WaterlandSuppliant wil dat de tegenpartij het beroep tegen het vonnis van de hoge heemraden van Waterland staakt (???)
Mandement penaalAelbert van Wateringen, oud-hoogheemraad van het grote waterschap van Woerden, en beheerder van de steenoven op zijn grond bij sententie rechtens de executeurs van joffrouw Magdalena van SantenDe crediteuren van de steenoven of steenplaats, onder wie Gijsbrecht Jansz RamVerzoek om Gijsbrecht Ram en alle overige crediteuren te verbieden de procedures voort te zetten of aan te vangen, en verder joffrouw van Santen en Ram en overige crediteuren van de steenoven te verschijnen voor de commissie van het hof, en de rekening aan de suppliant te voldoen
Mandement penaalDe gebroeders Willem Bruchman en Adriaen Bruchman, wonend te Amsterdam, en Johan Ernst van Bassen, hun zwager aldaar, curatoren van hun broer Dirck BruchmanDe crediteuren van Dirck BruchmanSupplianten willen voorkomen dat er op hun persoon of goederen beslag wordt gelegd vanwege de schulden die Dirck Bruchman buiten kennis van zijn curatoren om heeft gemaakt
Mandement penaalSusanna Theunisdr. Boutinghs, te Woerden, voor de tweede maal gehuwd met Jan Jansz Twijssel, brouwer in de Gekroonde Baars, volgens antenuptiaal contract (huwelijkse voorwaarden)De crediteuren van Jan Jansz TwijsselEr zijn goederen zijn door de curatoren verkocht en de opbrengst verdeeld naar schuldenaar; verzoek de crediteuren te bevelen de inventarisatie als kwalijk en ten onrechte gedaan, kostenloos en schadenloos af te doen en de proceskosten te betalen
Mandement penaalDuyffje Bouckenroy Outgers, wonend te Haarlem en huisvrouw van Willem StilteDe crediteuren van Willem StilteVerbod aan de tegenpartij dat de goederen van de suppliant geenszins mogen worden verkocht of worden bedreigd met verkoop
Mandement penaalJannetje Tobias, de weduwe en boedelhoudster van Frans van Leeuwen, wonend te DelftDe curatoren van de verlaten boedel van Leendert de Jonge, kruidenier en gewoond hebbend in RotterdamAls eigenares van een huis uit de boedel van Leendert de Jonge wil de suppliante de sleutels van het huis hebben om het te verhuren: verzoek om een verbod aan de tegenpartij om dit te beletten
Mandement penaalBouwen Evertsz, buurman in het Oosteinde van het dorp van Aalsmeer ressorterende onder het baljuwschap en de jurisdictie van Kennemerland alsmede de dijkgraaf en heemraden van het hoge heemraadschap van RijnlandDe dijkgraaf van RijnlandVerbod aan de dijkgraaf van Rijnland voort te gaan met de oproep en procedures tot de vergoeding van kosten
Mandement penaalJan Andreasz, brouwer en bakker te Nieuwkoop, als man en voogd van Gerritje Willems Witteban en Annitje Willems Witteban, ongehuwde nog minderjarige kinderen van Willem Gijs WittebanDe erfgenamen van Cornelis Cornelisz VerdelAchterstallige som voor een perceel land in Zevenhoven, ondanks minnelijke schikking, nog niet ontvangen; de voogd, de weduwe en erfgenamen van Cornelis Cornelisz Verdel dwingen hen de som (f 470-16-102/9 plus interest) tot voldoening af te dragen en de bijkomende kosten te betalen
Mandement penaalMr. Johan van Beeckhuysen, advocaatDe erfgenamen van Frederick van der Elburch onder wie Antoinette Die en Maria Die, kinderen van Abraham Die, en verscheidene crediteuren zoals Jacob Theunisz Meuyt en de executie doende deurwaarder en erfgenaam1) voorlopig geen uitkeringen door de suppliant aan de erfgenamen voordat uitkering is gedaan aan de verdere crediteuren van Van der Elburch, 2) geen sommatie, renovatie of verdere executie door tegenpartij als kwalijk en ten onrechte zijnde verklaard met voldoening van proceskosten
Mandement penaalJuffrouw Marijtje Pieters Hardebol (Hardebols of Hardenbol), de weduwe van Willem Heresz Vesterman, bij leven schepen van de stad Enkhuizen, voor zichzelf en als mede erfgename van Pieter Pietersz Hardenbol, bij leven burgemeester van Enkhuizen, alsmede Jannetje Pieters Hardenbol, hun overleden broer respectievelijk zuster; Pieter Pietersz Dol, oud-commissaris van de kleine zaken, mede erfgenaam van zijn moeder Cristien Pieters Hardenbol (Hardenbols) en mede erfgenaam van Pieter Pietersz Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, zijn oom respectievelijk tante, en Mr. Cornelis Jansz Hardenbol, secretaris van Enkhuizen, voor zichzelf en zijn zuster Claesien Jans, gehuwd met Pauwel Albersz Abbes, en zijn broer Pieter Jansz Hardenbol, mede erfgenaam van Grietje Pieters Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, haar overleden grootmoeder respectievelijk tante; allen zijn erfgenamen van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, in leven gehuwd met wijlen Volckaert Lucasz, bij leven burgemeester van EnkhuizenDe erfgenamen van Volckaert Lucasz1) Bevel aan de tegenpartij aan supplianten te leveren alle fidei commis goederen van Trijn Jans, de weduwe van Pieters Jansz Hardebol en die van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, alsmede de helft van haar bezit vóór diens huwelijk en dit alles met de bijbehorende opbrengsten, 2) verbod aan de tegenpartij met Jan Gerritsz Druyff enige goederen te scheiden of deze te verplaatsen voordat alle supplianten zijn voldaan in hun eisen.
Mandement penaalAdriaen van Tol, gecommitteerde van de crediteuren van jhr. Maximiliaen de Hartain, heer van Marquette, en jvr. Catarina van Lockhorst, vrouwe van Marquette, alsmede Crijn Jansz te HeemskerkDe heer en vrouwe van MarquetteTerughalen van de rogge en haver tegen de wil van Crijn Jansz en aan hem ontnomen om schulden te betalen, en een verbod aan tegenpartij om zich met de gewassen van Crijn Jansz te bemoeien en hem alle kosten te vergoeden
Mandement penaalHans van Loon, bewindhebber van de Oostindische Compagnie te Amsterdam; Abraham van der Burch te Amsterdam; David Watine te Haarlem; Cornelis Gerritsz Langevelt, Job Gerritsz Langevelt en Dirck Gerritsz Langevelt en alle verdere ingelanden van de geestlanden te HillegomDe heer houtvester van Holand en de duinmeiers van de grafelijkheidHet telkenmale door gijzeling ontzeggen van het oude recht van de ingelanden om konijnen te vangen, af te schieten of te doden in hun geestlanden, duinen enz., welk recht al in 1597 bij vonnis van het hof in een beroepszaak was bevestigd
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in