Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
140 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 140 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Pieter Willemsz Wijckerhelt, schoenmaker te Noordwijk als geïnstitueerde erfgenaam van Jacob Gerritsz van Velsen, bij leven tevens daar woonachtigA. Persoon, procureur van het gerecht van Oegstgeest met last en procuratie van Johannes Levyt gehuwd met Geertruyt van Velsen, en met speciale procuratie van de kinderen van Adriaen van Velsen en Tanneken van Itersum, en last van Maritje Pietersdr Passavant, de dochter van Pieter Passavant en Trijntje van VelsenVrijlating geëist na kwalijke en onterechte arrestatie van de suppliant door tegenpartij31-03-1656
Jacob Lambertsz Cloeck met procuratie van Pieter Cornelisz Linnewever te Alkmaar en erfgenaam onder beneficie van Thomas Jansz Kuyper (overleden) te AmsterdamAbraham Lefebre, wonende te AmsterdamDe tegenpartij tracht het huis en erf op naam van Pieter Cornelisz te bemachtigen om daarin te gaan wonen19-10-1657
Johannis van Dilsen en Govert van Dilsen, kooplieden te AmsterdamAdam Damen, koopman te Amsterdam en partner in de beëindiging van het contract met de supliantenNa het akkoord van 15 februari 1655 is Adam Damen ondanks de afspraken en uitkering van geld niettemin doorgegaan met de handel in gegoten ijzerwaren: verzoek om stopzetting van negotie met terugstorting van teveel betaalde geld in termijnen11-02-1657
Josina van Schagen, weduwe en boedelhoudster van Henric Mecens, bij leven burgemeester en commies van Nievaart, gezegd de ClundertAdriaen Cornelis Slobbe, bierbeschooier te Nievaart en borg voor Caspar Henricxz van WeerdeBetaling van de borg minus de kosten voor bier geleverd aan haar overleden man en diens vader02-03-1653
Arien Jansen Bruyn, wonend in het Beyersche onder de jurisdictie van StolwijkAdriaentje Ariens, tegenwoordig wonend te HaastrechtVerbod om kind na de geboorte aan de vermeende vader (suppliant) te zenden, voor zijn deur te leggen of zijn goede naam te besmeuren13-11-1651
Sigfridus Hoock, tegenwoordig wonend in Den HaagAeltje xxx, de gewezen dienstmaagd van juffrouw Geesje de Lange, de weduwe van Cort Struyckma, wonend te AmsterdamVerbod aan de tegenpartij het geboren kind thuis te brengen bij de suppliant - die niet de vader is - en hem lastig te vallen om bijkomende proceskosten te betalen13-09-1657
Heer Diderick van Schagen, vrijheer van de Oude en Nieuwe GoudriaenAem Arentsz, pachter van de tienden in de Babberspolder (Vlaardinger-Ambacht)Verbod aan tegenpartij gewassen op de landen in de Spieringshoek en de Ketel tot zich te nemen, te vervoeren en te tienden aangezien suppliant de korentienden over dit land bezit23-08-1656
Hendrick Aryensz, wonend te RotterdamAnnitje Pieters, te RotterdamTegenpartij beweert ten onrechte dat de suppliant haar trouwbeloften zou hebben gedaan29-02-1656
Huybert Jansen Peereboom, wonend te AmsterdamAnthoni Jansen Peereboom en Jan Jansen Peereboom, broers van de suppliantNaleving van de overeenkomst om niet met anderen samen te werken of daarbuiten een bedrijf op te richten ter uitoefening van hun ambacht12-12-1651
Dirck Snoeck, koopman te Amsterdam mitsgaders de burgemeester en de vroedschappen van het dorp LandsmeerBewoners van Buiksloot en BroeckBevel aan de inwoners van Buiksloot, Broek in Waterland en alle anderen te verbieden op grote pijne vanwege de hoge overigheid dat zij bij het traankoken geen hinder en belet zullen vormen (door het gebruik van alleen hout en turf ... (rest verhaal onduidelijk en nog opnieuw lezen!!)03-08-1657
Aeltje Keyers, de nagelaten weduwe van Pieter Leendersz Paling en wonend in het ZuidlandBroeders van Pieter PalingDe suppliante wenst geen bemoeienis van tegenpartij met de testamentair vastgelegde voogdij over haar kinderen zoals de administratie, veiling of verkoop van goederen e.d.07-03-1656
Reynier Symonsz Langedijck en de kinderen en erfgenamen van Geert Tadesdr (??), wonend te OostwoudBurgemeesters en kerkmeesters van OostwoudTegenpartij verbieden voortdurend nieuwe processen aan te spannen tegen supplianten zolang hun beroep bij de Hoge Raad dient01-03-1653
Cornelis Wiggersz van der Baak, man en voogd van MarritjeJans, eerst weduwe van Aart Lammertsz Veneman en daarna van Joannes JoesClaes Jansz Berrien, burger van Alkmaar en koper van een huis en erf van de suppliant door middel van een custingbrief (hypotheekbrief, schuldbrief)De suppliant vreest dat de koper van het huis, behalve een deel van de koopsom wegens achterstallig bedrag, ook de rest aan anderen zal geven en het huis weer aan derden zal verkopen, zodat het testamentair bepaalde vruchtgebruik wordt onthouden. Derhalve een bevel de volledige koopsom aan het kantoor in Alkmaar af te dragen05-10-1656
Sacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.24-04-1651
Johan van Sevenhoven, baljuw van de heerlijkheid van Nieuwkoop, Noorden en AchttienhovenCornelis Anthonis de Jonghe, wonend te NieuwkoopOphitsing en laster tegen alsmede minachting en ondermijning van het gezag van suppliant11-07-1653
Jan Dircxsz Ouwe Jan en Siwert Claesz als curatoren van de persoon en goederen van Claes JanszCornelis Edicxsz Vlaer (ook Edickse Vlaer), waard in de Boekel onder Hoogwoud, Tymon Pietersz Blocker, eveneens herbergier te HoogwoudVerbod om de reeds onder curatele staande Claes Jansz lastig te vallen, aan te spreken of aan te klagen wegens verteerde gelagen of andere schulden28-08-1651
Johan Outgers, koopman te Hamburg, als vader en voogd van zijn kinderen Nicolaes Outgers, Hendrick Outgers, Agnieta Outgers en Anna OutgersCornelis Symonsz, jongeman van Hamburg, als gedaagde tesamen met Jan Symonsz, Daniel Symonsz en Outgers ClaessenOndanks verbod van de rechter heeft de tegenpartij in Hamburg geld opgenomen dat berustte onder het gerecht aldaar en toebehoort aan de suppliant10-09-1654
Jan Claesz der Vijen, herbergier te Nieuwkoop, gehuwd met Jannitje Cornelis, de dochter van wijlen Thonis ClaeszCornelis van Roon, wijnkoper te GoudaVerbod op verdere executie van procedures als kwalijk en onterecht05-06-1657
Leendert Willemsz de Poorter en Adriaen de Poorter, wonend te Wijk in het land van Heusden, kinderen van Jan Willemsz de Poorter en Anna Heremans van LoonCrediteur Sebastiaen Beelaert, juffrouw Roscam en anderenVerbod aan enige crediteuren de fideicommis grond van supplianten bij executie te verkopen om zo de schulden te vereffenen21-12-1654
Jacob Abraham Coen, koopman te Amsterdam en zoon van Jeronimus Henrickes alias Josep CoenCrediteuren van suppliants vaderProtest van suppliant tegen plannen hem wegens de schulden van zijn vader in arrest te nemen of te gijzelen07-09-1651
Abraham Buytevest te LeidenCrijn JansdrTegenpartij dreigt haar kind aan de suppliant als de vermeende vader thuis te bezorgen en zo zijn goede naam en faam te bezoedelen01-08-1653
Leendert van Leeuwen en Jan Fransz van Leeuwen als vader en voogd van de minderjarige LeendertDe baljuw van HazerswoudeBevel aan de baljuw de suppliant niet lastig te vallen met valse delicten, schrik aan te jagen en het afpersen van geld of hem gevangen te zetten14-07-1658
Cornelis van der Cruyssen, koopman te Amsterdam en bij de schepenen van de stad aangewezen als waarnemer van Adriaen Braems over de persoon en goederen van Lucia Stuyvers als de bejaarde eigenares van het huis en de tuin te Muiderberg met twee erfpachtenDe burgemeesters en het gerecht van het dorp MuiderbergOpschorting van de procedures van executie door de tegenpartij, totdat de suppliant zal zijn gehoord05-05-1658
Mr. Ridtvardt van Coohoren (?), advocaat; Gerrit Heyndricxsz Grootebroeck en Aeft Symons, de weduwe van Albert Reynertsz, en de bewoners op de Wortelsloot achter BovenkarspelDe burgemeesters en regeerders van GrootebroeckBevel aan de tegenpartij om geen extra kosten te berekenen aan de vervoerders van groente buiten hun jurisdictie en de oevers en beschoeiingen goed te onderhouden06-10-1656
Burgemeesters van Zuiderwoude in Waterland benevens de burgemeesters van Broeck en HolyslootDe burgemeesters van Broeck en Holysloot in WaterlandSuppliant wil dat de tegenpartij het beroep tegen het vonnis van de hoge heemraden van Waterland staakt (???)07-11-1654
De gebroeders Willem Bruchman en Adriaen Bruchman, wonend te Amsterdam, en Johan Ernst van Bassen, hun zwager aldaar, curatoren van hun broer Dirck BruchmanDe crediteuren van Dirck BruchmanSupplianten willen voorkomen dat er op hun persoon of goederen beslag wordt gelegd vanwege de schulden die Dirck Bruchman buiten kennis van zijn curatoren om heeft gemaakt16-04-1654
Jannetje Tobias, de weduwe en boedelhoudster van Frans van Leeuwen, wonend te DelftDe curatoren van de verlaten boedel van Leendert de Jonge, kruidenier en gewoond hebbend in RotterdamAls eigenares van een huis uit de boedel van Leendert de Jonge wil de suppliante de sleutels van het huis hebben om het te verhuren: verzoek om een verbod aan de tegenpartij om dit te beletten11-09-1656
Bouwen Evertsz, buurman in het Oosteinde van het dorp van Aalsmeer ressorterende onder het baljuwschap en de jurisdictie van Kennemerland alsmede de dijkgraaf en heemraden van het hoge heemraadschap van RijnlandDe dijkgraaf van RijnlandVerbod aan de dijkgraaf van Rijnland voort te gaan met de oproep en procedures tot de vergoeding van kosten03-10-1657
Mr. Johan van Beeckhuysen, advocaatDe erfgenamen van Frederick van der Elburch onder wie Antoinette Die en Maria Die, kinderen van Abraham Die, en verscheidene crediteuren zoals Jacob Theunisz Meuyt en de executie doende deurwaarder en erfgenaam1) voorlopig geen uitkeringen door de suppliant aan de erfgenamen voordat uitkering is gedaan aan de verdere crediteuren van Van der Elburch, 2) geen sommatie, renovatie of verdere executie door tegenpartij als kwalijk en ten onrechte zijnde verklaard met voldoening van proceskosten
Juffrouw Marijtje Pieters Hardebol (Hardebols of Hardenbol), de weduwe van Willem Heresz Vesterman, bij leven schepen van de stad Enkhuizen, voor zichzelf en als mede erfgename van Pieter Pietersz Hardenbol, bij leven burgemeester van Enkhuizen, alsmede Jannetje Pieters Hardenbol, hun overleden broer respectievelijk zuster; Pieter Pietersz Dol, oud-commissaris van de kleine zaken, mede erfgenaam van zijn moeder Cristien Pieters Hardenbol (Hardenbols) en mede erfgenaam van Pieter Pietersz Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, zijn oom respectievelijk tante, en Mr. Cornelis Jansz Hardenbol, secretaris van Enkhuizen, voor zichzelf en zijn zuster Claesien Jans, gehuwd met Pauwel Albersz Abbes, en zijn broer Pieter Jansz Hardenbol, mede erfgenaam van Grietje Pieters Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, haar overleden grootmoeder respectievelijk tante; allen zijn erfgenamen van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, in leven gehuwd met wijlen Volckaert Lucasz, bij leven burgemeester van EnkhuizenDe erfgenamen van Volckaert Lucasz1) Bevel aan de tegenpartij aan supplianten te leveren alle fidei commis goederen van Trijn Jans, de weduwe van Pieters Jansz Hardebol en die van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, alsmede de helft van haar bezit vóór diens huwelijk en dit alles met de bijbehorende opbrengsten, 2) verbod aan de tegenpartij met Jan Gerritsz Druyff enige goederen te scheiden of deze te verplaatsen voordat alle supplianten zijn voldaan in hun eisen.09-10-1657
Adriaen van Tol, gecommitteerde van de crediteuren van jhr. Maximiliaen de Hartain, heer van Marquette, en jvr. Catarina van Lockhorst, vrouwe van Marquette, alsmede Crijn Jansz te HeemskerkDe heer en vrouwe van MarquetteTerughalen van de rogge en haver tegen de wil van Crijn Jansz en aan hem ontnomen om schulden te betalen, en een verbod aan tegenpartij om zich met de gewassen van Crijn Jansz te bemoeien en hem alle kosten te vergoeden14-08-1656
Hans van Loon, bewindhebber van de Oostindische Compagnie te Amsterdam; Abraham van der Burch te Amsterdam; David Watine te Haarlem; Cornelis Gerritsz Langevelt, Job Gerritsz Langevelt en Dirck Gerritsz Langevelt en alle verdere ingelanden van de geestlanden te HillegomDe heer houtvester van Holand en de duinmeiers van de grafelijkheidHet telkenmale door gijzeling ontzeggen van het oude recht van de ingelanden om konijnen te vangen, af te schieten of te doden in hun geestlanden, duinen enz., welk recht al in 1597 bij vonnis van het hof in een beroepszaak was bevestigd28-01-1653
Jacob Willemsz de Grijse, wonend op het dorp de Stad (aan het Haringvliet) op het eiland van FlakkeeDe heer ruwaard van Putten, stedehouderTegenpartij te bevelen de suppliant de begrafenis van zijn vader te laten bijwonen en hem niet langer dan zes weken daarna vast te houden of totdat het vonnis zal zijn geveld13-10-1657
Hieronymo Rand en Willem van der Does Simonsen, voor zichzelf en als gemachtigden van Gerbrand Dolbessen en consorten, mede participanten in pakhuizen voor de Noortsche of Groenlandsche Compagnie te Amsterdam als gerequireerden ter eenre, en verdere participanten als requestranten aan de andere zijdeDe mede participanten in de pakhuizenVerbod op de verdere executie van de supplianten als kwalijk en onterecht, zoals de ontoereikende kwitantie voor de portie van juffrouw Christina Scholiers, de weduwe van Hendrick Sweers te Deventer, en op alle overige scheiding en verdeling van de goederen08-10-1657
Leendert Cornelisz Vergeer, te HaastrechtDe moeder, broer en zuster van Coen Dircxsz GroenDe tegenpartij heeft geen actie (rechtsvordering) en moet de suppliant het mandement van arrest op de goederen van Coen Dircxsz Groen laten uitvoeren, tenzij ze binnen zes weken een actie heeft verkregen04-12-1656
Maria Francois, te Dordrecht als weduwe van Adriaen Jansz OomsDe overige erfgenamen van Adriaen Jansz OomsBevel aan Johan Ooms, Margrieta Ooms en Rochus Rees (als voogd) als de huidige bezitters te verplichten niet meer dan de helft van het nagelaten bezit - de brouwerij en dergelijke - te verkopen en aan suppliante te restitueren de helft inclusief de helft van de eventuele verkochte goederen18-10-1657
Johan van der Heul, schout te KalslagenDe poldermeester van KalslagenTegenpartij behoort als vanouds de schout vooraf op de hoogte te stellen van reparaties aan de poldermolens23-06-1656
Goyken Elvers, koopman te Amsterdam, Jan Reyser en Claes Pater, kooplieden wonend te Broek in Waterland, de reders alsook de gemene reders van de rederij van het schip genaamd de Bootsman (Jacob Jansz Bootman)De reders en de schipper Anthoni Balle van de Sara te Veere in ZeelandBevel de reders en de schipper van de Sara het voortzetten van de procedures en alles daaromtrent af te zien, als kwalijk en ten onrechte gedaan en als notoire attentaten gepleegd05-06-1658
Mr. Balthasar Basius, advocaat en borg voor Matthijs Leendertsz, schipper van de St. Pieter en verweerder in het proces met Robbert Anderson als eiserDe reders van het schipUitvoering van het vonnis door het gerecht van Rotterdam ten onrechte gedaan plus het verbod hiermee door te gaan, aangezien de suppliant nadrukkelijk heeft ontkend ooit borg voor Robbert Anderson te zijn geweest13-06-1656
Leonardt van der Naten, heer van Petten en NolmerbanDe regenten van de HazenpolderBevel aan tegenpartij de - ondanks het verbod van de schout -weggehaalde aarde uit suppliants uiterlanden (Groene Plaetse) voor de reparatie van de dwarsdijk in de Hazenpolder, terug te storten01-11-1656
Jhr. Sebastiaen van Ipelaer als rentmeester van de heer prelaat van St. TruidenDe schoolmeesters of kosters van Drongelen en EttenVerbod aan de tegenpartij samen meer te trekken uit de tienden toekomend aan de prelaat van St. Truiden dan een van hen afzonderlijk toekomt10-08-1656
De dijkgraaf en de heemraden van de StormmeerpolderDe schotgaarders (belastinginners) en schepenen of regeerders van AalsmeerBevel tot het stoppen van citaties (dagvaardingen) van de schotgaarders aan de huurders van Aalsmeer alsmede deze procedures als kwalijk en ten onrechte te verklaren en een verbod daarop verder te procederen, en verder zwijgen en silentium10-05-1658
De ingezetenen van Gorkum met land in Giessen-Oudkerk en GiessendamDe schout en heemraden alsook de kerkmeesters van Giessen-Oudkerk bij rekest aan de staten van Holland en West-Friesland om een omslag op de morgentalen van de landen, hetgeen is geweigerdVerzoek om de uitvoering van de omslag - te kwader trouw verkregen - af te wijzen door de deurwaarder een verbod op te leggen en het als kwalijk en ten onrechte te laten verklaren (resolutie van 18 juli 1658)01-06-1658
Cornelis Evertsz, Warnar Jacobsz van de Enge en de kapelmeesters van de kapel gelegen aan de nieuwe brug onder Korte Waarder, namens de oude kapelmeesters en tevens met last en procuratie van de huidige kapelmeestersDe schout en weesmeesters van Korte Waarder en Gijsbert Pietersz Camp als voogd van zijn zeven minderjarige kinderen bij Neeltje Pietersz van Vliet (overleden)Verbod aan de tegenpartij zich met de procedures en sententies te bemoeien en daarvan af te zien (zie sententie van 22 februari 1658 en de taxatie)03-04-1658
Neeltje Gerrits, de weduwe van Quyrijn Ariensz Huyser, zelf tevoren de weduwnaar van Leytje Leuns van wie nog zeven kinderen plus een kleinkind leven, alsmede hun kinderen Gerrit Crijnsz Huyser, Leytje Crijns Huyser en Crijn Crijnsz HuyserDe voorkinderen van Quyrijn Ariensz Huyser alsook de deurwaarderDe tegenpartij moet het ten onrechte weggehaalde en verkochte vee naar de weide terugbrengen31-07-1656
Franco van der Meer, oud-schepen van DelftDe weduwe en erfgenamen van de ontvanger Coolwijck als gewezen rentmeester van de geestelijke goederenProtest van de suppliant tegen de aanspraken door de tegenpartij op losrente na de koop en levering van land bij officieel decreet02-03-1654
Gideon Carruë, koopman te Amsterdam en gemachtigde van Niclaes Godefroy, koopman te Rouen in NomandiëDe weduwe en kinderen als erfgenamen van Jan Isacar, koopman in Frankrijk te SommeEen verbod op de verdeling en schifting van de nagelaten boedel ter voldoening van een achterstallige som op het contract van de suppliant26-07-1657
Gerrit Meyndertsz den Uyl, gewezen kapitein ter zee wonend in Den HaagDe weduwe en kinderen van Cornelis BoschuysenAchterstallige betaling op een obligatie van f 5000. Schepenen, secretaris en weesmeesters van Den Haag moeten alle pogingen van de weduwe onroerend goed te verkopen of te bezwaren op straffe van boete verhinderen20-05-1651
Hendrick Willemsen, scheepstimmerman uitgevaren naar Bordeaux in FrankrijkDe weduwe van bootsgezel Joris PeekelharinghTegenpartij verbieden suppliant te laten opdraaien en beschuldigen van de manslag op haar man Joris Peekelharingh, uitgevoerd door twee onbekende gewapende Fransen na een bezoek aan een herberg op St. Frays (??)30-09-1657
Neeltje Dirxdr, de weduwe van Abram Cornelisz RietveltDe weduwe van Lodewijck van Bergen, brouwer in het Haerlemse Wapen te Haarlem, en Gerrit Gerritsz en Jan Laurisz met haar procuratieBij de verkoop van het huis aan de brouwerij had suppliants man uitdrukkelijk bedongen dat zij het mochten blijven bewonen en daar een tapperij uitbaten. De erven van de tegenpartij willen dit na de dood van de brouwer beëindigen.23-05-1653
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in