gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
65 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 65 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
David Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld09-04-1657
Catharijne Joostendr, de nagelaten weduwe van Willem Joosten Antdonck, bij leven koopman te HaarlemAbraham Charles de jonge, oorspronkelijk debiteur met Abraham Charles de oude als borgVoldoening van achterstallig bedrag21-06-1656
Baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de weeskinderen van Trijntje Pouwels, als eisers en arrestantenAbraham Jansz Verhoorn te Wateringen, als verweerder en gearresteerde, tevens als borg en principaal schuldenaarEis tot voldoening van som plus interest volgens het eerdere vonnis van het gerecht van Naaldwijk aan suppliant21-06-1657
Lieven van der GoesAdriaen Cornelisz Schouten te CharloisAchterstallige huur van weilanden en schadeloosstelling wegens het zonder toestemming breken (omploegen) van een partij weiland07-08-1653
Cornelis Gerritsz van Berendrecht, wonend te NoordwijkAdriaen Leendertsz Cruyswech, te Katwijk a/d RijnAchterstallige pacht die de tegenpartij voor het gebruik van land volgens een condemnatie van maart 1654 nog moet voldoen07-08-1654
Ambachtsbewaarders, armmeesters, hoofdingelanden en verdere ingezetenen van de heerlijkheid van VeurAmbachtsbewaarders, schepenen, kerkmeesters en armmeesters van de heerlijkheid van VoorschotenHet zich niet houden - na de scheiding van de heerlijkheden in 1645 - aan een vergelijk over de terugbetaling aan de supplianten van een rechtmatig derde deel van de belastingen en andere revenuen01-10-1653
Jacominia van Vliet, de weduwe van Arent van den Graeff, notaris te RotterdamAndries Heffelt de Dinter, baljuw van Oud-BeijerlandAchterstallige koopsom volgens de koopvoorwaarden van een windoliemolen met bijbehorend woonhuis28-06-1657
Johan van Wassenaer, heer van Hazerswoude etc., voor zichzelf en met transport van Johan de Jonge, advocaatAndries Hubrechtsz als bezitter van een hypotheek voor een gekocht huis, erf en landTerugbetaling door tegenpartij van geleend kapitaal met rente op land met huis, indertijd gekocht van Pieter Jacobsz van Deyl en Maritje Gerrits, echtelieden te Wassenaar18-09-1654
Anthonis de Heer te Naarden, man en voogd van Lambertje Anthonis, eerder weduwe van Gerrit Jansz van LoenenAnthonis Symonsz Verhouff te NaardenAchterstallige schuld17-05-1656
Jan Roelantsz Lathouwer, te Oud-BeijerlandBastiaen Joosten Maet, te Oud-Beijerland, met een assignatie op Maerten DoeneAchterstallig bedrag innen bij Maerten Doene18-07-1656
Goosen Ariens, tegenwoodig wonend in de Sijndert (?)Blasius van Haerlem, Anthony van Valckenburh, brouwer in de Vier Ringen te Dordrecht, en de erfgenamen van Adriaen van Bonckelweert, voormalige schout van WillemstadRestitutie van een deel van de opgestreken koopsom plus interest aan de suppliant, die is veroordeeld tot borgstelling voor een restschuld op het door hem gekochte huis (dit niet kan opbrengen waarna het bij executie is verkocht)24-01-1656
Balthen Jansz van Duyn, te Delft en gehuwd met Maria Jans van den Berch, de weduwe en boedelhoudster eerst van Hartoch Dircxsz de Haen, bij leven rentmeester van de kerk te Waalwijk, en daarna van Cornelis Jacobsz Coole, bij leven secretaris te Monster, als gedaagde en als eiser in reconventieCornelis Jacobsz Steenhuysen te Waalwijk, impetrant in raue actie, mitsgaders de kinderen en erfgenamen van Jan de Roo, notaris te Waalwijk, impetrant in raue actie en verweerder in reconventieTegenpartij moet diverse sommen betalen aan Cornelis Jacobsz Coolen ter zake van huisraad en inboedel, juwelen afdragen en verdere zaken zoals de hypotheek op het huis in Waalwijk ten laste van Jacob Engels: suppliant kan niet verder procederen door het overlijden van Jan de Roo en het vonnis niet uitvoeren zonder dat t.a.v. de kinderen en erfgenamen van Jan de Roo tot executie van het vonnis is besloten12-03-1657
Heyndrick Melchiorsz Branter (ook Banter), notaris met last en procuratie van jvr. Matha Joris van de Reede, de weduwe van Nicolaes van WesterCrijn Leendertsz, woonachtig in de Steekt te Alphen aan de RijnAchterstallig bedrag plus kosten27-01-1656
Juffrouw Anna den Vanysebyck (??), de weduwe van de heer doctor Otto HouckDammas Aryensz, wonen de Oud StrijenBevel aan de tegenpartij een deel van het land alsnog tot wei te maken volgens de huurcedul, de driedubbele pachtsom te betalen en nog f. 161 en 3 stuivers16-11-1657
Cornelis Cornelisz van Rijck en zijn vader Cornelis Simonsz van Rijck, beiden wonend in de jurisdictie van Boskoop onder het baljuwschapvan RijnsburgDe baljuw van Rijnsburg Elias Ardes en Boudewijn Gerritsz, de schout van BoskoopVerzoek om restitutie van de boete: som geld en obligaties aan Cornelis Simonsz van Rijck - hem met geweld afgedwongen - na de vastzetting van Cornelis Cornelisz van Rijck04-06-1658
Jan de Lange en Cornelis Leendertsz, kooplieden te Amsterdam en voogden van Maria Leenderts, de nagelaten dochter van Jacob Leendertsz, bij leven opperkoopman op het fort Batavia in Oost-IndiëDe bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te AmsterdamDoor de VOC is te weinig geld terugbetaald aan de dochter van Jacob Leendertsz23-05-1653
De weduwe en erfgenamen van Huybert of Hubrecht Brest, wonend te ZeelandDe bewindhebbers van de West-Indische Compagnie van de Kamer van EnkhuizenToekenning van de resterende opbrengst boven de 18.000 en 19.000 pond uit de lading van het schip, welke de overleden man van suppliante toekomt21-06-1656
Jan van der Graeff, als gewezen penningmeester van de polder de EendrachtDe dijkgraaf en de heemraden van de genoemde polder en de ingelandenToekenning en de restitutie van de gemelde som plus aangekweekte interest18-07-1658
Maria Herckeles, de weduwe van van der Houve, wonend te Bergen op ZoomDe erfgenamen van Anthony Jansz van Beaumont, bij leven wonend te Dordrecht; Jacobmina Claesdr te Dordrecht als borg; Mr. Johan Lambertsz Heymans, landmeter te Dordrecht als medeborg en curator van de boedel van Anthony van BeaumontTegenpartij weigert geleend en gehypothekeerd kapitaal plus rente en kosten terug te betalen23-10-1654
Mr. Francois van Limborch, advocaat; Symon Bayckman en Justus Baeck voor zichzelf en als gemachtigden van de overige crediteuren van wijlen Laurens Cornelisz Schouten van Cleeff, privé of samen met anderenDe erfgenamen van Laurens Cornelisz Schouten van CleeffEen vijfde part van alle nagelaten goederen, effecten en boedel van Laurens van Cleeff en Susanna Michels (verminderd met de huwelijkse goederen) om onder de crediteuren van zijn bedrijven te verdelen07-05-1657
De weduwe van Hugo Bastiaensz van der Made te Rotterdam alsmede van Daniel Paludanus in het dorp van Beijerland, beiden geweest zijnde dekens van het Craemers- en Glazemakersgilden binnen de stad DordrechtDe gezamenlijke dekens van de andere gilden aldaarBetaling van voorschotten, onkosten en inhalen van verzuimde tijd wegens hechtenis op de Voorpoort ingevolge de opdrachten vanuit opgelegde bezigheden van de andere gilden en privileges vandien14-05-1657
Macdowall, dr. in de medicijnen te DelftDe heer Sauderlant, kapitein van de Staten van HollandAchterstallige som plus kosten06-12-1657
Laurens van Daelen te Amsterdam met last en procuratie van kapitein-majoor Dirck Hasselaer, Pieter Hasselaer, burgemeester van Amsterdam en Frederick Bontemantel, tesamen voogden van de onmondige dochters van wijlen Jan Hasselaer, in zijn leven baljuw en dijkgraaf van Texel; Jacqmijntje Vrients; Frederick Bontemantel als gehuwd zijnde met Agata HasselaerDe kinderen en erfgenamen van Antonius Gijsbertse, Pieter Willemse en Cornelis Willemse, wonend in de Zevenhovense BuurtOnbetaalde jaarhuur plus rente over gehypothekeerde woningen en grond28-01-1656
Cornelis Nouwensz te West-IJselmonde voor zichzelf en als voogd van zijn zusters Maertje Nouwen en Trijntje Nouwen, Tryen Nouwen, alsmede Adriaen Bastiaensz Spruyt, gehuwd met Lijsbeth Nouwen, tesamen kinderen en erfgenamen van Boudewijn Cornelisz Roobol en Trijntje AryensDe opgevolgde voogden belast met het beheer van de goederen van de ouders Roobol en Aryens: Dirck Adriaensz Verschoor, oom en voogd van vaderszijde, Gerrit Anthonisz van Vliet en Bastiaen Dircksz van Driel, schout van Hoogvliet, beiden oom en bloedvoogd van moederskant van Adriaen Harmansz Pors, onmondige zoon van Herman Clemensz Pors, alsmede Eeuwout Aertsz Verschoor als bloedvoogd van de kinderen en erfgenamen van Aryen Eeuwoutsz en Martje AryenSchuld van 2394 gulden is bij het sluiten van de rekeningen na diverse aansporingen nog steeds niet aan supplianten betaald07-06-1651
Geleyn Adriaensz van der Zijde, in Nieuw BeijerlandDe schout, de schepenen en de secretaris van Oud BeijerlandVerzuim een obligatie voor een gestelde lening uit 1649 van 1500 Carolusguldens af te lossen met een geëiste terugbetaling inclusief rente08-05-1658
De kinderen en erfgenamen van joffrouw Janneken Jacobs van Roeyen, de weduwe van Hendrick Maertensz de Boeffkens, bij leven oud-raad van DordrechtDe schout, het gerecht en de waarsluiden van AlblasserdamAchterstallig geld wegens de levering van zeilen en dergelijke door suppliants moeder aan de Vinkenpolder en de Blockaert20-11-1654
Adriaen van Eeckelen, wonend in Den Bosch met last en procuratie van de erfgenamen van Mr. Jan Maerlet (of Moerlet??)De schout, schepenen en regeerders van Ooltgensplaat uit naam van de gezamenlijke inwoners aldaarAchterstallige som plus interest op een schuldbrief06-06-1657
Pieter le Candel, tegenwoordig in Den Haag en zijn nicht Maria le Candel te MiddelburgDe staten van WalcherenBevel aan tegenpartij om aan de suppliant of zijn nicht Maria le Candel de ordonnantiën met interest ten laste van de Staten van Walcheren na te komen07-06-1658
Commer Cornelisz van Greynen, wonend te MoordrechtDe vrienden en voogden van Hillichgert van Greynen, de zuster (of blinde dochter?) van de suppliantBetaling van de voorgeschoten uitgaven en onkosten zoals toegezegd, die hij suppliant heeft gemaakt als gemachtigde in een proces31-07-1654
Pyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn15-09-1657
Jacob van Beveren, heer van Zwijndrecht en schout te DordrechtDe weduwe en erfgenamen van Dirck Witte en Adriaen Leendertsz als borgen en medeprincipalen van de weduwe en erfgenamen van Reynier Jansz de WithAchterstallige betaling op hypotheek23-10-1653
Jacob Baselier, koopman tegenwoordig wonend te Antwerpen, als voogd van de tien minderjarige kinderen en erfgenamen van Rombout le Fer, bij leven koopman te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Jan BLom, brouwer te RotterdamAchterstallige som op obligatie sprekende ten laste van Johan Blom04-10-1657
Joris Pietersz van Hardincxvelt, wonend te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Philips van DorpSchuld bestaande uit interest plus proceskosten24-06-1653
Christina van Steenkist, de weduwe van Lucas van Beeck als moeder en voogdes van hun minderjarige (en meerderjarige) kinderenDe weduwe van Otto van Beeck, genaamd Maria Woltrincx en Raschina Woltrincx, huisvrouw van haar eiser en beheerder van haar goederenAchterstallige som volgens het boekregister11-07-1657
Mr. Gisbertus van Diemen, advocaat en nomine uxoris mede erfgenaam van de huisvrouw van Pieter Dircksz EmansDe weduwe, kinderen en erfgenamen van Daniel Vervleth, bij leven apotheker te Amsterdam, als weduwe tevens voogdes van haar minderjarige kinderenAchterstallige som plus interest op twee afzonderlijke obligaties, na verscheidene minnelijke schikkingen oninbaar14-05-1657
Johan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)26-08-1654
Arent de Porck, wonend in Zweden, namens de zoon van wijlen Isaack de Porck verwekt bij Zara Huer, welke Isaack voor de tweede maal is gehuwd met Grietje Huybrecht die kinderloos is overleden en voor de derde maal met Digna Bruyningh te Weesp, van wie een zoon Pieter de PorckDe weesmeesters van de stad AmsterdamVanwege de uitkering door de weesmeesters van de gehele som van de erfenis aan Pieter de Porck, terwijl de suppliant recht heeft op de helft plus interest, zijnde zijn vaders en moeders erfenis23-09-1653
Symon Jansz, Dirck Jansz, Pieter Aldertsz en Geertje Jans, kinderen en erfgenamen van Aachje Cornelis, bij leven gehuwd met Jan Dircksz MostertDirck Cornelisz Valckooch, wonend te Overschie en voogd van bovengenoemde kinderen, schout van het gerecht van Vlaardinger-AmbachtBedrag plus interest als tegoed volgens een verkoopbrief is na anderhalf jaar nog steeds niet uitgekeerd, en dat zonder enige verantwoording van de adminstratie15-01-1656
Johan de Wit, wonend te DordrechtDirck Crijnen van der Tas, wonend onder Westmaas in het baljuwschap van StrijenAchterstallige betaling plus rente op een obligatie vanwege de koop en levering van bier17-10-1653
Claes Pietersz, gehuwd met Jaepje Maertens, en Geertje Maertens, bejaarde dochter, mede kinderen van Heyltje PietersFop Centen, wonend in Hoogvliet als executeur testamentair van Pieter Adriaensz, bij leven schout van HoogvlietAchterstallige som geld27-06-1653
Mr. Pieter Vlasvath, de secretaris van KennemerlandHeer Lodewijck van Alteeren van Jaersvelt, ridder en baljuw van KennemerlandAchterstallige som geld als gevolg van voorgeschoten kosten en salaris13-07-1656
De erfgenamen van Maria Adriaens van Udenhout, gewezen weduwe van Adriaen Cornelisz van CleeffJacob Symonsz van Soelen te Almkerk in het land van Altena, en Lambert Jacobsz, zoon en erfgenaam van zijn moederBetaling van een achterstallige pachtsom en een verbod aan de tegenpartij om voordien goederen te verkopen of te verhypothekeren13-10-1656
Crijntje Lambrechts, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jacobsz als mede Dirck Lambrechtsz te Rotterdam en Willem de With te TielJan Claesz Schoenhoort, te VlaardingenAchterstallige bedragen en kosten terug te betalen aan de suppliant02-07-1658
Mr. Pieter van Gelre, advocaat en erfgenaam van zijn vader Pieter van Gelre, bij leven secretaris van de stad ter TholenJan Barentsz Buys te DirkslandSchuld van achterstallige landpacht30-09-1653
Cornelis van Swanenburch, te LeidenJan Cornelisz van Staveren als de eigenaar van de hypotheek van de suppliantBetaling van een achterstallige som plus verschenen interest op een rentebrief11-09-1657
Arent Dircxsz van Elsgeest, gehuwd met Maritje Bartholomeusdr, de nagelaten dochter en weeskind van Bartholomeus Andriesz en Machteld Jans (overleden)Jan Dircxsz Gool, Pieter Laurensz Kint en Lambert Cornelisz van LeeuwenAchterstallige som geld aan suppliant nomine uxoris23-01-1657
Johan Rutgers als vader en voogd van zijn minderjarige kinderenJan Gerritsz Verhoutert, koopman te AmsterdamUitkering van achterstallig bedrag aan de suppliant op grond van een vonnis ten laste van het bezit van Michiel Mogens in Denemarken21-07-1656
Treyntje Heindricks, laatst weduwe van Govaert van Reyen en wonend te AmsterdamJan Jansz Marrenthout, te AmsterdamAchterstallige som07-08-1656
Wierick Adriaensz Canter, burger der stad Zevenbergen als testamentaire voogd van Barent Cornelisz Werveer, door wijlen zijn vader verwekt bij Cornelia ..., later hertrouwd met Cornelis ScheurdersJan van Haren, inwoner van Niervaart en koper van een huis en erfDe suppliant heeft de door Cornelis Scheurders aan Jan van Haren verkochte goederen genaast en eist teruggave als hij suppliant ermee instemt hem de kooppenningen te betalen09-06-1656
Anna van Nieuwael, de weduwe van Cornelis Vermey, bij leven kastelein van de SeshoveJaspar Vincquel en Jan de la Vincqueur, kooplieden te Amsterdam en gegijzelden met als borgsteller doctor Sena te Den HaagExtra gijzelkosten door gegijzelden zelf te betalen, aangezien doctor Sena alleen borg stond voor de gewone kosten05-04-1656
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in