Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
86 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 86 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Piere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen13-04-1657
Leendert Symonsz, wonend te Berckel en Rodenrijs als erfgenaam van zijn vader Symon Cornelisz en grootmoeder Grietje Leenderts, alsmede Arent Pietersz, ook aldaar en gedeeltelijk erfgenaam van zijn grootmoeder Maertje Jans en universeel erfgenaam van Alewijn PieterszAdriaen uyt de Waert, schout en landgerechter (?) namens jhr. Jan van Naeltwijck, heer van Berckel en RodenrijsBezwaar tegen het vonnis van de gezworenen van Berckel en Rodenrijs waarbij de supplianten elk een som geld plus kosten moeten betalen aan tegenpartij voor het recht en leges tot het winnen van giften24-10-1651
De gemene erfgenamen van Jacob Aryens, gewoond hebbend te Bergambacht, als gedaagdenAdriaen van den Berch, Hendrick Claesz en Jan Heyndrixs, met last en procuratie van Marritje Heyndricx, als eisersBeroep tegen abusief vonnis van het gerecht van Schoonhoven tot betaling van een som met de kosten, mits de eisers de schuld onder ede deugdelijk achtten03-04-1656
Bartholomeus Smits met last en procuratie van de prins van Jalmont, als verweerder in reconventie en eiser in conventieAdriaen van Engelen als eiser in reconventie en verweerder in conventieBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Den Haag dat suppliant veroordeelt tot betaling van de paspoorten van zes gekochte paarden zonder dat deze zijn geleverd08-08-1653
Pieter van Diep te Gorcum, voor zichzelf en zijn zuster Judith van der Diep, tevens oom en voogd van de nagelaten kinderen van zijn broer Johan van der Diep, zijnde de vrinden van Ida van GrootveltAnthony van Alen, deels erfgenaam van de boedel en goederen van zijn vrouw Ida van GrootveltBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Gorcum waarbij een stuk land in zijn geheel wordt aangewezen ter voldoening van een obligatie ten laste van de tegenpartij, hoewel deze daarvan maar voor de helft eigenaar is21-07-1653
Gerrit Theunisz Kraenendonck, wonend in het dorp van GravendeelArent Hiesvelt, eiserBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Gravendeel waarbij de suppliant de geëiste som plus de proceskosten aan de tegenpartij moet betalen24-02-1653
Thomas van Batenburg te Gorinchem, interveniërende voor zijn borg Willem Pietersz Reynschote, gedaagde en eiser in reconventieBastiaen Bastiaensz Biesheuvel, wonend onder Almkerk in het land van Altena als eiser en verweerderBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Woudrichem waarbij suppliant aan de tegenpartij voor de 1e kooptermijn van 5 morgen land in Honswijk 1250 gulden zou moeten betalen31-03-1653
Jan Hesselsz Hartsuycker, te Amsterdam als gedaagde van raue actieCasper Wijntjes, als eiser in dezelfde zaakBezwaar tegen het abusief vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant is veroordeeld tot de betaling van f. 300017-07-1657
Aelbert Barentsz Wenting, kleermaker te Leiden en gedaagde ter ene zijdeCatrina van Thorenvliet, de weduwe van Dirck Zegersz van Campen, en Jan van Vliet namens zijn vrouw als enige erfgenaam van Huygh Zegersz van Campen, als verkopers ter andere zijdeBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Leiden waarbij suppliant tot 2/3 van het door tegenpartij geëiste plus kosten is veroordeeld niettegenstaande zijn deugdelijke schriftelijke presentatie waarop geen acht is geslagen08-01-1653
Neeltje Claes, de weduwe van Lou Cornelisz Louwen te Purmerend, als gedaagde in raue actie voor de weesmeesters van PurmerendClaes Cornelisz Louwen en Pieter Theunissen Kettinck, als eisersBeroep tegen het abusief vonnis van de weesmeesters van Purmerend, waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot de betaling van een schuld over de koop van twee paarden, en dat zonder duplicatie (hoor en wederhoor van partijen) naar stijl en gebruik15-06-1657
Frederick van Muide (van de Muide), gehuwd met Magdalena Flooris, heer van Hasebrouck en mede erfgenaam van Hasebrouck, gedaagde in raue actieClaes Cornelisz van Adrichem, gerechtsbode van Den Haag en eiserBeroep tegen abusief vonnis van de schepenen van Den Haag waarbij de suppliant een som geld zou moeten betalen op een obligatie berustend onder Leendert Floorisz14-01-1654
Robbert den Russe? (=onleesbaar verbeterd) als voogd van de weeskinderen van Adriaen de MilotCornelia Daniels, de weduwe van de koper Johan de Haese en voogdes van hun kinderenRestitutie van f 1000 minus afslag, zijnde het niet betaalde bedrag van minder geleverd land. Bezwaar tegen het vonnis van de schepenen van St. Maarten dat de suppliant na enkele verwarde procedures veroordeeld de som te overhandigen.03-05-1657
Judith van den Bogaert, de weduwe van Dirck Cercerius, als arrestante en eiseresCornelis Cercerius, de broer van wijlen haar echtgenoot en gedaagdeBezwaar tegen het vonnis van 18 oktober 1657 waarin de schepenen van Amsterdam hun besluit kosteloos en schadeloos hebben afgedaan zonder dat suppliante haar eis kenbaar kon maken25-10-1657
Jan Gerritsz, schoenmaker en Jan Aelbertsz, molenaar, bij testament van Maritje Barentsdr van Wert aangewezen voogden van Augustijn Augustijnsz, minderjarige zoon van wijlen Augustijn Jansz en Huybertje Cornelisdr [te Lisse?] en gedaagden in beroep, ter eenreCornelis Jochumsz, schipper te Lisse, gehuwd met Huybertje Cornelisdr als natuurlijke voogdes, in dezelfde zaak ter andere zijdeBeroep tegen het vonnis van de baljuw en welgeboren mannen van Lisse die hen bevalen de staat en inventaris van de boedel aan tegenpartij te overhandigen, met betaling van alle kosten, en dit in weerwil van het vonnis van de schepenen van Lisse03-08-1654
Jacob Jansse, teerkoper te MonnikendamCornelis van den Helm, koopman te AmsterdamBeroep tegen het abusieve vonnis van de schepenen van Monnikendam waarbij de suppliant van den Helm een som moet betalen op basis van een niet-bestaand contract08-04-1656
Nicolaes Berckelius te Middelburg, jarenlang kantoorbediende van de erfgenamen van Jan van Hoorn, bij leven koopman te MiddelburgCrediteuren van de boedel van Pieter RoosBezwaar tegen vonnis van de schepenen van Middelburg waarbij tegenpartij hem suppliant dwingt te getuigen tegen de erfgenamen
Jacob de Raet, wonend te Middelburg en gehuwd met juffrouw Sara van Hooren, samen met Mr. Gualtherus van der Poorten, oud-schepen van Middelburg, voogd van Jan van Hooren de jonge, kinderen en erfgenamen van Jan van Hooren de oudeCrediteuren van Pieter ReesBeroep van suppliant tegen het vonnis van het gerecht van Middelburg dat hem gelast rekening, bewijs en reliqua te geven van de administratie die Jan van Hooren de oude als curator van de desolate boedel van Pieter Rees had gevoerd21-03-1651
Henderic Pietersz, wonend te Bovenkarspel in de jurisdictie van Grootebroek, als gedaagde en eiser in dezelfde zaakCrijn Freexsz, schoenmaker aldaar en eiser in conventie en verweerder in reconventieBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Grootebroek waarbij de suppliant als eiser in reconventie zijn eis is ontzegd en als gedaagde in conventie de kosten van het proces moet betalen03-05-1657
Gillis van Hoven en Pietro Anthonio de LespaulDaniel BalguerieAppel tegen het vonnis van de Commissarissen van de kamer van Assurantie en Averij te Amsterdam, dd 26 mei 171610-01-1718
Dionys Muyts, koopman te Amsterdam en testamentair erfgenaam van zijn zwager Adam Nijs voor zijn zes kinderenDaniel Hochepied en Niclaes Roccusz van de Cappelle, mede voogden geweest van Adam Nijs, suppliants zwagerBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant aan de tegenpartij dient te leveren behoorlijk kwitanties en acte van décharge van alle vorderingen op goederen en inkomsten van Adam Nijs05-10-1657
Jan Tomsz van Velsen, bakker te ZevenhuizenDe baljuw van SchielandBeroep tegen het vonnis van de schepenen en de mannen van Schieland dat de suppliant heeft veroordeeld tot de betaling van een bedrag aan de armen van Zevenhuizen wegens vermeende diefstal, en dat zonder enige procesvoering of horen van een advocaat27-09-1656
Wouter van Dam, koopman te SchoonhovenDe crediteuren van Teuntje Mus, laatst weduwe van Gerrit JansenBezwaar tegen het vonnis van het gerecht te Jaarsveld dat een bedrag voor zekere armen reserveert, terwijl de suppliant eenzelfde achterstallig bedrag plus interest naar rechten mankeert25-08-1657
Gerrit Pietersz, wonend te NibbikswoudeDe erfgenamen van Jan Jacobsz, kistenmaker te AbbekerkBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Abbekerk dat de suppliant opdraagt de bruikweer van het land aan de tegenpartij over te dragen en hem veroordeelt tot betaling van de proceskosten21-05-1653
Barent Theunisz (Gennisz), biersteker te Medemblik, gehuwd met Aeltje PieterszDe gemene crediteuren van Hendrick Aerisz Schellinger (overleden) zoasl Claes Hertoghen, Hendrick Screbouts en Adriaen MieuwsenBezwaar tegen het unieke vonnis van de schepenen van Medemblik waarbij de vermelde som deugdelijk is ontvangen zonder verder iets te eisen, hetgeen na verscheidene procedures door de schepenen is besloten op 27 november laatstleden na een onrechtmatig en contrair vonnis22-12-1657
Mr. Gerard Bors, advocaat, Jacob van Marcken en Jan van Marcken nu tesamen erfgenamen van Heyltje Jans Reyniers zaliger, huisvrouw van Pieter Jansz SwelinghDe heren weesmeesteren van Amsterdam via Jan Jansen PaerslaeckenBeroep tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam op het appel van de suppliant dat de tegenpartij niet is bezwaard14-11-1656
Nicolaes van den Bouchorst, notaris en procureur in NoordwijkDe houtvester van de Meesterknapen van Holland en West-FrieslandBezwaar tegen het appointement van de meesterknapen van april 1657 waarbij de uitoefening van de jacht is opgeschort nu de suppliant jagend met honden in het veld is gegijzeld10-04-1657
Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten27-05-1653
Cornelis Woutersz, burgemeester, Willem Spronen en Pieter Kessel als schepenen van de stad en baronie van AsperenDe schepenen van GorinchemBezwaar van de supplianten tegen het vonnis van de schepenen van Gorinchem waarbij zij werden veroordeeld tot het geven van antwoorden, ondanks hun verzet door een verwijzing naar een hogere rechter13-10-1657
Martje Adriaens Kousebant, de weduwe van Adriaen Cornelisz Schelvis, wonend te HoogwoudeDe schepenen van Hoogwoude en AartswoudeBezwaar tegen het vonnis van de tegenpartij waarbij de suppliante tot een boetebedrag is veroordeeld, omdat zij haar broer zou hebben aangezet haar stiefvader om te brengen nadat deze remissie (vergiffenis) had gekregen na doodslag op haar man27-09-1656
Huych Gijsbertsz Middelant, schippersgezel en oud ca. 21 jaarDe schepenen van WoerdenBezwaar tegen abusief, ongefundeerd en schandalig vonnis plus het verzoek de suppliant door de deurwaarder uit zijn hechtenis te laten ontslaan15-09-1656
Mr. Aelbrecht Nierop, raad ordinaris bij het hof als testamentair voogd van Samuel Schas, mitsgaders Petrus Schas, tesamen eigenaars van hun woning te VoorburgDe schout, ambachtsbewaarders en molenmakers van de Binkhorst hebben gepresenteerd een rekest aan de dijkgraaf en hoogheemradenBezwaar van supplianten tegen de verwijdering van 24 oude iepen op de zuidkant van de Binkhorstpolder langs de Broeksloot, daar geplaatst ter bescherming van de boomgaard16-02-1658
Cornelis Claesz en Remi Claesz als de voogden van de weduwe en kinderen van Jacob Joosten, bij leven bleker op het eiland TexelDe weduwe van Jacob JoostenErnstig bezwaar tegen het ongefundeerd advies (11 mei 1658) door de schepenen van Texel dat de resterende kooppenningen voor de blekerij wegens de supplianten in reconventie, verder is genomen contra in conventie07-06-1658
Jacob Heyndricxsz Overschie, gedaagde en gehuwd met de weduwe van Cornelis Jansz van Oosten, lijndraaier op MaassluisDirck Goossen van Adrichem, wonend te Delft en eiserBezwaar tegen de nietigverklaring van het vonnis van de schepenen van Maassluis door de welgeboren mannen van Delfland (betaling van som geld met compensatie van kosten)08-09-1654
Isaack Vervelen, koopman te AmsterdamFerdinandes Liefvell, mede koopman aldaarBezwaar tegen het onrechtmatige vonnis waarbij de schepenen van Amsterdam de suppliant als kwade opposant betitelen terwijl een van de curatoren zijn executie mag voortzetten16-11-1657
Pieter Jansz Beets en Pieter Jansz Pets (?) als curatoren van de insolvente boedel van Pieter Pietersz van Hobreed, gewoond hebbend en overleden te OosthuizenGerrit Hetteling, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het abusief vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de tegenpartij het recht van preferentie verkrijgt, terwijl grond en huis al aan Pieter Barentsen en zijn vrouw Hillegont Jans door de supplianten waren verkocht17-04-1656
Cornelia Aelbertsdr, de weduwe van Huybrecht Adriaensz van Gorcum, mitsgaders diens zoon Gerart van Gorcum, notaris en procureur te WoerdenGooswyna van Noort te 's Hertogenbosch voor zichzelf als vanwege haar zusters kinderen verwekt door jhr. Diederick van der Stege, en als zodanig kinderen en erfgenamen van Geertruyt BelaertsBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Heusden waarbij supplianten onder ede moeten verklaren dat zij onder de nagelaten papieren van Huybrecht van Gorcum geen bewijs hebben aangetroffen dat hij nog betalingen moest doen (met name aan Gooswyna van Noort)04-09-1651
Claes Lucas, wonend te AmsterdamGryetje Jans, te AmsterdamBeroep tegen de uitspraak van schepenen van Amsterdam die beslaglegging op de kist van de tegenpartij wegens verduistering van goederen ophieven en bevalen tegenpartij een som geld te betalen17-06-1653
Balthasar Basius, borgsteller ten behoeve van Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Walkinschau, Schots koopman, ten laste van Matthijs Leendertsz, schipper; heeft in opdracht van Anderson borg ontvangen van procureur Hartman de Custer, destijds klerk van de secretarie van RotterdamHartman de Custer namens de gemene reders van de schepenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam waarbij suppliant de zaak van de Custer tegen de reders moet verdedigen waarvan hij niets afweet, terwijl de Custer nog niet eens op de eis van de reders heeft geantwoord en het proces al eerder door suppliant is gestaakt en de borg is gerestitueerd01-06-1656
Cornelis Huygensz en Jacob Crijnsz, dijkgraaf in de Koorndijk (Korendijk) als testamentaire voogden van Jan Jacobsz en Maria Jacobs en als gedaagdenHendrik Claesz, wagenmaker en Johannes Jacobsz Queeck, wonend in de Koorndijk (Korendijk) en het Zuidland, als eisersBezwaar tegen het vonnis van 2 mei 1658 waarbij de schepenen van de Koorndijk de eis en de conclusie van de eisers toewijzen en de supplianten veroordelen de landerijen terug te brengen in de staat van de boedel van Jacob Jansz en Hadewy Hendricx, oud dijkgraaf, met compensatie van de kosten29-05-1658
Kinderen en erfgenamen van Jacobs Symonsz, bij leven biersteker te SpanbroekHendrik van Someren, brouwer in de brouwerij van den Boon in Alkmaar, die de suppliant voor de schepenen van Spanbroek heeft gedaagd wegens een vermeende som geldSuppliant is veroordeeld tot betaling van een gedeeltelijke som geld waarover de beslissing nog hangende is bij de Hoge Raad02-06-1656
Ariaentje Cornelis, de weduwe en testamentaire erfgename van Dirck Adamsz van Kerchove, verweerderHeren regenten van de Oude en de Nieuwe Kerk binnen Delft alsmede de regenten van het H-Geest Weeshuis van de stad, eisersBezwaar tegen het vonnis van de welgeboren mannen van Rijnland waarbij suppliante ten onrechte (zie bijzonderheden) is bestempeld als een kwade opposante en veroordeeld tot de kosten van oppositie21-11-1651
Leyn Jansen Hoogeboom, te Ouderkerk (op Duiveland) en gegijzelde aldaarHet gerecht van OuderkerkBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Ouderkerk dat bepaalt dat de suppliant de inventaris van de goederen van zijn kinderen moet overhandigen07-07-1656
Jacomijntje Isaax, de weduwe van Cornelis Glasenburg, wonend te StavenisseHet gerecht van StavenisseBezwaar tegen de uitspraak van het gerecht van Stavenisse dat de koper Aelbrecht van der Hucht terecht beslag heeft laten leggen wegens achterstallige pacht, zonder acht te slaan op de verzochte liquidatie24-07-1656
Cornelis Bouwensz Verdoes, te AarlanderveenHet gerecht van ter Aar namens Gerrit Maertensz Klinckhaerdt, mede te Ter-AarBezwaar tegen de uitspraak van het gerecht van Ter-Aar dat suppliants gelofte kwalijk en ten onrechte is met nader verbod en na veroordeling tot de proceskosten31-07-1658
Mieus Dircksen, grootscheepmaker in De Koog onder de ban van WessanenHet gerecht van WessanenBezwaar tegen het vonnis van de tegenpartij tot de betaling van een som zonder dat de schepenen de eis in reconventie enigszins hebben overwogen.17-04-1657
Lijsje Jacobs, huisvrouw van Pieter Evers, wonend te MonickendamHeyn Evers, burger van de stad Monickendam en broer van Pieter EversSuppliante is als gehuwde vrouw voor het gerecht gedaagd wegens een vordering op haar man en maakt bezwaar tegen het vonnis22-07-1651
Joffrouw Margarita van Borsselen, de weduwe van Mr. Hendrick van Willigen, bij leven advocaatHoge heemraden van DelflandBezwaar tegen het vonnis van de hoge heemraden van Delfland dat de suppliante verbiedt twee kaden in het aangekochte buitendijkse land te beweiden, te laten gebruiken of nog langer te verhuren en haar opdraagt deze ter schouwing op te leveren24-11-1653
Johan van Dijck, koopman te VlissingenJacob Lievensz, te VlissingenBezwaar tegen het vonnis van burgemeester en schepenen van de stad Vlissingen (20-10-1651) waarbij Johan de Groot als borg is geaccepteerd en Jacob Lievensz ter ontlasting van de borgsteller zijn huis aan de Bierkade van Vlissingen als onderpand stelt (zie bijzonderheden)30-10-1651
Guilliaume Mariette, koopman te Vlissingen en eiserJacques Castellijn, koopman en verweerderBezwaar tegen het recht van ontzegging van eis door de suppliant door de annulering van zijn namptissement (aanbetaling)27-11-1657
Dirck Claessen Helt. koopman te Amsterdam als als arrestant-eiser in conventie en verweerder in reconventieJacques Lopes le Jeune te Leiden, gearresteerde en eiser in conventieBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam dat suppliant zijn eis en conclusie ontzegt en hem veroordeelt tot het terugbetalen van een som14-09-1656
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in