Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
112 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 112 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePiere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieCornelis Cornelisz Bakker, wonend te de BurgAbraham Vlo, schipper woonachtig te KampenBezwaar tegen notoir, uniek en nihil vonnis door het gerecht van Haamstede dat de suppliant - voldongen en bepleit - veroordeelt tot de betaling van de kosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieMichiel Stepsius, notaris te DelftAdolph Croeser, te Rotterdam en eiserBezwaar door de suppliant tegen het vonnis (13 november 1660) van de schepenen van Delft, waarin hij werd veroordeeld de som voor het huis en het erf te betalen met compensatie van kosten, terwijl de suppliant niet was geïnformeerd over de verkoopvoorwaarden
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieLeendert Symonsz, wonend te Berckel en Rodenrijs als erfgenaam van zijn vader Symon Cornelisz en grootmoeder Grietje Leenderts, alsmede Arent Pietersz, ook aldaar en gedeeltelijk erfgenaam van zijn grootmoeder Maertje Jans en universeel erfgenaam van Alewijn PieterszAdriaen uyt de Waert, schout en landgerechter (?) namens jhr. Jan van Naeltwijck, heer van Berckel en RodenrijsBezwaar tegen het vonnis van de gezworenen van Berckel en Rodenrijs waarbij de supplianten elk een som geld plus kosten moeten betalen aan tegenpartij voor het recht en leges tot het winnen van giften
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieDe gemene erfgenamen van Jacob Aryens, gewoond hebbend te Bergambacht, als gedaagdenAdriaen van den Berch, Hendrick Claesz en Jan Heyndrixs, met last en procuratie van Marritje Heyndricx, als eisersBeroep tegen abusief vonnis van het gerecht van Schoonhoven tot betaling van een som met de kosten, mits de eisers de schuld onder ede deugdelijk achtten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieBartholomeus Smits met last en procuratie van de prins van Jalmont, als verweerder in reconventie en eiser in conventieAdriaen van Engelen als eiser in reconventie en verweerder in conventieBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Den Haag dat suppliant veroordeelt tot betaling van de paspoorten van zes gekochte paarden zonder dat deze zijn geleverd
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePieter van Diep te Gorcum, voor zichzelf en zijn zuster Judith van der Diep, tevens oom en voogd van de nagelaten kinderen van zijn broer Johan van der Diep, zijnde de vrinden van Ida van GrootveltAnthony van Alen, deels erfgenaam van de boedel en goederen van zijn vrouw Ida van GrootveltBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Gorcum waarbij een stuk land in zijn geheel wordt aangewezen ter voldoening van een obligatie ten laste van de tegenpartij, hoewel deze daarvan maar voor de helft eigenaar is
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieGerrit Theunisz Kraenendonck, wonend in het dorp van GravendeelArent Hiesvelt, eiserBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Gravendeel waarbij de suppliant de geëiste som plus de proceskosten aan de tegenpartij moet betalen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieCornelia van Meerle, de weduwe van Cornelis Willemsz Stolwijck, bij leven secretaris te Haastrecht, als gearresteerdenAryen Jacobsz Stolck en Stijntje Cornelisdr, naaste vrienden van Cornelis Willemsz Stolwijck, en Willem Cornelisz Stolwijck, vastgelegd in de goederen bij dezelven nagelaten arrestanten van de eiserBeroep tegen het vonnis van het gerecht van Haastrecht waarbij de suppliant verzoekt de bewijzen van testamenten, codecillen en beschuldigingen te overhandigen en een cautie in te stellen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieThomas van Batenburg te Gorinchem, interveniërende voor zijn borg Willem Pietersz Reynschote, gedaagde en eiser in reconventieBastiaen Bastiaensz Biesheuvel, wonend onder Almkerk in het land van Altena als eiser en verweerderBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Woudrichem waarbij suppliant aan de tegenpartij voor de 1e kooptermijn van 5 morgen land in Honswijk 1250 gulden zou moeten betalen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJan Hesselsz Hartsuycker, te Amsterdam als gedaagde van raue actieCasper Wijntjes, als eiser in dezelfde zaakBezwaar tegen het abusief vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant is veroordeeld tot de betaling van f. 3000
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieAelbert Barentsz Wenting, kleermaker te Leiden en gedaagde ter ene zijdeCatrina van Thorenvliet, de weduwe van Dirck Zegersz van Campen, en Jan van Vliet namens zijn vrouw als enige erfgenaam van Huygh Zegersz van Campen, als verkopers ter andere zijdeBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Leiden waarbij suppliant tot 2/3 van het door tegenpartij geëiste plus kosten is veroordeeld niettegenstaande zijn deugdelijke schriftelijke presentatie waarop geen acht is geslagen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieNeeltje Claes, de weduwe van Lou Cornelisz Louwen te Purmerend, als gedaagde in raue actie voor de weesmeesters van PurmerendClaes Cornelisz Louwen en Pieter Theunissen Kettinck, als eisersBeroep tegen het abusief vonnis van de weesmeesters van Purmerend, waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot de betaling van een schuld over de koop van twee paarden, en dat zonder duplicatie (hoor en wederhoor van partijen) naar stijl en gebruik
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieFrederick van Muide (van de Muide), gehuwd met Magdalena Flooris, heer van Hasebrouck en mede erfgenaam van Hasebrouck, gedaagde in raue actieClaes Cornelisz van Adrichem, gerechtsbode van Den Haag en eiserBeroep tegen abusief vonnis van de schepenen van Den Haag waarbij de suppliant een som geld zou moeten betalen op een obligatie berustend onder Leendert Floorisz
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieRobbert den Russe? (=onleesbaar verbeterd) als voogd van de weeskinderen van Adriaen de MilotCornelia Daniels, de weduwe van de koper Johan de Haese en voogdes van hun kinderenRestitutie van f 1000 minus afslag, zijnde het niet betaalde bedrag van minder geleverd land. Bezwaar tegen het vonnis van de schepenen van St. Maarten dat de suppliant na enkele verwarde procedures veroordeeld de som te overhandigen.
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJohan Manteau, wonend te IjzendijkeCornelis Buyteman, wethouder em schout te Poortvliet, gegijzeld op een som van zekere obligatie voor de schepenen van Poortvliet krachtens een pretens arrestErnstig bezwaar met een beroep tegen het vonnis van de schepenen wegens de geëiste betaling van de som binnen drie dagen tijd
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJudith van den Bogaert, de weduwe van Dirck Cercerius, als arrestante en eiseresCornelis Cercerius, de broer van wijlen haar echtgenoot en gedaagdeBezwaar tegen het vonnis van 18 oktober 1657 waarin de schepenen van Amsterdam hun besluit kosteloos en schadeloos hebben afgedaan zonder dat suppliante haar eis kenbaar kon maken
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJan Gerritsz, schoenmaker en Jan Aelbertsz, molenaar, bij testament van Maritje Barentsdr van Wert aangewezen voogden van Augustijn Augustijnsz, minderjarige zoon van wijlen Augustijn Jansz en Huybertje Cornelisdr [te Lisse?] en gedaagden in beroep, ter eenreCornelis Jochumsz, schipper te Lisse, gehuwd met Huybertje Cornelisdr als natuurlijke voogdes, in dezelfde zaak ter andere zijdeBeroep tegen het vonnis van de baljuw en welgeboren mannen van Lisse die hen bevalen de staat en inventaris van de boedel aan tegenpartij te overhandigen, met betaling van alle kosten, en dit in weerwil van het vonnis van de schepenen van Lisse
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieDaniel Behagel, koopman te Frankfurt, als gedaagde in cas van arrestCornelis van den Dries en Jochum Cock als borg voor het akkoord van Coenraet Conraetsz en met actie ten bate van de crediteuren arrestanten ten anderen zijdeBezwaar tegen het vonnis van de minderheid van schepenen waaraan de meerderheid van de schepenen zich definitief had geschaard, met de kosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob Jansse, teerkoper te MonnikendamCornelis van den Helm, koopman te AmsterdamBeroep tegen het abusieve vonnis van de schepenen van Monnikendam waarbij de suppliant van den Helm een som moet betalen op basis van een niet-bestaand contract
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieNicolaes Berckelius te Middelburg, jarenlang kantoorbediende van de erfgenamen van Jan van Hoorn, bij leven koopman te MiddelburgCrediteuren van de boedel van Pieter RoosBezwaar tegen vonnis van de schepenen van Middelburg waarbij tegenpartij hem suppliant dwingt te getuigen tegen de erfgenamen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob de Raet, wonend te Middelburg en gehuwd met juffrouw Sara van Hooren, samen met Mr. Gualtherus van der Poorten, oud-schepen van Middelburg, voogd van Jan van Hooren de jonge, kinderen en erfgenamen van Jan van Hooren de oudeCrediteuren van Pieter ReesBeroep van suppliant tegen het vonnis van het gerecht van Middelburg dat hem gelast rekening, bewijs en reliqua te geven van de administratie die Jan van Hooren de oude als curator van de desolate boedel van Pieter Rees had gevoerd
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieHenderic Pietersz, wonend te Bovenkarspel in de jurisdictie van Grootebroek, als gedaagde en eiser in dezelfde zaakCrijn Freexsz, schoenmaker aldaar en eiser in conventie en verweerder in reconventieBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Grootebroek waarbij de suppliant als eiser in reconventie zijn eis is ontzegd en als gedaagde in conventie de kosten van het proces moet betalen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieGillis van Hoven en Pietro Anthonio de LespaulDaniel BalguerieAppel tegen het vonnis van de Commissarissen van de kamer van Assurantie en Averij te Amsterdam, dd 26 mei 1716
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieDionys Muyts, koopman te Amsterdam en testamentair erfgenaam van zijn zwager Adam Nijs voor zijn zes kinderenDaniel Hochepied en Niclaes Roccusz van de Cappelle, mede voogden geweest van Adam Nijs, suppliants zwagerBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant aan de tegenpartij dient te leveren behoorlijk kwitanties en acte van décharge van alle vorderingen op goederen en inkomsten van Adam Nijs
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieElbert Claes Dirxsz, wonende onder de jurisdictie te Bodegraven en gedaagde enerzijdsDaniel van Wijngaerden, baljuw van de vierschaar van de stad en landen van Woerden, als eiser anderzijdsBeroep tegen het vonnis van de vierschaar van Woerden (28 januari 1659) waarbij de suppliant na uitdaging door Stoffel Gerretsz een kwetsuur op zijn gelaat is bezorgd en ook is veroordeeld tot de borg van 100 Carolusguldens pus kosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJan Tomsz van Velsen, bakker te ZevenhuizenDe baljuw van SchielandBeroep tegen het vonnis van de schepenen en de mannen van Schieland dat de suppliant heeft veroordeeld tot de betaling van een bedrag aan de armen van Zevenhuizen wegens vermeende diefstal, en dat zonder enige procesvoering of horen van een advocaat
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieDe huisvrouw van Jan Jansz Twijssel te Woerden; Annetje Twijssel en Johannes Twijssel, student in de heilige theologie, beiden kinderen van Jan Jansz Twijssel, man en vader van de supplianteDe crediteuren van Jan Jansz Twijssel; de officier en de secretaris van de stad WoerdenDispositie tegen de tegenpartijen met de levering van de kopie authentiek van de verleende Acte van Apprehentie (aanhouding)
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieWouter van Dam, koopman te SchoonhovenDe crediteuren van Teuntje Mus, laatst weduwe van Gerrit JansenBezwaar tegen het vonnis van het gerecht te Jaarsveld dat een bedrag voor zekere armen reserveert, terwijl de suppliant eenzelfde achterstallig bedrag plus interest naar rechten mankeert
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieHendrick Jansen van Coppenol, te Amsterdam als gedaagde voor het gerecht van Amsterdam, enerzijdsDe edele heer Nicolaes Pancras, mede president schepen van Amsterdam, Jan Vlasbloem, Carel Joosten Schijns, en Jeremias en Caspar van Ceulen, als eisers anderzijdsBezwaar tegen de veroordeling van het gerecht van een som met interest aan de eisers, minus de som van gedane onkosten volgens het vonnis van 10 september jongstleden
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieGerrit Pietersz, wonend te NibbikswoudeDe erfgenamen van Jan Jacobsz, kistenmaker te AbbekerkBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Abbekerk dat de suppliant opdraagt de bruikweer van het land aan de tegenpartij over te dragen en hem veroordeelt tot betaling van de proceskosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieBarent Theunisz (Gennisz), biersteker te Medemblik, gehuwd met Aeltje PieterszDe gemene crediteuren van Hendrick Aerisz Schellinger (overleden) zoasl Claes Hertoghen, Hendrick Screbouts en Adriaen MieuwsenBezwaar tegen het unieke vonnis van de schepenen van Medemblik waarbij de vermelde som deugdelijk is ontvangen zonder verder iets te eisen, hetgeen na verscheidene procedures door de schepenen is besloten op 27 november laatstleden na een onrechtmatig en contrair vonnis
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePieter Abrahamsz Bredam, wonend te Delft, als verweerder voor de schepenen te Delft, enerzijdsDe heer officier (rechterlijk ambtenaar) aldaar, en eiser anderzijdsBeroep tegen het abusief vonnis van de schepenen van Delfland, waarbij de suppliant werd veroordeeld tot een boete van circa f 60 ten behoeve van de eiser, zonder eerst de eis en conclusie van de heer eiser te aanhoren (in verband met overspel)
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieMr. Gerard Bors, advocaat, Jacob van Marcken en Jan van Marcken nu tesamen erfgenamen van Heyltje Jans Reyniers zaliger, huisvrouw van Pieter Jansz SwelinghDe heren weesmeesteren van Amsterdam via Jan Jansen PaerslaeckenBeroep tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam op het appel van de suppliant dat de tegenpartij niet is bezwaard
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieNicolaes van den Bouchorst, notaris en procureur in NoordwijkDe houtvester van de Meesterknapen van Holland en West-FrieslandBezwaar tegen het appointement van de meesterknapen van april 1657 waarbij de uitoefening van de jacht is opgeschort nu de suppliant jagend met honden in het veld is gegijzeld
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePieter Adriaensz de Wilt, wonende in Nieuwpoort in HollandDe officier van de stad NieuwpoortDe suppliant is door het gerecht bij het vonnis niet nader gehoord en veroordeeld tot de betaling van een som waarin de officier de onrechtvaardigheid van de magistraat van de stad niet heeft aangehoord
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieRobbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJenneken Snoecq, de weduwe van wijlen Matthijs van Herwade te Amsterdam die nooit enige trouwbeloften heeft gedaan aan Lyntje Heyndericx en met haar nooit "enige lijfelijke conversatie" heeft gehadDe schepenen van AmsterdamBezwaar tegen het unieke vonnis van de schepenen van Amsterdam (5 september 1658) met hun eis te trouwen, de proceskosten te dragen plus de betaling van de bijkomende kraamkosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieCornelis Woutersz, burgemeester, Willem Spronen en Pieter Kessel als schepenen van de stad en baronie van AsperenDe schepenen van GorinchemBezwaar van de supplianten tegen het vonnis van de schepenen van Gorinchem waarbij zij werden veroordeeld tot het geven van antwoorden, ondanks hun verzet door een verwijzing naar een hogere rechter
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieCatalina Mees, te HaamstedeDe schepenen van HaamstedeBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Haamstede waarbij de suppliant is veroordeeld tot de betaling van de som gevraagd door de eiser met de infamatie, waarna de suppliante beroep heeft aangetekend bij het hof
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieCatalina Maes, te HaamstedeDe schepenen van HaamstedeBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Haamstede waarbij de suppliant is veroordeeld tot de betaling van de som gevraagd door de eiser en daardoor is geïnfameerd en beroep heeft aangetekend bij het hof
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieMartje Adriaens Kousebant, de weduwe van Adriaen Cornelisz Schelvis, wonend te HoogwoudeDe schepenen van Hoogwoude en AartswoudeBezwaar tegen het vonnis van de tegenpartij waarbij de suppliante tot een boetebedrag is veroordeeld, omdat zij haar broer zou hebben aangezet haar stiefvader om te brengen nadat deze remissie (vergiffenis) had gekregen na doodslag op haar man
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieHuych Gijsbertsz Middelant, schippersgezel en oud ca. 21 jaarDe schepenen van WoerdenBezwaar tegen abusief, ongefundeerd en schandalig vonnis plus het verzoek de suppliant door de deurwaarder uit zijn hechtenis te laten ontslaan
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieMr. Aelbrecht Nierop, raad ordinaris bij het hof als testamentair voogd van Samuel Schas, mitsgaders Petrus Schas, tesamen eigenaars van hun woning te VoorburgDe schout, ambachtsbewaarders en molenmakers van de Binkhorst hebben gepresenteerd een rekest aan de dijkgraaf en hoogheemradenBezwaar van supplianten tegen de verwijdering van 24 oude iepen op de zuidkant van de Binkhorstpolder langs de Broeksloot, daar geplaatst ter bescherming van de boomgaard
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieCornelis Claesz en Remi Claesz als de voogden van de weduwe en kinderen van Jacob Joosten, bij leven bleker op het eiland TexelDe weduwe van Jacob JoostenErnstig bezwaar tegen het ongefundeerd advies (11 mei 1658) door de schepenen van Texel dat de resterende kooppenningen voor de blekerij wegens de supplianten in reconventie, verder is genomen contra in conventie
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob Heyndricxsz Overschie, gedaagde en gehuwd met de weduwe van Cornelis Jansz van Oosten, lijndraaier op MaassluisDirck Goossen van Adrichem, wonend te Delft en eiserBezwaar tegen de nietigverklaring van het vonnis van de schepenen van Maassluis door de welgeboren mannen van Delfland (betaling van som geld met compensatie van kosten)
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePieter Willemsz Ramp en Cornelis Willemsz Ramp cum suis, de erfgenamen van Meynsje Willlemsdr Ramp, de nagelaten weduwe van Pieter Roelen Ramp, eisersen impetranten in conventie c.q. verweerders in reconventie, enerzijdsDirck Roeloffsz Ramp en Trijntje Roeloffsz Ramp cum suis, zijnde allen erfgenamen van Pieter Roelen Ramp, als gedaagden en eisers anderzijdsOpdracht aan de tegenpartij om alle fidei-commissionaire goederen over te dragen aan de supplianten als een vrij goed
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieIsaack Vervelen, koopman te AmsterdamFerdinandes Liefvell, mede koopman aldaarBezwaar tegen het onrechtmatige vonnis waarbij de schepenen van Amsterdam de suppliant als kwade opposant betitelen terwijl een van de curatoren zijn executie mag voortzetten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePieter Jansz Beets en Pieter Jansz Pets (?) als curatoren van de insolvente boedel van Pieter Pietersz van Hobreed, gewoond hebbend en overleden te OosthuizenGerrit Hetteling, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het abusief vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij de tegenpartij het recht van preferentie verkrijgt, terwijl grond en huis al aan Pieter Barentsen en zijn vrouw Hillegont Jans door de supplianten waren verkocht
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieCornelia Aelbertsdr, de weduwe van Huybrecht Adriaensz van Gorcum, mitsgaders diens zoon Gerart van Gorcum, notaris en procureur te WoerdenGooswyna van Noort te 's Hertogenbosch voor zichzelf als vanwege haar zusters kinderen verwekt door jhr. Diederick van der Stege, en als zodanig kinderen en erfgenamen van Geertruyt BelaertsBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Heusden waarbij supplianten onder ede moeten verklaren dat zij onder de nagelaten papieren van Huybrecht van Gorcum geen bewijs hebben aangetroffen dat hij nog betalingen moest doen (met name aan Gooswyna van Noort)
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in