Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
20 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 20 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Henrick Bastiaensz van Stralen, man en voogd van Adriaentje Pietersdr, eerder weduwe van Jan Meesz Stompwijck, en met diens broer Arie Meesz Stompwijck (inmiddels overleden) voogd van hun vier kinderenAdriaen Cornelisz de Pauw, oud-schepen van Zoetermeer en Cornelis van Rijn te Zegwaard, nu voogden van de kinderen van Adriaentje PietersdrTegenpartij wil alleen half-om-half boedelscheiding als de suppliant (suppliante) ten behoeve van de kinderen f 2000 extra toelegt overeenkomstig het testament van haar eerste man. Adriaentje doet afstand van dit testament en verzoekt het hof de tegenpartij tot boedelscheiding (50-50) te dwingen.14-01-1654
Neeltje Adriaensdr Verhouff te StreefkerkAert Gijsbertsz Sas, wonend te NieuwkoopTegenpartij heeft beslag laten leggen op suppliantes geld bij Marichje Meesdr te Bodegraven op grond van haar vermeende obligatie: verzoek om opheffing beslag en teruggave van het geld door Marichje12-09-1653
Thomas Montanius, medicine doctor, en Pieter Lambrechtsz Sinne, testamentaire voogden en beheerders van de goederen van Jacob Leendertsen in Oost-IndiëAnna Jans, tante van moederszijde van Jacob Leendertsen, en alle overige erfgenamenGoederen voorlopig onder beheer laten van de aangestelde voogden totdat het overlijden van Leendertsen zeker is en er later geen testament uit Oost-Indië opduikt22-03-1656
Cornelia Aerts van der Linde, laatst weduwe van Jan Stoffelsz van Baerle, gewoond hebbend te Vosmeer in het land van Tholen, en opposantCornelis Prins cum suis, executanten van de penningen onder wijlen van Baerle berustendeRestitutie van een gestort bedrag met interest aan van Baerle in casu zijn weduwe zoals door het vonnis van het gerecht van Tholen is bepaald22-05-1656
De dijkgraaf en hoogheemraden van Mijnsheerenland van MoerkerkenCornelis van Bijwaert, door de vierschaar van Zuid-Beveland als curator aangesteld over de insolvente boedel van Paulus Aertsz van AkenDe supplianten menen dat het onderhoud van de dijken schade kan lijden omdat de curator geen recht of actie heeft om betaling van de dijkomslag te herhalen, al beweert hij het tegendeel: dus bewijs overleggen07-04-1656
Willem Jorisz Onderdijck, wonende te 's GravenlandCornelis Willemsz Nogari, burgemeester van 's Gravenland; Cornelis Gerritsz van Leeuwen als man en voogd van Meynsje Willemsdr; Gerrit Jansz Thoen als man en voogd van Machtelt Willemsdr en Joris Claesz Wolan als vader en voogd van drie minderjarige kinderen bij Liedewy Willemsdr, zo voor zichzelf en nomine uxoris alsmede als ooms en testamentaire voogden van de kinderen van Jorisje Willemsdr als de (klein-)kinderen van Willem Andries Nogari en Crijntje Willemsdr te 's GravenlandBevel de verkopers hun volmacht voor de waarnemend procureur Abraham van Hoogburgh te laten opmaken, zodat zij de voorwaarden ten aanzien van de landen, waarvan zij onwillig en in gebreke zijn gebleven, zullen nakomen07-06-1658
Reyer Adriaensz, baljuw en schout van de heerlijkheid Veenhuizen, voor zichzelf en namens zijn heer Jan AdriaenszDe armenvoogden van Schellingwoude en van het gerecht van Ransdorp in WaterlandOndanks het mandement van reductie en tegen het compromis van de suppliant en zijn zwager Cornelis Hendricxsz Mantge laat de tegenpartij op het geld van de suppliant beslag leggen en wil hem voor het gerecht van Ransdorp dagen: de suppliant eist vrijgave van het gelden een verbod op vervolging25-10-1656
De bedijkers en de eigenaren van het NaardermeerDe ingelanden van de twee polders genaamd de Spijcker in de Nes bij het NaardermeerVergoeding door de tegenpartij van schade tijdens het vorig winterseizoen door het nalaten van bemaling zoals was overeengekomen, alsmede bemaling van de landen voor hun eigen rekening in het komende winterseizoen en daarna
Hendrick van Zutphen, wonend te LeuvenDe weduwe en boedelhoudster van Gerrit Kuysten, koopman te AmsterdamTeruggave van alle rentebrieven en goederen vanwege een niet-betaling zoals beloofd door (wijlen) Gerrit Kuysten en diens weduwe24-11-1656
Hermanus van der Veken, kanunnik te Luik, Mr. Johan van der Veken, agent van de keurvorst van Keulen, Ferdinandus van der Veken eveneens kanunnik te Luik, alsmede Sophia van der Veken en Maria van der Veken voor zichzelf en voor Hendrick van der Veken en Alida van der Veken, hun broer en minderjarige zuster, tesamen kinderen en erfgenamen van Johan van der Veken, bij leven mede agent van de keurvorst van KeulenDe weduwe, kinderen en erfgenamen van Cornelis Musch, bij leven griffier van de Staten Generaal der Verenigde NederlandenGriffier Musch heeft na de dood van Johan van der Veken het buitengors van Breskens geheel bedijkt zonder, zoals hij verplicht was, een kavel van tenminste 60 gemeten aan hem of diens kinderen en erfgenamen af te staan. Supplianten eisen nu van de weduwe, kinderen en erfgenamen van Cornelis Musch het kavel op, inclusief de reeds genoten baten en vruchten.12-05-1651
Leentje Gabriëls, de weduwe van Leendert Heyndricxsz, wonen te HoogvlietGabriel Heyndricxsz als oom en bloedvoogd van het kind van de suppliante en Leendert HeyndricxszOpdracht om de secretaris van Hoogvliet te bevelen de suppliante bij scheiding van de boedel bij te staan ten laste van Gabriel Heyndricxsz na de uitkoop van de testamentaire boedel van het weeskind05-06-1657
Mr. Hendrick Thibaut, raad en burgemeester van Middelburg en namens de stad vertegenwoordigd in het College van de Gecommitteerde Raden van ZeelandGeenVerzoek bij terugkeer uit Spa om bescherming van familie en bezit na eerdere molestatie tijdens het oproer van de bevolking van Middelburg13-10-1651
Jan Dominicus Bosboom en Reyer de Heyde te Delft als voogden van de kinderen van zaliger Hans Jansz de Wilde, onder wie Engeltje Jansdr als erfgename van haar grootmoeder Engeltje Jansdr, de weduwe van Huybert Jansz Schoenmaecker (of schoenmaker)GeenVerzoek van de voogden om Engeltje Jansdr toe te staan nu reeds gebruik te maken van haar erfenis als aflossing van haar schulden en betaling van kosten22-12-1653
George van Cath, heer van Cath, Heilo enz., gehuwd met Justine van Nassaule, Cornelis van Aerssens van Sommelsdijk, heer van Sommelsdijk enz. als oom en voogd van juffrouw Anna van Nassaule, mede erfgenamen van moederszijde van wijlen heer kolonel Henri Herbert en vrouwe Louyse Henriette van Nassaule, in Den Haag geboren en overledenHeer Philips van Nassaule, heer van Primenhuysen mede van moederszijde van den heer Philips Henri Herbert, wonend buiten Nijmegen in Gelderland en de heer kapitein Planckett, wonend te Emmerik en kapitein Herbert wonend te RijswijkDe procesvoering en deling van het sterfhuis van alle zaken daaromtrent in Den Haag van Philips Henri Herbert29-04-1658
Anthonio Lopes Gomes, koopman te AmsterdamHet gerecht van SchiedamUitlevering geëist van de missive over de ingescheepte lading in het schip de St. Anthonio te Lissabon door tegenpartij, omdat de suppliant bang is dat ene voornoemde de Sousa de missive zal lichten en verdonkeremanen en de kapitein de goederen niet zal afgeven23-07-1657
Jhr. Charles [de Soete] de Hautain, heer van Hoog- en Eertswoude etc., alsmede Mr. Johan de Cock, advocaat en curator van diens boedelHuybrecht BrestTegenpartij moet ophouden met te doen alsof hij aanspraken heeft op de nagelaten goederen aan zijn broer jhr. Willem de Hautain (ook Haultain), heer van Hoogwoude25-08-1654
Dirck Jansz Valckenburgh te Geertruidenberg, oom en voogd van de onmondige kinderen en twee mondige kinderen van Jan Bacx, de zoon van Maria Albrechts, zuster van wijlen Anna Albrechts, zijnde het minderjarige kleinkind van wijlen Pieter van Sanen, de zoon van Anna Albrechts, als erfgenamen ab intestato van moeders- en vaderszijdeMarinus Willemsz, de vader van Anna AlbrechtsWeigerachtigheid en nalatigheid bij de levering van de inventaris tot schifting en uitreiking van de erfportie - met vruchten en baten -aan de suppliante15-05-1656
Philipe Bollekens te Dongen bij Breda, eigenaar van 5 morgen land in een gezamenlijke partij land onverdeeld met de kinderen en erfgenamen van Jan van Dongen, Jacob Spreuwel en Berent Cop te DordrechtMede ingelanden in de heerlijkheid van Dussen in MunsterkerkBevel de mede ingelanden te gelasten te procederen over de erfscheiding en grondverkaveling van de landerijen en morgentalen, waaronder 5 morgen land van de suppliant, zodat het verdelen van het gras tijdens de hooitijd geen problemen meer oplevert29-05-1658
Mr. Pieter de Bye, advocaat, en consortenMr. Anthony de Jonge, griffier van de rekenkamer van Zeeland met procuratie van zijn moeder Elisabeth van Hertsbeecke, vrouwe van Bruinisse; Pauwels Liens, baljuw van Bruinisse en Cornelis Engelsz Craeye, secretaris aldaarNakoming en voldoening van het vonnis van mei 1652 en de appointementen (dagvaarding met gijzeling) van 20 februari, 20 september en 29 oktobber 165222-12-1653
Mr. Christiaen Prins, raad en vroedschap van Rotterdam: Jacob van Vredenburg met de voogdij over de kinderen van Willem van Vredenburg, bij leven raad en vroedschap van RotterdamNeeltje Cornelisdr., de weduwe van zaliger Coos Foppensz te Oud-BeijerlandEen achterstallig bedrag van drie jaar huur van een woning en landen in Oud-Beijerland te innen door een deurwaarder te machtigen alle gewassen, beesten en alle andere goederen van de tegenpartij in beslag te nemen01-04-1658
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in