Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 322 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van Rau ActieJean Chenet, wijnkoper te Den Haag(geen voornaam) Sitters en (geen voornaam) Gool, meerderjarige jonkvrouwen wonende te Voorburg.Een openstaande rekeningen over de leverantie van wijnen, betaalde belastingen en kraangelden van 1715 tot 1716. Ondanks aanmaningen van suppliant heeft de tegenpartij de rekening nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te gelasten de kosten te voldoen
Mandement van InductieWillem Biben, wonende te Leiden, leverancier van voer en fourage aan de Bataafse en Franse troepen in Zuid - HollandAannemer generaal en zijn gemachtigde P.J. van Oosthuizen met zijn boekhouders in Den Haag; alle crediteurenMisbruik van vertrouwen en eerlijkheid. Revisie van de boekhouding door neutrale persoon. Aanzienlijke winsten bij opnemen van maandelijkse rekeningen courant -2 ton goud onder de naam van provisie, avans, administratieloon. De suppliant was misleid en geruineerd. Executie van zijn boedel - uitstel
Mandemen van excecutie te zien decernerenLeonard van Coopstad; Isaacq Koolbrandt, gehuwd geweest met Anna Coopstad; Mr. Gerbrandt de Jongs, pensionaris van Zierikzee, gehuwd me Maria van der Kop; Adriaan van der KopAarnout van WesterickIn 1700 moesten supplianten proces voeren voor de Schepenen van Rotterdam, op 14 maart 1701 is een vonnis uitgesproken. De tegnpartij werd gordonnerd om schriftlijk opgave te doen van de goederen, effecten en penningen en aan de supplianten copie hirvan te ovehandign, toebehorend aan Jan Adriaansz van der Goes. De tegenpartij is hierin in gebreke gebleven
Mandement van Rau ActieMaurits Lodewijk van Nassau, Heer van Lecq etcAart van Herwijnen, wonende te Waardhuysen achter de kerk, in het land van Altena, Peter Bastiaanse Pelikaan wonende in Dussen Muylkercke in het land van Altena en Jan Jansz van Rijswijck (alias Groot Jan) wonende in Veen. Allen zijn leenroerig aan het Huis van de LecqDe tegenpartij is in gebreke gebleven om de lenen notarieel vanst te leggen (te verlijden) ondanks verzoeken daartoe. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten hun handen at te trekken van genoemde leengoederen. Hierbij speelt ook een rol het 7e artikel van een instructie van het Hof. dd 7 juni 1661
Mandament om rekening bewijs en reliqua met de clausule van interdictie penaalCornelis Musch, heer van waalsdorp, griffier van de Staten Generaal de Verenigde NederlandenAbraham van Beveren, ambachtsheer van West BarendrechtOnenigheid over de verdeling van de inkomsten van het land en uit de grof en smaltienden, aangezien door bedijking nieuw land is gewonnen
Mandement van Arrest en Rau ActieMr. Willem Hendrik van Marcelis, advokaat te Amsterdam, erfgenaam van wijlen zijn vrouw Jacoba Catharina van der Does, enige nagelaten dochter van en erfgename van Mr. Jacob van der Does, ex Thesaurier van Den Haag en van wijlen Sara Popta, zijn echtgenote.Adam van der Duijn, in zijn leven Heer van s'Gravenmoer; zijn zoon en erfgenaam Nicolaes van der Duijn, kolonel in het leger, in het garnisoen te Meenen.De tegenpartij heeft een hypotecaire schuld van 10.000 gulden, afgesloten dd 23 mei 1679. Adam van der Duijn is inmiddels overleden. Vastgelegd is de rente te betalen tot het bedrag is afgelost. Ondanks verscheidene aanmaningen is de tegenpartijin gebreke gebleven. Suppliant verzoekt het Hof beslag te leggen op zijn goederen en eigendommem.
Mandement van appel en reductie met de clausule van inhibitieJacob Vlack cum suis, reders en eigenaren van het schip De EendrachtAdolff van Forckenbeecq cum suis, huurders van het genoemde schipBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam inzake een eventuele borgstelling voor schade aan het schip varende naar Barbados of de Caribische eilanden
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicteDirk Heyting, wonende in Den Haag, enige executeur testamentair van de nalatenschap van Adriaan Hordijk Verstolk, gewoond hebbende te Driel (Over - Betuwe), op 6 januari 1810 te Amsterdam overleden. De grootvader was Adriaan Verstolk, gewoond hebbende en overleden te RotterdamAdriana Catharina Verstolk, weduwe van Mr. Johan Adriaan Bichon, vrouwe van Oost en West IJselmonde, wonende te Rotterdam en Mr. Marinus Cornelis Bichon, wonende te UtrechtDe nalatenschap 10.000 ponden annuiteiten onder administratie van Adriana Catharina Verstolk, rekening en verantwoording voor administratie en vergoeden alle kosten, schaden en interesten
Mandement van Anticipatie in korte termijnen te dienen op maandag 13 januari 1806Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. In ondertrouw met Cornelia van Es, te Sliedrecht opgenomenAdriana van Rees, minderjarige dochter met zijn vader Jacob van Rees, te Sliedrecht - de eerste huwelijk proclamatieBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Sliedrecht inzake pretens trouwbeloften.Advis van twee neutrale rechtsgeleerden
Mandement van Anticipatie te dienen op maandag 18 maart 1805 in de zelfde dag eis en te pleiten - korte termijnWouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. Wouter Schram in ondertrouw met Cornelia van Es, te SliedrechtAdriana van Rees, minderjarige dochter van Jacob van Rees, wonende te SliedrechtDe eerste trouwbelofte aan de Adriana van Rees, die zwanger was, maar heeft andere relaas met gerechtsbode. Ten onrechte gedaan aan de suppliant, verguden alle zodanige kosten, schaden en interesten
Mandement in Cas Relief d'Appel, Pro-DeoDiaconen van de Herstelde Lutherse gemeente te Amsterdam, als gesubstitueerde fideicommis, gerechtigd zijn bij het testament van wijlen Jan Holloo anders genaamd Onderloo, gewoond hebbende en overleden te Amsterdam. Enige erfgenaam was zijn nicht Anna Holloo of Onderloo, woonachtig te Brussel, eventueel haar kinderenAdrianus de Groot en Martinus Watering, de executeurs van het testament van wijlen Jan Holloo en voogden over minderjarige kinderen- erfgenamenBezwaar tegen het vonnis van de Committé van Justitie te Amsterdam inzake nalatenschap en erfgenamen van wijlen Jan Holloo. Arrest van de boedel, rekening en verantwoording van het Bewind en Directie over de nalatenschap, alle boeken, brieven, chartres en papieren, inventaris in de zelfde staat te leveren
Mandement van DesertieDiaconen der Luterse Gemeente in Amsterdam- enige erfgenamen van de nalatenschap van wijlen Jan Hollo - voor zijn nicht Anna HolloAdrianus de Groot; Jonathan Baak; Hendrik Hoefkens- executeuren van het testament van wijlen Jan Hollo. Benevens: Martinus Watering- die was ontslagen; Gerrit Warman; Barend Ruhoff- enige overgeblevene in de zelfde kwaliteit, voogden over de erfgename nicht Anna HolloBezwaar tegen het vonnis van het Committé van Justitie te Amsterdam inzake nalatenschap van wijlen Jan Hollo. Rekening en verantwoording van het bewind en directien, alle boeken, brieven, chartres en papieren - leveren aan de supplianten
Mandement in Cas Relief d'appelCijtje van der Hey, weduwe van wijlen Joris Crooswijck als gedaagde in een eerder proces bij het Gerecht te Rotterdam en is veroordeeld tot het betalen van 1100 guldenAgnieta Schouten, weduwe van wijlen Pieter van der Steen, voorheen eiseres in een proces gevoerd bij het Gerecht van Rotterdam.Onenigheid over een betaling uitgesproken door het Gerecht van Rotterdam. Suppliant is veroordeeld door dat Gerecht op 22 juli 1715
Mandement van ArrestSophia Jax, weduwe van wijlen Hendrick Warnard.Albertus van SoestHet niet nakomen dan een trouwbelofte. De tegenpartij is doord het Gerecht van Amsterdam, dd 23 oktober 1714, veroordeeld tot het houden aan zijn trouwbelofte. De tegenpartij is daar niet in beroep gegaan. Hij is inmiddels ingeschreven als schipper op het schip Hop-Vogel van de Oostindische Compagnie, dat binnen enkele dagenzal vertrekken. Suppliant verzoekt het Hof om van Soest in arrest te nemen tot de zaak is geschikt.
mandement van Rau ActieBastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.
Mandement van Arrest en Rau ActieKemp Pieters Geluik gehuwd met Maartje Pieters van der Marel, hiervoor weduwe van Jan de Ruijter en voogdesse over zijn minderjarige erfgenamen en des suppliants huisvrouw.Aletta Verkaeck, weduwe van Cornelis Langstrate (Langestraat) wonende in DirkslandEen schuld van 220 gulden + 130 gulden + interestkosten wegens pacht van 12 gemeten lands onder de jurisdictie van Melissant
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van Edicte en des noods van Edicte ad valvas curiaeErnst August Wilhelm Cavemann, doctor in de rechten, wonende te Osnabrück in Westphalen, gemachtigde van T. van der Decken, drossaard in het Keurvorstendom Hanover, voor zichzelf en als voogd over de drie minderjarige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen kapitein van der Decken: Sophie Elisabeth Juliane, Bernedix Christiaan, Christiane Charlote Wilhelmine Cecilie van der DeckenAlle personen en gemachtigden over de nalatenschap van Johan Hendrik Schaefer, genaamd Schaap, betere rechten: Afstamelingen van Maria Dorothea Zincken, geweest was een volle zuster van Catharina Elisabeth Zincken, die was gehuwd met Caspar Schaap of Schaefer- vader van de testateur Johan Hendrik Schaefer, genaamd Schaap; Maria Dorothea Zincken , gehuwd geweest met Hans Balthasar Krausen; mitsgaders: kapitein Ernst Lodewijk Borheck; Christiaan van Goeben tot Dðse (Doese); Johan Henrich Lauthner, wonende te Schiedlitz bij Dantzig en zijn zuster Hanna Juliana Lauthner - zijn enige nagelatene kinderen van wijlen Juliana Catharina Krausen in huwelijk met Johan Samuel Lauthner, te Sangerhausen: mede Johan Christoph Krausen, te Uftrungen, voor zichzelf en als voogd over kinderen van zijn broer wijlen Johan Willem Krausen: Sophia Maria Krausen en Johan Andreas Fredrik Krausen, wonende te Kelbra; Maria Elisabeth Krausen, huisvrouw van Johan Adam Neutholdt, wonende te Kelbra; Johan Fredrik Krausen, wonende te Ham, Sophia Elisabeth Krausen, huisvrouw van Johan Caspar Reitorn, wonende te Rosla, Christiane Elisabeth Krausen, gehuwd met Johan Philip Joch, wonende te Altendorff bij Kelbra (Keldra?) - Johan Christoph Krausen, Johan Wilhelm Krausen, Maria Elisabeth Krausen, Johan Fredrik Krausen, Sophia Elisabeth Krausen, Christiane Elisabeth Krausen - zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Johan Adam Krausen; wijders: Johan Hendrik Killgen, wonende te Grijllenburg, Anna Catharina Killgen, huisvrouw van Johan Godfried Schaeffer, mede wonende te Grijllenburg, Sophia Margaretha Killgen, huisvrouw van Johan Christiaan Kaunewurff, wonende te Sangerhausen, Maria Dorothea Killgen, huisvrouw van Johan Carl Muller, wonende te Sangerhausn, Johan Andreas Killgen- zijn kleinkinderen endus erfgenamenvan wijlen Engel Margaretha Krausen en haar man Johan Heinrich Killgen; Juliana Catharina Krausen, Johan Adam Krausen, Engel Margaretha Krausen- zijn kinderen van wijlen Hans Balthasar Krausen en Maria Dorothea Zincken, een volle zuster van Catharina Elisabeth Zincken, was gehuwd met wijlen Caspar Schaefer of Schaap en die de moeder was van wijlen Johan Heinrich Schaefer of Schaap die in Surinamen is overleden. Nog: Hanne Juliana Lauthner - dochter van wijlen Juliana Catharina Krausen; Johan Samuel Lauthner; mitsgaders: Johan Andreas Killgen, broer van Anna Catharina Sophia Margaretha en Maria Dorothea KillgenLange jaren procedures tussen de verschillende personen of gemachtigdens over de nalatenschap van Johan Hendrik Schaefer, genaamd Schaap, gewoond hebbende en overleden 20-10-1764 te Paramaribo in de kolonie Surinamen. Arrest van alle zodanige goederen, effecten en gelden, inventaris van de boedel en nalatenschap, rekening en verantwoording van de Directie en administratie, papieren en bewijzen van eigendom. Acte van stipulatie= voorwaarde. Enige erfgenamen: afstamelingen van Maria Dorothea Zincken.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule ad valvas curiaeErnst Ludewig Borheck (Ernst Lodewig Borhek), wonende te Oosterode aan den Hartz, onder het Keurvorstendom Hanover, luitenant en kapitein, gequalificeerd om de gehele zaak de voorzechte nalatenschap spoedig tot einde te brengenAlle personen en gemachtigden over de nalatenschap van Johan Hendrik Schaefer, genaamd Schaap, gewoond hebbende en overleden 20 october 1764 te Paramaribo in de kolonie Surinamen: Principalen van Theodor Fredrik Hannings, wonende te Dantzig, met name: Johan Heinrich Lauthner, wonende te Schiedlitz, bij Dantzig; zijn zuster Hanna Juliana Lauthner, enige nagelatene kinderen en erfgenamen van nu wijlen Juliana Catharina Krausen in huwelijk met nu wijlen Johan Samuel Lauthner, te Sangerhausen; als mede Johan Christoph Krausen, te Ustrungen- voor zichzelf en nu als voogd over kinderen van zijn broer Johan Wilhelm Krausen, met name: Sophia Maria Krausen en Johan Andreas Fredrik Krausen, te Kelbra; Maria Elisabeth Krausen, huisvrouw van Johan Adam Neidholdt, wonende te Kelbra; Johan Fredrik Krausen, wonende te Ham; Sophia Elisabeth Krausen, huisvrouw van Johan Caspar Reuter, wonende te Rosla; Christiane Elisabeth Krausen, gehuwd met Johan Philip Joch, wonende te Altenderf bij Kelbra; alle kinderen en erfgenamen van wijlen Johan Adam Krausen; wijders: Johan Hendrik Killgen, wonende te Grijlenburg; Anna Catharina Killgen, huisvrouw van Johan Godfried Scharffen, te Grijlenburg; Sophia Margaretha Killgen, huisvrouw van Johan Christiaan Kannewurff, wonende te Sangerhausen; Maria Dorothea Killgen, huisvrouw van Johan Carl Muller, mede wonende te Sangerhausen; benevens: broer Johan Andreas Killgen; kleinkinderen uit een vooroverleden zoon - Johan Andreas Killgen en dus erfgenamen van wijlen Engel Margaretha Krausen gehuwd geweest met Johan Heinrich Killgen; Juliana Catharina Krausen; Johan Adam Krausen en Engel Margaretha Krausen allen zijn kinderen van wijlen Hans Balthazar Krausen en Maria Dorothea Zincken - die geweest is een volle zuster van Catharina Elisabeth Zincken, gehuwd geweest met nu wijlen Caspar Schaefer of Schaap en moeder van wijlen Johan (Heindrich) Heinrich Shaefer of Schaap die in Surinamen was overleden. Nog Hanne Juliana Lauthner- dochter van wijlen Juliana Catharina Krausen, Johan Samuel Lauthner, Johan Andreas Killgen - broer van Anna Catharina Sophia Margaretha Killgen en Maria Dorothea Killgen - bij sententie van deze Hove verklaard dat erfgenamen zijn van Johan Hendrik Schaefer, genaamd Shaap, te Surinamen overleden.Lange jaren procedures tussen verschillende personen of gemachtigdens over de nalatenschap van Johan Hendrik Schaefer, genaamd Schaap, gewoond hebbende en overleden 20-10-1764 te Paramaribo in de kolonie Surinamen. Arrest van alle zodanige goederen, effecten en gelden, inventaris van de boedel en nalatenschap, rekening en verantwoording van de Directie en administratie, papieren en bewijzen van eigendom.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van Edicte en desnoods van Edicte ad valvas curiaeGustauf Lebrecht Weiland, wonende te Noordthausen bij Thuringen voor zichzelf, in huwelijk met Johanna Frederica Lier, dan als zich sterkmakende instaande en de rato caverende voor de verdere bloedverwanten van Johan Hendrik Schafer (of Schaefer of Schaap ) van de Schafensche,Breitnicksche en Hartlepische liniën (Hartlepp)Alle personen en gemachtigden over de nalatenschap van Johan Hendrik Schaefer, genaamd Schaap, overleden 20-10-1764 te Paramaribo in de kolonie Surinamen. 1/ Schaefersche linie (Schafer): Johan Georg Schaefer en zijn gemachtigde Johan Conrad Piepenbruick; Juliana Abigael Schafer, weduwe Doppich (?) met haar curator Heindrich Wilhelm Zimmerman; Michael Schafer, wonende te Osterode en zijn gemachtigde Johan Christoph Schonburg, wonende te Selza; en de erven van - Rubesaan, wonende te Herrmansacker; 2/ Breitnicksche linie: Subina Margaretha Bousen, geboren Breitnick met haar man Johann Fredrich Bousen; Maria Elisabeth Lier, geboren Breitnick en haar curator Samuel Philip Kothen; Susanna Catharina Beunenten, geboren Breitnick en haar curator Johann Chiliaan August Filter; De erfgenamen van Johan Christoph Jung: Catharina Elisabeth Gerlach, weduwe Jung met haar curator Samuel Philip Kothen (Këthen); Maria Dorothea Warnick, geboren Jung en haar curator Christiaan Andreas Funcken; Johan Georg Jung; 3/ Hartlaeppsche linie: Maria Catharina Hartlepp, weduwe van Busen; Heinrich Julius Kaltwasser- curator van Johan Heinrich Ephreim Hartlepp; Christiane Catharina Hartlepp en haar curator Friedrich Christoph Warnick; en generaale gemachtigde kapitein Ernst Lodewijk Borhek (Ernst Ludewig Borheck) van nieuwlings opgekomen descendenten van Maria Dorothea Zincken en Hans Balthazar Krausen. Bij acte van stipulatie - enige universeele erfgenamen Juliana Catharina Krausen, weduwe wijlen Johan Samuel Lauthner en hun kinderen: Johan Heinrich Lauthner, wonende te Schieldlitz bij Danzig, mede, zuster Hanna Juliana Lauthner; Johan Christoph Krausen, wonende te Uftrungen voor zichzelf en als voogd over de kinderen van zijn broer, wijlen Johan Willem Krausen - Sophia Maria Krausen en Johan Andreas Fredrik Krausen, wonende te Kelbra; Maria Elisabeth Krausen, huisvrouw van Johan Adam Neutholdt, wonende te Kelbra; Johan Fredrik Krausen, wonende te Ham; Sophia Elisabeth Krausen, huisvrouw van Johan Caspar Reitorn, wonende te Rosla; Christiane Elisabeth Krausen, gehuwd met Johan Philip Joch, wonende te Altendorff bij Kelbra- zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Johan Adam Krausen. Wijders: Johan Hendrik Killgen, wonende te Grijllenburg; Anna Catharina Killgen, huisvrouw van Johan Godfried Scharffer, te Grijllenburg; Sophia Margaretha Killgen, huisvrouw van Johan Christiaan Kannenurff, wonende te Saugerhausen; Maria Dorothea Killgen, huisvrouw van Johan Carl Muller, wonende te Saugerhuisen; Johan Heinrich Killgen een zoon en andere van Johan Andreas Killgen en dus erfgenamen van wijlen Engel Margaretha Krausen - kinderen van wijlen Hans Balthasar Krausen en Maria Dorothea Zincken, gehuwd geweest met Caspar Schaefer (Schafer of Schaap) en dus de moeder van wijlen Johan Henrich Schaefer of Schaap, die te Surinamen is overleden. Nog Hanne Juliana Lauthner- dochter van wijlen Juliana Catharina Krausen, Johan Samuel Lauthner; mitsgaders: Johan Andreas Killgen- broer van Anna Catharina Sophia Margaretha en Maria Dorothea Killgen.Onenigheid tussen erfgenamen van Johan Hendrik Schaefer of Schaap- bij zijn testamentaire dispositie tot zijn enige en universiele erfgenamen had geinstituerd zijn naaste vrienden, wonende bij de Rijkstad Noordhausen. Onenigheid tussen drie familien en blodverwanten. Acte van Stipulatie - 6 juli 1782
Mandement van appelAeltje Arents, de weduwe van Paulus Paulussen Schrijer, impetrante in cas d'appelAndries Marcussen, gedaagde in cas d'appelBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam op 22-10-1650 inzake de afwijzing van een rekest civiel betreffende een borgtocht van f. 3000, gelicht van de weduwe van Martenpapenbroek
Mandement van Arrest en Rau ActieDorothea Magdalena; Jan Thomas en Hugo de Virieu, luitenant Kolonel, allen wonende te Den Haag.Anna Catharina Schots echtgenote van wijlen Jacob de Virieu; wijlen Jacoba Johanna de Verieu, hun dochterEen erfenis kwestie. Suppliant vezoekt het Hof om Anna Catharina Schot de erfenis toekomende aan haar overleden dochter af te staan aan de supplianten
Mandement van indemniteitMaria Cecilia Munter,Vrouwe van Raephorst etc. al last en procuratie hebbende van haar man Willem Cadagan, Exatra ordinaris Ambassadur en de gevolmactaigde van zijne Majesteit van Groot BrittaniëAnna Magdalene van den Boetselaar, Vrouwe van Asperen, erfgename van wijlen Maria Cornelia van den Boetselaar, in haar levn Douariëre van der Noodt, en Vrouwe van Hooen Aerswoude, allen eigenaars van voornoemde Hofstad Raephorst en de landerijen.De tegenpartij heeft haar eigendommen verkocht aan suppliant, vrij en onbelast. Suppliant werd echter door de rentmeester aangesproken en bedreigd, tevens verzocht om achterstallige rente te voldoen. Supliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te bevelen zich aan het contract te houden.
Mandament van tuijgenAnthonij Addink en zijn vrouw Maria Margadant, wonende in Den Haag, als gedaagden bij appoinetement van rau actieAnna Magnet, weduwe van wijlen Carel Kleijn, in zijn leven notaris en makelaar in Den HaagDe supplianten keeren zich tot deze Hove, verzoekende het Hofs mandament van tuijgen in ordinaria forma
Mandament van ReformatieOlivier van Vlierden koopman te Rotterdam; schepenen ter stad Schoonhoven, als eiser in cas Referentie op de goederen van Cornelis Oosterbaan; Cornelis OosterbaanAnna Maria de Coster, echtgenote van Cornelis OosterbaanProtest tegen het vonnis van 1 november 1718 uitgesroken door Schepenen van Schoonhoven, dat Maria 1000 gulden zou ontvangen , als opbrengst van de verkochte goederen. Suppliant verzoekt om Mandament van reformatie
Mandement in Cas d'Appel met de clausule van inhibitieJacobus Crudop, gehuwd met Anna Muller, weduwe en erfgename van wijlen Jacob Schagen,enige broer en erfgenaam van wijlen Giovani (Gio) SchagenAnna Smith, weduwe van wijlen Giovani SchagenEen erfenis. Suppliant verzoekt het Hof voortzetting van het proces
Mandement van Rau ActieCatharina de Graaff, wonende te Haastrecht, weduwe en mede geïnstitueerde erfgename van wijlen Mr. Cornelis Swanenburgh, voor haarzelf en als recht en actie hebbende van Jan Joosten Romano getrouwd met Luduina Swanenburgh; Maria Swanenburgh, meerderjarige dochter en universeel erfgename ex testamente van wijlen Ferdinandus; alle kinderen en mede geïnstitueerde erfgenamen van wijlen Mr. Cornelis Swanenburgh; Gerardt Spaan, wonende te Haastrecht, getrouwd met Christane Swanenburgh, dochter en mede geïnstitueerde erfgenamen van wijln Mr. Cornelis Swanenburgh. Supplianten zijn obligatiehouders (1.3200 gulden), bij Marritge Senten, weduwe van Cornelis Huijbrechtse Swartenarent. Uit de nagelaten boedel van Barentse Swanenburgh. Nagelaten aan zijn zoon Mr. Cornelis Swanenburgh.Anna Swanenburgh; Jacob Swanenbugh, beiden wonende te Amsterdam; Maria van Swieten, gewezen voogdesse van Anna en Jacob.Afhandeling van een erfenis, betreft de renteverdeling over obligaties. De tegenpartij heeft eerder een deel van de rente geïnt en weigert het terug te storten.
Mandament van Appel met de clausule van ReliefBartholomeus Blok, wonende te RotterdamAnthonij van der Wal, wonende te Delft; Simon van der Borst, gewoond hebbende te DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Rotterdam inzake drie recepissen, te samen groot 1.700 guldens en twee obligaties, te samen groot 2.500guldens met interesten. Restitutie van een handschrift van de suppliant
Mandement om Procureur Acceptant te stellenSchout en poldermeesteren van de Spieringhornerpolder onder SlotenAnthonij van Maurik, thans wonende te MonnikendamDe supplianten proces voeren als impetranten van mandement om executie te zien decerneren op zekere verjaarde dispositie van Hoogheemraden van Rijnland, met verzoek om Procureur Acceptant te stellen en procederen volgens de laatste retroacta
Mandament van rau actiePieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant
Mandement in cas van slarisGerard Beekman, procureur voor het Hof van HollandAnthony Moors, gewezen stadhouder va GrijsoortAnthony Moors heeft een voorschot op zijn salaris genomen. Hij is enige tijd geleden verhuisd naar Bergen op Zoom. Ondanks de vele aanmaningen, is het voorschot niet terugbetaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren het voorschot en de gemaakte kosten te betalen.
Mandement van Arrest en Rau ActieJane Marha geboren Tmple, Gravin Douariëre van wijlen Willem Bentinck, in zijn lven Graaf van Portland, Heer van Roon, Pendrecht etc. (in zijn leven Drossaard geweest van de stad en Baronie van Breda), moeder en voogdesse over haar 6 minderjarige kinderenAnthony Pesse, wonende te Breda; Arent de Greef RentmeesterDe tegenpartij is door wijlen de graaf van Portland aangesteld tot waarnemer om namens hem te vorderen en ontvangen de inkomsten, tractementen, en emolumenten. De tegnpartijheet dat uitgevoerd tot 1704, en daarna niet meer. Ondanks vele aanmaningen. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te gelasten de achterstallige gelden te betalen.
Mandement van Rau ActiePieter van Lelyvelt, uit LeiderdorpArij van der Ende uit Stompwijk; Jan Gerritse Verheul uit StompwijkEen schuld uit 10 Februari 1914 van 244 gulden en zestien stuivers dat binnen 3 maanden moest worden betaald. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te manen dit alsnog te voldoen
Mandement van reformatieMr. Maarten Hogenhoeck, Baljuw van Delfland, namens de Welgeboren mannen van DelflandAry Joosten Groenewegen te NootdorpBij vonnis van 30 september 1715 is de tegenpartij bij provisie ontslagen van de personele compagie. Er was besloten hem in hechtenis te nemen, uitgesproken in een eerder proces
Mandement van Appel met de clausule van ReliefJ.Aletrino, wonende te AmsterdamB.Gleim en Zoon, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van de Committé van Justitie in Amsterdam inzake 11 valse recepissen met een som van 4.674 guldens. Vergoeding aan de suppliant van kosten, schaden en interesten
Mandament In cas d' appel met de clausule van inhibitieJacob janszn van der Son, wonende te Warmond. Floris Louweriszn, gehuwd met Maritje Jansdr, weduwe van Huijbert Maertensz Sontbergen, wonende in Sassenheim, gedaagde en gearresteerdeBaneker Matheuszn, voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Maritge Matheusdr en ook als gemachtigde van Leendert Leendertszn als man en voogd van Anna Theusdr en Claes Leendertzn, gehuwd met Hubertge Theusdr en ook nog Gerrit Cornelisz, wonende in Voorhout, mede uit naam van zijn vrouw, eiser en arrestantenBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Voorhout d.d. 25 mei- 1655 waarbij supplianten veroordeeld worden om aan tegenpartij te betalen 187 gulden 18 st. 9 penn. plus de kosten van het proces
Mandement van Inductie met Committinus aan het Gerecht van Amsterdam en edictNicalaas Massis, wijkoper te Amsterdam belast met schulden tot redding van zichzelf en tot betaling daarvan voor zover dat kan strekken, publiek aangeslagen met en naast geiinteresserde voor de andere helft van suppliant in een hofstede onder het sticht van Utrecht, genaamd Kootwijck. Hiervoor geen koper.Barend Withuisen dagvaarder van suppliant voor Schepenen van het Sticht om 609 gulden te betalenVrees van suppliant voor kwijtraken van zijn bezittinggen en materialen omdat er geen kopers zijn en hij verwacht cautie te moeten stellen. Verzoek daarom betaling in porties te mogen doen.
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefBalther Jacobszn Smit, Jab Hendrixzn TimmermanBarent Willemsz KeijserBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake aflossen en bevrijden van het huis van tegenpartij, terwaarde van 1100.- gulden
Mandament crimineel in communi formaDe procureur generaal des Konings over het voormalig departement HollandBastiaan Hendriksz Visser, wonende te Middelharnis, gearresteerd voor deze HoveBastiaan Hendriksz Visser heeft zich tegen de publieke authoriteiten openlijk verzetten, scheldwoorden en bedreigingen heeft toegevoegd, hij heeft de vrouw van recherche Zacharias de Reuze met geweld afgedwongen een paspoort welke in haar huis bewaard wierd aan hem geven en ook haar heeft mishandeld
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitieEsteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben
Appointement in de marge met arrest door een deurwaarder op de persoon van Boudewijn de KempeMr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer
Mandement van Rau ActieJacoba Baks, weduwe van wijlen Godfried Baron van EdelsteijnBrigitta Geelvink, weduwe geweest van wijlen Albert Bentes.Een afhandeling van een erfenis ficei Commis, wijlen Laurens Joosten Baart en Diewerje Haring Carspel, suppliants grootouders patrnel, hebbn benoemd tot erfgnamen (bij notaris Laurens Lamberti te Amsterdam, dd 26 oktober 1642), hun 4 kinderen, nl. Justus Baecke; wijlen de vader van Jacoba; wijlen Caharina, getrouwd geweest met Hillebrand Bentes; wijlen Laurens Baecke; wijlen Albert Bents, zoon van Catharina getrouwd geweest met Brigita Geelvink en hun zoon Hillebrand Bentes
Mandement in Cas Relief 'appelJohannes Tangerus, burger, van Den HaagBruijn van 's HerenbergBezwaar tegen vonnis van Schepenen van Den Haag d.d. 4 juni 1715 inzake een geschil over de aflossing van een lening, waarbij de namen van wijlen de bode Willem Faes en Johan van Greuningen, oom van de suppliant worden genoemd.
Mandement in Cas Relief d'AppelJacob Mozes en J: L: Content, kooplieden wonende te AmsterdamBuys de Bordes en Jordan, kooplieden te Amsterdam, medecommissarissen de desolate boedelkamer te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam van 10 december 1805 inzake faillissement van de boedel
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van edicteFrank van der Schoor en Zonen, kooplieden wonende te Dordrecht, generale en speciale gemachtigde van Jean de Vette, gepanteerd koopman, wonende te Oostende, stipulerende voor zijn huis van negotie onder de firma van de weduwe Jean de Vette en ZoonCappe en Schnelle, kooplieden wonende te bergen in NoorwegenArrest van goederen van de tegenpartij - schuld van een som van 4,334 guldens met interesten, bevel om aan de suppliant te betalen
Mandament crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur Generaal des Konings over het voormalig departement HollandChristiaan George Reinhard van Marle, gewezen assessor bij het Landdrost ambt van AmstellandDe tegenpartij heeft van onderscheidene personen op credit gekochte goederen wederom voor contant geld verkocht en voor zeer aanmerkelijke sommen geld heeft opgelicht. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan hevige bedrigerijen
Mandement van DesertieJan Dreever, koopman wonende te Amsterdam, eiserChristiaan Schuller, wonende te GorinchemRestitutie van de 4 ad signatien wisselbrieven, obligatie van een som van 2.000 guldens met de interesten
Mandement van Appel met ReliefJohanna Constantia Elsevier te Den Haag, gewesen echtgenote van Henricus Bek, Dienaar des Goddelijke woord te Hellebos op de Kaap de Goede HoopChristoffel Rothe, gemachtigde van Henricus BekEen geshil over de nalatenschap van Johannes Sox van Chandelier uitgesproken door de Schepen van Amsterdam, van 22 oktober 1723
Mandament van Rau ActieTrijntje Claassen (Claasz) Clous, weduwe van wijlen Pieter Jacobsz de Louw; Pierer Roeloffs de Leeuw, beiden wonen te Oost-Zanen; Trijn Dirks, innocente nagelaten dochter van wijlen Dirk Knippels; Paulus Dirksz Bakker; Jacob Aldertsz Klap; Aagje Dirks, weduwe van Claas Jansz; de voogden van Dirk Gerritsz Knippels, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerrit Knippels, allen wonende in de banne van Oost-Zanen, erfgenamen van Trijn (Dirks) Knipsels.Claes Claesz ClousClaes Claesz Clous heeft diverse geldbedragen opgenomen aangaande Trijn (Dirks) Knipsels. December 1712 overleed Trijn. Claes Claesz Clous handelde eigenhandig allerlei zaken af. De erfgenamen hebben nooit toestemming daartoe gegeven De erfgenamen verzoeken het Hof om Claes Claesz Clous te gelasten de kosten die gemaakt zijn te betalen en de opposanten te compareren
Mandement van interdictie penaal en om actie te instituerenCornelis Corsz Coster, te HeenvlietClaes Jacobsz Wagenmaecker (wagenmaker), te HeenvlietToebrengen van verwondingen
Mandament in cas Relief d"AppelLodewijck Rinset, gehuwd met Maria Laffelee als legataris en mede erfgenaam ab intestato van haar overleden oom Josias de Waert, in zijn leven broodbakker te LeidenClaes Rijnenburgh; Pieter van der HorstJosias de Waert woonde in bij Claes Rijnenburgh en zijn zwager Pieter van der Horst en is ook daar overleden, met achterlating van zijn bezittingen en kostbaarheden. Suppliant eist de kostbaarheden op. De tegenpartij onkende het gevraagde te bezitten. Een rechtbank in Leiden accepteerde de uitspraak van de tegenpartij. Suppliant verzoekt het hof mandament in cas d"Appel met de clausule van relief.
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in