Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
133 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 133 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrestGoutier Tijcquen, koopman te AmsterdamDe suppliant had van Gerrit Stuijver 2129 realen van achten te goed blijkens een obligatie van 17-01-1624. Deze schuld is nooit afgelost en omdat hij bang is dat de erfgenamen bezit zullen nemen van de nalatenschap zonder de schuls\d af te lossen, verzoekt de suppliant beslag te laten leggen op de nagelaten gelden en goederen
Mandament van arrestJohannes van Grondelle, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Jan Crielaert en Adriaen Schadé, notarissen te Rotterdam, die gemachtigd zijn in de zaken van lambertus van Andel, opperkoopman in dienst van de Oostindische Compagnie gehuwd met Elisabeth Wolfse en voor Gerard van Andel, klerk op de assurantiekamer te Rotterdam, die zulks doen voor Hendrik van Ingen, reizend bode van RotterdamAarnout LuijmersNalatigheid in afbetaling van een obligatie ten gunste van Lambertus van Andel, en vertrek zonder achterlating van vast adres
Mandament van arrestJoucke DircxdrAbraham AdriaenszVerhalen van een obligatie-schuld van 292 gulden-6st. toebehorende aan tegenpartij, maar berustend onder een niet met name genoemde Amsterdammer
Mandament van arrestAnthonij Delapoort, solliciteur, wonende in Den HaagAbraham van Baersenburch. sr. makelaar, wonende te DelftOnenigheid over de vereffening van weder zijdse assignaties
Mandament van arrestWillem Ockersse, winkelier in den HaagAdriaan Bout, agent van keurpalsiche troepenOnenigheid over betaling van een schuld van 1830,- gulden met rente voor kostgeld, winkelwaren en voorschotten, ect.
Mandament van arrestDavid Cornelisz Outgelt, wonende te Delft, gehuwd met Aa,tgen Adriaens, dochter van wijlen Adriaen Dircxz Conwael en Marijtgen AdriaensdrAdriaen Adriaensz Conwael voor zichzelf en vier van zijn zusters, allen kinderen van Adriaen Dircxz voornoemdBeslaglegging op rente en custing-brieven uit de nalatenschap van Adriaen Dircxz in verband met onenigheid over de verdeling van de voornoemde nalatenschap en die van Marijtgen Adriaensdr, zijn echtgenote
Mandament van arrestPieter Jansz van Doorn, brandenwijnbrander te HaarlemAeltgen Fransdr, weduwe van Jaques Cambij, in leven bleker in de ban van HeemstedeNaar aanleiding van het voornemen van Aeltgen Fransdr om de nalatenschap van haar man te verkopen wil de suppliant hierop beslag laten leggen in verband met een oninbare schuld
Mandament van arrestNicolaas Kat, koopman te AmsterdamAhasveros ClaverVerzoek om beslag op goederen i.v.m. een schuld van 4000.- gulden
Mandament van arrestAbraham Solmans, koopman te AmsterdamAnthonij Reijndersz Schot, wijn verlader, wonende te HamburgDe suppliant heeft na goedkeuring van het Hof d.d. 6-04-1633 beslag laten leggen op een partij wijn,eigendom van Gerrit Arentsz, koopman te Hamburg. Ondanks dit beslag heeft Antho, Reijnders Schot in dienst van Gerrit Arentsz, de wijn laten verschepen naar Hamburg, Hoewel het Hof beslist heeft op 7-12-1634 dat de wijn weer naar Amsterdam terug gebracht dient te worden, en Scot voor het Hof moet verschijnen om gehoord te worden is dit nog steeds niet gebeurd. Suppliant verzoekt nu dat Schot die inmiddels in Hamburg woont zal worden gearresteerd, zodra hij zich in het land bevindt
Mandament van arrestArnoldus François Koops,wonende te LeidenArij Simonse Blockland, wonende te LinschotenNalatigheid in betaling huur van een boerderij met land gelegen aan de Zuidzijde van de lange Linschoten
Mandament van arrestJohannes van Steeland, wonende te DelftArij van der WaelNalatigheid in betaling van huur over huis. genaamd "Staekwoning"en land te Moerkapelle
Mandament van arrestCornelis Gerbrantsen Borst, brouwer in " de Passer" te HaarlemBarteltje Jansdochter, weduwe van Jan Thaemsz, in zijn leven schipper te HaarlemSchulden wegens geleverde bieren
Mandament van arrestMr. Lambert d' Overschie, als vader en voogd van zijn kinderen bij wijlen Margareta van Sevenhuisen, zijn eerste vrouw en als verhuurder van een woning en landBurgemeester de Reusch te Rotterdam en de weduwe en boedelhoudster van IJsbrant van Houten, die zichzelf in 1646 borg had gesteld voor Leendert Willemsz Graaff,bouwman onder Middelharnis, huurder van de woning en landVerhalen van een huurschuld van ruim 2019 gulden aan de verkoopsom van een huisen erf in Rotterdam, door de weduwe van borgsteller verkocht
Mandament van arrestAsser Ephrahim, wonende te AmsterdamBurgemeesters van HardewijkWeigering om uitbetaling van een prijs van 10000.- gulden die gevallen was op een lot uit de Hardewijkse loterij
Mandament van arrestCharlotta Gigou de Mond de BriouCharles Bonnard des Marets d'AntoinyGijzeling van de tegenpartij in persoon, na ontduiken van arrest op zijn goedeen
Mandament van arrestCharlotta Gigou de Mont de BriouCharles Bonnard des Marets d'AntonyVertrek naar Engeland met medeneming van goederen terwijl over het recht daarop nog een proces loopt
Mandament van arrestJohanna Geertruijd Jongerhelt gehuwd met Frans Overzee, Arend de Vries Jongerhelt, Hendrik Molkenboer, wonende te Amsterdam qqChritiaan Raebel, stuurman , varende onder bevel van Frans Overzee als kapiteinVerzoek om beslag op de persoon van Raebel i.v.m. nalatigheid in betaling van aan hun betaalde penningen
Mandament van arrestWillem de Bije, Heer van Albrandtswaard ect.Claas Paucrasse van Luchtenburgh, bouman onder Suijdbeijerland en zijn huijsvrouw Marijtie VerboomNalatigheid in betaling van huur, belastingen en rente
Mandament van arrestMr. Caspar Balthasar Doll van Ourijk, Lambertus MulderCornelia van Ourijk, dochter van Mr. Hendrik van Ourijk, burgemeester van s'GravenhageVerzoek om arrest op de persoon en goederen van Coenelia Ourijk i.v.m. haar verkwistende levenswijze, ten nadele van haar crediteuren, en haar plan in het geheim naar Frankrijk te vertrekken
Mandament van arrestJacobus Lydius, predikant te Dordrecht, namens Cleas Jansz Tak, zoon en erfgenaam van Jan Claesz Tak en Adriaantje Pieters, zijn ouders.Cornelis Arentszoon de Geus, en de voogden over Digna Ariens de GeusBeslag op een stuk land in de plaats in de Werken om daaruit een vordering voldaan te krijgen op de erfenis van Arien Pietersz de Geus
Mandament van arrestRegenten van het Oude en Nieuwe Gasthuis te DelftCornelis Cornelisse van der Maarel, bouwman te WateringenAchterstallige huur over 15 morgen land onder Wateringen
Mandament van arrestAdriaan van der Lelij, Wonende te Delft en gehuwd met Maria van Schagen, enige universele erfgename van Amelia van SchagenCornelis de Hoog, bouwman aan de Oostzijde van de Schie onder de poorterij van DelftSedert 1721 achterstallige huur over ruim 9 morgen weiland aan de Oostzijde van de Rotterdamse rijweg onder Delft
Mandament van arrestRegenten van het Oude en Nieuwe Gasthuis te DelftCornelis Gerritse Oudehoorn, bouwman te LoosduinenAchterstallige huur gedurende 5 jaar over ruim 10 morgen land onder Eijsenduijnen
Mandament van arrestHermanus Staal, mede executeur testementair van wijlen Cornelis van Oosten, gewoond hebend in Amsterdam, c.sCornelis Gerritse van Tol, wonende te RijpweteringOnbetaalde huur sedert 1717 voor ruim drie morgen en twee hout land in Fredirikies polder onder Esseliekerwoude en voor een huis, erf en hooiberg met bijbehorende 9 morgen en 490 roeden land en 6 melkkoeien
Mandament van arrestAnna de Stoppelaar, weduwe van Mr. Maerten Cromstrijen, advocaat bij het Hof van Holland, als vertegenwoordigster van haar kinderenCornelis Jansz Bon, wonende in de polder Bommel onder OoltgenplaatAchterstallige betaling van pacht
Mandament van arrestJohan Diderick van Bloclandt, wonende te Utrecht, mede namens zijn minderjarige kinderen bij Maria Reinborgh Poijt, dochter en mede-erfgename van Jeroen Poijt en Hillegonda van der Burgh die legataris is van Pieter van der Burgh van ouden, gewezen Heer van FoesbergenCornelis Pietersz Hodenpijl, wonende aan de Vijfsluizen tussen Schiedam en VlaardingenBeslaglegging op (levende) have en goederen op gehuurd landom daaraan de huur van dat land zijnde ruim 579,- gulden te verhalen
Mandament van arrestJacob Teunisz van Stralen als vader en voogd van naritgen Jacobs en Simon Jansz, vroedschap en oudschepen van Enkhuizen en Adriaen Pijetersz Bolle als voogden over het nagelaten kind van Trijn Dircxdr en Willem van TijelCornelis Rutgersz,(ook Outgersz genoemd) en Adriaen Braems, executeurs-testementair van Adrieaen Wouters te AmsterdamBeslaglegging op de goederen uit de nalatenschap van Adriaen Wouters in verband met weigering staat en inventaris op te maken
Mandament van arrestPieter van Luchtenberch, procureur van de Prins van OranjeCorstiaen Anthonisz Swaen, wonende te Rosendaal, borg voor Jacob Hanecop, in leven pachter generaal van de domijnen te OosterhoutVerzoek beslag te mogen leggen op de goederen van Corstiaen Anthonisz Swaen gelegen in Hoge Zwaluwe, omgat hij weigert de schuld van Jacob Hanecop te voldoen
Mandament van arrestNicolaes van Lijere, heer van Berkenwoude (Berckwoude) en AchterbroekCrijn Binnewech,huisman wonende te CromstrijenBeslag op goederen in verband met achterstand van te betalen pachtpenningen
Mandament van arrestde bewindhebbers van de Oost Indische CompagnieDaniël Keller, (last procuratiehebbend van Abraham Wijs) Cornelis van Neck en IJsack Meleun, kooplieden te Amsterdam, administrateurs van de boedel en voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Agatha Bellaert, gehuwd geweest met Thijman SlootBeslag op de opbrengst van de verkoop van diamanten, waarin gehandeld is in strijd met de octrooi bepalingen van de Verenigde Oostindische Compagnie
Mandament van arrestIsaacq Alvares, koopman te Amsterdam gehuwd met Rachel de SilvaDavid Henriques de Sousa, compagnon van suppliants overleden schoonvader N de SilvaWeigering om rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen van de compagnon en de vermoedelijke poging om met meename van bescheiden het land te ontvluchten
Mandament van arrestJan Jansz van Dongen, wonende te Dordrecht en zijn mede erfgenamen van Adriaentgen Jansdr van Dongen, weduwe van Arien Coenelisz StoutgenDe erfgenamen van Geleijn PieterszBeslaglegging op de opbrengst van de verkochte goederen uit de nalatenschap van Geleijn Pietersz, in verband met een niet afgeloste hypotheek op een stuk land
Mandament van arrestCornelis Edes Feijtena, gehuwd geweest Maritgen Jacobadr voor zichzelf, zijn kinderen en procuratie hebbende van Neeltgen Cornelisdr en Willempgen Cornelisdr en de rechthebbenden op de nalatenschap van Willem van VarickDe erfgenamen van Margareta van Leeuwen, gehuwd geweest met Willem van SonnenberchGeschil over de nalatenschap van Willem van Sonneberch
Mandament van arrestJan Roelantsz Lathouwer, wonende te Oud-BeijerlandDe erfgenamen van wijlen Abraham Jansz Pijl, ook gewoond hebbend in Oud-BeijerlandVerhalen van enen schuld van 200.- gulden met rente sedert 07-07-1645 aan de refgenamen van Abraham Jansz Pijl
Mandament van arrestDe testamentaire voogden van de kinderen en erfgenamen van Cornelis Rosa, in zijn leven secretaris van het Hof van HollandDe kinderen en erfgenamen van Anthony LaignierBeslaglegging op de verkoop penningen van een huis om daaraan te verhalen de aflossing en achterstallige rente van een obligatie d.d. 20 april 1638, groot 600.- gulden
Mandament van arrestJonkvrouwe Rachel de Pittre, weduwe van Jonheer Johan van BerchemDe kinderen en erfgenamen van Jan Simonsz van AlphenAflossing van twee obligaties en de achterstallige rente, suppliant wil beslag laten leggen op de goederen uit de nalatenschap van hun vader
Mandament van arrestAdriaan van Stockum, raad en vroedschap van Gorinchem, voor zichzelf en naast Johan de Clercq, kamerbewaarder van het college van gecommiteerde Raden van de Staten van Holland en West Friesland, met procuratie van Adriaan van Rossum, Dirck Block, Anne Huijgens, Pijeter van Tijel, Jilles Friequet en twintig anderen, allen burgers van GorinchemDe kinderen en erfgenamen van Pijeter Gublijn (Gijbelijn, Gubelijn), kapitein ten dienste van het landVerhalen van een schuld van 3999 gulden 5 st. aan een som geld, berustend onder de ontvanger Generaal Johan van Berchel, en afkomstig van de Staten van Holland
Mandament van arrestIsaack van Slijpe, ontvanger de landen van Valkenburg.Hermanus Coets, doctor in de medicijnen en burgemeester te Arnhem, erfgenamen ab intestato van Johan Hendrick van Hillensberge, mede erfgenaam van Johan Heuff, gewezen secretaris van zijne Kon. Majesteit van Frankrijk ectDe kinderen van Johan Hoeuff, heer van ButtingenVerdeling van de erfenis van Johan Hoeuff, heer van Buttingen,
Mandament van arrestAbram Pieterssen Schepmoes, koopman te DelftDe weduwe van Barent Febens, in leven stiktelijfmaker te DelftAchterstallige aflossing van een oblgatie
Mandament van arrestBernard Casius, lakenkoopman te UtrechtDiderik Harme Adriaan, Baron van Swansbelle, kamerheer van Prins van Oranje NassouNalatigheid in betaling van geleved laken
Mandament van arrestNicolaes Verboon, schout te Pijnacker, gehuwd met Marritge Reijers en Peel Reijersz Smits wonende te PijnackerDirck Jan Thonisse, gehuwd geweest met Jannetge Reijers (overleden 20-10-1635)Beslaglegging op de goederen uit de nalatenschap van Jannetge Reijers en Jan Dirckszn (haar zoon) wegens weigering van Thonisse om de bepalingen van het testament van Jannetge Reijers uit te voeren
Mandament van arrestJan Lambrechtsen Verlaen, scheepmaker te Zevehuizen, voor 1/9 erfgenaam van zijn overleden oudoom Claes Jansz Verlaen, wonende te BodegravenDirk Janss van Swieten, Jcob Janss van Swieten voogd over Anna en Maria VerlaenDe erfenis van Claes Verlaen, voor de uitbetaling waarvan de voogden over de minderjarogen een schuldbrief hebben getekend,die zij echter verzuimd hebben te verzilveren
Mandament van arrestJacob de laFontaine, Mr. Hendrik Ravesteijn en Cornelis van Schooten, crediteurs in de insolvente boedel van Herman Kaan BoerhavenElsje .. .., inbrengster in de bank van lening en N Tapone , pruikenmaker, beiden wonende in Den HaagVerzoek tot beslaglegging op goederen, ontrokken aan de insolvente boedel van Herman Boerhaven
Mandament van arrestTestart van Hasselt ,Sijmon van Steland, curatoren over de insolvente boedel van de failliete Engelbert van SegveltEngelbert van Segvelt, gewezen koopman te DelftVerzoek tot beslag legging op de persoon en goederen wegens het achterhouden van de boekhouding tot nadeel van de crediteuren
Mandament van arrestCornelis van Ingen, wonende te AmsterdamErnst Jurriaansz stuurman op het schip genaamd "de Zeenijmph" en later op het schip genaamd, " de Jonge Pieter"Verzoek om beslag op goederen i.v.m.nalatigheid om aan de suppliant te betalen een som ad. 195: 14 gulden m.b.t.rekening en verantwoording van per schip vervoerde goederen
Mandament van arrestLeeven en de Bruine, kooplieden te Amsterdam, voor zichzelf en als directeuren van een negotiatie gevestigd op effectenFrancois Jean de Raineval, wonende of gewoond hebbende in Suriname, eigenaar geheel of ten dele, van bovengenoemde effectenBeslaglegging teneinde verhaal mogelijk te maken, voordat tegenpartij effecten het land uit brengt
Mandament van arrestRobert Elsden, koopman te LondenFrançois Sijkes, wonende te s'GravenhageIngebreke blijven om rekening te voldoen
Mandament van arrestweesmeester van Rijswijk ten behoeve van de nagelaten kinderen van Cornelis Claessen en Hadduwij JacobsdrGeertgen Reijers, woenende te Wassenaar en Agate Paulij, dochter en de erfgename van wijlen Paulus Reijers en gehuwd met Abraham Jansz van Valsen, metselaar, wonende te Leiden, als borgen voor Arent JoppenDe insolvente Arent Joppen is niet in staat een obligatie af te lossen. De weesmeesters willen nu beslag laten leggen op een gedeelte van een erfenis die Agate Paulij en Geertgen Reijers nog tegoed hebben om hiermee de schuld af te doen
Mandament van arrestMr. Rembout van VeenGerrijt Maertens Verdel, wonende in het ambacht van NoordwijkerhoutBeslaglegging op het vee van Gerrijt Maertens wegens achterstallige landpacht
Mandament van arrestGerrit Ceute Palesteijn, wonende te ReeuwijkGerrit Groenevelt, voogd over Simon en Cornelis GroeneveltHuurachterstand van ruim 1600,- gulden over een huis, schuur berg, boomgaard, plantage en wei - en hooiland gelegen onder Zoeterwoude en Hazerswoude
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in