Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
38 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 38 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieRachel Salvador, weduwe van Aron Fernandes Nunez, wonende te Amsterdam qq.Bewindhebbers van de V.O.C. te AmsterdamWeigering om een codicil a.d. 15000,- gulden te transporteren aan Joseph Fernandes Nunez, koopman te Amsterdam, komemde uit de nalatenschap van Jacob Medez da Costa
Mandament van rau actie met edictPieter Swaandrecht, kapitein in dienst van de V.O.C, Jacobus Overvest, gehuwd met Elsje Swaandrecht, beide wonende te DelftPieter Haverling, oud kapitein van de schuttterij van Delft, Jacobus van der Chijsen, Jan Frederik Stembor, executeurs testementair van Jacobus de WaalVerzoek om levering van staat en inventaris van de boedel en nalatenschap van Jacobus de Waal alsmede rekening en verantwoording over hun bewind
Mandament van Actie te InstitueerenMr. Leonardus Kuijsten van Hoesen, schepen der stad Amsterdam, Mr. Georgee Cliffort Pietersz, schepen en ontvanger van de gemeene landsmiddelen, gehuwd met Jacoba Kuijsten van Hoesen; Leonard van Hoesen; Martinus Klein, gehuwd met Maria van Hoesen; Mr. Cornelis Johan van Beaumont, bewindhebber der VOC ter kamere van Amsterdam; Nicolaas van Bergen van der Grijp; Mr. Johan Crucius, Raad en Vroedschap der stad Leiden, gehuwd met Gijsberta Petronella van Bergen van der Grijp, wonend te Heusden; Allen meerderjarige geinstitueerde erfgenamen van wijlen Catharina Elisabeth de Waert (testament dd 18 julij 1767); Mitsgade4rs Mr, Isaac Sweers, schepen van de stad Amsterdam en bewindvoerder VOC Amsterdam; Cornelis Johan van Beaumont te Amsterdam; Mr. Salomon de Fremerij te Den Haag, gestelde voogden over de Minderjarige nagelaten erfgenamen en beheerders der goederen van Samuel van Hoesen, Elisabeth Cornelia van Bergen van der Grijp; Michiel Louis van Bergen van der Grijp.Mr. Salomon de Fremerij te Den Haag.Zijn gedrag als voogd en beheerder en executeur van het testament van wijlen Catharina Elisabeth de Waert (dd 17 julij 1767 bij notaris Gerrit Bouman en getuigen te Amsterdam)
van Rau ActieMr. Johan van Renesse, advokaat voor dit Hof, en Adam van der Smaling, notaris alhier in Den Haag, provisionele gesurrogeerde executeurs in den Boedel van wijlen Jacob Pereira te Den Haag, mitsgaders Salomon Pereira en Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira als executeurs van de boedel van wijlen Juda PereiraAbraham Pereira, oudste zoon van Jacob Pereira500 pond Vlaams cpitale actiën op de VOC ter kamer van Amsterdam. De vijf zonen van Jacob Pereira vermoeden een overbedeling van Abraham Pereira. met interessen en kosten.
mandement van Rau ActieMr. IJman Cau, rekenmeester van Zeeland, voor hemzelf en zijn meerderjarige broers en zusters, en nog Anna Constantia Sterthenius, weduwe can wijlen Mr. IJman Cau, in zijn leven Raad in dit hof, en ook nog Mr. IJman Cau, als gesurrogeerd voogd over zijn minderjarige broers en zusters, allen verwekt door Mr. IJman Cau, Raadsheer, en zijn huisvrouw Anna Constantia Sterthenius.Mr. Johan Roeland CauHet doen van Rekening en Verantwoording en betaling van de Reliqua aan Mr. IJman Cau cum sociis, van een aandeel in de VOC ter waarde van 1000 ponden Vlaams (6000 gulden), volgens het testament dd 1 augustus 1708 van wijlen Johan Cau, heer van Domburg, en bewindhebber der VOC ter kamer Zeeland.
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van Edicte en Edicte ad valvas curiae.Mr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdamals gemachtigden van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel; en de representanten van de boedel en nalatenschap van Mr. Willem Joachim de Laver.1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.
Mandement van Rau ActieMr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdam namens de erfgenamen van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe en erfgename van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel en voogdesse over haar minderjarige dochters1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.
Mandement van Rau ActieMr. Abraham van Kervel, advocaat voor dit HofDe bewindhebbers van de Generale Geoctroieerde Oost Indische Compagnie, de Heren Seventiende suppliant heeft, als Fiscaal Independent van Malacca, in dienst van de VOC, sinds september 1713 tot op heden, geen gage gehad had (1200 gulden 's jaars) en een discussie over de goederen, die hij toen verhandelde.
Mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edictMr Pieter GraaflandDaniël Bernard Guilliams gehuwd met Isabella Bernard, wonende te UtrechtVerzoek tot beslaglegging op gelden, binnengekomen bij de V.O.C. kamer van Amsterdam, bestemd voor Daniël Bernard Guilliams i.v.m. veiligstelling van fidei commissaire goederen, die Pieter Graaflands kinderen toekomen (als nakomelingen van wijlen Jan Bernard) uit de nalatenschap van Daniël Bernard, Heer van Cattenbroeck
Mandament van arrest en rau actie met edict ad valvas curialMenzo Christiaan Winter, kapitein in het garderegiment dragonders, namens zijn vrouw Fredrina Augusta Rodeman, Maria Juliana Rodeman, meerderjarig, weduwe van luitenant kolonel Johan Ludwich Nebelin Rodeman, moeder en voogdes van de minderjarige Charlotta Philipine Antonette RodemanDe bewindhebbers van de V.O.C.Weigering van de bewindhebbers van de V.O.C. om de nalatenschap van Elisabeth Martfeld, weduwe "De Man", bestaande uit twee assignaten ter waarde van ruim 22744,- gulden aan de erfgenamen uit te betalen, wegens zoekraken en foute te naamstelling vande orginele assignaten
van Arrest en Rau ActieMaria Engebregt in Den Haad verlaten huisvrouw van Willem Helst, eerder weduwe van wijlen Hercules van Loon, in zijn leven bedienaar des Goddelijken Woords in dienst van de Oost-Indische Compagnie op Kaap de Goede Hoop, en daarna gehuwd met Willem van Helot, toen opperkoopman aldaar, die door de VOC ontslagen werd, en gepatrieerd naar Holland, en die zich gevestigd in Amsterdam, daarna voor de schepenen van Amsterdam een scheiding van tafel en bed in 1720 verkregen heeftWillem van Helotde sententie van het hof van Holland van 30 juli 1722, moet nagekomen worden en de scheiding van haar huwelijk met tegenpartij en de gerechte helft van haar gemeenschappelijke boedel en nog 300 gulden 'sjaars
Mandament van arrest en executie te zien decernerenMaria de Wit, huisvrouw van Gerard van EijsdenGerard van Eijsden, gewezen koopman in houtwaren te Brielle, thans V.O.C dienaarVerzoek tot beslaglegging op verdiensten, die Gerard van Eijsden toekomen , als dienaar van de V.O.C. en op goederen die hij meebrengt, als hij uit Indië terugkomt. Verplichting aan haar de overeengekomen alimetatie te betalen, i.v.m. een echtscheidings kwestie, waarin hij haar probeert te ruïneren
Mandement van Rau ActieLea Pereira Abas, huisvrouw van Jacob Anthunes, op huwelijkse voorwaarden getrouwd, en bij akte van het Hof van Holland geauthoriseerd om haar rechten zelf te verdedigen. (zij had 55000 gulden aangebracht. Acte: 26 maart 1716 voor notaris Samuel Favon.De crediteuren van haar man Jacob Anthunes, die gearresteerd was in de gevangenpoort, en die cessie heeft gedaan.De inkomsten uit haar aandelen uit de VOC ter kamer van Middelburg
Mandement van AnticipatieJolle Jolles en Johannes Rietveld als curateurs van de insolvente boedel van Cornelis van der Veurt, die als opperstuurman met het schip "Vreedelust" in dienst van de bewindhebbers der VOC ter camere van Amsterdam in Oost Indie is overleden.M.H. van Son Hz, procureur van de bewindhebbers van de VOC ter camere van AmsterdamDe voortgang van de afhandeling van de desolate boedel van Cornelis van der Veurt
Mandamen van rauw actieJohan Mulders, kassier van de V.O.C te Rotterdam in opdracht van Cornelis van Cloon, burger hopman van Tiel, Jan Nooth, commies van s'Lands magazijn te Tiel en verdere erfgenamen van 3/4 nalatenschap van Aernout van Cloon, kapitein luitenant van de V.O.C gehuwd geweest met Anna Maria Grevenbroek em Michiel van Pel koopman te Middelburg in opdracht van Margareta van Cloon, voor 1/4 erfgenaam van haar broeder Aernout van CloonBewindhebbers van de V.O.C. , kamers van ZeelandRestitutie van de door aernout van Cloon aan V.O.C. in bewaring gegeven geld
Mandament van rauw actieJoan Paul Schaghen, oud eerste Raad en Directeur Generaal van Nederlands IndiëBewindvoerders van de V.O.CVermeende schade door V.O.C. geleden bij een zending, waarbij meer suiker dan koffie was verzonden dan bij gemaakte afspraak was bepaald en die nu op de lonen werd ingehouden
Mandament van arrest en rauw actieJean Croesen, 1e Klerk ter secretarie en Joost Hartigh, koopman te Rotterdam, mede executeurs van het testament van wijlen Hendrik van der Bel, opperkoopman en opperhoofd bij de V.O.C in JapanChristoffel Laurens de Hartogh, erfgenaam van Johan de Hartogh, gewezen baljuw op Batavia, en zijn mede erfgenamenEen oude leneing, nog niet terugbetaald aan Hendrik van der Bel
Mandament in cas relief d'appelJan Uilenbroek, wonende te AmsterdamJacob Frederik du Faij, schepen en raad van Amsterdam en bewindhebber der V.O.CBezwaar tegen vonnis van de schepenen van Amsterdam d.d. 5-12-1729 inzake een getimmerte in een "schijsloot "
Mandement om betalingJan de Lange en Cornelis Leendertsz, kooplieden te Amsterdam en voogden van Maria Leenderts, de nagelaten dochter van Jacob Leendertsz, bij leven opperkoopman op het fort Batavia in Oost-IndiëDe bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te AmsterdamDoor de VOC is te weinig geld terugbetaald aan de dochter van Jacob Leendertsz
Mandament van areest en rau actieJacoba Boermanes, weduwe van Christoffel Alwell, wonende te Enkhuizen, als schipper varende in dienst bij de Oost Indische Compagnie op het schip "De Waakzamheid"Cornelis Pan, ziekenbroeder op het schip "De Waakzamheid" varende in dienst bij de V.O.CVerzoek om beslag op goederen van Christoffel Alwell overleden 28-05-1752 te Batavia onder beheer van Cornelis Pan, als executeur-testememtair en verzoek om levering van staat en inventaris
om acte van verkundigingJacob van Wassenaar, Rood en Schepen van Leiden, bewindhebber van de VOC ter camere van Delft, gehuwd met Anna Cornelia Martina van Baerlen, enige dochter en erfgenaam van wijlen Hendrik van Baerlen, in zijn leven bewindhebber van de WIC ter camere van AmsterdamCatharina Maria Westphalen, wonend te Alkmaar, zowel voor zichzelf als ook voor haar Broer Frederik Arnulphus Westphalen, wonend te BrusselHet onwillig decreet dd 11-03-1720, de executie van een huismanswoning met 40 mergen lands, liggende in Bergen op het Wout in Kennemerland
in cas d'Appel en poenaalHendrik Smith, jonge man te Amsterdam, en Anna Vis, zijn moeder, weduwe van wijlen Dirk Smith (aangenomen door de VOC-kamer van Amsterdam voor de derde reis naar Oost-IndiëAnna Westerhoud, te AmsterdamDe trouwbeloften van de Suppliant aan de Tegenpartij in het jaar 1720 en het vonnis van de commissie voor huwelijkse zaken dd 29 october 1723 en op 23 maart 1724.
Mandament van rau actieGerrit Mone qq, heer van Groenestijn, ontvanger te Wijk bij DuurstedeHendrik van Horsel, schipper op het schip genaamd "Streefkerk" in dienst van de V.O.C.Nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandement van arrestGerard Bentink, Directeur van de geoctroyeerde Utrechtsche Societeit, wonend binnen UtrechtThomas Johannes van de Wetering, geassocieerd met zijn broer J. van de Wetering, die op het punt staat te vertrekken in dienst van de VOC als constabelsmaat naar Oost IndiëEen onderhandse obligatie, groot 5000,-,- gulden aan Barend van Cleeff, dd 10 meij 1769, en betaling over 8 maanden
Mandament van rauw actieGeorge Beens, wonende te Utrecht, boekhouder en resident te MacasserBewindhebbers van het V.O.C.Ontkenning over ontvangst van 18000 rijksdaalders, afgedragen te Batavia en omgezet in twee wisselbrieven
Mandement in cas Relieff d'Appelfrederik Schouten, schipper, wonend te Amsterdam, geweest zijnde de gemachtigde van Pieter Sybrandsz Flouth, opperstuurman voor de VOC kamer van ZeelandPieter Sybrandsz FlouthHet vonnis van schepenen te Amsterdam dd 23 maart 1768
Mandement van arrest op persoon en goederenDiderick Tholinck, drossaart van Zevenbergen als eiserPieter Pols, chirurgijn en verweerderTegenpartij heeft Leendert Leendertsz Moulaert, oud-burgemeester, ouderling en schepen, op hoge leeftijd mishandeld en verwond, heeft een boete van het gerecht van Zevenbergen geriskeerd en staat op het punt met de VOC naar Oost- Indië te varen
Mandament relief d'appelDe representanten van de Prins van Oranje Nassau ect ect.als opperbewindvoerder en Gouverneur Generaal met verdere bewindvoerdersvan de Oostindische Compagnie ter kamere AmsterdamHendrik Haagen Dirkzoon, zeggende gehuwd te zijn met Maria de Vries en Marretje BlokProces gevoerd door Hendrik Haagen Dirkzoon i.v.m. vorderingen van Hendrik de Vries op Roeloff Samson en Pieter van Drielst als scheepslieden varende en overleden in dienst van de Oostindische Compagnie. Hierbij werd door schepenen van Amsterdam d.d. 30-06-1751 vonnis gewezen en eiser in het gelijk gesteld. Heren van de V.O.C. tekenen hiertegen beroep aan
Mandement van arrest en Rau Actie met de clausule van edicteDe pernassins van de Joodse Portugese natie te AmsterdamDavid Henriques de Sousa en Jacob Lopes da Sylva, kooplieden te Amsterdam, correspondenten van wijlen Jacob Masahod, in leven koopman te Londen; Abraham Dias Fernandes en Isaacq Martins wonende te Londen, excecuteurs van het testament van wijlen Jacob Masahod, in leven koopman wonende te Londen.Jacob Masahod liet zijn correspondent de Sousa en Lopes da Sylva in Amsterdam 8 partijen actien van de Oost Indische Compagnie kopen. In zijn testament had hij bepaald dat deze actien na zijn dood door zijn correspondenten op naam van de supplianten zouden worden gesteld en overgedragen . De supplianten dienden ervoor te zorgen dat met de opbrengst de arme Spaanse en Portugese Joden in Amsterdam worden ondersteund. De beide correspondenten weigeren echter de VOC actien over te dragen. De supplianten verzoeken het Hof beslag te leggen op hun goederen
Mandament om executie te zien decernerenDe bewindhebbers van de V.O.CEmmerentia Silver, weduwe van Martin HartingVerzoek, deze weduwe van Marten Harting, aansprakelijk te mogen stellen voor de geleden schade, ontstaan door plichtsvezuim van haar man, inzijn functie als schipper van het schip "Het stadhuijs van Delft" in 1732
Mandament van rau actieCornelis van Swanenburg, kapitein ter zee ten dienste van de V.O.C. , wonende te VlissingenBewindvoerders van de V.O.C.Nalatigheid in afrekening van provisie, gage en premie. Bovendien vergoeding van schade en interest m.b.t. het verbod voor vervoer van goederen op de thuisreis, wat bij zijn aanstelling was gepermitteerd
Mandement van ArrestChristiaen (Christiaan) Raebel als Opperstuurman in dienst van de VOC voor de kamer Amsterdam.Frans Overzee, als schipper van het gerepatrieerde schip genaamd "Ruiteveld".Twee kisten 1) (5x2x2 voet) en 2) (4x11/2x11/2 voet) beiden genummerd met numero 2, met inhoud
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictCatharina Elisabeth Heinsius, wonende te Utrecht weduwe van Mr. Carel Godijn, koopman en administrateur in dienst van de V.O.C.Bewindvoerders van de V.O.C. ter kamer Amsterdam. Personen die in verwantschap staan met de overleden Johan Hendrik Abrahams, koopman in dienst van de V.O.C.Beslag op verdiend salaris i.v.m. weigering tot uitbetaling hiervan
Mandament relief d'appelBewindvoerders van V.O.C.Minne geerts, kwartiermeester in dienst van de V.O.C.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 14 november 1748 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding door overvaring van een Moluks schip
Mandament relief d'appelBewind hebbers van de V.O.C.Mr. Hendrik Boom, curator en sequester over de boedel van Petrus Laurens Phoonsen, directeur op Surat, in dienst van de V.O.CVerzoek om verlening van de tijd i.v.m. de uitspraak van het vonnis d.d. 27-08-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen, waarbij Boom was ontslagen om rekening en verantwoording af te leggen
Mandament in cas relief d'appelBenjamin Lijbrecht Lechman, wonende te Amsterdam gewezen opper-chirurgein in dienst van de V.O.C.Steven Geert Harmse, tapper te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-09-1775 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het al dan niet verkocht zijn van een kist met rottingen
Om geruigenisse der waarheid te gevenAgnes Johanna Boreel wonende te Veere (Zeeland) weduwe, voogdesse over haar minderjarige zoon (geen naam genoemd) en boedelhoudster van wijlen Robbert Weil in zijn leven fiscaal Independent van de geoctrooieerde Oost Indische Compagnie te Nagapatnam op de kust van Coromandel.Cornelis Stevens gewezen onderkoopman van NagapatnamEen verzoek om de tegenpartij te laten getuigen in een lopend proces tegen Daniel Bernards, gouverneur op de kust van Coromandel; Dirk van Cloon onderkoopman; Hendrik de la Haije pakhuismeester; Cornelis van Outveld sekretaris te Nagapatnam en bewindhebber van de generale geoctrooieerde Oost Indische Compagnie
Mandament van rau actie.Abraham Quevellerus, wonende in Den Haag, het ambt van Advocaat fiscaal van India waarnemend.Abraham Lestevenon, Bewindhebber der Oost Indische Compagnie ter Kamere Amsterdam, getrouwd met Geertruij de Vroede, en Meester Joan de Wit, Secretaris der stad Amsterdam, getrouwd met Elisabeth de Vroede, tesamen erfgenamen van wijlen Meester Francois de Vroede, Bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, tevens Bewindhebber van de geoctroijeerde VOC.Tegenpartij moet betalen aan suppliant de somma van 20.591 gulden en 12 stuivers, waarin George Hendrick Munnix bij het vonnis van Schepen van Amsterdam is veroordeeld. Hij heeft betaald een derde deel, à 6863 gulden en 17 stuivers met rente van 4% per jaar.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in