Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
799 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 799 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrest en rau actieSusanna David, ongetrouwde meerderjarige dochter, wonende te Rotterdam. Zij heeft op 02-10-1702 haar mutuele testament gemaakt voor notaris Johan Lodesteijn te RotterdamPierre Chaljé, burger en koopman in Clairac in Frankrijk, executeur van de besloten testamentaire dispositie van Jacques David op 11-07-1708Erfeniskwestie tussen suppliant en haar broers en zusters: Jaques David, Jean David, Jeanine David, getrouwd met David de Brugière, Anna David, getrouwd met Anthonie Lartique, margareta David, getrouwd met Gabriel de Brokas en Maria David, getrouwd met Pierre de Pichard, allen woonachtig in Clairac in Frankrijk
van Willig DecreetStephanus Stouthoff en Hendrik Verto0lenn.v.t.De verkoop van een huis en erf en pakhuis te Rotterdam, staande en gelegen aan de westzijde van de grote Wijnbrughstraat, belent ten noorden Reinier van Gelder en nog vele details zie het originele document............met alle zodanige vrijdommen, conditieën, en servituten, die op de koper zullen worden overgegeven.
Mandament van rau actieStephanus Dame, Gerard Houthoff, kooplieden te RotterdamNicolaas Roelandszn van Overveld, Debora Elisabeth Gaal, echteliedenNalatigheid in het aflossen van een hijpotheek
Mandament van rau actieStephanus Dame, Gerard Houthoff qq. kooplieden te RotterdamNicolaas van Overveld Roelandszn gehuwd met Debora Elisabeth Gaal, wonende te RotterdamNalatigheid in het aflossen van meerdere hijpotheken
Mandament om declaratie van kosten over te nemen en procureur acceptant te stellenSophia Jacobs Piers, weduwe van Hendrik Lantzlaar c:s: , allen wonende te RotterdamErfgenamen van Maximiliaan Caesar, gewoond hebbend te RotterdamOvername van kosten i.v.m.voorafgaand relief d'appel en na overlijden van David van Bijsterveld, procureur, een nieuwe aan te stellen
Mandament van Rau-ActieSimon Wytman, wonende te Hazerswoude, zoon van wijlen Gerrit Wytman en wijlen zijn moeder Simontje MunnickFrans van Meurs, wonende te Rotterdam; nu wijlen Arend Wytman, wonende in Den Haag; medevoogd Jan van Stavel, wonende te Waddingsveen nu overleden en zijn vrouw als weduwe en boedelhoudster Gerritje van de Tooren (Toren), wonende onder Waddingsveen; Cornelis Isaacsz Munnick, allen waren voogden over toen minderjarige suppliant en zijn nalatenschapRekening en verantwoording van de directie en administratie door voogden over de boedel en nalatenschap, alle boeken, brieven, chartres en papieren tot de inventaris, rekeningen en effecten en bewijzen van eigendom
Mandament van arrest en rau actie.Simon van der Bell, koopman te Rotterdam, als procuratiehouder van Jannetje Breugman, weduwe van wijlen Johan van Hagen.Roeloff Huijbregtse Stehouder.Suppliant heeft aan tegenpartij verhuurd een huis, hooiberg en schuur met beplanting, gelegen op het Rietvelt onder Woerden voor 10 jaren, van mei 1715 tot mei 1725 voor de somma van 360 gulden per jaar. Tegenpartij heeft het jaar 1715 nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof in arrest te nemen alles wat zich op het grondgebied bevindt en de achterstallige huur te betalen.
Mandament van recommandatieSimon Ooms, gerechtsbode van Rotterdam (gemachtigde van Arent NiesenDirck NiesenVerlaging van het bedrag per dag in de gevangenpoort om daar een schuld te verhalen
Mandement in cas Relief d'AppelSimon Maartense Dros en Pieter Ariense Dirkswager voor zichzelf en met last en procuratie namen verschillende ingelanden, inwoners en turfschippers in de Grote en Klappolder van BleijswijkSchout en molenmeesters van de voorzegde polder en de Dijkgraaf en Heemraden van Schieland, Burgemeesteren en regeerders van Rotterdam.De heffing van 12 resp. 6 gulden in plaats van 12 resp. 6 stuivers voor het schutten in de verlaat van de bovengenoemde Polder.
Mandament van disolutie met edictSimon Jordan Keijser, pikeur wonende RotterdamMaria Elisabeth Catharina Phanin, gescheiden vrouw van suppliant, ook wel genoemd van Min, verblijfplaats onbekendTotale verbreking van een scheiding van tafel en bed, bij woning en goederen wegens ontucht en overspel
Mandament van Anticipatie op peremptoire termijnen van drie tot drie dagenSimon Huquet, wonende te RotterdamJoh. Ad. Remy en Compagnie, kooplieden te Rotterdam, als last en order hebbende van Remy en Zonen, kooplieden wonende te AmsterdamBezwaar tegen arrestatie en gijzeling van de suppliant inzake remboursement van de twee stuks wisselbrieven door hem onbetaald gebleven - een som van 3.930 guldens - kennen of ontkennen van de suppliants handteekening staande onder de twee wisselbrieven. Aan de suppliant te vergoeden alle kosten, schaden en interesten door zijn arrest en gelijden, in cas van provocatie een boete aan de tegenpartij
Mandament relief d'appelSimon Beijerman, koopman te Rotterdam, handelend voor Jan Blancan, koopman te Bordeaux in FrankrijkArchibald Isaac, Zacharias Hope en Johan Goddart, als crediteuren van Daniel de RoijBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 24-10-1743 gewezen inzake een zending geleverde suiker, gekocht door suppliant en in bezit van de insolvente Daniel de Roij en opgeslagen in een pakhuis te Rotterdam
Mandament in cas d'appelServaas de Raat, meestergrutter in RotterdamCrijna Vroombroek, weduwe en erfgename van Jacobus Verné, gewezen pondgaarder te RotterdamBezwaar tegn vonnis van het gerecht van de stad Rotterdam d.d.30-04-1738 inzake leverantie van boekwijt
Mandement van inmissie in de possessieSebastiaen Riese, te Rotterdam met last en procuratie van Gillis Vertrecht als secretaris van de parochie van Heer-Arendskerke op het eiland van Zuid-Beveland; Louis Meldijck, de bode van de stad Goes gehuwd met Maria Vertrecht voor zichzelf als met procuratie van meester Jacob van Laecken, schoolmeester van Heer-Arendskerke mitsgaders Francois VertrechtRobbrecht Louel, te LeidenEis tot schifting, scheiding en verdeling van alle goederen van Maria Vertrecht en toewijzing van de helft van de erfenis met profijten, baten, enz.
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictSchout en weesmeesters van Hillegersberg en RottenbanMichiel Virulij te Rotterdam, Abraham en Simeon Boas te s' GravenhageArrest op de goederen van Miciel Virulij of Abraham en Simeon Boas i.v,m. niet afgeloste obligaties
Mandament van rau actieSchepenen van de ambachte van Lisse - curatoren over de insolvente boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart, vroeger schout in Lisse, getrouwd met nu wijlen Antge (Antje) Boes. De laatste curator was Mr. Jacobus van Lutsenburg, schout in LisseDe erfgenamen van Mr. Jacobus van Lutsenburg: Adrianus Milders, koopman wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg en Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg. Sophia en Cornelia waren enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Mr. Jacobus van LutsenburgRekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - over de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart en zijn huisvrouw. Een som van 2.686 guldens 6 stuivers en 8 penningen. De 1/2 van de som te betalen aan de schepenen van de stad Lisse
Mandement van Debitisin optima formaSchalkius van der Hoog (Hoogh) cum suis q.q.: Daniel Sylvius en Simon van der swet als gestelde voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Geertruijd Walvis, laatst weduwe van wijlen Hendrik van Lith, gewoond hebbende en overleden in Rotterdamverschijdene personen die nog schulden hebben aan de erfenis.De betaling van de schulden aan de erfenis van wijlen geertruijd Walvis, weduwe wijlen Hendrik van Lith
van ReformatieSchalk Joosten Boeckhacker te Rotterdam, Jan Rouw, gehuwd met Lena Joosten Boekhakker, eerder weduwe van Dirk Adamsz Hetsert, Christoffel Bottens, gehuwd met Heyltie Joosten Boekhacker, Dirk Fibres gehuwd met Lucretia Joosten Boekhacker, voor zichzelf en zich sterk makend voor Barent Sluyter, minderjarig kint van Anna Joosten Boeckhacker Allen kinderen en kintskinderen van Maertie Jacobs van der Meulen mitsgaders Gijsbert Gijsbertse gehuwd met Frijntie Jansz Verhagen enige dochter en erfgenaam van Geertie Jacobs van der Meulen, allen te Rotterdam, allen erfgenamen "ab intestato" voor 2/3 parten van wijlen Jacob Ariensz van der Meulen, metselaar, gewoond hebbend en overleden te Oud-BeyerlandDe weduwe van Arien Jacobse van der MeulenHet vonnis van het gerecht in Beyerland dd 3 mei 1722, betreffende de erfenis van Arien Jacobse van der Meulen.
Mandament van rauw actie met edictSarra Petronella de Jong, Weduwe van Mr. Meijnard Froije, schepen van Rotterdam, en Nicolaas Calkoen, oud schepen van Amsterdam, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Mr. Meijnard FroijeMaria Nicoletha, Baronesse van Ripperda, gehuwd met Don Ventura de ArguinossaNalatigheid bij aflossing van een obligatie
Mandement penaalSara van Tol, jongedochter te Den HaagMathijs Palm, te Rotterdam en gehuwd geweest met Joanna van Tol zaligerOndanks het accoord waarbij de interest van het door de suppliante belegde kapitaal, afkomstig uit twee erfenissen, als alimentatie voor zijn kind was bestemd, tracht de tegenpartij het kapitaal zelf in handen te krijgen: derhalve verbod verzocht op sommaties en procedures die strijdig zijn met de overeenkomst
Mandament van spolieSara Charles, weduwe en boedelhoudster van Jan Rotterdam, wonende te NieuwkoopBoudewijn van de VreedeHerstel van schade, toegebracht aan het erf en onroerend goed van suppliante, gelegen in Nieuwkoop waar de " Vergulde wagen" uithangt
Mandament van declaratie van schade en anticipatieSara barentsdr, wonende te Rotterdam, ook optredend als moeder en voogdes van haar dochterLacob Segertsz metselaar. tegenwoordig wonende in GorinchemDefloratie, verwekken van een zoon, kraamkosten alimentatie en terugbetaling van voorgeschoten kosten van een trouwpak
Mandament van reformatieSamuel Sorij, huurkoetsier wonende te Rotterdam, gehuwd met Wihelmina van LambertinghChristiaen van Vliet, wonende in't Ambacht van Kralingen, gehuwd met Johanna van HasendonckBezwaar tegen vonnis van schepenen en Mannen van Schieland van 31-03-1733 inzake erkenning en afbetaling van schuldenn
Mandament van appel met de clausule van reliefSalomon Bosch, koopman te RotterdamMr. Johan Boeije, raad en burgemeesters van Zierikzee, alsmede diverse andere personen , deels met procuratieBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 09-10-1776 betreffende betaling van ruim 4300.- gulden als aandeel in twee ladingen ingevoerd zout
Mandement penaalSacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.
Mandament van rau actieRufina Bick, weduwe van wijlen Johan Vereijs, wonende te RotterdamHugo van Sonnevelt, baljuw van St. Huberts Gerecht en schout van Noord WaddinxveenTegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 995 gulden, met rente tegen 4% per jaar sinds 24-05-1715 en de kosten hierom betalen, wegens de koop van een partij land, groot 5 mergen, gelegen onder Noord Waddinxveen in Peulijen, belend: ten noorden Cornelis Groen en ten zuiden Dirk Raat
Mandament penaalRoeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen
Omme ontslagen te mogen wesen van sijn voogdijschap, en een ander in desselfs plaats aangesteld mag werdenRoeland van Asbergen, meester chirurgijn in Rotterdam, neef van de erflater, testamentair aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van Heijndrik Schonenburg en Jannetje Jacobs van der Burg (Burgh)nvthet testament dd 24 september 1679 van Hendrik Schonenburg en Jannetje Jacobs van der Burg (Burgh).waarbij suppliant werd aangesteld als voogd over Hendrik Schonenburg. Als voogd stelt de suppliant voor Johannes Hoffermans (Joffermans) voor in de missive uit Schiedam wordt Jan Junfferman benoemd.
van Rau ActieRobbert Stirlingh, koopman te Rotterdam, met last en procuratie van Thomas Bayntone en Robbert Schaun, kooplieden te LondonRobbert Norrel, koopman binnen Rotterdam en Johan Norrel koopman in alhier Den Haagachterstalligheid van het terugbetalen van de obligatie 280 pond Sterling
Mandement van appèl met de clausule van inhibitie en relieff.Robbert Patridge, koopman te Rotterdam.Jan van Twedde, voor zijn Compagnie; Vincent Paets; Willem Snel; Benjamin Wart; Hermanus van Rijn; Anthonij van Vollenhove en Willem van Rijckevorssel en Hermanus Schuurman, allen kooplieden in Rotterdam en crediteuren van Isaacq Ketelaar (eiser).De tegenpartij is in een vonnis van 5 en 9 april1720 verklaard tot goede opposanten. Suppliant is ontzegd de eis en conclusie. Hij is het er niet mee eens en verzoekt nieuw mandament.
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van edicteRobbert Norre te RotterdamMatheus Rogge te Rotterdam; Pieter de Zitter te LondenOp verzoek van Pieter de Zitter uit Londen, kocht suppliant een casje met lijwaeten voor een bedrag van 1236 gulden. Pieter nde Zitter bevestigde de goederen te hebben ontvange mssr weigert te betalen. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren de schulden te betalen.
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieRobbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten
Mandament d'appel met relieffRobbert Allan, koopman te RotterdamDirecteuren van de Ccompagnie van assurantie ect. van de stad DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 06-01-1723 gewezen inzake geschil over obligaties
Mandament van arrestRijchardt van Dijck, boekhouder van de wisselbank van Amsterdam, optredend voor de crediteuren van wijlen Johan van den Broeck, gewezen commies van de financien van Holland en voor Mr. Gerbrand Zas van den Bosche advocaat voor het Hof, gehuwd Wendelina van den BroeckDe erfgenamen van Michiel van den Broeck in leven advocaat fiscaal van de admiraliteit van Rotterdam en Nicolaas Berkelius de erfgenaam van Hendrick Spieringh, als bewaarders van de boeken en stukken betreffende de Bentemer SteenhandelDe administratie en goederen van de Benthemer Steenhandel, onderdeel uitmakende van de nalatenschap van johan van den Broeck
Besloten Missive in Rau ActieRichard Verschuur te RotterdamQualterus Hennequijn, oud-Burgemeester en Raad van Rotterdam, man van Ewouda VerschuijrDe nalatenschap: woningen en landerijen in Vaardinger Ambacht, Hoogstad geheten, verkregen fidei Commis van wijlen Maria Muijden, suppliants moeder, werd beheerd door suppliants grootvader wijlen Rijk Adriaanse Verschuijr, nu in handen van tegenpartij. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren, de documenten e.a. gegevens over te dragen aan suppliant
Mandament om actie te instituerenRichard Verschuijr, wonende te RotterdamGualtherus Hennequin, Raad en oud burgemeester van Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, de zuster van suppliantTegenpartij moet de actie, die hij vermeende te hebben tegen de suppliant ter zake van het Recht van Collaterale Successie van100 gld en 200 pen die wijlen Maria van Muijen, de moeder van suppliant, aan het Gemene Land zou hebben betaald, binnen 6 weken institueren voor het Hof op straffe van verstekken en eeuwig stilzwijgen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament in cas van reformatie met de clausule van arrestRichard Ford, Engels koopman te Rotterdamen Robert Woedet en Robert Bort, beide ook wonende te RotterdamVettje Jacobs, schipper van het schip "De Rijsche Joffer"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 1648-06-27 gewezen door schepenen Rotterdam inzake een terug betaling van een verstrekking van 400.- gulden op een scheeepslading, waarvoor 1e, 2e, 3e, suppliant borg staan
Mandament van willig decreetReijnier Stoijink van Papendrecht, advocaat van het Hof van Holland, getrouwd met Maria Debora de MoijGeenOverdracht van vier huizen uit de nalatenschap van Debora Pinkevaer, grootmoeder van Maria Debora de Moij, gelegen in Rotterdam ( 2 aan de Oostzijde en een aan de Westzijde van de Lange Lijnstraat en 1 aan de Westzijde van de Banketstraat
Mandament van rauw actieRegnera van der Heijden, weduwe en erfgename van Mr. Isaacq le Petit, oud schepen van RotterdamArnoldus van Rhijn, seretaris te Overschie en broeder en erfgenaam van Jan van RhijnNalatigheid in aflossing van 2 hypotheken één ten name van Jan van Rhijn en de andere van Arnoldus van Rhijn
Mandament van Rau-Actie, comparitie 14 december 1808Regenten van het Burgerweeshuis van Den Haag - de kinderen zijn groot gebracht tot ouderdom 25 jaarP. Pel........Groenneveld en Benjamin Arrenberg te Rotterdam, voogden over 4 kinderen van wijlen Anna Pel verwekt door Stachens Huese. Kinderen: Jacoba Huese; Philippus Huese; Johannes Huese; Trijnus Gerardus HueseOnenigheid over belangen van minderjarige kinderen en nalatenschap van wijlen Philippus Pel, de grootvader en de vruchten van erfportie
Mandament van rauw actieRebeca Oliveira, weduwe van Gabriël de Souza Britto, wnende te s'Gravenhage, gemachtigd om alle gelden, de boedel van haar man betreffende te ontvangenJan Seelen en co, te RotterdamNalatigheid in betaling van een gedeelte van de rekening van geleverde suiker
Mandament in cas d'appel met de clausulle van relieffRalph Rodger, koopman binnen Rotterdam, als vertegenwoordiger van John Catheart en diens Compagnie Blacwood en Catheart, kooplieden te LondenJohn Davidson, koopman te RotterdamBeroep tegen beslissing van schepenen van Rotterdam d.d. 31-10-1737 inzake zwendel met wisselbrieven
Mandement om comissie op comissarissenQualterus Hennequin, raad en oud-burgemeester van Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, enige geïnstitueerde erfgename van wijlen Mfaria van Muijen, weduwe van wijlen Pieter Verschuijr in zijn leven secretaris van de stad Rotterdam.Richard Verschuyr, voordien eiser in mandement van rau actieSuppliant verzoekt het Hof om commissie op commissarissen van dit Hof
Mandement van tuigenQualterus Hennequin, raad en oud-burgemeester van de stad Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, enige geïnstitueerde erfgename van wijlen Mfaria van Muijen, weduwe van wijlen Pieter Verschuijr in zijn leven secretaris van de stad Rotterdam.Richard Verschuyr, voordien eiser in mandement van rau actieSuppliant verzoekt getuigen op te roepen
Mandement om betalingPyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn
Mandament crimineelProcureur-Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandGerardus Bonjean, wijnkoper geweest te RotterdamNalatigheid een obligatie af te lossen i.v.m.insolventie, met de als onderpand opgeslagen wijnen te handelen
Mandament van arrest met de clausule van edictProcureur Genraal over Holland, Zeeland en FrieslandNicccolaas Martinus Boogaert van Alblassedam, gewoond hebbende te Rotterdam, doch thans voorvluchtigNa cas crimineel nu arrest op goederen om te voorkomen dat N.M Boogaert van Alblasserdam schikkingen kan treffen om aan de proceskosten te ontkomen
Mandament penaal en rauw actieProcureur Generaal van Holland en West - FrieslandDirk Montanban, Mr. goudsmid te Rotterdam, als curateur over de persoon en goederen van wijlen Elisabeth Vinkenberg overleden 1-08-1747 en administrateur over haar goederenHet verplicht opstellen en overgeven van een lijst van personen, vergezeld van geldige bewijzen van diegenen die denken erfgenaam ab intestato te zijn van Elisabeth Vinkenberg. Verder geen handelingen ondernemen alvorens dit is geschied
Mandament arrest met de clausule van edictProcureur Generaal over Holland en Zeeland en FrieslandMr. Hendrik Arnold Krect, gewoond hebbend te Rotterdam doch nu voortvluchtigNa cas crimineel nu arrest op de goederen om te voorkomen dat Mr. Hendrik Arnold Krect schikkingen kan treffen om aan proceskosten te ontkomen
Mandament van arrest met de clausule van edictProcureur Generaal over Holland , Zeeland en FrieslandPieter de Monshij, gewoond hebbende te Rotterdam, doch nu voortvluchtigNa cas crimineel nu arrest op goederen om te voorkomen dat Pieter Monchij schikkingen kan treffen om aan proceskosten te ontkomen
123...16
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in