Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
721 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 721 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Simon van der Bell, koopman te Rotterdam, als procuratiehouder van Jannetje Breugman, weduwe van wijlen Johan van Hagen.Roeloff Huijbregtse Stehouder.Suppliant heeft aan tegenpartij verhuurd een huis, hooiberg en schuur met beplanting, gelegen op het Rietvelt onder Woerden voor 10 jaren, van mei 1715 tot mei 1725 voor de somma van 360 gulden per jaar. Tegenpartij heeft het jaar 1715 nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof in arrest te nemen alles wat zich op het grondgebied bevindt en de achterstallige huur te betalen.19-02-1716
Simon Ooms, gerechtsbode van Rotterdam (gemachtigde van Arent NiesenDirck NiesenVerlaging van het bedrag per dag in de gevangenpoort om daar een schuld te verhalen
Simon Maartense Dros en Pieter Ariense Dirkswager voor zichzelf en met last en procuratie namen verschillende ingelanden, inwoners en turfschippers in de Grote en Klappolder van BleijswijkSchout en molenmeesters van de voorzegde polder en de Dijkgraaf en Heemraden van Schieland, Burgemeesteren en regeerders van Rotterdam.De heffing van 12 resp. 6 gulden in plaats van 12 resp. 6 stuivers voor het schutten in de verlaat van de bovengenoemde Polder.20-10-1718
Simon Jordan Keijser, pikeur wonende RotterdamMaria Elisabeth Catharina Phanin, gescheiden vrouw van suppliant, ook wel genoemd van Min, verblijfplaats onbekendTotale verbreking van een scheiding van tafel en bed, bij woning en goederen wegens ontucht en overspel13-11-1777
Simon Huquet, wonende te RotterdamJoh. Ad. Remy en Compagnie, kooplieden te Rotterdam, als last en order hebbende van Remy en Zonen, kooplieden wonende te AmsterdamBezwaar tegen arrestatie en gijzeling van de suppliant inzake remboursement van de twee stuks wisselbrieven door hem onbetaald gebleven - een som van 3.930 guldens - kennen of ontkennen van de suppliants handteekening staande onder de twee wisselbrieven. Aan de suppliant te vergoeden alle kosten, schaden en interesten door zijn arrest en gelijden, in cas van provocatie een boete aan de tegenpartij21-03-1808
Simon Beijerman, koopman te Rotterdam, handelend voor Jan Blancan, koopman te Bordeaux in FrankrijkArchibald Isaac, Zacharias Hope en Johan Goddart, als crediteuren van Daniel de RoijBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 24-10-1743 gewezen inzake een zending geleverde suiker, gekocht door suppliant en in bezit van de insolvente Daniel de Roij en opgeslagen in een pakhuis te Rotterdam16-12-1743
Servaas de Raat, meestergrutter in RotterdamCrijna Vroombroek, weduwe en erfgename van Jacobus Verné, gewezen pondgaarder te RotterdamBezwaar tegn vonnis van het gerecht van de stad Rotterdam d.d.30-04-1738 inzake leverantie van boekwijt22-05-1738
Sebastiaen Riese, te Rotterdam met last en procuratie van Gillis Vertrecht als secretaris van de parochie van Heer-Arendskerke op het eiland van Zuid-Beveland; Louis Meldijck, de bode van de stad Goes gehuwd met Maria Vertrecht voor zichzelf als met procuratie van meester Jacob van Laecken, schoolmeester van Heer-Arendskerke mitsgaders Francois VertrechtRobbrecht Louel, te LeidenEis tot schifting, scheiding en verdeling van alle goederen van Maria Vertrecht en toewijzing van de helft van de erfenis met profijten, baten, enz.21-06-1658
Schout en weesmeesters van Hillegersberg en RottenbanMichiel Virulij te Rotterdam, Abraham en Simeon Boas te s' GravenhageArrest op de goederen van Miciel Virulij of Abraham en Simeon Boas i.v,m. niet afgeloste obligaties31-01-1783
Schepenen van de ambachte van Lisse - curatoren over de insolvente boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart, vroeger schout in Lisse, getrouwd met nu wijlen Antge (Antje) Boes. De laatste curator was Mr. Jacobus van Lutsenburg, schout in LisseDe erfgenamen van Mr. Jacobus van Lutsenburg: Adrianus Milders, koopman wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg en Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg. Sophia en Cornelia waren enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Mr. Jacobus van LutsenburgRekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - over de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart en zijn huisvrouw. Een som van 2.686 guldens 6 stuivers en 8 penningen. De 1/2 van de som te betalen aan de schepenen van de stad Lisse19-09-1809
Schalkius van der Hoog (Hoogh) cum suis q.q.: Daniel Sylvius en Simon van der swet als gestelde voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Geertruijd Walvis, laatst weduwe van wijlen Hendrik van Lith, gewoond hebbende en overleden in Rotterdamverschijdene personen die nog schulden hebben aan de erfenis.De betaling van de schulden aan de erfenis van wijlen geertruijd Walvis, weduwe wijlen Hendrik van Lith05-10-1718
Schalk Joosten Boeckhacker te Rotterdam, Jan Rouw, gehuwd met Lena Joosten Boekhakker, eerder weduwe van Dirk Adamsz Hetsert, Christoffel Bottens, gehuwd met Heyltie Joosten Boekhacker, Dirk Fibres gehuwd met Lucretia Joosten Boekhacker, voor zichzelf en zich sterk makend voor Barent Sluyter, minderjarig kint van Anna Joosten Boeckhacker Allen kinderen en kintskinderen van Maertie Jacobs van der Meulen mitsgaders Gijsbert Gijsbertse gehuwd met Frijntie Jansz Verhagen enige dochter en erfgenaam van Geertie Jacobs van der Meulen, allen te Rotterdam, allen erfgenamen "ab intestato" voor 2/3 parten van wijlen Jacob Ariensz van der Meulen, metselaar, gewoond hebbend en overleden te Oud-BeyerlandDe weduwe van Arien Jacobse van der MeulenHet vonnis van het gerecht in Beyerland dd 3 mei 1722, betreffende de erfenis van Arien Jacobse van der Meulen.15-10-1722
Sarra Petronella de Jong, Weduwe van Mr. Meijnard Froije, schepen van Rotterdam, en Nicolaas Calkoen, oud schepen van Amsterdam, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Mr. Meijnard FroijeMaria Nicoletha, Baronesse van Ripperda, gehuwd met Don Ventura de ArguinossaNalatigheid bij aflossing van een obligatie04-10-1735
Sara van Tol, jongedochter te Den HaagMathijs Palm, te Rotterdam en gehuwd geweest met Joanna van Tol zaligerOndanks het accoord waarbij de interest van het door de suppliante belegde kapitaal, afkomstig uit twee erfenissen, als alimentatie voor zijn kind was bestemd, tracht de tegenpartij het kapitaal zelf in handen te krijgen: derhalve verbod verzocht op sommaties en procedures die strijdig zijn met de overeenkomst26-07-1653
Sara Charles, weduwe en boedelhoudster van Jan Rotterdam, wonende te NieuwkoopBoudewijn van de VreedeHerstel van schade, toegebracht aan het erf en onroerend goed van suppliante, gelegen in Nieuwkoop waar de " Vergulde wagen" uithangt29-10-1777
Sara barentsdr, wonende te Rotterdam, ook optredend als moeder en voogdes van haar dochterLacob Segertsz metselaar. tegenwoordig wonende in GorinchemDefloratie, verwekken van een zoon, kraamkosten alimentatie en terugbetaling van voorgeschoten kosten van een trouwpak08-12-1643
Samuel Sorij, huurkoetsier wonende te Rotterdam, gehuwd met Wihelmina van LambertinghChristiaen van Vliet, wonende in't Ambacht van Kralingen, gehuwd met Johanna van HasendonckBezwaar tegen vonnis van schepenen en Mannen van Schieland van 31-03-1733 inzake erkenning en afbetaling van schuldenn19-05-1733
Salomon Bosch, koopman te RotterdamMr. Johan Boeije, raad en burgemeesters van Zierikzee, alsmede diverse andere personen , deels met procuratieBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 09-10-1776 betreffende betaling van ruim 4300.- gulden als aandeel in twee ladingen ingevoerd zout13-11-1776
Sacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.24-04-1651
Rufina Bick, weduwe van wijlen Johan Vereijs, wonende te RotterdamHugo van Sonnevelt, baljuw van St. Huberts Gerecht en schout van Noord WaddinxveenTegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 995 gulden, met rente tegen 4% per jaar sinds 24-05-1715 en de kosten hierom betalen, wegens de koop van een partij land, groot 5 mergen, gelegen onder Noord Waddinxveen in Peulijen, belend: ten noorden Cornelis Groen en ten zuiden Dirk Raat15-05-1715
Roeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen31-05-1675
Roeland van Asbergen, meester chirurgijn in Rotterdam, neef van de erflater, testamentair aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van Heijndrik Schonenburg en Jannetje Jacobs van der Burg (Burgh)nvthet testament dd 24 september 1679 van Hendrik Schonenburg en Jannetje Jacobs van der Burg (Burgh).waarbij suppliant werd aangesteld als voogd over Hendrik Schonenburg. Als voogd stelt de suppliant voor Johannes Hoffermans (Joffermans) voor in de missive uit Schiedam wordt Jan Junfferman benoemd.28-09-1717
Robbert Stirlingh, koopman te Rotterdam, met last en procuratie van Thomas Bayntone en Robbert Schaun, kooplieden te LondonRobbert Norrel, koopman binnen Rotterdam en Johan Norrel koopman in alhier Den Haagachterstalligheid van het terugbetalen van de obligatie 280 pond Sterling30-03-1717
Robbert Patridge, koopman te Rotterdam.Jan van Twedde, voor zijn Compagnie; Vincent Paets; Willem Snel; Benjamin Wart; Hermanus van Rijn; Anthonij van Vollenhove en Willem van Rijckevorssel en Hermanus Schuurman, allen kooplieden in Rotterdam en crediteuren van Isaacq Ketelaar (eiser).De tegenpartij is in een vonnis van 5 en 9 april1720 verklaard tot goede opposanten. Suppliant is ontzegd de eis en conclusie. Hij is het er niet mee eens en verzoekt nieuw mandament.12-06-1720
Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten27-05-1653
Robbert Allan, koopman te RotterdamDirecteuren van de Ccompagnie van assurantie ect. van de stad DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 06-01-1723 gewezen inzake geschil over obligaties27-03-1723
Rijchardt van Dijck, boekhouder van de wisselbank van Amsterdam, optredend voor de crediteuren van wijlen Johan van den Broeck, gewezen commies van de financien van Holland en voor Mr. Gerbrand Zas van den Bosche advocaat voor het Hof, gehuwd Wendelina van den BroeckDe erfgenamen van Michiel van den Broeck in leven advocaat fiscaal van de admiraliteit van Rotterdam en Nicolaas Berkelius de erfgenaam van Hendrick Spieringh, als bewaarders van de boeken en stukken betreffende de Bentemer SteenhandelDe administratie en goederen van de Benthemer Steenhandel, onderdeel uitmakende van de nalatenschap van johan van den Broeck24-04-1675
Richard Verschuur te RotterdamWqualterus Hennequijn, oud-Burgemeester en Raad van Rotterdam, man van Ewouda VerschuijrMOET NOG AFGEMAAKT10-07-1715
Richard Ford, Engels koopman te Rotterdamen Robert Woedet en Robert Bort, beide ook wonende te RotterdamVettje Jacobs, schipper van het schip "De Rijsche Joffer"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 1648-06-27 gewezen door schepenen Rotterdam inzake een terug betaling van een verstrekking van 400.- gulden op een scheeepslading, waarvoor 1e, 2e, 3e, suppliant borg staan07-07-1648
Reijnier Stoijink van Papendrecht, advocaat van het Hof van Holland, getrouwd met Maria Debora de MoijGeenOverdracht van vier huizen uit de nalatenschap van Debora Pinkevaer, grootmoeder van Maria Debora de Moij, gelegen in Rotterdam ( 2 aan de Oostzijde en een aan de Westzijde van de Lange Lijnstraat en 1 aan de Westzijde van de Banketstraat18-06-1723
Regnera van der Heijden, weduwe en erfgename van Mr. Isaacq le Petit, oud schepen van RotterdamArnoldus van Rhijn, seretaris te Overschie en broeder en erfgenaam van Jan van RhijnNalatigheid in aflossing van 2 hypotheken één ten name van Jan van Rhijn en de andere van Arnoldus van Rhijn30-05-1747
Regenten van het Burgerweeshuis van Den Haag - de kinderen zijn groot gebracht tot ouderdom 25 jaarP. Pel........Groenneveld en Benjamin Arrenberg te Rotterdam, voogden over 4 kinderen van wijlen Anna Pel verwekt door Stachens Huese. Kinderen: Jacoba Huese; Philippus Huese; Johannes Huese; Trijnus Gerardus HueseOnenigheid over belangen van minderjarige kinderen en nalatenschap van wijlen Philippus Pel, de grootvader en de vruchten van erfportie09-12-1808
Rebeca Oliveira, weduwe van Gabriël de Souza Britto, wnende te s'Gravenhage, gemachtigd om alle gelden, de boedel van haar man betreffende te ontvangenJan Seelen en co, te RotterdamNalatigheid in betaling van een gedeelte van de rekening van geleverde suiker14-05-1728
Ralph Rodger, koopman binnen Rotterdam, als vertegenwoordiger van John Catheart en diens Compagnie Blacwood en Catheart, kooplieden te LondenJohn Davidson, koopman te RotterdamBeroep tegen beslissing van schepenen van Rotterdam d.d. 31-10-1737 inzake zwendel met wisselbrieven11-12-1737
Pyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn15-09-1657
Procureur-Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandGerardus Bonjean, wijnkoper geweest te RotterdamNalatigheid een obligatie af te lossen i.v.m.insolventie, met de als onderpand opgeslagen wijnen te handelen27-11-1772
Procureur Genraal over Holland, Zeeland en FrieslandNicccolaas Martinus Boogaert van Alblassedam, gewoond hebbende te Rotterdam, doch thans voorvluchtigNa cas crimineel nu arrest op goederen om te voorkomen dat N.M Boogaert van Alblasserdam schikkingen kan treffen om aan de proceskosten te ontkomen20-01-1789
Procureur Generaal van Holland en West - FrieslandDirk Montanban, Mr. goudsmid te Rotterdam, als curateur over de persoon en goederen van wijlen Elisabeth Vinkenberg overleden 1-08-1747 en administrateur over haar goederenHet verplicht opstellen en overgeven van een lijst van personen, vergezeld van geldige bewijzen van diegenen die denken erfgenaam ab intestato te zijn van Elisabeth Vinkenberg. Verder geen handelingen ondernemen alvorens dit is geschied09-02-1748
Procureur Generaal over Holland en Zeeland en FrieslandMr. Hendrik Arnold Krect, gewoond hebbend te Rotterdam doch nu voortvluchtigNa cas crimineel nu arrest op de goederen om te voorkomen dat Mr. Hendrik Arnold Krect schikkingen kan treffen om aan proceskosten te ontkomen19-03-1788
Procureur Generaal over Holland , Zeeland en FrieslandPieter de Monshij, gewoond hebbende te Rotterdam, doch nu voortvluchtigNa cas crimineel nu arrest op goederen om te voorkomen dat Pieter Monchij schikkingen kan treffen om aan proceskosten te ontkomen20-01-1789
Pos en Cie, bankiers te 's GravenhagePieter Theodoor van Teijlingen, vroeger koopman te RotterdamVerzoek om beslag op goederen i.v.m. nalatigheid in aflossing van twee wisselbrieven23-09-1770
Pilsant en Forster, kooplieden te RotterdamRoeloff Eelbo en Antonij EelboEen rechtszaak tussen suppliante en tegenpartij is ver gevorderd04-06-1717
Pilsant en Forster, kooplieden te RotterdamRoeloff Eelbo en Antonij EelboEen rechtszaak tussen suppliante en tegenpartij is ver gevorderd04-06-1717
Pieter Verbeeck, oud Schepen der stad Rotterdam, getrouwd met Anna Baldeus.Michiel Baalde, als gesurrogeerde mede-executeur van het testament van Meester Petrus Baldeus, in zijn leven oud Schepen van Rotterdam en voogd over de minderjarige, getrouwd geweest met wijlen Eva Veer, zijn laatste vrouw.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij, gevolgd door een vonnis op 16 december 1715, waarbij de supplianten zijn veroordeeld tot het geven van papieren van de nalatenschap van Meester Petrus Baldeus. Ze vragen mandament in cas d'appèl omdat het een onterechte vervolging is.14-01-1716
Pieter van Waesbergen, boekdrukker te RotterdamJan Naranus, eveneens boekdrukker te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen dat exceptie declinatoir van de suppliant verwerpt, die wegens drukke werkzaamheden en vakantie van het hof niet tijdig beroep heeft ingediend en verzoekt om ontheffing14-09-1654
Pieter van Slingeland, Procureur van het gerecht van het oude NieuwlandMeers Jans Breem, Willem Jooste, Paulus Matthijsz, t' Heerschap en Jan BreenBezwaar tegen het vonnis d.d. 04-08-1731 door baljuw en leenmannen van Voorne gewezen inzake onenigheid over de hoogte van gerezen onkosten bij verklaring onder eede hen opgelegd door suppliant, i.v.m af te leggen verklaringen in opdracht van William Thomson, handelend voor Maria Schepers, weduwe van jacob Noortheij raad , vroedschap en burgemeester van Rotterdam23-01-1732
Pieter van Leeuwen, wonende te Waddinxveen, gehuwd met trijntje Gerrits van Grieken, eerder gehuwd geweest met Gerrit Willemse NieuwerkerkIngetje van Zon, weduwe van Jacob van Leeuwen, wonende te Rotterdam en Pieter Gijsbert van leeuwen, als executeur testemetair van Jacob van Leeuwen en Ingetje van Zon wonende te OudshoornWeigering om staat en inventaris van de boedel te leveren en inzage in de bescheiden toe te staan28-02-1725
Pieter van Es, wonende te RotterdamKrijna Maria Schouten, huisvrouw van Pieter van EsScheiding en verdeling van goederen, separatie van bed, tafel, bijwoning en goederen, zorg voor kinderen met name: Catharina Louisa van Es en Maria Johanna van Es en alimentatie voor deze15-12-1609
Pieter van Dun, wonende in Den Haag en I.I. Le Clerc, te samen fabrikeurs in compagnie in Den HaagWillem Pennings, zadelmaker te RotterdamEen contract tussen de partijen op de 8 september 1807 door I.I. Le Clerc getekend - levering van 250 patroontassen met bandeliers en 250 cordenriemen op de 6 october 1807 voor de som 1.143 guldens en 15 stuivers. Door Raad van administratie van het bataillon de levarentie was afgekeurd. De zadelmaker eist schadeverguning met interesten voor zijn werk05-10-1810
Pieter van der Wallen, oud president commissaris van het zegelrecht en koopman te Rotterdam, Hendrik van der Wallen, koopman te Rotterdam, executeurs-testementair van het testament van Gerrit van Brakel en Lydia Dobben, tevens voogden over de minderjarige erfgenamen, alsmede administrateurs van de boedelFrans Munnikhuijsen, predikant te Schiedam, echtgenoot van Lydia van DobbenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 18-12-1777 inzake de nalatenschap van Lydia Dobben26-01-1778
123...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in