Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
377 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 377 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Woutera Kivit, weduwe van Jan Miliet, wonende in Den HaagDe weduwe en erfgename van Bartolomeus van den Brande, gewezen makelaar te Rotterdam, en nu hertrouwd met een zekere van EijckBetaling van achterstallige provisie en logieskosten terwaarde van respetievelijk1688,- gulden en 750,- gulden22-12-1723
Wouter van Loon qq. wonende te RotterdamTeunis Broek, schipper Jacob Borret, koopman te DordrechtBezwaar tegen de vonnissen d.d. 29 augustus 1748 door commissarissen en zeezaken en d.d. 17 september 1749 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding, door aanvaring van schepen opgelopen05-11-1749
William Norton, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantiën ect. der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 600,- gulden met rente en borgstelling via een aktie in de bovenstaande Compagnie22-08-1724
WillemThomson, wonende te Rotterdam c.s. eigenaard van goederen in het schip Fortuijn van Peterburg, liggende in Medenblik, onder schipper Jan CorneliszHendrik Brouwer, hoofdofficier Cornelis van der Wolff, burgemeester, Jan Cornelisz schipper en burgemeesteren van MedenblikHet aan den deurwaarder van het Hof van Holland onmogelijk maken om een mandament te exploiteren en ten uitvoer te brengen18-01-1734
Willemetta Swanevelt, weduwe van Gerrit van Eijek en de erfgenamen van Anna van Swanevelt gewezen brouwster in Brouwerij 't Hart te RotterdamDiverse debiteurenOnbetaalde rekeningen voor bierleveranties en dergelijke05-10-1723
Willem van Klinkenberg, solliciteur militair in Den HaagGeorge Hamilton, voormalig Generaal Majoor ten dienste dezer lande, vermoedelijk wonende te RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen te Den Haag,d.d. 12-11-1728 inzake schulden, gemaakt door de tegenpartij tijden zijn dienst in een Schots regiment07-01-1729
Willem van der Hoeve R.O, baljuw te WoerdenJohan Christiaan ten voever, uitgever van de Zuid-Hollandse krant, wonende te WoerdenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 6 april 1784 door schepenen van Woerden gewezen inzake afwijzing om verzoek van detectie, i.v.m. injuriën de gemeente Rotterdam betreffende, te herzien21-04-1784
Willem van der Ham c:s:Hendrik van Diest, heer van Zegwaart en Palesteijn wonende te Kleef, Joan Ozij, koopman te RotterdamVerzoek om beslag op persson en goederen van Jan Ozij i.v.m.nalatigheid in de aflossing van een obligatie Hendrik van Diest moet een resterend bedrag met rente voldoen17-02-1750
Willem Thomson, wonende te Rotterdam, handelend voor Maria Schepers, weduwe van Jacob Noortheij, Raad en burgemeester van Rotterdam, eigenaar van een vergaan schipGerrit Goekoop, secretaris en substitut strandvonder van Goederede en WestvoorneWeigering om de opbrengst van de restanten van het schip en goederen over te dragen09-10-1727
Willem Thomson, koopman te Rotterdam lals vertegenwoordiger van een aantal mede koopliedenHendrik Brouwer, hoofd Officier van Medemblik en de burgemeesteren van MedemblikVerhindering van het uitvoeren van een vonnis van het Hof van Holland d.d. 18 01-173415-04-1734
Willem Snellen voor zichzelf en handelend voor Benjamin Ward, beiden kooplieden te Rotterdam die samen een compagnonschap hadden gevoerdDe erfgenamen van Pieter van Hoorn, koopman te AmsterdamNalatigheid in betaling van een voor de supplianten verkochte partij bokking, waarbij het vonnis d.d.08-05-1736 gewezen door schepenen van Amsterdam in hun nadeel uitviel11-09-1736
Willem Romeijn, baljuw van Capelle op den IJssel, Philip Jacob van Cloon, oud schepen van Rotterdam, Dominicus Roosmale, gedeputeerde in het college der admiraliteit op de Maas. Willem van Hogendorp, raad en burgemeester van Rotterdam ect. Johan Tummers, secretaris van Rotterdam, allen voogden over de minderjarige zoon van wijlen Mr. Dirk Groenhout, Heer van Capelle op den IJssel, raad en burgemeester van RotterdamMr Aenout van Zuijlen van Nijevelt, baljuw en dijkgraaf van SchielandHet onbevoegd dagvaarden van Willem Verhage, waartoe zij niet gerechtigd waren daar Verhage inwonenr was van Capelle op den IJssel22-06-1725
Willem Munst, koopman te RotterdamTheodorus van der Burght, thans wonende te Terheijden in de Baronie van BredaNalatigheid in voldoening van geleverde goederen03-05-1736
Willem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip14-07-1623
Willem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed17-05-1675
Willem Blauw, burger van RotterdamLaurens Willemsen Verpoorten, koopman te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-06-1675 door schepenen van Middelburg gewezen inzake in mei 1672 getrokken wissels uit Suriname28-08-1675
van de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruijd van der Schelling, gesepareerde vrouw weduwe van Aart Stiermans, wonende te RotterdamNa mandament relief d'appel en verzoek om procureur acceptant te stellen, waarbij Geertruijd Schelling alles negeert, in verzoek om declaratie van kosten over te nemen11-02-1754
Van de Lande en Van Vliet, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echgenote van Aert Stiegmans, wonende te RotterdamVerzoek om andere procureur aan te stellen om de lopende procedure in cas relief d'appel af te ronden18-01-1753
Thomas Jansz, wonende te Rotterdam gehuwd manN.N. Engeltgen, vrouw van N.N. (niet vermeld)Beschuldiging van vaderschap en dreigement, het kind thuis te bezorgen27-08-1648
Thomas Heijndrixse, oud schoenmaker, wonende te RotterdamAnnita Pieters, jongedochter, wonende in de Bankertstraat te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1643 door het gerecht van Rotterdam gewezen inzake beschuldiging onder ede van het verwekken van een kind en eis tot het krijgen van alimentatie11-06-1643
Thomas Craanmeester, arts te Amsterdam, zoon van Anna Carpentier en Johannes Craanmeester, Alide Roem, gehuwd met Oene Sisters van der Haven,dochter uit een eerder huwelijk van Anna carpentier en Simon Roem, erfgenamen van Maria Carpentier overleden in 1730, gehuwd geweest my Adriaan Bogaard overleden 1739 en moeder van Anna CarpentierGerrit van Leeuwen, gehuwd met Caatje Boogaard, nicht van Adriaan, wonende te Aarlanderveen Foppe ten Harder, gehuwd met Cornelia Bogaard, nicht van Adriaan, wonende te Keeter onder Capelle bij RotterdamTegenwerking bij opmaking van staat en inventaris van de nalatenschap door de beide nichten en echtgenoten i.v.m. rechten die zij menen te hebben op Alida Roem te gelasten te procederen om zijn gerechte helft van de nalatenschap vrij te maken04-11-1740
Theophilus Beeinham, engels koopman te Rotterdam, gemachtigde van Thomas Hamelton, en van Thomas Allis, ka[pitein van een engels oorlogschipMr. Willem Bits, schipper van de Sarach de AmbrouckGeschil over een restant van 900,- gulden van de betaling van het veroverde schip de "Sarach de Ambrouck"21-02-1645
Theodorus ven Beeck, wonende te Breda en Mr. Johan Diert, advocaat, wonende in Den Haag, echtgenoot van Catharina Goverdina van BeekMr. Jacob Wittrert, wonende te RotterdamOnenigheid over een 10 jaar na aankoop te voorschijn gekomen, Hypotheek op land, gekocht door Gerard van Beek, overleden vader , repectievelijk, schoonvader van de supplianten27-06-1729
Theodorus Harper, koopman te Rotterdam, lasthebber van Mourits de Kavanagh, Generaal van zijne Koninklijke Majesteit van PolenElisabeth van Vrijbergen en haar echtgenoot Counseller Kennedy, wonende te DublinInbeslagname van goederen, gelegen in Holland Zeeland en Vlaanderen, als compensatie voor een lening van 4700,- gulden21-04-1724
Theodore Fransiscus de Meij, Raad en vroedschap en oud burgemeester en hoofdofficier van RotterdamDirck Dusselwerff, wonende te RotterdamVoortzetting van het proces na overlijden van de procureur van de tegenpartij Joachim Huijssen07-04-1724
Theodore Francois de Meij, Raad in de Vroedschap, Burgemeester en laatst hoofdofficier van de stad RotterdamCornelis Verlinden, makelaar in tabakBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 31,03-1729 inzake het sluiten van een compagnonschap als tabaksmakelaars, hetgeen was verboden bij ordnnanties van 25 april 1682 en van 10 juni 171902-06-1729
Theodore Franciscus de Meij, burgemeester van RotterdamCornelis Verlinden, makelaar te RotterdamNa mandament van reformatie nu verzoek om tuigen om tot verificatie te geraken08-06-1731
Theodore en Jacob van Zeller, kooplieden te Rotterdam en AmsterdamDavid Kingsleij, schipperSupplianten hebben zaken gedaan voor rekening van Maurice Hearn, koopman te Waterfort in Ierland. Deze goederen werden vervoerd met het schip van Davd Kingsleij.Inmiddels is Maurice Haern overleden en zijn boedel insolvent,. Supplianten willen nu de afvaart van het schip om zijn reis te vervolgen hun betaalde en gekochte goederen voor Maurice Hearn uit het schip te vorderen31-03-1745
Theodoor François de Meij, Raad, oud burgemeester en hoofdofficier te Rotterdam. R.ODirk Disselwerff, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-03-1728 door schepenen in Rotterdam gewezen inzake het agleggen van getuigenis der waarheid, waarmee hij eerst had ingestemd en nu door ophouding probeert om de mogelijkheid daarvan gebruik te maken onmogelijk maakt23-03-1728
Theodoor de Jongh, wonende te Amsterdam, gehuwd met Clementina Elisabeth Starde, mede-erfgename van Adriaan Wittert, gewezen Heer van Langebackersoort en DeijveltMr. Jacob Wittert, wonende te Rotterdam, voogd over de minderjarige erfgenamen van en administrateur over hun nalatenschap van Adriaan Wittert en alle anderen erfgenamenVerstrekken van staat en inventaris, uitkering van erfdeel en ontslag van fideicommies06-09-1724
Susanna Ignatia van Schinne, weduwe en erfgename van Johan Cornelis Radermacker, thesaurier generaal der domeinen en voogden over de minderjarige kinderen en medeerfgenamen uit hun huwelijk geborenPieter de Ruijter, koopman te RotterdamBurggraaf dat gezamenlijk bezit was van Cornelis Radermacker en Pieter de Ruijter23-09-1749
Stephanus Dame, Gerard Houthoff, kooplieden te RotterdamNicolaas Roelandszn van Overveld, Debora Elisabeth Gaal, echteliedenNalatigheid in het aflossen van een hijpotheek07-05-1755
Stephanus Dame, Gerard Houthoff qq. kooplieden te RotterdamNicolaas van Overveld Roelandszn gehuwd met Debora Elisabeth Gaal, wonende te RotterdamNalatigheid in het aflossen van meerdere hijpotheken26-06-1755
Sophia Jacobs Piers, weduwe van Hendrik Lantzlaar c:s: , allen wonende te RotterdamErfgenamen van Maximiliaan Caesar, gewoond hebbend te RotterdamOvername van kosten i.v.m.voorafgaand relief d'appel en na overlijden van David van Bijsterveld, procureur, een nieuwe aan te stellen16-11-1780
Simon Jordan Keijser, pikeur wonende RotterdamMaria Elisabeth Catharina Phanin, gescheiden vrouw van suppliant, ook wel genoemd van Min, verblijfplaats onbekendTotale verbreking van een scheiding van tafel en bed, bij woning en goederen wegens ontucht en overspel13-11-1777
Simon Beijerman, koopman te Rotterdam, handelend voor Jan Blancan, koopman te Bordeaux in FrankrijkArchibald Isaac, Zacharias Hope en Johan Goddart, als crediteuren van Daniel de RoijBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 24-10-1743 gewezen inzake een zending geleverde suiker, gekocht door suppliant en in bezit van de insolvente Daniel de Roij en opgeslagen in een pakhuis te Rotterdam16-12-1743
Servaas de Raat, meestergrutter in RotterdamCrijna Vroombroek, weduwe en erfgename van Jacobus Verné, gewezen pondgaarder te RotterdamBezwaar tegn vonnis van het gerecht van de stad Rotterdam d.d.30-04-1738 inzake leverantie van boekwijt22-05-1738
Schout en weesmeesters van Hillegersberg en RottenbanMichiel Virulij te Rotterdam, Abraham en Simeon Boas te s' GravenhageArrest op de goederen van Miciel Virulij of Abraham en Simeon Boas i.v,m. niet afgeloste obligaties31-01-1783
Sarra Petronella de Jong, Weduwe van Mr. Meijnard Froije, schepen van Rotterdam, en Nicolaas Calkoen, oud schepen van Amsterdam, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Mr. Meijnard FroijeMaria Nicoletha, Baronesse van Ripperda, gehuwd met Don Ventura de ArguinossaNalatigheid bij aflossing van een obligatie04-10-1735
Sara Charles, weduwe en boedelhoudster van Jan Rotterdam, wonende te NieuwkoopBoudewijn van de VreedeHerstel van schade, toegebracht aan het erf en onroerend goed van suppliante, gelegen in Nieuwkoop waar de " Vergulde wagen" uithangt29-10-1777
Sara barentsdr, wonende te Rotterdam, ook optredend als moeder en voogdes van haar dochterLacob Segertsz metselaar. tegenwoordig wonende in GorinchemDefloratie, verwekken van een zoon, kraamkosten alimentatie en terugbetaling van voorgeschoten kosten van een trouwpak08-12-1643
Samuel Sorij, huurkoetsier wonende te Rotterdam, gehuwd met Wihelmina van LambertinghChristiaen van Vliet, wonende in't Ambacht van Kralingen, gehuwd met Johanna van HasendonckBezwaar tegen vonnis van schepenen en Mannen van Schieland van 31-03-1733 inzake erkenning en afbetaling van schuldenn19-05-1733
Salomon Bosch, koopman te RotterdamMr. Johan Boeije, raad en burgemeesters van Zierikzee, alsmede diverse andere personen , deels met procuratieBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 09-10-1776 betreffende betaling van ruim 4300.- gulden als aandeel in twee ladingen ingevoerd zout13-11-1776
Roeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen31-05-1675
Robbert Allan, koopman te RotterdamDirecteuren van de Ccompagnie van assurantie ect. van de stad DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 06-01-1723 gewezen inzake geschil over obligaties27-03-1723
Richard Ford, Engels koopman te Rotterdamen Robert Woedet en Robert Bort, beide ook wonende te RotterdamVettje Jacobs, schipper van het schip "De Rijsche Joffer"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 1648-06-27 gewezen door schepenen Rotterdam inzake een terug betaling van een verstrekking van 400.- gulden op een scheeepslading, waarvoor 1e, 2e, 3e, suppliant borg staan07-07-1648
Reijnier Stoijink van Papendrecht, advocaat van het Hof van Holland, getrouwd met Maria Debora de MoijGeenOverdracht van vier huizen uit de nalatenschap van Debora Pinkevaer, grootmoeder van Maria Debora de Moij, gelegen in Rotterdam ( 2 aan de Oostzijde en een aan de Westzijde van de Lange Lijnstraat en 1 aan de Westzijde van de Banketstraat18-06-1723
Regnera van der Heijden, weduwe en erfgename van Mr. Isaacq le Petit, oud schepen van RotterdamArnoldus van Rhijn, seretaris te Overschie en broeder en erfgenaam van Jan van RhijnNalatigheid in aflossing van 2 hypotheken één ten name van Jan van Rhijn en de andere van Arnoldus van Rhijn30-05-1747
Rebeca Oliveira, weduwe van Gabriël de Souza Britto, wnende te s'Gravenhage, gemachtigd om alle gelden, de boedel van haar man betreffende te ontvangenJan Seelen en co, te RotterdamNalatigheid in betaling van een gedeelte van de rekening van geleverde suiker14-05-1728
Ralph Rodger, koopman binnen Rotterdam, als vertegenwoordiger van John Catheart en diens Compagnie Blacwood en Catheart, kooplieden te LondenJohn Davidson, koopman te RotterdamBeroep tegen beslissing van schepenen van Rotterdam d.d. 31-10-1737 inzake zwendel met wisselbrieven11-12-1737
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in