Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
378 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 378 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrest en rauw actie met edictWoutera Kivit, weduwe van Jan Miliet, wonende in Den HaagDe weduwe en erfgename van Bartolomeus van den Brande, gewezen makelaar te Rotterdam, en nu hertrouwd met een zekere van EijckBetaling van achterstallige provisie en logieskosten terwaarde van respetievelijk1688,- gulden en 750,- gulden
Relief d'appelWouter van Loon qq. wonende te RotterdamTeunis Broek, schipper Jacob Borret, koopman te DordrechtBezwaar tegen de vonnissen d.d. 29 augustus 1748 door commissarissen en zeezaken en d.d. 17 september 1749 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding, door aanvaring van schepen opgelopen
Mandament in cas relieff d'appelWilliam Norton, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantiën ect. der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 600,- gulden met rente en borgstelling via een aktie in de bovenstaande Compagnie
Mandament penaal en request en appoinctement van comparitie ect.WillemThomson, wonende te Rotterdam c.s. eigenaard van goederen in het schip Fortuijn van Peterburg, liggende in Medenblik, onder schipper Jan CorneliszHendrik Brouwer, hoofdofficier Cornelis van der Wolff, burgemeester, Jan Cornelisz schipper en burgemeesteren van MedenblikHet aan den deurwaarder van het Hof van Holland onmogelijk maken om een mandament te exploiteren en ten uitvoer te brengen
Mandament van debitisWillemetta Swanevelt, weduwe van Gerrit van Eijek en de erfgenamen van Anna van Swanevelt gewezen brouwster in Brouwerij 't Hart te RotterdamDiverse debiteurenOnbetaalde rekeningen voor bierleveranties en dergelijke
Mandament in cas relieff d'appelWillem van Klinkenberg, solliciteur militair in Den HaagGeorge Hamilton, voormalig Generaal Majoor ten dienste dezer lande, vermoedelijk wonende te RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen te Den Haag,d.d. 12-11-1728 inzake schulden, gemaakt door de tegenpartij tijden zijn dienst in een Schots regiment
Mandament van reformatie met de clausule om bij kosten termijnen van 8 dagen te voldingen en te pleitenWillem van der Hoeve R.O, baljuw te WoerdenJohan Christiaan ten voever, uitgever van de Zuid-Hollandse krant, wonende te WoerdenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 6 april 1784 door schepenen van Woerden gewezen inzake afwijzing om verzoek van detectie, i.v.m. injuriën de gemeente Rotterdam betreffende, te herzien
Arrest en rauw actie met edictWillem van der Ham c:s:Hendrik van Diest, heer van Zegwaart en Palesteijn wonende te Kleef, Joan Ozij, koopman te RotterdamVerzoek om beslag op persson en goederen van Jan Ozij i.v.m.nalatigheid in de aflossing van een obligatie Hendrik van Diest moet een resterend bedrag met rente voldoen
Mandament van rauw actieWillem Thomson, wonende te Rotterdam, handelend voor Maria Schepers, weduwe van Jacob Noortheij, Raad en burgemeester van Rotterdam, eigenaar van een vergaan schipGerrit Goekoop, secretaris en substitut strandvonder van Goederede en WestvoorneWeigering om de opbrengst van de restanten van het schip en goederen over te dragen
Request om besloote missieve in cas van attentatenWillem Thomson, koopman te Rotterdam lals vertegenwoordiger van een aantal mede koopliedenHendrik Brouwer, hoofd Officier van Medemblik en de burgemeesteren van MedemblikVerhindering van het uitvoeren van een vonnis van het Hof van Holland d.d. 18 01-1734
Mandament van reformatieWillem Snellen voor zichzelf en handelend voor Benjamin Ward, beiden kooplieden te Rotterdam die samen een compagnonschap hadden gevoerdDe erfgenamen van Pieter van Hoorn, koopman te AmsterdamNalatigheid in betaling van een voor de supplianten verkochte partij bokking, waarbij het vonnis d.d.08-05-1736 gewezen door schepenen van Amsterdam in hun nadeel uitviel
Mandament van maintenueWillem Romeijn, baljuw van Capelle op den IJssel, Philip Jacob van Cloon, oud schepen van Rotterdam, Dominicus Roosmale, gedeputeerde in het college der admiraliteit op de Maas. Willem van Hogendorp, raad en burgemeester van Rotterdam ect. Johan Tummers, secretaris van Rotterdam, allen voogden over de minderjarige zoon van wijlen Mr. Dirk Groenhout, Heer van Capelle op den IJssel, raad en burgemeester van RotterdamMr Aenout van Zuijlen van Nijevelt, baljuw en dijkgraaf van SchielandHet onbevoegd dagvaarden van Willem Verhage, waartoe zij niet gerechtigd waren daar Verhage inwonenr was van Capelle op den IJssel
Mandament van arrest en rauw actie met edictWillem Munst, koopman te RotterdamTheodorus van der Burght, thans wonende te Terheijden in de Baronie van BredaNalatigheid in voldoening van geleverde goederen
Mandament tot betaling van kustingWillem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip
Mandament van rau actieWillem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed
Mandament in cas relief d'appelWillem Blauw, burger van RotterdamLaurens Willemsen Verpoorten, koopman te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-06-1675 door schepenen van Middelburg gewezen inzake in mei 1672 getrokken wissels uit Suriname
Mandament om declaratie van kosten over te nemenvan de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruijd van der Schelling, gesepareerde vrouw weduwe van Aart Stiermans, wonende te RotterdamNa mandament relief d'appel en verzoek om procureur acceptant te stellen, waarbij Geertruijd Schelling alles negeert, in verzoek om declaratie van kosten over te nemen
Mandament om procureur acceptant te stellenVan de Lande en Van Vliet, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echgenote van Aert Stiegmans, wonende te RotterdamVerzoek om andere procureur aan te stellen om de lopende procedure in cas relief d'appel af te ronden
Mandament penaal met de clausule van inhibitieThomas Jansz, wonende te Rotterdam gehuwd manN.N. Engeltgen, vrouw van N.N. (niet vermeld)Beschuldiging van vaderschap en dreigement, het kind thuis te bezorgen
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieThomas Heijndrixse, oud schoenmaker, wonende te RotterdamAnnita Pieters, jongedochter, wonende in de Bankertstraat te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1643 door het gerecht van Rotterdam gewezen inzake beschuldiging onder ede van het verwekken van een kind en eis tot het krijgen van alimentatie
Mandament van rauw actieThomas Craanmeester, arts te Amsterdam, zoon van Anna Carpentier en Johannes Craanmeester, Alide Roem, gehuwd met Oene Sisters van der Haven,dochter uit een eerder huwelijk van Anna carpentier en Simon Roem, erfgenamen van Maria Carpentier overleden in 1730, gehuwd geweest my Adriaan Bogaard overleden 1739 en moeder van Anna CarpentierGerrit van Leeuwen, gehuwd met Caatje Boogaard, nicht van Adriaan, wonende te Aarlanderveen Foppe ten Harder, gehuwd met Cornelia Bogaard, nicht van Adriaan, wonende te Keeter onder Capelle bij RotterdamTegenwerking bij opmaking van staat en inventaris van de nalatenschap door de beide nichten en echtgenoten i.v.m. rechten die zij menen te hebben op Alida Roem te gelasten te procederen om zijn gerechte helft van de nalatenschap vrij te maken
Mandament van arrest en rau actieTheophilus Beeinham, engels koopman te Rotterdam, gemachtigde van Thomas Hamelton, en van Thomas Allis, ka[pitein van een engels oorlogschipMr. Willem Bits, schipper van de Sarach de AmbrouckGeschil over een restant van 900,- gulden van de betaling van het veroverde schip de "Sarach de Ambrouck"
Mandament on actie te instituerenTheodorus ven Beeck, wonende te Breda en Mr. Johan Diert, advocaat, wonende in Den Haag, echtgenoot van Catharina Goverdina van BeekMr. Jacob Wittrert, wonende te RotterdamOnenigheid over een 10 jaar na aankoop te voorschijn gekomen, Hypotheek op land, gekocht door Gerard van Beek, overleden vader , repectievelijk, schoonvader van de supplianten
Mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edictTheodorus Harper, koopman te Rotterdam, lasthebber van Mourits de Kavanagh, Generaal van zijne Koninklijke Majesteit van PolenElisabeth van Vrijbergen en haar echtgenoot Counseller Kennedy, wonende te DublinInbeslagname van goederen, gelegen in Holland Zeeland en Vlaanderen, als compensatie voor een lening van 4700,- gulden
Mandament om procureur acceptant te stellenTheodore Fransiscus de Meij, Raad en vroedschap en oud burgemeester en hoofdofficier van RotterdamDirck Dusselwerff, wonende te RotterdamVoortzetting van het proces na overlijden van de procureur van de tegenpartij Joachim Huijssen
Mandament van reformatieTheodore Francois de Meij, Raad in de Vroedschap, Burgemeester en laatst hoofdofficier van de stad RotterdamCornelis Verlinden, makelaar in tabakBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 31,03-1729 inzake het sluiten van een compagnonschap als tabaksmakelaars, hetgeen was verboden bij ordnnanties van 25 april 1682 en van 10 juni 1719
Mandament van tuigenTheodore Franciscus de Meij, burgemeester van RotterdamCornelis Verlinden, makelaar te RotterdamNa mandament van reformatie nu verzoek om tuigen om tot verificatie te geraken
Mandament van arrest, rauw actie en authorisatieTheodore en Jacob van Zeller, kooplieden te Rotterdam en AmsterdamDavid Kingsleij, schipperSupplianten hebben zaken gedaan voor rekening van Maurice Hearn, koopman te Waterfort in Ierland. Deze goederen werden vervoerd met het schip van Davd Kingsleij.Inmiddels is Maurice Haern overleden en zijn boedel insolvent,. Supplianten willen nu de afvaart van het schip om zijn reis te vervolgen hun betaalde en gekochte goederen voor Maurice Hearn uit het schip te vorderen
Mandament van anticipatieTheodoor François de Meij, Raad, oud burgemeester en hoofdofficier te Rotterdam. R.ODirk Disselwerff, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-03-1728 door schepenen in Rotterdam gewezen inzake het agleggen van getuigenis der waarheid, waarmee hij eerst had ingestemd en nu door ophouding probeert om de mogelijkheid daarvan gebruik te maken onmogelijk maakt
Mandament van rauw actieTheodoor de Jongh, wonende te Amsterdam, gehuwd met Clementina Elisabeth Starde, mede-erfgename van Adriaan Wittert, gewezen Heer van Langebackersoort en DeijveltMr. Jacob Wittert, wonende te Rotterdam, voogd over de minderjarige erfgenamen van en administrateur over hun nalatenschap van Adriaan Wittert en alle anderen erfgenamenVerstrekken van staat en inventaris, uitkering van erfdeel en ontslag van fideicommies
Mandament om executie te zien decernerenSusanna Ignatia van Schinne, weduwe en erfgename van Johan Cornelis Radermacker, thesaurier generaal der domeinen en voogden over de minderjarige kinderen en medeerfgenamen uit hun huwelijk geborenPieter de Ruijter, koopman te RotterdamBurggraaf dat gezamenlijk bezit was van Cornelis Radermacker en Pieter de Ruijter
Mandament van rau actieStephanus Dame, Gerard Houthoff, kooplieden te RotterdamNicolaas Roelandszn van Overveld, Debora Elisabeth Gaal, echteliedenNalatigheid in het aflossen van een hijpotheek
Mandament van rau actieStephanus Dame, Gerard Houthoff qq. kooplieden te RotterdamNicolaas van Overveld Roelandszn gehuwd met Debora Elisabeth Gaal, wonende te RotterdamNalatigheid in het aflossen van meerdere hijpotheken
Mandament om declaratie van kosten over te nemen en procureur acceptant te stellenSophia Jacobs Piers, weduwe van Hendrik Lantzlaar c:s: , allen wonende te RotterdamErfgenamen van Maximiliaan Caesar, gewoond hebbend te RotterdamOvername van kosten i.v.m.voorafgaand relief d'appel en na overlijden van David van Bijsterveld, procureur, een nieuwe aan te stellen
Mandament van disolutie met edictSimon Jordan Keijser, pikeur wonende RotterdamMaria Elisabeth Catharina Phanin, gescheiden vrouw van suppliant, ook wel genoemd van Min, verblijfplaats onbekendTotale verbreking van een scheiding van tafel en bed, bij woning en goederen wegens ontucht en overspel
Mandament relief d'appelSimon Beijerman, koopman te Rotterdam, handelend voor Jan Blancan, koopman te Bordeaux in FrankrijkArchibald Isaac, Zacharias Hope en Johan Goddart, als crediteuren van Daniel de RoijBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 24-10-1743 gewezen inzake een zending geleverde suiker, gekocht door suppliant en in bezit van de insolvente Daniel de Roij en opgeslagen in een pakhuis te Rotterdam
Mandament in cas d'appelServaas de Raat, meestergrutter in RotterdamCrijna Vroombroek, weduwe en erfgename van Jacobus Verné, gewezen pondgaarder te RotterdamBezwaar tegn vonnis van het gerecht van de stad Rotterdam d.d.30-04-1738 inzake leverantie van boekwijt
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictSchout en weesmeesters van Hillegersberg en RottenbanMichiel Virulij te Rotterdam, Abraham en Simeon Boas te s' GravenhageArrest op de goederen van Miciel Virulij of Abraham en Simeon Boas i.v,m. niet afgeloste obligaties
Mandament van rauw actie met edictSarra Petronella de Jong, Weduwe van Mr. Meijnard Froije, schepen van Rotterdam, en Nicolaas Calkoen, oud schepen van Amsterdam, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Mr. Meijnard FroijeMaria Nicoletha, Baronesse van Ripperda, gehuwd met Don Ventura de ArguinossaNalatigheid bij aflossing van een obligatie
Mandament van spolieSara Charles, weduwe en boedelhoudster van Jan Rotterdam, wonende te NieuwkoopBoudewijn van de VreedeHerstel van schade, toegebracht aan het erf en onroerend goed van suppliante, gelegen in Nieuwkoop waar de " Vergulde wagen" uithangt
Mandament van declaratie van schade en anticipatieSara barentsdr, wonende te Rotterdam, ook optredend als moeder en voogdes van haar dochterLacob Segertsz metselaar. tegenwoordig wonende in GorinchemDefloratie, verwekken van een zoon, kraamkosten alimentatie en terugbetaling van voorgeschoten kosten van een trouwpak
Mandament van reformatieSamuel Sorij, huurkoetsier wonende te Rotterdam, gehuwd met Wihelmina van LambertinghChristiaen van Vliet, wonende in't Ambacht van Kralingen, gehuwd met Johanna van HasendonckBezwaar tegen vonnis van schepenen en Mannen van Schieland van 31-03-1733 inzake erkenning en afbetaling van schuldenn
Mandament van appel met de clausule van reliefSalomon Bosch, koopman te RotterdamMr. Johan Boeije, raad en burgemeesters van Zierikzee, alsmede diverse andere personen , deels met procuratieBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 09-10-1776 betreffende betaling van ruim 4300.- gulden als aandeel in twee ladingen ingevoerd zout
Mandament penaalRoeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen
Mandament d'appel met relieffRobbert Allan, koopman te RotterdamDirecteuren van de Ccompagnie van assurantie ect. van de stad DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 06-01-1723 gewezen inzake geschil over obligaties
Mandament in cas van reformatie met de clausule van arrestRichard Ford, Engels koopman te Rotterdamen Robert Woedet en Robert Bort, beide ook wonende te RotterdamVettje Jacobs, schipper van het schip "De Rijsche Joffer"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 1648-06-27 gewezen door schepenen Rotterdam inzake een terug betaling van een verstrekking van 400.- gulden op een scheeepslading, waarvoor 1e, 2e, 3e, suppliant borg staan
Mandament van willig decreetReijnier Stoijink van Papendrecht, advocaat van het Hof van Holland, getrouwd met Maria Debora de MoijGeenOverdracht van vier huizen uit de nalatenschap van Debora Pinkevaer, grootmoeder van Maria Debora de Moij, gelegen in Rotterdam ( 2 aan de Oostzijde en een aan de Westzijde van de Lange Lijnstraat en 1 aan de Westzijde van de Banketstraat
Mandament van rauw actieRegnera van der Heijden, weduwe en erfgename van Mr. Isaacq le Petit, oud schepen van RotterdamArnoldus van Rhijn, seretaris te Overschie en broeder en erfgenaam van Jan van RhijnNalatigheid in aflossing van 2 hypotheken één ten name van Jan van Rhijn en de andere van Arnoldus van Rhijn
Mandament van rauw actieRebeca Oliveira, weduwe van Gabriël de Souza Britto, wnende te s'Gravenhage, gemachtigd om alle gelden, de boedel van haar man betreffende te ontvangenJan Seelen en co, te RotterdamNalatigheid in betaling van een gedeelte van de rekening van geleverde suiker
Mandament in cas d'appel met de clausulle van relieffRalph Rodger, koopman binnen Rotterdam, als vertegenwoordiger van John Catheart en diens Compagnie Blacwood en Catheart, kooplieden te LondenJohn Davidson, koopman te RotterdamBeroep tegen beslissing van schepenen van Rotterdam d.d. 31-10-1737 inzake zwendel met wisselbrieven
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in