Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
156 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 156 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
in cas d'AppelWilliam Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens
Mandement van arrest om persoon en goederenWillem Brouwer, koopman te Rotterdam met procuratie van Jacob Bernard te LondenWillem Jennings, goudsmid in LondenVerzoek tot aanhouding van Willem Jennings en beslag op zijn goederen waaruit het achterstallige bedrag van honderd pond sterling (ca. f 1100) op basis van een obligatie plus interest zal moeten worden opgebracht
Mandement van custing om betaling van rentenWiljam Johnson, koppman van de England Court te RotterdamJan Henderiksen Brink, koopman te LeidenBetaling van drie obligaties voor geleverde koopwaren in 1648, tesamen 1127 gulden en vijf stuivers
Mandement van evocatieThomas van Naers en Johannis van Weel, beiden te RotterdamAbraham van den Berg en zijn vrouw Jannetje MeessenWegens het overlijden van Van den Berg hebben de supplianten verzocht de tegenpartij de arrementen van het proces aan te nemen of door aanwijzing van erfgenamen of representanten te benoemen
Rau ActieThomas Sanderson (Sander Son) en Joanna van Ackoij, echtelieden, wonend te 's-Hertogenbosch, als vader en moeder van hun thans innocente zoon Gerrit Sanderson (Sander Son), in gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Pot, wonende te Rotterdam.Anna Pot, wonende te Rotterdam.Door de krankzinnigheid van Gerrit Sanderson wordt hij nu onderhouden door zijn ouders. De ouders vragen nu een alimentatie van Anna Pot, totdat hij weer gezond is.
Mandament om executie te zien decernerenThomas Crauwfort, koopman te RotterdamGerrit van duijnEr is geprocedeerd en bij het vonnis voor schepenen van Rotterdam op 14-10-1712 moet tegenpartij aan suppliant betalen 2170 gld. Hij heeft wel iets betaald maar het restant niet. Suppliant wil dat tegenpartij het hele bedrag betaalt met de kosten hierom gedaan en executie nemen op het verjaarde vonnis
Mandement in Cas d'AppelTheodorus Schepman, medicinae doctor te Rotterdam, gehuwd met Josina van Heiningen, en als last en procuratie hebbvende van Leentje van Heiningen, weduwe Gerrit Brattem; vvan Jacob van Heiningen; Dirk Nagtegaal, gehuwd met Antje van Heiningen; Maarten de Wit en Willem de Knaap gehuwd met Leentje de Wit, nagelaten kinderen van Maarten de Wit, gehuwd geweest met Maartje van Heiningen. Te samen kinderen en Kleinkinderen en erfgenamen van Leente Willemse Graauw, in haar leven weduwe van Teunis van Heiningen als eigenaars van hunlieder huising, pakhuising en erf, staande en gelegen aan de Oostzijde van de Leuvenhaven binnen RotterdamWilhelmus de Monchij, azijnmaker , te Rotterdam, en buurman van supplianten.vonnis Schepenen van Rotterdam dd 23 november 1768 over de rooilijnen van de scheidsmuur tussen de huisingen van supplianten en tegenpartij
Mandement in cas d'appel met clausule van reliefSymon Jansz van Harp, wonend te RotterdamDirck BlockBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam
Mandement van arrest op goederenSuys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen
Mandement van Rau Actie met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeSusanna Margaretha Malbrancq, bejaarde ongehuwede dochter te LeidenMr. Jacob Heijns, Raad en Burgemeester van Leiden; Jacob des Tombes, Oud-schepen van Rotterdam en Drossaard van Amerongen, wonende in Utrecht; en Jacob Hartjens, koopman te RotterdamDe nalatenswchap van Johanna Catharina van Velzen, gehuwd geweest met Jan Izaac Fremeaux, zoals testament dd 11 april 1765. De suppliante is een familielid van moeders moederzijde in de vijfde graad, en verwacht 1/4 deel via het nieuwe Zuid-Hollandse versterfrecht ofte het nieuwe Scheependoms versterfrecht.
Mandement penaalSusanna Dukhout (ook Duhout of Duchout), de weduwe van Jan van Raesfelt in zijn leven raad van justitie in BraziliëJoris Brest, koopman te RotterdamEis tot betaling van achterstallig bedrag van 1821 gulden, hoewel de suppliant aan Hubert Brest, de broer van Joris, zogezegd nog 400 gulden schuldig zou zijn
Mandament van arrest en rau actieSusanna David, ongetrouwde meerderjarige dochter, wonende te Rotterdam. Zij heeft op 02-10-1702 haar mutuele testament gemaakt voor notaris Johan Lodesteijn te RotterdamPierre Chaljé, burger en koopman in Clairac in Frankrijk, executeur van de besloten testamentaire dispositie van Jacques David op 11-07-1708Erfeniskwestie tussen suppliant en haar broers en zusters: Jaques David, Jean David, Jeanine David, getrouwd met David de Brugière, Anna David, getrouwd met Anthonie Lartique, margareta David, getrouwd met Gabriel de Brokas en Maria David, getrouwd met Pierre de Pichard, allen woonachtig in Clairac in Frankrijk
Mandement van inmissie in de possessieSebastiaen Riese, te Rotterdam met last en procuratie van Gillis Vertrecht als secretaris van de parochie van Heer-Arendskerke op het eiland van Zuid-Beveland; Louis Meldijck, de bode van de stad Goes gehuwd met Maria Vertrecht voor zichzelf als met procuratie van meester Jacob van Laecken, schoolmeester van Heer-Arendskerke mitsgaders Francois VertrechtRobbrecht Louel, te LeidenEis tot schifting, scheiding en verdeling van alle goederen van Maria Vertrecht en toewijzing van de helft van de erfenis met profijten, baten, enz.
Mandement penaalSara van Tol, jongedochter te Den HaagMathijs Palm, te Rotterdam en gehuwd geweest met Joanna van Tol zaligerOndanks het accoord waarbij de interest van het door de suppliante belegde kapitaal, afkomstig uit twee erfenissen, als alimentatie voor zijn kind was bestemd, tracht de tegenpartij het kapitaal zelf in handen te krijgen: derhalve verbod verzocht op sommaties en procedures die strijdig zijn met de overeenkomst
Mandement penaalSacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.
Mandament van rau actieRufina Bick, weduwe van wijlen Johan Vereijs, wonende te RotterdamHugo van Sonnevelt, baljuw van St. Huberts Gerecht en schout van Noord WaddinxveenTegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 995 gulden, met rente tegen 4% per jaar sinds 24-05-1715 en de kosten hierom betalen, wegens de koop van een partij land, groot 5 mergen, gelegen onder Noord Waddinxveen in Peulijen, belend: ten noorden Cornelis Groen en ten zuiden Dirk Raat
Mandement van appèl met de clausule van inhibitie en relieff.Robbert Patridge, koopman te Rotterdam.Jan van Twedde, voor zijn Compagnie; Vincent Paets; Willem Snel; Benjamin Wart; Hermanus van Rijn; Anthonij van Vollenhove en Willem van Rijckevorssel en Hermanus Schuurman, allen kooplieden in Rotterdam en crediteuren van Isaacq Ketelaar (eiser).De tegenpartij is in een vonnis van 5 en 9 april1720 verklaard tot goede opposanten. Suppliant is ontzegd de eis en conclusie. Hij is het er niet mee eens en verzoekt nieuw mandament.
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieRobbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten
Mandament om actie te instituerenRichard Verschuijr, wonende te RotterdamGualtherus Hennequin, Raad en oud burgemeester van Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, de zuster van suppliantTegenpartij moet de actie, die hij vermeende te hebben tegen de suppliant ter zake van het Recht van Collaterale Successie van100 gld en 200 pen die wijlen Maria van Muijen, de moeder van suppliant, aan het Gemene Land zou hebben betaald, binnen 6 weken institueren voor het Hof op straffe van verstekken en eeuwig stilzwijgen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandement om betalingPyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefPieter van Waesbergen, boekdrukker te RotterdamJan Naranus, eveneens boekdrukker te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen dat exceptie declinatoir van de suppliant verwerpt, die wegens drukke werkzaamheden en vakantie van het hof niet tijdig beroep heeft ingediend en verzoekt om ontheffing
Mandament om een precieze dag te kiezenPieter van der Burgh, notaris en procureur in Den HaagCornelia van der Eest, huisvrouw van Josias ZasOp 15-05-1712 is tegenpartij gekwalificeerd om naast de suppliant uit handen van de Oost Indische Compagnie te Rotterdam en de Weesmeesters aldaar te ontvangen alle goederen uit de nalatenschap van de vader van tegenpartij. Suppliant vraagt rekening en verantwoording van tegenpartij
Mandement om rekening, bewijs en reliquaPieter Pietersz van Butterberch, stuurman wonend te Rotterdam en gehuwd met Maertje Jans, enige erfgename van haar overleden zuster Geertje JansJan Wesselsen, glazenmaker te RotterdamNa aanvaarding van boedel en verkoop van goederen weigering tot het geven van inzicht in de adminstratie en overleggen van het testament van Geertje Jans (kopie), dat notaris Sonnevelt te Rotterdam evenmin wil leveren
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefPieter Jacobsz Lagendael, te Rotterdam, als eiser en recommandant van gijzeling, enerzijdsJacques Mell de jonge, gedaagde en gerecommandeerde, anderzijdsBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam (15 maart 1660), waarbij de suppliant de recommandatie van gijzeling als kwalijk en ten onrechte is verklaard en hem zijn eis en conclusie op de tegenpartij zijn ontzegd
Mandament van relief d'appèlPieter Bos, meester bakker, wonende in Den HaagJohan van Ravesteijn, koopman te RotterdamBij het vonnis van 16-04-1715 voor Schepenen van Den Haag is suppliant ten onrechte veroordeeld. Daarom richt hij zich tot het Hof en vraagt relief d'appèl jegens de indebite interjectie, verheffingen en prosecutie van de appellatie
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePiere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen
Mandament van appèl met de clausule van inhibitie en edictePhilips van der Hoeven, President Schepen van Rotterdam, en Meester Adriaen Boon, Oud schepen van die stadHester Catharina Ramp te UtrechtDe uitspraak van het Gerecht te Zevenbergen d.d. 14-07-1714
Mandament van rau actiePeeter van Bortel, koopman te Rotterdam, als procuratiehouder van Reijntje Rademaecker, weduwe van wijlen Johan KaessingJuriaen van Dijck, getrouwd met Catharina Ommers, wonende te Amsterdam, en de kinderen van wijlen Marinus van Ommers, zoon van Catharina. Allen erfgenamen van wijlen Catharina Ommers, geboren SluijsTegenpartij moet betalen aan suppliant 1400 gld met rente en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actiePaul Diers de Ras, koopman te Amsterdam, getrouwd met Anna Greenwood, eerder weduwe van Hendrick SchasFrancoijs Greenwood, koopman te Rotterdam en Meester Henderick Roeland Schas, adcocaat voor het Hof van Holland en grootvader maternel. Zij zijn voogden over de kinderen van wijlen Hendrick Schas en Anna Greenwood na de dood van de vorige voogd. Tevens Maria van Leeuwen, grootmoeder paternel en weduwe van Laurens SchasTegenpartij moet aan suppliant betalen een douarie van 10.000 gld met rente en geven het vruchtgebruik van alle goederen van Hendrick Schas zoals beschreven in zijn mutuele testament van 09-10-1697 voor notaris Dirk Toornvliet te Leiden. En ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Mandement penaalOlivier Cauwijn, brouwer in de Hollandsche Thuyn te RotterdamNiclaes Vogel, notaris en procureur te Rotterdam en tevens compagnon in de brouwerij, alsmede Claes Brocher voor een achtste compagnonTeruggave van de weggenomen schuldboeken
Mandement van arrest op persoon en goederenNicolaes Vogel te RotterdamJan Pietersz Graukous, schipper te Zaamslag in VlaanderenEen schuld die niet kan worden geïncasseerd van de tegenpartij die tegenwoordig niet in Rotterdam, maar wel in andere plaatsen in Holland en Zeeland zijn waren op de markt brengt
Mandement van arrestNicolaes Jansz van der Hoeven, wonend te RotterdamHendrick Schade, mede aldaarVerzoek om betaling van een achterstallige som (f 600) door tegenpartij op grond van een cautie (borgstelling) via een arrest
Mandament van ArrestMr. Jan van den Burgh, advocaat voor dit Hof. cum suis: Jan van Ravesteijn, koopman te RotterdamGerrit van der Kaede (Kaade) en Anna van Leeuwen, echtelieden gewoond hebbende te Delft.Gerrit van der Kaede (Kaade) en Anna van Leeuwen, echtelieden gewoond hebbende te Delft, zijn met medeneming van al hun bezittingen vertrokken uit Delft en Vianen, en dus failliet gegaan.
Mandement van Arrest en Rau ActieMr. Isaac (Isaacq) van Teijlingen, Raad in de Vroedschap van Rotterdam, en Etienne Paul Bouwer, wonende te AmsterdamMaria Bouwer, weduwe van wijlen Jean Jacques Coudere, wonende te AmsterdamTwee obligatiën, van elk 10.000 gulden, die de supplianten veilig willen stellen voor de aanspraken die de erven Jean Jacques Coudere zouden willen pretenderen. Twee obligatiën van elk 10.000 gulden die de supplianten veilig willen stellen voor de aanspraken die de erven Jean Jacques Coudere zouden willen pretenderen
MandementMr. Christiaen Prins, raad en vroedschap van Rotterdam: Jacob van Vredenburg met de voogdij over de kinderen van Willem van Vredenburg, bij leven raad en vroedschap van RotterdamNeeltje Cornelisdr., de weduwe van zaliger Coos Foppensz te Oud-BeijerlandEen achterstallig bedrag van drie jaar huur van een woning en landen in Oud-Beijerland te innen door een deurwaarder te machtigen alle gewassen, beesten en alle andere goederen van de tegenpartij in beslag te nemen
Mandement penaalMr. Balthasar Basius, advocaat en borg voor Matthijs Leendertsz, schipper van de St. Pieter en verweerder in het proces met Robbert Anderson als eiserDe reders van het schipUitvoering van het vonnis door het gerecht van Rotterdam ten onrechte gedaan plus het verbod hiermee door te gaan, aangezien de suppliant nadrukkelijk heeft ontkend ooit borg voor Robbert Anderson te zijn geweest
Mandement van arrest op goederenMr. Andries Berlicom, secretaris van RotterdamEngelbrecht de Groot, wonend te Oud-PiershilVerzoek om beslag te mogen leggen op de gewassen op het land wegens achterstallige landhuur
Mandement van Appel, met de clausule van inhibitie compulsoirMr Gerard de Lange, burger en inwoner van Rotterdam.Dr. Greorgius Boudens, president Burgemeester van de stad Gouda en Baljuw en Schout van het land van Steijn en Willens.vonnis, dat de welgeboren mannen van Steijn en Willens hem hadden opgelegd op 04-12-1721
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieMichiel Stepsius, notaris te DelftAdolph Croeser, te Rotterdam en eiserBezwaar door de suppliant tegen het vonnis (13 november 1660) van de schepenen van Delft, waarin hij werd veroordeeld de som voor het huis en het erf te betalen met compensatie van kosten, terwijl de suppliant niet was geïnformeerd over de verkoopvoorwaarden
Mandament van authorisatie en arrestMeester Hendrick van Rosevelt, secretaris van de weeskamer te Rotterdam, aangewezen om de belangen te behartigen van Susanna David, ongetrouwde meerderjarige, toezicht behoevende dochterJacques David en Jean David, broers van Susanna voornoemd, geboren in Clairac in Frankrijk en gewoond hebbende en overleden in Rotterdam.Suppliant vraagt de deurwaarder in beslag te nemen alle goederen die nagelaten zijn door tegenpartij en de executeur Pierre Chaljé moet een lijst van de inventaris leveren. Ook Maria Jeanne David, Anna David en Margaretha David, getrouwd met Brocas zijn erfgenamen van het testament van tegenpartij d.d. 02-10-1705 door notaris Johan Lodesteijn te Rotterdam
Mandament van rau actieMeester Hendrick Roos, Gerard Verburgh en Johan Meesters, allen wonende te Rotterdam en door de Schepenen van die stad geauthoriseerd om de boedel van wijlen Jan de Goede, in zijn leven ook gewoond hebbende te Rotterdam, te verkopen.Jacob Pieters Cool, Adriaan Florisz. van Dijck en Jan Cooij, allen wonende onder Hillegersberg, en wijlen Meester Cornelis Paats, in zijn leven burgemeester van Leiden; Elisabeth Paats, zijn dochter, en Meester Willem Paats, President Schepen van LeidenTegenpartij heeft van supplianten gekocht een woning met landen, gelegen in de Oudendijkse polder aan de Cleijweg bij Overschie, groot 34 morgen, welke voorheen was verkocht door wijlen Meester Cornelis Paats voornoemd. De kopers moeten aan suppliant betalen de kooppenningen met de rente in zodanige termijnen als in het koopcontract is vermeld. de familie Paats moet hetzelfde doen en betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van rau actieMeester Floris Pieter Pittenius, advocaat bij het Hof van holland en Johan Bout, secretaris van de heerlijkheidRrijswijk. Als voogden over Ferdinand Jacob Goor, minderjarige nagelaten zoon en enig kind van wijlen Johan Wijnand Goor, in zijn leven Luitenant Generaal van de Infanterie van deze staat. Hij is geinstitueerde erfgenaam van wijlen Johanna Elisabeth Volbergen, eerder weduwe van Meester Willem van Vierssen, in zijn leven Raadsheer in de Raad van BrabantChristiaan Wageman, wonende te Rotterdam en getrouwd met Maria Breugel, dochter van Johan BreugelTegenpartij moet aan suppliant terugbetalen de penningen en lijfrenten van de lijfrentebrief van 100 gld per jaar d.d. 04-07-1665 op het kantoor van Salland in de provincie Overijssel met rente van 4% per jaar. De onbetaalde restanten en de nog te verschijnen lijfrenten worden aan suppliant uitbetaald en ze moeten betalen de kosten van het proces
Mandament van getuigenMeester Cornelis Groeninx, oud schepen van Rotterdam, getrouwd met Catharina van ZeelenDirk de Wit en Gerrit Verbrugge, wonende te RotterdamEr is geprocedeerd en suplianten verzoeken getuigen en commissie op twee Heren Commissarissen
Mandament om declaratie van kosten met de clausule van edicte over te nemenMeester Arent Vink, advocaat voor het Hof van HollandMeester Nicolaas Pedij, advocaat te Antwerpen en Jacob Witters, wonende te Rotterdam, als executeurs van het testament van Adriaan Wittert, in zijn leven Heer van Lange BackersoortTegenpartij moet aan suppliant betalen van zijn verdiende salaris en de kosten hierom gedaan
Mandament in cas Relieff d'AppelMatthijs Oosters, koopman te RotterdamDe Assuradeurs: Van der Linden en Compagnie; Dirk Versteeg en Zoon;TammeBeth IJsbrandsz; Pieter Engelen en Compagnie; Hendrik Das; Cornelis Zeeman; Societeit van Assurantie in Rotterdam;Christiaan van Orsoij; Johannes Lankhorst per procuratie van Cornelis Jacob van der Lijn; Bruno Tiedeman Johannesz per procuratie van Valkenier en Compagnie; Jan de Wit; Hendrik de Wind en Zoon; Hermanus Asschenberg; Bosch en Compagnie.Vonnis schepenen van Amsterdam 1/2 -11-1775, De Assuradeuren weigeren te betalen
Mandement penaalMathijs Havermansz Huysmans, weduwnaar en wonend te Rotterdam, te goeder naam en faam bekend staandPetronella Daniels, een bejaarde (??) ongehuwde dochterVerbod aan de tegenpartij het kind bij de suppliant thuis te brengen of voor de deur te (laten) leggen of hem hiermee lastig te vallen, en verder eeuwig zwijgen en silentium te betrachten
Mandement van arrest op goederenMarinus Groeningh, brouwer te Rotterdam, gehuwd met Maria Vasterts, bij het testament van wijlen haar moeder Catharina Willems tot voogd van de echtgenote van zijn suppliants gestelde vader Vasterts, en tot voogd van haar erfgenaam Nicolaes Puyck, bij leven burgemeester van RotterdamDe executeur testamentair van de sententieDe deurwaarder opdragen alle goederen van de overleden Nicolaes Puyck in beslag te nemen, waarbij alle executeurs het arrest moeten gedogen en aan de suppliant uitkeren de genoemde parten en winsten van de brouwerij plus de interesten ter voldoening inclusief de onkosten
Mandament om executie te zien decernerenMaria Santvoort, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Johannes Santvoort, in zijn leven apotheker in Rotterdam.Zij is weduwe en boedelhoudster van wijlen meester Hendrick Balthasar van Wevelinchoven en moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen bij haar man verwektKapitein Tomas van Volbergen; Judith van Volbergen; Petronella van Volbergen; Willemina van Seventer als weduwe en boedelhoudster van wijlen Thijman van Volbergen, in zijn leven Luitenant van een compagnie dragonders ten dienste dezer landen, en nog als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Jacob Johannes van Volbergen, door haar man verwektTegenpartij wordt bevolen de inhoud van de willige condemnatie die suppliante op 16-05-1709 bij het Hof van Holland heeft verzocht op een schuld-en hypotheekbrief van 4000 gulden, te voldoen en bij het Hof executie op de verjaarde condemnatie te zien decerneren ten behoeve van suppliants vader voor Schout en Schepenen van Rijswijk op 12-09-1690 gepasseerd
Mandement van Rau ActieMaria Lena Wels, weduwe van Cornelis van Veen, te Rotterdam.Pieter Verkerk, schipper in dienst van de bewindhebbers der Oost Indische Compagnie te Rotterdamverbrekening van de trouwbelofte nadat de suppliante zwanger was geworden: Dat voornoemde Pieter Verkerk werde gelast en bevolen met de suppliante te trouwen "in facie ecclesiae" of "coram judice".
Mandement van Rau Actie met de clausule van edicte ad valvas curiaeMaria Catharina van Dorp, weduwe van wijlen Michiel van den Bergh, te LeidenMr. Jacob Heijns, Raad en Burgemeester van Leiden; Jacob Hartjens, koopman te Amsterdam; Jacob de Tombes te Utrecht, oud schepen van Rotterdam en Drossaard van Amerongen; allen executeurs van het testament van Jan Izaac Fremeaux, gehuwd met Johanna Catharina van Velzen, dd 11-04-1766 verleden voor notaris Jan Ardinois, en Catharina Jacoba Westerveen, weduwe van wijlen Mr. Pieter Jan Fremeauxerfenis/testament/codicillaire dispositie
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in