Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
107 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 107 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
William Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens08-09-1766
Wiljam Johnson, koppman van de England Court te RotterdamJan Henderiksen Brink, koopman te LeidenBetaling van drie obligaties voor geleverde koopwaren in 1648, tesamen 1127 gulden en vijf stuivers28-11-1650
Thomas Sanderson (Sander Son) en Joanna van Ackoij, echtelieden, wonend te 's-Hertogenbosch, als vader en moeder van hun thans innocente zoon Gerrit Sanderson (Sander Son), in gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Pot, wonende te Rotterdam.Anna Pot, wonende te Rotterdam.Door de krankzinnigheid van Gerrit Sanderson wordt hij nu onderhouden door zijn ouders. De ouders vragen nu een alimentatie van Anna Pot, totdat hij weer gezond is.18-07-1721
Theodorus Schepman, medicinae doctor te Rotterdam, gehuwd met Josina van Heiningen, en als last en procuratie hebbvende van Leentje van Heiningen, weduwe Gerrit Brattem; vvan Jacob van Heiningen; Dirk Nagtegaal, gehuwd met Antje van Heiningen; Maarten de Wit en Willem de Knaap gehuwd met Leentje de Wit, nagelaten kinderen van Maarten de Wit, gehuwd geweest met Maartje van Heiningen. Te samen kinderen en Kleinkinderen en erfgenamen van Leente Willemse Graauw, in haar leven weduwe van Teunis van Heiningen als eigenaars van hunlieder huising, pakhuising en erf, staande en gelegen aan de Oostzijde van de Leuvenhaven binnen RotterdamWilhelmus de Monchij, azijnmaker , te Rotterdam, en buurman van supplianten.vonnis Schepenen van Rotterdam dd 23 november 1768 over de rooilijnen van de scheidsmuur tussen de huisingen van supplianten en tegenpartij19-12-1768
Symon Jansz van Harp, wonend te RotterdamDirck BlockBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam01-01-1656
Suys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen15-11-1651
Susanna Margaretha Malbrancq, bejaarde ongehuwede dochter te LeidenMr. Jacob Heijns, Raad en Burgemeester van Leiden; Jacob des Tombes, Oud-schepen van Rotterdam en Drossaard van Amerongen, wonende in Utrecht; en Jacob Hartjens, koopman te RotterdamDe nalatenswchap van Johanna Catharina van Velzen, gehuwd geweest met Jan Izaac Fremeaux, zoals testament dd 11 april 1765. De suppliante is een familielid van moeders moederzijde in de vijfde graad, en verwacht 1/4 deel via het nieuwe Zuid-Hollandse versterfrecht ofte het nieuwe Scheependoms versterfrecht.17-12-1775
Susanna Dukhout (ook Duhout of Duchout), de weduwe van Jan van Raesfelt in zijn leven raad van justitie in BraziliëJoris Brest, koopman te RotterdamEis tot betaling van achterstallig bedrag van 1821 gulden, hoewel de suppliant aan Hubert Brest, de broer van Joris, zogezegd nog 400 gulden schuldig zou zijn21-09-1651
Sebastiaen Riese, te Rotterdam met last en procuratie van Gillis Vertrecht als secretaris van de parochie van Heer-Arendskerke op het eiland van Zuid-Beveland; Louis Meldijck, de bode van de stad Goes gehuwd met Maria Vertrecht voor zichzelf als met procuratie van meester Jacob van Laecken, schoolmeester van Heer-Arendskerke mitsgaders Francois VertrechtRobbrecht Louel, te LeidenEis tot schifting, scheiding en verdeling van alle goederen van Maria Vertrecht en toewijzing van de helft van de erfenis met profijten, baten, enz.21-06-1658
Sara van Tol, jongedochter te Den HaagMathijs Palm, te Rotterdam en gehuwd geweest met Joanna van Tol zaligerOndanks het accoord waarbij de interest van het door de suppliante belegde kapitaal, afkomstig uit twee erfenissen, als alimentatie voor zijn kind was bestemd, tracht de tegenpartij het kapitaal zelf in handen te krijgen: derhalve verbod verzocht op sommaties en procedures die strijdig zijn met de overeenkomst26-07-1653
Sacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.24-04-1651
Rufina Bick, weduwe van wijlen Johan Vereijs, wonende te RotterdamHugo van Sonnevelt, baljuw van St. Huberts Gerecht en schout van Noord WaddinxveenTegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 995 gulden, met rente tegen 4% per jaar sinds 24-05-1715 en de kosten hierom betalen, wegens de koop van een partij land, groot 5 mergen, gelegen onder Noord Waddinxveen in Peulijen, belend: ten noorden Cornelis Groen en ten zuiden Dirk Raat15-05-1715
Robbert Patridge, koopman te Rotterdam.Jan van Twedde, voor zijn Compagnie; Vincent Paets; Willem Snel; Benjamin Wart; Hermanus van Rijn; Anthonij van Vollenhove en Willem van Rijckevorssel en Hermanus Schuurman, allen kooplieden in Rotterdam en crediteuren van Isaacq Ketelaar (eiser).De tegenpartij is in een vonnis van 5 en 9 april1720 verklaard tot goede opposanten. Suppliant is ontzegd de eis en conclusie. Hij is het er niet mee eens en verzoekt nieuw mandament.12-06-1720
Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten27-05-1653
Pyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn15-09-1657
Pieter van Waesbergen, boekdrukker te RotterdamJan Naranus, eveneens boekdrukker te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen dat exceptie declinatoir van de suppliant verwerpt, die wegens drukke werkzaamheden en vakantie van het hof niet tijdig beroep heeft ingediend en verzoekt om ontheffing14-09-1654
Pieter Pietersz van Butterberch, stuurman wonend te Rotterdam en gehuwd met Maertje Jans, enige erfgename van haar overleden zuster Geertje JansJan Wesselsen, glazenmaker te RotterdamNa aanvaarding van boedel en verkoop van goederen weigering tot het geven van inzicht in de adminstratie en overleggen van het testament van Geertje Jans (kopie), dat notaris Sonnevelt te Rotterdam evenmin wil leveren06-01-1651
Pieter Bos, meester bakker, wonende in Den HaagJohan van Ravesteijn, koopman te RotterdamBij het vonnis van 16-04-1715 voor Schepenen van Den Haag is suppliant ten onrechte veroordeeld. Daarom richt hij zich tot het Hof en vraagt relief d'appèl jegens de indebite interjectie, verheffingen en prosecutie van de appellatie14-05-1715
Piere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen13-04-1657
Olivier Cauwijn, brouwer in de Hollandsche Thuyn te RotterdamNiclaes Vogel, notaris en procureur te Rotterdam en tevens compagnon in de brouwerij, alsmede Claes Brocher voor een achtste compagnonTeruggave van de weggenomen schuldboeken13-11-1651
Nicolaes Vogel te RotterdamJan Pietersz Graukous, schipper te Zaamslag in VlaanderenEen schuld die niet kan worden geïncasseerd van de tegenpartij die tegenwoordig niet in Rotterdam, maar wel in andere plaatsen in Holland en Zeeland zijn waren op de markt brengt15-12-1653
Mr. Jan van den Burgh, advocaat voor dit Hof. cum suis: Jan van Ravesteijn, koopman te RotterdamGerrit van der Kaede (Kaade) en Anna van Leeuwen, echtelieden gewoond hebbende te Delft.Gerrit van der Kaede (Kaade) en Anna van Leeuwen, echtelieden gewoond hebbende te Delft, zijn met medeneming van al hun bezittingen vertrokken uit Delft en Vianen, en dus failliet gegaan.25-07-1721
Mr. Isaac (Isaacq) van Teijlingen, Raad in de Vroedschap van Rotterdam, en Etienne Paul Bouwer, wonende te AmsterdamMaria Bouwer, weduwe van wijlen Jean Jacques Coudere, wonende te AmsterdamTwee obligatiën, van elk 10.000 gulden, die de supplianten veilig willen stellen voor de aanspraken die de erven Jean Jacques Coudere zouden willen pretenderen. Twee obligatiën van elk 10.000 gulden die de supplianten veilig willen stellen voor de aanspraken die de erven Jean Jacques Coudere zouden willen pretenderen15-04-1776
Mr. Christiaen Prins, raad en vroedschap van Rotterdam: Jacob van Vredenburg met de voogdij over de kinderen van Willem van Vredenburg, bij leven raad en vroedschap van RotterdamNeeltje Cornelisdr., de weduwe van zaliger Coos Foppensz te Oud-BeijerlandEen achterstallig bedrag van drie jaar huur van een woning en landen in Oud-Beijerland te innen door een deurwaarder te machtigen alle gewassen, beesten en alle andere goederen van de tegenpartij in beslag te nemen01-04-1658
Mr. Balthasar Basius, advocaat en borg voor Matthijs Leendertsz, schipper van de St. Pieter en verweerder in het proces met Robbert Anderson als eiserDe reders van het schipUitvoering van het vonnis door het gerecht van Rotterdam ten onrechte gedaan plus het verbod hiermee door te gaan, aangezien de suppliant nadrukkelijk heeft ontkend ooit borg voor Robbert Anderson te zijn geweest13-06-1656
Mr. Andries Berlicom, secretaris van RotterdamEngelbrecht de Groot, wonend te Oud-PiershilVerzoek om beslag te mogen leggen op de gewassen op het land wegens achterstallige landhuur20-06-1653
Mr Gerard de Lange, burger en inwoner van Rotterdam.Dr. Greorgius Boudens, president Burgemeester van de stad Gouda en Baljuw en Schout van het land van Steijn en Willens.vonnis, dat de welgeboren mannen van Steijn en Willens hem hadden opgelegd op 04-12-172115-12-1721
Meester Hendrick Roos, Gerard Verburgh en Johan Meesters, allen wonende te Rotterdam en door de Schepenen van die stad geauthoriseerd om de boedel van wijlen Jan de Goede, in zijn leven ook gewoond hebbende te Rotterdam, te verkopen.Jacob Pieters Cool, Adriaan Florisz. van Dijck en Jan Cooij, allen wonende onder Hillegersberg, en wijlen Meester Cornelis Paats, in zijn leven burgemeester van Leiden; Elisabeth Paats, zijn dochter, en Meester Willem Paats, President Schepen van LeidenTegenpartij heeft van supplianten gekocht een woning met landen, gelegen in de Oudendijkse polder aan de Cleijweg bij Overschie, groot 34 morgen, welke voorheen was verkocht door wijlen Meester Cornelis Paats voornoemd. De kopers moeten aan suppliant betalen de kooppenningen met de rente in zodanige termijnen als in het koopcontract is vermeld. de familie Paats moet hetzelfde doen en betalen de kosten hierom gedaan.01-02-1715
Matthijs Oosters, koopman te RotterdamDe Assuradeurs: Van der Linden en Compagnie; Dirk Versteeg en Zoon;TammeBeth IJsbrandsz; Pieter Engelen en Compagnie; Hendrik Das; Cornelis Zeeman; Societeit van Assurantie in Rotterdam;Christiaan van Orsoij; Johannes Lankhorst per procuratie van Cornelis Jacob van der Lijn; Bruno Tiedeman Johannesz per procuratie van Valkenier en Compagnie; Jan de Wit; Hendrik de Wind en Zoon; Hermanus Asschenberg; Bosch en Compagnie.Vonnis schepenen van Amsterdam 1/2 -11-1775, De Assuradeuren weigeren te betalen29-11-1775
Maria Lena Wels, weduwe van Cornelis van Veen, te Rotterdam.Pieter Verkerk, schipper in dienst van de bewindhebbers der Oost Indische Compagnie te Rotterdamverbrekening van de trouwbelofte nadat de suppliante zwanger was geworden: Dat voornoemde Pieter Verkerk werde gelast en bevolen met de suppliante te trouwen "in facie ecclesiae" of "coram judice".27-02-1775
Maria Catharina van Dorp, weduwe van wijlen Michiel van den Bergh, te LeidenMr. Jacob Heijns, Raad en Burgemeester van Leiden; Jacob Hartjens, koopman te Amsterdam; Jacob de Tombes te Utrecht, oud schepen van Rotterdam en Drossaard van Amerongen; allen executeurs van het testament van Jan Izaac Fremeaux, gehuwd met Johanna Catharina van Velzen, dd 11-04-1766 verleden voor notaris Jan Ardinois, en Catharina Jacoba Westerveen, weduwe van wijlen Mr. Pieter Jan Fremeauxerfenis/testament/codicillaire dispositie06-03-1775
Margaretha van Son te Dordrecht, eertijds weduwe en boedelhoudster van Jan Benion, in zijn leven koopman te Schiedam, en als weduwe van Rochus van Noortwijk, voor haarzelf en recht hebbende van Eduard van der Gon, Raad en Vroedschap en Oud-burgemeester van SchiedamDaniel de La Motte, koopman te RotterdamDe onkosten van het proces over 945 guldens en 2 stuivers: restant: 395 guldens en 2 stuivers.20-06-1721
Marcus Moodt, Schots koopman te RotterdamTobias Houwel, Schots schipper wonend te Aluwa (Alloa)De suppliant wil de achterstallige schuld van de tegenpartij invorderen door beslag te laten leggen op diens schip inclusief lading, genaamd de St. Jacob06-07-1656
Louys Jannot, consul van de Franse natieJacques Fernandes, bankroet uit Frankrijk vertrokken en tegenwoordig wonend te RotterdamBezwaar tegen de ordonnantie van de schepenen van Amsterdam waarbij een slinks verzoek van de tegenpartij - inhoudende laster tegen de suppliant - zonder nader onderzoek is ingewilligd27-03-1656
Klaas de Groot te RotterdamWillem de Molder, gewezen schipper op het schip "Africa". en mr. Boudewijn Jongkind, secretaris van Gouda en Hendrik Houtam, bode van GoudaAppel tegen het vonnis van Schepenen van Rotterdam, dd 13/15 april 1768, betreffende een rekening voor het transport van 238 slaven naar America, en het lossen daarvan in een franse kolonie, 952 _500 =1452 gulden19-05-1768
Juffrouw Elysabeth van Amerongen, mondige dochter van Francois van Amerongen, bij leven koopman te Rotterdam, mitsgaders Mr. Hugo de Roy, de gekozen voogd van supplianteMr. Philip van Lanschot, te Alkmaar als voogd van de goederen van drie kinderen van de heer burgemeester van LanschotTerugbetaling som (f 500,-) aan de suppliant20-01-1657
Juffrouw Alida Hofflant, de weduwe van Daniel Clarke, bij leven koopman te RotterdamPieter Adriaensz TollBetaling van een som plus rente op basis van een obligatie wegens geleverd goed aan haar man21-12-1654
Joost Botlek, gehuwd met Pietertje Jacobs; Jan Albertsz gehuwd met Jannetje Jacobs tesamen wonend te Rotterdam; Michiel Spiegelburgh gehuwd met Feitje Jacobs te Hoorn en Steven Cornelisz als man en voogd van Marritje Jacobs te Rotterdam, allen erfgenamen ab intestato van Govert ten Bacq, hun broeder in dienst van de Oost-Indische Compagnie en verongelukt op het schip RobijnAgatha van Diemen te Amsterdam, ca. twaalf tot veertien dagen gehuwd geweest met Govert ten Bacq in PerziëBevel aan tegenpartij de staat en inventaris van alle middelen, goederen en effecten in te leveren
Johannis Mulder te Rotterdam, via zijn oom Cornelis Bosch onder contract, met Manuel Spranger, Adriaen Gerritsz en Jacob Faes, kooplieden te AmsterdamVrienden en erfgenamen van wijlen Cornelis Bosch, echtgenoot van joffrouw Cornelia AdriaensdrEis tot beslagname van goederen wegens het niet nakomen van het contract met Johannis Mulder22-02-1653
Johannes di Jacob Galdar, koopman te RotterdamPije, Rich en Wilkizon, kooplieden te Amsterdamuitspraak Schepenen van Amsterdam dd 2/8 november 177416-01-1775
Johannes Boels Koopman te BruggeCornelis Anselmus, kuiper te Rotterdam en Cornelis Hartog, koopman te Rotterdam, met procuratie van Jan Bos, schipper van Sluis in Vlaanderen.het vonnis van de schepenen van Rotterdam dd 16 julij 1776 / 1 augustus 1776.16-09-1776
Johanna Wilhelmina Langenberg, weduwe van wijlen Coenraad Metelerkamp te Hillegersberg als moeder en voogd over Coenrada Metelerkamp, minderjarige jongedochter te RotterdamFrancois Bollenois, en Abraham Bollenois zijn vader, te RotterdamFrancois Bollenois heeft Coenrada Metelerkamp bezwangerd, en haar moeder vraagtn aan de vader van Francois 600 gulden (defloratie) 100 gulden (bevalling) en 3 gulden per week totdat het kind 18 jaar oud is, en zelf de kost kan verdienen02-02-1775
Johan van Weel, notaris en procureur te Rotterdam, met actie en transport van Jan Gruninger die last en procuratie had van Humphrie Davie, koopman te RotterdamGerrit Hartinck, te BreevoortAchterstallige schuld die de supplianten willen terugvorderen door beslag te leggen op een tegoed dat Hartinck eerstdaags in Den Haag zal komen opnemen01-02-1653
Johan van Weel, als procureur van de kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris van Jan Jacobsz Palm en voogden te Rotterdam, als gedaagde en debattant voor het gerecht van RotterdamJan Terhaven, als impetrant van een mandement in cas van cessie en gedetineerde, mede aldaarAbusief vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij in het mandement is geïntervenieerd21-12-1656
Johan van Someren, als curator over de boedel van Gerrit van Rooijen (Roijen).Pieter van Rooijen (Roijen), wonende onder het ambacht van Cool; Elisabeth van Rooijen, huisvrouw van Balthasar Prins, procuratie hebbende van haar man, en willemina van Roijen, meerderjarige dochter, wonende in Rotterdam, tesamen kinderen van de voornoemde Gerrit van Rooijen en erfgenamen onder beneficie van inventaris.Tegenpartij moet aan suppliant geven de schuldrentebrief van 2.000 gulden die zij op de hypotheek hebben van een pand op de Binnenweg, zodat hij dit pand kan verkopen en daaruit de getaxeerde meubelen kunnen gevonden worden.26-02-1715
Johan van der Heyde, koopman in Den Haag, met actie en transport van Nicolaes du Chemin, koopman te RotterdamNicolaes van Terlingen, te RotterdamEen verjaard vonnis ten laste van de tegenpartij aan de suppliant te voldoen met een interest van acht procent vanaf de vonnisdag tot en met de dag van voldoening26-01-1657
Johan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)26-08-1654
Johan van de Velde, koopman te AmsterdamJan Pedi, koopman te RotterdamBeschuldiging van oneerlijke praktijken en niet nakomen van een vermeend contract door tegenpartij. Suppliant verlangt bewijs hiervan te leveren aan de Kamer van Assurantie in Amsterdam of aan het Hof op straffe van eeuwig zwijgen en silentium20-05-1651
Johan Rogge, wonende te RotterdamDe meerderjarige erfgenamen en voogden over de minderjarige erfgenamen van Matthijs Snoek, Hendrik Snoek getrpuwd met Agtha SnoekMatthijs Hendrik jn kinderen van Annetje de Haan volle zuster van wijlen Johan de Haan de oude in zijn leven viceadmiraal ter zee van deze stad allen te samen de naaste vrienden van Johanna Reijnst, nagelaten kind van wijlen Agatha de Haan, verwekt bij Cornelis Reijnst zaligerErfenis kwestie: Johan de Jonge zaliger heeft op 17 Juli 1687 zijn testament gemaakt Hij heeft tot zijn enige erfgenaam benoemd zijn nicht Johanna Reijnst vernoemd. Nu wil Lucas Adolph Engelhart, die getrouwd is met Agatha Claassen de Haan, aanspraak maken op de helft van de erfenis omdat bij de familie van testateur van vaders zijde , andere namen die in dit rekest voorkomen zijn: Haesje e Haan; Alida Bickers van Zwieten weduwe van Lambert Reijnst; Cornelia cleijnmeel ; Jacob Verrijn , getrouwd met Alida Cleijnmeel en Hillegonda Cleijnmeel.26-03-1715
Johan Meursman, koopman in RotterdamMaria van Helburgh, weduwe van wijlen Martin Crookeen wisselbrief van 800 gulden14-06-1718
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in