Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
van Rau ActieAssueris Cornelis, graaf van Spangen etc. etc.De dijkgraaf en de gezworenen van de polder"Den Grooten Block" onder Ooltgensplaat op het eiland van OverflakkeeDe rente van 9200 gulden @ 5 % 'sjaars betaald tot en met 10 junij 1722.
Mandament van arrest en Executie te zien decernerenAssueris Cornelis graaf van Spangen, als enige universele erfgenaam van wijlen Assueris Hendrik, graaf van Spangen, in zijn leven heer van Ter List, etc.Philip van Borsselen van der Hooge, nu wonend te Brugge in Vlaanderensom gelds, te weten : 561;5; 8 jaarlijks sedert 11 april 1697, over de jaren 1711 t/m 1719
Mandament van arrest en rau actieAssevedo Gonsales, portugees koopman te AmsterdamLopes Antoni Gomes, wonende te AmsterdamEen grote partij suiker, in beslag genomen door de portugese inquisitie
Mandament penaal met edictAsser Ephraim,wonende te AmsterdamEmanuel van Gelder, wonende te DusseldorfBezwaar tegen de vonnissen d.d. 02-09-1727 en 17-02 1728 door schepenen van Amsterdam gewezen en tegen een onrechtmatige dagvaarding voor de schepenen van Hardewijk d.d. 31-05-1728 inzakehet verzilveren van een lot uit de Hardewijkse loterij
Mandement van AnticipatieAsser Ephraim te AmsterdamIsaek Faesch als gemachtigde van Johan Martijn de Kon en zonen, kooplieden te FrankfurtDe kosten van het schepengerecht te Amsterdam
Mandament van arrestAsser Ephrahim, wonende te AmsterdamBurgemeesters van HardewijkWeigering om uitbetaling van een prijs van 10000.- gulden die gevallen was op een lot uit de Hardewijkse loterij
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieAsarius Maertensz, mr. schrijnwerker wonende te Heerlen, gedaagdeJacob Benning, secretaris van Heerlen, Albert Simonsz, eisers Adam Willemsz Rosekrans, eiser en requirantBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Heerlen gewezen d.d. 20-06-1640 en 24-06-1638 betreffende een niet genoemde zaak
Mandement penaalAryen Laurensz van Moerkerkenm wonend te Strijen als recht hebbende een derde deel van de erfenis na het overlijden van Lauris Jansz van Moerkerken, zijn vader zaligerLeenderr Cornelisz Scheen en Quirinus van Strijen met procuratie van Alewijn van der Woert met actie en transport van Adriaentje Lourens, de zuster van de suppliant; mitsgaders de schout en het gerecht van Strijen, inclusief de weesmeesters als oppervoogden van de onmondige kinderen van Jan Laurensz van MoerkerkenAfzien van verdere procedures en de verkopingen als kwalijk en tenonrechte te beschouwen totdat de beide partijen de bevelen penaal volgende door het hof zijn gehoord
Mandement van Appel, gratisAry Middelkoop bevorens gerechtsdienaar van t'Hage en als nog wonende in Den HaagAry van Gelder, de substitut schout bij Justitie in Den Haag - rekening en antwoording voor inkomsten van de dienaars van JustitieBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Den Haag inzake achterstalige loon van de suppliant die moest afstand van zijn post te doen
Mandement van Rau ActieAry Jacobse (Jacobsz) van den Bergh (Berg), echtgenoot van Jannetje GijsenJan Pieterse Blonk wonende te Bleiswijjk; Willen Dirkse Berkel, wonende te BerkelTestament van wijlen Pieter Pieterse Blonk gewoond hebbende binnen de Ambacht van Berkel gedateerdd 18-06-1714 voor notaris Nicolaes Coster. Aan Suppliant gelegateerd goederen en 1600 carolus guldens tot 20 stuivers het stuk. Na hun overlijden aan de zoon Jacob Arents van den Bergh. De enige universele erfgenamen zijn de tegenpartij en waren niet bereid om 1600 carolus gulden te betalen aan de suppliant. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij het bedrag te laten voldoen.
Mandement van arrest op goederen en penaalAry en Doe Jaspersz Alenburcht, mitsgaders de weduwe van Cornelis Jaspersz AlenburchPieter Ariensz Spronsen, wonende te 's GravelandBetaling van een achterstallige som uit de opbrengst van in beslag genomen goederen van de tegenpartij, waarbij het gerecht van 's Graveland op de hoogte is gebracht van belastingen, bezwaringen en verkooppenningen
Mandament van arrestArtus le Breton, koopman te Den HaagLamorall Loets, de weduwe van, ritmeester in dienst van dit landBeslag op roerende goederen Lamorall Loets, nadiens overlijden, in verband met een schuld van fl. 2737-15-0
Mandament van arrestArthur Woodwart, engelskoopman, wonende te DelftMr. Johan Southwood, engelsman wonende te LondenBeslaglegging op eigendommen van tegenpartij die als onderpand dienden voor de tegoeden
Mandament relief d'appelAron Uriel Cardoso,koopman te AmsterdamDirecteuren van de maatschappij van assurantie discountes en beleningen te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 april 1747 door commissarissen van zeezaken te Rotterdam gewezen het verwerpen van het civiel rekest d.d. 28 januari 1747 van de overheid verkregen
Mandament van appel met de clausule van attentatenAron Jacobs, wonende te AmsterdamBroers en zusters van wijlen Abrham Nathan, compagnon van de suppliantBezwaar tegen de dispositie van schepenen van Amsterdam d.d. 5-10-1729 en tegen het voortijdig uitvoeren daarvan, ongeacht het fijt dat suppliant appel heeft aangetekend
Mandament van rau actieAron Capadoce koopman te Amsterdam tezamen of mede handelend voor de andere erfgenamen van Hanna Machado, gehuwd geweest met Joseph CapadoceBroers en zusters van Hanna Machado en/of hun erfgenamen, allen kinderen of kleinkinderen van Antonio Alvarez MachadoOnenigheid over het eigendoms bewijs van een huis
Mandament in cas relieff d'appelAron Abrahamsz, wonende te Amsterdam voor zichzelf en voor de compagnie van Aron en Simon AbrahamszJacob Cromhoet, Heer van Nieuwerkerk, wonende aldaarBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 07-12-1724 inzake de proces en executiekosten bij de quittering van een Westindische Actie door Godefridus Cromhout
van ReformatieAron Abrahamsz en Simon Abrahamsz, kooplieden te AmsterdamPieter Graver en zoonenhet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 16 maart 1717. Betreffende wisselbrieven door Tobias van Hoorn ter waarde van 1391 gulden 12 stuivers en 8 penningen
Mandement in Cas Relief d'AppelArnsteiner en Compagnie, kooplieden te Wenen, doch domicilium gekozen hebbende de huizen van gebroeders Cohen, kooplieden te AmsterdamStaedel en Ruhle, wonende te Amsterdam, kooplieden; Michael Luber, advocaatBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam inzake liquidatie van de openstaande rekeningen, misleiding en misbruik van de fidutie. Alle brieven, boeken, chartres en papieren van de eisers, betalen van de schade en interesten
Mandement in Cas d'AppelArnout Plempfonteijn en Claes Nieuhoff, executeurs van het testament van wijlen Johannes EnsChristiaen Lamberts, voogd over Lambertus Brouwer, minderjarige zoon van wijlen Pieter Brouwer, in zijn leven boekhouder in dienst van de Oost Indische Compagnie, en Wijna Ockers, administrateurHet vonnis van het Gerecht te Amsterdam dd 20-01-1717 waarbij de supplianten werden gelast aan de tegenpartij een staat en inventaris onde eed van de boedel die door Wijna Ockels en Johannes Ens gezamenlijk bezeten was.
Mandement van Rau ActieArnout Plemfonteijn te Amsterdam, erxecuteur testamentair van Johannes Eus, in zijn leven Baljuw van Batavia, overleden te Amsterdam; Claes Nieuwhoff te Amsterdam mede executeur.Barent Kaascooper te Rotterdam, in zijn leven buiten de stad Rotterdam gewoond hebbende; Clara Catharina Stomplius, weduwe van BarentEen niet betaalde schuld. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij de schulden inclusief de renten te laten voldoen.
Mandament van arrest en penaal op de goederen en effcten, van Petit, die berusten onder OudetArnout en Pieter Houthem, kooplieden te Amsterdam, met de procuratie Jan de Licht, koopman te ParijsSr Petit, koopman te Parijs, Jacques Oudet, frans koopman in HollandBetaling van een wisselbrief van 320 Kronen, tot 60 stuivers Fransgeld het stuk te betalen aan Gendert Kerckeringh
Mandement van arrest op goederenArnout de Witte, koopman te Antwerpen in compagnie met Samuel van Surck (zaliger) en Hans Schmeys, koopman te KoningsbergenHans Schmeys, koopman te Koningsbergen en de erfgenamen van Samuel van SurckSuppliant wil beslag laten leggen op de juwelen van de tegenpartij - als onderpand in diens beheer - totdat deze de achterstallige schuld heeft voldaan, nu hij naar Hamburg is vertrokken
Mandament in cas relieff d'appel met de clausule van inhibitieArnout CraijvangerWillem BrooksNiet genoemde zaak
Mandament van arrest en rau actieArnoud Pieter Bleesen qq. koopman te AmsterdamPieter Albert van der Meer, goeverneur van SurinameVerzoek om beslag op salaris en emolumenten van Pieter Albert van der Meer, waarmee hij zich garant had gesteld om in vier termijnen een bedrag van 2400,- gulden te betalen, waarmee hij in gebreke bleef
Mandement van arrest op personenArnoud Huybertsz, koopman te AmsterdamHendrick Fransz van Thole, schipper op het schip de Vijffhouck te AmsterdamArrest van de tegenpartij plus de restitutie van de waarborgsom (2000 dukaten) voor het begin van de reis
Mandament van rau actie met de clausule van edictArnoud en Francois Noël, kooplieden te AmsterdamHermanus Rietveld, en consortenNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandement poenaalArnoldus Vermker, commis van 's Lands ammunitie van oorlog te Kortrijk, gehuwd met Dina Debora BoersGillis Nicolaes Boers (gehuwd geweest met Margareta du Mortier), vader en moeder van de vrouw van de suppliantde legitieme portie van de erfenis van margareta du Mortier, die overleden is in december 1704
Mandament penaal en rauw actieArnoldus van Rijn, notaris, wonende te Overschie voor zichzelf en als vader en voogd over zijn twee minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Niesje Swanenburg geborenCornelis Oudermans, makelaar te RotterdamOnmachtigheid in aflossing van hyptheek op twee huizen af te doen aan Agneta Catharina Tierens, weduwe van Johan van der Heijden. Willem de Wijs ook wonende te Overschie wil de opbrengst die de makelaar biedt overschreiden en nu wil de suppliant de verkoop ongedaan maken
Mandament van appel met de clausule van inhibitieArnoldus van de Walt, wonende te AmsterdamCharles le Maistre,koopman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 03-09-1760 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake quasi gekochte 20 1/4 vaten rode wijn
Mandement van AppelArnoldus van Brekelencam, pachter van de gementelijke Lands imposten, wonende te Den Haag, gehuwd met wijlen Femmetje van Son; zeven kinderen (gen namen genoemd)Felix du Sart, Meester Steenhouwer te Den Haag, gehuwd met Uphemia Brekelencam, dochter van suppliantSuppliant is oneens met de uitspraak van Schepenen van Den Haag van 23 juli 1715 de tegenpartij 500 gulden te moeten betalen betreft huwlijksgift.
Mandament van rau actieArnoldus ter Croije, arts te 's Hertogenbosch en wonende aldaarCornelius Coetzier en C. E, Boon echteliedenNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van arrest en rau actieArnoldus Seeuwen,wonende te Rotterdam, met procuratie van Nicolaas Joseph van Miert, wonende te Bergen ( HenegouwenDe weduwe CugnijBbetaling van een schuld van 1150 Brabantseguldens + 4% rente
Mandament van willig decreetArnoldus Meijlincq en Benedictus Steenhoff, kooplieden te Amsterdam als gemachtigden van de vier kinderen van wijlen David Redoch, allen wonende op Curacao, gezamelijke erfgenamen voor de helft van de nalatenschap van hun oom Jacob RedochGeenVerkoop op 13-10-1738 te Amsterdam van de helft van een koopmanshuis en erf op de Fluwelen Burgwal aan Dirk Steenhoff
Appointement in margineArnoldus Martini, gehuwd met Franchoise SeysDirck Seys; Alewijn van der Waert met laatste assurantie hebbend van de kinderen van Wouter Seys, als man en voogd van Maria Seys van de kinderen en erfgenamen van Jan Wouter SchildersAppointement in margine waarbij Cornelis van Hijseledoorn als procureur verordonneerd is alsnog binnnen drie dagen te wisselen (van stukken) en acht dagen daarna de zaak opnieuw te bepleiten in het volledige college van de raad
Mandament in cas relief d'appelArnoldus Lieshout, wonende onder de heerlijkheid Zevender, schipper van Cabauw vice versa (heen en terug)De raad van de stad SchoonhovenBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Schoonhoven inzake arrestatie van de suppliants schip en goederen, liggende bij de waag binnen de stad Schoonhoven
Mandement van Rau ActieArnoldus Lader wonende te Haarlem, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Caatje van Hadde, vader en voogd van zijn minderjarige kind (geen naam genoemd). Wijlen Margaretha van Blenckvliet weduwe van Johan van der Cloot heeft op 18 mei 1706 per testament bij notaris Blockerus te Rotterdam, gerelateerd aan de 3 nagelaten kinderen van haar neef, Jacobus van Hadde, t.w, Jan van Hadde; Anna van Hadde gehuwd met Jan van Dijck (of van Eijk); Caatje van Hadde, gehuwd met Arnoldus LaderLaurens Schijn en Adriaan van Alkemaar beide wonende te Rotterdam, beide administrateurs van fidei - commissaire goederenEen erfenis kwestie, suppliant verzoekt her Hof om de tegenpartij te beverlen een bepaalde som uit te keren van de ingekomen som geld
Mandament relief d'appelArnoldus Hanzen c:s: qq. wonende te LeidenJohannes GockelsBezwaar tegen de uitspraak d.d. 22 juli 1747 door schepenen van Leiden uitgesproken inzake vverleend nihil m.b.t. overgifte van documenten
Mandament van arrestArnoldus François Koops,wonende te LeidenArij Simonse Blockland, wonende te LinschotenNalatigheid in betaling huur van een boerderij met land gelegen aan de Zuidzijde van de lange Linschoten
Mandament om actie te institueren en in cas van indemniteit en rau actieArnoldus Boers, koopman in wijnen te s'GravenhagePaulus Kruijk, mr. timmerman, Abraham de Kock, mr. metselaar, Marcelis Verhorst mr. glazenmaker, Jan Oomen mr. smid, Pieter van der marck mr. rietdekker, allen wonende te WateringenOnbetaalde rekeningen over arbeidsloon en materialen betreffende reparaties aan de herberg genaamd "de Vergulde Rscam" toen nog in bezit van de vorige eigenaar jan Heket, over wiens insolvente boedel Dirk Soutman als curator was aangesteld
Mandament van debitisArnoldus Beck, koopman te Rotterdam als executeur testementair en voogd over de minderjarige erfgenamen van Margaretha SlaatsMeerdere debiteurenNalatigheid in voldoening van verschillende soorten van schulden
Mandament van arrestArnold Lus, ontvanger van de contributies in Oost Vlaanderen, wonende in Den Haag, schuldeiser van Sr. Gisberto de la Porte, koopman, wonende te Luik r.Pieter van Blauwensteijn, heeft een schuld aan De la PorteHet verhalen van een bedrag van 218 3/4 Nieuwe jacobussen via een wisselbrief d..d. 01-11-1649, op een derde persoon, die aan tegenpartij geld schuldig is.
Mandament relief d'appelArnold Philip Fredrik Sluijter, wonende te Rotterdam, ddoch thans gegijzeld onder het raadhuisJohannes Lambertus Sluijter, koopman te Amsterdam, vader van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d..d. 2 januari 1789 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake arrest en gijzeling in een schuld van 4950.- gulden
Mandament van rau actieArmmeesters van LeimuidenArmmeesters van Rijnsaterswoude, armmeesters van kalslagenGeschil over het onderhoud vam drie kinderen van Willem Maartenszn van der Linden , geboren te Leimuiden genaamd: Marietje, Grietje en Maarten
Mandement van Rau-ActieArmbezorgeren van de Rooms-katolieke gemeente te LisseArmmeesters van Hillegom en parochie van de Rooms-katolieke kerk- gemeente Hillegom. Bestuurslid Pieter van NieropOnenigheid tussen de parochie te Lisse en de parochie te Hillegom over onderhouding van de armen ingeval bij verhuizing van een gemeente naar andere. Actie van indemniteit. Huisgezin van Jan Lemmers
Mandement van penaal en van Rau-ActieArmbestuurders te DefshavenHendrik Wouter van Driel, te Delfshaven- de directeur van de loterijDe Armbestuurders te Delfshaven- toegestaan het in werking brengen van geld negotiatie bij wijze van lotery, bestaande de eerste uit 3.300 aandeelen of prijzen zonder nieten en 24 premien, verdeelt in drie klassen, speciaal van alle voordelen uit de loterij ten profijte van de armen. Bezwaar tegen criminele handelingen van de directeur Hendrik Wouter van Driel, te Delfshaven, inzake de loterij, welk hij heeft verdubbeld en getekend met letter A - dubbele loten
Mandament van arrestArjen Jansz Baes, Jacob Jansz Baes, broers beiden wonende te GouderakNeeltje Jacobs, weduwe van Adriaen Maertensz den Boer, Maerten Arjensz den Boer, borg en principaalBeslag op goederen van tegenpartij in verband met een schuld
Mandament om rekening, bewijs reliquaAris janszn, wonende te Schoorl, zoon van Jan Reijrsz, die een voorzoon was van Arianne Maertensdr, Dirck Jansz, Willem Jansz, Cornelis Jansz en Cornelis Jacobs gehuwd met Trijn Jansdr, allen kinderen van Jan Cornelis, Lijsbeth Jacobsdr, Willem Corneliszn, , gehuwd met Guertgen Jacobsdr, de 5 kinderen van Willem Jacobsz en Jan Baaker, grootvader van moederszijde en voogd van alle fideicommissaire erfgenamen van Cornelis Wi;;emsz Soppol en Adriana MaertensDe tegenwoordige diakenen en de koster van de gemeente SchoorlWeigeren van het fideicommis liggend op de nalatenschap Cornelis Willemsz Soppos en Adriana Maertens, volgens testament d.d. 17-03-1597
Mandament in cas relief d'appelAris Cornelisz, OlieslagerMaritge Pieters KloppersdrBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Alkmaar gewezen d.d. 01-07-1636 inzake het niet nakomen van trouwbeloften
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieArijzen Sijmen Scotijs, de kinderen van Cornelis Pietersz, de kinderen van Aelbrechts Sijmonsz, Dirck Dircksz van Arijen Corneliszn Groes, ingelanden van Nieland, Sammen en de Bosmolenlandenen de gecommitteerden van de Nieuwe en Oudelanden in de eigendommen met de Sammen en de BosmolenlandenCornelis Jansz Bestert , ontvanger van EgmondBezwaar tegen het vonnus door schepenen van Egmond-Binnen gewezen d.d. 21-03-1635 inzake onderhoudskosten van de tenen heiningen in het gebied
1...157158159...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in