Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
721 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 721 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Woutera Kivit, weduwe van Jan Miliet, wonende in Den HaagDe weduwe en erfgename van Bartolomeus van den Brande, gewezen makelaar te Rotterdam, en nu hertrouwd met een zekere van EijckBetaling van achterstallige provisie en logieskosten terwaarde van respetievelijk1688,- gulden en 750,- gulden22-12-1723
Wouter van Loon qq. wonende te RotterdamTeunis Broek, schipper Jacob Borret, koopman te DordrechtBezwaar tegen de vonnissen d.d. 29 augustus 1748 door commissarissen en zeezaken en d.d. 17 september 1749 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding, door aanvaring van schepen opgelopen05-11-1749
William Norton, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantiën ect. der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 600,- gulden met rente en borgstelling via een aktie in de bovenstaande Compagnie22-08-1724
William Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens08-09-1766
WillemThomson, wonende te Rotterdam c.s. eigenaard van goederen in het schip Fortuijn van Peterburg, liggende in Medenblik, onder schipper Jan CorneliszHendrik Brouwer, hoofdofficier Cornelis van der Wolff, burgemeester, Jan Cornelisz schipper en burgemeesteren van MedenblikHet aan den deurwaarder van het Hof van Holland onmogelijk maken om een mandament te exploiteren en ten uitvoer te brengen18-01-1734
Willemetta Swanevelt, weduwe van Gerrit van Eijek en de erfgenamen van Anna van Swanevelt gewezen brouwster in Brouwerij 't Hart te RotterdamDiverse debiteurenOnbetaalde rekeningen voor bierleveranties en dergelijke05-10-1723
Willem van Klinkenberg, solliciteur militair in Den HaagGeorge Hamilton, voormalig Generaal Majoor ten dienste dezer lande, vermoedelijk wonende te RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen te Den Haag,d.d. 12-11-1728 inzake schulden, gemaakt door de tegenpartij tijden zijn dienst in een Schots regiment07-01-1729
Willem van der Hoeve R.O, baljuw te WoerdenJohan Christiaan ten voever, uitgever van de Zuid-Hollandse krant, wonende te WoerdenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 6 april 1784 door schepenen van Woerden gewezen inzake afwijzing om verzoek van detectie, i.v.m. injuriën de gemeente Rotterdam betreffende, te herzien21-04-1784
Willem van der Ham c:s:Hendrik van Diest, heer van Zegwaart en Palesteijn wonende te Kleef, Joan Ozij, koopman te RotterdamVerzoek om beslag op persson en goederen van Jan Ozij i.v.m.nalatigheid in de aflossing van een obligatie Hendrik van Diest moet een resterend bedrag met rente voldoen17-02-1750
Willem Thomson, wonende te Rotterdam, handelend voor Maria Schepers, weduwe van Jacob Noortheij, Raad en burgemeester van Rotterdam, eigenaar van een vergaan schipGerrit Goekoop, secretaris en substitut strandvonder van Goederede en WestvoorneWeigering om de opbrengst van de restanten van het schip en goederen over te dragen09-10-1727
Willem Thomson, koopman te Rotterdam lals vertegenwoordiger van een aantal mede koopliedenHendrik Brouwer, hoofd Officier van Medemblik en de burgemeesteren van MedemblikVerhindering van het uitvoeren van een vonnis van het Hof van Holland d.d. 18 01-173415-04-1734
Willem Snellen voor zichzelf en handelend voor Benjamin Ward, beiden kooplieden te Rotterdam die samen een compagnonschap hadden gevoerdDe erfgenamen van Pieter van Hoorn, koopman te AmsterdamNalatigheid in betaling van een voor de supplianten verkochte partij bokking, waarbij het vonnis d.d.08-05-1736 gewezen door schepenen van Amsterdam in hun nadeel uitviel11-09-1736
Willem Romeijn, baljuw van Capelle op den IJssel, Philip Jacob van Cloon, oud schepen van Rotterdam, Dominicus Roosmale, gedeputeerde in het college der admiraliteit op de Maas. Willem van Hogendorp, raad en burgemeester van Rotterdam ect. Johan Tummers, secretaris van Rotterdam, allen voogden over de minderjarige zoon van wijlen Mr. Dirk Groenhout, Heer van Capelle op den IJssel, raad en burgemeester van RotterdamMr Aenout van Zuijlen van Nijevelt, baljuw en dijkgraaf van SchielandHet onbevoegd dagvaarden van Willem Verhage, waartoe zij niet gerechtigd waren daar Verhage inwonenr was van Capelle op den IJssel22-06-1725
Willem Munst, koopman te RotterdamTheodorus van der Burght, thans wonende te Terheijden in de Baronie van BredaNalatigheid in voldoening van geleverde goederen03-05-1736
Willem Kerkvliet, wonende te Leiden.Johan Casteleyn, koopman te RotterdamDe suppliant heeft een proces gevoerd tegen de tegenpartij voor Schout en Schepenen van het Ambacht van Beukelsdijk, oost en west Blomersdijkt genaam Cool. De suppliant eiste overlevering van een Ykerschuit die zijn eigendom was, maar door een ander aan de tegenpartij was gegeven (zoals de tegenpartij beweert). Het vonnis van 20 mei 1719 ontzegt de suppliant zijn eis en gebiedt hem de gearresteerde schuit aan de tegenpartij te geven en de kosten van het proces te voldoen15-06-1719
Willem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip14-07-1623
Willem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed17-05-1675
Willem Blauw, burger van RotterdamLaurens Willemsen Verpoorten, koopman te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-06-1675 door schepenen van Middelburg gewezen inzake in mei 1672 getrokken wissels uit Suriname28-08-1675
Wiljam Johnson, koppman van de England Court te RotterdamJan Henderiksen Brink, koopman te LeidenBetaling van drie obligaties voor geleverde koopwaren in 1648, tesamen 1127 gulden en vijf stuivers28-11-1650
Weesmeesteren van de stad Leiden eerst als gedaagden en Rau Actie en nu als rendanten van rekening en gedebatteerdenCornelis Coenen (Koenen) in zijn leven Raad en Burgemeester van Schoonhoven gehuwd met Sophia Stochius dochter van wijlen Matheus Stochius en Elisabeth van Rijsssen; Elisabeth Ambure, weduwe van wijlen Johannes Sstochius wonende te Rotterdam, voogdesse over haar minderjarige kinderen.Tijdens het proces in Cornelis Coenen overleden. Zijn weduwe zetr het proces voort. Suppliant wil beide processen tegelijk voortzetten. Bij het Hof werd het afgedaan als concernerend. Suppliant wendt zich tot Sophia Stochum om de arrementen van het proces aan te nemen15-12-1716
Vrouwe MargrieteHugo Spieneng, koopman te RotterdamGeschil over de verkoop van de Hoge Heerlijkheid van de Vrijehoeve en de ambachtsheerlijkheid van de Vrijehoeve, Aarlanderveen en Gnephoek aan Spieneng18-07-1623
Van Twedde (zonder voornaam); Paats (zonder voornaam), beide kooplieden te Amsterdam.Bartholomeus de Groot, koopman te AmsterdamHet verzoekt om in een lopend proces te wisselen van stukken en een dag van pleidooi vant te stellen18-12-1716
van de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruijd van der Schelling, gesepareerde vrouw weduwe van Aart Stiermans, wonende te RotterdamNa mandament relief d'appel en verzoek om procureur acceptant te stellen, waarbij Geertruijd Schelling alles negeert, in verzoek om declaratie van kosten over te nemen11-02-1754
Van de Lande en Van Vliet, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echgenote van Aert Stiegmans, wonende te RotterdamVerzoek om andere procureur aan te stellen om de lopende procedure in cas relief d'appel af te ronden18-01-1753
Thomas Sanderson (Sander Son) en Joanna van Ackoij, echtelieden, wonend te 's-Hertogenbosch, als vader en moeder van hun thans innocente zoon Gerrit Sanderson (Sander Son), in gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Pot, wonende te Rotterdam.Anna Pot, wonende te Rotterdam.Door de krankzinnigheid van Gerrit Sanderson wordt hij nu onderhouden door zijn ouders. De ouders vragen nu een alimentatie van Anna Pot, totdat hij weer gezond is.18-07-1721
Thomas Jansz, wonende te Rotterdam gehuwd manN.N. Engeltgen, vrouw van N.N. (niet vermeld)Beschuldiging van vaderschap en dreigement, het kind thuis te bezorgen27-08-1648
Thomas Heijndrixse, oud schoenmaker, wonende te RotterdamAnnita Pieters, jongedochter, wonende in de Bankertstraat te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1643 door het gerecht van Rotterdam gewezen inzake beschuldiging onder ede van het verwekken van een kind en eis tot het krijgen van alimentatie11-06-1643
Thomas Craanmeester, arts te Amsterdam, zoon van Anna Carpentier en Johannes Craanmeester, Alide Roem, gehuwd met Oene Sisters van der Haven,dochter uit een eerder huwelijk van Anna carpentier en Simon Roem, erfgenamen van Maria Carpentier overleden in 1730, gehuwd geweest my Adriaan Bogaard overleden 1739 en moeder van Anna CarpentierGerrit van Leeuwen, gehuwd met Caatje Boogaard, nicht van Adriaan, wonende te Aarlanderveen Foppe ten Harder, gehuwd met Cornelia Bogaard, nicht van Adriaan, wonende te Keeter onder Capelle bij RotterdamTegenwerking bij opmaking van staat en inventaris van de nalatenschap door de beide nichten en echtgenoten i.v.m. rechten die zij menen te hebben op Alida Roem te gelasten te procederen om zijn gerechte helft van de nalatenschap vrij te maken04-11-1740
Theophilus Beeinham, engels koopman te Rotterdam, gemachtigde van Thomas Hamelton, en van Thomas Allis, ka[pitein van een engels oorlogschipMr. Willem Bits, schipper van de Sarach de AmbrouckGeschil over een restant van 900,- gulden van de betaling van het veroverde schip de "Sarach de Ambrouck"21-02-1645
Theodorus ven Beeck, wonende te Breda en Mr. Johan Diert, advocaat, wonende in Den Haag, echtgenoot van Catharina Goverdina van BeekMr. Jacob Wittrert, wonende te RotterdamOnenigheid over een 10 jaar na aankoop te voorschijn gekomen, Hypotheek op land, gekocht door Gerard van Beek, overleden vader , repectievelijk, schoonvader van de supplianten27-06-1729
Theodorus Schepman, medicinae doctor te Rotterdam, gehuwd met Josina van Heiningen, en als last en procuratie hebbvende van Leentje van Heiningen, weduwe Gerrit Brattem; vvan Jacob van Heiningen; Dirk Nagtegaal, gehuwd met Antje van Heiningen; Maarten de Wit en Willem de Knaap gehuwd met Leentje de Wit, nagelaten kinderen van Maarten de Wit, gehuwd geweest met Maartje van Heiningen. Te samen kinderen en Kleinkinderen en erfgenamen van Leente Willemse Graauw, in haar leven weduwe van Teunis van Heiningen als eigenaars van hunlieder huising, pakhuising en erf, staande en gelegen aan de Oostzijde van de Leuvenhaven binnen RotterdamWilhelmus de Monchij, azijnmaker , te Rotterdam, en buurman van supplianten.vonnis Schepenen van Rotterdam dd 23 november 1768 over de rooilijnen van de scheidsmuur tussen de huisingen van supplianten en tegenpartij19-12-1768
Theodorus Harper, koopman te Rotterdam, lasthebber van Mourits de Kavanagh, Generaal van zijne Koninklijke Majesteit van PolenElisabeth van Vrijbergen en haar echtgenoot Counseller Kennedy, wonende te DublinInbeslagname van goederen, gelegen in Holland Zeeland en Vlaanderen, als compensatie voor een lening van 4700,- gulden21-04-1724
Theodore Fransiscus de Meij, Raad en vroedschap en oud burgemeester en hoofdofficier van RotterdamDirck Dusselwerff, wonende te RotterdamVoortzetting van het proces na overlijden van de procureur van de tegenpartij Joachim Huijssen07-04-1724
Theodore Francois de Meij, Raad in de Vroedschap, Burgemeester en laatst hoofdofficier van de stad RotterdamCornelis Verlinden, makelaar in tabakBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 31,03-1729 inzake het sluiten van een compagnonschap als tabaksmakelaars, hetgeen was verboden bij ordnnanties van 25 april 1682 en van 10 juni 171902-06-1729
Theodore Franciscus de Meij, gehuwd met Cornelia Vingerhoet, dochter en mede ergename van wijlen Jacob Vingerhoet wonende te Rotterdam; Elisabeth Vingerhoet gehuwd met Harman van Gelee.Gerard Vingerhoet; Johan de Bruijn; Anthony de Vries, voogden van de minderjarigen erfgenamen van wijlen Jacob VingerhoetVerdeling van de erfenis. Suppliant verzoekt het Hof om de boedel van Johan Vingerhoet te schiften, scheiden en te delen.30-11-1716
Theodore Franciscus de Meij, burgemeester van RotterdamCornelis Verlinden, makelaar te RotterdamNa mandament van reformatie nu verzoek om tuigen om tot verificatie te geraken08-06-1731
Theodore en Jacob van Zeller, kooplieden te Rotterdam en AmsterdamDavid Kingsleij, schipperSupplianten hebben zaken gedaan voor rekening van Maurice Hearn, koopman te Waterfort in Ierland. Deze goederen werden vervoerd met het schip van Davd Kingsleij.Inmiddels is Maurice Haern overleden en zijn boedel insolvent,. Supplianten willen nu de afvaart van het schip om zijn reis te vervolgen hun betaalde en gekochte goederen voor Maurice Hearn uit het schip te vorderen31-03-1745
Theodoor François de Meij, Raad, oud burgemeester en hoofdofficier te Rotterdam. R.ODirk Disselwerff, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-03-1728 door schepenen in Rotterdam gewezen inzake het agleggen van getuigenis der waarheid, waarmee hij eerst had ingestemd en nu door ophouding probeert om de mogelijkheid daarvan gebruik te maken onmogelijk maakt23-03-1728
Theodoor de Jongh, wonende te Amsterdam, gehuwd met Clementina Elisabeth Starde, mede-erfgename van Adriaan Wittert, gewezen Heer van Langebackersoort en DeijveltMr. Jacob Wittert, wonende te Rotterdam, voogd over de minderjarige erfgenamen van en administrateur over hun nalatenschap van Adriaan Wittert en alle anderen erfgenamenVerstrekken van staat en inventaris, uitkering van erfdeel en ontslag van fideicommies06-09-1724
T.A. Weimann (Weiman), wonende te Amsterdam, gedaagdeHendrik Geervliet, groothandelaar in wijnen te Rotterdam, eiserTussen de partijen ongesloten contant van koop en verkoop. Door de suppliant verkochte 44 vaatjes lange rozijnen waren niet geleverd aan de tegenpartij. Compensatie van de kosten19-06-1810
Symon Jansz van Harp, wonend te RotterdamDirck BlockBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam01-01-1656
Suys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen15-11-1651
Susanna Margaretha Malbrancq, bejaarde ongehuwede dochter te LeidenMr. Jacob Heijns, Raad en Burgemeester van Leiden; Jacob des Tombes, Oud-schepen van Rotterdam en Drossaard van Amerongen, wonende in Utrecht; en Jacob Hartjens, koopman te RotterdamDe nalatenswchap van Johanna Catharina van Velzen, gehuwd geweest met Jan Izaac Fremeaux, zoals testament dd 11 april 1765. De suppliante is een familielid van moeders moederzijde in de vijfde graad, en verwacht 1/4 deel via het nieuwe Zuid-Hollandse versterfrecht ofte het nieuwe Scheependoms versterfrecht.17-12-1775
Susanna Ignatia van Schinne, weduwe en erfgename van Johan Cornelis Radermacker, thesaurier generaal der domeinen en voogden over de minderjarige kinderen en medeerfgenamen uit hun huwelijk geborenPieter de Ruijter, koopman te RotterdamBurggraaf dat gezamenlijk bezit was van Cornelis Radermacker en Pieter de Ruijter23-09-1749
Susanna Dukhout (ook Duhout of Duchout), de weduwe van Jan van Raesfelt in zijn leven raad van justitie in BraziliëJoris Brest, koopman te RotterdamEis tot betaling van achterstallig bedrag van 1821 gulden, hoewel de suppliant aan Hubert Brest, de broer van Joris, zogezegd nog 400 gulden schuldig zou zijn21-09-1651
Stephanus Stouthoff en Hendrik Verto0lenn.v.t.De verkoop van een huis en erf en pakhuis te Rotterdam, staande en gelegen aan de westzijde van de grote Wijnbrughstraat, belent ten noorden Reinier van Gelder en nog vele details zie het originele document............met alle zodanige vrijdommen, conditieën, en servituten, die op de koper zullen worden overgegeven.26-02-1723
Stephanus Dame, Gerard Houthoff, kooplieden te RotterdamNicolaas Roelandszn van Overveld, Debora Elisabeth Gaal, echteliedenNalatigheid in het aflossen van een hijpotheek07-05-1755
Stephanus Dame, Gerard Houthoff qq. kooplieden te RotterdamNicolaas van Overveld Roelandszn gehuwd met Debora Elisabeth Gaal, wonende te RotterdamNalatigheid in het aflossen van meerdere hijpotheken26-06-1755
Sophia Jacobs Piers, weduwe van Hendrik Lantzlaar c:s: , allen wonende te RotterdamErfgenamen van Maximiliaan Caesar, gewoond hebbend te RotterdamOvername van kosten i.v.m.voorafgaand relief d'appel en na overlijden van David van Bijsterveld, procureur, een nieuwe aan te stellen16-11-1780
Simon Wytman, wonende te Hazerswoude, zoon van wijlen Gerrit Wytman en wijlen zijn moeder Simontje MunnickFrans van Meurs, wonende te Rotterdam; nu wijlen Arend Wytman, wonende in Den Haag; medevoogd Jan van Stavel, wonende te Waddingsveen nu overleden en zijn vrouw als weduwe en boedelhoudster Gerritje van de Tooren (Toren), wonende onder Waddingsveen; Cornelis Isaacsz Munnick, allen waren voogden over toen minderjarige suppliant en zijn nalatenschapRekening en verantwoording van de directie en administratie door voogden over de boedel en nalatenschap, alle boeken, brieven, chartres en papieren tot de inventaris, rekeningen en effecten en bewijzen van eigendom15-05-1807
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in