Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
184 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 184 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Willemyna Jans van Loose, de weduwe van Mr. Frederick Laeckeman, bij leven secretaris van EnkhuizenDe erfgenamen van suppliantes schoonvader Cornelis Freexsz Laeckeman, bij leven burgemeester van Enkhuizen en gehuwd met Trijntje Teunis, met een nagelaten zoonVerbod op splitsing door erfgenamen van de nagelaten boedel van suppliantes schoonvader, totdat de scheiding is voltrokken en de suppliante haar moederlijk erfdeel heeft ontvangen26-09-1656
Willem van Wassenaar, heer van de vrije heerlijkheid van Veur etc., ter admiraliteit van de stad Amsterdam en gecomitteerde raad; de baljuw en het gerecht van de heerlijkheid VeurGeenVerkregen hebbend het octrooi voor het onderhoud van een schoolmeester, vroedvrouw en dienaar voor zes achtereenvolgende jaren voor de Veur, bezwaar tegen de procedures om verkeerdelijk bij het hof aan te kloppen, omdat de ambachtsbewaarders van Veur zelf voldoende middelen in kas hebben om de lasten zelf te dragen
Willem Ghijsbertsz van der Raa, raad en vroedschap van de stad Gorinchem, voor zichzelf en met last en procuratie van Willem Sandertsz, oud-burgemeester van Asperen, ten eenreDirck Arentsz ter Horn, voor zichzelf en voor de kinderen van Steven Wessels zaliger, ten andereVerbod het land en huis van de suppliant te betreden en voortaan alle ontvangen inkomsten van het land aan hem te overhandigen met vermindering van interest op het aan hem betaalde bedrag (f. 260)09-04-1657
Willem Frederic, graaf van Nassau, stadhouder en kapitein-generaal van Friesland, Groningen en ommelandenDe erfgenamen van Mr. Francois Brandijn, bij leven advocaat en rentmeester van de commanderij bij MaaslandVerbod aan de erfgenamen het rentmeesterschap uit te oefenen, pachten te ontvangen e.d., wegens de benoeming van andere personen17-09-1653
Willem Dircxsz van Steenvoorde en Mees Dircxsz van Steenvoorde als voogden en ooms van moederszijde over de vier onmondige nagelaten weeskinderen van Marijtje Dircxdr van Steenvoorde verwekt door Symon Willemsz Casteleyn te NoordwijkDirck Gerritsz van Sonnevelt, procureur te Noordwijk namens de gerechtsraad van NoordwijkVier koebeesten bij contract toebehorend aan de vier kinderen zijn door de tegenpartij onrechtmatig op naam van Symon Casteleyn gebracht14-12-1654
Thymon Hinloopen en consorten procederende tegen de bewindhebbers van de Noortsche Compagnie te AmsterdamDe bewindhebbers van de Noortsche Compagnie te Amsterdam en hun boekhouderOntzegging van het verblijf door de tegenpartij in het woonhuis aan de zuidwestzijde van de Keizersgracht in Amsterdam langer te rekken of daarin vergaderingen te houden en de schade plus rente te vergoeden en een verbod de aanplakbiljetten af te scheuren06-12-1657
Symon Cornelisz, wonend te OosterblokkerCornelis Thijsz Viselaer (ook Vyselaer), deurwaarder in HoornWeigering van tegenpartij de suppliant een behoorlijke kwitantie van zijn betaling te geven16-09-1653
Susanna Dukhout (ook Duhout of Duchout), de weduwe van Jan van Raesfelt in zijn leven raad van justitie in BraziliëJoris Brest, koopman te RotterdamEis tot betaling van achterstallig bedrag van 1821 gulden, hoewel de suppliant aan Hubert Brest, de broer van Joris, zogezegd nog 400 gulden schuldig zou zijn21-09-1651
Simon de Hooch, gezegd LamboyJan de Putter, te Den HaagAchterstand huishuur door suppliant (gedeeltelijk in een wissel), terwijl de suppliant door verplichte verstrekking van drank en eten aan Braziliaanse soldaten nog f. 2.000 tegoed heeft van de Staten van Holland01-04-1658
Simon Boninga en echtgenote, te Den HaagJos van Vhelen, huurder van een pand op de Plaats in Den HaagHuurachterstand door de suppliant niet op te brengen terwijl de tegenpartij de willige condemnatie op de huurceel heeft laten opmaken en het gehuurde bij executie wil verkopen, waarna de suppliant het hof verzoekt om een appointement waarin Jos van Vhelen en de deurwaarder Verbeeck de executie voor drie maanden opschorten22-12-1657
Sigfridus Hoock, tegenwoordig wonend in Den HaagAeltje xxx, de gewezen dienstmaagd van juffrouw Geesje de Lange, de weduwe van Cort Struyckma, wonend te AmsterdamVerbod aan de tegenpartij het geboren kind thuis te brengen bij de suppliant - die niet de vader is - en hem lastig te vallen om bijkomende proceskosten te betalen13-09-1657
Segefridus Heuck, met last en procuratie van vrouw Ebba Bra gravin te LeckovUrsula de Mijse, de weduwe van Emanuel BirckVerbod aan de tegenpartij om de suppliant (=gravin) op enige wijze lastig te vallen met een arrest op de voorzegde ijzeren baliën en pilaren bestemd voor de bruggen van de stad Amsterdam06-09-1657
Schout, schepenen en armmeesters van de stad Burghaven, ValkoogPieter Jansz, schout te St. Maarten en ValkoogBevel dat de tegenpartij voornoemd rekest, citatie met gevolgen en verdere procedures als kwalijk en onrechtmatig beschouwt en verbod op verder procederen en de attentaten te herstellen.24-11-1657
Sara van Tol, jongedochter te Den HaagMathijs Palm, te Rotterdam en gehuwd geweest met Joanna van Tol zaligerOndanks het accoord waarbij de interest van het door de suppliante belegde kapitaal, afkomstig uit twee erfenissen, als alimentatie voor zijn kind was bestemd, tracht de tegenpartij het kapitaal zelf in handen te krijgen: derhalve verbod verzocht op sommaties en procedures die strijdig zijn met de overeenkomst26-07-1653
Sara Navarro, vrouw van Moyles Navarro te AmsterdamMoyles d'Oliveira, koopman te AmsterdamVerzoek de kwalijke en onterechte arrestatie van haar man in Bretagne door de tegenpartij en het daarop volgende proces stop te zetten, daar beiden ingezetenen van Amsterdam zijn22-10-1654
Sara Curiel geassisteerd door haar moeder als voogdesLopo RomiresOndanks bezwangering, verloving en trouwbeloften is tegenpartij ingetrokken bij andere vrouw met wie hij gaat trouwen18-01-1651
Samuel Walkier te LeidenMichiel Dirxsz CabauwSuppliant eist herstel in oude staat van een tuin met tuinhuisje waarvan de tegenpartij - als niet-eigenaar - de sloten heeft veranderd14-02-1656
Samuel Gerritsz Booms, burgemeester van WeespJan Jellissen NordinghNa provisioneel vonnis van het hof is door de tegenpartij onvoldoende cautie gesteld zodat procedures van executie van suppliants huis onterecht en kwalijk zijn10-03-1656
Sacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.24-04-1651
Roeloff Reyniersz, Allert Pyetersz Noles, Gijsbert Jansz Bosch, Jan Barentsz en Pieter Jansz de Vryes, allen gebruikers van land in de NoordermeerHeer Bernard Coenders, landeigenaar te HelpenOngedaan maken van het beslag door tegenpartij op de meubelen en andere goederen wegens achterstallige huur ontstaan doordat de landen van de supplianten door wateroverheveling uit het Sapmeer 's zomers onder water komen te staan, met ruïneuze gevolgen voor de gewassen en de oogst19-10-1656
Reynier Symonsz Langedijck en de kinderen en erfgenamen van Geert Tadesdr (??), wonend te OostwoudBurgemeesters en kerkmeesters van OostwoudTegenpartij verbieden voortdurend nieuwe processen aan te spannen tegen supplianten zolang hun beroep bij de Hoge Raad dient01-03-1653
Pieter Willemsz Wijckerhelt, schoenmaker te Noordwijk als geïnstitueerde erfgenaam van Jacob Gerritsz van Velsen, bij leven tevens daar woonachtigA. Persoon, procureur van het gerecht van Oegstgeest met last en procuratie van Johannes Levyt gehuwd met Geertruyt van Velsen, en met speciale procuratie van de kinderen van Adriaen van Velsen en Tanneken van Itersum, en last van Maritje Pietersdr Passavant, de dochter van Pieter Passavant en Trijntje van VelsenVrijlating geëist na kwalijke en onterechte arrestatie van de suppliant door tegenpartij31-03-1656
Pieter Joost Huygensz te Delft met last en procuratie van zijn zoon Maes Pietersz, bakkerGerrit Cornelisz Neus, voerman te DelftHet opzetten van een andere nering dan de verkoop van was buiten de Ketelpoort van Delft, hoewel de koopcondities van het huis dat uitdrukkelijk verboden03-11-1651
Peter Ramp (of Pieter Ramp), wonend te Den Haag en tegenwoordig patroon van de Laicale Vicarie in de St. Nicolaeskerk van Amsterdam, gesticht door Elisabeth, de weduwe van Mr. Willem Adriaensz en de regenten van het Provenhuis in AlkmaarDe Huiszittenmeesters of regenten van de Huisarmen van de St. Nicolaeskerk te Amsterdam; de schout van Nieuwer-AmstelBeslag op de goederen van de vicarie door de schout van Nieuwer-Amstel opheffen en de ten onrechte ontvangen inkomsten hiervan teruggeven aan de supplianten21-09-1654
Olivier Cauwijn, brouwer in de Hollandsche Thuyn te RotterdamNiclaes Vogel, notaris en procureur te Rotterdam en tevens compagnon in de brouwerij, alsmede Claes Brocher voor een achtste compagnonTeruggave van de weggenomen schuldboeken13-11-1651
NNThullen en AnnemaetDe verkoop van een grote partij landen waarvan de suppliant zelf de vruchten wenst te plukken en waarvan genoemde Thullen en Annemaet hem daarvan zullen weerhouden door een beneficie van namptissement in te dienen
Nicolaes Gijsbertsz Spruyt, Hendrick Verwer als man en voogd van Marritje Gijsberts Spruyt, Agnite Gijsberts Spruyt, bejaarde dochter mitsgaders Geertruydt van Breemen, de weduwe van Mr. Gijsbert Spruyt, zo voor zichzelf en als moeder en voogd van haar kinderenGerrit Jansz Backer, de gerechtsbode van WeespVerbod aan tegenpartij verdere executies op de genoemde goederen van de suppliant voort te zetten, in het bijzonder op de helft hiervan16-11-1656
Neeltje Willems, weduwe de Mulder en Theunis Meuwsz, wonend te WijnenDe kerkeraad van WijnenTegenpartij moet nog twee kerkelijke geboden laten volgen zodat het huwelijk kan plaatsvinden, ondanks "vleselijke conversatie" van Theunis Meuwsz met de nicht van Neeltje Willems04-06-1657
Neeltje Maertensdr, de weduwe van Lodewijck Jansz, wonend te ZegwaartVranck Cornelis VellemanTegenpartij gebruikt passage tussen zijn huis (school) en dat van suppliant het gehele jaar in plaats van zoals afgesproken van september tot en met mei en houdt deze evenmin schoon17-05-1651
Neeltje Gerrits, de weduwe van Quyrijn Ariensz Huyser, zelf tevoren de weduwnaar van Leytje Leuns van wie nog zeven kinderen plus een kleinkind leven, alsmede hun kinderen Gerrit Crijnsz Huyser, Leytje Crijns Huyser en Crijn Crijnsz HuyserDe voorkinderen van Quyrijn Ariensz Huyser alsook de deurwaarderDe tegenpartij moet het ten onrechte weggehaalde en verkochte vee naar de weide terugbrengen31-07-1656
Neeltje Dirxdr, de weduwe van Abram Cornelisz RietveltDe weduwe van Lodewijck van Bergen, brouwer in het Haerlemse Wapen te Haarlem, en Gerrit Gerritsz en Jan Laurisz met haar procuratieBij de verkoop van het huis aan de brouwerij had suppliants man uitdrukkelijk bedongen dat zij het mochten blijven bewonen en daar een tapperij uitbaten. De erven van de tegenpartij willen dit na de dood van de brouwer beëindigen.23-05-1653
Mr. Ridtvardt van Coohoren (?), advocaat; Gerrit Heyndricxsz Grootebroeck en Aeft Symons, de weduwe van Albert Reynertsz, en de bewoners op de Wortelsloot achter BovenkarspelDe burgemeesters en regeerders van GrootebroeckBevel aan de tegenpartij om geen extra kosten te berekenen aan de vervoerders van groente buiten hun jurisdictie en de oevers en beschoeiingen goed te onderhouden06-10-1656
Mr. Maerten Blauw, notarisTrijn Heres, te EnkhuizenTegenpartij beschuldigt suppliant schaamteloos bij haar zes of zeven jaar eerder een kind te hebben verwekt zodat hij haar het zwijgen wil laten opleggen28-02-1653
Mr. Lauerens Snelius, advocaatWillem van Ravesteyn als procureur van Johan van Overhijn van Schoterbosch, heer van Schoterbosch Oudschaspel, raad en schepen van de stad HaarlemDe tegenpartij heeft alle stukken ontvangen en dient binnen 24 uur te reageren14-01-1658
Mr. Johan van Beeckhuysen, advocaatDe erfgenamen van Frederick van der Elburch onder wie Antoinette Die en Maria Die, kinderen van Abraham Die, en verscheidene crediteuren zoals Jacob Theunisz Meuyt en de executie doende deurwaarder en erfgenaam1) voorlopig geen uitkeringen door de suppliant aan de erfgenamen voordat uitkering is gedaan aan de verdere crediteuren van Van der Elburch, 2) geen sommatie, renovatie of verdere executie door tegenpartij als kwalijk en ten onrechte zijnde verklaard met voldoening van proceskosten
Mr. Frans van der Meer van Berendrecht, advocaat met last en procuratie van Anna van Lockhorst, vrouwe van Fervaques en voor 1/4 recht hebbend op het inkomen van de nagelaten goederen bij jhr. Cornelis van Lockhorst, bij leven heer van AlkemadeJhr. Adam van Lockhorst, heer van Zuylen te Utrecht, als executeur testamentair van Cornelis van LockhorstVerbod aan tegenpartij het kwalijke en ten onterechte verkregen appointement van het gerecht van Utrecht uit te voeren op het eerdere mandement van arrest door suppliant16-09-1653
Mr. Everhart van Vleede, te UtrechtWillem Anthonisz Clocq, boomgaardman te LeidenOpgeschorte procedures van tegenpartij zijn onrechtmatig en kwalijk verklaard als notoire daden en diens deurwaarder Krentsbergen verbieden bij arrest verder te procederen21-09-1656
Mr. Balthasar Basius, advocaat en borg voor Matthijs Leendertsz, schipper van de St. Pieter en verweerder in het proces met Robbert Anderson als eiserDe reders van het schipUitvoering van het vonnis door het gerecht van Rotterdam ten onrechte gedaan plus het verbod hiermee door te gaan, aangezien de suppliant nadrukkelijk heeft ontkend ooit borg voor Robbert Anderson te zijn geweest13-06-1656
Maria Heymans, de weduwe van Johan Philipsz van Nederveen, bij leven burgemeester van WoudrichemJan de Wit cum suis, wonend te WoudrichemTegenpartij als eigenaar van het naastgelegen land opdragen van de gewassen op het akkertje van suppliante af te blijven18-09-1653
Maria Francois, te Dordrecht als weduwe van Adriaen Jansz OomsDe overige erfgenamen van Adriaen Jansz OomsBevel aan Johan Ooms, Margrieta Ooms en Rochus Rees (als voogd) als de huidige bezitters te verplichten niet meer dan de helft van het nagelaten bezit - de brouwerij en dergelijke - te verkopen en aan suppliante te restitueren de helft inclusief de helft van de eventuele verkochte goederen18-10-1657
Marcus de Vogelaer, David van Baerle, Arnout de Raet en David de Becker, kooplieden te Amsterdam, voor zichzelf en als gemachtigden van de crediteuren van wijlen Theodosius Lempereur, bij leven koopman aldaarMr. Francoys Thysius, advocaat en oom respectievelijk voogd van Constantinus Lempereur; de verdere erfgenamen en kinderen van Abigael LempereurOnterechte en quasi dagvaarding door de tegenpartij voor de senaat van de universiteit van Leiden: Constantinus is geen lidmaat en Abigael Lempereur geen testamentaire erfgename16-06-1653
Manuel Gomes da Silva alias Manuel Franco, Portugees koopman te AmsterdamPieter Pouljie (ook Poulie), koopman te Amsterdam, alsmede Guillelmo Belin la Guarde, Maturin Pelicot, Henriques van Weelen en Henrico WaleyVerweer tegen het kwalijke beslag op gezonden goederen in Cadiz (Spanje) en procedures als gevolg van gebruik valse naam door de neef Christoffel Mendes, alias Abraham Franco alias Manuel Franco29-02-1656
Lodewijk van Alteren van Jaersvelt, baljuw van KennemerlandPieter Schatter, landdrost van KennemerlandTegenpartij treedt in de bevoegdheden van de suppliant zoals het berechten en bestraffen van ontduiking en fraude, hetgeen deze wil voorkomen07-02-1656
Leonardt van der Naten, heer van Petten en NolmerbanDe regenten van de HazenpolderBevel aan tegenpartij de - ondanks het verbod van de schout -weggehaalde aarde uit suppliants uiterlanden (Groene Plaetse) voor de reparatie van de dwarsdijk in de Hazenpolder, terug te storten01-11-1656
Leendert Willemsz de Poorter en Adriaen de Poorter, wonend te Wijk in het land van Heusden, kinderen van Jan Willemsz de Poorter en Anna Heremans van LoonCrediteur Sebastiaen Beelaert, juffrouw Roscam en anderenVerbod aan enige crediteuren de fideicommis grond van supplianten bij executie te verkopen om zo de schulden te vereffenen21-12-1654
Leendert van Leeuwen en Jan Fransz van Leeuwen als vader en voogd van de minderjarige LeendertDe baljuw van HazerswoudeBevel aan de baljuw de suppliant niet lastig te vallen met valse delicten, schrik aan te jagen en het afpersen van geld of hem gevangen te zetten14-07-1658
Leendert Cornelisz Vergeer, te HaastrechtDe moeder, broer en zuster van Coen Dircxsz GroenDe tegenpartij heeft geen actie (rechtsvordering) en moet de suppliant het mandement van arrest op de goederen van Coen Dircxsz Groen laten uitvoeren, tenzij ze binnen zes weken een actie heeft verkregen04-12-1656
Kinderen en erfgenamen van Paulus Paulusz SchrierPieter Vermeulen of Pieter van der MeulenTegenpartij heeft beslag laten leggen op huizen van Aeltje Arents, de weduwe van Paulus Paulusz Schrier, welke in zijn testament geen lijftocht zijn. Verzoek om de executie hiervan op te schorten omdat dat de supplianten zou ruïneren.14-06-1653
Juffrouw Marijtje Pieters Hardebol (Hardebols of Hardenbol), de weduwe van Willem Heresz Vesterman, bij leven schepen van de stad Enkhuizen, voor zichzelf en als mede erfgename van Pieter Pietersz Hardenbol, bij leven burgemeester van Enkhuizen, alsmede Jannetje Pieters Hardenbol, hun overleden broer respectievelijk zuster; Pieter Pietersz Dol, oud-commissaris van de kleine zaken, mede erfgenaam van zijn moeder Cristien Pieters Hardenbol (Hardenbols) en mede erfgenaam van Pieter Pietersz Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, zijn oom respectievelijk tante, en Mr. Cornelis Jansz Hardenbol, secretaris van Enkhuizen, voor zichzelf en zijn zuster Claesien Jans, gehuwd met Pauwel Albersz Abbes, en zijn broer Pieter Jansz Hardenbol, mede erfgenaam van Grietje Pieters Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, haar overleden grootmoeder respectievelijk tante; allen zijn erfgenamen van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, in leven gehuwd met wijlen Volckaert Lucasz, bij leven burgemeester van EnkhuizenDe erfgenamen van Volckaert Lucasz1) Bevel aan de tegenpartij aan supplianten te leveren alle fidei commis goederen van Trijn Jans, de weduwe van Pieters Jansz Hardebol en die van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, alsmede de helft van haar bezit vóór diens huwelijk en dit alles met de bijbehorende opbrengsten, 2) verbod aan de tegenpartij met Jan Gerritsz Druyff enige goederen te scheiden of deze te verplaatsen voordat alle supplianten zijn voldaan in hun eisen.09-10-1657
Josina van Schagen, weduwe en boedelhoudster van Henric Mecens, bij leven burgemeester en commies van Nievaart, gezegd de ClundertAdriaen Cornelis Slobbe, bierbeschooier te Nievaart en borg voor Caspar Henricxz van WeerdeBetaling van de borg minus de kosten voor bier geleverd aan haar overleden man en diens vader02-03-1653
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in