Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
154 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 154 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaalJoseph Jacob Engersch, wonende te 's GravenhageCornelis Buijl, wijnkoper te 's Gravenhage, Daniel Stoopendaal, deurwaarder van 't Hof als behandelaar optredend voor de executeur-testementair over de nalatenschap van Dirk van LennepVerzoek om de verkoping in de executie d.d. 18 augustus 1783 aangeslagen alleen te doen plaatsvinden met last van arrest
Mandament penaalJoris Fransz van der Hoeve, notaris te Delft, met de procuratie van Hendrick van der Velde, ook wonende te DelftCors van leeuwen, te Nootdorp en Jan Claes DiertenOntgronden en uitbaggeren van negen hectare land in Hoogeveen, (onder Nootdorp)
Mandament penaalJohannes Zoutmaat Jacobuszn, schout Dirk Verhagen, secretaris van Zuid-Beijerland, curatoren over de insolvente boedel van Leendert Kroes, mr. hoefsmit te Zuid-BeijerlandMaarten Verrij, Abraham Krimpen, deurwaarderOnterecht handelen en overgaan tot executie i.v.m. twee niet afgeloste hijpotheekbrieven, waardoor Leendert Kroes zijn schulden niet kan voldoen
Mandament penaalJohannes Isacus Lamotius, wonende te Charlois, Servaes van Schoonstraten, notaris te Den HaagDe schepenen en de secretaris van Charlois in opdracht van Govert GrascampBezwaar tegen de weigering van het gemeentebestuur om mee te werken aan de formele overdracht van een huis te Charlois
Mandament penaalJohan Sourij,Mr. advocaat bij het hof van Holland, en suppoost van het Hof in geheel HollandJohan van der Toorn, horlogemaker te RotterdamDe opheffing van een ten onrechte gelegd beslag door j op een huis en de huurpenningen van de suppliant
Mandament penaalJoachim Hoekemeijer. koopman te Rotterdam, gehuwd met Anna Maria GorînJohan Frederik Ebert, wonende te RotterdamVerbod om door te gaan met het plaatsen van advertenties in Delftse en Utrechtse Couranten, wat bij vonnis d.d 21 december 1781 reeds was verboden, bevattende beledigingen en aantasting van suppliants goede naam
Mandament penaalJansen, Pauwels, paardekoper, wonende te WognumJan Pietersz, Claes Pietersz, beide wonende binnen wijzend Pieter Cornelis Vriesman, wonende te Hoogkarspel, cum sociisHet doorbreken van een accoord dat voor drie jaar zou gelden, gesloten in eem faillissement, door nieuwe vorderingen aan te voeren en een nieuwe rechtzaak aan te spannen
Mandament penaalJan Pietersz WarmcostGrietje PietersVerlating, tijdelijke scheiding en bedreiging met opsluiting in een tuchthuis
Mandament penaalJan Oom Claesz, Hans van Hielen, Jan Ruijsch, Simon Jansz, cum sociis, kooplieden te Amsterdam en crediteuren van Coenraet Mol, MaasschipperMagdalena Vermaes, bij monde van haar man, Dirck Raij, wonende te Dordrecht en Joost Jacobs, koopman te RotterdamOpheffen van een arrest op een geplunderd schip en de daarin nog achtergebleven goederen om andere schuleisers niet tekort te doen
Mandament penaalJan Leonard de Malet, de weduwe en erfgenamen wonende te AmsterdamDaniel Bosch, echtgenoot van Magdalena Kemp, kleindochter van Jan leonard de MaletOnenigheid over de verdeling van een boedel
Mandament penaalJan Jacobsz Dockum, wonende onder VlaardingenCatharina SchoursOnterechte ten laste legging van een schuld van 600.- gulden executie van een actie
Mandament penaalJan Cornelisz, wonende buiten SchoonhovenJan Cornelisz, genoemd Dierickgen op 't Enge, wonende te Berkenwoude en Frederik van Dam, deurwaarderBeslaglegging op een stuk land van de suppliant naar aanleiding van een geschil over betaling van wederzijdse schulden
Mandament penaalJan Cornelis Sijdervelt, burger en inwoner van Oud-BeijerlandAndries Hessel, baljuw van de BeijerlandenOnterechte beslaglegging op meubelen en verdere inboedel van de suppliant in verband met een vermeende schuld van 3,50 gulden
Mandament penaalJan Anthonisz Vermeulen, wonende te Nieuwerkerk en schout en Ambachtsbewaarder van NieuwerkerkGerrit Leefflang, pachter van het recht van overlading van degene die gebruikmaken van de landscheiding tussen Nieuwerkerk, Moordrecht en het Zuideinde van WaddinxveenHangende een appel bij het Hof van Holland inzake een vonnis van schepenen van Zevenhuizen d.d. 16-04-1635 betreffende een boete te betalen door de suppliant aan Leefflang wegens het trecht van overlading, wil Leefflang het schip van de suppliant laten verkopen om de boete te kunnen innen
Mandament penaalJan Maertensz, wonende te VoorburgJonker Samuel CasenbrootGeschil over recht van overpad
Mandament penaalJan Bosch, boekhandelaar te HaarlemJohan Herman Schneider, boekhandelaar te RotterdamTegen verleend octrooi, in druk brengen van het boek "L'Education Phijsique des Enfanca" in de Nederlandse en Fransetaal
Mandament penaalJacobus Visser als echtgenoot van Catharina Hoogsaart, Meijndert Takel, als echtgenoot van Anna Hoogsaart, Nicolaas Wittepaart , Hoogsaart en Libert van reeden, als echtgenoot van Wilemina Hoogsaart kinderen en erfgenamen van wijlen Philips HoogsaartThimotius Thol en Herman BoumanBezwaar tegen de partijdige arbitrage van Thol en Bouman
Mandament penaalJacob Jansz Lantman, secretaris te Stavenisse en administrateur van de nalatenschap van Adriaen Job Joostten, gewezen secretaris van StavenissePieter van Couwenburgh,koopman te ZierikzeeGeschil over een acte van namptissement ten laste van de nalatenschap van Adriaen Job Joostszn en de daarvoor gewenste acte van cautie
Mandament penaalJacob Gerritsz als man en voogd van Jennitgeniens en Sijmon Pietersz van de Stroet, als oom en voogd van Cornelis, Lijsbeth en Griet Ariens, kinderen van Adriaen Cornelisz Koij (coij) en Geijrte PieterszCornelis Michielsz van Rijngen, brouwer van de " Drie Haringen" te DelftBezwaar van de supplianten tegen de door van Rijngen geeiste openbare verkoop van een huis
Mandament penaalJacob Dircksz Houwaert, Jacob Claesz Wip, Jacob Claesz,voogden over de kinderen van Aeltchen Claesdr, bij haar eerste man Dirck Chrijchsman, en haar tweede man Corstiaen JacobszCornelis Cleijwech, wonende te RotterdamGeschil over een schuld van 550,- gulden
Mandament penaalIsaac Snep, koopman wonende te Amsterdam, mede voor zijn vrouw Anna van Tongerlo, dochter en medeerfgename van Evert van Tongerlo en Helena LaersJurriaen Willinck, gehuwd met Elisabeth van Tongerlo, erfgenaam van een legiteme portieOnenigheid over bewoning en huur van een tot de boedel behorend huis
Mandament penaalIraël en Isaäc Moresie, kooplieden te 's GravenhageIsaäc Schabrak, koopman te AmsterdamGeschil over de afrekening van een obligatie
Mandament penaalHuijbert van Beusekom, Elisabeth van Beusekom en Gerrit de Vries, gehuwd geweest met Maria van Beusekom wonende te Amsterdam respetievelijk, broer zuster en zwager en enige nabestaanden van Dirk Beusekom, wonende te AmsterdamMaria CappelhofDe familie wil trachten het huwelijk te voorkomen tussen Maria Cappelhof en Dirk van Beusekom, daar laatstgenoemde geestelijk niet meer in staat is om de sluwe streken van Maria Cappelhof te doorzien
Mandament penaalHillebrand van Wouw, wonende te MonsterJacob Brouwer, predikant te MonsterVerhindering bij afkondiging van het huwelijk tussen Alexander s'Heerenberg en Johanna Maria van Wouw, dochter van supliant waarmeen laatsgenoemde niet accoord gaat
Mandament penaalHildebrant de Otter van Krijenes, Heer van Krijenes van Vrijenes, Ambachtsheer van Sluipwijk, Ravensberg, Nieuwenbroek, Gravekoop ect.Enkele heemraden en ingelanden , niet bij naam genoemdDe gebieden van de suppliant vormen samen met Kalverenbroek en Vrijhoef een waterschap, volgens de in 1617 door de suppliant gemaakte verordeningen en regelementen moeten vergaderingen van het waterschap belegd worden door de schout en heemraden van Sluipwijk en de secretaris van Sluipwijk moet de vergadering bijwonen. Enkele heemraden hebben met voorbijzien van de regelementen in december 1634 een vergadering belegd onder leiding van de secretaris van het Land van Steen en Kalverenbroek. Hier tegen heeft de suppliant bezwaar
Mandament penaalHet gerecht van DordrechtMr. Johan van der Honert, Raad in de Raad en Leenhoven van Brabant Mr. Cornelis de Wit, oud raad en schepen van Dordrecht, als executeurs testementair van Mr. Herman van den Honert, secretaris van DordrechtHet onbevoegd onder zich houden van stadsgelden, waarvan alleen de 60e penning mocht worden geprofiteerd
Mandament penaalHenrikus Goekingea, predikant te Oudhuizen en wilnis, gehuwd met Judith Magdalena Luijk, dochter van Reijier Luijk, gewezen schout en secretaris te WaverveenPieter Mossel, Pieter Bucherus Bunel, Jan Noordink, quasi gestelde executeur-testementair over de boedel van Ruijnier Luijk, allen wonende te AmsterdamOnterechte verkoop van goedeen uit de boedel van Reijnier Luijk
Mandament penaalHenrij Ferdinand Baron de QuarreJohan Huijman voor zijn vader Heijndrik HuijmanGeschil over de overdracht van 14 morgen 's hond land, gelegen in Katendrecht i.v waarmee de suppliant gegijzeld is
Mandament penaalHenriette Wilhelmina, baronesse van Friesheim Clara Hesselt van Dinter, Johan Frederick Baron van Friesheim, Catharina Douariere de Wecke, geboren Baronesse van Friesheim en Hendrick de Wecke als respectievelijk zuster, oudtante, oom, tante en neef van Johan Lodewijk, Baron van FriesheimJohan Lodewijk, Baron van Friesheim en zijn toekomstige vrouw Johanna Cornelia van der Bilt, zogenaamde weduwe van Casper Voges,Poging van de familie om diit huwelijk te voorkomen Johanna Cornelia van der Bilt heeft zeer slechte reputatie en zal door een huwelijk, waaruit mogelijk kinderen geboren worden de familienaam ten schande maken
Mandament penaalHenrick de la Haije, wonende in Den HaagCornelis van der Beecke, transport hebbend van Hendricxz Pasquer BollemanGeschil over het restant van een Condemnatie
Mandament penaalHendrik Smith, wonende te AmsterdamAnna Westerhout, wonende te AmsterdamVoorkomen van verhindering om uit te varen naad Curacao naar aanleiding van zogenaamd verbreken van trouwbeloften d.d. 1720, waarover reeds geprocedeerd is
Mandament penaalHendrik Ribbers, gehuwd met Anna Sophia Louris en Frederik Janse Decker, gehuwd met Aaltie Reijnderrts, beiden wonende te PurmerendJan Tegel, gehuwd met annetje Lucas Steenhuijsen, welke eerder was gehuwd geweest met Heijke van NesVerbod om vervreemding van goederen, de nalatenschap van Heijke van Nes gehuwd geweest met Annetje Lucas Steenhuijsen betreffende, o.a de ongeoorloofde verkoop van een huis en erf te Purmerend, waardoor de andere erfgenamen suppliants vrouwen schade kunnen lijden
Mandament penaalHendrick van Mijerop, oud schepen van Delf en Daen Jacobsz de Graeff m molenmeester van VrijenbanFrans jorisz van der Houwe, molenmeester van Nootdorp en Jacob Maertensz en Ijsbrant Cornelisz, acht-mannen van het ambacht van NootdorpBezwaar tegen het graven van een sloot door het land van Hendrick van Mijerop in opdracht van de molenmeester en acht-mannen van Nootdorp, hoewel het land van Mijerop in het rechtsgebied van Vrijeban ligt
Mandament penaalHeer Adriaan Pauw, ridder, Heer van HeemstedeDe waard in de herberg, waar Romen uithangt in het craijenest in de heerlijheid van HeemstedeVerbod om in de kersttijd spelen te organiseren en daarbij vlaggen op en uit te steken
Mandament penaalHans Romburg, koopman te AmsterdamMr. Willem Copier, advocaat te AmsterdamStopzetten van executie van goederen, na voldoening van de gestelde betalingsvoorwaarden
Mandament penaalHans Romburch, koopman te AmsterdamHendrick Druijff c.s. en de voogden van Willem Coppier, allen erfgenamen van Cornelis Cornelisz PothBezwaar tegen beslaglegging van een stuk land in de Zijpe aan de oostzijde van de Belckmeerweg
Mandament penaalGrietje Wognum te HoornSalomon Da Rocha te NaardenBezwaar tegen de arrest op goederen van de suppliant en haar overleden compagnon Pieter Bos, gelegen in de jurisdictie van het Hof van Holland, door de raad van Brabant te Brussel
Mandament penaalGovert Hoogenberch, oud-schepen, raad en vroedschap van Gouda, vader en voogd van de onmondige Barnardus HoogenberghMaritje Jans, vrouw van lichte zedenBeschuldiging van verwekken van een kind en dreigement om dit kind naar pretense verwekker te sturen
Mandament penaalGoossen Dercxz NaggePieter Adriaensz, koopman, wonende te RotterdamHet onterecht beslag laten leggen op een huis en 1 gemet land, gelegen aan de Zuidzijde van de Nieuwhoornsekerk
Mandament penaalGijsbrecht van Godesbergen, wonende te AmsterdamAernout van de Weije en Evert Everwijn, wonende te AmsterdamWeigering om aan de suppliant rekening en verantwoording af te leggen over de in bewaring gegeven meubelen en uit Frankrijk ontvangen goederen
Mandament penaalGijsbert Baersz, wonende te Uithoorn in het sticht van UtrechtJan Ariensz Feuijes (of Fevijes)Bezwaar tegen beslag-legging op custing brieven door Dirck Hendricksz Grutter, deurwaarder van het Hof van Holland naar aanleiding van een vonnis door de Gecommitteerde Raden van de Staten van West-Friesland en Noorderkwartier d.d. 08-03-1635 waarbij de suppliant veroordeeld wordt tot een boete wegens fraude met turf, hoewel hij niet onder hun jurisdictie valt
Mandament penaalGerrit Willemsz Butterpot te Nieuw-NedorpGerrit Heertgens, wonende te Wieringerwaard, voormalige curator van Gerrit Willemsz ButterpotBeslaglegging in een zaak die nog onder de rechter is
Mandament penaalGerard Spoors Pieterse, Cornelis de Munnik, wonende te Hazerswoude, Jacob de Man, wonende te ZevenhovenMr. Pieter Liettaart, baljuw en schout van NieuwkoopGeschil over in beslagname van koeien tijdens vervoer
Mandament penaalGerard Hulst van Keulen, koopman te AmsterdamSusanna Maria Commelin, weduwe van Cornelis Buijs van Keulen, wonende te AmsterdamGeschil over de verdeling van deopbrengst scheepsporties en de verkoop van het schip ' de Goede Vriend"
Mandament penaalGaldron la Criste, wonende te Den HaagFerdinand de Perponcher de Ziduisky, kolonel in het legerBezwaar tegen het in detentie houden van suppliant door tegenpartij in verband met een schuld
Mandament penaalFredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-1638
Mandament penaalFrans Hals, dokter in de medicijnen te Leiden, tezamen met enkele ingezetenen van NoordwijkDe gezworenen van NoordwijkBezwaar tegen hhet betalen van de 30e penning, over de goederen die hij van Noordwijk, waar hij 1 1/2 jaar heeft gewoond , heeft meegenomen naar Leiden. Hierover is per 01-05-1634 een proces tegen hem begonnen, ondanks het feit dat bij beschikking d.d. 15-06-1634 van de Gecommitteerde Raden niet met het proces mag worden doorgegaan, trekken de gezworenen zich hier niets van aan
Mandament penaalFrancois van Aerssen, van Sommelsdijk, Heer van Sommelsdijk ectArnout van Suijlen van Nijevelt, Ruwaard Baljuw en Oppperdijkgraaf van het land van Putten en de leenmannen van het land van PuttenOnenigheid tussen Ambachtsheer en Ruwaard over het vorderen van de rekeningen van Schout en Schepenen van Ooltgensplaat op straffe van gijzeling
Mandament penaalFoort Jansz, wonende in ter Vate onder KloetingeAnthonij Cornelisz, wonende in het Zuidambacht van Kloetinge en getrouwd met Josijna Jacobsdr, tevoren weduwe van Pieter Anthonisz, Isack Anthonisz, oom en voogd van de kinderen van Pieter AnthoniszFrederik van de Velde, secretaris van de heerlijkheid KloetingeOnenigheid over de ontvangst en administratie van de opbrengst van een openbare verkoping t.b.v. enige weeskinderen
Mandament penaalEigenaren van de visserij in de Merwede vanaf het hoofd van Papendrecht tot in de mond van de Lek ook van de erfpacht van de zandplaten enz. in deze rivierTielman van Muijlwijck, Heer van PependrechhtBezwaar van de supplianten tegen het door de Heer van Papendrecht laten leggen van een dam in de Merwede, waaedoor zij belemmerd worden in de zalmvisserij
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in