Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
495 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 495 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Zeeger van Doelen, te 's Gravenland, getrouwd met Anna Maria van Doelen, alsmede Jacobus Tosberg en Willem Koek te Amsterdam, als procuratie hebbend van Petrus Nathaniel Lomars, oud-burgemeester van Franeker en van Frans Hendrik Reen, raad en vroedschap van Leeuwarden als erfgenaam ex testamento van wijlen zijn vrouw Catharina Johanna Lomars en nog als erfgenaam ab intestato van wijlen zijn dochter Magdalena Reen, welke medeerfgename pro legitima was geweest van haar moeder Catharina Johanna Lomars en eindelijk nog Mr. Pieter Gallé, advocaat te Amsterdam en Barend Blom, mede te Amsterdam, vermits het overlijden van Hendrik de Rare, enig overgebleven executeur van het testament van wijlen Clara de Graaff, in haar leven weduwe van Frederik Nagel te Amsterdam, tesamen geïnteresseerd in 9/20 deel van een huis en erf, staande en gelegen in de Sint Jacobsstraat, het zesde huis vanaf de Voorburgwal, alwaar "Het Spinnewiel"in de gevel staat.geen tegenpartijHet huis en erf is verkocht aan Roelof Hageman voor zijn meester Gerardus Nagel.07-09-1770
Wouter Schuring, te Enkhuizen, getrouwd met Sijbrigje Hen.Cornelis Hen; Cornelis Simonsz Hen; Outger Bok, die getrouwd is met Simontje Simons HenHet vonnis dd 30 december 1724, van de schepenen van Enkhuizen over een erfeniskwestie21-02-1725
William Butler te Amsterdsam, gewezen directeur generaal van de W.I.C. over de Noord en Zuid kusten van AfrikaDe Bewindhebbers van de WIC ter vergadering van 10nen20707 gulden ; 1 stuiver aan achterstallige gages en 9000 gulden + rente + kosten01-06-1725
Willemina (Wilhelmina) van Zeller meerderjarig dochter te Nijmegen, eenig en universeel erfgenaamvan haar zuster Elisabeth van ZellerPieter Brouwer, gehuwd met Hendrina van MarkenHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 16 julij 1722 betreffende de erfenis van Johanna van Zeller, weduwe van wijlen Jan Klopper.18-09-1722
Willem Verviers en Nisa Verviers, meerderjarig, mitsgaders de voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Verviers, in zijn leven secretaris van Burgemeesteren der stad Wesop (Weesp) alsmede Cornelis Schouten, oud-burgemeester en Raad van de Stad WesopArent Schouten, oud-burgemeester en raad van de stad WesopRechtszaak betreffende 2923 gulden en 10 stuivers tussen de suppliant en de tegenpartij in 1721, die de tegenpartij nog verschuldigd is aan de suppliant.29-01-1723
Willem Verruci, oud-convoijmeester te Dokkum, zowel voor zichzelf alsook als vader van en voogd over zijn minderjarige kinderenHendrik Emmen, Raadsheer te Groeningen, enig erfgenaam van Mr. Gerard Johan Vossius, in zijn leven in de Raad van VlaanderenDe legaten die Mr. Gerard Johan Vossius beloofd had te zullen nalaten aan de kinderen Verucci14-10-1717
Willem van Regenmorter, wonend te Ouddorp op het eiland van Westvoorne, voor hemzelf en voor Catharina van Regenmorter weduwe van wijlen nn Massico, in zijn leven predikant te Oostende en van nn, luitenant van de Artillerie, gehuwd met aletta van Regenmorter en voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Regenmorterte samen voor twee vierden partCornelis van Slingelant, gehuwd met Maria Elisabeth van Regenmorterde verdeling van een boedel bestaande uit een herenhuis en een boerenhuis en 70 gemeten hooiland tussen de suppliant en de tegenpartij21-01-1721
Willem Koops te AlkmaarGerbrand Cleij te AlkmaarHet vonnis van de schepenen van Alkmaar dd 13 mei 1717, betreffende de brouwerij "De Gekroonde Ster" binnen Alkmaar04-06-1717
Wilhem Verruci, oud convoymeester te Dokkum, zowel voor zichzelf alsook als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen.Hendrik Emmen, raadsheer te Groeningen, eenig erfgenaam van Mr. Gerard Johan Vossius, in zijn leven in de Raad van VlaanderenDe legaten die Mr. Gerard Johan Vossius beloofd had te zullen geven aan de kinderen Verruci14-10-1717
Wijnab Stouthart, meerderjarige dochter, alhier in Den HaagMaria van der Meer, hiervoor weduwe van wijlen de raadsheer van Slingelandt en nu gescheiden huisvrouw van Johannes IJsonius, predikant te Bonda (Oost-Friesland)om getuigenis der waarheid, om de getuigen van de suppliante te horen.07-02-1725
Wijna Stouthart, meerderjarige dochter, alhier in Den HaagMaria van der Meer, hiervoor weduwe van de raadsheer van Slingelandt, en nu gescheiden huisvrouw van Johannes IJsonius, predikant te Bonda (Oost-Vriesland)om getuijgenis der waarheid, om des suppliantes getuigen te horen.07-02-1725
Wijna Stouthart, meerderjarige dochter, alhier in Den HaagMaria van der Meer, hiervoor weduwe van wijlen de raadsheer van Slingelandt, en nu gescheiden huisvrouw van Johannes IJsonius, predikant te Bonda (Oost-Friesland)om getuigenis der waarheid, om de getuigen van de suppliante te horen.07-02-1725
Wijna Stouthart, meerderjarig dochter, alhier in Den HaagMaria van der Meer, hiervoor weduwe van de raadsheer van Slingeland, en nu de gescheiden huisvrouw van Johannes IJsonius, predikant te Bonda (Oost Vriesland)om getuigenis der waarheid, om de getuigen van de suppliante te horen07-02-1725
Wijna Stouthart te Den HaagMaria van der Meer, weduwe van wijlen de Heer Johannes IJsonius, predikant te Bonda in Oost-Friesland, thans in Den HaagHet proces tussen suppliante en tegenpartij, nu Mr. Joan Wierman overleden is, die de belangen van tegenpartij behartigt.21-05-1723
Weesmeesteren van de stad Gorinchem, en het land van Arkel, in qualiteit als executeurs van het testament van Frans van den Berg, in zijn leven koopman in houtwaren te Gorinchem, en als voogden over zijn minderjarige erfgenamenVerscheidene personen die nog een schuld aan de boedel hebbenDe inning van de schulden aan de boedel.21-09-1717
Victor Breij, procureur voor dit Hof, als gemachtigd om te negotieren zekere som van gelden en daaruit te voldoen zekere schulden namens Johanna Emilia Louisa Barronnesse van Gent Egeria Adriana Sibilla Barronesse van Gent, Douariere de Vilandrie, kinderen van wijlen Elisabeth, geboren princesse van Portugaal, Barronesse van GentThesaurier en Rentmeester Generaal, Mr. Willem van AssendelftHet testament van Prins Maurits van Oranje en Nassau dd 13 april 1625 die aan Emilia van Nassau, princes van Portugaal, zijn zuster en haar wettige nazaten, een rente toekende met een perpetueel fideicommis16-06-1720
Valentijn Woller te Den HaagGeertruid, de suppliants dienstmeid ten zijnen huize, en haar vader Andries te Rijswijk (dronken en van kwaad gedrag)valse beschuldiging: De Supplant zou de tegenpartij hebben bezwangerd.15-05-1722
Valentij Woller te Den HaagGeertruid, de suppliants dienstmeid en haar vader Andries te Rijswijk. (dronken en van kwaad gedrag)De valse beschuldiging: de suppliant zou de tegenparij bezwangerd hebben.15-05-1722
Trijntje Cornelis Ammerlaan, weduwe van wijlen Pellenaar, Jaspersz, wonend te Leidschendamverschijden personen volgens schuldregister en aantekeningen van de Suppliantebetaling van openstaande rekeningen wegens leverantie van Lakens, Stoffen, Baaien en andere goederen23-05-1719
Trijn Claasz Jan Brantsz wonend in de stad SchellingerwoudeReijer Willemsz den Boer, oud burgemeester en president schepen van Schellingerwoude en zijn zoon Dirk Reijersz den Boerhet vonnis van de schepenen van Schellingerwoude dd 10 november 1717 betreffende 150 guldens en kosten03-12-1717
Tobias Barentsz Blok, en Hermanus de Leeuw, gehuwd met Titje Barendsz Blok, kinderen en universele erfgenamen van Bared Lieven Blok.n.v.t.De verkoop van een huis en erf met achterhuis, staande en gelegen aan dezuidzijde van de Goudsbloemstraat, tussen de Goudsbloemdwarssstraat en de Brouwersgracht, getekend met Nº 15 voor 1688 gulden aan Pieter Eijkenduijn en Jan Bouwman.07-02-1721
Thomas Onfray, ordinaris houder; Francois St. Veltre genoemd: Baste, koopman en meester Cleermaker ; St. Martin en Therond, kooplieden in companie in Den Haag.La Coste, majoor in het regiment dragonders van Walass, voor deze in dienst van deze staat.De betaling van: 108 gulden 3 stuivers en 72 gulden en 10 stuivers en 231 gulden 11 stuivers 8 penningen, plus interst en kosten02-04-1717
Thomas Hendrik Poolmans te Amsterdam, gemachtigde van Josina Geertruid Brinkmans, weduwe van wijlen Coenraad Poolmans.Jan Scholten weduwnaar van wijlen Margareta Elisabeth Poolmans te Amsterdam.De uitspraak van de schepenen van Amsterdam, dd 1 september 171720-12-1717
Theodorus Velthuijsen te AmsterdamServaas van den DaasHet vonnis van de Schout en Schepenen van Sloten dd 25 augustii 171714-09-1717
Theodorus van Allen, schepen en raad;Egidius Johan Govaarts; Cornelis Keuvel, oud-schepen en raad; Jacobus Marinissen, schepen; Adriaan Ferleman, oud-schepen; Johan Louis Verelst, raad: Francois Nebbens oud-schepen en raad; Marinus Duvelaar, raad en pensionaris; Jacobus Exrek, raad; en Bartholeus Wisse, burger en ingezetene van de stad VeereDe Direkteuren van de Compagnie van Commercie der stad MiddelburgHet gebrek aan Actie door de tegenpartij, die voor de supplianten verborgen had dat er maar 4 heren geinteresseerd waren in de Compagnie. De supplianten eisen een schadeloosstelling29-05-1721
Theodore Boendermaecker (Boendermaaker) koopman te AmsterdamDaniel Brians en Gideon Brians en Pierre Testas kooplieden te AmsterdamHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 25-01-1715, betreffende geendosseerde wisselbrieven19-02-1717
Stephanus Stouthoff en Hendrik Verto0lenn.v.t.De verkoop van een huis en erf en pakhuis te Rotterdam, staande en gelegen aan de westzijde van de grote Wijnbrughstraat, belent ten noorden Reinier van Gelder en nog vele details zie het originele document............met alle zodanige vrijdommen, conditieën, en servituten, die op de koper zullen worden overgegeven.26-02-1723
Stefano Ravenna, koopman en bevrachter te Genua, tegenwoordig in Den Haag.Boije ( Boeije ) Teijssen te Christiaen Sant (Zant) namens Erasmo Nicolson (Engelsman) kapitein op een Fluiteschip de "Catharina", groot 600 vaten, onder Engelse vlag naar St. Petersburg zou varen. Hij is op 11 julij 1722 gecharterd.Een charterpartij. Waren van Genua naar St. Petersburg in de Oostzee, en niet onmiddellijk naar Genua teruggevaren had, maar hij bleef twee jaren in Christaen Zand overwinteren.13-06-1724
Simon Maartense Dros en Pieter Ariense Dirkswager voor zichzelf en met last en procuratie namen verschillende ingelanden, inwoners en turfschippers in de Grote en Klappolder van BleijswijkSchout en molenmeesters van de voorzegde polder en de Dijkgraaf en Heemraden van Schieland, Burgemeesteren en regeerders van Rotterdam.De heffing van 12 resp. 6 gulden in plaats van 12 resp. 6 stuivers voor het schutten in de verlaat van de bovengenoemde Polder.20-10-1718
Simon Leenderts Konijnenberg; Arie Jans Bou; Harmen Gabriels Overgalg; Willem Gerrits van Velde; Ariaentje Simons Bonefaes,weduwe van Maerten Dros; Claes Ariens Swemkoop; Bastaen in 't Hout en Jan Kroeser, allen Bouwlieden wonend in de heerlijkheid van Berkel en Roodenrijs, als representanten van de gemene Buren en ingezetenen van de voorseide heerlijkheid, en de Officieren, Schout en Wethouders van Berkel en Roodenrijs gevoegdDe Welgeboren mannen van DelflandHet ijken van de Botercoppen, die sinds 1303 zijn vrijgesteld van het ijken27-07-1725
Sebastiaen Weijnouts te Weesp, gehuwd geweest met wijlen Elisabeth van der Weppel; Jan Gerbrandse Buijteneijnd, moederlijke Grootvader van wijlen des Suppliants echtgenoteFloris Claessen en Balthus van Heumende huur en kosten van 8 mergen lands sinds 1716. Die 8 mergen lands zijn de nalatenschap van Jan Gerbrandse Buijteneijnd, die het vruchtgebruik van die 8 mergen landts aan Goverd van der Weppel en Dieuwertje Jans Buijteneijnd had vermaakt.23-03-1717
Schalkius van der Hoog (Hoogh) cum suis q.q.: Daniel Sylvius en Simon van der swet als gestelde voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Geertruijd Walvis, laatst weduwe van wijlen Hendrik van Lith, gewoond hebbende en overleden in Rotterdamverschijdene personen die nog schulden hebben aan de erfenis.De betaling van de schulden aan de erfenis van wijlen geertruijd Walvis, weduwe wijlen Hendrik van Lith05-10-1718
Schalk Joosten Boeckhacker te Rotterdam, Jan Rouw, gehuwd met Lena Joosten Boekhakker, eerder weduwe van Dirk Adamsz Hetsert, Christoffel Bottens, gehuwd met Heyltie Joosten Boekhacker, Dirk Fibres gehuwd met Lucretia Joosten Boekhacker, voor zichzelf en zich sterk makend voor Barent Sluyter, minderjarig kint van Anna Joosten Boeckhacker Allen kinderen en kintskinderen van Maertie Jacobs van der Meulen mitsgaders Gijsbert Gijsbertse gehuwd met Frijntie Jansz Verhagen enige dochter en erfgenaam van Geertie Jacobs van der Meulen, allen te Rotterdam, allen erfgenamen "ab intestato" voor 2/3 parten van wijlen Jacob Ariensz van der Meulen, metselaar, gewoond hebbend en overleden te Oud-BeyerlandDe weduwe van Arien Jacobse van der MeulenHet vonnis van het gerecht in Beyerland dd 3 mei 1722, betreffende de erfenis van Arien Jacobse van der Meulen.15-10-1722
Samuel Hollingerus van Lansbergen, remonstrants predikant te Moordrecht, gehuwd met Lidia Kelk.De Procureur Generaal; De Baljuw van Schieland; Jan Schermer; Pieter VVerbrugge; Nicolaas Schulz van Hagen; Aart ZuijdbroekHet sexuele leven van de suppliant, voordat hij trouwde en de huwelijksbeloften aan diverse vrouwen.12-07-1719
Samuel de Simon Palache als gemachtigde van Feliciano Velho Oldenburgh te LissabonLaurens Wijbrants; Nicolaes Mulder; en Hendrik Hunthum, executeurs van het testament van Paulus Hunthum, Jacob Alewijn Ghijsen, erfgenaam van Justus de Vries, en Willem en Hendrick van Uchelen, Christiaen van Boneval als procuratie hebbende van de weduwe Jacob Hacké, Hendrik Verrijn en zijn zoon Paulus, Jan Verrijn, IJsbrand Bruijn, executeur van het testament van George Bruijn en Andries PelsHet vonnis van de commissarissen van de Kamer van Assurantiën te Amsterdam, de Schepenen, dd 2 maart 172519-03-1725
Samuel de Prado, koopman.Jacob de Prado, zoon en geïnstitueerde erfgenaam van wijlen Rachel de Prado alias Rachel Gabaij Pharo, in haar leven weduwe van Isaacq de Prado; en Isaacq de Prado; Juda Vega de Prado, beiden zonen en eenige erfgenamen van wijlen Joseph de Prado, zoon die insgelijks en geïnstitueerde erfgenaam was van Rachel de Prado met als executeurs van het testament van Jacob en Isaacq de PradoHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 27 november 1717, betreffende de erfenis van Rachel de Prado10-12-1717
Salomon Pereira en Sara Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira als executeurs van het testament van wijlen Juda PereiraDe executeurs van het testament van wijlen Jaco Pereira. Op 18 mei 1712 heeft er scheiding en deling plaats gevondenDe legitieme portie van de erfenis van wijlen Jacob Pereira, 2/5 part23-03-1717
Salomon Pereijra privee en Sara Abas, weduwe van Juda Pereijra, als executeur van het testament van Juda Pereira en voogden over zijn minderjarige kinderenJan Blix en Moses Anthunes en Balthasar Coeckelbergh, schoonzoon van Jan Blixeen wisselbrief (geëndosseerd) van 3090 gulden05-05-1717
Salomon de Medina in Den Haagde erfgenamen van de boedel van wijlen Jacob Gabaij, in zijn leven gewoond hebbende te AmsterdamDe gepretendeerde vorderingen van de Tegenpartij op de Suppliant, binnen 6 weken bekend te maken.18-05-1723
Rutger de Bruijn in Den Haag als actie en transport hebbende van de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Samuel van Ree, in zijn leven Majoor en Commandant van het fort "Knotsenburg"De erfgenamen van Margareta van der Bruijn en de gezamelijke erfgenamen van wjlen Sara van der BruijnEen Arrest en Rau Actie op de tegenpartij. ( Een erfeniskwestie )20-09-1723
Rudolph August Haken, kapitein van de hertog van Wolffenbuttel, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, geprocreëerd bij wijlen zijn huisvrouw Cornelia Veenstra, die pretendeerde een som van haar moeje (tante) van Hoove te goed te hebbenHendrik van Heemskerk, als voogd over de minderjarige kinderen van Adriaan PeperzielPorceleinen stelletjes, koffiekoppen, schoteltjes, zilveren lepels en textiel.14-03-1724
Rogier Bernard als procuratie hebben van Daniel Hurgronje.Jacob Salm, gewezen schipper op Oost Indievonnis dd 16 julij 1717 van de schepenen van Amsterdam06-05-1722
Roger Bernard als procuratie hebbende van Daniel HurgronjeJacob Salm, gewezen schipper op Oost Indievonnis dd 16 julij 1717 van de schepenen van de stad Amsterdam06-05-1722
Rochus van der Gijp; Leendert Speelman; Gerrit van 't Selfde; Frans Pleijsier; Isac Rogge; Gerrit de Haan; Joris en Henderik Leenheer; Arij Kapteijn, allen ingelanden van de heerlijkheden van Rijsoort en StevelshoekMr. Jan de Bak, Heer van Rijsoort en de Schout en het Gerecht van Rijsoort, als eigenaar of vruchtgebruiker van de landen naast de straatDe kosten van onderhoud van de straat, liggende naast het land van Mr. Jan de Bak zijn toegerekend aan de ingelanden gedurende ruim 40 jaren.21-03-1770
Robbert Stirlingh, koopman te Rotterdam, met last en procuratie van Thomas Bayntone en Robbert Schaun, kooplieden te LondonRobbert Norrel, koopman binnen Rotterdam en Johan Norrel koopman in alhier Den Haagachterstalligheid van het terugbetalen van de obligatie 280 pond Sterling30-03-1717
Rijnout (Rijmont, Rijnant) van Paamburg te AmsterdamPaulus de WitHet vonnis van de Schepenen van Amsterdam dd 2 maart 1717, betreffende het betalen van 2562 gulden en 10 stuivers.30-03-1717
Renetta Clara Velters, te Amsterdam, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jacob van Harencarspel, in zijn leven Baljuw en Dijkgraaf van Amstelland.Wilhelmina Keijser, weduwe Pijnacker (Pijnaeker) wonend te Delft, en Daniel van Uijlenbroek, zoon en universeel erfgenaam van Alida Draek in haar leven weduwe van Abraham van Uijlenbroek, indertijd suppoost van de weeskamer te Amsterdam, alsmede de Raden en Meesters van Reekeninge van het huis van Bergen, residerende te Bergen op Zoom.Een rentebrief van 5000 gulden van Adriaan Pijnaeker te Delft, en een Hypotheekbrief van 14000 gulden van Abraham van Uijlenbroek in qualiteit als last en procuratie hebbende van Frederick Maurits de La Tour D'Auvergne en Marquis van Bergen op Zoom dd 10 juni 1688 voor Schout en Schepenen van de Ambachten Outhoorn en Gnephoek05-10-1719
Rachel Mocata, Alias Rachel Nunes Marchena, huisvrouw van Joseph NunesDe Parnassims van de Porugese Joodse Natie binnen Amsterdam, en Rachel Mocata, weduwe van wijlen Antonio Gabriel Nunes, mitsgaders Isacq, Jacob, en Ribca Mocata Nunes, en Isaacq Isidero als voogden over de twee minderjarige kinderenDe erfenis van David en Ester Atthias. De supplianten denken dat hun 4000 guldens zouden toekomen17-04-1719
Rachel Mocata Nunes, weduwe van wijlen Anthonis Gabriel Nunes, en Isacq, Jacob, Ribca Mocata Nunes, meerderjarige kinderen van Anthonis Gabriel Nunes, mitsgaders Isacq, Jacob, en Ribca Mocata Nunes, en Isaacq Isidro, allen voogden over de twee minderjarige kinderen van Anthonis Gabriel Nunes, allen medeerfgenamen van wijlen David en Esther Athias.Joseph Nunes Marchena, nomine uxoris4000 gulden te laste van de boedel van Esther Atthias30-12-1718
Pilsant en Forster, kooplieden te RotterdamRoeloff Eelbo en Antonij EelboEen rechtszaak tussen suppliante en tegenpartij is ver gevorderd04-06-1717
vorige
12...10
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in