Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
113 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 113 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van attentatenWillem Verniers Nissan Verniers, kinderen van wijlen Pieter Verniers, in leven secretaris van Weesp, alsmede de voogden over zijn minderjarige erfgenamenSchout en schepenen van WeespWeigering assistentie van de deurwaarder in de uitoefening van zijn opdracht in mandament van arrest van 02-02-1723 jegens Arend Schouten
Mandament om verzoek om apostille in de margeWiggert Duijsentdaalders, en Jan Duijsentdaalders, kooplieden te AmsterdamDe rentmeesters van de exploiten van het gerecht van AmsterdamRestitutie van boete voor een ingetrokken appel, in proces tegen Wiggert Jansz, timmerman
Mandament om actie te instituerenW van assendelft, hoofdofficier van de stad DelftDegnees Kallemijn, meesterkleermaker te DelftKallemijn beschuldigd van Assendelft van partijdigheid in het geschil tussen Kellemijn en de weduwe Meurs
MandementVrouwe Ebba Bray, gravin te Leckio, vrijherinne te Eijcksolm en weduwe van de heer Jacob de la Guarde, graaf te Lecka, bij leven ridder, raad-rijksmaarschalk, president en generaal veldheer van ZwedenTheobald van Hoochstede, koopman te AmsterdamBetaling van een som op obligatie plus een som op bijgaand extract van een obligatie (16-03-1657) plus interest en kosten
GeenVerklaring van Frederik Abraham Cassa, en commies van finacien van Holland en Mr. Casper Clotterbooke, commies ten kantore van de raadspensionaris dat ergeen erfganamen meer zijn van Anthony Cornelis van Oldenbarnevelt, genaamd de Tulling d.d. 8-7-1749 wat zij op de 14e juli 1749 onder eede hebben verklaardGeenGeen
Verzoek om nihil opniet aanwezig rekest van Maria van ButtelThomas Cachciopijn, drossaard van ZevenbergenMaria van Buttel, geassisteerd met haar man Hendrick SintelersOnenigheid over beslaglegging
Hernieuwd verzoek om een curator te benoemenSuzanna van Slingerlandt, echtgenote van Rudolphus Ulrigh Baron van Sporche, kamemrheer van Zijne Majesteit de Koning van Groot Brittanië, Keurvorst van Hannnover enz.Simon van Slingelandt en Govert van Slingelandt, vader en broers van eiseresVerzoek om snelle beslissing over haar verzoek d.d. 15-03-1723 om Abraham Oulry te benoemen als haar curator
Appointement in margineSusanna van Catshuysen, de weduwe van Pieter van Butselaer, bij zijn leven rentmeester van de domeinen van Polanen, Monster, 's-Gravezande en Zandambacht, en de kerk- en armengoederen te Naaldwijk; haar moeder Maria van de Urk zaliger en Mr. Henrick Both van der Eem, bij leven burgemeester van Den Haag als borg en principaal; Cornelis Ruysgh, bij leven secretaris van de Generaliteits Rekenkamer en de heer Everaaerts, bij leven burgemeester van Willemstad als mede borgen en principalenDe heer Robijn, deurwaarder; Henrick Hoekwater, penningmeester ter griffie van het Hof1) Suppliant verzoekt om appointement waarbij de deurwaarder onder cautie meubelen moet teruggeven en een kopie van het rekest en appointement moet overhandigen; 2) wederom beslagname van meubelen door de deurwaarder via een mandement van arrest met een slinkse verkoopmachtiging voor Hoekwater
Mandament van recommandatieSimon Ooms, gerechtsbode van Rotterdam (gemachtigde van Arent NiesenDirck NiesenVerlaging van het bedrag per dag in de gevangenpoort om daar een schuld te verhalen
Verzoek om advocaat en procureur toe te wijzen in Pro Deo bedieningSara Boudewijns, weduwe van Jan Borgermans, wonende te VlissingenJan Willaerts, haar zwager nu wonende te Amsterdam destijds in VlissingenNalatigheid in aflossing in van een obligatie
Rescriptie op niet aanwezig rekestRekest opgesteld door Lodewijk van Alteren van Jaarsvelt , baljuw van Kennemerland. Gezien door Gerrit van Rietvelt, schout van Aalsmeer, die het Hof adviseert dat de baljuw niet ontvankelijk moet worden verklaardGeenGeen
Mandament met appel van authorisatieProcureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandFrans Canter , Eerste President van Bassoura, in dienst van de V. O. CVerzoek van vrienden om Canter, onder borgtocht ad. 15000.- gulden, uit zijn detentie te ontslaan, niet de belofte om te compareren
Pieter van der Oest, wonende te WateringenGeenGeen
Mandament in cas van salarisPieter Stakenbeck,provoost van de generaliteitN.V.TVergoeding voor assitentie bij het bestrijden van ongeregeldheden voor en in het huis van de weduwe van Jacob Boot
Mandament penaal en appoinctement van comparitiePieter de Lange C:S:Hendrik Dirkse Haring, gtootscheepmaker wonende te OostzaanNa vonnis m.b.t. mandament atterminatie wordt tussen partijen d.d. 01-08-1772 verbaal akkoord aangegaan
Mandament om actie te instueren met de clausule van penaalPieter Borreman, baljuw van de vrije heerlijkheid Abbenbroek, wonende te LeidenJacob van Groenewegen, heer van 1/4 deel van de heerlijkheid Abbenbroek,Annitje Tous, Jan Janse van Herwijnen, Gerrit Claesse Schipper, Cornelis Huijgen Stompwijk, Gijsbert van Campen, rentmeester van Herp, wonende te Geervliet, Aelbrecht Zuijderveldt, te Simonshaven, Jemant van der Velden, te Den Broel, pretense crediteuren van suppliantTwijfel aan de rechtmatigheid van de vordering van voornoemde crediteuren
Mandament van arrest en penaalPieter Balguerie, koopman te Amsterdam q.q.De erfgenamen van Hendrick SchröderVerzoek om beslaglegging op goederen de nalatenschap van Hendrick Schröder betreffende om te komen tot inning van de opbrengst van wisselbrieven
Mandament om executie gedecerneert te hebbenPhilips Bogaert, zijden lakenkoper in Den HaagDiverse vuilnis lieden en burgemeesters en regeerders van Den HaagStorten van vuil op andermans land
Geenniet vermeldCarel SmidtSchadevergoeding in verband met defloratie en het verwekken van een kind
Mandament van rau actie en om executie gedecerneerd te hebbenMr. Volkert Cornelissen, burgemeester van Medenblik, als voogd over de kinderen van Pieter Janssen Rijnenburch, gewezen secretaris aldaarMr. Harmen Bal, wonende te Haarlem, arrestant in een proces, lopend tegen Trijn Jans, zuster van wijlen Pieter Rijnen BurchUitbetaling van een som gelds, die Trijn Jans aan de kinderen van haar overleden broer schuldig is
Minuut van besloten missieve in rauw actieMr. Samuel van Huls, burgemeester van den Haag, erfgenaam van zijn broer Wilhem van HulsRaden en meesters van de rekeningen der Domeinen, nagelaten door de laats overleden Koning van Groot BrittanieBevel tot betaling van een som van 261 pond sterling 10 schellingen met renten en kosten
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de Sterke, de deurwaarder, die de executie uitvoertOnenigheid over de beschikkingsbevoegheid betreffende de nalatenschap van Jacobmina Wenkins
GeenMr. Johan Leonard de Hartog, advocaat verzoek om weer op de lijst van advocaten van het Hof geplaatst te worden na enige jaren in Maastricht vertoefd te hebbenGeenGeen
Mandament concept appoinctementMr. IJ ValckenaerWeduwe van NoortGeen
Mandament om curator ad lites aan te stellenMr. Claude Aubert en consorten, ingezetenen van Rueij beneden, Rueij boven en HonterivesGeorge van Fittinghoff, erfheer van Zwaben, als vader en erfgenaam van Nicolaas George van FittinghoffExecutie op gererfde tegoeden,hetgeen, omdat de erfgenaam in Lijfland woont, niet konden worden geinsinueerd
MandementMichael Frederick Tatinghoff, te Westzaan, prediker met de inspecteurs en diakonen van de christelijk gemeente, professie makende van de Augsburgsche Confessie in de ban van Westzaan, enerzijds excipient (verweerder op exceptie)Jacon van Nierop, de baljuw van Bloys en de landen van Bloys, en het gerecht van Westzaan, anderzijds geëxcipieerde (partij waartegen exceptie is ingesteld)Verzoek van de supplianten om bijdragen af te schaffen aan de tegenpartij, na menige rekesten aan het hof en klachten; nu dagvaarding voor de vierschaar om de betaling van een boete door de armlastige gemeente af te dwingen; verzoek de baljuw aan te schrijven om van boetes af te zien en de godsdienstbeleving in alle stilte te laten doorgaan
Request om simpel bevelMarie de Breedt, vrouw van Charon Theophile de RomanierJohan van der LisseOntslag van Johan van der Lisse, als beheerder van een kapitaal van 20.000, nagelaten door Francois de Bosse en toestemming voor suppliante om zelf dit kapitaal te beheeren
Verzoek om appointement in de margeMaria Snoeckx, vrouw van Rhene de Nicastre, achterop het request genoemd ReinierRhene de Nicastre of ReinierVoorlopige voorzienningen bij een echtscheidings procedure
Mandament om executie gedecerneerd te hebben en commissie in possessieMaria de Breedt, voor zichzelf en voor haar zoontje Francois de BressesJan van der Lissen, administrateur van 20.000 gulden, nagelaten van suppliante en zoontjeWanbeleid betreffende het nagelaten kapitaal
Mandament apustille met de clausule van interdictieMaerten van Campen en Adreaen Anthonisz Wijnants, gewezen burgemeester van Spang over 1645Schout en enige heemraden uit het Oosteinde van SpangVoordracht voor de burgemeesters verkiezing
Mandament van een appoinctementLucas van der DusseB. de Man, gewezen ontvangerOpschorten van een boete van 400.-pond, die suppliant wegens minderjarigheid niet kan betalen, door verbod van zijn voogden
Mandament om bij appoinctement een curator aan te stellenLeonardt Mostaert, koopman te Leiden, Anneken Adolfsdr, weduwe van Heijndric Dierxsz, Appeldoorn, gewezen koopman te Rotterdam en Anthonij van der Drift, notaris te Den Haag, met procutatie van enige kooplieden uit Rotterdam, Amsterdam en Leiden allen groot-crediteurenCornelia van der Maa, weuwe van Jan de Jonge, winkelier in Den HaagVrees voor het negeren van een arrest
Lambert Kievits, wonende te VlijmenGeenGeen
Appoinctement in de margeJonker Alexander Witsehart, wonende in Den HaagBurgrmeesters en regeerders van Den Haag en de officierOngeldig verklaring van een keur op het trekken van een wapen en teruggave van daarvoor betaalde boete
Mandament van rauw actie met de clausule van edictJolle Jolles, curator van de kamer van desolate boedels te AmsterdamErfgenamen ab intestato van Mr. Michiel ten Hove, Jan du Peyrou, als erfgenaam van Anna Maria du PeyrouGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Mr. Michiel te Hove en Anna Maria du Peyrou
Mandament penaalJohannes Isacus Lamotius, wonende te Charlois, Servaes van Schoonstraten, notaris te Den HaagDe schepenen en de secretaris van Charlois in opdracht van Govert GrascampBezwaar tegen de weigering van het gemeentebestuur om mee te werken aan de formele overdracht van een huis te Charlois
Rekest AntidotaalJohanna van den Brink, meerderjarige dochter, wonend in Den Haag.Hermanus Vermander, meerderjarige jongeman en zijn moeder Hillegond van den Clooster, weduwe van wijlen Daniel Vermander.Suppliante heeft onder ede verklaard dat Hermanus Vermander de vader is van haar in juli 1718 geboren dochter. Het Gerecht van Den Haag heeft hem op 3 oktober 1719 veroordeeld tot het betalen van 25 gulden voor de kraam kosten en 1 gulden en 4 stuivers per week voor het kind. Als hij dat niet zou kunnen of willen betalen dan zou zijn moeder dat moeten doen. Zij wil hiertegen in beroep gaan. Suppliante verzoekt daarom het Hof dit beroep af te slaan en de voorgstelde provisie niet te verlenen.
AntiditaalJohanna Catharina van Rietvelt, huisvrouw van Adriaan ten Hughuizen, tegenwoordig verblijvende in VianenMogelijke crediteuren van echtgenoot van supplianteVerzoek om niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de eventuele schulden van echtgenoot
verzoek om appoinctement van rau actieJohanna Bequin, weduwe van Jean Claude de Marisq, wonende te Rotterdam, gewezen kostschoolhoudster van de Frans kostscool te NoordwijkAbraham Dederiks, klerk van de griffier van het HofAchterstallige betaling van kost en schoolgelden voorschotten voor zijn dochter A.C. Dederiks
Mandament van anticipatieJohan van Wijngaarde, dijkgraaf van Koeken-dijkDe Heer van Matenes en burgemeesters en regeerders van Edam, Oosthuizen ect.Beëindiging van een proces, gevoerd over reparatie aan de koekendijk
Mandament van arrest en om executie te zien decerneren mmet de clausule van edictJohan Hendrik Stern, wonende te s'GravenhageReijnier Evert Verbeek, wonende te Delft, zoon van Gerardus Verbeek, die zich in het buitenland bevindt, zoon woont in de verhijpotheerende pandenNalatigheid in aflossing van een hijpotheekbrief ad. 1200.- gulden á 4% per jaar
Mandament om executie gedecerneert te hebbenJohan Frans Droste tot Moldijck, gevange in de gevangenpoortJohan SijbertsVrijlating uit de gevangenpoort na verzuim om schulden te betalen, en overtreding van een verblijfs gebod, om via de keurvorst van Brandenburg en de familie van kapitein Jacob Mangelman het benodigde geld te verstreken
Mandament van inductieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts, gerequireerdeUitstel en spreiding van betaling van schulden
Mandament van spolieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts en advocaat N. Sueijwijndt en andere credituerenPoging om arrestatie te vermijden
Mandament verzoek om appoinctementJohan de Ham, thans verblijvend in DelftGerrit van der Wel, notaris te DelftVermoeden dat in het testament van Dirck de Ham veranderingen zijn aangebracht
VerzoekJohan de Bruyn van Buitenwech, heer van Nieuwkoop, Noorden en AchttienhovenGeenVerzoek om onmiddelijke executie van de inning van lastgelden op het slagturven volgens zijn keur, waarbij de suppliant na het verstrijken van de betalingstermijn het dubbele bedrag bij panding in rekening mag brengen
Verzoek om doen van rekeningJeanette Helena van Rijk, weduwe van Johannes Baartmans koopman te s'GravenhageAbraham Diederiks, klerk van het Hof en aangestelde sequester in de nalatenschap van Du Aumel, edelmanNalatigheid om rekening te doen
Request om appointement in de margeJasper van Belois, geseijt Treslong, goeverneur van Woudrichem en LoevesteinCarel Cats, de weduwe en kinderen van, proviandmeester te Gelre, impetranten en Luchtenburch, Mr.Pieter, hun procureurGeschil over het executeren van een 38 jaar oude sententie, die mogelijk ontkracht kan worden door het slot van een rekening, opgemaakt door tegenpartij, te corrigeren
Mandament van rau actieJannetje Warmerhoven, wonende Noorwijk binnen, minderjarige jongedochter, geassisteerd met haar moeder Neeltje Glasbergen, weduwe van Gerbrand Warmerhoven, thans gehuwd mmet Klaas van SchagenFredrik Dirkse Krom, wonende te haarlem, minderjarige jongeman, geassisteerd met zijn vader Dirk Frederikse KromNakomen van trouwbelofte, schadevergoeding en alimetatie wegens verwekken van een kind
Verzoek om appointementJan van Dijcke, echtgenoot van Elisabeth van HoveWeesmeesters van s' GravenhageAfleggen van rekening en verantwoording en overdragen van bezittingen
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in