Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
197 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 197 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Lopes Ramires portugees koopman te Amsterdam, borg en principaal voor Padre Anthonio Vidra, Portugees RidderJeronimo Nunes Dacosta, koopman ta AmsterdamBezwaar tegen een vonnis van Schepenen van Amsterdam. d.d. 24 april j.l inzake
Lodewijck Rinset, gehuwd met Maria Laffelee als legataris en mede erfgenaam ab intestato van haar overleden oom Josias de Waert, in zijn leven broodbakker te LeidenClaes Rijnenburgh; Pieter van der HorstJosias de Waert woonde in bij Claes Rijnenburgh en zijn zwager Pieter van der Horst en is ook daar overleden, met achterlating van zijn bezittingen en kostbaarheden. Suppliant eist de kostbaarheden op. De tegenpartij onkende het gevraagde te bezitten. Een rechtbank in Leiden accepteerde de uitspraak van de tegenpartij. Suppliant verzoekt het hof mandament in cas d"Appel met de clausule van relief.15-12-1718
Lambert Michielsze Donckersloot te AlmkerkCornelis Jansz Nederveen te DussenBij vonnis van 02-09-1716 werd suppliant veroordeeld door de Schepen van Woudrichem tot betaling van allimentatie voor het kind van de tegenpartij en tevens allerlei kosten zoals kraamkosten, voedsel enz. de tegenpartij ontkende dat het zijn kind is. Suppliant verzoekt het Hof om mandement in Cas d'Apel met de clausule van inhibtie09-09-1716
Ketwich Voombergh; Wouter Jochems en Zoon, kooplieden, wonende te Amsterdam en in Den Haag, voor zichzelven en als gequalificeerden van een groot aantal houders van wisselbrieven te MiddelburgDe burgermeesteren, schepenen en raden van de stad Middelburg, geaccepteerd ter domicilie van Johannes Minkema en ZoonVervaldag van non-betaling van de wisselbrieven, een som van 3x 323,000 guldens met de interesten. Arrest van goederen en effecten aan de stad toebehorende, bevel om aan de supplianten te betalen11-07-1806
Kemp Pieters Geluik gehuwd met Maartje Pieters van der Marel, hiervoor weduwe van Jan de Ruijter en voogdesse over zijn minderjarige erfgenamen en des suppliants huisvrouw.Aletta Verkaeck, weduwe van Cornelis Langstrate (Langestraat) wonende in DirkslandEen schuld van 220 gulden + 130 gulden + interestkosten wegens pacht van 12 gemeten lands onder de jurisdictie van Melissant12-07-1715
Jurriaan Verlooij (Verlooy) en J.G. Pfeiffer, wonende te Amsterdam, executeurs van het testament van Sara Verlooy, weduwe van Samuel Roos, te AmsterdamGeenVerkoop door makelaars in publique veiling een huis met een achterhuis, staande en gelegen aan de zuidzijde van de Angelierstraat binnen de stad Amsterdam voor een som van 3,950 guldens. Geleeverd aan de koper Lambertus van der Hans voor zijn meester Jan Adriaansz bij willig decreet04-04-1805
Juffrouw Johanna Heijndricksdr, weduwe van Mr. Sijmon van Alphen, gewezen advocaat fiscaal en buitengewone Raad van Indië; De voogden van de weeskinderen van AlphenDe bewindhebbers van de Oost Indische CompagnieWeigering om een wisselbrief van 2813. 1/8realen van achten te voldoen en ingevorderd tractement van 1450 gulden te restitueren13-10-1650
Josua Touloop, koopman te RotterdamLevinus Gerardus de Mooy en Celia Hogens, echteliedenDe tegemnpartij heeft een obligatie bij Willem George Pennington koopman te Rotterdam, gepasseerd dd. 1 juli 1712. Willem George Pennington heeft deze obligaties gedonneerd aan suppliant, dd 6 november 1716. De tegenpartij heeft tot nog toe de verplichte rente niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren om de rente te voldoen.23-11-1716
Joseph Elie Grand Pierre, wonende te Brussel, als voor Anthoin Francois Anfaure vrederechter van de divisie du Mail geassisteerd met de burgers Pegnard en d' Herbecourt, speciale gemachtigde van Gervais Thibault, wonende te ParijsJohan van der Hoeven, koopman te Amsterdam, gemachtigde van Gervais Thibault en van Jacobus Wouters, voor zich en als voogd over de minderjarige erfgenamen van zijn broer Pieter Willem WoutersRekening en verantwoording van de voogd, onenigheid over de som van 6.200 guldens met de interesten14-01-1808
John Rumsey (Rumseij) Hall, gemachtigde van John Quest, koopman te Londen, in compagnieschap met Charles Nicholl (Nieholl) Bancker te Philadelphia, negotionerende onder de firma van Quest en Bancker en te Londen onder de firma van John Quest en compagnieSamuel Rhoades en John Perit (Peret), kooplieden te Philadelphia en compagnons, negotierende onder de firma van Rhoades en PeritArrest van de schoenerschip, genaamd Eliza en Katy met de goederen, schuld 9,000 ponden sterling met de interesten terug aan de suppliant te betalen. Bedriegelijke handelwijze.20-11-1806
Johannes van Wijgaarden pruikemaker te Den HaagMaria van Balcon, weduwe van wijlen Hermans van Wijgaarden, in zijn leven ijzersmid te Rotterdam. ouders van suppliant.Suppliant eist zijn deel in de nagelaten erfenis08-12-1716
Johannes Smits junior en Hendrik Smits junior, wonende te Gouda en executeurs van het testament van wijlen Pieter Post; Cornelis Hogendijk, wonende te Capelle aan de IJsel, nevens nu wijlen Pieter van Cappellen, curateur over personen en goederen van Appolonia Hogendijk, weduwe en erfgenaam van wijlen Pieter Post en Adriaan Voordayn, wonende te GoudaMattiessen en Sillem, kooplieden te Hamburg, domicilium citandie et executande, ten huize van hun voormalige procureur Jsaak Petrus Gosenson, als eiserOnenigheid over vergoeding de kosten, schaden en interesten bij uitleveren van het pakje gouden munt matriale, gemerkt M.S. Nr.415-02-1810
Johannes Schonenburg; Gerrit de Bes den ouden; Arij Maartense Bes; Cormelis Blom; Cornelis de Tiocker; Dirk den Butter; Claijs Sterrenburgh en Jan Vermaat als last en procuratie hebbende van Gerrit de Bes; Cornelis vander Wiel; Andies Pieterse Nagtegaal; Arij Jacobse; Frederik Jacobse; Willem Jorissen van Vliet, als voogd van de kinderen van Yffje Jochems; Claas Huijbertse Toom; Jacobus Huybertsen Toom; Reijer Jacobsen; Jan Pieterse Gourak; Dirk Gelderblom; Floris Janse Verkaik en nog Dirk den Butter als last hebbende van Ariaantje Cornelisz; Floris Jacobse Fonk; Willem Pieterse Swijnenburgh Samuel Cornelis; Cornelis Sterrenburgh, zo voor zichzelf en gelastzijnde van zijne Moije Maritgie Stuij; Gerrit Sterrenburgh; Dirk de Bes; Willem Dirksen; Cornelis Claasz Boer; Cornelis Leendertsz; Arij Willemse; Arij Dirkse Buurman; Gerrit Claasen; Cornelis Ariense; Cornelis Cornelisz; Teunis Janse; Arij Janse Stuij; Mr. Johan Hoijink van Papendrecht advokaat, wonende binnen de stad Dordrecht; Lijntie Aers; Gerrit Dirkse Buurman, zo voor zich zelf en als last hebbende van Gijsbert Willemse en Pieter Joosten, en van Annigie Dircxe; Ariaantje Jans; Arij Sterrenburgh; Willem Arndriesse; Cornelis Jansz Verhoeff, zo voor hemself en als gelast van zijn mieder Neeltaje Aeriensz; Jan Cornelisz; Arij Foppe; Cornelis cornelissz; Aalvert Willemsz; Jan Cornelisz, zo voor zich zelf en als last hebbende van de weduwe van Johannis Gijsius; Opieter Willemsz Branken, zo voor zich zelf en als last hebbende van Neeltje Ariensz; Claas Schalke van Nes; Tonis Cornelisz Anuijs (of Annijs); Jacobus Ariensz Bool; Cornelis Maartensz Sterrenbergh; Teunis Claas; Wouter Spruijt; Bouwman Joosten Croon; Arij Ariensz Stevenlant; Samuel Willemz, als last hebbende van zijn moeder de weduwe van Willem Samuels; Abraham Samuels; Pieter Jochemse Vermeij; Krijn Klaase Verleck; Frans Cornelisz Erkelens; Jan Ariensz; Willem Willemsz; Cleijs Ariensz van Es; Rochus Ariens de Bes; Teunis Ariense; Teunis Vonk; Rochus Ariense; Pieter Dirxz als last hebbende van de kinderen en erfgenamen van Leendert… [ deze puntjes staan ook in het document], in zijn leven bakker te Alblasserdam; Arij Aartse; Arij Teunisz Blom; Pieter Laurens van Schagen; Arij Bastiaanse ; Jannitje Ariensz; Claas Zegerts Flink, zo voor hemzelf en als last hebbende van Yffje Jochems; Geeman (of Gelman) de Heck; Jan Ariense; Gerrit Ariensz; Pieter Lambertse de Bruijn; Maaerten Cornelisz, als last hebbende van zijn moeder Ygje Foppen; Gerrit Ariensz Boel; Pieter Joppen als last hebbende van zijn moeder Sussanna Pietersz Blom; Jan Louwen Aaldijk; Jasper Theunisz; Laurens Ariensz; Pieter Cornelisz; Pieter Ariense; Cornelis Gerritse Verweij; Cornelis Willemsz Blom: Willemtje Huysman, als last hebbende van haar moeder de weduwe Zrij Jansz Huijsman; Cornelis Ariensz; Pieter Ariensz; Hendrik Zegertrsz; Willem Cornelisz ; Cornelis Pietersz, als last hebbende van zijn vader Pieter Cornelisz; Aaltje Ariensz; Dirk Bouwensz; Cleys Sterrenburgh als voogd over het weeskind van Marinus Janse en als last hebbende van de weduwe van Arij Cornelisz Grootenboer; Ary Ariensz Bosenmaas; Sterman Janse, als last hebbende van Maarten Willemse Capteijn, en Zeger Zegerse als last hebbende bij missieve van zijn eigenaar den Heere van Westeholst, here van Scherpensell etc. zijnde geschreven uit Rotterdam, alle Ingelanden van den dorpe van Streefkerke.Jacob de Meij, Heer van SreefkerkDe tegenpartij meent recht te hebben op tienden van opbrengst van koren, hennep, zaad en vlas die de supplianten op de landen van de Heerlijkheid van Streefkerk hebben verbouwd. Op 26 juli 1716 gepubliceerd binnen Streefkerk. De supplianten verzoeken het Hofom de vermeende rechten van de tegenpartij als niet rechtmatig te verklaren17-09-1716
Johannes Hendrik Bikbergen en Hermanus van Tilburg, beiden wonende in Den Haag, erfgenamen, 1/2 van de nalatenschap; Hendrik Bikbergen - kind wijlen Hendrik Bikbergen, kind van wijlen Wilhelmina Bikbergen. Hendrik en Wilhelmina Bikbergen, wettige kinderen van wijlen Johannes Bikbergen en Magdalena Heckers, ouders van wijlen Johanna Bikbergen - bloedverwanten van wijlen Teuntje van Nijsel - 1/2 van de nalatenschap (van moederszijde)Jacobus van Balen, enige overgebleven executeur van de nalatenschap van Johanna Bikbergen, weduwe van Philip van Nijsel en van hun overledene dochter Teuntje van NijselDe rekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf, alle goederen en effecten tot de nalatenschap van wijlen Johanna Bikbergen of van haar dochter behorende17-04-1810
Johannes Franc van den Corput, wonende te Amsterdam, getrouwd met Elisabeth Margaretha CrulElisabeth Margaretha Crul, huisvrouw van de suppliant met zijn kindBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam inzake scheiding van bed, tafel en bijwoning en het dochtertje laten bij haar moeder21-12-1810
Johannes Eduard Waterham, wonende te Amsterdam, speciale gemachtigde van J.J.C. de Sabloniere met benevens nu wijlen J.O. van Ingen, in leven oud burgemeester en lid van de Municipaliteit te Kampen, bij testamente van Sara Wilhelmina Bredius, weduwe Willem Fredrik van Knuth, geasisteerd met Mr. W.Y. Nessink - oud burgemeester te Kampen, als haar gekozen momboir, als nu overgebleven haar executeur van haar boedelGeen tegenpartijEen verzoek om willig decreet bij verkoop van een huis en erve aan Henrieta Everdina Visscher, gesepareerde huisvrouw van Justus Hendrik van Heekeren, te Amsterdam01-04-1808
Johannes Deodatus Remmers, wonende te Amsterdam en Lucas Slotemaker, wonende te Middelharnis, als executeuren van het testament van wijlen Engelina Maria de Le Noy, weduwe wijlen George Diemel, te Middelharnis, als voogden over haar minderjarige erfgenamen, administratie van haar nalatenschapGeenVerkoop van drie huizen en erven bij publieke veiling: 1/ Een huis staande en gelegen in de Raamstraat getekend met nr. 15, nieuw nr. 6.600 blauw, is aan Johan Martin Alkers verkocht voor 800 guldens; 2/ Een huis gelegen in de Raamstraat getekend met nr. 16, nieuw nr. 6.599 blauw, is aan Jan Dekkers verkocht voor gelijke 800 guldens; 3/ Een huis gelegen in de Raamstraat getekend met nr. 17, nieuw nr. 6.598 blauw, is aan Samuel Dekkers verkocht voor gelijke 800 guldens. De bewijzen van eigendom04-05-1809
Johanna Roelofs, weduwe van Theudorus van Effen; Christiaan Jacob Knipschaar; Thomas Bruyn; Mr. Marius van OmmerenG. van Bleyenburg voor de Mr. Bernardus Hermans, wonende te AmsterdamDe supplianten en makelaars, bij publiek veiling, hebben verkocht voor de som 3.050 guldens hecht en sterk winkelhuis en erve, staande en gelegen op de Oudeschans, nevens het hoekhuis van de Oudewaal, schuins over de Montelbaanstoorn. Leveen van de verkochte erve aan de koper15-03-1809
Johanna Margaretha Verschuyl (Verschuil), huisvrouw van Johannes Bernardus de Bas; mede Maria Adela de Bas, wonende te Voorschoten; haar broer Johannes Bernardus de Bas, erfgenamen van wijlen Willem Wilkens (Wilckens) van Meurs, die was erfgenaam van de 1/2 nalatenschap van wijlen Johannes Wilkens van Meurs, overleden 2-12-1797 te Amsterdam, zonder achterlating van wettige descendentenL. Boon; J.M. Boon; H.G. Boon; E.A. Boon en G. Boon - de naaste vrinden van wijlen Catharina Durels, in leven huisvrouw van Johannes Wilckens (Wilkens) van Meurs, voor andere 1/2 nalatenschap. Lucas Boon Jonge; Arnoud van Beestingh, in huwelijk met Jacoba Maria Boon; Bartholomeus Snellen, in huwelijk met Henrietta Geertruyda Boon; Pieter (Offerman?) Herman, in huwelijk met Elisabeth Adriana Boon; alle vrouwen met hun gemelde mannen; ook voor hun uitlandigen broer Gerrit Boon; hun overleden zuster Adriana Boon; kinderen van wijlen Johanna Adriana Swijgelman, dochter van wijlen Christoffel Swijgelman, zoon van Adriana Durels, zuster van Catharina Durels, die was de huisvrouw van Johannes WilckensDe 1/2 van nalatenschap van wijlen Willem Wilckens van Meurs en Johannes Wilckens van Meurs, alle effecten en contante penningen27-02-1811
Johanna Kien voor haarzelf en als gemachtigde van de kinderen va Maria Beaumont, zowel uit eerste als uit het tweede huwelijkMr. Godefridus Wessem Sintaman, advokaat van van het Hof.Invordering van salarissen toegewesen aan suppliante. Verzoekt het Hof mandement van debitis met de calusule van Edicte17-01-1714
Johan Schonenburg, wonende te LeckerlandCornelis van den Hoop Schout en sekretaris te (Leckerkerk) LekkerkerkTegen het vonnis van de Heemraden van Lekkerkerk. Publieke verkoop van een huis, erf en schuur stalling voor het huis, staande aan de Lek Noord waarop supliant de oudste hypotheek heeft, zijnde 1000 gulden en Catharina, weduwe van Martijn van Hoeve een kapitaal van 600 gulden. Weigering van copie van het vonnis inzake kwijting van de hypotheekbrief of vonnis van preferentie26-07-1715
Johan Prahll, gearesteerde en gegijzelde onder het Raadhuis te RotterdamFraderik Willem Schlosser, koopman te Amsterdam, doch zijn domicilium citandi et executandi gekozen hebbende te huize van zijn procureur Jacob Pieter Beyerman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van de schepenen te Rotterdam inzake een som van 4.273 guldens voor aflevering van wijnen, voor rekening van C.G. Teitzen (Teitzer), te Nieuwied. Vergoeden van de schade, kosten en interesten11-03-1805
Johan de Mauregnault, gecommitteerde Raad wegens de Ed. Mog. Heeren Staten en ter admiraliteit van Zeeland.Johan Diederficks Hauft, Heere van Buttinge, wonende te Den Haag en Leender Hauft Heer van Buttinge of zij voogd.De suppliant compareert meer dan 100 gemeten ambacht in de Heerlijkheid van Buttinge gelegen op het eiland Walcheren. Wijlen Johan Boudaen Courten, in leven zaakwaarnemer van Johan Diedericks Hauft, Heer van Buttinge, bleef in gebreke om aan verzoeken en aanmaningen van de suppliant te voldoen suppliant verzoekt de tegenpartij hem in zijn rechten te erkennen.13-07-1716
Johan Casimir Bier, weduwnaar en enige erfgenaam van zijn huisvrouw Johanna Hermina Grundernans, eerder weduwe van Johan Christiaan Schneijer, wonende te AmsterdamGeenDe suppliant heeft verkocht aan Hendrik Bier, wonende te Amsterdam, een huis en erve, getekend met nr. 4; 5; 6, een houten loods met nr. 18, staande en gelegen op Uilenburg op het zogenaamde Kok en Hofje te Amsterdam, voor een som van 4.000 guldens, bij willig decreet geleverd15-07-1808
Joannes Huygens, notaris en procureur, wonende in Den Haag, competerende ten opzichte van de drie negotiatien van lijfrenten, tontines, annuiteiten en twintigjarige obligatien, alle opgericht ten comptoire van Jacques Bergeon en CompagnieGeenPlan van liquidatie en verdeling van de drie negotiatien met een som van 4.200 guldens tussen de geinteresseerden met recht. Advertentie bij Publieque Couranten zonder resultaat - geen belangstellende. Na verloop van de tijd en alle actie - onopgekomene geinteresseerders07-02-1805
Joännes (Johannes)Huygens, notaris en procureur, wonende in Den Haag, in procuratie hebbende van alle de bekende houders en eigenaren van obligatien ten lasten van de drooggemaakte Groote polder onder Stompwijk en WilsveenDe andere houders en eigenaren van landerijen, woningen en eigendommen, gelegen in de drooggemaakte Groote polder onder Stompwijk en WilsveenPretenties van de eigenaren, die verzuimd hebben of achter gebleven zijn zich bekend te maken van hun recht, actien of pretenties als nog binnen de tijd van zes weken aan de suppliant te overgedragen03-10-1805
Jean Chenet, wijnkoper te Den Haag(geen voornaam) Sitters en (geen voornaam) Gool, meerderjarige jonkvrouwen wonende te Voorburg.Een openstaande rekeningen over de leverantie van wijnen, betaalde belastingen en kraangelden van 1715 tot 1716. Ondanks aanmaningen van suppliant heeft de tegenpartij de rekening nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te gelasten de kosten te voldoen01-12-1716
Jan Zeijlman; Jacob Zeilman beiden wonende te RaamsdonkSimon van Son Schout en Dijkgraaf van RaamsdonkEr is een gat geslagen in de dijk. Door de dijkdoorbraak heeft de tegenpartij kosten moeten maken voor het herstel van de dijken. Hij wil dat proportioneel verhalen op de suppliant en de Bergse gemeente zonder dat de suppliant gedagvaard of gehoord is. Suppliantvindt het hele vonnis onrechtmatig en verzoekt het Hof het vonnis te herzien.14-12-1716
Jan Zeijlman; Jacob Zeijlman, beiden wonende te RaamsdonkSimon van Son Schout en Dijkgraaf van RaamsdonkEr is een gat geslagen in de dijjk. De tegenpartij heeft de gemaakte kosten veroorzaakt door de dijkdoorbraak proportioneel te verhalen op de suppliant en de Bergse gemeente zonder dat de suppliant gedagvaard of gehoord is.Suppliant vindt het hele vonnis onrechtmatig en verzoekt het Hof het vonnis te herzien.14-12-1716
Jan Willem de Winter; Roheta Pieters Oudeklem echtelieden wonende in de Oude Klem onder StrijenCornelis van Aelst; Johanna van der Mast, weduwe van wijlen Mr. Harman Halling, de weduwe (geen naam genoemd) van Andries van Eijsden; Simon Oudeklem; Bast; N. Snoekiaan Jansz WedaSuppliant heeft door vele tegenvallen van oogst enz. niet zijn schulden aan de tegenpartij kunnen voldoen. Suppliant verzoekt om uitstel van de achterstallige betalingen.25-11-1716
Jan van Welderen, gedeputeerde ter vergaderinge van de Hoog Mogende Heren Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden; Agneta van der Masdt, douariere van wijlen Willem van Steelandt voor haarzelf en voor Floris Adriaen Braackel, Here tot Braackel en voor Johanna Vijgh en Anna tezamen beërfden en pandbezittersvan de polder van Nieuwendijk, het land van Hoogstraten, het Boetgens Gorsch, gelegen onder de jurisdictie van Zevenbergen en Klundert.Johan Huttenken; Pieter Losecaet (of Lasecaet)Het aanbrengen van onrechtmatig uitgevoerde veranderingen zals aanleggen van een nieuwe dijk e.a., waardoor de landen van Suppliant onder water zijn komen te staan en daardoor allerlei schade is ontstaan en de oorspronkelijke ontwatering niet meer werkte. Suppliant verzoekt het Hof om Johan Huttenken te bevelen om alles weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Suppliant verzoekt ook om ontheven te worden van allerlei belastingen.21-12-1718
Jan Rinssen te Leiden, enige nagelaten zoon en erfgenaam van wijlen Catharina vander Straten, laatst weduwe van Jacob van Heusden, en daarvoor weduwe van Anthonij RinssenFrancina vander Straten en haar kinderen, mede erfgenamenVerzoek aan het Hof om de rechten van de tegenpartij te niet te doen en hele erfenis fidei-commis te accepteren17-11-1718
Jan Nobel, koopman in wijnen te Delft, procuratie hebbende van van Johanna van der Heij (Hey) bejaarde dochter in te Gent in Vlaanderen.Frans Alewijn van der Heij, een broer van Johanna van der Heij, beiden kinderen en erfgenamen van wijlen Josuinus van der Heij; Johan Hageman, in zijn leven advocaat te Delft en executeur van het testament van wijlen Adriana Jacobs van Nederveen, ok Willem van de Moest alsmede de voogden over de twee kinderenJohanna en Alewijn,Willem van de Lis, gehuwd met Aaltje van der Heij en Pieter Coppenolle, apotheker te Delft,Johanna en Alewijn waren de minderjarige erfgenamen van wijlen Adriana Jacobs van Nederveen, en Alewijn is minderjarig komen te overlijden, suppliant wil rekening, bewijs en reliqua, betreffende de erfenis van Adriana Jacobs van Nederveen.18-03-1721
Jan Nicolaas van Eijs, wonende te Amsterdam; Mr. Anthonij Gerard Drijfhout, wonende in Den Haag - administrateurs van zekere capitale som van 50,000 guldens, nagelatenschap van wijlen Cornelia Willemina Schimmelpenning in leven huisvrouw van Jan Nicolaas van Eijs Isaacsz. Na zijn dood voogden over alle minderjarigen, toezicht behoevendeGeenHet testament van wijlen Cornelia Willemina Schimmelpenning en haar erfgenamen: haar man Jan Nicolaas van Eijs Isaacsz, oud schepen te Amsterdam, administrateur van haar goederen; na zijn dood haar broer Everard Willem Schimmelpenning - jaarlijks een som van 1.000 guldens trekken en genieten en dan genieten van 50,000 guldens. Na hun dood verdeling van de erfenis tussen legatarissen: kinderen van wijlen Johannes Weijmarus Temminck, in leven predikant te Beieren; Henricus Hiskias Temminck - de som van 5.000 guldens; Anna Arlandina Temminck - 5.000 guldens; Everard Francois Temminck - 5.000 guldens; Sara Cornelia Temminck - 5.000 guldens; Weijmarus Petrus Temminck - 5.000 guldens; Cornelia Johanna Goldbach, jongste dochter van Jacob Dirk Goldbach, predikant te Meerkerk, bij overlijden aan haar wettig nazaat - 8.000 guldens aan: Cornelia Witveld, huisvrouw van Scholten van Spreeken - na haar overlijden aan haar wettig nazaat - 4.000 guldens aan Johanna Cornelia den Appel, dochter van Altius den Appel, predikant te Weesp, bij haar overlijden aan haar wettig nazaat - 4.000 guldens aan J:C: Verspijk, huisvrouw van Mozes Pieter van Eijs, leutenant collonel van het tweede battaillon van het regiment van Orange Gelderland, bij haar overlijden aan haar wettig nazaat 6.000 guldens; Mr. Anthonij Gerard Drijfhout- de tweede suppliant en zijn nazaat - 3.000 guldens. Allen legatarissen bij verdeling van de erfenis01-05-1805
Jan Dreever, koopman wonende te Amsterdam, eiserChristiaan Schuller, wonende te GorinchemRestitutie van de 4 ad signatien wisselbrieven, obligatie van een som van 2.000 guldens met de interesten09-06-1806
Jan de Willigen en Pieter Wijnen, wonende te Vlaardingen, als executeuren van het testament van wijlen Alewijn van der Werff, te VlaardingenJan Bernard Kramer, enige zoon en erfgenaam van wijlen Charlotta Susanna Charon St. Germain, te Vlaardingen, weduwe en erfgename van Jan Kramer in leven oud schout en secretaris van VlaardingenHet huis en de erve in de schuld en hypotheekbrief ten behoeve van de supplianten een som van 6.000 guldens en interesten te betalen07-07-1807
Jan de Cat; Jan van der Stengh, makelaarN.V.TSupplaint heeft ij het openbaar een houtzaagmolen, genaamd de vergulde Arent, een huis, lootsgen, schuitenhuis en verder opstal, erf, werf en gronden, speeltuin en een stuk grond aan de westzijde van de molen, en een stuk stadsrond grenzent daaraan, gelegen buiten de Utrechtse poort te Amsterdam, aan de noordzijde van het zaagmolenpad, met alle gereedschappen en schuiten, voor zesduizend tweehonderd en zes en dertig gulden. De koper is Ysbrant van Dijck18-09-1716
Jan Barends, wonende op het steene pad, buiten de Raampoort, onder de jurisdictie van AmsterdamJan Kromhof, te AmsterdamVerzoek om nieuwe procureur te stellen08-11-1808
Jan Anthony van der Brugghen, wonende te Vlieringshoek; Dirk Willem van der Brugghen; Johan Diderik van der Brugghen; als mede Johan Mattias Singendonck in huwelijk met Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen, wonende te Nijmegen. Erfgenamen van wijlen Jan Theodorus Koek, oud burgemeester en oud raad in de vroedschap te Haarlem, zijn twee zusters en zijn kinderen: 1/ Catharina Engelina Rebbens, getrouwd geweest met Dirk Willem van der Brugghen: twee zonen: Jan Anthony van der Brugghen, wonende te Vlieringshoek- suppliant; Jakob Willem van der Brugghen in huwelijk geweest met Johanna Catharina Durquens (Dierquens), hun kinderen: Derk Willem; Johan Diderick; Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen in huwelijk met Johan Mattias Singendonck, te Nijmegen - verdere supplianten - 1/2 van de nalatenschap; 2/ Johanna Maria Rebbens - was ongehuwd en zonder kinderen - 1/2 van de nalatenschapMr. Christoffel; Jan van Dam; Jan Rickers; Daniel Huttemans en Dirk Wynants onder de macht van de Weesmeesteren van de stad haarlem- executeuren, administrateuren, redders van de boedel en nalatenschap van wijlen Jan Theodorus Koek, oud burgemeester en oud raad in de vroedschap te HaarlemOnenigheid over de vermeende erfgenamen en hun rechten op de nalatenschap. Arrest van de goederen, gelden en effecten, alles te erkennen aan de supplianten. Bezwaar tegen de macht van de Weeskamer22-11-1805
Jan Adriaan van Egmond van der Nyburgh, Heer van Petten en Nolberdam; Mr. Johan de Veer; Susanna Huijgens van suylichem, weduwe van wijlen Philips Doubleth, Vrouwe van St. van Annaland; Wendelina Kolteman, meerderjarige dochter van Johan Otelaar tezamen , Heren en Vrouwen van Calandsoog. De twee eersten waren in hun leven secretaris van de Generaliteits RekenkamerNanning Kien, Baljuw en Dijkgraaf van de Zijpe en Hoofd Ingelanden van de Zijpe, zo voor haar zelve en voor Cornelis Metselaar; Theunis Klimop; Rens Thijs en Cornelis DuijnboerEen nieuw mandament van Tuigen vaanwege het overlijden van enige Heren en Vrouwen en Calantsoog en andere voorvallenwaardoor geen gebruik kon worden gemaakt van het Mandament van Tuigen. Door het verjaren konden de getuigen niet worden gedagvaard. Da supplianten wilden de zaak alsnog voortzetten22-11-1718
Jan de Jong; Gerrit de Jong te Assendelft; Pieter Janse, koopvaarder; Peter Roos, aannemer van de parken in Assendelftse zeedijkRegenten van AssendelftEen afgesprolen bedrag, groot zestienhonderd en één gulden, 13 stuivers (met rente te doen) voor het versterken van de dijken. Het verzoek aan het Hof im dit bedrag vermeerderd met de rente te doen uit betalen.18-11-1718
Jacobus van Balen, wonende in Den Haag; Pieter Heynsberger; Jacob Martijn, executeuren van het testament van Johanna Bikbergen, weduwe van Philip van Eyssel, nu overledene zonder kinderen; neef Jacob Martijn en huisvrouw Johanna van Heynisbergen; Cornelis van BoutesteinNiet van toepasingAlle goederen en effecten tot de nalatenschap van wijlen Johanna Bikbergen of van haar dochter Teuntje van Eyssel behoorde, in arrest genomen. Rekening en verantwoording met alle documenten en brieven, charters en papieren18-04-1809
Jacobus Crudop, gehuwd met Anna Muller, weduwe en erfgename van wijlen Jacob Schagen,enige broer en erfgenaam van wijlen Giovani (Gio) SchagenAnna Smith, weduwe van wijlen Giovani SchagenEen erfenis. Suppliant verzoekt het Hof voortzetting van het proces05-01-1714
Jacob Willem Roedig, koopman en leverancier, wonende in Den Haag, met het schip Industrie had geleverd aan C.L. Bartels kasjimieren, katoen, knopen, lint, zijde, gaaren en andere goederenDe erfgenamen van C.L. Bartels, in leven Gouverneur Generaal ter kuste van GuineaArrest van goederen van wijlen C.L. Bartels. Zijn erfgenamen werden gelast en bevelen om aan de suppliant tegen quitantie te betalen een som van 1.879 guldens wegens leverantie van goederen met de interesten18-03-1805
Jacob Vlack cum suis, reders en eigenaren van het schip De EendrachtAdolff van Forckenbeecq cum suis, huurders van het genoemde schipBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam inzake een eventuele borgstelling voor schade aan het schip varende naar Barbados of de Caribische eilanden15-11-1650
Jacob van Rhijn en Grietje Scheerhout, weduwe van Maarten Joosten Steijn hebben de volmacht van Elisabeth Damschrader en van Pieter van der Marct, gewesen man van Elisabeth. gepasseerd de 17 mei 1716 voor notaris Johan van Cassel.geenVerkocht een huis en erf aan Maurits Everardt, aan de Singel te Amsterdam, tussen de Beulingesloot en het Steegje, genaamd de Dubbele Worststeeg of de Speloncke. Bewoond door Isaacq Louis Regneaux, prijs 3300 gulden26-11-1716
Jacob van Ouderkerk, koopman te Leiden, voor zich zelf en als voogd en vader over zijn minderjarige kinderenDe compagnons Verduuren en Cavalhier, kooplieden in Den Haag; Grave van Dhona; Anthonij de NormandieGrote sommen geld betreffende de leverantie van laken.12-12-1718
Jacob van Hogeveen, grutter (kruidenier) te DelftLeender Ariensz van Es, wonende te ZoetermeerSuppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te verbieden het veenland te "oogsten" en de achterstalligen betalingen te voldoen. Betredt de kopsom van een stuk veenland gelegen te Pijnakker die opposant beloofde te voldoen per 1 mei 1715 het eerste deel en het tweede deel per 1 mei171630-07-1716
Jacob Mozes en J: L: Content, kooplieden wonende te AmsterdamBuys de Bordes en Jordan, kooplieden te Amsterdam, medecommissarissen de desolate boedelkamer te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam van 10 december 1805 inzake faillissement van de boedel07-01-1806
Jacob janszn van der Son, wonende te Warmond. Floris Louweriszn, gehuwd met Maritje Jansdr, weduwe van Huijbert Maertensz Sontbergen, wonende in Sassenheim, gedaagde en gearresteerdeBaneker Matheuszn, voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Maritge Matheusdr en ook als gemachtigde van Leendert Leendertszn als man en voogd van Anna Theusdr en Claes Leendertzn, gehuwd met Hubertge Theusdr en ook nog Gerrit Cornelisz, wonende in Voorhout, mede uit naam van zijn vrouw, eiser en arrestantenBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Voorhout d.d. 25 mei- 1655 waarbij supplianten veroordeeld worden om aan tegenpartij te betalen 187 gulden 18 st. 9 penn. plus de kosten van het proces16-06-1655
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in