Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 322 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van Inductie met Committinus aan het Gerecht van Amsterdam en edictNicalaas Massis, wijkoper te Amsterdam belast met schulden tot redding van zichzelf en tot betaling daarvan voor zover dat kan strekken, publiek aangeslagen met en naast geiinteresserde voor de andere helft van suppliant in een hofstede onder het sticht van Utrecht, genaamd Kootwijck. Hiervoor geen koper.Barend Withuisen dagvaarder van suppliant voor Schepenen van het Sticht om 609 gulden te betalenVrees van suppliant voor kwijtraken van zijn bezittinggen en materialen omdat er geen kopers zijn en hij verwacht cautie te moeten stellen. Verzoek daarom betaling in porties te mogen doen.
Mandement van recommandatie en Arrest van Rau Actie.Neeltje Willems Copiers, echtgenote van Mathijs Boom, wonende te Oost Indië, huiszitte meesteren van de stad Leiden.Mathijs Boom; Cornelis Bodegraven, klerk ter secretaie van Den Haag en bij het plaatselijke GerechtDe tegenpartij is in alle stilte vertrokken vertrokken vaar Oost-Indië alimentatie betaald. Suppliant is er achter gekomen dat Mathijs Boom goederen ter verkoop heeft aangeboden. Cornelis Bodegraven heeft het geld geïnd. Su ppliant verzoekt alsnog alimenatie
Mandament in cas d'appelNanne Buysman, wonende te Zijpe; Jan Sluys, te Andijk en Johannes Sjerps, te boven Carspel, voogden over haar kinderen, gecommitteerd bij testament door Cornelis Theunisze Pool en Tryntje Jacobs, in leven echteliedenNannen Heertjes Boon, te AndijkRestitutie van alle goederen, landerijen, effecten en penningen, vruchtgebruik en consumptie
Mandement van Arrest en Rau ActieMr. Willem Hendrik van Marcelis, advokaat te Amsterdam, erfgenaam van wijlen zijn vrouw Jacoba Catharina van der Does, enige nagelaten dochter van en erfgename van Mr. Jacob van der Does, ex Thesaurier van Den Haag en van wijlen Sara Popta, zijn echtgenote.Adam van der Duijn, in zijn leven Heer van s'Gravenmoer; zijn zoon en erfgenaam Nicolaes van der Duijn, kolonel in het leger, in het garnisoen te Meenen.De tegenpartij heeft een hypotecaire schuld van 10.000 gulden, afgesloten dd 23 mei 1679. Adam van der Duijn is inmiddels overleden. Vastgelegd is de rente te betalen tot het bedrag is afgelost. Ondanks verscheidene aanmaningen is de tegenpartijin gebreke gebleven. Suppliant verzoekt het Hof beslag te leggen op zijn goederen en eigendommem.
Madement van Rau ActieMr. Willem Adriaan van der Stel, Oud-Schepen en Raad van de stad Amsterdam, gehuwd met Maria de Hase, en voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Cornelia van DusseldorpNicolaas Duijrkant, Baljuw van de stad Tholen, gewesen administrateur en bewindhebber van de nagelaten goederen van en effecten van Cornelia van DusseldorpIn gebreke blijven van rekening en verandwoording af te leggen van de administratie over diverse goederen van Cornelia van Dussendorp en weigering om de rekening af te sluiten
Mandement van ReformatieMr. Salomon Poijntz, Balljuw van de vrije Heerlijkheid van Voorschoten.Jacob Dirkz SegwaertSuppliant is het oneens met vonnis, uitgeaproken dd. 25 oktober 1715 door Welgeboren mannen en Voorschoten. Suppliant verzoekt het het proces voort te zetten.
Mandement van ReformatieMr. Salomon Poijntz, Balliu van de vrije Heerlijkheid van VoorschotenWillem van der SwetSuppliant is het oneens met een vonnis uitgeproken op 25 oktober 1715 door welgeboren mannen e van Voorschoten. Suppliant verzoekt het Hof om het proces voort te zetten.
Appointement in de marge met arrest door een deurwaarder op de persoon van Boudewijn de KempeMr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer
Mandament van TuijgenMr. Pieter Hendrik van de Wall en Mr. Johannes Cornelius van der Kemp, chef van de tweede divisie bij het MInisterie van koophandel en colonien, wonende in Den Haag; mitsgaders: Mr. Otto Pieter Groeninx van Zoelen, wonende te Rotterdam, voor zichzelf en nog als de rato caverende voor zijn zuster A.M. Groeninx van Zoelen, getrouwd met D.F. van Grotestins, als impetrantenMr. Cornelis Johannes van Haansbergen en Willem Hendrik Ziegler, wonende in Wassenaar, en mede Kerkmeesteren van de Gereformeerde grote kerk in RotterdamDe supplianten zich keren tot deze Hove verzoekende mandament van Tuijgen
Mandament van Debitis met de clausule van edicteMr. Pieter Emonds, advokaat voor het Hof van HollandDiverse personen, er worden geen namen genoemdVerzoek aan het Hof om mandament van debitis met de clausule van edicte, betreffende de verscheidene ( niet genoemd) sommen van geld
Mandement van reformatieMr. Maarten Hogenhoeck, Baljuw van Delfland, namens de Welgeboren mannen van DelflandAry Joosten Groenewegen te NootdorpBij vonnis van 30 september 1715 is de tegenpartij bij provisie ontslagen van de personele compagie. Er was besloten hem in hechtenis te nemen, uitgesproken in een eerder proces
Mandement van Rau ActieMr. Johan Quarles, Schepenen van Den Haag, voogd over de kinderen Engelbrecht van der Esch en Cornelia Quarles, echteliedenPieter van Veen; George van der Poel executeurs testamentair; Pieter van Veen; Helena van Veen en haar kinderen, broer en zus van Adriaen van Veen, benoemd eveneens tot mede erfgenamen.Een erfeniskwestie. Adriaen van Veen, gehuwd met Jjohanna Catharina van Souteland (overleden) heeft benoemd tot zijn erfgenamen de kinderen van Engelbrecht van der Esch. Suppliant verzoekt het Hof om mandement van Rau Actie
Mandement in Cas d'Appel des noods met de clausule van ReliefMr. Joannis (Joannes) Dodoneus Nordingh Wilnee, hoofdofficier van de stad Edam, baljuw van de Zeevang, R:O:Hester Lheman Levij (Levy), huisvrouw van Philip Joseph, thans nog gevangen in de stad EdamHester Lheman Levij aan het kind was verlost, zij heeft crimen infanticidii gepleegd met gevolg - gebracht te worden op een schavot voor het Stadhuis te Edam en aan hangpaal te worden gestraft tot de dood en haar lichaam ten toon gesteld. Advies van drie neutrale rechtgeleerden - tijd van 28 jaren te geconfineerd in een tuchthuis om met haar handen arbeid de kost te winnen
Mandament van arrest en van rau actie met de clausule van edicte ad valvas curiaeMr. Jan Daniel Byleveld en Govert Willem van Gaasbeek, wonende te Leiden, gequalificeerden om te ontvangen alle penningen van Jan Hendrik Bagman, curator in de boedel van nu wijlen Mr. Lieve van Bergen van der Grijp, vroeger lidmaat van de Universiteit te Leiden, wins boedel met schulden was bezwaard. Erfgenamen van Mr. Lieve van Bergen van der Grijp: zijn zusters: Elisabeth Cornelia van Bergen van der Grijp, huisvrow van Johannes Constantinus Obbes en hun erfgenamen; Gijsberta Petronella van Bergen van der Grijp, getrouwd geweest met Mr. Jan Crucius en hun erfgenamen; broer Nicolaas van Bergen van der Grijp en zijn zoon Adrianus van Bergen van der GrijpJan Hendrik Bagman, wonende te Amsterdam, enige overgebleven executeur van het testament van Mr. Lieve van Bergen van der GrijpLiquidatie van de boedel, bedragende een som van 17.983 guldens 5 stuivers en 12 penningen met veel schulden. Recht aan de supplianten geven om penningen aan de crediteuren ponds ponds gelijke uitbetalen
Mandament van willig decreetMr. Jacob Nicolaas Warin en Johannis van Veen, beiden wonende te Amsterdam, gestelde curateurs en sequestors in de boedel van de weduwe A.H. Kleyn, een winkelhuis, waar een kruidenierswinkel wordt gedaan, staande en gelegen op de Leidsestraat, tussen de Prinsengracht en Lange Leidsedwarsstraat, getekend met D8, G27, nr.67, wijk 55 nr.3060 - nieuwe nr.3185 zwartJohannis van Veen, te Amsterdam, koper, de boedel heeft gekocht voor een som van 1850 guldensDe bodel van de weduwe A.H. Kleyn was verkocht zonder verkoopvoorwaarden. Op verzoek van de suppliant is verandering - 400 guldens in mindering der kosten op het willig decreet te vallen, welke kosten geheel voor rekening van de koper zouden zijn, registratie en het stellen van borgen door de koper zijn gemaakt en vast gesteld
Mandement om de arrementen van het proces aan te nemen.Mr. Hubertus Mogge, Heer van Renesse, Raad en oud Burgemeester van de stad Zierickzee als als voogd over Sabina Jacoba Mogge: Marinus van Bronkhorst; hun beider zuster, de kinderen en erfgenamen van Anthonisvan BronkhorstPetrus Swalmius, destijds predikant te LeidenDe tegenpartij maakt aanspraak op een obligatie ter waarde van 4000 gulden. Inmiddels zijn overleden: Harmus van Bronkhorst Johanna van Bronkhorst en de enige erfgename Jacoba van Bronkhorst. De enige erfgename tevens enige dochter is Sabina Jacoba Mogge. Suppliant verzoekt het Hof om het proceste mogen voortzetten tegen de weduwe, kinderen en erfgenamen van de tegenpartij.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van Edicte en Edicte ad valvas curiaeMr. Hendrik Verwij Mejan, advokaat voor de Hove, wonende in Den Haag, gemachtigde van Catharina Willemsen, weduwe van Wouter Jochems, wonende in Den Haag, zuster van wijlen Johanna Willemsen, getrouwd geweest met nu wijlen Gerrit Nieulant, te Deventer. In zijn testament enige erfgenaam was zijn broer nu wijlen Jan Nieulant.Samuel Keetelaar en Hendrik Middendorp, wonende te Amsterdam, executeuren van het testament van Jan Nieulant, getrouwd met Johanna Willemsen, erfenis aan zijn broer Gerrit Nieulant, te Deventer. Na hun dood een pretens recht over nalatenschap door zekere Gaeke the Lintlo, te Hofbergen in TwenteRekening en verantwoording van de Directie en administratie omtrent de boedel en nalatenschap, alle boeken, brieven, charters en papieren tot de inventaris van de erfenis van de overledenen - Gerrit Nieulant en zijn vrouw Johanna Willemsen en zijn broer Jan Nieulant
Mandement van TuygenMr. Hendrick Franken advokaat te Dordrct, gehuwd met Cornelia de Vries; Hendrick Ernst de Bertrij, Resident van zijn Koninklijke Majesteit van Polen en Keurvorst van Saxen, wonende te Amstedam, gehuwd met Maria de Vries, kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelia Palm, in haar levn weduwe van Peter de Vries in zijn leven oudraad van de stad Dordrecht.Meerderjarig kinderen, voogden over de minderjarige erfgenamen, kindskinderen van wijlen Abraham Palm, in zijn leven luitenant kolonel van dit landSuppliant was gdaagdw in mandement van Rau Actie in een vorig proces tegen de erfgenamen van Abraham Palm, verzoekt het horen van getuigen
Commissie van CmmissarissenMr. Hendrick Franken advokaat te Dordrct, gehuwd met Cornelia de Vries; Hendrick Ernst de Bertrij, Resident van zijn Koninklijke Majesteit van Polen en Keurvorst van Saxen, wonende te Amstedam, gehuwd met Maria de Vries, kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelia Palm, in haar levn weduwe van Peter de Vries in zijn leven oudraad van de stad Dordrecht.Meerderjarig kinderen, voogden over de minderjarige erfgenamen, kindskinderen van wijlen Abraham Palm, in zijn leven luitenant kolonel van dit landCornelia Palm was gedaagde in mandement van Rau Actie in een proces tegen de nabestaanden van Abraham Palm,
Mandement om Condemnatie te zien decernerenMr. George Michiel Thoen, wonende in Den Haag, generale gemachtigde van Mr. Nicolaas de Gijzelaar, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Jacoba Hester van Schaagen, eerder weduwe en erfgenaam van A: de Mey, wonende in Den HaagCornelis Ponse, aphoteker in Den Haag - een capitaal van 6.000 guldens geleend van nu wijlen A: de Mey. Borgtocht was vader Teunis Ponse. Na zijn overlijden de rest van deze schuld - 3.500 guldens overgenomen door zijn erfgenamen: Cornelis Ponse; Allart Ponse; Hendrik Roeloff Ponse; J: van Duifhuis en Cornelis Ponse - beide voogden over Anthonie Ponse; Marie Elisabeth Ponse, wonende in Den Haag; ..... Medeblik, in huwelijk hebbende Margaretta Hendrina Ponse, wonende te BoskoopBevel aan de erfgenamen van wijlen Teunis Ponse te betalen aan de supplianten resterende som van 3.500 guldens met de interesten - ten behoeve van A: de Mey
Mandement van Reformatie met de clausule op korte en peremptoire termijnen van acht tot acht dagen te procederenMr. Francois Gualtherus Blok, hoogbaljuw van Rijnland R.O.Otto Barends, schout en timmerman te Zoeterwoude en Hendrik Pos- bezorging van het ambachtwerk van ZoeterwoudeVerzoek van de suppliant tegen Otto Barends om een nieuwe verklaring onder presentatie van eede te geven inzake het misbruik maken van gezang en invloed als schout en banschout door dreigementen tegen twee getuigen, zijn knechts. Zij hebben van hem orders gekregen om aan de meerburgersluis onder ambachte gelegen de puntstukken aftebreken en gaten in het stortenbedde van de sluis te maken. Door het droogmaken- meerdere verdiensten en voordeelen hadden
Mandement van relief in cas d'appel met de clausule van inhibitieMr. Cornelis van der Hoolck, advocaat te AlkmaarJacobmina ValcxBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Alkmaar van 1-12-1650 over de terugbetaling van een lening van f 1200 aangegaan buiten medeweten van de suppliant
Mandement van Willig Decreet met de clausule van edicteMr. Arnold Hendrik Pieter Hubert; Willem Joseph van der Meulen, advocaten te Amsterdam, curators omme de boedel en nalatenschap van Johanna Bouman, in leven huisvrouw van Hendrik ClausGeenPubliek verkoop van de boedel - een winkelhuis en erve, staande en gelegen in de Kalverstraat nr. 220. Het huis is gekocht door Isabella Maria Claus, weduwe van Gerrit Willem Gouda voor de som van 3.950 guldens, geleverd bij willig decreet
Mandement van TuigenMr. Anthinis Slicher, mede raad van het Hof van Holland, eiser in Rau ActieSusanna Catharina Wierts, Vrouwe van NieuwkoopHet inbrengen van getuigen in het lopend proces.
Madement PenaalMr. Adriaen Steengragt, secretaris van het College der Admiraliteit te Middelburg in ZeelandDe enige en meerderjarigen zuster van suppliant Johanna SteengragtVerbod het omgaan en of trouwen met Jacob Wouters die majesteit schennis pleegde en daarvoor verbannen was uit Holland, Zeeland, Westvriesland en Utrecht wegens hun onaceptabel gedrag. De tegenpartij werd verboden elkaar te zien en te spreken.
Mandement van Attentaten PenaalMr. Adriaen Steengragt, secretaris ter admraliteit tot Middelburg en Zeeland.Johanna Steengragt , enige meerderjarige zuster van suppliant; Jacob WoutersDe opposanten zijn voornemens met elkaar te trouwen. De suppliant probeert dat de verbieden. Jacob Wouters is door het Hof op 19 oktober 1703 veroordeeld tot berbanning uit de provincie. Suppliant verzoekt het Hof op 30 december 1714 om mandemente van interdictie penaal tegen zij zuster. Dat werd verleend. Johanna mocht niet met Jacob Wouters trouwen. Johanna zette de verhouding met Jacob voort Suppliant verzoekt het Hof op 26 juli om een tweede mandement interdictie menaal. Johanna was niet van plan hjet huwelijk op te gevenl en was bereid om zich buiten Middeelburg en de jurisdictie te begeven naar Vlaanderen te vertrekken om binnen St Jans Sleen met Wouters te trouwen. Daartoe ondertekende zde een door Wouters geschreven brief. Wederom verzoekt suppliant het Hof om Johanna te verbieden met Jacob Wouters naar Vlaanderen te gaan.
Mandement van Arrest Penaal en van Rau-Actie met de clausule van Edicte ad valvas curiaeMr. Adriaan de Nijs, wonende te Kampen, domicilium houdende te BodegravenDenis Bernard Quatremere Dissonval, zeggende te zijn adjudant - commandant bij de Franse Armee, bekend gemaakt om te Amiens op te richten eene nieuwe fabriek ter bereiding van vlas en hennep. Zonder verblijfplaatsContract tussen de partijen over bereiding van vlas en hennep. Bedriegelijke handelwijze, rekening en verantwoording, vergoeden van alle kosten, schaden en interesten aan de suppliant
Mandament van debitis in cas van salarisMr. Adofph Pieter Herninghuijsen, adviseur van het Hof van Holland, als last en procuratie hebbend van de de aefgenamen ab instato van wijlen Mr. Floris Pieter Pittenius in zijn leven mede adviseur in het Hof van HollandDebiteurenNiet uitbetaald salaris waar de suppliant recht op heeft
Mandement van Willig DecreetMichiel van WachtendonkgeenDe supplant verkoopt een huis en erf binnen de stad Amsterdam op de oude Waal waar "Delfshaven" uithangt, voor 8000 gulden aan Mr. Gomaris van Bortel en Adriaan Verduijn
Mandement om de arrementen van de processe aan te nemen en Procureur-Acceptant te stellenMeindert Frederik Broers, wonende in Den HaagLambertus Cortenbach, gewoond hebbende te Heerlen en overleden is, houder van twee wisselbrieven- van 1.500 guldens en 2.000 guldens - bij endossement Mr. Jacob Broers, solliciteur Adrianus Myné en aan de ordre van I.P. WirtzDe wisselbrieven door de notaris I.P. Wirtz aan de suppliant ter acceptie waren gepresenteerd en door hem geweigerd te betalen om redenen dat de waard van die wissels niet had genoten - de leverantie van 25.000 rations haver en hooi in het magazijn te Maastricht - geen één geleverd hadt. Verzoek om erfgenamen van nu wijlen Lambertus Cortnbach worden gelast en bevolen de arrementen van het proces aan te nemen, en Procureur- Acceptant te stellen
Mandement van Rau ActieMaurits Lodewijk van Nassau, Heer van Lecq etcAart van Herwijnen, wonende te Waardhuysen achter de kerk, in het land van Altena, Peter Bastiaanse Pelikaan wonende in Dussen Muylkercke in het land van Altena en Jan Jansz van Rijswijck (alias Groot Jan) wonende in Veen. Allen zijn leenroerig aan het Huis van de LecqDe tegenpartij is in gebreke gebleven om de lenen notarieel vanst te leggen (te verlijden) ondanks verzoeken daartoe. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten hun handen at te trekken van genoemde leengoederen. Hierbij speelt ook een rol het 7e artikel van een instructie van het Hof. dd 7 juni 1661
Mandement van Rau ActieMaurits Lodewijck van Nassau, Heer van de Leck, Luitenant Generaal van de Cavalerie ten dienste van de Lande.Johan Maas in zij leven bugmeester vanDen Haag , als last en procuratie hebbende van de erfgnamen onder benefici van invenaris van Cornelia Eck van Banhalium; Susanna van Hurck, weduwe van Diderick van HemertEen stuk land, groot 5 en 1/2 morgen, gelegen onder Uijtwijck in het land van Altena. Het land is verscheidene keren verkocht en uiteidelijk bij Susanna van Hurck , weduwe van Diderick van Hemert. Suppliant verzoekt het Hof om Susanna te gelasten afstand te doen van het stuk land
Mandement van Willig decreetMaria van Vilivoorde, weduwe en boedelhoudster van wijlen Marco Aurelio del BorgogeenSuppliant heeft verkocht aan Helena Besen, bejaarde dochter, een huis en erf op de Keizersgracht bij de Nieuwwe Spiegelstraat, voor een bedrag van 16500 gulden waarvan 2000 gulden voor de meubels en de schilderijen.
Mandament om Condemnatie te zien decernerenMaria van Veen, weduwe en boedelhoudster van Hendrik Leenders, wonende onder RijswijkPaulus van der Meer, wonende onder Vrijenban, debiteur; mitsgaders: Jan van der Meer; Cornelis van der Meer, wonende onder Vlaardinger - Ambacht; Arie van der meer, wonende in de Zuidbuurt, als erfgenamen van hun moeder Geertrui de Vet, weduwe van Joris van der Meer, wonende toen onder Vlaardinger - AmbachtActe obligatoir en borgtocht, een som van 1.500 guldens met interesten en kosten te betalen aan de suppliante
Mandement van Debitis in Cas van salaris met de edicte van communi formaMaria Scheltius, weduwe van Hendrik van de Vijver, Procureur van het Hof van Holland, geinstitueerde erfgename.Het Hof van HollandAchterstallig salaris van suppliant's echtgenoot
Mandement van interdictie penaal met de clausule van edicteMaria Mendes alias Gana Abraff, de weduwe van Antonio de Pas, als moeder en voogdes van haar vier minderjarige kinderen van hem; Duarte Dias de Pas, meerderjarige zoon van AntonioDe crediteuren van Louys Mendes de PasNadat één volwassen zoon een deel van het familiekapitaal van hemzelf, zijn moeder, zijn oudere broer en vier minderjarige broers heeft verbrast, proberen zijn crediteuren beslag te leggen op de rest van het kapitaal
Om Appointement nisi causamMaria Essenboom, weduwe van wijlen Arij Andriesse van der Wulp, wonende onder StrijenPaschier, secretaris van Zuidland.Omdat Paschier weigert aan de suppliante copie te leveren van wat er ter secretarie van Zuidland is voorgevallen verzoekt suppliante het Hof secrtaris Paschier te bevelen dit alsnog te doen
Mandement van indemniteitMaria Cecilia Munter,Vrouwe van Raephorst etc. al last en procuratie hebbende van haar man Willem Cadagan, Exatra ordinaris Ambassadur en de gevolmactaigde van zijne Majesteit van Groot BrittaniëAnna Magdalene van den Boetselaar, Vrouwe van Asperen, erfgename van wijlen Maria Cornelia van den Boetselaar, in haar levn Douariëre van der Noodt, en Vrouwe van Hooen Aerswoude, allen eigenaars van voornoemde Hofstad Raephorst en de landerijen.De tegenpartij heeft haar eigendommen verkocht aan suppliant, vrij en onbelast. Suppliant werd echter door de rentmeester aangesproken en bedreigd, tevens verzocht om achterstallige rente te voldoen. Supliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te bevelen zich aan het contract te houden.
Mandament van Rau ActieMargrieta van Leijden, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Renard wonende te Den Haag.Maria van Kischot weduwe van Godvroij LloijdEen woning als huis, erf, barch, schuur, potinge en p;antinge met het land daarachter, groot ongeveer 32 mesgen, gelegen in de Driemanspolder onder de Banne van Stompwijk. suppliant verzoekt het Hof om Maria Kinschot te ordonneren om de woningen en landen te bevrijden.
Mandament om condemnatie, gratis met de clausule van edicte ad valvas curiaeMargaretha van Halteren, wonende in Den HaagMarinus van Tienen, in dienst van Veld hospitaal als chirurgijn 2. klasse met rang van chirurgijn major, onbekende verblijfAchterstallige aflossing van een lening groot 1.500 guldens en de rente hiervan aan de suppliant
Mandement van Willig DecreetMargareta van Capelle, Vrouwe van Berkenwoude, weduwe en erfgname van wijlen Eustatius van Bronkhorst, in zijn leven Heer van Assumburg en Hemskerk, enz.geenVerkocht aan Mr. Johan Deutz, in 1694 Heer van Assendelft, oud Schepen en Raad van de Stad Amsterdam. Het huis Assumburg is gelegen bij Hemskerk. Dit huis was een legaat van Debora Bake.
Mandement van Rau Actie.Margareta Pesseniers, laatst weduwe van Jacob Moliers, in zijn leven koopman te Rotterdam.Johannes Voordijk, boer te Dirksland; Johannes Hennekijn koopman te RotterdamAchterstallige aflossing op een huis, behorend aan Dirck Spaan
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte ad valvas curiae in ordinaria formaMarc Cornelis Willem du Tour, wonende te Leeuwarden, getrouwd met Sara L'Empereur, neef van wijlen Mr. Johannes Thijsius, te Leiden. Medeerfgenamen: zuster Levina Thijs, getrouwd geweest met Willem Edmond; hun oudste zoon: Johannes Cornelis Edmond, getrouwd met Odilia van Bornbergen met twee dochters: Levina Edmond en Damiana Edmond; zoon Theodorus Edmond en Johannes Cornelis Edmond; zijn zuster Odilia Margaretha Edmond, uitgestorvene descendenten kinderloos; nicht van wijlen Mr. Johannes Thijsius Sara L' Empereur, dochter van zijn overledene tante Catharina Thijs en huisvrouw van neef Marc du Tour; professor Anthonius Thijsius; Gerrit Pieterse Edmont, te Soest, zoon van Pieter Gerritse, genoemd Edmond - die zoon was van Levina Edmond, te Amersfoort, getrouwd met Woutertje Pieters; Damiana Edmont, getrouwd met Wilhelmus Mutters; de suppliant Marc Cornelis Willem du Tour was zoon van David Constantijn, baron du Tour en Catharina Eldebe Everhardina van Bellinckhove van den huize Bellinckhof; David Constantijn was de oudste zoon van Marc Willem, baron du Tour met Christina Clementia Sweerts de Landas getrouwd; Marc Willem, baron du Tour was de zoon van David Constantijn, baron du Tour, getrouwd met Albertine Taminga en welke David was zoon van Sara L'Empereur en Marcus, baron du Tour; Sara was nicht van Mr. Johannes Thijsius en heeft recht gehad op erfenisMr. Dionisius Godefridus van der Keessel; Mr. Nicolas Smallenburg, beide professoren in de rechten van de Keizerlijke Universiteit te Leiden, curateurs en executeurs bij het testament van Mr. Johannes Thijsius en mede Mr. Broerius BroesRekening en verantwoording van de directie en administratie, ontvang en uitgaaf van goederen en effecten tot 17-02-1792, inventaris van de erfenis, capitaal van 40.000 guldens en mede aangekochte goederen aan de suppliant uit te leveren, de zuivere huren, vruchten en revenuen, inkomsten jaarlijks te continueren
Mandament penaal met de clausule van inhibitieMaerten Jansz Kampen, secretaris van HazeskarspelCornelis Claeszn Coppen, wonende in Dircx - HornPoging om op de zondaagse marktdagen van land dat onder Fidéi commis is gelegen te verkopen
Mandament om Procureur Acceptant te stellenMachteld Mozes Metz, huisvrouw van Simon Salomons, en haar vader Mozes Samuel Metz, wonende te AmsterdamSimon Salomons, te Amsterdam, impetrant in Cas van separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen - zijn boedel was insolventBezwaar tegen het vonnis bij Mandament in Cas Relief d' Appel tegen impetrant en hem dwingen een andere procureur aan te stellen
Mandament om procureur acceptant te stellen. Mandament in cas relief d'appelMachteld Moses Metz, huisvrouw van Simon Solomons, wonende te AmsterdamSimon SolomonsOnenigheid bij separatie van tafel, bed, bewooning en goederen
Mandament in cas relief d'appel Pro Deo. Mandament om de arrementen van de proces aan te nemenMaarten Vermaas, wonende te Middelharnis, in dienst van de Paling rederij te Middelharnis, als schipper of stuurmanLeendert van den Fol, boekhouder van de Paling rederij, nu overledene, te Middelharnis, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door schepenen te Middelharnis, vraag om nieuwe boekhouder voor de Paling rederij te nemen
Mandement van Rau-ActieM.H. de Boer, weduwe van wijlen R. Ruurdsen, wonende te EnkhuizenMr. J. Duivensz, wonende te EnkhuizenRestitutie van getekende acceptatie met een som van 800 guldens in gebreken. De tegenpartij is gelast en bevolen resterende som van 1250 guldens met de interesten te betalen aan de suppliante
Mandement van AppelLucretia Stam weduwe van Cornelis Yssen; Catharina Stam; Wilhelmina Stam, allen wonen te Alkmaar, dochters en mede erfgenamen van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia EnsJan Steenen; Adriaen Boogaert te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Lamberus Laberti, opperchirurgijn in India, gehuwd met Bartha van den Broeck, ergename van wijlen haar eerste echtgenoot Johamnes Stam in zijn leven koopman en visater de Generale Soldijen en India, zoon en mede erfgenaam van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia Ens, weesmeester van Amsterdam, last en procuratie hebbende van Pieter van Hoorn, onderkoopman in India, weduwnaar, boedelhouder en enige erfgenaam van wijlen Cornelis Jacoba Stam, enige dochter van Johannes StamSuppliant gaat in beroep betreffende een vonnis, uitgesproken door het gerecht van Alkmaar op 31 november 1713 (!), om een boete te betalen van 1040 gulden, wegens ontvangen loon van wijlen Johannes Stam (zijn zoon) bij de Oostindische Compagnie te Hoorn. Suppliant verzoekt het Hof om voortzetting van het proces.
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieLopes Ramires portugees koopman te Amsterdam, borg en principaal voor Padre Anthonio Vidra, Portugees RidderJeronimo Nunes Dacosta, koopman ta AmsterdamBezwaar tegen een vonnis van Schepenen van Amsterdam. d.d. 24 april j.l inzake
123...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in