Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
5 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 5 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van Rau ActieTrijntje Claassen (Claasz) Clous, weduwe van wijlen Pieter Jacobsz de Louw; Pierer Roeloffs de Leeuw, beiden wonen te Oost-Zanen; Trijn Dirks, innocente nagelaten dochter van wijlen Dirk Knippels; Paulus Dirksz Bakker; Jacob Aldertsz Klap; Aagje Dirks, weduwe van Claas Jansz; de voogden van Dirk Gerritsz Knippels, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerrit Knippels, allen wonende in de banne van Oost-Zanen, erfgenamen van Trijn (Dirks) Knipsels.Claes Claesz ClousClaes Claesz Clous heeft diverse geldbedragen opgenomen aangaande Trijn (Dirks) Knipsels. December 1712 overleed Trijn. Claes Claesz Clous handelde eigenhandig allerlei zaken af. De erfgenamen hebben nooit toestemming daartoe gegeven De erfgenamen verzoeken het Hof om Claes Claesz Clous te gelasten de kosten die gemaakt zijn te betalen en de opposanten te compareren
Mandament van Rau ActieMargrieta van Leijden, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Renard wonende te Den Haag.Maria van Kischot weduwe van Godvroij LloijdEen woning als huis, erf, barch, schuur, potinge en p;antinge met het land daarachter, groot ongeveer 32 mesgen, gelegen in de Driemanspolder onder de Banne van Stompwijk. suppliant verzoekt het Hof om Maria Kinschot te ordonneren om de woningen en landen te bevrijden.
Mandament van Rau ActieJohan de Mauregnault, gecommitteerde Raad wegens de Ed. Mog. Heeren Staten en ter admiraliteit van Zeeland.Johan Diederficks Hauft, Heere van Buttinge, wonende te Den Haag en Leender Hauft Heer van Buttinge of zij voogd.De suppliant compareert meer dan 100 gemeten ambacht in de Heerlijkheid van Buttinge gelegen op het eiland Walcheren. Wijlen Johan Boudaen Courten, in leven zaakwaarnemer van Johan Diedericks Hauft, Heer van Buttinge, bleef in gebreke om aan verzoeken en aanmaningen van de suppliant te voldoen suppliant verzoekt de tegenpartij hem in zijn rechten te erkennen.
Mandament van Rau ActieJan van Welderen, gedeputeerde ter vergaderinge van de Hoog Mogende Heren Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden; Agneta van der Masdt, douariere van wijlen Willem van Steelandt voor haarzelf en voor Floris Adriaen Braackel, Here tot Braackel en voor Johanna Vijgh en Anna tezamen beërfden en pandbezittersvan de polder van Nieuwendijk, het land van Hoogstraten, het Boetgens Gorsch, gelegen onder de jurisdictie van Zevenbergen en Klundert.Johan Huttenken; Pieter Losecaet (of Lasecaet)Het aanbrengen van onrechtmatig uitgevoerde veranderingen zals aanleggen van een nieuwe dijk e.a., waardoor de landen van Suppliant onder water zijn komen te staan en daardoor allerlei schade is ontstaan en de oorspronkelijke ontwatering niet meer werkte. Suppliant verzoekt het Hof om Johan Huttenken te bevelen om alles weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Suppliant verzoekt ook om ontheven te worden van allerlei belastingen.
Mandament van Rau ActieJan de Jong; Gerrit de Jong te Assendelft; Pieter Janse, koopvaarder; Peter Roos, aannemer van de parken in Assendelftse zeedijkRegenten van AssendelftEen afgesprolen bedrag, groot zestienhonderd en één gulden, 13 stuivers (met rente te doen) voor het versterken van de dijken. Het verzoek aan het Hof im dit bedrag vermeerderd met de rente te doen uit betalen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in