Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
47 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 47 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van appelWillem Scheerken, notaris en procureur te LeidenJan Janse van ReeuwijkAchterstallige huur en verwijdering van hekken
Mandament in cas relief d'appelTjebbe Swart, wonende te Amsterdam, kapitein transpoort van goederenCornelis Kouw - aan de suppliant te betalen 550 guldens wegens 1/2 van de vraagpenningen van Rio Berbice naar HollandOnenigheid over betaling en vergoeden van kosten, schaden en interesten bij transport van goederen: drie koffers, twee kassen, twee kelders, een kistje en een trommel, met de huisvrouw en een Negerinne als passagiers met het schip Anna Louisa van Rio Berbice naar Holland. Contract tussen de suppliant en tegenpartij
Mandament in cas relief d'appelT.A. Weimann (Weiman), wonende te Amsterdam, gedaagdeHendrik Geervliet, groothandelaar in wijnen te Rotterdam, eiserTussen de partijen ongesloten contant van koop en verkoop. Door de suppliant verkochte 44 vaatjes lange rozijnen waren niet geleverd aan de tegenpartij. Compensatie van de kosten
Mandament van appel met de clausule van relief en om ten dage dienende annullatie ilico te sustineerenSteven Wissing, wonende te DelftGijsbert Kardol en Albertus Mark (Marck), te DelftBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Delft gewezen in dato 13-07-1808, inzake van doorverkochte huis zonder doorgang door de poort. Door aangestelde curatoren in de boedel van Gerard Armstrong is deze geveild, afgeslagen en verkocht aan de tegenpartij: de huizen met tuin en pakhuizen, staande aan de westzijde van de Voorstraat in Delft. Het huis met nr.1 is doorverkocht aan de suppliant, maar zonder toegang onmogelijk te gebruiken
Mandament van Rau-ActieSimon Wytman, wonende te Hazerswoude, zoon van wijlen Gerrit Wytman en wijlen zijn moeder Simontje MunnickFrans van Meurs, wonende te Rotterdam; nu wijlen Arend Wytman, wonende in Den Haag; medevoogd Jan van Stavel, wonende te Waddingsveen nu overleden en zijn vrouw als weduwe en boedelhoudster Gerritje van de Tooren (Toren), wonende onder Waddingsveen; Cornelis Isaacsz Munnick, allen waren voogden over toen minderjarige suppliant en zijn nalatenschapRekening en verantwoording van de directie en administratie door voogden over de boedel en nalatenschap, alle boeken, brieven, chartres en papieren tot de inventaris, rekeningen en effecten en bewijzen van eigendom
Mandament van rau actieSchepenen van de ambachte van Lisse - curatoren over de insolvente boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart, vroeger schout in Lisse, getrouwd met nu wijlen Antge (Antje) Boes. De laatste curator was Mr. Jacobus van Lutsenburg, schout in LisseDe erfgenamen van Mr. Jacobus van Lutsenburg: Adrianus Milders, koopman wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg en Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg. Sophia en Cornelia waren enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Mr. Jacobus van LutsenburgRekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - over de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart en zijn huisvrouw. Een som van 2.686 guldens 6 stuivers en 8 penningen. De 1/2 van de som te betalen aan de schepenen van de stad Lisse
Mandament van maintenueRobbert Henneboo, wonende in Den Haag, getrouwd met Johanna Maria Charpentier. Zijn vader zaliger was Jan Henneboo, zijn moeder zaliger Henriette van HoogmadeJacob van Heemskerck, koopman te Leiden, behoudvader van suppliant; Anthonij Bierens en Rutger Aartse, gewezen voogden en ooms maternel en Hendrick van Vreeden, zijn zwager, allen kooplieden te AmsterdamTegenpartij moet alle gelden en goederen die suppliant toekomen aan hem geven en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van arrest en rau actiePieter Steenbergen en Adrianus van der Linden, beiden wonende te Strijen, kooplieden in meerkrap en vlas. Zij hebben verkocht aan J. Josephus de Blok 8 vaten meerkrap, 1 vat onberoofde dito, 1564 steenen vlas voor 5172 guldensJ. Josephus de Blok (Block), onder valse adres - woning in Den Haag, eigen huis in de buitenplaats Burgvliet onder Voorburg, eigen equipage en parden, maar dat alles was van zijn zoonDe tegenpartij J. Josephus de Blok heeft de suppliante misleid en opgelicht
Mandament van rau actieOtto de Kat, wonende te DordrechtEgbert Vis, wonende te Delfsehaven en Johannes Wilhelmus Bussing, predikant te Gouda, ten behoeve van Johannes Henricus van den PalmAflossing in restant capitaal van de schepenenschuld en hypotheekbrief, een som van 1500 guldens met de interesten
Mandament van appel met de clausule van reliefOffen en Zoon, kooplieden te Amsterdam - gedaagdenThomasachi en Compagnie, kooplieden te Amsterdam - eischersBezwaar tegen het vonnis van de schepenen in Amsterdam in questie van een wisselbrief van een som van £ 200 sterling met de kosten en interest van dien
Mandament relief d'appel van beide vonnissenMr.Gillis Bursius, predikant te Oud - VossemeerPieter Liens, baljuw te Oud - VossemeerBezwaar tegen twee vonnissen door schepenen van Oud - Vossemeer gewezen dd. 19 februari 1675 en 12 maart 1675 waarbij hem een boete werd opgelegd
Verzoek om comparitie van 1 of 2 commissarissenMr. Johan van Vliet, advocaat voor het Hof van HollandGeenWegens tijdgebrek verzoek om snelle comparitie
Mandament relief d'appelMichiel Jacob Weill m.d. te Nijmegen, Ezechiel Goldsmit Michielszn, wonende te Den Haag, als executeur-testementair in de boedel van Cosman Jacob Weill, gewoond hebbende en overleden te Den HaagSimon Jacob de Graaff, Magdalena Jacoba Augustina van Son. echteliedenBezwaar tegen het vonnis d.d. 5 september 1787 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van appel gratisMaria de Jong, meerderjarige ongehuwde dochter, wonende te LeerdamH.C. van Hartsveld, wonende te LeerdamNiet nakomende mondelijke en schriftelijke trouwbeloften. De suppliante beweert dat H.C. van Hartsveld beloofd heeft haar te trouwen; omdat hij dit nu weigert, heeft zij een proces tegen hem aangespannen bij het gerecht van Leerdam. Hij wil met Maria den Hartog trouwen
Mandament in cas relief d'appelMarcus Ezechiels en Zonen, kooplieden te Rotterdam, medesuppliant Ezechiel NathansJames Smith en Zoon, medekooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake een wisselbrief van 6.003 guldens. Een geschil over vervaldatum, fout van de boekhouder van de firma James Smith en Zoon, Simon van der Willigen. Door deze handelwijze bracht tot aan het faillissement van de firma Francois de Vink toe, koopman te Parijs
Mandament van rau actieMagdalena de Jonge, eerder weduwe van Jacobus Mersen, hertrouwd met Mr. Jacob Abraham de Mist, ridder van de Koninklijke Orde van de Unie en eerste president van het Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland, wonende te Amsterdam; Johannes Deel, koninlijk notaris en makelaar, wonende in Den Haag, bij het testament geasisteerdErfgenamen van Jacobus Mersen: kind of kinderen van germain neffens en nichten Hooreman (Horeman), zoon en dochter van wijlen Mr. Librecht Hooreman - Wouter Willem Hooreman en C.W. HooremanOnenigheid over restitutie van een som van 12.033 guldens en 15 stuivers, ten onrechte was aan het land impost betaald door weduwe van Jacobus Mersen. Rekening en verantwoording van de directie en administratie
Mandament van rau actie en interdictie penaalJuffrouw Maria de Jonge van BaertwijckPieter Gerrirsz Crouch, wonende in Bonaventura onder het gerecht van 's GravendeelWeigering om achterstallige pacht te betalen over 1M. 450 roede weiland, groot 166 gulden en 9 stuivers en gebruiken van dit land hoewel de huurperiode verstreken is
Mandament om condemnatie te zien decernerenJohan van Duyfhuis, wonende in Den HaagEduard de Lesné Harel van KesselAchterstallige aflossing van een obligatie van 6227 guldens 10 stuivers en 4 penningen, som die verschuldig is aan de suppliant voor zijn werk aan de Fransche Schouwburg in Den Haag
Mandament penaal en rauw actieJohan Recalf van Fenema, rentmeester van Hoge en Lage ZwaluwePieter Kleijn, waarnemend rentmeester van Hoge en Lage ZwaluweVerbeuring van het rentambt, overgifte van alle papieren die onder zijn beheer zijn geweest ten tijde van zijn waarnemend rentmeesterschap
Mandament van appel met de clausule van reliefJoan Osij en Zoon, kooplieden te RotterdamMattijs Francken en compagnie kooplieden te Rotterdam; Francois Joseph Mangez, koopman te BrusselBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake geschil over een som van 29.516 guldens 13 stuivers en 8 penningen aan de supplianten te betalen
Mandament in cas relief d'appelJoan Hodshon en Zoon, wonende te Amsterdam; Jacob de Clercq en Zoon; Lubberts en Compagnie; Dirk Luden; Dirk Luden en Zoon; Pieter Bel; Andries Calkoen, overleden en nu zijn erfgenamen, ieder voor een som van 1.100 + 900 guldens; M.J. Calkoen; Jacob van Walree, overleden en nu zijn erfgenamen; Jacob Leonard Saudam in procuratie van Goldberg en Compagnie; Goldberg en Compagnie zelf; O. Keer in procuratie van Coudere Brants en Compagnie; Coudere Brants en Compagnie zelf; W.G. van de Poll en Compagnie; Hasselgreen en Compagnie - ieder voor een som van 810+690 guldens; W. van Pembroek - voor een som van 760+640 guldens; O. Keer in procuratie van J. van Zoon Jansz; J. van Zoon Jansz zelf, ieder voor een som van 500+440 guldens, te samen voor een som van 40.400 guldens. Twee polissen in een - 15-04-1797I.P. Eschanzier, directeur van de Societeit van assurantie te Amsterdam; I. Keer en P. Eschanzier voor de tweede Societeit van assurantie te AmsterdamBezwaar tegen het eerste vonnis door schepenen van Amsterdam inzake betalingen van een som van 40.400 guldens - assurantiepolis aan verzekerde supplianten en schadevergoeding
Mandament van penaal en van rau actieJan van Koetsveld dú Crocq, wonende te Delft; Johannes van der Minne, wonende te Brielle; Mr. Helmus Marius van Andel, te Brielle; Benjamin Vlielander, wonende te Rockangien; Hugo van Andel, wonende te Brielle, bemiddelaars tussen erfgenamenAnna van den Brand, Jobsdr. weduwe van Andries Vermaal, wonende en overleden onder Rugge; Jannetje Vermaal, Andriesdr., weduwe van Leendert de Baan, wonende te Rockangien, voor 1/3 part ab intestato van haar vader Andries Vermaal; Leendert Vermaal, Andriesz, wonende onder De Kwak, voor 1/3 part; mitsgaders: Andries Vermaal, Izaaksz, te Rockangien; Leendert Vermaal, Izaaksz, wonende onder Naters, voor het laatste 1/3 part, erfgenamen van hun grootvader Andries Vermaal, seniorLeendert Vermaal, Andriesz heeft erf zonder toestemming van andere erfgenamen verkocht: de woning, 90 gemeten 162 roeden land, de paarden, beesten, bouw en melk gereedschappen, bezaai, een som van 19.200 guldens waar mede zouden worden gehouden voor vernietigd ene obligatie à 3.600 guldens. Hij moest 2/3 parten bezorgen bij gekozen bemiddelaar, maar dat heeft niet gedaan
Mandament van spolieJan van Kesteren, wonende te AmsterdamCasper Daniel de Wilde, wonende te AmsterdamDe tegenpartij is schuldig gemaakt met verplaatsing van 32 stuks palen en 11 delen, gestaan hebbende op de grond en tegen het land van de suppliant, gelegen aan de buiten Amstel, tussen de Beerebijt en Pauwentuin, genaamd Amstelveld. Vergoeden met interesten
Mandament van appel met de clausule van reliefJan van der Hoop en compagnie kooplieden, wonende te Rotterdam. 20 obligaties op Spanje hebben verkocht en geleverd aan tegenpartij met 5 en 1/2 percent voor 9.338 guldens en 4 stuivers. Van deze som was 4.888 guldens en 3 stuivers afbetaaldH.E. Oostendorp, weduwe van J.N. Verbruggen, wonende te RotterdamAchterstallige betaling van 4.450 guldens en 1 stuiver aan de supplianten
Mandament van anticipatieJan Roodbol, wonende te RotterdamJacob Smits; G.G. Jung, voor de zefde firma van Durselen en Jung; E.P. Lohuis (Lohuissen); Hendrik Lambert Johsz, aangestelde sequestors in de insolventen boedel van Pieter Klerk JacoszBezwaar tegen de onwettige acte van arrest, verantwoording van alle penningen achtergehouden aan voornoemde kantoor verschuldig te zijn met de interesten 5 procent in het jaar, vergoeden alle kosten en schaden
Mandament van AppelJan Hendrik Mosch, makelaar te Amsterdam; benevens de makelaars: Hendrik Fopser; Bernardus Jacobus Ramers in de Nes in de Brakke grond te Amsterdam. Een publieke veiling hadde gehouden van een partij vers beschadigde bladen tabak. Alles verdt verkocht "voet stoots zo goed en kwaad"Makelaar Leuning en zijn meesters Minderop en Gevers, kooplieden te Rotterdam, heeft gekocht de kavelingen nr.5, 9 en 24Bezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake gekochte tabak en betalen een som van 470 guldens en 16 stuivers - aan de suppliant
Mandament van appelJan Hendrik Mosch, makelaar te Amsterdam, benevens de makelaars: Hendrik Fopser en Bernardus Jacobus Ramers in de Nes in de Brakke grond te Amsterdam. Een publieke veiling hadde gehouden van een partij vers beschadigde bladen tabak. Alles werdt verkocht "voet stoots zo goed en kwaad"Door makelaar Leuning gekocht zijn de kavelingen nr.2 en nr.13 voor zijn meester Pieter Kooman, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake gekochte tabak en betalen een som van 358 guldens 1stuiver en 8 penningen met interesten - aan de suppliant
Mandament in cas relief d'appel en met de clausule om ten dage dienen de annullatie illico te sustinerenJan Buurman, bouwman, wonende te Oosterblokker, provincie Noord HollandMozes Keyzer, joodse koopman, wonende te HoornNalatigheid bij het aflossen van een hypotheek ter waarde van 4.050 guldens, waarvoor als borg was gesteld een huis met 21 morgen 51 en 1/2 roeden land en enige andere landerijen te Oosterblokker
Mandament paenaalHendrik Ryssnijder, wonende te Amsterdam, eigenaar van 7 morgen 37 en 7/10 roeden land, gelegen in de kring der verveening in de KrimpenerwaardJohan Cornelis Focken, deurwaarder van de Hove van Justitie te AmsterdamOnrecht bij executie van goederen van de suppliant, schuld 176 guldens, 11 stuivers en 8 penningen
Mandament van appel met de clausule van reliefHendrik Frater, wonende onder jurisdictie van Rotterdam, scheepstimmerman, onder de firma van Cornelis Frater en ZoonLeonardus Plemp van Duiveland en Johan Michiel Valeton, wonende te Rotterdam, curators in de gerepudieerde boedel van Cornelis HartoghBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam in dato 20 maart 1808 in questie door de suppliant afgebouwde kofschip De Hoop voor de firma van Cornelis en Zoon Hartogh op contante betaling
Appointement in margineHarmen Lodewijcx, wonend te SteenbergenCornelis Vos, woonachtig in het dorp van StrijenBevel tot het voldoen van de achterstallige kooppenningen voor de aankoop van een huis binnen Strijen
Mandament van rau actieGrietje Rietveldt, weduwe van Dirk de Bruyn, wonende in de Wijpoort, onder de ambachte van ZoeterwoudenMijntje Aarts, de weduwe van Jan Otto Stokken; Arij Verkeul; Cornelis van der Linden; Pieter van Leeuwen; Hendrik Wijsman, wonende in Gelderswoude; Leendert Lekkerkerk, wonende in Benthuizen, onder Zoeterwoude; Hendrik de Munnik; Jan Vork; Isaac van der Knijf (Knijff); Cornelis Post, wonende onder Zegwaard; Jacobus van der Sterre in huwelijk met de weduwe van Meeuwis van der Burg; Jan Voorwinden, wonende onder Benthuizen; Hendrik Breugem, wonende te BleiswijkDe pachters zijn schuldig aan de suppliant te betalen de juiste waarde van een tiende gedeelte van het bezaai en de zakken zaad van de landerijen, gelegen in de nieuwe drooggemaakte Gelderswoudsche polder onder de ambacht van Zoeterwoude. Taxatie van twee neutrale deskundige lieden des noods bij deze Hove te benoemen en aan de suppliant te vergoeden alle de kosten, schaden en interesten voor jaar 1809
Mandement penaalGodschalk Kops en Jan Muijser, kooplieden te Amsterdam en eigenaars van hofsteden onder de Heerlijkheid van Heemstede, zowel voor hemzelf als voor andere eigenaars en bewoners van de hofsteden en buitenwoningen in HeemstedeTames de Jongh, Schout van HeemstedeVolgens een bepaling van Heemstede uit 8 augustus 1682, worden de eigenaars en bewoners van de Hofsteden en buitenwoningen geacht zelf voor hun tuinlieden en gezinnen te zorgen, zodat ze niet ten laste zullen va,,e van de Heerlijk van Heemstede
Mandament van appel met de clausule van reliefGeertruid Hijzelendoorn, weduwe en boedelhoudster van wijlen Henricus Hollingerus van Lansbergen, wonende te Alphen in zijn leven gedaagde in een proces, vonnis 1809-10-04Arij van Fol, in huwelijk met Geertje Dijker; Aaltje Dijker, wonende onder Oudshoorn, als eischers en erfgenamen van Neeltje de Vries, weduwe van Jan DijkerBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Alphen en Rietveld in dato 1809-10-04
Mandament van rau actieFredrik Ghijzen, wonende in Den Haag, erfgenaam van Johan Francois Lemmers en zijn zuster Anna Catharina Lemmers, gerechtigd voor 1/12 + 1/12 + 1/6, te samen 1/3 part in 1/3 part van de erfportie; speciaal in het testament - twee dochters van wijlen proceptor Silvius, zoon van wijlen Moeye Lemmers, getrouwd met predicant Silvius; dochter Anna Elisabeth Silvius - 100 gulden per jaar en dan 2.000 guldens en na haar overleden naar kinderen, getrouwd was met Wolrad Smits: 5 kinderen: Hugo Smits - onbekende woonplaats; wijlen Hendrik Smits;Willem Smits, buiten het land; wijlen Elisabeth Smits; Maria Cornelia Smits, getrouwd met Fredrik Ghijzen, ieder voor 1/3 gedeelte van erfportie; zijn kinderen: Fredrik Ghijzen - suppliant voor 1/12 part; Hendrik Ghijzen - onbekende woonplaats; Agneta Ghijzen, getrouwd met Johannes Reust, zonder kinderen; Coenraad Ghijzen, ongehuwd overleden, iedereen voor 1/4 in 1/3 gedeelte; de tweede dochter van wijlen proceptor Silvius, te Amsterdam wonende en ongehuwd was - 1.000 guldens, voor 1/10 partMr. Francois Pieter de Bas, wonende te Voorschoten, overgebleven executeur van het testament; Regenten van Diaconie Oude vrouwen en kinderhuis der gereformeerde Nederduitsche gemeenteRekening en verantwoording van de directie en de administratie over de erfportie, inventaris van de boedel en nalatenschap van het testament
Mandament van desertieFrederik Urfer, wonende in Den HaagGefke Dorenbosch (Dorenbos), huisvrouw van de suppliant, wonende in Den HaagDissolutie van het huwelijk. De huisvrouw van de suppliant heeft hem verlaten
Mandament om commissie op commissarissenFrans de Wilde, wonende te AmsterdamDirk Luden, wonende te AmsterdamVerzoek commissie op commissarissen na mandament oenaal en injuriën in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament van anticipatieFrançois Gujard, gedetineerd in Amsterdam, Abraham van Liebergen wonende te Amsterdam, curator over de boedel van François GujardLouijs Morijn, koopman te AmsterdamOnenigheid over inhoud en uitvoering van een arbitraire uitspraak, waardoor de detentie van suppliant gecontinueerd zou kunnen worden
Mandament in cas relief d'appelFonella (Fonnella) en Compagnie, wonende te Amsterdam en mede reeders en boekhouders van het schip De schoone AgathaDirk van Rinsum, te AmsterdamOnenigheid over betaling van een som van 929 guldens voor geleeverde brood aan het schip. Bezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam
Mandament van arrestErnst Ludewich (Lodewijk) Borheck, wonende te Oosterode (Oostenrode) am Hartz in Hanover; Ernst August Wilhelm Caveman, doctor in de rechten, wonende te Osnabrug in Westphalen, als gemachtigde van F. von der Deecken, drossaard van het ambt Lemforde in Hanover, voor zichzelf en als voogd over drie minderjarige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen der capitein von der Deecken, met namen: Sophia Elisabeth Juliana von der Deecken; Bernedix Christiaan von der Deecken; Christiane Charlotte Wilhelmine Cecilie von der Deecken, als mede nog Gustaaf Librecht Weiland, wonende te Nordhausen bij Thuringen, voor zichzelf en nog voor andere bloedverwanten van wijlen Johan Hendrik Schaeffer of Schaap, getrouwd met Johanna Frederica LierAndreäs Reinsdorp, enige overgebleven executeur van het testament van J.H. Schaeffer (Schafer) of Schaap op de 20- 10- 1764 te Paramaribo in de kolonie Surinamen overledenOpzetelijke beroving van de nalatenschap, inventaris, rekening en verantwoording, alle papieren en bewijzen van eigendom - leveren aan de supplianten
Mandament van appel met de clausule van reliefDaniel de Heyder en Zoon, wonende te AmsterdamObrij Haim Worms, kooplieden te ParijsDe supplianten hebben aan tegenpartij een zeer aanzienlijke partij diamanten ter verkoop toegezonden, maar die heeft de diamanten onder waarde verkocht en heeft niet zekere rekening-courant overleverd aan de supplianten
Mandament poenaal en rau actie met edicteCatharina van der Dussen, weduwe van wijlen meester Melchior Gerard van Rietvelt, in zijn leven Raad en Burgemeester van Gouda en Ontvanger van de Generaliteitsmiddelen aldaar, als moeder en voogdes van haar dochter Johanna vanRrietvelt, 21 jaar; Meester Bruno van der Dussen, Burgemeester, Raad en Raadspensionaris van Gouda, Hoogheemraad van Schieland en Dijkgraaf van de Krimpererwaard; Meester Gerard van der Dussen, Heer van Teijlingen, Raad in de Vroedschap van Rotterdam, Raad en advocaat fiscaal in het College ter Admiraliteit op de Maas; Meester Jacob Adriaan van der Dussen, secretaris van Gouda; Meester Anthonie Sligher, Raad Ordinaris in het Hof van Holland en Johan de Meij, Heer van Lekkerland, Raad en President Schepen van Gouda, omen en behoudomen maternel van de voornoemde Johanna van RietveltCorstiaan van Alphen, Schout en Secretaris te MoerkapelleTegenpartij moet het gefabriceerde instrument uit zijn protocol schrappen en aan de suppliant doen blijken dat er grossen van worden uitgegeven en betalen de kosten en schaden door het fabriceren en uitgeven van de grossen ontstaan en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van authorisatieBarbara de Bruijn, gemachtigde van haar echtgenoot Roelof de BruijnNicolaes van Liere,(Lijere), heer van Berkenwoude en de Achterbroek,opposantDe weigering van tegenpartij om gesloten huurovereenkomst gestand te doen en de huurpenningen te betalen
Mandament in cas relief d'appelB. Bussemaker en H. Bussemaker, kooplieden wonende te Amsterdam, gedaagdensFrensel en Krooneman, kooplieden te Amsterdam, eisersBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam inzake verkochte goederen - 94 bolen wit klaverzaad aan de supplianten door eisers verkocht tegen behoorlijke quitantie te betalen een kapitaale som van 16.920 guldens en 11stuivers. Ontkenning van koop en verkoop
Mandament om actie te instituerenAnthonij van Straten, wonende te Nieuweveen en benevens: Jan Schenk, toen woonachtig te Bergambacht en thans te Oudehoorn; Jacob Bollee, te Gorinchem, als borg voor de suppliant bij bouwen van een sluis te Katwijk, ten behoeve van Hoog Heemraadschap van RijnlandF. Kortman en P.A. de Haas te DordrechtKontrakt tussen partijen - 1804-12-12 van aanneming het besmeden van al het benodigd ijzerwerk voor de sluis. Het leveren van 65 ijzeren balusters van gegoten ijzer met hun schieters en de benodigde winderijen, voor een som van 5.625 guldens. Onenigheid over een som van 687 guldens voor andere geleverde materialen
Mandament om rekening, relaas en reliqua en interdictie penaalAndries Lou, rentmeester van de kerk en armen te Naaldwijk van 1637 tot 1645De baljuw, de kerk en de armenmeesters van NaaldwijkAchterstand in de administratie van de rentmeester over de jaren 1637 tot 1645 door nalatigheid van tegenpartij om hun goed te administreren en in te dienen
Mandament van rau actieA.P. Rijke, wonende te Amsterdam in procuratie hebbende van de weduwe Decker, wonende te WittmundJ.W. Bussingh junior, te GoudaEen wisselbrief van 320 guldens ten behoeve van Johan Luken, te Wittmund, geaccepteerd door J.W. Bussingh junior, te Gouda. Protest van de houder, schade door wissel en herwissel, zonder vrucht terug bekomen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in