Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
154 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 154 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaalAbraham Ingelsz, de erfgenamen van Abraham gewoond hebbende in Westkerke in ZeelandJacob Gijens, wonende ScherpenisseIn beslagneming van paarden van een borg, ondanks een appel met relief
Mandament penaalAdam Oortmans, wonende te AmsterdamMaria Jacoba des Bordes, echtgenote van de suppliant, doch niet met hem samenwonendPoging om te voorkomen dat justitie op grond van valse verklaringen zonder deze te verifiëren actie onderneemt
Mandament penaalAdriaan Gerritsz Blaumolen, en zijn mede- voogden over het weeskind Cornelis Cornelisz Barsingerhorn te AlkmaarJan Cornelisz vant WeijvertOnbetaalde huurpenningen van een stuk land
Mandament penaalAdriaan Pooij, wonende te Bennebroek, voorheen te AmsterdamArent Fabricius, Heer van Santhorst, Baljuw van KennemerlandDagvaarding in cas crimineel op aanklacht van ten onrechte een dienstbode van diefstal te hebben beschuldigd
Mandament penaalAdriaan Stalpart, wonende te LeidenDe baljuw van ValkenburgAfbreken van een vlasoven
Mandament penaalAdriaan van Schoonhoven, koopman te RotterdamMr. Paulus Hartogh, advocaat Justus van der Meij, procureur, curatoren, over de persoon en goederen van de suppliantVerzoek om verleende akte van confiniment d.d. 22-03-1770 en de akte van curatele d.d. 31-03-1770 ongedaan te maken
Mandament penaalAdriaen Block Maertensz, wonende te LisseNicolas en Adriaen van der Laen (zwagers van de suppliant) en de gewezen wagenmeester Philips Doublet te 's GravenhageGeschil over het recht van koop van 10 morgen land gelegen nabij het "Huis Ter Specke"
Mandament penaalAdriaen Cornelis Cuijper, wonende te GeervlietRuwaard van Putten, tevens schout van GeervlietOndanks het feit dat het Hof van Holland het eerste verzoek van de suppliant om het mandament penaal d.d. 01-08-1636 heeft ingewilligd, gaat de Ruwaard door met het ongeoorloofd oogsten van de veldgewassen van de suppliant
Mandament penaalAdriaen Pietersz Boer en Willem Pietersz Boer, wonende te Waddinxveen, als borgen voor Adriaen Cornelis Neel MeijnesFrans Willemsz, kleermakerGeschil over de betaling van de lasten, rustende op een huis, dat door Adriaen Cornelisz Neel Meijnsz gekocht is
Mandament penaalAeltgen van der Toll, weduwe van Cornelis Henricxzn Delverdhen wonende te NoordwijkCharles Logier, rentmeester over de goederen van WassenaarNiet nakomen voor gewijsde
Mandament penaalAer Hannis Buijs, burger van BrielleStijntje Leenderts Houvast,Dreigement om het kind, waarvan tegenpartij bevallen is waarvan zij stelt dat suppliant de vader is, op suppliants drempel te deponeren
Mandament penaalAghita van Creeffvelt, Anthonie van Esterwegen, Liskeliet allen crediteuren van Johan Hennekin voor ruim f. 22800.-Van Belle, deurwaarderVerboden aan de deurwaarder om de opbrengst van verkoop van goederen van heneken zijn opdracht gever te overhandigen
Mandament penaalAlbrecht van Duijvenvoorde en Woude, heer van Alckenmade ect.Ingeërfde van de ambachtsheerlijkheid van AlckenmadeGeschil over de afdracht van henneptienden
Mandament penaalAlbregt Bosch, handelend voor de respective colleges der admiraliteit, wonende te s'GravehageAnna Lambertina van Veck, wonende te s'GravenhageVerbreking van trouwbeloften
Mandament penaalAlida van Lugtenburg, gescheiden vrouw van François van halewijnFrançois van Halewijn, heer van WervePoging om te voorkomen dat de tegenpartij aan suppliante toekomende deel van de huwelijks bezittingen verkwist
Mandament penaalAlida Westerbork, voor zichzelf als weduwe en geinstitueerde erfgename van Pieter buijn wonende te AmsterdamDe representanten van Isaac Buijn, haar schoonvader overleden 1-1-1751 en gehuwd geweest met Barbara KnopNa mandament van reformatie d.d. 31-12-1750 en het overlijden van Isaac Buijn d.d. 1-1-1751 wil suppliante nu alvorens er wordt gescheiden en geduld, zij inzage of copie van papieren en testament krijgt
Mandament penaalAndries de Reeck, secretaris van het hoogheemraadschap van DelflandDe schout van DelftVerbreken van de verzegeling van de nalatenschap van Jonker Baudewijn van Rhooden
Mandament penaalAnna Groeneman, weuwe van Pieter van Staden, wonende te Amsterdam, eigenaren in aandelen op hijpotheek ad. 72000,- gulden betreffende de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceJohannes Aegidius, gewezen directeur van neegotie op de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceAanmatiging zich te kwlificeren als directeur van de negotie gevestigd op de hijpotheek, van genoemde plantage en onbevoegd beslaglegging op 53 balen koffie
Mandament penaalAnna Petronella van Schuijlenburg, weduwe van Jan Henri van Heemskerk, als grootmoeder van Anna Petronella van Heemskerk, dochtertje van haar overleden zoon, Mr. Antthony van Heemskerk, schepen van Schieland en Anthonia Petronella Elsevier. Mr. Coenraad van Heemskerk, heer van achtienhoven en den Bosch,Willem van Heemskerk, oud schepen van Amsterdam, Cornelis van Heemskerk en Franco Pauw, gehuwd met Anthonette Coenrardina van Heemskerk, als oom van Anna Petronella van HeemskerkAnthonie Petronella ElsevierGeschil over voogdijschap
Mandament penaalAnna Thiens, weduwe van Salomon Dingman Doense, rentmeester in Hulster-AmbachtJan Cornelis CoimansWeigering om na afloop van een pachtcontract van 3 gemetenland te Dirksland, dit land te verlaten
Mandament penaalAnthonie Schuur, Isaak Schuur, wonende te Amsterdam in hun privé en qq.Mr. Coenradus Ludovicus Junggius, advocaat wonende te Amsterdam. Mr. W. Jungius, zoon van Coenradus LudovicusSupplianten willen geschillen tussen partijen vereffenen of door het gerecht laten beslissen
Mandament penaalArien Louwen, wonende te BleskensgraafJop van Noort, schout van Bleskensgraaf en gerecht aldaarHet onterecht schouwen van bansloten op het land van suppliant
Mandament penaalArij Willems Wijngert/Wijgert, wonende te Brielle, als leenvolger van zijn overleden broer Cornelis Willems WijngertDirck Stopman,notaris en procureur ten Brielle, Mathijs van Diepenbrugge,gehuwd met Marija Naters, weduwe van Cornelis Willems WijngertRecht op kooppenningen van een stuk grond, gelegen in het land van Voorne, door suppliant verkocht. Deze penningen berusten bij Stopman., Diepenbrugge en echtgenote menen hier recht te hebben op grond van erfrecht
Mandament penaalBaljuw en armenmeesters van MonsterStadsbestuur van VlaardingenDe verantwoordelijkheid voor de weeskinderen van Jacob Brasser en Maertgen Cornelisdochter
Mandament penaalBarend Luijking, koopman te AmsterdamHerman Six, wonende te AmsterdamNa gesloten compagnonschap om samen de brouwerij genaamd. "de Wereld" te beheren en ieder voor de helft de verantwoording en kosten te dragen laat Herman Six echter de suppliant niet toe inzage in de boeken te verkrijgen en ontslaat personeel buiten diens medeweten
Mandament penaalBaron Charles Roeland de Suijs, heer van Mont Quintijn, Vileers ect. Jaques de Suijs, heer van der Stock, gebroedersPierre de Suijs, Heer van Laer en Scelle, wonende in Antwerpen, broer van suppliantenVerkoop van twee erfdelen = 2/3 deel van de ambachtsheerlijkheid Grijsoord, ook genoemd Oude- en Nieuwe Tonge
Mandament penaalBastiaan Corsten, schipper, wonende te RaamsdonkAdam Somers, wonende te RaamsdonkNa vonnis d.d. 31-07-1754, gevolgd door appel, nu verzoek om penaal i.v.m. nalatigheid in betaling van geleverd hooi
Mandament penaalBaunier van Nes en Jan Aelderts Koek, door schepenen van het Hof van Delft aangesteld als curateurs over de insolvente boedel van Maartje Pieters PronkJan Voet , smid wonende te HaarlemBeslaglegging op een wagen uit een insolvente boedel in 't Hof van Delft, het geen verboden is bij een resolutie van 10-07-1677
Mandament penaalBurgemeester en vroedschzppen van het dorp Ghilp off GhispSchepenen en vroedschap van GhispEisers van salaris uit de dorpsomslagen, hoewel dat sinds 1611 verboden is
Mandament penaalBurgemeesters en regeerders van de stad HaarlemOugert Pietensz, oud schepen ven Haarlem en Jan van NaepelsPietersz en van Naepels hebben beiden een stuk land, gelegen buiten de houtpoort van haarlem, waarlangs een noodweg loopt die uitkomt op de Grote Houtweg, van deze weg wordt door onbevoegden veel gebruik gemaakt, waartegen het gemeente bestuur van Haarlem protesteerd
Mandament penaalBurgemeesters en regeerders van Dordrechht, Haarlem en GoudaSchout, ambachtbewaarders, gezworenen en molenmeesters van AarlanderveenGeschil over de vervanging van een sluisje met brug in de Rijndijk te Aarlanderveen door een verlaat
Mandament penaalCatharina Boelen, vrouw van Nicolaes Padthuijs, gewezen deurwaarder te AmsterdamDirck Claesz Veen, burger te HoornDreiging om wegens assurantie schuldvan de man om diens vrouw in arrerst te nemen
Mandament penaalChristina Johanna Plaetman, weduwe van tabakshandelaar jan Saffenbergh, echtgenote van van Adriaen Pelt, wonende te AmsterdamPieter Plaetman en Alida van den bergh, ouders van suppliante, Gerard Plaetman broer van de suppliante, Theodorus en Philippus Pelt, broers van de echtgenoot van supplianteOnder curatele stellen en/of in een verbeterhuis opsluiten
Mandament penaalChristina Rijkervaart, weduwe van Mr. Jan Willem van Weel, secretaris van de societeit van Suriname, wonende te Amsterdam als voogd over haar minderjarige kleinkinderen geboren uit het huwelijk van haar dochter Johanna Lucia van Meel en Michiel Pieter SadelijnJohanna Lucia van Meel nu in ondertrouw met de resident Godfried Andries Adriani, minister van de Prins van HolsteijnJohanna Lucia van Weel laat haar man gek verklaren en bekomt van het Hof van Holland authorisatie om alle zaken waar te nemen. Na het verkrijgen van een forse nalatenschap verdwijnt haar man spoorloos. Zij wordt hierbij geholpen door Godfried Andries Adriani. Haar moeder wil nu dit tweede huwelijk voorkomen en eerst bewijs van de dood van haar schoonzoon en vervolgens afwikkeling van de nalateschap ten gunste van haar twee kleinkinderen
Mandament penaalClaas Veldhuizen,wonende te Leidschendam, bezitter van herberg "Rust en Vredelijk" aldaarHugo Noordtveen ook herbergier te LeidschendamSuppliant heeft huis en erf gekocht, later bekend onder de naam "de Admieralen Tromp en de Ruijter" van Maritgen Schakenbosch, weduwe van Dirk van der Harst, met de conditie dat op het lege erf ernaast gelegen geen bouwsel mag verrijzen waar drank tegen betaling mag worden verkocht. Gedaagde laat er echter een kolfbaan bouwen, waar toch die mogelijkheid geboden wordt, vandaar verzoek om mandament van penaal
Mandament penaalClaes Govertsz Bijwaert, procureur en notaris in Noord-HollandDe schout van AbbekerkHet verbod van de schout van Abbekerk om het door de suppliant van Pieter Sienaertsz gehuurde huis te mogen betrekken
Mandament penaalCoenradina Ruijsch, weuwe van Gerard van Rosendael. gewezen koopman te AmsterdamLourens Silvius, medicinue doctor te AmsterdamVerzoek tot instellen van een straatverbod in verband met opdringerig gedrag en voorgeven van huwelijks beloften
Mandament penaalCornelis Luijtsz Groen, wonende te HaarlemSchout en schepenen van Beverwijk en VelsenGeschil over het storten van bagger uit de beek die de banscheiding vormt tussen Beverwijk en vVelsen
Mandament penaalCornelis Cornelisse te AbbenbroekDe baljuw en leenmannen van AbbenbroekGijzeling wegens het niet betalen van geeiste inleggeld
Mandament penaalCornelis de Langue, wonende te Woudrichem, op huwelijksvoorwaarden gehuwd met Maria van Batenburch, weduwe van Jonkheer Johan SchellaartGenoemde Maria van BatenburchOnenigheid tussen Cornelis Langue en zijn vrouw, omdat zij zich ten onrechte met de adminisratie van hun gemeenschappelijke goederen heeft bemoeid en huren enz. heeft geind
Mandament penaalCornelis Groeninx, Heer van Ridderkerk en dijkgraaf van Oud en Nieuw RijerwaardDe Hoogdijkheemraden van Oud en Nieuw ReijerwaardHet eenzijdig vaststellen en publiceren van tijd en plaats van visitatie van de Gemenelandse rekening
Mandament penaalCornelis Roelofs van Oossanen, schipper op de ' Gedem"Eigenaren van het schip " Gedem", wonende in verscheidene jurisdictiesBezwaar tegen het in beslag nemen van 21 balen amandelen en een partij zout weigering gagae en voorgeschoten bedragen te betalen, ondanks een " Seureté de corps et des biens"
Mandament penaalCornelis Schaap, wonende te AmsterdamMaria Cathrina Toorenburg, echtgenote van suppliantVerbod om zich niet langer de gesepareerde vrouw van de suppliant te noemen, zich apart te huisvesten en de ten onrechte gedane verzoeken aan schepenen van Amsterdam, schadeloos te stellen
Mandament penaalCornelis van der Cocq, pachter van de inpost op 't gemaal over 't Hoog Quartier van Rijnlant sedert augustus 1736Jacob van Dorp, schout en secretaris te Lisse, als curator van de boedel van Adriaan Johannes Luck, korenmolenaar te Lisse en diens huisvrouw Lucretia de HoijHet als curator willen verkopen van onroerende goederen, die reeds in beslag zijn genomen door de overheid
Mandament penaalCornelis van Rosenburch, notaris te LeidenMaritgen FranssensdrMaritgen Franssensdr beweert door de suppliant verkracht te zijn en is van plan het verwekte kind na de geboorte bij hem thuis te bezorgen de suppliant zegt onschuldug te zijn
Mandament penaalCornelisz Pauwels Schooten, wonende aan t' Haagse Schouw onder VoorschotenHaverenberg, weduwe en erfgenamen van Arent Frederixsz te LeidenOngeauthoriseerde verkoop van vee hooi en inboedel in verband met achterstallige pacht
Mandament penaalDe bewindhebbers van de geoctrooierde noorsche Compagnie tot AmsterdamJoost Clvar, schipper te HoornHet niet nakomen van een contract tot bevrachting van het schip " De Eenhoorn" wegens de slechte staat waarin het verkeerde. Op de geladen goederen heeft Joost Claver beslag laten leggen
Mandament penaalDe erfgenamen van Cornelis Cornelisz en Alidt Arisdr, gewoond hebbende te VelsenDe erfgenamen van Mathijs Pietersz Sal, gewoond hebbende te VelsenGeschil over de nalatenschap van Cornelis Cornelisz, inzake een stuk leenland in de ban van Velsen, in leen van de kerk van Egmond
Mandament penaalDe gecommitteerden van Akersloot, Uitgeest< Lummen en andere Noordhollandse plaatsen en de schout van Aalsmeer, alle gelegen in KennemerlandLodewijk van Alteren, baljuw van KennemerlandNomineren, benoemen en beëdegen van burgemeesters en schepenen in Kennemerland
Mandament penaalDe gezamenlijke ingezetenen van Langeraar en KorteraarSchout en ambachtbewaarders van Langeraar en KorteaarWeigering om de wettelijk voorgeschreven copie en van de rekeningen en omslagen van 1643 te geven, waarvan de ingelanden vermoeden, dat ze niet kloppen
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in