Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
108 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 108 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Adam Zillesen, Gewoond hebbende te 's Gravenhage en nu te Schoonhoven, voor Pieter Knecht, koopman te SoklingenJohannes Jacobus van Reenen, als procureur voor Jean François Couna, geweermaker wonende te LuijkNalatigheid bij het indienen van acten en inminimenten27-09-1751
Adriaan Mauritz, Constantia Coijmans, douairiere van de Heer van Amerongen, bezitters van obligaties van respectievelijk 8000,- en 3000,- guldenIda marija Hooft, weduwe van Daniel van Hogendorp,gewezen dijkgraaf van Schieland, de gerechten van Moerkapelle en de Wildervenen, De gerechten van Rotterdam en Crijn Backer, schepen van ambacht RiswijkVrees voor de verkoop van goedeen, waaraan eisers hun vorderingen willen verhalen18-10-1675
Aletta Cambier. c.s.Schout en gerecht van Nootdorp c.s.Geen06-02-1725
Alida van der Eijck, weduwe van Adriaan jacobsz van Adrichem, grootmoeder van Magdalena van Adrichem, dochter van wijlen Mr. Jacob van Adrichem, haar zoongeenVervallen van voogdijschappen wegens respectivelijk huwelijk en overlijden17-01-1646
Alitha Hogenhouck, weduwe van Hogo van der DusseGeenOpheffen van verbod op het bezoeken van Lucas van der Dusse in de gevangenpoort
Anneken Willekens, jonge dochter, wonende te AlkmaarHans Romburch, wonende te AmsterdamArrest op en executie van goederen, om daaraan een achterstallige rente sedert 1643-01-23, ten bedrage van 42-3-4 gulden te verhalen18-01-1647
Anthonie van Weel, wonende te den Bommel op Over - FlakkeeGeenVerzoek aan het Hof getuigen te mogen horen in een niet genoemde zaak van appel. N.B. aangehecht exploit en ingesloten onder eede verklaarde getuigenis van Cornelis Janse van Schouwen Jacob Mosselman en Maria Gerrits Corvinks17-06-1744
Anyhonia Petronella Elsevier, weduwe van Mr. Anthonie van Heemskerk, schepen van Schieland, wonende te LeidenAnna Petronella van Schuijlenburg, weduwe van van Jan Henrij van Heemskerk, grootmoeder van het dochtertje van suppliante genaamd Anna Petronella van Heemskerk, cum suisIn verband met het voorgenomen tweede huwelijk van suppliante met Cornelis van Heemskerk, luitenant kolonel en kapitein dezer lande wil de grootmoeder met de verdere familie dat er een andere voogd wordt benoemd. Suppliante stemt in met het benoemen van Franco Pauw, raad van Delft, gehuwd mmet Anthanetta Coenranidas van Heemskerk
Balthazar Bahman, agent van de Bisschop en Vorst van Wurtzburgh ect.Franck Marten en eventuele andere erfgenamen van Pieter Demand, die gewoond heeft in Hamburgverzoek om eerst contact op te nemen met notaris Christiaan Jonas alvorens acties tegen suppliant toe te staan
Barent Isaäcqs, wonende te HoornBarent Glansdrop, kleermaker wonende te HoornVerzoek om mandament om actie te institueren i.v.m. vermeende diefstal van een lat18-12-1753
Brechgen Harmens, zittend in hechtenis in de boeien van Amsterdam wegens schuldenGeenOverplaatsing uit hechtenis in Amsterdam naar de gevangenpoort in Den Haag24-03-1645
Brief aan de raden van Holland, Zeeland en FrieslandGeenGevraagd wordt om advies inzake het request betreffende Mr. Jacob Philip 'd Orville, wonende te Amsterdam26-09-1750
Brief van de president en raden van Holland, Zeeland en Friesland aan Jan Terhuis, baljuw van WaterlandGeenNa request van Hendrik Coller, kastelijn naast de sluis te Nieuwendam zullen hij en Jan Terhuis d.d. 26 juni dienen te verschijnen06-06-1755
Burgemeesters en regeerders en de kerkenraad van BarsingerhornDe heer van SchagenOngedaan maken van de sluiting van de kerk van Barsingerhorn30-05-1642
Burgemeesters en regeerders van Barsingerhorn en de kerkeraad aldaarDe heer van SchagenOnenigheid over benoeming van een predikant22-05-1642
Burgemeesters, regeerders van de kerkenraad van BarsingerhornDe heer van SchagenWegsturen van de predikanten en sluiting van de kerk te Barsingerhorn22-05-1642
Coen Huijgen, schipper te SchoonhovenDiverse crediteurenGebruik van treballianiqueportie om schulden te betalen04-11-1649
Cornelis Lant met de zijnenWillem Hoijer als procureur van Arent Hartjens, koopmam te AmsterdamIn gebreke blijven om opening van zaken doen24-04-1750
Cornelius Triglaudius, bedienaar van het H. Evangelie in Den HaagGualther de Raet, raad van het hofOpschorting van een dreigende gijzeling door de deurwaarder van Keulen wegens het niet leveren van stukken totdat de commissarissen rapport hebben uitgebracht: suppliant was en is niet tot levering in staat27-01-1653
De meerderjarige kinderen en voogden over de minderjarige kinderen van Maria Anna van der Wilde, wonende te RotterdamAdrianus Vonck, wonende aan de Schiekade in de heerlijkheid van Blommersdijk, getrouwd met de weduwe en boedelhoudster van Huijbert Pietersz SterckemanInvordering van een schuld van 900.- carolus guldens plus rente, waarvoor hijpothecair verbonden is een huis met tuin aan de Schiekade in de heerlijkheid Blommersdijk
De regenten van het weeshuis van RotterdamLijsbeth Uijstermeer in haar leven weduwe van wouter JoostenTegenpartij heeft bij haar testament van 10-07-1728 voor notaries Dirck Vos van Maal te Rotterdam, toot haar enige erfgenaam beweert haar dochter Niesje van Oosten verwekt bij Cornelis Thomassen als zij overlijdt erft Lijsbeth zus Pieternella Uijstermeer, huisvrouw van Pieter de Bruijn, en Maria Uijstermeer huisvrouw van Abraham de Bruijn, voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbeth zijn vrouw , Abraham de Bruijn en Matthijs de Vrede, haar goederen en boedel gaan naar het weeshuis
Directeuren van de kruisers van RotterdamFloris Cornelis van de GraaffOpschorten door de Staten van Holland en West Friesland, van een arrest van het Hof van Holland14-11-1646
Emanuel Mandeville, koopman te AmsterdamLaurens van Otteren, koopman te AmsterdamGeschil over de betalingen van een actie in de Westindische Compagnie, terwaarde van 635,- gulden
Erfgenamen en representanten van Jan Capteijn, verzoek van supplianten om eerst gehoord te worden alvorens Hartig Clement, gerechtsbode van Bodegraven, mandament van rauw actie kan aanvragen i.v.m. met de verhuur van een herberg genaamd "de Oranjeboom"te BodegravenGeenGeen
Francois de Carduillack, sieur de la Cappelle, luitenant kolonel in het regiment van Kolonel DouchantGeenOntslag als executeur testementair van sergeant majoor de Brotses na twee eerdere verzoeken, waarop niet is gedisponeerd
Frederik Luitgens, gewezen kapitein der troepenMaerten van Juchem, gewezen kolonel, nu kapiteinBezwaar tegen verlagen van tractement en plaatsing op de ijzeren kamer in plaats van op de gijzelkamenr van de gevangenpoort13-11-1641
GeenGeenGeen
GeenGeenBrief van de kerkeraad der Engelse Ggemeente te 's Gravenhage. Accordverklaring van de consistorie van de Engelse gemeente met de door het Hof van Holland opgestelde regelementen voor het verkiezen van ouderlingen en diacenen30-01-1748
GeenGeenVerklaring met getuigen bij notaris Johannes Sijthoff, opgesteld in de zaak waarin Jan Donia was aangezien voor Frans spion02-10-1747
GeenGeenDe zaak tussen Jacob van Zannen als procureur van Anna Coningh, weduwe van Laurens van Zuijlen en Jacob Coningh, Mr. hoefsmid, wonende te s'Gravenhage voor zichzelf en andere erfgenamen van Jacob Coningh mr. hoefsmid en Aarnoud Roermond, wonende te s'Gravenhage, Jan Hendrik Roermond, notaris te s'Gravenhage, betreffende enige declaraties05-04-1745
GeenGeenVerzoek om opheldering van onduidelijkheid inzake de erfenis van Dirk Jansz van Beijnen, wonende te Oud-Heusden en den Elshout na mandament relief d'appel tussen de erfgenamen van Dirk Jansz van Beijnen en Jacob Spruijt, procureur van David van Walle, schout van Oud-Heusden30-10-1743
GeenGeenOverlevering van de anulering van het vonnis door schepenen d.d. gewezen inzake Eva de Visscher contra de erven van Cornelis Janse Visser25-04-1731
GeenGeenNa het ontvangst van het verweerschrift op uw verzoek aangaande de inhoud van het request van ...Nagtegaal, weduwe van ..Thijssen, raad en burgemeester van Vlissingen, verzoek om februarij 1728 te verschijnen en nogmaals copie van request toe te zenden30-01-1728
GeenGeenEen schriftelijke reactie van de Burgemeester van West-Zaandam, op het appointement d.d. 10-11-1739, aangaande het request van Johan Justus Leijs ( keurslijfmakersknecht) en Trijntje Jurriaensz (dienstmaagd) met betrekking tot hun vestiging en aanvraag van ondertrouw, die geen van beiden officiëel toegelaten zijn tot West-Zaandam. Om in het stuk aangegeven redenen verzoeken de Burgemeester, nihil op het request
GeenGeenEen niet nader genoemde zaak07-11-1730
GeenGeenGeen
GeenGeenGeen05-09-1809
Gerrit Hendrik Schreuder, wonende te Den HaagGetuigen: Johannes Lutzkij, Johannes Schaede, burgers in Den HaagVverklaring van onvermogendheid18-10-1777
Gijsbrecht Pietersz van Molenaarsgraaf, ooms en bloedvoogden van de kinderen van hun overleden broerClaes Pietersz enAertgen HuijgendrAnthonus Jacobsz (van) Maeslandt Maasland), thans gehuwd met Aertgen HuijgendrTraineren van een proces over het bewijzen van het vaderlijke erfdeel31-03-1649
Godtschalk Kops en Jan Meijser kooplieden te Amsterdam voor hemzelf en als graan hensiseerde van velen en de voornaamste eigenaars en de bewoners van de Hofsteden en Plezierplaatsen, gelegen onder de gelegenheid van HeemstedeSteden of dorpenTegenpartij mag de dienstbode niet weren van de landhuizen vanwege een waarschuwing van 08 - 08 - 1632 De staten van Holland vinden het goed dat het rekest in handen zal worden gesteld van de gedeputeerdn van Dordrecht
Govert Francken van Kempen, wonende te Den HaagGeenHerstel van goede naam, na valse beschuldiging van heulen met de vijand, gevolgd door gevangenschap28-09-1649
Greard Aertsen, gedetineerde in de gevangenpoortGeenUitstel van beslissing wegens tijdgebrek14-06-1646
Guillaume Engelgraef, koopman wonende te AmsterdamDe rentmeester van de exploitenTeruggave van een geconsigneerde boete, na goede regeling van het afdoen van een schuld aan de boedel van Matheus de Vick, zijde reger te Amsterdam15-02-1650
Hans Maertensz, wonende te AmsterdamMr. Pieter LhermitegeGeschil over betalingen van Westindische actiën09-12-1645
Heijndrick Pietersz Appelman, disstributeur van penningen ten behoeve van arme Duitse bedelaars te Den HaagGeenVerzoek om tevens benoemd teworden tot penningen distributeur van Franse bedelaars en om een voldaanding van 46 weken achterstallig salaris
Hendrick Nobel en Jan NobelJan Schilman, beeldsnijder in Den Haag en President Wijngaarden, werkgever van Schilmans vrouwMoedwillige vertraging van executie
Hendrik Barentse van Dijk, wonende te OestgeestPieter van der Meer, baljuw van NaaldwijkBezwaar tegen vonnis door de schepenen van Naaldwijk gewezen dd.22 mei 1675 inzake kosten gemaakt wegens een fout van de baljuw17-06-1675
Herman Holthuijsen, wonende te Rotterdam, met machtiging van Abraham Vereaminnen, en verdere mede-erfgenamen van Francois Huijsman, gewoond hebbend te Amsterdam, en allen afstammelingen van Jans Commertgen en maritgen Jans, zusters van testateurWeesmeesters van AmsterdamOpheffing van een fidecommis en overdracht van de daaronder vallende nalatenschap
Hermanus van SeppenwoldeAdolf Jan Hethuijsen en compagnieGeen11-11-1778
Hermanus van Voorn, als erfgenaam van van zijn overleden huisvrouw Cornelia van Bentheim en als vader van Clara van Voorn, erfgename van haar overleden grootvader Jacob van BentheimGeenEen reeds 20 jaar durende strijd om een erfenis in handen te krijgen, waarbij den suppliant de mogelijkheid om requesten in te dienen wordt ontzegd17-03-1734
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in