Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
4043 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4043 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrest, maintenue, penaal en rauw actieCatharina Fruithoven, weduwe van Jacobus Kerkhoven, later suppliants echtgenote en Willem Vink, artswonende te Rotterdam en schoonzoon van Cathrina FruithovenHet niet nakomen van de afspraken onder huwelijkse voorwaarden gesloten door Catharina Fruithoven en nalatigheid bij aflossing van geleend geld door Willem Vink
Mandament om procureur acceptant te stellen? van de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echtgenote van Aart Stiermans, wonende te RotterdamVerzoek om een andere procureur aan te stellen om zodanig in deze zaak verder te procederen
Mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edictAagje Maartens Ravensbergh, gehuwd met Michiel de Bruijn, wonende te BodegravanMichiel de BruijnBezwaar tegen de uitspraak d.d. 4 december 1752 van schepenen van Bodegraven inzake afwijking van de beslissing door schepenen van Woerden d.d. 30 mei 1752en verder in deze zaak te schikken met vermelding dat die niet onder hun verantwoording valt
Mandament van relief d'appel met de clausule van inhibitieAaltgen Jochems weduwe van Seger van der Maas, wonende te Den Haag, gedaagdeDe weduwe van Carel van Gelder, wonende te Den Haag, eiserBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-02-1650 door schepenen van Den Haag, betreffende een betaling van een schuld van 4700 gulden
Mandament van rau actieAaltje Dirks Capitein, weduwe en boedelhoudster van Jan Pieterse van der Philpen, wonende te WoubruggeCornelis Schrevelius Theodoorszn, baljuw en schout van EsselijkerwoudeNalatigheid in afdracht van het restant van de opbrengst van de verkoop van vaste goederen en afgifte van alle beschikbare schriftelijke bewijzen
Mandament van rau actieAaltje van Suijlighem, weduwe en erfgename van Johannes Canneman, gewezen collecteur in loten te wonende te Den HaagAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenVoldoening van een schuld van 910.- gulden aan suppliante, wegens van haar overleden man gekochte, maar niet betaalde loten
Mandament in cas relieff d'appelAarlandina van Croonenburg en haar moeder Petronella Winninx weduwe Pieter van Croonenberg, burgeressen van AmsterdamPieter van Baarle wonende te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 26 11-1728 inzake nakomen van huwelijksbeloften
Mandament van arrest en rau actieAarnoud Jan van Bienen, heer van Grote Lind en Dordsmonde, Dirk en Jan (D en J ) van Schorrenburg qq. makelaar, wonende te Amsterdam, curatoren over de persoon en goederen van Jacob Hendrik van Wassenaar van Alkemade, heer van Alkemade, Vrijenhoek, Nieuwerkerk en WervePhilippus Josephus van Assons, zwager van Jacob Hendrik van Wassenaar van AlkemadeArrest op de persoon en goederen van Philippus Josephes van Assens in verband met nalatigheid in aflossing van wisselbrieven en hypotheek ter waarde van 355 000,00 gulden waarvoor Jacob Hendrik van Wassenaar zich yer goede trouw had borg gesteld
Mandament van inductie met clausule van edictAarnoud van der Lugt, burger en schutter van Goes, Baljuw van Nisse ect.Mr. Gillis Cornelis van der Nisse. schepen en Raad van Goes en enige crediteuren van de suppliantOnenigheid over betaling van schulden
Mandament in cas d'appelAarnoudt van Zuijlen van Nieveld, baljuw van SchielandCornelis Santvliet alias BickbergenBezwaar tegen het besluit van schepenen en welgeboren mannen van Schieland d.d, 01-06-1723 inzake weigering te martelen, ter verkrijging van een bekentenis, toe te staan en alleen dreigen met martelen goed te keuren
Mandament van arrest en rau actieAaron de Metz jr.Conrad Lang, verblijvende in een logement te AmsterdamVerzoek om arrest op persoon en goederen van Conrad Lang i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief ad. 2000,- gulden
Mandament penaal en rau actieAart de Jong, looier, wonende te GiessendamWillem de Roover, griendbaas, wonende te Neder-Hardinxveld Gijsbert Barendijk, schoenmaker wonende te Neder-Hardinxveld, Andries aan de Wiel, schipper, wonende te GiessendamVerbod om leder en ander toe behoren weg te nemen te vervoeren of te verkopenen al het reeds weggenomen leder en verder geleden schade te vergoeden
Mandament van rau actieAart de Roover qq, Jacob Bol qq. als voogden over de minderjarige kinderen van Corstiaan van de Werken en Geertruij OerlemansGoverdina de Jong, weduwe van Francois van de Werken, eerder weduwe van Adriaan de LeeuwGeschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Francois van de Werken, weduwnaar van Beatrix Bol
Mandament van rauw actieAart en Gerrit Wuijster, wonende Charlois, erfgenamen van hun vader Dirk Aartse WuijsterPieter Dirkse Geldtelder als erfgenamen van Dirk Pieters Geldtelder en als borg voor zijn broer Crijn, Pieter Blijdorp als erfgenaam van zijn overleden vrouw Adriaantje Dirks Geldtelder, erfgename van Dirk Pieters Geldtelder, Cornelis van Alphen als erfgenaam van zijn vrouw Zijtje Tackebos, weduwe en erfgename van Jan Crijne Pors, in leven borg voor Crijn Dirkse Geldtelder ook mede erfgenaam van Dirk Pieters GeldtelderHet niet terugbetalen van leningen en interest
Mandament van rauw actieAart Gerritse van der Linden c.s, allen erfgenamen ab intestato van geertje Joachimse van der LindenJohannes Antonise Clapmuts en Jan Keijser, wonende te Brielle, als voogden over Aart en GeertjeJoachimse van der Linden, kindren van Maartje Cornelise van der Duijn en Joachim van der LindenVerzoek om behoorlijke staat en inventaris te leveren van de nalatenschap van Geertje Joachimse van der Linden om tot de vruchten en het profijt daarvan te geraken
Mandament PenaalAart Kant cumsiusMr. Jacob van der Dussen, baljuw en dijkgraaf van AmstellandHet onbevoegd dagvaarden van supplianten inwoners van Utrecht, door baljuw van Amstelland
Mandament van daging om remissie te zien interneren met edictAart van Gelder, gewezen ruiter onder de Garde te paardDe vrienden van den neergeslagenIndagen van eventuele opposanten tegen kwijtschelding of vermindering van straf
Mandament rauw actie met de clausule van edictAbel Jan Koenders Storm van 's Gravenzande, wonende te Breda, weduwnaar van Gerharda Johanna Cornelia Hippolita TareeIngeland van de Damhouderspolder te Stompwijk, Johan Hendrik Knitte, schout te Stompwijk, Claas Groenewegen, Jacob Kerkhoven, poldermeesters van de Damhouderspolder te StompwijkNalatiigheid in aflossing van 12 obligaties, komemde uit de nalatenschap van Mr. Willem Adriaan Taree
Mandament van rau acteAbel {Aelbert} van Hessen, heer van PiershilErfgenamen van Geerlof Verboorn,Verboren, schout te PiershilVerhaal op de boedel van Verboorn / Verboren wegens wanbeheer tijdens diens leven over de goederen van suppliant
Mandament van rauw actieAbigael Jalom, weduwe van daniël Aboak, alias Isacq van Dias de pasJacob Levij Floris, Isacq vanVerzoek om te hertransporteren van de waarde van 2/3 deel van een korenmolen genaamd "de Vrede" staande te Curacao en de administratie daarvan tot aan de datum van transport
Mandament van rau actieAbigaël Salom, weduwe van Isaacq van Daniel Aboah of Dias de Paz, wonende te 's GravenhageSalomonsz Coronel, wonende te Amsterdam, administrateur over het huis genaamd "Engelenburg", waarin Jan de paz had gewoondVerzoek om rekening en verantwoording over rente van een hypotheek, die bedoeld was om aan arme verwanten van Jan de Paz, koopman te Amsterdam uit te keren en bij dispositie d.d. 20-12-1753. door schepenen van Amsterdam was vastgelegd
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAbraham Voxdal, wonende te ZierikzeeMaeijken Voxdalsdr, ook wonende te ZierikzeeBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Zierikzee gewzen d.d. 1648-01-16 betreffende executie van een hypotheek, (zijnde 6 gemeten 272 roeden koren en weiland onder Westerschouwen) voor 800,- carolus gulden met rente
Mandament van rau actieAbraham de Aguilar, wonende te AmsterdamNicolaas Rijnsdorp, wonende te AmsterdamIn gebreke blijven van na schriftelijk d.d.28-02-1763 ter hand gesteld belofte tot voldoening van 9000,- gulden ter zake ongetrokken en niet verkochte loten die niet binnen drie dagen werden gerestitueerd
Mandament in cas relieff dáppelAbraham Alberts Kikkert, wonende op Texel, ook als vertegenwoordiger van zijn drie broers en een zusterWeduwen , kinderen en erfgenamen van Johan van Rossen en Cornelis de Jongh Frederiksz, wonende te EnkhuizenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Enkhuizen d.d. 27-12-1728 inzake de nalatenschap onder fideicommies van Margrietje Nobleth, achternichtje van de supplianten
Mandament van rau actieAbraham Arents van den Ende, nom ux wonende te Maasland gehuwd met Dirkje Pietersz van BuijsenDiakenen en armbezorgers van Maassluis, armmeesters der buitenarmen van MaaslandVerzoek om onderhoud van Dirkje Pieterszn van Buijsen. Zij was geen lidmaat van een kerk en zou zodoende geen recht hebben op alimentatie
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictAbraham Biben koopman te Amsterdam, procuratie hebbende van burgemeester en schepenen der stad Wesel, als regenten van het armen weeshuis in Wesel, dat het recht op de erfenis heeft van degenen die zij onderhouden en gealimenteerd hebben..Gerrit van Ruster, die het recht heeft de nalatenschap te regelen van Pieter Beekman, de tweede man van Maria Isaaks te Amsterdam. Jan Weijnard, die sinds 1700, 19 jaar uit het weeshuis verdwenen en voor dood is verklaard sinds de dood van zijn moeder en grootmoeder wijlen Maria Isaaks en wijlen haar tweede man Pieter Beekman.Het afstaan door voornoemde Gerrit van Ruster van de effecten t.w.v. 8000.- gulden en nog een bedrag van 200.- gulden, dat Jan Weyard in plaats van zijn legitieme portie uit de erfenis van zijn grootmoeder kreeg, uit de nalatenschap van Maria Isaaks aan het armen weeshuis
Mandament van rauw actieAbraham Bruijgom en Cornelis Schoonhoven, wonende te StompwijkLeendert Jacobs Schoonhoven, wonende te 's Gravenhage, Leendert Groenewegen, wonende te Stompwijk, Claas Groenewegen, wonende te WilsveenHet onbevoegd beslag leggen op schuit en visgerij van de supplianten door schepenen van Leidschendam op verzoek van de gedaagden
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAbraham Cathelle, mr. wolkammer, wonende te LeidenAbraham Macare, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Leiden gewezen d.d. 1645-05-12 inzake een schuld van 224 pond 18 schelling 9 groten Vlaams
Mandament om actie te instituerenAbraham Cortebrant, notaris en procureur te s'GravenhageWillem Scheerkens, notaris te LeidenVermeende onwettigheid bij het bekomen van acte van cautie en nalatigheid en verplichtingen bij het verlenen van een hypotheek van 8000.- guldenaan Dirk Cuijpers, wonende te s'Gravenhage onder borgtocht van zijn schoonvader Johannes Natorp wijnkoopman te Leiden
Mandamemt relief d'appelAbraham Cras, wonende te GoesMr. Gillis Cornelis van der Visse, heer van Visse en waarde, raad en burgemeester van GoesSuppliant is waarnemenr voor Mr. Gillis Cornelis van der Visse als beheerder van een rentambt van Zuid Beverland, waaronder oa. de onvangsten van de honderdste penning. Hierbij werd d.d. 5-2-1749 ten diens nadele vonnis gewezen
Mandament penaal en rauw actie met de clausule van edictAbraham Cromhuijsen, Heer van den Boschect. wonende te AmsterdamDe erfgenamen en de voogden van de minderjarige erfgenamen van Mosis en Juda Sejoor Henriques of de representanten van hun boedelsBetaling van het laatste deel van een rekening voor geleverd graan
Mandament van arrestAbraham Dagulaar, koopman wonende te AmsterdamMr. Jan Bollard, advocaat van 't HofVerzoek om aanhouding van de persoon en beslag op goederen van Jan Bollard i.v.m. nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van interdictie penaal en om actie geinstitueerd te hebbenAbraham de Gelder wonende te DordrechtLijsbeth AdamsBeschuldiging van het verwekken van kind
Mandament van arrest met interdictie penaal en de clausule van edictAbraham de Haes, wonende te Nijmegen, gehuwd met Aaltgen Hermani, dochter en enige erfgenaam van Henricus HermaniCourt van der Reecke gehuwd met Gerbrich Wilich, en enig erfgenaam van zijn broer Matthias van der ReeckeTerugbetaling van een lening van 100 rijksdaalders d.d. 1621-05-07 en één van 150 rijksdaalders d.d. Paesavond 1690 en rente sedert respectievelijk 1629 en 1639
Mandament van appelAbraham de Jacob Pareira Brandon, koopman te AmsterdamPieter Locquet, Stephanus Locquet, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-03-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van 662 : 1:- gulden
Mandament van arrest en rauw actieAbraham de Jacob Pereira Brandon, koopman te AmsterdamMichiel du Pnij, koopman te BajouneVerzoek om arrest op persoon en goederen van Michiel du Puij i.v.m nalatigheid in betaling van schuld aan de vader van de suppliant
Mandamemt relief d'appelAbraham de la ParraPieter WitteBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-07-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van een berdrag ad. 6375: 12,- wat zou resulteren uit een verrekening van meerdere bedragen
Mandament van anticipatieAbraham de Mazahod, excuteur restementeur, en administrateur van Moses Benjehia, alias Moses Cohen de LaraJohannes de Lovez en zonen, kooplieden te AmsterdamVerzoek om hoger beroep na vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake gijseling na vermeende nalatigheid in vermeende betaling van koopwaren komende uit de nalatenschap van Moses Cohen de Lara
Mandament van anticipatieAbraham de Mozahod, executeur testementair en administrateur van Moses Benjehia, alias Moses Cohen de LaraPieter de Bok, koopman te SaksenVerzoek om hoger beroep na vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake gijseling na vermeende nalatigheid in betaling van koopwaar, voortkomende uit de nalatenschap van Moses Cohen de Lara
Mandament relief d'appelAbraham de Vries, arts te AmsterdamHartog Levij, broer van de vrouw van de Vries, genaamd Duifje Isaacs HartogBezwaar tegen vonnis d.d. 20-03-1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake frivole middelen gebruikt om uit te komen onder terug betaling van geld dat hem jaarlijks, zonder vergoeding van rente, was uitbetaald onder contract bij suppliants huwelijk gesloten
Mandament van arrest en rauw actie met clausule van edicteAbraham Dias Da Fransera, geboeren te Amsterdam, en 1745 te Batavia gehuwd met Maria Johanna Aldervereveldt, aldaar geborenMaria Johanna AldervereveldtNa stuk gelopen huwelijk nu verzoek om scheiding van tafel en bed en beslaglegging van goederen
Mandament van anticipatieAbraham Douglas, als intendant over alle domeinen van de koning van Pruisen in Holland gelegen in de gemachtigde van Victor, Maria Pertonella, gewoond hebbende te AmsterdamGideon Victor, oom van Maria Petronella Victor, kolonel van de burgerij van de stad AmsterdamVerzoek om intrekking van de akte in forma door de commissarissen van huwelijks zaken verleend i.v.m.minderjarigheid van Maria Petronella Victor, m.b,t. haar a.s. huwelijk met Toteben, Gotlob Curth Heijnrich graaf van , ongedaan te maken
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictAbraham Douglas, intendant der domeinen van Zijne Hoogheid de Prins van Oranje Nassau in 't Westland, wonede te HonselersdijkHendrik Breton, enige universele erfgenaam van Moses Mlt wonende te Batavia, Breton was later oud Directeur-Generaal van Nederlands IndiëArrest op de persoon en goederen van Hendrik Breton i.v.m. nalatigheid in aflossing van een obligatie. suppliant is bang dat Breton na beeindiging van zijn zaken hier weer naar Nederlands-Indië zal vertrekken
Mandament van appel met de clausule van inhibitie en edictAbraham Douglas, intendant over alle domeinen van zijne koninklijke majesteit van Pruisen gelegen in HollandAppollonia Wiltvanck, weduwe van Mr. Jacob Heshuijsen, wonende te Kleef, Karel Martin Croog, gehuwd met Anna Appollonia Heshuijsen, wonende te 's Hage, dochter van boven genoemdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 13 juli 1752 door de schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament relief d'appelAbraham Douglas, raad en intendant der domeinen wonende te HonselersdijkMr. francoir Boogaart, Mr. Willem van der Lelij, curators in de failliete boedel van Mr. Simon BogaartsMoeilijkheden bij het innen van wissels, waarbij bij vonnis d.d. 27-02-1751 door schepenen van Delft, suppliant voelt zich bezwaard
Mandament van rauw actieAbraham Douglas, wonende te s'GravenhageHugo Schipper, Marijtje Quant, echtelieden Jan Beenen, borgNalatigheid in aflossen van pachtgeld voor de korenmolen met huis en erf te Wateringen. Tevens werden verpondingen en onkosten voor onderhoud niet betaald
Mandament van rau actieAbraham Engels, namens zijn moeder Sara van Lieftelen,weduwe van Abraham EngelsJacobus Goosensz Schuijlenburgh, wonende te WezepNalatigheid van tegenpartij om een schuld van f. 1000.- te voldoen met rente sedert 1662
Mandament van rauw actieAbraham Follé, suppoost van de weeskamenr te Amsterdam als voogd over de minderjarige erfgenaam van Elisabeth pellicorne, weduwe van Anthony CappersGeertruijd Krul en Salomon Krul, wonende te HaarlemBij de nalatenschap van Elisabeth Pellicorne bevonden zich twee obligaties t.w.v. elk 1000.- gulden die aan haar kleindochter, voor de helft haar erfgename toekwamen. Zij waren van hand tot hand gegaan en bevonden zich nu onder beheer van Geertruijd en Salomon Krul, die nu worden gemaand die met de bekomen rente over te geven
Mandament van reductieAbraham Francken, koopman, gewoond hebbend te Amsterdam, thans te 's GravenhageJacob Guitard, koopman wonende te 's GravenhageOnenigheid over de verdeling van de kosten en baten na het ontbinden van een gezamelijke compagnie
Mandament van appelAbraham Gabriëls koopman te AmsterdamJan Doedek, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 mei door schepenen van Amstrdam gewezen inzake vermeende schuld i.v.m. geleverde koffie
vorige
12...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in