Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
163 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 163 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Jan Harmen Bras smid wonende te ZwammerdamCornelis Brand, substituut schout en secretaris van ZwammerdamBezwaar tegen het vonnis d.d 8 januari 1748 door schepenen van Zwammerdam gewezen inzake injuriem25-01-1748
Directeuren van de geoctrooieerde societeit van SurinameJochem Mathijs SmithBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 september 1748 door de schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over een cognossement m.b.t. geleverde suiker uit Suriname27-09-1748
Johannes Schüller, koopman wonende te RousdorffDaniël Schleijermacker, wonende te ArnhemBezwaar tegen vonnis d.d.5 juli 1752 door de schepenen van Gouda gewezen inzake geschil over een wisselbrief13-07-1752
Meijnard Mijtwerf, boekverkoper te AmsterdamMargaretha Johanna Booge, gesepareerde vrouw van suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 12 juli 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake overgave van goederen en sieraden en verplichte alimentatie voor zijn gewezen vrouw en drie uit dit huwelijk geboren kinderen19-07-1752
Mr. Willem Houting, burgemeester van MonnickendamGerrit Hendriks, wonende in MonnickendamBezwaar tegen het vonnis d.d. 8 juli 1752 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake restitutie van de kooppenningen m.b.t. de koop van 4 koeien die allemaal aan een besmettelijke ziekte zijn gestorven26-07-1752
Mr. Pieter Clifford, oud schepen van AmsteredamArend Rutgers, makelaar te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 13 juli 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ontkenning van ontvangst van vier recepissen01-08-1752
Jan Schol, wonende te AmsterdamMaria van Vorstenberg, gesepareerde echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 3 juli 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verplicht levenslang onderhoud aan zijngewezen vrouw te verzorgen08-08-1752
Wijnbrand Wiebes, schipperThomas Hope, Adriaan Hope, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 5 september 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake beschadiging van vracht i.v.m. zwaar weer tijdens het vervoer26-09-1752
De overlieden van het koek-beschuit en pasteibakkersgilde te Amsterdam,Christoffel Hendrik CrulBezwaar tegen het vonnis d.d. 5december 1752 gewezen door schepenen van Amsterdam, inzake het afgeven van een leerbrief het geen verplicht was bij indiensttreding02-01-1753
Taesch, weduwe van Jan RudolphMatthijs Oosters, Jan Frederik Albert, Daniël WijnantsBezwaar tegen het vonnis d.d. 14 maart 1753 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering bij het uitkeren van schade i.v.m. geleden schipbreuk30-04-1753
Rijnier Peereboom, gehuwd met Sijtje Doen wonende te HoornWillem Hendrik Vos, gehuwd met Aagje Zeeridder, kleindochter van Sijbrand Doen en Aagje Jans de HaanBezwaar tegen het vonnis d.d. 19 maart 1753 door schepenen van Hoorn gewezen inzake de nalatenschap van Sijbrand Doen en aagje Jans de Haan31-03-1753
Pieter van der Looij, cici Florens Eijlbragt, (wonende buiten Rotterdam in het ambacht van Beukelsdijk Oost en West Blommersdijk alias "Kool"Johannes van PuttenBezwaar tegen het vonnis d.d. 2 juni 1753 door schepenen van Beukelsdijk Oost en West Blommersdijk gewezen inzake geschil over lozing van water06-07-1753
Abraham Gabriëls koopman te AmsterdamJan Doedek, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 mei door schepenen van Amstrdam gewezen inzake vermeende schuld i.v.m. geleverde koffie23-07-1753
Josias de Bruin, wonende te AmsterdamMagdalena de Haas, weduwe van Jacob TeijlerBezwaartegen het vonnis d.d. 12 juli 1753 gewezen inzake afpersing23-07-1753
Hendrik Pottuin, gerechtsbode van Leiden, als curateur over de persoon en goederen van Nicolaas Boomhouwer den OudeNicolaas Boomhouwer den OudeBezwaar tegen het vonnis d.d. 21 juli 1753 dorr schepenen van Leiden gewezen inzake het zich voltrekken aan curatele stelling, door de baljuw van Rijnland uitgesproken26-07-1753
Pieter Jacobse Bien, wonende te AalsmeerMaartie Klaese BolBezwaar tegen het vonnis d.d. 25 september 1753 door schepenen van Aalsmeer gewezen inzake vermeend vaderschap15-10-1753
Pieter Zwaandrecht, Jacobus Overvest, gehuwd met Elsje SwaandrechtPieter Haverling, Jacobus van der Chijs, Jan Frederik Stembor, als executeurs testementair over de nalatenschap van Jacobus de WaalBezwaar tegen het vonnis d.d. 27 october 1753 door schepenen van Delft gewezen inzake geschil over kosten, gerezen bij de afwikkeling van de nalatenschap van Jacobus de Waal15-11-1753
Wijnant Wiltens, gehuwd met Margareta Elias, wonende te AmsterdamPieter de VogelBezwaar btegen het vonnis d.d. 14 mei 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over zonder overleg en tioestemming geplaatste ramen31-05-1754
Abraham Gabriëls, koopman te AmsterdamEstienne Garrison en Zonen,Kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 mei 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een hier niet genoemde zaak, na een d.d. 22 mei 1753 op de rol gebracht vonnis en een ongefundeerd civiel request d.d. 8 juni 175311-06-1754
Hendrik Vrij, Claas Ketel, Jan Pet, allen wonende te Hoorn, gewezen voogden en administrateur over de minderjarige kinderen van Pieter Maas gewoond hebbende te HoornJan Maas, Pieter Brebaart, gehuwd met Marijtje Maas Willem Maas, Wijnand van Nieuwstad, Jan Maas en Pieter Brebaart als voogden over de nog minderjarige kinderen genaamd Daniel, Neeltje en Aafje MaasGeschil over vergoeding aan de voogden inzake de 40e penning van de ontvangsten en de 80e penning van de uitgaven04-02-1750
Willem Scheerken, notaris en procureur te LeidenJan Janse van ReeuwijkAchterstallige huur en verwijdering van hekken19-12-1749
David de Emanuel Viëra en Zoon, kooplieden te AmsterdamPieter Jacobse Graauw, schipper van het schip "de jonge Pieter Galleij"Verzoek om herroeping van gewezen vonnis d.d. 30-01-1750 gewezen inzake levering van wijnen06-03-1750
Jochem Salomons en Alex Salomons, als executeur testementair en voogden over de kleinkinderen van David SalomonsAlexander van Emden, gehuwd met Sara Salomons (oudste dochter) Abraham Philips, gehuwd met Sara Salomons (jongste dochter) (beiden heten namelijk "Sara"Geschil over de afwikkeling van de nalatenschap23-04-1750
Lambertus Evenhuijs, predikant te OostijselmondeMr. Johan Herman Halling, Baljuw van Zuid-HollandNa gewezen vonnis d.d. 11-05-1750 nu verzoek om mandament van appel. Ontkenning van gepleegd overspel01-06-1750
Isaacq Aberbanel Barboso, wonende te AmsterdamJacb Bolten JanseGeschil over inning van verhuurde loterij inkomsten02-06-1750
Jan Baas, wonende te Willeskop en Kortheeswijk en Geertruijd Verrijn, kleindochter en echgenoot van Jan Baas, Mede erfgenaam van Geertruijd van Wieringen, weduwe van Hendrik VerrijnPieter Verrijn, wonende te Hoorn, mede erfgenamen in de nalatenschap van Geertruijd van WieringenEis door de schepenen van Amsterdam afgewezen en nu in verzoek om appel17-06-1750
Mr. Gothefridus Aenelis Schoock, advocaat te Amsterdam als executeur testementair, voogd en administrateur over de nagelaten goederen van Catharina Gertruda la Borde des Martres voor haar broer als enige erfgenaam genaamd Pierre Joseph Francoîs la Borde des MartresJolle Jolles, als curateur over de insolvente boedel Anthonie Paauw, koopman te Amsterdam en gewezen voogd over Catharina Gertrude la Borde des MartresMoeilijkheden bij het leveren van copien15-09-1750
Joseph Cohen 'd Azevedo, wonende te Amsterdam als voogd en administrateur over de nagelaten goederenvan Daniel Cohen 'd AzevedoDavid Cohen ;d Azevedo, zoon en mede erfgenaam voor een vierde deelOnenigheid over de verkoop van de boedel22-09-1750
Pieter Brouwer, wonende te AmsterdamAgneta Sara Kemper, wonende te AmsterdamHet onwettig verklaren van trouwbeloften. Bij gewezen vonnis d.d. 10-07-1750 wordt aan beiden opgelegd om brieven en geschenken te restitueren. Suppliant voel zich bezwaard en verzoekt om appel13-10-1750
Mr. Gothofridus Amelis Schock, advocaat te Amsterdam, als executeur testementair en administrateur van de goederen van Cathrina Geertruijde Laborde des Mastres en voogd over haar minderjarige broer, tevens enige erfgenaam genaamd Pierre Joseph Laborde des Mastres en Elisabeth Henrica DitgensMr. Jacobus Augustinus van Son en Abraham Follé voogden over Catharina en Pieter i.p.v. Anthonij PauwGeschil over onkosten gerezen bij proces tegen Anthonij Pauw. Na gewezen vonnis d.d. 10-11-1750 waarbij aan suppliant eis werd ontzegd verzoekt deze nu om mandament van appel27-11-1750
Berent Janszoon, koopman in vee wonende te Dwingeloo voor zichzelf en voor Dirk Wolters en Jan Dirkszoon ook wonende te DwingelooJacob Bets, schout van Zunderdorp en NieuwendamBij vervoer van 10 koeien en 4 ossen wordt op dit vee eerst beslag gelegd en later verbeurd verklaard. Het vonnis d.d. 6-3-1749 door schepenen van Zunderdorp was zeer ten nadele van suppliant27-03-1749
Bonaventure de Leijne, wonende te MiddelburgCarel Hoentjes, wonende te MiddelburgNa gewezen vonnis d.d. 10-07-1749 in een niet genoemde zaakvoelt supliant zich bezwaard21-10-1749
Hanna Henriques Farro, weduwe van Josua Israel d'Andrade, wonende te AmsterdamJoseph Israel d'Andrade, wonende te s'Gravenhage enige erfgenaam van Josua Israel d'AdradeVerzoek om pro deo te mogen procederen in niet genoemde zaak24-01-1748
Jan Brouwer Volkertszoon, koopman te Hoorn voor Jan Bark, schipper te MiddelieErfgenamen van Pieter Dirks, timmerman op het schip "Juffrouw Catharina Agatha"Geschil over betaling van loon, waarbij ten onrechte door schepenen door schepene van Edam d.d. 03-09-1748 vonnis was gewezen. Dit mocht allen geschieden voor commissarissen van zeezaken te Amsterdam27-09-1748
Olphert Pet, oud burgemeester van PurmerendJan Smit en Jacob Tomming, secretarissen van Purmerent zich noemende vendumeestersGeschil over betaling van gekochte goederen, waarvoor d.d. 23-10-1748 door schepenen van Purmerend ten nadele van suppliant vonnis was gewezen
Jacobus Arnoldus de la Meer, gehuwd met Anna Susanna Plaat, wonende te AmsterdamAnna Susanna PlaatBij vonnis bij schepenen van Amsterdam werd 14-11-1748 het huwelijk ontbonden op beschuldiging van echtbreuk door overspel en hun dochtertje, genaamd Elisabeth, aan de moeder toegewezen. Dit alles ten nadele van suppliant21-11-1748
Jacob Meijnderse Dolders, als man en voogd van Jannetje Claas de Willige, wonende te VlaardingenArie Dekker en Pietertje van dam, wonende te VlaardingenNa gewezen vonnis d.d. 18-04-1746 werd door schepenen van Vlaardingen ten nadele van suppliante beslist beslist in het proces van injurien04-05-1746
Jan Wiltschut, deurwaarder te BrielleJohannes van de Leur, wonende te Oude Tonge en stadhouder van GrijsoortJan Pieterse Vroegop, wonende te Nieuwe Tonge valt bij een sommatie Wilschut hardhandig aan. In bijzijn van de Leur wordt de zaak afgehandeld. Hierbij zouden door Wiltschut leugens zijn verteld. Bij vonnis door schepenen van de Brielle werd d.d. 09-06-1746 ten nadele van suppliant beslist16-06-1746
Johannes van Mijle en Adriana van der Ketel, weduwe en boedelhoudster van Anthonie van der Linden beiden wonende te 's Gravenhage, als borgen voor Jan Dorsten en Cornelia van der Keetel, echteliedenElisbeth van Spijk, wonende te 's GravehageBorgen waren alleen aansprakelijk voor het kapitaal van 1400.-gulden dat Elisabeth van Spijk á 3% p.j aan jan van Dorsten en Cornelia van der Keetel had geleend en niet voor de rente. Door schepenen van 's Gravenhage werden d.d.15-11-1746 na de dood van van Dorsten en insolventie van Cornelis van der Keetel toch aangesproken om kapitaal en rente af te lossen13-12-1746
Adriaan Waverijn, landbouwer te kruiningenJan Westoeer, herbergier en diens stiefzoon Bastiaan PaardekooperMishandeling van suppliant en diens verzoek om schadevergoeding. Welk verzoek door schepenen van Kruiningen bij vonnis d.d. 24-05-1745 werd afgewezen15-06-1745
Mathijs Spil, broodbakker te NaardenSalomon Cohen, wonende te NaardenAchterstalligheid in betaling van gekochte en geleverde winkelwaren. Bij gewezen vonnis door schepenen van Naardend.d. 16-06-1745 werd aan suppliants eis ontzegd16-07-1745
Philippus Pot, notaris te AmsterdamFedde Donker, wonende te AmsterdamVermeende betaling van kooppenningen van huizenin de Onkelboersteeg en de Teggelstraat gedeeltelijk onder obligatie afgerekend. Bij vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 12-10-1745 gewezen viel de uitslag ten nadele van suppliant uit02-11-1745
Cornelis van Spengen, wonende te KoudekerkWelgeboren mannen van KoudekerkBezwaar tegen het vonnis door genoemde heren d.d. 26-07-1742 gewezen inzake het vermeend lichten van visnetten behorend aan Mouring Pieters van Swieten, waarbij suppliant zwaar was mishandeld17-08-1742
Dirk Willemse Poelgeest, wonende te KoudekerkWelgeboren mannen van KoudekerkZelfde zaak als onder no: 23 vermeld. Suppliant was samen met Cornelis van Spengen in de boot, maar was over land gevlucht17-08-1742
Frederi Helmers, mr. metselaar, wonende te AmsterdamHendrik RijfsnijdersBezwaar tegen vonnis d.d. 31-10-1743 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de eis tot schadevergoeding i.v.m. instorten van zijn huis26-11-1643
Johan van Osch, wonende te s'GrvanhageMaria Vos, wonende te s'GrvanhageBezwaar tegen vonnis door schepenen van s'Grvanhage gewezen d.d. 26-07-1740 inzake verbreking van trouwbeloften23-08-1740
Pieter Jochemse Zeijlmans, schout en secretaris van Luijten Ambacht, wonende te WaspikSimon van Zon, ambachtsheer en schout van RaamsdonkBezwaar tegen vonnis door het gerecht van Raamsdonk d.d. 09-11-1740 gewezen, inzake het onrechtmatig graven van een sloot om daaruit turf te steken02-12-1740
Leendert Cornelisse Decker, wonende te OudenhoornMr. Willem van Alemonde, Baljuw van VoorneBezwaar tegen vonnis van leenmannen gewezen d.d. 03-02-1736 inzake het roten van vlas in de dijksloot van de Oudhoornse Molendijk onder Nieuwehoorn24-02-1736
Teunis in 't Velt en Cornelis van Es wonende te OudenhoornMr. Willem van Almonde, baljuwBezwaar tegen vonnis d.d. 03-02-1736 gewezen door de leenmannen inzake het roten van vlas in de dijksloot van de Oudenhoornse Molendijk onder Nieuwehoorn24-02-1736
Dirk de Vrije, arts, raad van schepenen van Gouda, Gerard Pijper, notaris en procureur te Gouda, Pieter Texelius, wonende te Gouda, als executeur testementair en voogd over de minderjarige erfgenamen van Hillebrand Herenbras, gehuwd geweest met Hester van Coevenhoven overleden in 1734, gfewoond hebbende te GoudaQuintinus Noortberg, prdikant te Gouda en gehuwd geweest met Hester Herenbras, dochter van hillebrand Herenbras en Hester van CoevenhovenBezwaar tegen de beslissing van de magistraat van Gouda om het verzoek van Quinitinus Noortberg, om als voogd over zijn zoon Jan het beheer over de goederen van de grootvader Hillebrand Herenbras te krijgen , in te willigen daar er testementair geen voogd is benoemd. Jan Noortberg is de enige erfgenaam van zijn grootvader, die heeft beslist bij nieuw testement dat noch de vader, noch eventuele half zusters of broers daarin zouden delen, supplianten werden ook hier weer benoemdals executeurs testemetair15-11-1736
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in