Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
1335 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1335 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Elisabeth van den Heuvel, meerderjarige jonge dochter, wonende te Eethen.Eijmbertus de Poorter en Sijbilla Stagvoort, weduwe van Jacob de Poorter, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon.Bij het vonnis op 13-02-1715 hebben Schepenen suppliant abusievelijk haar eis ontzegd met condemnatie van kosten. Suppliant is erg benadeeld. Daarom vraagt ze een nieuw proces.26-02-1715
Adolph Jan Heshuijzen en Cie, kooplieden te Haarlem en AmsterdamAron Jacobs Polak en Joseph Jacobs Polak, kooplieden te Amsterdam, gemachtigden van Jacob Henriquez de Granada, wonende in de colonie van SurinameVonnis schepenbank te Amsterdam dd 17 Maart 1774, en 12 en 14 December 1775. Terugbetaling van de somma van 20.000 gulden, met de interessen van dien, sinds 19 Augustus 1772..05-01-1776
Jan Swaech, als oom en testamentaire voogd van de nagelaten kinderen van zijn overleden broer Cornelis Swaegh zijnde Lysbeth Swaegh, Mary Swaegh en Alidtje Swaegh ieder recht hebbend op 1/4 deel van de erfenis alsook een 1/4 voor zijn weduwe Geertruyt TiallisDe weduwe Geertruyt Tiallis als moeder van de kinderenBezwaar van de suppliant tegen het vonnis van de schepenen van Enkhuizen aangezien het kapitaal reeds met 600 gulden is verminderd en zo zou opraken, als de eis van de tegenpartij voor verhoging van de toelage zou worden goedgekeurd08-07-1658
Johannes Bohl, juwelier in Den Haag, impetrant van Rau Actie op en jegens Pieter Kocq Hendriksz, raad van 40 te Delft.Pieter Majaffre, juwelier en Cornelis de Bruijn, notaris te Den Haag.een ondervraging onder ede: (zie bijlagen), omtrent een ring ter waarde van 800, 900, 1000 gulden die Mr. Cornelis Otto Cliffort Kocq wilde4 kopen in het najaar (september/october) van 1764, met als borg Allard Coster. Pieter Kocq Hendriksz, als voogd en vader van Clifford Kocq.19-01-1768
Jannetje Egbertsdr, de weduwe van Gerrit van Gelder ten Bever; Geesje ten Bever; Adriaen Maertens, gehuwd met Evertje Egbertsdr,; Mr. Johan ten Bever, advocaat te Hasselt; allen vrienden en naaste bloedverwanten van Neeltje ten Bever, minderjarige ongehuwde dochter, geassisteerd door haar vrienden ter eenre zijde, en Mr. Amelius Cools en echtgenote ter andere zijdeStijntje ... als droge min gediend hebbend ten huize van Willem Hartichfelt te Rotterdam en van Henrick Doucam (Doncam?) te Den HaagVerzoek om tegenpartij voor de commissaris van het hof te dagen om onder ede te laten getuigen15-07-1654
Pieter Blocq, wijnkoper, en Harman Abrahamsz Moulart als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen bij Petronella Blocq, tesamen erfgenamen van Achilles BlocqNicolaes Tulp, voormalig korporaal van de adelborsten in dienst van de OIC en nu burgemeester te AmsterdamTulp weigert zonder gerechtelijk bevel een schuld en interest te voldoen26-09-1654
Jacob Bart, koopman te Den HaagFrancisco Jacomo van den Bergh (van Berg)koop van 12 kunstschilderijen door Caspar Gahler, Conciliere, Raad van zijne koninklijke Majesteit van Denemarken. Deze koop werd ongedaan gemaakt, en Jacob Bart had geld voorgeschoten aan van Berg. Hij krijgt zijn wissel niet terug, en verzoekt het Hof, om de deurwaarder beslag te laten leggen op de Schilderijen, die bij hem thuis zijn.08-08-1721
Charles Curve, drogist te AmsterdamJan Borne, hebbend een afspraak met de suppliant om de schuld van Gabriel Aubry te betalenArrest van de tegenpartij die geen vaste domicilie in Nederland heeft, ter aflossing van de schuld van Gabriel Aubry die als Fransman is vertrokken naar Frankrijk29-06-1658
De Procureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandJoris Crijnen Patijn, gevangen op de voorpoorte van de Hove.Proces sustineren20-09-1718
Hermanus Gelskercke (Gelskerke) gewezen secretaris van generaal graaf van Tillygeneraal graaf van Tuillyeen proces dat suppliant tegen de tegenpartij voert18-07-1718
William Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens08-09-1766
Jan Ficher, schipper op de schepen de "John"en de "William"William BoothHet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 4 april 1723 betreffende het arrest van de "John and William"met een lading kolen09-02-1725
Cornelis van Campen, baas timmerman te LoosduinenJacobus van der Pot, Kladschilder te Den HaagDe afrekening van een schilderwerk aan de Kerk en het Predikantshuis van Loosduinen aan de Commis Fiscaal Bosch als kerkmeester van Loosduinen17-07-1722
Dirk den Butter c.s ingelanden van StreefkerkJacob de Meij, Here van StreefkerkVerzoek om getuigen te horen22-09-1718
Harmanus Danielse Bijlevelt te NaaldwijkCornelis Pieterse Swanenburgh, aangestelde medecurateur of adjunct in de insolvente boedel van Pieter Janse van Schijndel en Jannetje Cornelis SwanenburghVonnis van de Schepenen van Naaldwijk, op 24 mei 1721, waarin de suppliant zich te kort gedaan voelt17-06-1721
Frederick Raphoen te Amsterdam, gedaagde in Rau ActieAbraham Heirmans, curator over de insolvente boedel van Pieter Guenelion de jonge; Jacob Balde; Theodorus Rijswijck; Philip van der Ghiessen.Suppliant is genoodzaakt process te sustineren voor Commissarissen van de desolate boedelkamer te Amsterdam als gedaagde in Rau Actie uitgesproken dd 07-04-1718, nl. te mogen volstaan met compensatie van de kosten.28-09-1718
Mr. Pieter van Essen, advokaat fiscaal van de admiraliteit in ZeelandIsaak den HeltHet vonnis van de rechtbank in middelburg dd 19 mei 1718 waarbij suppliant moet betalen 845 ponden 13 schellingen en 9 groten Vlaams.25-05-1718
Jannetje Greve (Greven), weduwe en erfgename van Jan Wolferts, wonende te GroningenDithmar Wolferts, wonende te Amsterdam en zwager van supplianteOp 28-05-1710 en 04-06-1710 is de zaak behandeld tussen suppliante en tegenpartij, de uitspraak was op 19-05-1712. Suppliante is hierbij sommige eisen ontzegd. Bij het vonnis van 07-12-1713 voor Schepenen van Amsterdam moest suppliante aan tegenpartij betalen de helft van1734 gulden, maar zij kan dit niet betalen. Ze vraagt om Pro deo te worden bediend in het mandament van appèl30-01-1715
Ida van Strijp, weduwe van wijlen Cornelis de Wit (de With), oom en bloedvoogd van de andere suppliante, wonende op den Hil in den Lande van Altea, en Femmeke de With, minderjarige dochter van haar zwager de Wit (de With).Joost Eymers Wytvliet, en zijn moeder Derkje (Dirkje) Straver, weduwe van wijlen Joost Eymerse Wiytvliet, ook wonend op de Hilde supplianten hebben van het gerecht te Woudrichem geeist dat Femmeke de Wit zou trouwen facie ecclesiae, of indien niet, dat dan dat de tegenpartij zou worden veroordeeld tot betaling van 300 guldens voor de defloratie, 36 guldens kraamkosten en als alimentatie voor het kindje 1gulden en 10 stuivers per week, totdat het de leeftijd van 18 jaar zou bereikt hebben, of zoveel meer als het de Schepenen van Woudrichem zou behagen te laten betalen. Echter Joost Eymers Wijtvliet verklaarde onder ede, dat hij haar nimmer vleeselijk te hebben bekend en is vrijgesproken .(vonnis 19 mei 1721). Suppliante weet dat deze eed ter kwade trouw werd gedaan. En de suppliante heeft als weduwe nog de zorg voor drie kleine kinderen en voor Femke de Wit en haar kind.02-07-1721
Johan Reessen, wonende te Emberich, erfgenaam van zijn vrouw, wijlen Anna Catharina Karman, dochter van Carel Karman, in zijn leven schepen te EmberichWesselius de Poorter en Willem Honkoop, executeurs van het testament, en mede-erfgenamen van Alida Pretorius, weduwe van Johannes de Poorter en Anna Margareta Pretorius, erfgenamen voor 1/4 part van Petronella Karman, overleden te Leiden.Appel tegen het vonnis van de schepenen der stad Leiden dd 10-07-1721, betreffende de erfenis van zijn vrouws moeder, Petronella Karman05-08-1721
Jacob van Rhiet, koopman tot AmsterdamZacharias Rode, bewindhebber van de Oostindische CompagnieBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 8 mei 1655. waar bij suppliant verplicht wordt 20 balen peper te leveren aan tegen partij met aftrek van alle mogelijke kosten31-05-1655
Anthonij Feijt, wonende te AmsterdamJan Troost, als aangestelde curator over de insolvente boedel van Jan VerburgSuppliant heeft proces gevoerd voor de Kamer van desolate boedels te Amsterdam en later voor Schepenen van Amsterdam. Het vonnis van 24-01-1715 is voor suppliant niet goed uitgepakt. Het huis met erf en een pakhuis op de Oudezijdsvoorburgwal uit de boedel van tegenpartij moet suppliant teruggeven aan tegenpartij. Suppliant vraagt daarom mandament van appèl01-02-1715
Anna van der Sluijs, weduwe van wijlen Johannes VerkruijsMelchior van Susteren, koopman te AmsterdamDe suppliante, en eene Jan de Best en de waagdragers van het blauwhoedenveem zijn gedagvaard voor de vierschaar van Amsterdam, omdat zij niet zouden hebben betaald voor een baal koffie ( met 258 pond koffie @ 29 stuivers het pond) dat zij in opdracht van Johanna Areman (zuster van Anna van der Sluijs) hebben gekocht, appel tegen het vonnis van 14 mei 1721.02-07-1721
Paulus Loot, koopman te AmsterdamJacob Speciaal, Jacob Alewijn Ghijsen, Justus de Vries en Christiaan Beunigh als tekenaars van de eene verzekeringspolis ter waarden van 6000 guldens; en nog Gerrit de Vries, Jean Laen, Paulus Boendermaker, Jan Boendermaker, Willem Bel, en Jan Cornelisse Blauw, als zijn verzekeraars van de andere verzekeringspolis ten bedrage van 6500 guldens.Beroep tegen de uitslag van een proces voor de commissarissen van de Kamer van Assurantie te Amsterdam, over de uitbetaling van deze polissen18-06-1721
Jan de Haan, Reijsch Schipper, wonende in WerkendamCchristiaen Swaans, in zijn leven baljuw en dijnkgraaf van Hooe en Lage Zwaluwe, met Cornelis KieboomHet vonnis van de Hoge Vierschaar van Zuid Holland d.d 24-06-1714 betreffende verkoop van rijshout03-01-1714
Ida Hermina Adriana van Berckel, huisvrouw van Paulus Hendrik Justus Ivoij, gewzen ontvanger van de gemene lands middelen over de stad Rotterdam en het onderhorig Quartier,(buiten gemeenschap van Goederen getrouwd).Govert van de Pot, commies en boekhouder ter finantie van Holland, wonende te Den HaagVonnis van de schepenen van Rotterdam dd 12/15-12-1774 betreffende de insolvente boedel van haar man, met als schuldeisers Govert van de Pot; Dirk Scheurwater en zoon; en de erfgenamen van wijlen Maria Jacoba van Ravesteijn09-03-1775
Angeneta (Annetje) Slegtmans, huisvrouw van Hendrik Nieuwkamp, als procuratiehouder van haar man, wonende te AmsterdamDe erfgenamen van wijlen Jan Hermanus Nieuwkamp en Jannetje Hermans, ouders van Hendrik Nieuwkamp voornoemd, in hun leven echtelieden en gewoond hebbende te Amsterdam, hebben op 07-09-1701 hun testamentaire dispositie gemaakt voor notaris Jacob Lausman te AmsterdamTegenpartij heeft 400 gulden nagelaten aan hun 5 kinderen. Ze zeggen dat ze het deel van suppliant al betaald hebben. Voor Schepenen van Amsterdam heeft suppliant de tegenpartij al hiervoor gedagvaard , het vonnis was op 29-01-1712, om staat en inventaris te geven.Maar suppliant is niet tevreden met de uitslag en verzoekt het Hof om mandament van appèl met de clausule van relief jegens de indebite verheffingen23-01-1715
Damianus Abraens, gehuwd met Marie Noseman, eerder weduwe van Jan Baptista van Torenberg wonende in Den HaagMaddelon de Rijke, wonende in Den HaagOp 02-02-1715 is er een vonnis geweest voor het gerecht van Den Haag, dd voor supplisnt is slecht is uitgevallen. Ze zou de huur niet hebben betaald. Daarom vraagt ze een mandament van appel met de clausule van relief
William Burroughs, Commissaris Generaalvan de Magazijnen van zijn Koninklijke Majesteit van Groot Brittagne, wonende te LondenFrancois BeaumontBeroep van de suppliant tegen een vonnis geveld door het Gerrecht in Den Haag om de tegenpartij een bepaald bedrag te moeten betalen (terwijl er nog een proces loopt van de suppliant tegen dezelfde tegenpartij bij het Hof van Holland05-09-1718
Matthijs Oosters, koopman te RotterdamDe Assuradeurs: Van der Linden en Compagnie; Dirk Versteeg en Zoon;TammeBeth IJsbrandsz; Pieter Engelen en Compagnie; Hendrik Das; Cornelis Zeeman; Societeit van Assurantie in Rotterdam;Christiaan van Orsoij; Johannes Lankhorst per procuratie van Cornelis Jacob van der Lijn; Bruno Tiedeman Johannesz per procuratie van Valkenier en Compagnie; Jan de Wit; Hendrik de Wind en Zoon; Hermanus Asschenberg; Bosch en Compagnie.Vonnis schepenen van Amsterdam 1/2 -11-1775, De Assuradeuren weigeren te betalen29-11-1775
Paulus de Jonge, wonende te Scherpenisse.Jan Kraen, penningmeester te Sint Annaland.Te Sint Annaland is publiekelijk verkocht een gestrand schip of Drimmelaar door tegenpartij. Deze heeft het ook weer gekocht en heeft suppliant als medekoper opgegeven zonder diens toestemming. Suppliant moet aan tegenpartij een vijfde deel betalen ten bedrage van 15 ponden, 7 schellingen en vier 2/5 Groten Vlaams volgens het vonnis van Schepenen van Sint Annaland van 30 april 1720. Suppliant protesteert hiertegen.28-06-1720
Sophie le Cocq de Germain, huisvrouw van Jacques PrevotJacques Prevot voornoemdSuppliante verzoekt tegenpartij haar terug te geven ale goederen bij haar huwelijk aangebracht en hij moet betalen voor het onderhoud van haar kind 300 gulden .Als hij niet voldoet aan deze eisen dan moeten goederen in beslag worden genomen en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.29-05-1715
Theodorus (Theodoris) van Nuijssenburgh, Heer van Zuijdewijn, wegens de Oosterse helft van acht hoeven land, leenroerig aan de Edele Grootmogende Heren Staten van Holland en West Vriesland, gelegen onder 's Grevelduijn Kapel.Schout en Schepenen van 's Gravelsduijn Kapelle.Het herstel door de suppliant van de dijkdoorbraken en diepe Wielen veroorzaakt door de storm van 25 december 1717. Het Hof moet de Schout en Schepenen van 's Grevelsduijnen Kapelle opleggen dat zij binnen 6 weken hun geschil met de suppliant voor dit Hof te institueren.29-04-1718
George Everhard, juwelier, wonende te AmsterdamFranciscus Wiersma, kashouder in Den HaagTegenpartij wordt bevolen zijn actie, die hij tegen suppliant schijnt te hebben, binnen de tijd van 6 weken te institueren voor het Hof van Holland of voor Schepenen der stad Amsterdam. Hij moet betalen de kosten hierom gedaan.05-02-1715
Marijtjen Reijers, wonende te EnkhuizenDe Friesemans, wonende te Bergholm en Jacob Nagel wonende te SchagenTegenpartij moet aan su-ppliant leveren een lijst van inventaris van alle goederen en effecten van wijlen Adriaantje Ariens, echtgenoot van Pieter Jansen Buijs. De moeder van Adriaantje is barber Adriaans zi9j drieén hebben op 27-05-1709 nog een bij geleverde testament gemaakt
Michiel Jansz. Broer en Guurtie Jans Wijk, zijn vrouw, wonende te SchagenJohan van der Hoffstede, Baljuw en SchoutTegenpartij heeft Guurtie voornoemd gedagvaard op 28-11-1712 en op 05-12-1712 voor Schepenen van Schagen. Daarna heeft hij haar onder bedreigingen nog een paar maal opgeroepen. Hij moet hiermee stoppen en binnen 8 dagen bericht geven aan het Hof en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.23-04-1715
Anthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen24-06-1721
Cornelis Jacobs Boons en Mannasse Coulon getrouwd met Maria Boons, voor hunzelf en als bloedvoogden en het recht waarnemende voor de minderjarige nagelaten en de meerderjarige kinderen van Grietje Jacobs Boons, tesamen erfgenamen ab intestato voor de ene helft van hun Oom Cornelis Arjens BoonsJacob Arjens de Ruijt, comsuisDe zaak is voldongen en beschreven met antwoord replic en duplic. De supplianten willen commissie op commissarissen28-03-1715
Jacob Ariense de Ruijt te Zevenhuizen, voor de ene helft, en Leendert de Ruijt en Catharina de Ruijt, weduwe van Ary Hasesloot, en de kinderen van wijlenBalte de Ruijt, en Pleuntje van Meurs te Den Haag, voor de andere helft, samen de erfgenamen van Cornelis Ariense SchoutenCornelis Jacobse Boons cum sociis, die voorgeven erfgenamen te zijn van haarluider Oom Cornelis Ariense Boonserfenis Cornelis Ariense Schouten21-01-1718
Albertus van Soest, wonende te AmsterdamSophia Taks, weduwe van wijlen Hendrik WernardsSuppliant heeft proces gevoerd in cas relief d'appèl tegen tegenpartij, die gedaagde was in een eerder proces. Nu vraagt suppliant in deze zaak getuigenissen der waarheid en verzoekt Commissie op twee Heren.28-05-1715
Sophia Le Cocq de Germain, verlaten huisvrouw van Jacques PrevostJacques Prevosthet afnemen van getuigenissen17-06-1718
Anthonij van Woudenberg te Amerongen voor hemzelf en als last en procuratie hebbende van Tijmen Jacobse van Woudenberg; Arien Jacobse van Woudenberg, beiden meerderjarige broeders van Anthonij van Woudenberg; Jan van Woudenberg, minderjarige broer van Anthonij Woudenberg.Hugo van der Meer; Gerrit van AakenVerzoek om het proces te kunnen voortzetten na het overlijden van Hugo van der Meer05-10-1718
Nicolaes van Amerongen, eerste klerk ter Secretarie van 's-Gravenhage; Jacob van Rijnevelt, boekhouder van de Oost Indische Compagnie te Amsterdam; Pieter van Hoorn, wonende te Middelburg in Zeeland; Florentius Camper, gewezen predikant op Batavia, nu wonende te Amsterdem, als procuratiehouder van Christoffel van Swol, Generaal van Nederlands Indië en Balthasar Cojet, Oud-Gouverneur van de provincie van Ambon, beiden wonende op Batavia, universele erfgenamen van wijlen Emanuel van Borneree, in zijn leven Oud-Ordinaris Raad van Indië.De erfgenamen van Cornelis Berenberg (Berenbergh).Tegenpartij is tijdens het verloop van een proces,dat suppliant met hem voerde, overleden. Suppliant wil dat de kinderen en erfgenamen het proces voortzetten.24-01-1715
De bewindhebbers van de Oost Indische Compagnie ten kamer van ZeelandDe e4rfgenamen van Cornelis Beerenberg ZaligerRegenpartij wordt bevolen de arrementen van het proces aan te nemen en de procureur acceptant te stellen om met de supplianten verder te orocederen volgende laatste retroacten en te betalen kosten hiervan gedaan
Mr. Govert van Persijn, advocaat voor dit Hof, in plaats van Johannes van Oorschot, gequalificeert tot de administratie der goederen van Gerard Blanckert, Heer van 's-Gravenambacht als mede-erfgenaam van Margareta van Eijck opgekomen en aanbedeeld.Cornelis Cattenstaert, in huwelijk hebbende Johanna van den Houten; en Gerrit van't Hoff, getrouwd met Johana Maria Woelen, te voren weduwe en boedelhoudster van Adriaan van den Houten, als kinderen en erfgenamen van de voornoemde Lena BosveltAan Gerard Blanckert is aanbedeelt een schepenschulbrief van 3000 gulden capitaal dd. 02 julij 1687 van Baljuw en Schepenen van Sommelsdijk, door Lena Bosvelt, weduwe en boedelhoudster van Matthijs van den Houten, met mandament van willige condemnatie van dit Hof. De opposanten hebben de interesten sedert 1718 niet ontvangen04-04-1721
Francois Paul Emile, graaf van Oultremont en Warffuse, Heer van stad en land van Schagen, Drunen, gehuwd met Maria Isabella van Beijeren van Schagen en de Schaagerkogge, Gravin van Warfuse etc.Ferdinandus , Graaf van Berlo Choquier Bins Warmont etc. als in huwelijk hebbende Anna Hendrina van Wassenaar, van Warmont, enige nagelaten dochter van wijlen Johan van Wassenaar in zijn leven Heer van Warmont.De kosten van de condemnatie van dit Hof op 13 julij 170709-05-1721
Jacob Vilellen; Marcus Tieleman als last en procuratie hebbende van Abraham Prien, burger en juwelier te Batavia in Nederlands IndieClaas Nieuwlant (of Nieuwland)Claas Nieuwlant (of Nieuwland) is veroordeeld door de Raad te Batavia van Nederlands Indie (dd 10-02-1714) om een schuld te betalen aan Abraham Prien groot; 290 rijksdaalders, 60 lichte stuivers 't stuk, inclusief de kosten.22-09-1718
Pieter Opperdoes, burgemeester en Raad van de stad Hoorn, gehuwd met Magdalena Ment; Arend Groot, Raad van de stad hoorn, gehuwd met Alida Ment.Wilhelmina de Veth, weduwe van Cornelis Ment de oude, voogdesse over de minderjarige kinderen en mede ergename van Cornelis Ment de jongeDe boedel van Wijlen Cornelis Ment de oude alsnog te laten inventariseren en te taxeren, zoals was overeengekomen met Pieter Opperdoes.30-09-1718
Johan van Heijningen (Heiningen), Secretaris van Rijnsaterwoude, door het Gerecht aldaar aangestelde curator over de boedel van Pieter Roelofze VerhoeffJasper Pieters van Muijden en Cornelis Pieters van Muijden, broers en bouwlieden te Barwoutswaarder (bij Woerden)Cornelis Pieters van Muijden moet aan de inhoud van het vonnis van 16-10-1714 voor Schepenen van Barwoutswaarder en Bekenes voldoen om de 15 koeien te gedogen09-01-1715
Meester Johan Dedel, President Burgemeester van 's-Gravenhage, getrouwd met Anna Maria Hudde, enige erfgename van wijlen Johan Hudde, in zijn leven Raad en Burgemeester van AmsterdamAnna Catharina van Alteren, weduwe van wijlen Daniel de Dieú, in zijn leven medicine doctor te Amsterdam; Meester Anthony van Waveren, commissaris van de huwelijkse zaken van Amsterdam; Willem van Waveren; Anna Johanna van Waveren en Hendrick van Hoorn, getrouwd met Cornelia Jacoba van Waveren.Nalatenschap van Johannes Hudde voornoemd, mits daaronder niet betrokken word de nalatenschap van wijlen Debora Blaauw, die eerst getrouwd was met Johan van Waveren, in zijn leven Heer van Waveren, en daarna met burgemeester Hudde.22-05-1715
vorige
12...27
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in