Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieRockus Stougje, kerkmeester van Oud HeijnenoordtSchout en schepenen van Mijnsherenland en van MoerkerkenZonder toestemming afgraven van een stuk land aan de kerk behorend, zonder daarvoor de grondprijs en de belastingen te betalen
Mandament van rauw actieJean George Herbst, cassier van Zijn Majesteit van Groot Brittannië, met procuratie van Willem Baron van Hamersteijn, Hannovers edelmanWillem Caclemeij, Procureur voor het Hof van Holland, curator ad litus over de uit de gevangenpoort ontsnapte David Flotard en Charles Grongnet, fransman, verblijvende te AmsterdamZeer ingewikkelde zwendel met een obligatie van 10.000,- gulden
Mandament van rauw actieCornelia van Tilborg, weduwe van Petrus Pus, predikant te GiessenCornelis van Brandwijk Jansz, Cornelis van der Hoeven, Cornelis van Brandwijk Cornelisz, als excuteurs testementair van Johanna van Brandwijk haar nevendie medeerfgename voor 1/6 deel was van Nicolaas Brandwijk haar broerWeigering van uitkering van 1/6 deel van de nalatenschap van Nicolaas Brandwijk wat testementair was bepaald om na de dood van Johanna van Brandwijk toe te delen aan suppliante zijnde haar nicht
Mandament van rauw actieNicolaes Leopold Rhijngraaff Salm, graaf van HoogstratenBewindhebbers van de Oostindische Compagnie ter kamer MiddelburgWeigering van overboeking van een obligatie t.g.v. de suppliant komemde uit de nalatenschap van zijn grootouders Frederick Magnus Rhijngraaff, gouverneur van Maasstricht en gehuwd geweest met Margareta des Thessart ,enige dochter van Baron van Tournebus
Mandament van rauw actieJan Albertse van de Velde, wonende tussen Haarlem en Leiden en ook gewoond hebbende te HeemstedeSchout en schepenen van HeemstedeWeigering om zich weer in Heemstede te mogen vestigen alhouwel schout en schepenen zich d.d. 01-04-1722 borg hadden gesteld, indien nodig het gezin weer te huisvesten
Mandament van rauw actieJan van der Horst, gehuwd met Marijtje van Strijp, (namen der kinderen Arij, Lijsbeth, Evert en Anna) wonende te VoorburgBurgemeesters en regeerders van AlkmaarWeigering om verzoek acte van indemniteit of redimissie te verlenen
Mandament van rauw actieAletta Cambur en vier andere, ,nameelijk leden van de familie CamburSchout en schepenen van NootdorpWeigering om te staan over het tranport van een vogelkooi
Mandament van rauw actiePieter van Leeuwen, wonende te Waddinxveen, gehuwd met trijntje Gerrits van Grieken, eerder gehuwd geweest met Gerrit Willemse NieuwerkerkIngetje van Zon, weduwe van Jacob van Leeuwen, wonende te Rotterdam en Pieter Gijsbert van leeuwen, als executeur testemetair van Jacob van Leeuwen en Ingetje van Zon wonende te OudshoornWeigering om staat en inventaris van de boedel te leveren en inzage in de bescheiden toe te staan
Mandament van rauw actieCatharina de Villeers, weduwe van Willem Engelbert wonende te Middelburg, erfgename van Jacob de Villeers, kamerbewaarder van de Raad en Leenhove van Brabant en het land ven Overmans, haar broerZiragh van Olderzom en Peter Vermeer, procureur van dezelfde Raad, als executeurs testementair van Jacob de villeersWeigering om staat en inventaris te leveren en rekening en verantwoording te doen
Mandament van rauw actieSchout en schepenen van Nieuw Beijerland c.iJohan van Kuijkhoven te DordrechtWeigering om pondgeld te betalen
Mandament van rauw actieMr. simon van der Stel, wonende te LeidenBoudewijn van der Neut, secretaris van KoudekerkWeigering om papieren van overdracht van twee gekochte huisjes gelegen aan de lage zijde van de Rijn te Koudekerk over te geven
Mandament van rauw actieHelena Maria Staats, ambachtsvrouwe van de grote Lindt, weduwe van Hendrik Theodorus de Jong, Heer van grote LindtCornelis JorisseWeigering om het recht van 2 1/2% op de nakoop van alle onroerende goederen te betalen aan de suppliante
Mandament van rauw actieJacomina van Koijck, weduwe van Arnoldus Beijs, kosteren van de Grote Kerk te DordrechtHenricus Beijs, wonende te DordrechtWeigering om een schuld van 1100,- gulden terug te betalen
Mandament van rauw actieElisabeth Sobree, wonende te VoorburgJan en Maria Cornelia van der Staal, erfgenamen van Johanna van BladenWeigering om een legaat uit te keren
Mandament van rauw actieWillem Thomson, wonende te Rotterdam, handelend voor Maria Schepers, weduwe van Jacob Noortheij, Raad en burgemeester van Rotterdam, eigenaar van een vergaan schipGerrit Goekoop, secretaris en substitut strandvonder van Goederede en WestvoorneWeigering om de opbrengst van de restanten van het schip en goederen over te dragen
Mandament van rauw actieHerman Doijs, ambachtsheer van Herfst, kapitein dezer landeJacob Buijs en Gerrit Bacx, inwonenrs van HerfstWeigering om de jaarlijkse dag hofdiensten te verrichten ten behoeve van suppliant, 't welk te doen gebruikelijk was
Mandament van rauw actieMr. Willem Vlaardingerzwart en Bartholomeus Boogert, advocaten te Delft, door de Heren wethouders van Delft aangesteld als curateurs over de persoon en goederen van de krankzinnige Lidia Gabiou, laatst weduwe van Francois Herry de ChaufatJean en Samuel Gabiou, wonende te Amsterdam, broers en Jeremia Bourigoud, wonende in Den HaagWeigering om de eigendommen en alle gegevens betreffende de bezittingen van Lidia Gabiou aan de curateurs te overhandigen
Mandament van rauw actieRachael Machora, weduwe van Judah Machaben, wonende te AmsterdamAbrham en Betseba Machaben wonende te Amsterdam, broer en zus van JudahWeigering om de contanten en rente, onder huwelijkse voorwaarden ingebracht, aan de suppliante uit te keren na het overlijden van haar man
Mandament van rauw actieMaria de Vlugt, wonende te Dordrecht weduwe van boedelhandelaar François van DuraAdriana Elisabeth van de Graaff, wonende te DordrechtWeigering om als betaling voor de koop van een hofstede en 21 morgenland een onderhandse obligatie te aanvaarden
Mandament van rauw actieJacoba de Bruijn, weduwe van Hubert van Erp en Jacobus Coenraets gehuwd met Maria de Bruijn, kindern en mede erfgenamen van Pieter de BruijnJohan de Bruijn, zoon en mede-erfgenaam van Pieter de BruijnWeigering door Johan de Bruijn om inzage te geven aan de mede-erfgenamen in deboeken charters en papieren van hun vader
Mandament van rauw actieEduard van Velsen, notaris en rentmeester in den Haag, en Thirrij Reijnard, klerk op de griffie van dit Hof, executeurs testementair van Anna Gorcum, weduwe van Cornelis Duvelaar, gewezen predikant de Waalse gemeente te Middelburg en voogden over haar innocente enige , zoon en erfgenaamWeesmeesters van Middelburg en ZeelandWeigering door de weesmeesters van Middelburg om twee rente brieven van samen 400,- gulden per jaar, een obligatie van 100 pond Vlaams en eventuele andere , tot de boedl behorende goederen, goederen aan de executeurs over te dragen
Mandament van rauw actieGeertruijd Verstiegh met haar vader Joost Verstiegh als voogdAbraham Dijkhoff, wonende te RotterdamWeigering bij nakoming van trouwbeloften
Mandament van rauw actieArij Centen, Arij Pietersz, Jan Lighthart, Aris Maartense, Pleun Ariense, Cornelis Claasz, Friet en Huijg broer, allen mansmannen van LekkerkerkAnna Maria Dingste, douairiere van Constantijn Francois Pielat de Bechevel van Blansi, als vrouwe van hoge heerlijkheid LekkerkerkWeigering bij betaling van onkosten gemaakt bij de inbewaring stelling van Willem Jansz de Jong, na het vermoorden van een diender die eerst in Lekkerkerk was gevangen gehouden en later in de gevangenpoort te 's Gravenhage
Mandament van rauw actieLucas Schermer, marktschipper van Rotterdam op 's Gravenhage voor zichzelf en Pieter van den Helm, wonende te Rotterdam die samen met de suppliant voogden zijn over Chritina de Raad, dochter uit een eerder huwelijk van suppliants vrouw Zophia Dullaert en Johannes de RaadAdriana Dullaert, weduwe van Casparus van der Tak wonende te DelftVverzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Hendrik Dullaert
Mandament van rauw actieMr. Pieter velthuijs, burgemeester van Alkmaar , nomine uxorus gehuwd met Geertruijd Engels, als voogd over Bernardus Heg, erfgenamen van Isaacq van Beeck, schout van LimmenMeerdere erfgenamen van Isaacq van Beeck,oa. Lijsbeth Jansz, als voogdes ovsr Trijntje EngelsVrezoek om zich te willen gedragen als simpele erfgenamen van Isaacq van Beeck evenals de suppliant voor zijn pupil had gedaan
Mandament van rauw actieMr. Johan Hendrik van Panhuijs, Oud - Water Fiscaal op Batavia, thans wonende te UtrechtBewindvoerders van de generale Oostindische CompagnieVolgens afspraak had de suppliant recht op de helft van de opbrengst der in beslag genomen goederen maar kan dit bedrag niet bekomen
Mandament van rauw actieDe erfgenamen van Mr. Salomon Pointsz, in leven baljuw van VoorschotenMr. Jan Jacob van Dijksloot, baljuw van Hazerswoude, handelend voor Margareta Elisabeth Sophie Baronesse van Stepraet, gravin douariëre van Renesse ect. ectVerzoek tot overdracht van eigendomsbrieven met betrekking tot een gekochte erfpacht, alsmede betaling van proceskosten
Mandament van rauw actieThomas burchardis de Bok, schout van de heerlijkheid VlijmenBurgemeester en schepenen van VlijmenVerzoek tot betaling van achterstallig tractement
Mandament van rauw actieWillem Cagias, echtgenoot van Trijntje Koper te HoornDe executeurs van de nalatenschap van Pieter Janse Vlucht zoontje van Trijntjes overleden zuster Marijtje Frederiks Koper en de Gereformeerde Diaconie Armen te EnkhuizenVerzoek tot afwikkeling van de nalatenschap van Pieter Jan Vlucht
Mandament van rauw actiePieter Hoes, mr. koekebakker te Rotterdam wedunaar van Anna Miskijn, ( die tot de erfgenamen van Maria de Jager weduwe van Hendrik Abrons behoorde)Claas Miskijn te Rotterdam en Hendrik Steeman te Schiedam, executeursVerzoek tot afwikkeling van de nalatenschap van Maria de Jager, weduwe van Hendrik Abrons, die 10-04-1734 te Schiedam is overleden
Mandament van rauw actieHerbert van der Meij, notaris en Mr. Abraham van der Bel advocaat te Rotterdam, als executeur testementairen administrateurs in de boedel van Cornelis Wittert, Vrijheer van ValkenburghMr. Adriaan Wittert, wonende te "s Gravenhage, Jan van Loon, brouwer te Delft als voogden over de minderjarige erfgenamen van Cornelis WittertVerzoek om zekerheidsstelling dat het huwelijk tussen Jan Carlo van Heurk en Elisabeth Maria Wittert Met volkomen goedkeuring van de voogden was geschied i.v.m. hun recht op 1/5 deel van de nalatenschap
Mandament van rauw actieAdriaan van Staveren, cums:Jacob Beth , wonende te Amsterdam, Isacq Anthonuszn Buijn, wonende te Amsterdam, Jacob Buijn , wonende te Amsterdam,Verzoek om voldoeningvan de koopprijs, condities en voorwaarden na te komen van een buitenplaats, land en pachthuis gesloten
Mandament van rauw actieAdrianus Verlee, wonende te s'GravenhageKlaas van der Straaten, meerdejarige erfgenaam, wonende te Vlaardingen. Jacob Trapper, wonende te Vlaardingen, Willem Volhardt, wonende te s'Gravenhage en Dirk de Jeer, wonende te Rotterdam, als voogden over de minderjarige erfgenaam Simon van StraatenVerzoek om verkoop van de onverkochte goederen van Jan van Straaten, mr. broodbakker wonende te Schoonderloo om crediteuren te voldoen en aflossing van twee hypotheken van de suppliant, waarvoor Cornelis en Jacob Trapper, beiden wonende te Vlaardingen, borg hadden gestaan
Mandament van rauw actieAdrianus Verlee, wonende te s'GravenhageKlaas van der Straaten, meerderejarige erfgenaam, wonende te Vlaardingen, Jacob Trapper, wonende te Vlaardingen, Willem Volhardt, wonende te s'Gravenhage en Dirk de Jeer, wonende te Rotterdam, als voogden over de minderjarige erfgenaam Simon van StraatenVerzoek om verkoop van de onverkochte goederen van Jan van der straaten, mr. broodbakker, wonende te Schoonderloo om de crediteuren te voldoen en aflossing van twee hypotheken aan de suppliant waarvoor Cornelis en Jacob Trapper, beiden wonende te Vlaardingen borg hadden gestaan
Mandament van rauw actieMaria van Schouwen, weduwe en boedelhoudster van Jan Beverangen wonende te Gouda en borgstaande voor Jacobus BiesenbroekTheodorus Zwartsenburg, gehuwd met Catharina Beverangen, weduwe en boedelhoudster van jacobus BiesenbroekVerzoek om verbod op verkoop van goederen uit de nalatenschap van Jacobus Biesenbroek en opheffing van borgtocht aan Cornelis Boon i.v.m. 2 leningen van resp. 1000.- en 6000.- gulden
Mandament van rauw actieHendrik van Koldenhove, gehuwd met Maria van Helder c.s. allen erfgenamen van Johannes Uiteweer en Machteltje van der Heul, allen wonende te RotterdamLauren Kneppelhout, gehuwd met Ida Uiteweer wonende te Warmond, Arij Uiteweer, wonende te Schiedam, Johannes Uiteweer , wonende te ZoetermeerVerzoek om uitkering van een legaat, levering van staat en inventaris en copie van bescheiden de nalatenschap van Johannes Uiteweer betreffende
Mandament van rauw actieMatteus Castela, geboren te RotterdamDe kamer van Zeventien, vertegenwoordigende de generale Oostindische CompagnieVerzoek om uitbetaling van ingehouden verdiend loon over acht jaar i.v.m. arrest op zijn persoon bij vonnis d.d. 04-11-1711 door gouverneur en raden van Banda gewezen inzake beschuldiging in de vorm van openbare lasterlijke uitlatingen jegens fatsoenlijke lieden gedaan. Suppliant was daar onschuldig aan en zodoende in zijn eer en goede naam aangetast
Mandament van rauw actieHendrick van Eekhout, koopman te Amsterdam, gehuwd met Johanna van AuraCristiaen van Aura wonende te Leiden, Hendrick van Aura wonende te Noordwijk Jan van Bommel, gehuwd met Elisabeth van Aura, wonende te LeidenVerzoek om tot een vergelijk te komen van wat ieder al van hun vader Silvester van Aura heeft genoten om daarna tot een behoorlijke scheiding en deling te komen. ( Silvester van Aura overleden 29-07-1727 te Noordwijk is gehuwd geweest met Magtildis van der Meij in een 2e en met Johanna Barara Daeldorp in een laatste huwelijk)
Mandament van rauw actieBenjamin Texeira, wonende te 's GravenhageJacob Hiskia Machade en de verdere medeérfgenamen, van Antthonia Alvares MachadoVerzoek om terugname van de onder suppliantsbeheer gestelde obligaties, waarover de erven niet tot een gelijk kunnen komen en de kosten dien aangaande te vergoeden
Mandament van rauw actieJan van den Berg, wonende te s'GravenhageA.V. Persijn, wonende onder WassenaarVerzoek om terug betaling van in 1723 geleend geld
Mandament van rauw actieAbigael Jalom, weduwe van daniël Aboak, alias Isacq van Dias de pasJacob Levij Floris, Isacq vanVerzoek om te hertransporteren van de waarde van 2/3 deel van een korenmolen genaamd "de Vrede" staande te Curacao en de administratie daarvan tot aan de datum van transport
Mandament van rauw actieArend Lijbregts, notaris, wonende te 's Gravenhage q.q.Jan van Ameronge, mr. zilversmid, weduwnaar van Clasina van Nederveen, wonende te GorinchemVerzoek om staat en inventaris van de nalatenschap Clasina van Nederveen te leveren, waarin o.a de kinderen van Johanna van Nederveen genaamd: Everhardus, Anna Maria, Johannes Adrianus en Gijsbertus Hermanus Raets voor een derde deel erfgenamen waren
Mandament van rauw actieAdriaen oets, wonende te Utrecht, zoon van Jan Oets en Elisabeth Coroen. laatstgenoemde was een dochter van Rijkje Claes TeulinghPaulus Verrijn Hendriks, kleinzoon van Magteltje TeulinghVerzoek om staat en inventaris te leveren van de goederen komende uit de fidei commissaire nalatenschap van Geertje Claas Teulingh, weduwe van Jacob Schut
Mandament van rauw actieElisabeth Langerbeen, weduwe van Laurens Vreniers wonende te WeespCornelis Hoet, notaris en prcureur te Weesp, wedunaar van Nisa Verniers, Matthijs van Herwaarden en Pieter Pieterse VerniersVerzoek om staat en inventaris te leveren van alle bescheiden, de nalatenschap van Cornelis Verniers burgemeester van Weesp, en Grietje Pieter de Goijer, hun ouders betreffende
Mandament van rauw actieCornelis van Eghmont, wonende te Kuddelstaart c.s allen erfgenamen van Claesje Cornelisse de Bruijn, weduwe van Cornelis Frederiksz van VlietFrederik Cornelisz van Vliet, wonende te Weipoort en Arij Dirkszoon van der Horst, wonende te Aarlanderveen als voogden over de minderjarige erfgenamen van Claesje Cornelisse de BruijnVerzoek om staat en inventaris en behoorlijke administratie der boedel waartoe voogden in gebreke blijven
Mandament van rauw actieDiacenen van de Gereformeerde Gemeente te LangeraarRoomse armmeesters te LangeraarVerzoek om Roomse armmeesters te verplichten om een bedrag van 1500.- gulden, 6 stuivers, 131/2 penningen te voldoen i.v.m. de afspraak om ieder de helft van de kosten voor de armlastigen, geen kerklid zijnde, te dragen
Mandament van rauw actiePieter Anthonij de Huijbert, Heer van Kruiningen en Rilland, enige erfgenaam van zijn moeder Helena Velters, weduwe van Mr. Anthonij de Huijbert, Heer van Kruiningen en gewone raad in de Hoge Raad te s'GravenhageDaminianus Abrahams, gehuwd met Adriana Copal.c.s., erfgenamen van Adriana Copal, als vrouw en moederVerzoek om roijement van een hypotheek die reeds was voldaan van een verkochte hoeve en land te Steenbergen
Mandament van rauw actieCatarina de Bussij de Rabutijn, weduwe van Baron Josph Adam van Stoltsenberg, brigadier in dienst van de keurvorst van de PaltzHoffman van Someren, luitenant kolonel en kapitein der blauwe gardes in dienst van de genoemde staatVerzoek om restitutie van het nulle consept van koop van de heerlijkheid Poederoijen, bij absentie van haar zuster, vrouwe van Poederoijen, door suppliante getekend, i.v.m. eventuele moeilijkheden na haar dood voor haar erfgenamen
Mandament van rauw actieMr.Diederik van Hoogendorp, oud burgemeester van Rotterdam, Steenbergiusis van Hogendorp, vrijheer van Hoffwegen, GijsbertDavid Bosch, schout van Leiderdorp, Saria Maria BoschVerzoek om restitutie van alle brieven en schriftelijk gedane trouwbeloften, in onbezonnenheid in minderjarigheid, zonder voorkennis aan de voogd en familie gedaan
Mandament van rauw actieMr. Jan Reeland, cumsuisMatheus Cunes,Abraham Walekant gemachtigden over de boedel van Cornelis Jansz GeelvinkVerzoek om rekening en verantwoording, speciaal betreffende obligaties en salarisrekening, komende uit de nalatenschap van Cornelis Janszoon Geelvink overleden december 1744
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in