gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Johannes Ignatius Facker en pieter van Meurs, beiden wonende te s'Gravenhage als curatoren in de boedel van wijlen Florentinus Facker, benoemd door het gerecht van de heerlijkheid AlkemadeSecretaris van AlkemadeWeigering van verzoek om copie van notulen in hun geding tegen Gijsbert van der Schot, wonende te Warmond als gewezen mede executeur in de boedel van wijlen Johannes van der Meij03-11-1751
Barthomeus van den Bent, scheepstimmerman wonende te WoubruggeHet gerecht van EsselijkerwoudeVerzoek van opheffing van de benoeming als curator n.l de gerechtsbode van Esselijkerwoude, genaamd Cornelis Schrevelius Theodoruszoon, over de goederen van de suplianrt daar deze weigert de opbrengst daarvan af te dragen dit zeer ten nadele van supliant26-09-1749
Jan Kerbij, wonende te RijswijkMaria Anna van Abele, weduwe van kapitein Braké. Suppliants schoonmoeder. De naam van zijn vrouw is Anna Maria de BrakéVerzoek om vrij toegang van de doochter diie in Delft verblijft en inzage van de copie van het request hetgeen de suppliant wil voorkomen27-12-1747
Bewind hebbers van de V.O.C.Mr. Hendrik Boom, curator en sequester over de boedel van Petrus Laurens Phoonsen, directeur op Surat, in dienst van de V.O.CVerzoek om verlening van de tijd i.v.m. de uitspraak van het vonnis d.d. 27-08-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen, waarbij Boom was ontslagen om rekening en verantwoording af te leggen02-10-1755
Hendrik Aertse Blij, wonende te WeesperkarspelJacob Liers en Co, wonende in FrieslandVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 12-10-1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de prijs van twee gekochte koeien23-01-1755
Mathijs Rietveld, wonende te AmsteredamReijnier Waning, wonende te AmsterdamVerzoek om anulering van een vonnis d.d. 30-11-1747 door schepenen van Amsterdam, gewezen inzake een eerder vonnis d.d. 12-11-1745, waarbij suppliant was veroordeeld voor belediging01-05-1748
Jan Middelman en zoon, kooplieden en assuradeurs te AmsterdamHarmen Toorenburg, koopman te AmsterdamVermeende vordering ad. 2300.- gulden Na gewezen vonnissen d..d. 1-9-1750 en 18-05-1751 nu verzoek om relief d'appel25-06-1751
De diaconie van de Friese Doopgezinde Gemeente aan de Waal op TxelTrijntje Pieters, wonende op TexelVermeende eis voor vergoeding voor de verzorging van haar umocente broeder Adriaan Pieters Coijman, waarvoor geen afspraken vooraf waren gemaakt. Bij gewezen vonnis voor schepenen van Texel d.d. 1-12-1746 werd ten onrechte de diaconie opgelegd het gevraagde bedrag te betalen20-01-1747
Adam Huijgens, wonende te AmsterdamGualterus Holtius, baljuw van KoudekerkVermeend onbevoegd vissen in de Hogewaartse Polder te Koudekerk18-04-1741
Gerrit Kraij, oud commissaris van Hoorn, gehuwd met Jannetje Alderts Groot, Cornelis Santbrink, gehuwd met Annetje Alderts Groot, wonende te HoornFrans Janse , koopman wonende even buiten HoornVerkoop van een huis genaamd "Gaargoets Boomgaard" met 28 morgen ,229 roeden land, gelegen aan de Hoornseweg, voor de helft gekomen uit de nalatenschap van Alderts Groot. Het vonnis gewezen 3-3-1749 was voor supplianten zeer nadelig08-04-1749
Jurriaan Wiel, wonende te AmsterdamPieter Jacobes HuberSuppliant was voor 1/5 deel en gedaagde voor 4/5 deel eigenaar van het schip genaamd "Domini Providentia" Na stranding en weer vlot trekken van het schip, waarbij grote onkosten waren gerezen, ontstaan grote moeilijkheden om die onkosten vergoed te krijgen13-09-1747
Dniel Hendrik van Hamel, gehuwd met Cathrina Bussing, dochter en enige erfgename van Baret Bussing, representerende de Compagnie Bussing en van Hamel en verscheidene kooplieden en assuradeurs te AmsterdamPieter Dietelaar en Zonen, kooplieden te AmsterdamSchade geleden bij vervoer van houtwaren. Bij gewezen vonnis d.d. 25-11-1747 door schepenen van Amsterdam gewezen viel de uitslag ten nadele van supplianten uit10-01-1747
Daniel Camsius, landmeter voor het land van Schouwen, erfgenaam van zijn vader Jan CamsiusDe weduwe van Hugo CraaijesteinProtest tegenuitspraak van het gerecht van Zierikzee van 26-02-1725. Suppliant heeft doen toekomen ten laste van de weduwe van Leendert Drijngs 2 Schepenbrieven van 150 ponden van een huis in de Nobelstraat te Zierikzee. Suppliant heeft huis verkocht aan Cornelis Schipper voor 139 ponden op 1-03-1710 via Hugo Craaiestein zaliger05-04-1715
De representanten van de Prins van Oranje Nassau ect ect.als opperbewindvoerder en Gouverneur Generaal met verdere bewindvoerdersvan de Oostindische Compagnie ter kamere AmsterdamHendrik Haagen Dirkzoon, zeggende gehuwd te zijn met Maria de Vries en Marretje BlokProces gevoerd door Hendrik Haagen Dirkzoon i.v.m. vorderingen van Hendrik de Vries op Roeloff Samson en Pieter van Drielst als scheepslieden varende en overleden in dienst van de Oostindische Compagnie. Hierbij werd door schepenen van Amsterdam d.d. 30-06-1751 vonnis gewezen en eiser in het gelijk gesteld. Heren van de V.O.C. tekenen hiertegen beroep aan02-08-1751
Jacob De veer, koopman te Amsterdam in opdracht van Coensen de Veer, kooplieden te MarseilleWillem Kup, als vader van Paulus Voortst KupPaulus Voorst Kup is in dienst getreden als boekhouder van Doensen en De Veer, Zijn vader zal borg staan voor tekorten tot een bepaalde som. De zoon draagt bepaalde bedragen niet af en vertrekt. supplianten hebben nu bezwaar tegen vonnis d.d. 14-07-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen waarin aan hen eis werd ontzegd om de schuld op de vader te verhalen, wat bij contract was vastgesteld24-01-1741
Hendrik Ketelanus, wonende te AmsterdamMr. Pieter Coel de jonge, advocaat en procureur wonende te Delft Ariaantje de Meijer, weduwe van Willem de Jong, broodbakker, wonende te DelftOnrechtmatige overdracht van een schepen schuldbrief aan Pieter Coel de oude i.p.v aan een niet met name genoemd persoon ten laste van Willem de Jong05-03-1727
Jan Virulij, koopman te RotterdamTheobald Dillon, koopman te RotterdamOnenigheid over tijd van levering en over de kosten van gewezen vonnis d.d. 28-04-175116-06-1751
Jacoba Willemijna de Meij, weduwe van Jan van der Hoeven, secretaris van commissarissen van kleine zaken en vredemakerskamer te RotterdamMr. Jacob Mispelbloem Beijer, Heer van Zuid- Scharwoude Raad van SchiedamOnenigheid over overpad om op de weg te geraken. Vonnis d.d. 26-06-1745 door hoogheemraden van Schieland stellen suppliant in het ongelijk22-07-1745
De doaconie van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te AmsterdamAmarante Arnoldina Rijnst, weduwe van Joost Crudop en Josua Torenburg, beiden bewoners van de huizen gelegen naast het huis toebehorende aan de Nederduits Gereformeerde GemeenteOnenigheid over het rechtzetten van de voorgevels van de genoemde huizen na verzoek om uitstel13-09-1751
Geertruijd van der Schelling, gesepareerdevrouw van Aart Stiermans, wonende te RotterdamBurgemeester en wethoudres van RotterdamOnenigheid over het metselen van een muur, waarbij proces werd gevoerd d.d. 7-8-1751 en 24-0-1751 dat voor de suppliante nadelig verliep02-11-1751
De weduwe Incoer en zoon, kooplieden en grossiers in boter, wonende te s'GravenhageDeken en hoofdlieden van het boterkruiersgildeOnenigheid over betaling van bezorgingsprijs van aan huis geleverde boter ( oneerlijke concurentie)04-07-1749
Pierre du Moulin en Jan Fevre, bootslieden en meerdere bemanningsleden van het kaperschip genaamd "La St.Genevisve"Eduard Bouvier, schipper op genoemd schipNalatigheid in uitbetaling van gage. Het gewzen vonnis d.d. 07-04-1746 voor schepenen van Amsterdam viel ten nadele van supplianten uit16-05-1746
Dirk westrig, wonende te AmnsterdamJan Mesz Cassien, wonende te AmsterdamNalatigheid in levering van vooruit beteaalde koffie waardoor suppliant nu niet in staat is de koffie door te verkopen en in moeilijkheden is geraakt, waarbij door schepen van Amsterdam d.d. 14-06-1747 vonnis was gewezen ten nadele van suppliant09-01-1748
Samson Salomons, koopman van de Hoogduijtse Joodse Natie wonende te AmsterdamB. Jacobs, alias Hartogh en Benedictus Jacobs de VriesNalatigheid en moeilijkheden bij afhandeling en voldoening van een wisselbrief29-01-1732
Gijsbert Antwerpen Verbrugge, koopman te AmsterdamAalst de Bruijn,Assurus Beums en Jan van der Vinne, allen wonende te Haarlem, als executeurs testementair van Petronella LangedultNa koop van huis en tuin gelegen aan het zuiderbuitenSparne, aan de noordzijde van de tuinderlaan te Haarlem, genaamd "Buitenrust" wordt met goedvinden van de buren, een lichtraam geplaatst, waarna bovengenoemde personen bezwaar maken. Zij worden ondersteund door burgemeester en regeerders van Haarlem, d.d. 26-6-1751 ten nadele van suppliant01-10-1751
Jan van Rieb, ontvanger van accijnzen te DelftJan Verpoorten, brouwer in de brouwerij 'de Eenhooren"Na dewezen vonnis d.d. 1-5-1751 wat voor suppliant ongunstig verliep nu verzoek om relief d 'appel27-05-1751
Claes Niels, grutter , wonende te AmsterdamJan DiemarMoeilijkheden tussen grutters onderling, gerzen na oneerlijke concurentie. Onder vals voorwendsel, als zou suppliant zijn grutterij aan Jan Diemar hebben verkocht werd door schepenen van Amsterdam d.d 15-03-1746 vonnis gewezen ten nadele van suppliant05-07-1746
Abraham Douglas, raad en intendant der domeinen wonende te HonselersdijkMr. francoir Boogaart, Mr. Willem van der Lelij, curators in de failliete boedel van Mr. Simon BogaartsMoeilijkheden bij het innen van wissels, waarbij bij vonnis d.d. 27-02-1751 door schepenen van Delft, suppliant voelt zich bezwaard06-05-1751
De weduwe van Mourits Dreijer en zoon wonende te Amsterdam, handelend voor wijlen Commissieraad Jannes Collet, gewoond hebbende te ChristianiaDe weduwe Jacob Jense en haar zoon Peder Hansse beiden wonende te CristianiaMoeilijkheden bij het aflossen van twee wisselbrieven waarvan het restant zou worden betaald uit de assurantiepenningen van een verongelukt schip04-10-1731
Pieter Janse Backer, wonende te Oud KarspelCornelis Pietersz VolkertsHet zich onrechtmatig toëigenen van een ram. Bij schepenen van Oud Karspel en Koedijk werd d.d. 01-06-1748 ten nadele van suppliant vonnis gewezen31-07-1748
Etienne Garrison en Zonen, kooplieden te AmsterdamDe reders van het schip genaamd "de Dieuwertje en Catrijn"en de schipper daarvan genaamd Booij de Haen. i.v.m. het overlijden van Jacob Overwijk, boekhouder van het genoemde schipHet onbevoegd in beslag nemen en doen overladen in een ander schip van een gedeelte van de lading waarbij door schepenen van Amsterdam vonnis was gewezen ten nadele van supplianten10-01-1744
Martinus Gaaswijk, schout, Anthonie Modde, burgemeesterMatthijs Spiering, Willem Kuijper,Cornelis Oom,Jasper Korte, schepenen en Hendrik Spruijt, secretaris van Poortvliet, Adolf Julius Burchard, baron van Huffel, ambachtsheer van PoortvlietBaljuw, burgemeesters en schepenen van TholenGeschil tussen beide overheden over vermeende onrechtmatige verkoop van de goederen van Abraham Meertense en Jacob Luik die tarwe hadden gestolen van Jacob Enthove01-06-1747
Jan de Haes, wonende te 's Gravenhage gehuwd met Agatha van WageningenAmsel AronsGeschil over wisselbrief, waarbij d.d. 23-11-1751 vonnis was gewezen met zeer ongunstige uitslag14-12-1751
Assuerus van Weelden, baljuw en secretaris van Nisse als executeur in de boedel van Pieter Janssen HoeijmaijerMarcus Bregt als curator ad lites over Johanna Magdalena Hommels, gehuwd met Gerard van Repelen en voor Michiel van Repelen, haar minderjarige zoon zeggende te zijn de enige universele erfgenaam van Pieter Jansse HoeijmijerGeschil over overlevering van staat en invventaris van alle goederen van Pieter Jansse Hoeijmaijer waarbij door schepenen van Nisse d.d. 22-11-1745 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen04-01-1746
Pieter Ariense Vader, zoon en mede erfgenaam van Adriaen Vader, Gerrit Janse Weij en Evert Corneliszoon Meester, voogden over de minderjarige erfgenamen van Adriaan Vader, Mr. Jan Reeland als rentmeestervan CallantsoogJan Harge, oprichter van 's landswerken te Callantsoog, kleinzoon van Adriaan Corneliszoon VaderGeschil over opbrengst van wol en verrekening van huur waarbij na gewezen vonnis d.d. 4-5-1751 aan suplianten eis werd ontzegd vandaar nu verzoek van relief d'appel21-06-1751
Paulus Agtienhoven, gehuwd met Geertruijd van Duleken, Balthasar van Duleken, beiden wonende te Amsterdam hun overleden zuster die hen tot erfgenamen had benoend en tezamen erfgenamen van hun vader Vincent van DulekenJacob van Thiel, Jan Coenradus Magerus, Dirk Essing Tengnagel, executeurs testementair van Jacob MoleneijerGeschil over onbetaalde rekeningen. Bij gewezen vonnis d.d. 9-12-1745 voor schepenen van Amsterdam viel de uitslag ten nadele van supplianten uit21-01-1746
Christiaan de Vries, koopman te EdamJan Bost, wonende te EdamGeschil over levering van schelpzand i.v.m gemaakte afspraken d.d. 05-06-1728 en 08-07-1737 waarbij in gebreke werd gebleven en suppliant zelfs d.d. 05-08-1747 en 09-04-1748 was gedagvaard voor schepenen van Edam met voor hem zeer nadelige uitspraak11-06-1748
Claes Roelantse Steur, wonende te SchouwenPieter Cornelisse Zwager, wonende te RengerskerkeGeschil over levering van koeien en de betaling daarvan. er was d.d. 11-07-1748 door schepenen van Rengerskerke en Zuidland vonnis gewezen23-08-1748
Jacob Gerritse, landbouwer wonende te MuidenHaye Holtrop, tolgaarder aan de Vinkenberg te DiemenGeschil over het niet tijdig weghalen van hooi van Holtrop, tijdelijk opgeslagen in de hooiberg van Gerritse waarbij d.d. 16-1-1749. door schepenen van Amsterdam vonnis was gewezen en wel ten nadele van suppliant20-05-1749
Diakenen van de gereformeerd Nederduitse gemeente te Amsterdam als executeurs testementair van Aarnold BerdesiusMr. Adriaen VastrikGeschil over het legaat uit de nalatenschap van Aarnold Berdesius
Johannes Bont, wonende te AmsterdamGijsbert Dominicus, wonende te Huizen in t'GooiGeschil over betaling van geleverde kruidenierswaren waarbij ten nadele an suppliant d.d. 20-09-1748 door schepenen van Huizen vonnis was gewezen07-10-1748
Cornelis van Linden, burgemeester van MaassluisLeendert van der Kruk de Jonge, landbouwer te WateringenGeschil over afdracht van landverkoop, waarbij d.d.24-06-1751 vonnis was gewezen en suppliant zich bezwaard voelt28-07-1751
Jan Sleevenboom, wedunaar van Jacoba Seijst, Alida Seijst, weduwe van Adam LuijtinghPieter Geeusen de Zeeuw, als administrateur over de goederen van Jacoba SeijstGeschil inzake het overgeven van goederen en effesten, waarbij door schepenen van Amsterdam d.d 9-9-1751 vonnis was gewezen ten nadele van supplianten25-01-1751
Jan Baaswonende te Willeskop, gehuwd met Geertruijd Verrijn, die als mede erfgename was van haar grootmoeder Geertruijd van Wieringen weduwe van Hendrik VerrijnHermanus van Horsten, Eliza de Lange en reijnier Blok, als excuteurs testementairGeschil in erfenis kwestie02-05-1751
Reijer Aal, gehuwd met Jannetje Jans van Dingsteen mede erfgenaam voor een derde part van wijlen Adriaan Aldertste Wint overleden 1743Cornelis Willemse Aal, jan Kint en Claas Spits als executeur s testementair in de boedel van Adriaan Alderste WintGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap waarbij inzage in de staat en inventaris en verantwoording van het bewind wordt bemoeilijkt22-09-1745
Oieter bergerrits, schepen van Purmerend, als executeur testemetair van Jan BollebakkerAllen die denken gerechtigd te zijn om te delen in de nalatenschap en waarbij door schepenen van Purmerend ten nadele van suppliant vonnis was gewezenGeen25-05-1745
Christiaan Corper, wonende te AmsterdamDirk Pen, weduwnaar en erfgenaam van Lucretia Smit, eerder weduwe van Arend Bon en verdere erfgenamen van Aren BonBij vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 20-02-1744 gewezen i.v.m. een hijpotheekbrief viel dit ten nadele van suppliant uit19-03-1744
Jillis Janse Prins, wonende te LekkerkerkIsaacq Johannes Constantijn Pielat de Blaignij, Heer van Lekkerkerk en Zuidbroek, aldaar baljuwBij verordening van de baljuw werd alle arbeid en verkoop op zondag verboden, uitgezonderd de noodzakelijke. Hieronder viel de veiling van zalm. Zondags na 4 uur suppliant werd ten onrechte daarvoor d.d. 04-08-1746 door mansmannen van Lekkerkerk en Zuidbroek beboet omdat hij meerdere malen zalm had gekocht op Zondag19-09-1746
Hendrina Espariat, Jean Philippe du Quaesne en Jacques Gilles Allier, aangesteld door schepenen van Amsterdam om Jan, Magdalena en David Esperiat te vertegenwoordigen. Hendrina, Jan Magdalena en David zijn de kinderen van David EsperiatIsaacq Anthonie en Aubin Cazals, beiden wonende te AmsterdamBij testament heeft Jean Fellissian, koopman te Amsterdam, als enige erfgenaam benoemd zijn zoon Jean Pierre Fellissian en na diens overlijden de kinderen van zijn volle neef David Esperiat. Isaacq, Anthonie en Aubin Cazals vechten dit als volle neven van Jean Pierre Fellessian aan. Gewezen vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 13-05-1744 viel ten nadele van supplianten uit18-09-1744
Gerrit Huizenbeek, wonende te AmsterdamAdriaan Kleijn, veerschipper tussen Naarden en Amsterdam, Fran;cois Heshuijzen, inlader van een partij brandhout in het veerschipBij gewezen vonnis d.d. 25-03-1749 werd de supliant aangezegd alle kosten en interesten gerezen bij een arrest te vergoeden, waarvan de zaak niet wordt genoemd.Dit is ten nadele van supliant05-09-1749
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in