Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
113 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 113 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van attentatenWillem Verniers Nissan Verniers, kinderen van wijlen Pieter Verniers, in leven secretaris van Weesp, alsmede de voogden over zijn minderjarige erfgenamenSchout en schepenen van WeespWeigering assistentie van de deurwaarder in de uitoefening van zijn opdracht in mandament van arrest van 02-02-1723 jegens Arend Schouten
Mandament van interdictie penaal met de clausule van authorisatie op een deurwaarder van het HofBurgemeesters, regeerders van de kerkenraad van BarsingerhornDe heer van SchagenWegsturen van de predikanten en sluiting van de kerk te Barsingerhorn
Mandament om executie gedecerneerd te hebben en commissie in possessieMaria de Breedt, voor zichzelf en voor haar zoontje Francois de BressesJan van der Lissen, administrateur van 20.000 gulden, nagelaten van suppliante en zoontjeWanbeleid betreffende het nagelaten kapitaal
GeenGerrit Hendrik Schreuder, wonende te Den HaagGetuigen: Johannes Lutzkij, Johannes Schaede, burgers in Den HaagVverklaring van onvermogendheid
Mandament om executie gedecerneert te hebbenJohan Frans Droste tot Moldijck, gevange in de gevangenpoortJohan SijbertsVrijlating uit de gevangenpoort na verzuim om schulden te betalen, en overtreding van een verblijfs gebod, om via de keurvorst van Brandenburg en de familie van kapitein Jacob Mangelman het benodigde geld te verstreken
Mandament om bij appoinctement een curator aan te stellenLeonardt Mostaert, koopman te Leiden, Anneken Adolfsdr, weduwe van Heijndric Dierxsz, Appeldoorn, gewezen koopman te Rotterdam en Anthonij van der Drift, notaris te Den Haag, met procutatie van enige kooplieden uit Rotterdam, Amsterdam en Leiden allen groot-crediteurenCornelia van der Maa, weuwe van Jan de Jonge, winkelier in Den HaagVrees voor het negeren van een arrest
Mandament van arrest en interdictie en penaalAdriaan Mauritz, Constantia Coijmans, douairiere van de Heer van Amerongen, bezitters van obligaties van respectievelijk 8000,- en 3000,- guldenIda marija Hooft, weduwe van Daniel van Hogendorp,gewezen dijkgraaf van Schieland, de gerechten van Moerkapelle en de Wildervenen, De gerechten van Rotterdam en Crijn Backer, schepen van ambacht RiswijkVrees voor de verkoop van goedeen, waaraan eisers hun vorderingen willen verhalen
Verzoek om appointement in de margeMaria Snoeckx, vrouw van Rhene de Nicastre, achterop het request genoemd ReinierRhene de Nicastre of ReinierVoorlopige voorzienningen bij een echtscheidings procedure
Mandament apustille met de clausule van interdictieMaerten van Campen en Adreaen Anthonisz Wijnants, gewezen burgemeester van Spang over 1645Schout en enige heemraden uit het Oosteinde van SpangVoordracht voor de burgemeesters verkiezing
Mandament met appel van authorisatieProcureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandFrans Canter , Eerste President van Bassoura, in dienst van de V. O. CVerzoek van vrienden om Canter, onder borgtocht ad. 15000.- gulden, uit zijn detentie te ontslaan, niet de belofte om te compareren
MandementMichael Frederick Tatinghoff, te Westzaan, prediker met de inspecteurs en diakonen van de christelijk gemeente, professie makende van de Augsburgsche Confessie in de ban van Westzaan, enerzijds excipient (verweerder op exceptie)Jacon van Nierop, de baljuw van Bloys en de landen van Bloys, en het gerecht van Westzaan, anderzijds geëxcipieerde (partij waartegen exceptie is ingesteld)Verzoek van de supplianten om bijdragen af te schaffen aan de tegenpartij, na menige rekesten aan het hof en klachten; nu dagvaarding voor de vierschaar om de betaling van een boete door de armlastige gemeente af te dwingen; verzoek de baljuw aan te schrijven om van boetes af te zien en de godsdienstbeleving in alle stilte te laten doorgaan
Mandament van rau actie en in cas van salarisHeijndrick Pietersz Appelman, disstributeur van penningen ten behoeve van arme Duitse bedelaars te Den HaagGeenVerzoek om tevens benoemd teworden tot penningen distributeur van Franse bedelaars en om een voldaanding van 46 weken achterstallig salaris
Request antidotaalJacob Jan de Blocq van Kuteler, gecommiteerde in de generaliteits rekenkamer van Friesland, wedunaar en enige erfgenaam van Jacob Adriana de GraafGeenVerzoek om te voorkomen dat Mr. Gerard de Graaf, heer van Zuidpolsbroek, Purmersland en Ilpendam, oud schepen van Amsterdam en Mr. Francois de Wit, Raad en vicepresident schepen van Amsterdam, gehuwd met Alida Johanna de Graaf mandament van arrest aanvragen
Hernieuwd verzoek om een curator te benoemenSuzanna van Slingerlandt, echtgenote van Rudolphus Ulrigh Baron van Sporche, kamemrheer van Zijne Majesteit de Koning van Groot Brittanië, Keurvorst van Hannnover enz.Simon van Slingelandt en Govert van Slingelandt, vader en broers van eiseresVerzoek om snelle beslissing over haar verzoek d.d. 15-03-1723 om Abraham Oulry te benoemen als haar curator
VerbaalGeenGeenVerzoek om opheldering van onduidelijkheid inzake de erfenis van Dirk Jansz van Beijnen, wonende te Oud-Heusden en den Elshout na mandament relief d'appel tussen de erfgenamen van Dirk Jansz van Beijnen en Jacob Spruijt, procureur van David van Walle, schout van Oud-Heusden
VerzoekJohan de Bruyn van Buitenwech, heer van Nieuwkoop, Noorden en AchttienhovenGeenVerzoek om onmiddelijke executie van de inning van lastgelden op het slagturven volgens zijn keur, waarbij de suppliant na het verstrijken van de betalingstermijn het dubbele bedrag bij panding in rekening mag brengen
AntiditaalJohanna Catharina van Rietvelt, huisvrouw van Adriaan ten Hughuizen, tegenwoordig verblijvende in VianenMogelijke crediteuren van echtgenoot van supplianteVerzoek om niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de eventuele schulden van echtgenoot
Mandament 0m actie te instituerenBarent Isaäcqs, wonende te HoornBarent Glansdrop, kleermaker wonende te HoornVerzoek om mandament om actie te institueren i.v.m. vermeende diefstal van een lat
AntidotaalBalthazar Bahman, agent van de Bisschop en Vorst van Wurtzburgh ect.Franck Marten en eventuele andere erfgenamen van Pieter Demand, die gewoond heeft in Hamburgverzoek om eerst contact op te nemen met notaris Christiaan Jonas alvorens acties tegen suppliant toe te staan
Mandament van arrest en penaalPieter Balguerie, koopman te Amsterdam q.q.De erfgenamen van Hendrick SchröderVerzoek om beslaglegging op goederen de nalatenschap van Hendrick Schröder betreffende om te komen tot inning van de opbrengst van wisselbrieven
Mandament nisi causamAnthonie van Weel, wonende te den Bommel op Over - FlakkeeGeenVerzoek aan het Hof getuigen te mogen horen in een niet genoemde zaak van appel. N.B. aangehecht exploit en ingesloten onder eede verklaarde getuigenis van Cornelis Janse van Schouwen Jacob Mosselman en Maria Gerrits Corvinks
Verzoek om voogden te mogen benoemenAlida van der Eijck, weduwe van Adriaan jacobsz van Adrichem, grootmoeder van Magdalena van Adrichem, dochter van wijlen Mr. Jacob van Adrichem, haar zoongeenVervallen van voogdijschappen wegens respectivelijk huwelijk en overlijden
Mandament verzoek om appoinctementJohan de Ham, thans verblijvend in DelftGerrit van der Wel, notaris te DelftVermoeden dat in het testament van Dirck de Ham veranderingen zijn aangebracht
Mandament van recommandatieSimon Ooms, gerechtsbode van Rotterdam (gemachtigde van Arent NiesenDirck NiesenVerlaging van het bedrag per dag in de gevangenpoort om daar een schuld te verhalen
GeenGeenGeenVerklaring met getuigen bij notaris Johannes Sijthoff, opgesteld in de zaak waarin Jan Donia was aangezien voor Frans spion
Mandament in cas van salarisPieter Stakenbeck,provoost van de generaliteitN.V.TVergoeding voor assitentie bij het bestrijden van ongeregeldheden voor en in het huis van de weduwe van Jacob Boot
Mandament om procureur acceptant te stellenJacoba Lomisse, geassisteerd door haar vader Louis Christiaansz, wonende in 's GravenpolderMatheus Cornelisz Ossenwaarde te 's GravenolderVan Ossenwaarde is tegen het vonnis gewezen door schepenen van 's Gravenpolder d.d. 25-08-1725 in beroep gegeaan bij het Hof van Holland, maar doordat zijn procureur zich heeft terug -getrokken kan de zaak niet afgehandeld worden
Mandament van interruptieGreard Aertsen, gedetineerde in de gevangenpoortGeenUitstel van beslissing wegens tijdgebrek
Mandament van inductieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts, gerequireerdeUitstel en spreiding van betaling van schulden
Mandament van rau actie en om executie gedecerneerd te hebbenMr. Volkert Cornelissen, burgemeester van Medenblik, als voogd over de kinderen van Pieter Janssen Rijnenburch, gewezen secretaris aldaarMr. Harmen Bal, wonende te Haarlem, arrestant in een proces, lopend tegen Trijn Jans, zuster van wijlen Pieter Rijnen BurchUitbetaling van een som gelds, die Trijn Jans aan de kinderen van haar overleden broer schuldig is
Mandament om actie te instueren met de clausule van penaalPieter Borreman, baljuw van de vrije heerlijkheid Abbenbroek, wonende te LeidenJacob van Groenewegen, heer van 1/4 deel van de heerlijkheid Abbenbroek,Annitje Tous, Jan Janse van Herwijnen, Gerrit Claesse Schipper, Cornelis Huijgen Stompwijk, Gijsbert van Campen, rentmeester van Herp, wonende te Geervliet, Aelbrecht Zuijderveldt, te Simonshaven, Jemant van der Velden, te Den Broel, pretense crediteuren van suppliantTwijfel aan de rechtmatigheid van de vordering van voornoemde crediteuren
Mandament van antisipatieGijsbrecht Pietersz van Molenaarsgraaf, ooms en bloedvoogden van de kinderen van hun overleden broerClaes Pietersz enAertgen HuijgendrAnthonus Jacobsz (van) Maeslandt Maasland), thans gehuwd met Aertgen HuijgendrTraineren van een proces over het bewijzen van het vaderlijke erfdeel
Mandament om benoemd te worden tot deurwaarderJan Schol, gewezen bottelier van Zijne HoogheidGeenToewijzing van een eerder door Prins Frederik beloofde deurwaarders-functie
Verzoek om appoinctemet in de margeGuillaume Engelgraef, koopman wonende te AmsterdamDe rentmeester van de exploitenTeruggave van een geconsigneerde boete, na goede regeling van het afdoen van een schuld aan de boedel van Matheus de Vick, zijde reger te Amsterdam
Geen rekest aan het Hof van Holland, maar een copie van het rekest aan de staten van Holland en West VrieslandGodtschalk Kops en Jan Meijser kooplieden te Amsterdam voor hemzelf en als graan hensiseerde van velen en de voornaamste eigenaars en de bewoners van de Hofsteden en Plezierplaatsen, gelegen onder de gelegenheid van HeemstedeSteden of dorpenTegenpartij mag de dienstbode niet weren van de landhuizen vanwege een waarschuwing van 08 - 08 - 1632 De staten van Holland vinden het goed dat het rekest in handen zal worden gesteld van de gedeputeerdn van Dordrecht
Geen rekest aan het Hof van Holland maat een rekest aan de Staten van Holland en West VrieslandDe regenten van het weeshuis van RotterdamLijsbeth Uijstermeer in haar leven weduwe van wouter JoostenTegenpartij heeft bij haar testament van 10-07-1728 voor notaries Dirck Vos van Maal te Rotterdam, toot haar enige erfgenaam beweert haar dochter Niesje van Oosten verwekt bij Cornelis Thomassen als zij overlijdt erft Lijsbeth zus Pieternella Uijstermeer, huisvrouw van Pieter de Bruijn, en Maria Uijstermeer huisvrouw van Abraham de Bruijn, voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbeth zijn vrouw , Abraham de Bruijn en Matthijs de Vrede, haar goederen en boedel gaan naar het weeshuis
Rekest om Letteren Requisitoir.Immetje Gorter, meerderjarige dochter, wonende te Medemblik, gedaagde bij mandement in cas relief d'appel.Dick Aris; Pieter Decker; Cornelis van Opperdoes; allen wonende in Opperdoes, alsmede hun zonen Aris Dirksz; Simon Decker; Thijs Cornelissen, impetranten in cas relief d'appel.Suppliante verzoekt het Hof om de Burgemeester en Schepenen van Medenblik te gelasten om getuigen die de suppliante zal leveren onder ede te horen.
Rekest om een advokaat aan te stellenHendrica van Hoeve, meerderjarige dochter, wonende in Den Haag, moeder van twee kinderen van Pieter QuelleriusPieter Quellerius meerderjarige jongeman en zijn ouders Abraham Quellerius en Maria FermentSuppliante verzoekt het Hof als eiseres in cas matrimonieel een andere advokaat aan te stellen omdat de vorige advokaat haar zonder wettig redenen heeft verlaten
Rekest AntidotaalJohanna van den Brink, meerderjarige dochter, wonend in Den Haag.Hermanus Vermander, meerderjarige jongeman en zijn moeder Hillegond van den Clooster, weduwe van wijlen Daniel Vermander.Suppliante heeft onder ede verklaard dat Hermanus Vermander de vader is van haar in juli 1718 geboren dochter. Het Gerecht van Den Haag heeft hem op 3 oktober 1719 veroordeeld tot het betalen van 25 gulden voor de kraam kosten en 1 gulden en 4 stuivers per week voor het kind. Als hij dat niet zou kunnen of willen betalen dan zou zijn moeder dat moeten doen. Zij wil hiertegen in beroep gaan. Suppliante verzoekt daarom het Hof dit beroep af te slaan en de voorgstelde provisie niet te verlenen.
Mandament om executie gedecerneert te hebbenPhilips Bogaert, zijden lakenkoper in Den HaagDiverse vuilnis lieden en burgemeesters en regeerders van Den HaagStorten van vuil op andermans land
Geenniet vermeldCarel SmidtSchadevergoeding in verband met defloratie en het verwekken van een kind
Mandament om verzoek om apostille in de margeWiggert Duijsentdaalders, en Jan Duijsentdaalders, kooplieden te AmsterdamDe rentmeesters van de exploiten van het gerecht van AmsterdamRestitutie van boete voor een ingetrokken appel, in proces tegen Wiggert Jansz, timmerman
Mandament van spolieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts en advocaat N. Sueijwijndt en andere credituerenPoging om arrestatie te vermijden
AntidotaalJacob Vroom, Herman van Breest c. sociis, crediteuren van Adam der KinderenAdam der KinderenPlaatsing van een advertentie i.v.m. verduistering van juwelen
Mandament van authorisatieBrechgen Harmens, zittend in hechtenis in de boeien van Amsterdam wegens schuldenGeenOverplaatsing uit hechtenis in Amsterdam naar de gevangenpoort in Den Haag
Exstract uit het register van de ordinaire vierschaar van Nieuwekerk op DuivelandGeenGeenOverlevering van de anulering van het vonnis door schepenen d.d. gewezen inzake Eva de Visscher contra de erven van Cornelis Janse Visser
Appointement in de margeCornelius Triglaudius, bedienaar van het H. Evangelie in Den HaagGualther de Raet, raad van het hofOpschorting van een dreigende gijzeling door de deurwaarder van Keulen wegens het niet leveren van stukken totdat de commissarissen rapport hebben uitgebracht: suppliant was en is niet tot levering in staat
Mandament van een appoinctementLucas van der DusseB. de Man, gewezen ontvangerOpschorten van een boete van 400.-pond, die suppliant wegens minderjarigheid niet kan betalen, door verbod van zijn voogden
Mandament van arrestDirecteuren van de kruisers van RotterdamFloris Cornelis van de GraaffOpschorten door de Staten van Holland en West Friesland, van een arrest van het Hof van Holland
GeenHerman Holthuijsen, wonende te Rotterdam, met machtiging van Abraham Vereaminnen, en verdere mede-erfgenamen van Francois Huijsman, gewoond hebbend te Amsterdam, en allen afstammelingen van Jans Commertgen en maritgen Jans, zusters van testateurWeesmeesters van AmsterdamOpheffing van een fidecommis en overdracht van de daaronder vallende nalatenschap
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in