Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
1335 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1335 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
William Burroughs (Borroughs), commissaris generaal van de magazijnen van de Koning van Groot Bretanje te London, EngelandFrancois de Beaumont£ 5672,07,08 met 6% interest; £ 6222,08,00 @ 6% interest; £ 120,00,00 @ 6% interest18-01-1718
Mr. Leonardus Kuijsten van Hoesen, schepen der stad Amsterdam, Mr. Georgee Cliffort Pietersz, schepen en ontvanger van de gemeene landsmiddelen, gehuwd met Jacoba Kuijsten van Hoesen; Leonard van Hoesen; Martinus Klein, gehuwd met Maria van Hoesen; Mr. Cornelis Johan van Beaumont, bewindhebber der VOC ter kamere van Amsterdam; Nicolaas van Bergen van der Grijp; Mr. Johan Crucius, Raad en Vroedschap der stad Leiden, gehuwd met Gijsberta Petronella van Bergen van der Grijp, wonend te Heusden; Allen meerderjarige geinstitueerde erfgenamen van wijlen Catharina Elisabeth de Waert (testament dd 18 julij 1767); Mitsgade4rs Mr, Isaac Sweers, schepen van de stad Amsterdam en bewindvoerder VOC Amsterdam; Cornelis Johan van Beaumont te Amsterdam; Mr. Salomon de Fremerij te Den Haag, gestelde voogden over de Minderjarige nagelaten erfgenamen en beheerders der goederen van Samuel van Hoesen, Elisabeth Cornelia van Bergen van der Grijp; Michiel Louis van Bergen van der Grijp.Mr. Salomon de Fremerij te Den Haag.Zijn gedrag als voogd en beheerder en executeur van het testament van wijlen Catharina Elisabeth de Waert (dd 17 julij 1767 bij notaris Gerrit Bouman en getuigen te Amsterdam)13-01-1775
Jan Pieter Ravens, alhier in Den Haag, heeft per 1 november door koop het recht verworven om erfpacht te heffen.Cornelia Isaacq Eijkeman, weduwe van Jan van Den Bosch.Zekere woning, huis, bergh, schuur, en land, liggende in het pastoorsthiende, aan de Maesdijck onder 's-Gravensande, vroeger in erfpacht van Isaacq Dircx Eijkeman volgens een brief dd 17 mei 1672, en nu bij Cornelia Isaacq Eijkeman, weduwe van wijlen Jan van Den Bosch.20-04-1725
De procureur generaal over Holland, Zeeland, en Vriesland.Anna Frans Willem Piek van Zoelen, gewoond hebbend in Den Haag (1773)Wisselbrieven en leningen en verduisteringen met de medeplichtigheid van Charles de Schwabesso (Thans gedetineerd in het Tuchthuis te Gouda)03-05-1775
Jacob de la Tour, koopman te AmsterdamJean Gaston, verstrekker van een wisselbriefWisselbrief is niet voldaan zodat de suppliant arrest verlangt van tegenpartij die voor enige zaken tijdelijk naar Holland komt23-01-1657
Josina Cloens, weduwe en boedelhoudster van wijlen Mr. Gerard Muijs, in zijn leven advocaat van het Hof van HollandJohanna Maquet, weduwe en geinstituteerde erfgename van wijlen Joris de Roij, in zijn leven Schout van Nederveen Cappel enz.Wijlen Mr. Pieter Muijs, schoonvader van suppliante, in zijn leven notaris te Dordrecht, heeft 2000 gulden uitstaan bij de tegenpartij. De laatste aflossing is gedaan 19 juni 1713. Suppliant verzoekt het de tegenpartij om het bedrag van 200 gulden en te rente te willen betalen.23-09-1716
Bruyn Henricxsz van Wesendonck, te NieuwveenYsaack de la Vigne, te Amsterdam als voogd van het nagelaten weeskind van Johannes de Gabriel, bedienaar van het goddelijke woord te HarderwijkWeigering van la Vigne de afgeloste obligatie aan de suppliant te overhandigen en te cederen: bevel tot levering en de voldoening van de resterende eindsom23-10-1657
Mr. Adriaan van Strijen, advocaat en testamentaire voogd van Cornelia van Strijen, zijn dochter bij wijlen juffrouw Catharina Kerkrinc, en haar enige universele erfgenaamEnkele vrienden van wijlen Catharina KerkrincWeigering onder frivole voorwendselen effecten, obligaties en bescheiden uit te leveren waarvan zij namens de suppliant renten e.d. hadden ingevorderd, aldus proberend de supplant het testamentaire recht daarop bespottelijk te maken18-01-1651
Huybrecht van Wylijck te Gorcum, zoon van Jacob van Wylijck en weduwnaar van Beelytje Huybrechts (Muyen)Baertruyt Vinck (ook Baertruyck Vinck), de weduwe van Huybrecht Muyen en grootmoeder van suppliant van moederszijde, alsmede haar dochters Belytje en Janneken Huybrechts MuyenWeigering om aan suppliant zijn erfdeel uit de nalatenschap van zijn grootmoeder uit te keren onder het voorwendsel dat de goederen zogezegd fidei commis zijn03-05-1653
Dirck Jansz Valckenburgh te Geertruidenberg, oom en voogd van de onmondige kinderen en twee mondige kinderen van Jan Bacx, de zoon van Maria Albrechts, zuster van wijlen Anna Albrechts, zijnde het minderjarige kleinkind van wijlen Pieter van Sanen, de zoon van Anna Albrechts, als erfgenamen ab intestato van moeders- en vaderszijdeMarinus Willemsz, de vader van Anna AlbrechtsWeigerachtigheid en nalatigheid bij de levering van de inventaris tot schifting en uitreiking van de erfportie - met vruchten en baten -aan de suppliante15-05-1656
Jan Dircxsz, woonachtig in de Slootgaard binnen de heerlijkheid van HaringkarspelReynu Dircx, de dochter van Dirck Jansz, gelderman in de heerlijkheid van Barsingerhorn, en zijnde "vrijster"Wegens vermeend vaderschap en beschadiging van de goede naam en reputatie van de suppliant20-04-1656
Liefman Calmer, koopman, gewoond hebbend in Den Haag, thans in ParijsDacunha, gewesen minister van de koning van Portugalwegens leveranties en koopmanschappen van 1766 tot en met 1770: het restant van 2.359 gulden 6 stuivers zijnde 1449 gulden 6 stuivers19-12-1776
Abraham Duijvelaer, Heer van Duijnbeek, Burgemeester van Middelburg en Bewindvoerder van de WICC en Rekenmeester WIC; en Mr. Pieter de Huijbert, Heer van Burgt, Raadsman van het Hof van Vlaanderen; en Daniel Fruijtier, heer van Rittem; Mr. Pieter Reijniers Thoorn, Schepen van Vlissingen, allen participantenHet stadsbestuur van Veere, dat een candidaat stelt die niet aan de vereisten voldoet.Wegens het overlijden van Johan Maurignault ontstaat er in Veere en vacature voor een bewindhebber WIC. Men moet 3 sollicitanten zoeken, die over een kapitaal van 2800 gulden beschikken en die dat kapitaal al langer dan twee jaar bezitten, of die het geerfd hebben.22-01-1718
Esther Romburgh, Constantia Romburgh en Anna Romburgh als curatrices van de desolate boedel van Johannes Nederhoven, te AmsterdamAbram Schelekis, gewezen handelspartner van Johannes Nederhoven, wonend te Frankfurt en VianenWegens een schuld aan de boedel (en de gemene crediteuren) van Nederhoven, eisen supplianten alvast betaling van een deel daarvan en in elk geval comparitie voor de commissarissen van het hof21-01-1656
Sara Naar, de weduwe van Francisco Ramires Pina (overleden in 1641) en moeder van Rebecca Naar, haar onmondige dochter, alsmede Jacob Abas, de toekomstige man van Rebecca, enige en universele erfgename van haar vaderLopo Ramires en Manuel Dias Henriques te Amsterdam, aangesteld als voogden van Rebecca Naar door de weesmannen en beheerders van de goederenWegens een belangrijk tekort op de erfenis en huidig verblijf van Ramires te Antwerpen wil men beslag leggen op de effecten van Ramires in Amsterdam11-05-1656
Jacob Paets, brouwer te RotterdamDirck Lenaertsz Delfgau, herbergier te BergschenhoekWegens een achterstallig bedrag aan suppliant wil deze de verkoop van grond en huis van de tegenpartij door de gerechtsbode tegenhouden, de gerechtsdienaars geen overdracht laten voltrekken en de verkoop als kwalijk en onterecht nietig laten verklaren02-12-1653
Hendrick Sefeman, koopman als borg en principaal van Hendrick Brant, schipper op de Coninck DavidtHendrick Brant, ter zake van Anthony de Bercamp en Thomas Arssu met hun beschadigde schip St. Michiel met ladingWegens de borgtocht van de suppliant eis tot beslaglegging op het geld en de effecten van Hendrick Brant die hij heeft uitstaan bij verscheidene kooplieden28-06-1658
Jacob Marcus en David Torres met last en procuratie van Jan Alvares, koopman te AntwerpenJan de Fonseca Cardoso te Madrid in SpanjeWegens aanzienlijke schuld van Cardoso (f 40.000) beslaglegging verlangd op 200 resterende balen wol en eventuele andere eigendommen17-07-1653
Trijntje Luijendijk, laats weduwe van wijlen Paulus Aarnouts (gestorven in 1765, in Oost Indië, en van dit feit op de hoogte gesteld in 1767) en eerder van wijlen Cornelis Hoogvliet, gestroven op 21-11-1752, wonende te Brielle.De boekhouder en directeuren van de Societeit te behoeve van de weduwen te Hellevoetsluis,opgericht op 28-02-1750, en gedissolveerd in 1769.: Leendert Takkebos; J.E. Galas; Simon Swaan; Willem Hamel ; Jan van Veen; Arij de Jong; E. Bruch; Pieter Keijser, allen wonende te Hellevoetsluis.Weduwenpensioen @ 52 gulden 'sjaars over 1766, 1767, 1768, en 450 gulden uit de dissolutie02-10-1775
Ds. Simon Tengnagel, predikant te Uitdam en Elias Jansen Diependal te Amsterdam als borgen voor het akkoord van Jan Tengnagel, koopman te Amsterdam, met zijn crediteurenDe curatoren van de boedel van Tieleman Aernouts Roosterman, koopman te AmsterdamWanbetaling van tegenpartij voor gekochte en geleverde goederen. Suppliant eist teruggave van de nog onverkochte goederen en restitutie van de opbrengst van het reeds verkochte deel van de scheepslading (cargasoen)23-04-1653
Jan van der Heul, schout te Kalslagen en voor drie jaar waarnemer van het ambt van schout en bode van Kalslagen en BilderdamJacob de Groot, voorganger van suppliantWaarneming van de ambten tegen betaling van een bedrag in termijnen aan de tegenpartij; van der Heul is nu reeds gesommeerd 2/6 van het bedrag te betalen wat hij onbehoorlijk acht26-05-1656
Piërre Hugetan, koopman te Amsterdam; Jean Henry HugetanBenjamin du Trij, bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie te Amsterdam; Jan Hoeckeback, notaris te Amsterdam.Waardepapieren behorende aan Jean Hugetan die Jan Hoeckeback heeft verdonkeremaand. Op 21 oktober 1716 werd hij door Schepenen van Amsterdam reeds veroordeeld. Suppliant verzoekt het Hof om Hoeckenback te ordonneren de waardebrieven terug te geven.06-11-1716
Dirck van Ruys, steenbakker te Leiden en gehuwd met Neeltje Jans [Centen], de dochter van wijlen Trijntje Pieters en Jan Centen gewoond hebbend te Amsterdam, zoon van Vincent Jacobsz Coster en Grietje StoffelsJan Centens zusters Susanna Centen en Aeltje Centen, tantes van Neeltje JansVrouw van suppliant heeft als wettige erfgename recht op een derde deel van de erfenis van haar grootouders, terwijl de goederen bij haar tantes berusten en deels zijn verkocht en bezwaard.17-02-1652
Pieter Willemsz Wijckerhelt, schoenmaker te Noordwijk als geïnstitueerde erfgenaam van Jacob Gerritsz van Velsen, bij leven tevens daar woonachtigA. Persoon, procureur van het gerecht van Oegstgeest met last en procuratie van Johannes Levyt gehuwd met Geertruyt van Velsen, en met speciale procuratie van de kinderen van Adriaen van Velsen en Tanneken van Itersum, en last van Maritje Pietersdr Passavant, de dochter van Pieter Passavant en Trijntje van VelsenVrijlating geëist na kwalijke en onterechte arrestatie van de suppliant door tegenpartij31-03-1656
Dijkgraaf en Heemraden van de BijlmermeerJan Voor de Wind, castelein aan de Diemerbrug en de gecommitteerden van de respectieve Steden tot de zandpaden van Amsterdam en Weespvrijheid van Tollen en Gabellen voor de inwooners van en de eigenaren van meer dan 10 mergen lands in de Bijlmermeer23-10-1776
Weyntje Dircks, getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met Frederick Pietersz, voormalig kooienkoper te AmsterdamFrederick PieterszVrees dat zij en haar kinderen tot armoede zullen vervallen als haar man met haar goederen zijn schulden gaat aflossen. Daarom beslag op de resterende opbrengst van de vaste goederen, geïnde boekschulden alsmede overlevering van de door haar ingebrachte en verworven goederen in het huwelijk27-01-1656
Jan del Valle alias Andres de los Rios uit Civilien (Sevilla) in Spanje en 's konings pachter van de tol op tabakIsack da Costa en Daniel Boeeno alias Pedro d'ArragonVrees dat tegenpartij hem op slinkse wijze te kennen zal geven dat zij het hof om een mandement van arrest op zijn persoon en goederen zullen vragen27-02-1651
Gerrit Maes wonende te Den HaagPieter van Holma, gewezen kapitein, en zijn borgen George Houward, Charles Gornigh, Robbergt Killegren, Robbert Starrismore, Philip Sherard en George Morton, allen kapiteinsVrees dat lening (1100 gulden) aan Pieter van Holma wegens diens faillissement niet wordt terugbetaald, terwijl zijn borgen in het buitenland zijn en hier geen domicilie hebben17-03-1651
Jan Frank van Leeuwen te HazerswoudeDe weduwe van Ary Pietersz Coy te HazerswoudeVrees dat de tegenpartij de goederen uit de boedel zal verkopen zonder dat de obligatie wordt afgelost23-05-1656
Joffrouw Anna Burchouts, de weduwe van Philips Willeboortsz van Nederveen, bij leven ambachtsheer van RijswijkChristiaen van Leeuwevelt en Willeboort Willeboortsz van Nederveen als voogden van het weeskind van Philips Willeboortsz van NederveenVoortzetting van het proces13-11-1651
Jaspar van Heusden, koopman te AmsterdamMichiel Adriaensz, koopman te AmsterdamVoortvluchtige tegenpartij vastnemen en veroordelen tot de betaling van een geaccepteerde som op wisselbrieven (f. 10.000) plus de kosten van het proces10-06-1657
Hendrick Joossen Thol, wonend in het dorp van VoorburgSamuel Janssen Thuynman, mede te VoorburgVoortdurende bedreigingen en beledigingen door buurman Samuel Thuynman30-09-1651
Mr Gerard de Lange, burger en inwoner van Rotterdam.Dr. Greorgius Boudens, president Burgemeester van de stad Gouda en Baljuw en Schout van het land van Steijn en Willens.vonnis, dat de welgeboren mannen van Steijn en Willens hem hadden opgelegd op 04-12-172115-12-1721
Jan Jakesz cum suis: Cornelis Smit, Sijbert Pieters, allen Vreedemakers te Warnaershoev, en Gerrit Vreekse, woonachtig aldaarPieter Dircxe Moer; Jan Meijnderts, hagenaer; Jan Meijn; Jan Warmenhuijsen; Sweris Jans Smith; allen wonende te Warnaershoev, gevoegd met de Burgemeesteren en Regeerders der stad Medemblik, als Ambachtsheren van Warnaershoeff.Vonnis van Schepenen van Medemblik dd 08-03-1718.22-03-1718
Benjamin de Haas, wonend in Den HaagMr. Jan Dominicusvonnis van Schepenen van Den Haag, dd 30 november 1776. een tauxatie door de schepenen dd 16 mei 1776 .12-12-1776
Dedel en Roquette, kooplieden te amsterdamGerrit de Vries Abrahamsz en Gerrit de Vries als directeuren van zeker fonds van Negotie, ten behoeve van planters in Suriname.Vonnis van Schepenen van Amsterdam dd 26/27 01-1775. Michiel Jacob Trollet had een som van 116.985 gulden 13 stuivers 12 penningen ten behoeve van zijn plantagie "Mon Plaisier" in Suriname. De tegenpartij had de opbrengst van in het totaal 11.040 gulden 6 stuivers niet uitgekeerd aan supplianten.23-02-1775
Wijnant Blaeupot, Germanus Blaeupot en Wijnant Blaeupot de Jonge, kooplieden te AmsterdamCornelis den Hengst, schipper van het schip de "Sellehagen"vonnis van schepenen te Amsterdam dd 31 maart 1718, betreffende 2 en 3/4 vaten wijn09-05-1718
Leever en De Bruijne, kooplieden te amsterdamMartin en De Jonquière, kooplieden te Amsterdam als gemachtigden van Pieter Voogelaar, eigenaar van de plantage "Welbedagt" te Suriname en wonende aldaarvonnis van schepenen te Amsterdam dd 12 en 14 juli 1774 omtrent een wisselbrief van 5130 gulden.31-01-1775
David Spierings met procuratie van Gerrit Maes, solliciteur in Den HaagBernard Pels, borg en principaal voor Warnart van der WelVonnis van het gerecht van Vosmeer inzake het uitblijven van betaling door tegenpartij (nu van diens kinderen, erfgenamen en voogden)13-02-1653
Ernst Matthes en Markus Ezechiels. kooplieden te Rotterdam, in kwaliteit en Last hebbende van Israel Anspacher te Bareuith? en als erfgenaam van zijn zoon Salomon Joseph ofwel Salomon IsraelJan Itaele, te Rotterdam; Jan Haele als last en procuratie hebbende van Johan Carel Erttel te LeipsichVonnis van het gerecht te Rotterdam, dd 11-09-1775, om 335 nieuwe Louis d'Or + 8560 Rijksdaalders (Leipzich)11-10-1775
Claas Bubbeson, meester timmerman, cum suis: Ariaantje Wassenburgh, zijn huisvrouw, beiden wonend te Maaslandsluis.Leendert Hogendam, meester scheepmaker, mede wonend te MaaslandsluisVonnis van de Welgeboren Mannen van Delfflant, dd 03-01-171810-03-1718
Hendrik Paauw, koopman te Amsterdam.Isaacq Caille, koopman te AmsterdamVonnis van de Vierschaar der Schepenwn te Amsterdam, dd 14-01-1718. Betreft een assignatie door zekere Jan Danzer te laste van suppliant op 10 julij 1716 getrokken15-02-1718
Ida Hermina Adriana van Berckel, huisvrouw van Paulus Hendrik Justus Ivoij, gewzen ontvanger van de gemene lands middelen over de stad Rotterdam en het onderhorig Quartier,(buiten gemeenschap van Goederen getrouwd).Govert van de Pot, commies en boekhouder ter finantie van Holland, wonende te Den HaagVonnis van de schepenen van Rotterdam dd 12/15-12-1774 betreffende de insolvente boedel van haar man, met als schuldeisers Govert van de Pot; Dirk Scheurwater en zoon; en de erfgenamen van wijlen Maria Jacoba van Ravesteijn09-03-1775
Harmanus Danielse Bijlevelt te NaaldwijkCornelis Pieterse Swanenburgh, aangestelde medecurateur of adjunct in de insolvente boedel van Pieter Janse van Schijndel en Jannetje Cornelis SwanenburghVonnis van de Schepenen van Naaldwijk, op 24 mei 1721, waarin de suppliant zich te kort gedaan voelt17-06-1721
Philippus Eichler, mede-reder en boekhouder van het schip "De Vrouwe Hermina"gevoerd bij schipper Christiaan Hooft, wonend te AmsterdamPeter Rijdenius, koopman te Amsterdamvonnis van de schepenen van Amsterdam dd 25/27 januarij 1769, betreffende een oneenigheid over 5000 stenen (20 junij 1764) voor plantagie Bellewaarden te Surinamen, en de retourvracht daarna 2500 ponden Koffie naar Amsterdam30-10-1769
Maria Elisabeth Holmans, weduwe Francois Schutte, wonend in AmsterdamJosua van Arnewijnen (Arzrwijnen); Dirk Hendriks Keur, Gehuwd met Elisabeth Rijnders in de naam van de erven Alewijn, Crombach.Vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 22/25-11-1774. Grote oneenigheid over een faillisement14-03-1775
Robbert Pantoe, koopman van de Britse Natie, woonachtig te VeerePieter Six. koopman te Middelburgvonnis van de schepenen te Middelburg30-05-1718
Philippe Colas en zijn huisvrouw, wonende te Leiden in het Loridans Hofje, staande op het Sand of VarkenmarktDe Regenten van het Loridans Hofje, en de Kerkeraad van de Waalse GemeenteVonnis van de Schepenen te Leiden dd 6 en 7 April 177516-01-1776
Dirkje van Poelland, weduwe van wijlen Christoffel van der Steen en Jan Boogaart (Bogaart), beiden wonend binnen Utrecht, neef en nicht van vaders zijde van Adrianus Bogaart.Theodorus van Leeuwen, Medicinae Doctor te Delft en Pieter van der Valk (Valck) den Oudsten te Pijnaker, in qualiteit als door Adrianus Bogaart tot executeurs in zijn Boedel benoemd.Vonnis van de schepenen te Delft dd 5/6 april 177625-06-1776
Leever ( Lever ) en de Bruine, kooplieden te AmsterdamJohannes Woesthoven en Petrus Woesthoven, kooplieden te Amsterdam; procureur M.H. van Son HzVonnis van de schepenen te Amsterdam, dd 11/19 september 177608-11-1776
vorige
12...27
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in