Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
William Burroughs (Borroughs), commissaris generaal van de magazijnen van de Koning van Groot Bretanje te London, EngelandFrancois de Beaumont£ 5672,07,08 met 6% interest; £ 6222,08,00 @ 6% interest; £ 120,00,00 @ 6% interest18-01-1718
Mathijs Coenen, Balyhasar Harmens, Jacques Chirij, Hendrick Schujt en consorten, allen kooplieden te AmsterdamStoffel Pietersz, afgevaardigde van de supplianten om een partij wol uit een opgebracht schip terug te halen of kopen uit IerlandZwendel met een partij wol in Ierland en Engeland09-01-1648
John en benjamin Gascoijne, kooplieden in compagnie te Rottredam t.b.v. Eduard Randolph, koopman te LondenMichiel Levij, beunhaas in tabakZwendel met een partij tabab11-08-1726
Ambachts bewaarders, kerkmeesters, enige schepenen, de gemene buren en bijna alle ingelanden van CapelleWillem Canter, rentmeester van de Heer van Capelle. Joost Hendriksz, koper van een erf, dat aan de kerk toebehoortZonder toestemming en medeweten van het plaatselijke en kerkelijk bestuur verkopen van een erf dat aan de kerk toe- behoort26-04-1650
Rockus Stougje, kerkmeester van Oud HeijnenoordtSchout en schepenen van Mijnsherenland en van MoerkerkenZonder toestemming afgraven van een stuk land aan de kerk behorend, zonder daarvoor de grondprijs en de belastingen te betalen06-09-1743
Laurens Pieterszn Noordzij, wonende te Charlois huurder van een huis , schuren berging te CharloisArij de Roos, de weduwe Bastiaan OUdraat, Cornelis Oudraat, allen wonende te CharloisZonder medeweten van de suppliant worden takken van een grote lindeboom gekapt, wat voor de koeling van de melkkelder wat tot gevolg heeft dat de zuivelproducten, daarin bewaard, aan waarde inboeten, suppliant om de huur te laten vallen met 200.- gulden per jaar12-07-1764
Weesmeester van haarlem, oppervoogden over alles der weeskinderen ter weeskamenr bewezenenJan Heindricxsz van Deventer, secretaris van Velsen, als borg en principaal van zijn zoon Gerrit JanszZonder afbetaling of rente betaling lenen van vele duizenden guldens van weeskinderen uit het weeshuis te Haarlem02-09-1643
Mr. Leonardus Kuijsten van Hoesen, schepen der stad Amsterdam, Mr. Georgee Cliffort Pietersz, schepen en ontvanger van de gemeene landsmiddelen, gehuwd met Jacoba Kuijsten van Hoesen; Leonard van Hoesen; Martinus Klein, gehuwd met Maria van Hoesen; Mr. Cornelis Johan van Beaumont, bewindhebber der VOC ter kamere van Amsterdam; Nicolaas van Bergen van der Grijp; Mr. Johan Crucius, Raad en Vroedschap der stad Leiden, gehuwd met Gijsberta Petronella van Bergen van der Grijp, wonend te Heusden; Allen meerderjarige geinstitueerde erfgenamen van wijlen Catharina Elisabeth de Waert (testament dd 18 julij 1767); Mitsgade4rs Mr, Isaac Sweers, schepen van de stad Amsterdam en bewindvoerder VOC Amsterdam; Cornelis Johan van Beaumont te Amsterdam; Mr. Salomon de Fremerij te Den Haag, gestelde voogden over de Minderjarige nagelaten erfgenamen en beheerders der goederen van Samuel van Hoesen, Elisabeth Cornelia van Bergen van der Grijp; Michiel Louis van Bergen van der Grijp.Mr. Salomon de Fremerij te Den Haag.Zijn gedrag als voogd en beheerder en executeur van het testament van wijlen Catharina Elisabeth de Waert (dd 17 julij 1767 bij notaris Gerrit Bouman en getuigen te Amsterdam)13-01-1775
Claes Gerritse van der Borst, meester schoenmaker, tegenwoordig wonend in RijswijkJacoba van der Clou, de (weggelopen) huisvrouw van de suppliant.Zij heeft hem verlaten, en woont thans in Wassenaar bij haar vader. Hij eist dat het vonnis van de rechtbank in wassenaar dd 29-06-1719 en 30-05-1720, en zij weer thuiskomt onder de maritale macht en gehoorzaamheid van de suppliant komt, en weer te cohabiteren als echtelieden betaamt, met de kosten van dezen.21-07-1721
Dirk Willemse Poelgeest, wonende te KoudekerkWelgeboren mannen van KoudekerkZelfde zaak als onder no: 23 vermeld. Suppliant was samen met Cornelis van Spengen in de boot, maar was over land gevlucht17-08-1742
Jan Pieter Ravens, alhier in Den Haag, heeft per 1 november door koop het recht verworven om erfpacht te heffen.Cornelia Isaacq Eijkeman, weduwe van Jan van Den Bosch.Zekere woning, huis, bergh, schuur, en land, liggende in het pastoorsthiende, aan de Maesdijck onder 's-Gravensande, vroeger in erfpacht van Isaacq Dircx Eijkeman volgens een brief dd 17 mei 1672, en nu bij Cornelia Isaacq Eijkeman, weduwe van wijlen Jan van Den Bosch.20-04-1725
Jean George Herbst, cassier van Zijn Majesteit van Groot Brittannië, met procuratie van Willem Baron van Hamersteijn, Hannovers edelmanWillem Caclemeij, Procureur voor het Hof van Holland, curator ad litus over de uit de gevangenpoort ontsnapte David Flotard en Charles Grongnet, fransman, verblijvende te AmsterdamZeer ingewikkelde zwendel met een obligatie van 10.000,- gulden03-09-1723
Rinse Lieve Brouwer, wonende te Amsterdam, boekhouder en medereder van het schip genaamd "Aukje"Willem Blom, Cornelis zeeman, Daniël Steven Schorer, Alexander Honing,x30-09-1765
Procureur Generaal over Holland en ZeelandDavid Perleberg, toezichthouder van de grafelijkheidsduinen en de wildernissen van WassenaarWouter Floren van Scheveningen is dood aangetroffen in het duingebied van Wassenaar, Waarschijnlijk bij controle van verboden houtkap overvallen en door hagel in het hart getroffen24-01-1771
Procuruer Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandJanus SchravendeelWorsteling tussen Frederick Blauuw van Sonnevelt en Janus Schravendeel, waarbij de eerste meerdere in het gezicht heeft opgelopen09-03-1758
De procureur generaal over Holland, Zeeland, en Vriesland.Anna Frans Willem Piek van Zoelen, gewoond hebbend in Den Haag (1773)Wisselbrieven en leningen en verduisteringen met de medeplichtigheid van Charles de Schwabesso (Thans gedetineerd in het Tuchthuis te Gouda)03-05-1775
Jacob de la Tour, koopman te AmsterdamJean Gaston, verstrekker van een wisselbriefWisselbrief is niet voldaan zodat de suppliant arrest verlangt van tegenpartij die voor enige zaken tijdelijk naar Holland komt23-01-1657
De Weesmeesters de stad Dordrecht, als last en procuratie hebbende van de weesmeesters van de stad Batavia, als executeurs van het Testament van Elisabeth Anna Immens, weduwe en erfgenaam van wijlen Cornelis Taay van Wesel, in leven Schepen van Batavia en enige erfgenaam geweest van zijn vrouw Johanna van Rhee, eertijds weduwe van Antony van der Goes en als voogden over de minderjarige kinderen van Elisabeth Anna ImmensWillem van Loon eertijds luitenant in dienst van de Oost Indische Compagnie, en zijn huisvrouw Cornelia Laurententius. In 1703 keerden zij vanuit Indië terug in Nederland en zouden volgens de supplianten in Leiden wonenWillem van Loon had in 1697 in Colombo 50 rijksdaalders ontvangen van Johanna van Rhee waarvoor hij een schuldbrief dat ondertejend. Bij zijn vertrek naar Nederland kreeg hij van haar een brief mee voor haar rentmeester Willem van Ruiven (inmiddels burgemeester van Delft) met de opdracht om Willemvan Loon een bedrag van 5000 gulden te lenen. Dit bedrag ontving hij verdeeld over de periode 1703 tot 1707 met belofte van restitutie. Deze bedragen heeft hij echter niet afgelost . De supplianten verzoeken het Hof de tegenpartij te gelasten hun schuld alsnog te voldoen05-10-1719
Schout en Gerecht van Reeuwijk en Schout en Gerecht van Zwammerdam.Mr. C.T. Brender à Brandis, stedehouder der Bailluagie van Voshol, wonend te LeidenWijziging in de Acte van Admissie (dd 29 april 1771) van een Tapper en Herbergier of kleine Brandewijnverkoper of Flessiaen.12-01-1775
De kerkeraad van de gemeente van HillegomMr. Quirijn van der Maes, baljuw te Hillegomwijze van benoeming van ambtsdragers04-08-1645
Mr. Pieter van Kouwenhove, wonende te Rotterdam, wettig en onbetwistbaar patroon van een vicarie geworden na het overlijden van Aeltje Melisse van GelkenesVolkart (Volkert) van Halm, getrouwd met Adriana van Pijlsevaart wonend aan de Hoge Heule in het Ambacht Kool buiten Rotterdam en Leendert Coopstadt, zijn zwager, enige ergenamen van Aeltje Melisse van Gelkenes en executeurs van haaer testament.Wijlen Pieter Aryense Karrl, in leven burgemeester van Rotterdam en een voorvader van de suppliant heeft in september 1675 een vicarie geconfereert op Dammis Melisse van Gelkenes, die 7 maanden daarvoor wegens de Kamer van Middelburg naar Oost-Indie was vertrokken en daar 3 jaar later overleed. Zijn drie zusters hebben voorkomen dat de wettigen patroon wijlen Mr. Gerard Visch getrouwd met Agatha Pesser de vicarie op een ander pesoon van de familie kon confereren behielden zo de inkomsten van de vicarie voor zichzelf. De vicarie zou op naam van Hermanus Coopstad zijn geconfereert. De suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten alle onwettig verkregen inkomsten uit te keren en alle charters, brieven en papieren van de fundatie goederen te overhandigen.22-03-1719
Jan Remeijn, wonende te EllewoudsdijkMatthijs van Bockstal; Het gerecht van BaarsdorpWijlen Petronella Remeijn, zuster van de suppliant en weduwe van wijlen Jan Bockstal, gewoond hebbend te 'sHeeren Arentskercke heeft per testament van 26 juni 1717 de suppliant en zijn broer Marinus Remeijn tot voogden over haar enig dochtertje Johanna Jansz van Bockstal inclusief haar goederen met buitensluiting van de weeskamer. Wijlen Willemke Pieters moeder van de suppliant en weduwe van Willem Adriaan Duin, gewoond hebbende te Baatlandt heeft per testament van 20 november 1717, bij notaris Hubertus Croon te Goes, dezelfde Johanna Jansz van Boeckstal, haar kleinkind, tot enig erfgenaam benoemd en haar beide schoonzoons tot executeur en voogd. De tegenpartij beweert door het Gerecht van Baartlandt als voogd over Johanna Jansz van Boeskstal te zijn aangesteld en heeft kisten en kasten door het Gerecht van Baartlandt laten verzegelen waarbij goederen op een publieke veiling zijn verkocht26-04-1719
Josina Cloens, weduwe en boedelhoudster van wijlen Mr. Gerard Muijs, in zijn leven advocaat van het Hof van HollandJohanna Maquet, weduwe en geinstituteerde erfgename van wijlen Joris de Roij, in zijn leven Schout van Nederveen Cappel enz.Wijlen Mr. Pieter Muijs, schoonvader van suppliante, in zijn leven notaris te Dordrecht, heeft 2000 gulden uitstaan bij de tegenpartij. De laatste aflossing is gedaan 19 juni 1713. Suppliant verzoekt het de tegenpartij om het bedrag van 200 gulden en te rente te willen betalen.23-09-1716
Jan Claasse Prins; Neel Adriaensz., weduwe van Baart Claasse Gorter; Risie Klaasz., weduwe van Huijbert Claasse Gorter; Paulus Jacobse Smit, getrouwd met Trijn Adriaense, allen wonende in Wormerveer; Cornelis Adriaense, wonende onder de jurisdidictie van Assendelft en Dieuwer Dirkse, weduwe van Pieter Cornelisse Haan, wonende te Coog, tesamen de enige erfgenamen abintestato van wijlen Marritje Pietersz. Hartloop, in haar leven weduwe van Cornelis Haas, gewoond hebbende te West-Saanen.Pieter Claasse Kaat te Lexmond; Niesje Kaat, getrouwd met Cornelis Dircks te west-Saanen; Jacob Klaasse Kaat; de Diakonie van de Gereformeerde Kerk; de Arm Voogden en Wezen Vaders; de Noorder Vermaning; Aagje Klaasse Kaat, getrouwd met Pieter van den Broeck; wijlen Adriaen Michielse en Grietje Jans, weduwe van Claas Barentse Hos.Wijlen Maritje Pieters Hartloop heeft voorgegeven dat zij op 16 juni 1713 bij notaris Paulus Dier uit Beverwijk een codicille heeft laten opstellen waarin zij Pieter Claasz. Kaat ; Niesje Kaat ; Jacob Klaasse Kaat; de Diaconie van de Gereformeerde Kerk; aan de Armen Voogden en Wezen Vaders; de Noorder Vermaning ; Adriaen Michiels en de weduwe van Claas Barentse Hos laat erven ieder een bedrag van 1000 gulden. Aan Aagje klaasse Kaat of bij vooroverlijden aan haar man een bedrag van 10.000 gulden. Alles tesamen een bedrag van 18.000 gulden. Maar al deze personenhebben geen recht op het geld omdat het codicille niet juridisch is vastgelegd.29-01-1716
Jacob Snoehard van Schouwenburg, wonend binnen Den Bosch, als oudoom maternel van de minderjarige kinderen van wijlen Margareta Christina de Nobelaer, in haar leven verwekt bij wijlen Jacob van Bruimenthuijse, in zijn leven Major te paard ten Diensten dezer LandeTheodorus van Muijssenburgh, Heer van SuijdwijnWijlen Margareta Christina Nobelaer, in haar leven Vrouwe van Kerckwerve heeft bij een acte voor de notaris Jacobus Plaschaerd te Etten bij Breda op 27-02-1713 de volgende heren als voogd over haar minderjarige kinderen aangesteld: Willem Assuerus van der Meer , Heer van Alphen en Theodorus van Muijsenburgh, Heer van Suijdwijn als administratie voerend en de Suppliant als Toeziend Voogd. De Suppliant eist dat de heren hun voogdij onmiddelijk aanvaarden.12-07-1718
Coenraat Wecke; Pieter Wecke: Jan Wecke; Heijndrick Wecke; allen kinderen en erfgenamen van wijlen Majoor Generaal WeckeJan Otten Scheffer, auditeur van het Regiment Blauwe Guardes te voetWijlen Majoor-Generaal Wecke heeft de tegenpartij tailles van 100 pond sterling en van 300 pond sterling contant, alles verzegeld, in handen gesteld ten behoeve van de supplianten. De tegenpartij heeft dit geld niet afgedragen en zich lange tijd schuil gehouden. De supplianten hebben later vernomen dat hij zich uiteindelijk in Bommel heeft gevestigd, maar het geld was voor grootste deel verdwenen. De supplianten verzoeken het Hof om beslag te leggen op de persoon en goederen van de tegenpartij tot de schuld is voldaan28-07-1719
Jacob de Mey, Heer van Streefkercke; wijlen Johan de Mey (vader)Executeur van het testament van wijlen Dorothea Berck, weduwe van wijlen Joseph Coijmans, vrouwe van Alblasserdam, Streefkerk, Lekkerlamd etc.Wijlen Johan de Mey kocht land van de execureurs tw, de Heerlijkheid van Streefkerk en Lekkerland, met het recht om tienden te innen van de oogst op het land. De gebruikers van het land maakten daar echter bezwaar tegen, suppliant handhaaft zijn rechten op de tienden en verzoekt het Hof om de gebruikers van het land te gelasten hun tegenwerkingen te staken en de kosten van proces te laten betalen.21-09-1716
Willem van der Burgh, Meester harnasmaker en burger in Den Haag.Willem de Haan met zijn vrouw en Moeder Blankevoort.Wijlen Jacobus van der Burgh, broer van suppliant, zou een onwettig kind hebben verwekt. Suppliant wil niet dat tegenpartij met het kind bij hem thuis komt. Tevens moet tegenpartij binnen de tijd van 6 weken actie institueren op straffe van een geldboete en ze moeten de kosten van het proces betalen.15-10-1720
Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira, moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen; Josua Salvador, gehuwd met Sara Periera; Jacob Antunes gehuwd met Lea Pereira Abas.Parnassius van de Joods Portugese natie te Amsterdam, Wijlen Jacob PereiraWijlen Jacob Pereira, schoonvader van suppliant heeft in zijn testament van 24 augustus 1709 de supplianten benoemd tot erfgenamen van zijn goederen. Supplianten verzoekt het Hof om de tegenpartij te bevelen en gelasten een specificatie te leveren van de bezittingen van wijlen Jacob Pereira30-11-1716
Helena van Middagten, huisvrouw van Christoffel van Voorst, Heer van Bergentheym etc. en moeder van hun minderjarige zoon Dirck Christoffel van VoorstChristoffel van Voorst, Heer van Bergentheym, echtgenoot van de supplianteWijlen Fransisulanus; Adolphus van Voorst, Vrijheer van Jaarsvelt, Heer van Hagenvoorden en Bergentheym etc. en gecommitteerde uit de Ridderschap van Holland ter vergadering van de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden heeft per testament van 17 september1705 als zijn enige en universele erfgenaam Christoffel van Voorst, oudste zoon van zijn neef Dirck Helmich van Voorst, Heer van Overbergen etc. die getrouwd is met Isabella van Raasvelt. In de erfenisvoorwaarden komen nog de volgende namen voor: Hendrick Casimier van Voorst; Hidde van Voorst; Gerrit van Voorst; Robbert van Voorst; Allegonda van Voorst; Theodora van Voorst, Douarierre van Generaal Eppinge; Johana van Voorst, Douarierre van de Ritmeester Keppel; Alexandrina van Voorst; Vrouwe van Ernstschilt; Henreitta van Voorst; Gerardt Nielant; Rudolphus Jordens.18-08-1719
Mr. Adolph Pieter Herminghuijsen, advokaat van het Hof van Holland als last en procuratie hebbende van de gezamenlijke erfgenamen ab instato van wijlen Mr. Floris Pieter Pittenius in zijn leven advokaat van het Hof van Holland, tevens gewezen excecuteur van het testament van Susanna Studler van Sturk, in haar leven Vrouwe van Valckenburgh.De erfgenamen van wijlen Susanna Eleonora de Hertoge Vrouwe van St Martin, dochter van de Vrouwe van Valkenburgh. Zij wonen buiten het territoir van de staat.Wijlen de excecuteur testamentair van de Vrouwe van Valkenburgh had grote sommen contant geld en 30.000 gulden aan effecten en obligaties versterkt aan haar erfgenamen en voogden van de minderjarige kinderen van haar dochter. Na zijn overlijden bleek uit rekeningen dat hierbij mogelijk ook effecten waren waarop de erfgenamen van de excecuteur testamentair recht hadden. De suppliant verzoekt daarom het Hof om alle goederen van de boedel die zich nog in Holland bevinden in arrest te nemen.18-12-1716
Rachel Franca Mendes, weduwe en boedelhoudster van wijlen Davidt Franco MendesDe weduwe, meerderjaige kinderen en overige erfgenamen van wijlen Jacob Aboab Ozorio, zoon van wijlen Jacob Aboab Ozorio de oudeWijlen Davidt Franco Mendes voerde een proces om mandement van rau-actie tegen wijlen Jacob Aboab Ozorio toen hij overleed. De suppliante verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten de arrementen van het proses aan te memen zodat het proces kan worden voortgezet19-07-1719
Susanna van Hurck, weduwe van wijlen Diederick van Hemert, Vrouwe van de Heerlijkheden Eethen, Meeuwen, en Babyloniënbroek; Jacob van Ouderkerk, koopman te Leiden; Mr. Frans van Hurck, Raad en Vroedschap en Oud-Schepen van Stad Gorinchem, als aangestelde voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Anna van Hurck, in leven weduwe van wijjlen Pieter van Ouderkerk en bierbrouwster in de "Twee klimmende Leeuwen" te Delft.De debiteuren van Anna van Hurck.Wijlen Anna van Hurck, in leven bierbrouwster te Delft heeft een schuldregister nagelaten, zodaaat de supplianten zich genoodzaakt zien de debiteuren te voldoen.25-01-1719
Jan Hagenaar, wonende te PeursumMaria Hakkesteeg, weduwe wijlen Arie van Duuren, wonende te Peursum en haar kleinzoon - op haar land heeft een braakhut, staande op een afstand van de suppliant, met een luifel van rietWettelijk verboden braakhutten binnen gemeente, tenminste 40 roeden, van alle huizen, bergen, schuren, hooi of houtschelven, geen luifels van riet op de braakhuizen - gevaar door rook en vuur. Boete, vergoeden aan de suppliant alle kosten, schaden en interesten26-11-1806
Klaas Marijnk, wonende onder AlphenJan van der Endt, schout en secretaris van Alphen en Rietveld, tevens gaarder der verpondingWeigerting van de gemeente secretaris, om voor de suppliant een hijpotheek in te schrijven, tenzij deze eerst zijn betwiste verpondingsschuld zou betalen20-11-1775
Leonard van der Broeck, solliciteur te Den Haag, via transport het recht verkregen hebbend van wijlen Johan van den Broeck, gewezen commies van de financiën van Holland en West-FrieslandBernard Coenders van HelpenWeigering volgens contract van 23 oktober 1643 een derde deel van een bedijking over te geven21-12-1650
Johannes Ignatius Facker en pieter van Meurs, beiden wonende te s'Gravenhage als curatoren in de boedel van wijlen Florentinus Facker, benoemd door het gerecht van de heerlijkheid AlkemadeSecretaris van AlkemadeWeigering van verzoek om copie van notulen in hun geding tegen Gijsbert van der Schot, wonende te Warmond als gewezen mede executeur in de boedel van wijlen Johannes van der Meij03-11-1751
Cornelia van Tilborg, weduwe van Petrus Pus, predikant te GiessenCornelis van Brandwijk Jansz, Cornelis van der Hoeven, Cornelis van Brandwijk Cornelisz, als excuteurs testementair van Johanna van Brandwijk haar nevendie medeerfgename voor 1/6 deel was van Nicolaas Brandwijk haar broerWeigering van uitkering van 1/6 deel van de nalatenschap van Nicolaas Brandwijk wat testementair was bepaald om na de dood van Johanna van Brandwijk toe te delen aan suppliante zijnde haar nicht31-10-1742
Gillis Cornelis van der Nisse, Heer van der Nisse en Waarde, voor zichzelf en voor de verdere erfgenamen van zijn vader David van der NisseDe erfgenamen van wijlen de dochter van Johan van Ruijtenburgh en Catharina van der Nisse beiden overledenWeigering van uitbetaling van een gerechtigd erfdeel van ruim 8000,- gulden, plus een van een andere erfgenaam aangehecht erfdeel17-10-1724
Symon Cornelisz, wonend te OosterblokkerCornelis Thijsz Viselaer (ook Vyselaer), deurwaarder in HoornWeigering van tegenpartij de suppliant een behoorlijke kwitantie van zijn betaling te geven16-09-1653
Willem de Moij, drossaart van PolsbroekAdriaen Suijtlandt, schout van Zuid-PolsbroekWeigering van Suijtlandt om na beindiging van het huurcontract het door hem bewoonde huis (eigendom van suppliant) te ontruimen en de achterstallige huur te betalen29-08-1623
Mr. Jan van der poll, wonende te AmsterdamReijer Boon, schipperWeigering van restitutie van 20 balen peper22-04-1751
Dirk Arentje Sluijk c.s allen kinderen van Arent Dirksz Sluijken fideicommisaire erfgenamen van hun oudoom Cornelis Arentse Sluijk, overleden te ZaandamIjsbrant Jochemse Cleijnnsorgh executeur testementair van Cornelis Arentse SluijkWeigering van overgifte van een obligatie die Cleijnsorgh onder zijn beheer heeft om de kosten van de betaalde 100e en de 200e penning te verrekenen13-03-1727
Abraham Croeger, van AmsterdamChristoffel Kroeger, zwager van erflater en Hans Gamaert, executeurs-testamentair en de voogden over de onmondige erfgenamen van Jacob Andriesz WormboutWeigering van overgifte van de nalatenschap aan een mondige en gehuwde erfgenamen16-03-1646
Nicolaes Leopold Rhijngraaff Salm, graaf van HoogstratenBewindhebbers van de Oostindische Compagnie ter kamer MiddelburgWeigering van overboeking van een obligatie t.g.v. de suppliant komemde uit de nalatenschap van zijn grootouders Frederick Magnus Rhijngraaff, gouverneur van Maasstricht en gehuwd geweest met Margareta des Thessart ,enige dochter van Baron van Tournebus02-07-1731
Bruyn Henricxsz van Wesendonck, te NieuwveenYsaack de la Vigne, te Amsterdam als voogd van het nagelaten weeskind van Johannes de Gabriel, bedienaar van het goddelijke woord te HarderwijkWeigering van la Vigne de afgeloste obligatie aan de suppliant te overhandigen en te cederen: bevel tot levering en de voldoening van de resterende eindsom23-10-1657
Benjamin Arons junior, koopman te AmsterdamMelchert Verschuur en echtgenoteWeigering van gedaagden om getuigenis af te leggen in de zaak van afpersing die tussen suppliant en Arend van Dijk, schout van de Watergraaf-of Diemermeer, loopt zonder dwang van justitie14-01-1728
Juffr. Catharina Craij, weduwe van Martinus de Viri, gewezen baljuw en schout van HazerwoudeDe erfgenamen van beide ouders kanten van Asdriaen Janse CoudekerckWeigering van een erfgenaamen om een nog verschuldigd bedrag van 1978 gulden 17 st. 6 penn.wegens administratie en andere onkosten te voldoen11-03-1655
Michiel Joseph, Nathan Joseph, Salomon Samuel van den Berg, wonende te MedenblikGerrit Corneliszn Grob, Maartje Maartens Gras, echtelieden, wonende te HeerhugowaardWeigering van de secretaris van Heerhugowaard om afschrift te Alfven van copie authentiek der dispasitie van schepenen van Heerhugowaard24-04-1789
Capt: Pieter Willemsz Boonacker, varende ten behoeve van de West Indische Compagnie in 1651, oom van de op het recif van Pernambuco overleden Tijs Jansz BoonackerSimon Jansz Boonacker,neef van suppliant; broer van overledene; Huijbert Beebs; Cornelis Pietersz'allen wonende in EdamWeigering van de familie van de aan boord overleden Tijs Boonacker om de doodschulden en andere onkosten bedragende 1111 gulden en 13 st. ten behoeve van deze gemaakt volledig te vergoeden ; + 1/3 deel is betaald05-22-1655
vorige
12...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in