Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
377 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 377 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Willem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip14-07-1623
Klara Bouwens, weduwe van Dionijs Verburgh, gewezen brouwer en koopman te Rotterdam, en de kinderen en mede erfgenamen van Dionijs Verburgh tesamen met de voogden over de 4 minderjarige kinderen en mede-erfgenamenDiverse debiteurenAchterstallige betalingen voor geleverde bieren en andere zaken03-07-1724
Francois Joachim Qudan en Jannetje Kruit, weduwe en erfgenaam en boedelhoudster van Nicolaas Pals, als erfganamen onder beneficie van inventaris van Abraham Stout, brouwer te RotterdamLeentje Jacobse Koning, weduwe en boedelhoudster van Herman Verhagen, gewezen biersteker te Middelharnis en thans huisvrouw van Corstiaan Paij, ook wonende te MiddelharnisAflossing van een schepenkennisse en hijpotheekbrief van 1200,-gulden d.d. 19-02-1705 waarvoor als onderpand een huis schuur en erf ect. en 2 boomgaarden van respectievelijk ruim 171 en ruim 173 roeden15-11-1724
Aletta Catarina Bicker, douarëre van wijlen Johan Raije, vrouwe van Breuckelerwaert ect. wonende te AmsterdamMr. Hendrick Pelt, Heer van Piershil raad en oud burgemeester van RotterdamAflossing van een schuld en verrekening van renten06-10-1733
Maria van Zijl, weduwe van Clement Verschoor, wonende te Katendrecht (Rotterdam) dochter van Willemse Willemse van ZijlJohannes van Kempen, oud burgemeester van Schoonhoven Henricus de Wekker de Groot, oud schepen van Schoonhoven, executeurs- testemetair in de boedel van Thomas van Kempen overleden in 1785 oud burgemeester van Schoonhoven wedunaar van Anna van Zijl, overleden 11 mei 1756, dochter van Cornelis Willemse van Zijl, Gerrit Westhuizen, erfgenaam van zijn vrouw Jannigje Venhuizen Gijsbertse, Henricus van Dusseldorp qq, beiden wonende te UtrechtArrest op alle goederen geld en effecten van Thomas van Kempen, opgave van staat en inventaris, rekening en verantwoording, om de zuivere helft, na aftrek van legaten te mogen ontvangen16-03-1787
Schout en weesmeesters van Hillegersberg en RottenbanMichiel Virulij te Rotterdam, Abraham en Simeon Boas te s' GravenhageArrest op de goederen van Miciel Virulij of Abraham en Simeon Boas i.v,m. niet afgeloste obligaties31-01-1783
Cornelis van der Kun en Zonen, kooplieden te RotterdamPieter van Zanten, wonende te Antwerpen als borg voor zzijn schoonzoon Johan Theodoor van der Kraak, wijnkoopman, wonende te Bergen op ZoomArrest op goederen, zich bevinden onder de jurisdictie van 't Hof, i.v.m nalatigheid in aflossing van een schuld ad. 3836-9- gulden waarvan 644 .19. gulden is voldaan, te voldoen26-07-1786
Niclaus Fristram, koopman te DelftJan Cornelis Ravesteijn, wonende te NantesArrestatie van de persoon, omdat eerdere arrestatie van goederen en effecten in waarde tekort-schoot13-08-1640
Pieter le Jole, wonende te Amsterdam als lasthebber van Aletta van Bernagie, weduwe van Elias Tael,van haar minderjarige kind, Reijnier Lampe, mede namens Leendert Tael, als executeurs van het testament van Elias TaelJacob Sonnemans, wonende te RotterdamBbbbetaling van een request van een schuld zijnde 632,- gulden, plus gemaakte kosten, van de executeurs23-10-1675
Arnoldus Seeuwen,wonende te Rotterdam, met procuratie van Nicolaas Joseph van Miert, wonende te Bergen ( HenegouwenDe weduwe CugnijBbetaling van een schuld van 1150 Brabantseguldens + 4% rente20-01-1779
Pieter de Hoge , wonende te s'GravehageJean Louis Hanet, wonende te RotterdamBelediging en ongepaste bemoeiing in zaken van suppliant waarbij diens zoon, Paulus de Hoge zelfs was ontvoerd en verborgen gehouden14-04-1745
Anthonij van wijck, wonende te RotterdamKerkeraad van Nieuw-Beierland als vertegenwoordigers van de nagelaten minderjarige kinderen van Maria Leenderts Konijnendijk, weduwe van Hendrik OprelBenoeming van commissarissen in verband met voortzetting van een proces19-01-1778
Jacob Bremenr qq notaris te RotterdamCommissarissen van zeegerecht te RotterdamBeroep om herstel van de uitspraken d.d. 20-07-1754 door commissarissen van het zeegerecht en d.d. 30-07-1754 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geleden schade door slecht weer, van per schip vervoerde goederen19-09-1755
Ralph Rodger, koopman binnen Rotterdam, als vertegenwoordiger van John Catheart en diens Compagnie Blacwood en Catheart, kooplieden te LondenJohn Davidson, koopman te RotterdamBeroep tegen beslissing van schepenen van Rotterdam d.d. 31-10-1737 inzake zwendel met wisselbrieven11-12-1737
Caspar Werth, koopman te RotterdamSirach van BankenBerzwaar tegn het vonnis d.d. 7-02-1763 door schepenen van Rotterdam gewezen geschil over betaling van verkochte meekrab17-03-1763
klara Bouwens, , weduwe van Dionijs Verburgh en Hendrik van meel, haar zoon uit een eerder huwelijkDaniël de la Motte c. sociis, kooplieden te Rotterdam, mede optredend voor het grootste deel der crediteuren wegens actien inde Compagnie van Assurantie te RotterdamBeschuldiging van niet te goedertrouw hebben gehandeld bij het aangaan van een contract10-09-1726
Thomas Jansz, wonende te Rotterdam gehuwd manN.N. Engeltgen, vrouw van N.N. (niet vermeld)Beschuldiging van vaderschap en dreigement, het kind thuis te bezorgen27-08-1648
Jan Elders nom. ux, wonende te Amsterdam, gehuwd met Maria Rocheteau, dochter van Jan Rocheteau en Susanna BerlanFerrand Whalg Hudig, wonende te RotterdamBeslag op goederen komende uit de nalatenschap van Franciscus Johannes Blok en Susanna Berlan, eerder weduwe van Jan Rocheteau, waarvan voldoening moeilijk is te bekomen23-09-1773
Justus Verkamer, Anthonij van der Kun, kooplieden te Rotterdam, executeurs-testementair over de boedel van Gerard Boes, gewoond hebbende en overleden te Rotterdam, voogden en administrateursLodewijk, landgraaf van HessenBeslag op goederen van de landgraaf i.v.m.nalatigheid in aflossing van een obligatie31-01-1783
Neeltie Jaspers van Gelder, wonende te Den HaagJacoba van Baerlant, wonende te RotterdamBeslag op goederen van de tegen partijen en gijseling in persoon, in verband met het weigering om een schuld van 900.- carolus guldens met 4% rente te betalen10-05-1675
Mr. Hermanus de Groot, ontvanger van het binnenlandse Convooij te RotterdamMr. E.W van Wijdenburg, raad en advocaat fiscaal van de admiraliteit te HarlingenBeslag op goedweren en effecten van E.W van Wijdenburg, i.v.m. nalatigheid in betaling van huishuur06-05-1787
Pieter Rosa, wonende te RotterdamJan Spruijt, wonende te HoogvlietBetaling van 93,- gulden en 15 stuivers aan achterstallige renten over 1646, '47 en '48 met de proceskosten29-05-1648
Woutera Kivit, weduwe van Jan Miliet, wonende in Den HaagDe weduwe en erfgename van Bartolomeus van den Brande, gewezen makelaar te Rotterdam, en nu hertrouwd met een zekere van EijckBetaling van achterstallige provisie en logieskosten terwaarde van respetievelijk1688,- gulden en 750,- gulden22-12-1723
Lijsbet van Kaan, weduwe van Jacob Palinck, wonende te RotterdamPieter van Loon, Wonende te RijnsburgBetaling van borgtocht voor een obligatie afgegeven door Jan van der Spuij, opprzeilmaker bij de Oost Indische Compagnie16-11-1734
De weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag05-01-1643
Bastiaan Molewater, koopman te RotterdamMoses Meijer, koopman in Den HaagBetaling van een partij tabak08-04-1729
Pieter Picolet, wonende te Rotterdam, voogd over de kinderen van Maria Naveu, weduwe van Francois QuispelLeendert Willimsz PolderdijkBetaling van een restant van een huurschuld terwaarde van ruim 2006,- gulden voor een boerderij met 52 morgen land in de Korendijk, na beslaglegging op een overdracht door de huurder van alle goederen zich op het land bevindende en op de oogst27-08-1723
Dirk Soetens en de voogden over Cornelia Soetens, minderjarigen dochter van Abraham Soetens, gewezen borstel koopman te RotterdamLeendert Filipse Qualm, wonende in de omgeving van't Wout buiten DelftBetaling voor geleverde borstels30-09-1729
Herman Biehon, koopman, wonende te Rotterdam. Maria van Suijlekom, weduwe van Arij van Os, kraakschipper, wonende te RotterdamOverlieden van het houtzaagmolensgilde ta AmsterdamBezwaar regen het vonnis d.d. 29 oktober 1790 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering om de kraakschuit geladen mmet gezaagd hout te mogen lossen. Deweigering duurt al van mei 178704-04-1791
Adriaan van Schoonhoven, koopman te RotterdamMr. Thijmen van Schoonhoven, suppliants vader, Pieter Stumphius, Pieter Dezel, curatoren over suppliants boedelBezwaar tegen appoinctementen d.d. 22-03 en 30-03-1770 respectievelijk van cominatie en curatele, met verzoek deze op te heffen20-07-1770
Abraham van den Bossch, koopman te DordrechhtCornelis van Niskerchen, wonende te RotterdamBezwaar tegen de uitspraak van Adriaen Ambrosius en Seger Goriszn, kooplieden te Rotterdam, als arbiters in een geschil tussen partijen over de betaling van een partij wijn04-08-1635
Gerrit de Bruijn, koopman te RotterdamJacobus van Banken, koopman te RotterdamBezwaar tegen de uitspraak van de arbitrage d.d. 4 october 1753 uitgesproken inzake geschil over een geldbedrag i.v.m. vennootschap in goederenvervoer15-10-1753
Fredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-163802-06-1538
Wouter van Loon qq. wonende te RotterdamTeunis Broek, schipper Jacob Borret, koopman te DordrechtBezwaar tegen de vonnissen d.d. 29 augustus 1748 door commissarissen en zeezaken en d.d. 17 september 1749 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding, door aanvaring van schepen opgelopen05-11-1749
Daniel van der Wissel, burger te Den HaagCornelis van Thienen, te RotterdamBezwaar tegen de wijze waarop schuld incasso plaats vindt en twijfel aan de rechtmatigheid daarvan26-07-1675
Jan Bout, boekhouder van de compagnie van assurantie te Rotterdam en lasthebber van de directeurJacques Angier, koopman te Rotterdam, lasthebber van Benjamin du Trij, koopman te AmsterdamBezwaar tegen despache van commissarissen van zeezaken van Rotterdam en schade en onkostenrekening van 3189,- gulden en 2 stuivers15-05-1724
Johan Hartcop, koopman te RotterdamAbraham Twent, koopman te RotterdamBezwaar tegen een vonnis d.d. 15-02-17 door schepenen van Rotterdam inzake betaling van een som gelds17-02-1723
Jacob Cornelis van der Sloot, wonende te Rotterdam, schoenmaker sinds 1612 eigenaar van een huis in de Pannekoekstraat te Rotterdam, dat hij gekocht heeft van Wouter Pietersz LeertouwerDe weduwe van Andries Joppen, belender van suppliants huis en de erfgenamen van Rochus Cornelis, als bezitters van suppliants waarborg betreffende het eigendomsrecht, op de helft van de muren van suppliants huisBezwaar tegen een vonnis d.d. 17-08-1640 van baljuw en burgemeester en schepenen van Rotterdam, waarbij gesteld wordt dat gehele oostmuur van suppliants huis eigendom is van de weduwe Joppen en het activeren van de borgstelling voor het bezit van de helft van de muren, afgegeven door Wouter Pietersz Leertouwer07-09-1640
Gerrit de Leeuw, wonende te AmsterdamCatharina Elizabeth van der Zwem, suppliantes echtgenoteBezwaar tegen het appoinctement van dispositie d.d. 19 januari 1790 door schepenen van Rotterdam verleend op het rekest van maintenue, met het verzoek om seperatie van het huwelijk, vanwege vermeende mishandeling en onttrekken van de maritele macht29-01-1790
Baltasar Verdonck, koopman te RotterdamAdriaen RijsoortBezwaar tegen het fiat van het gerecht van Rotterdam d.d. 15-03-1638 inzake default van de suppliant in een proces betreffende betaling van 133.- gulden22-04-1638
Hendrick van Nuijs, wonende te RotterdamDe erven van Alida Cardon, weduwe van Jan BesoijenBezwaar tegen het vonnis 10-02-1724 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake betaling van geleverde ijzerwaren30-01-1725
Jacob Piersone, wonende te MiddelburgMaerten Jefferson, Engels koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis 1648-06-06 gewezen door het gerecht van Rotterdam betreffende erkenning van stads privilege09-06-1648
Jacob Teijssen, koopman te Rotterdam, handelend voor Colik en Cie, kooplieden te BordeauxThomas Brouwne en Zoon, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d,.d. 9-11-1769 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over levering van goederen03-01-1770
Arnold Philip Fredrik Sluijter, wonende te Rotterdam, ddoch thans gegijzeld onder het raadhuisJohannes Lambertus Sluijter, koopman te Amsterdam, vader van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d..d. 2 januari 1789 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake arrest en gijzeling in een schuld van 4950.- gulden16-03-1789
Mr. Jacob Valkenaar, advocaat van het HofWeduwe Archibald Hamilton en Meijners, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d 5-04-1780 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een hijpotheekbrief25-04-1780
Pieter Huijs, sleper wonende te RottedamDorothea van der HorstBezwaar tegen het vonnis d.d 6 november 1786 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake interkking van de beslissing om het huwelijk tussen Pieter Huijs en Dorothea van der Horst te ontbinden19-12-1786
Christiaan van Oerle, Bernardus van Duiden, beiden wonende te RotterdamHendrik Brouwer, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-11-1758 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake gefundeerd arrest op een partij brandewijn12-12-1758
Dirk Wisselwerff, koopman te RotterdamTheodoor François de Meij, raad en vroedschap en oud burgemeester te Rotterdam, handelennd als hoofdofficierBezwaar tegen het vonnis d.d. 01-07-1728 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake het afleggen van getuigenis der waarheid in cas crimineel wegens vermeende mijneed12-07-1728
Pieter van Slingeland, Procureur van het gerecht van het oude NieuwlandMeers Jans Breem, Willem Jooste, Paulus Matthijsz, t' Heerschap en Jan BreenBezwaar tegen het vonnis d.d. 04-08-1731 door baljuw en leenmannen van Voorne gewezen inzake onenigheid over de hoogte van gerezen onkosten bij verklaring onder eede hen opgelegd door suppliant, i.v.m af te leggen verklaringen in opdracht van William Thomson, handelend voor Maria Schepers, weduwe van jacob Noortheij raad , vroedschap en burgemeester van Rotterdam23-01-1732
Egbert Edens, koopman te Rotterdam, als eigenaar van gedeelte van drie en half morgen land gelegen aan de BloemersdijkDaniel Silvius, oud schepen van Schieland, als eigenaarvan het andere gedeelte van drie en half morgen landbezwaar tegen het vonnis d.d. 08-07-1740 door het gerecht van Oost en West Bloemersdijk gewezen inzake het gebruik van overpad, waarover moelijkheden zijn gerezen29-07-1740
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in