Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
107 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 107 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Cornelis van den Bergh, oud-schepen, Heyndrick den Touwer, kapitein van de burgerij, Johan de Mey en Dona Daniëlsz van der Hey, kooplieden te Rotterdam en eigenaars van het schip genaamd de DavidWillem Hemstead, Engels koopman te RotterdamAangekocht schip de David geladen in Newcastle en onderweg naar Rotterdam aangerand door schepen van de majesteit van Spanje, waarna de supplianten het schip te Duinkerken hebben opgeëist en de "rovers" het schip inclusief lading in Vlissingen hebben verkocht en de kopers ermee naar Vlaanderen zullen vertrekken, zodat de supplianten van het schip met inhoud worden beroofd28-04-1657
Johan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)26-08-1654
Johan van Weel, als procureur van de kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris van Jan Jacobsz Palm en voogden te Rotterdam, als gedaagde en debattant voor het gerecht van RotterdamJan Terhaven, als impetrant van een mandement in cas van cessie en gedetineerde, mede aldaarAbusief vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij in het mandement is geïntervenieerd21-12-1656
David Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld09-04-1657
Crijntje Lambrechts, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jacobsz als mede Dirck Lambrechtsz te Rotterdam en Willem de With te TielJan Claesz Schoenhoort, te VlaardingenAchterstallige bedragen en kosten terug te betalen aan de suppliant02-07-1658
Jannetje Gillisdr, te RotterdamCornelis EngelszAchterstallige beloning wegens werk als gouvernante, naaister; tevens ten onrechte uitgescholden terwijl ze haar loon kwam opeisen09-07-1657
Cornelis Verdonck, koopman te RotterdamSymon Pauwelsz de Bats, wonend in Heinkenszand in het land van GoesAchterstallige betaling na levering van wollen lakens22-06-1651
Jacominia van Vliet, de weduwe van Arent van den Graeff, notaris te RotterdamAndries Heffelt de Dinter, baljuw van Oud-BeijerlandAchterstallige koopsom volgens de koopvoorwaarden van een windoliemolen met bijbehorend woonhuis28-06-1657
De kinderen en erfgenamen van Mr. Johan van Driel, bij leven oud-schepen van RotterdamLeendert Pietersz Arckenbout, wonend in het land van VoorneAchterstallige pacht plus interest voor duingrond in Voorne06-07-1657
Johan van Weel, notaris en procureur te Rotterdam, met actie en transport van Jan Gruninger die last en procuratie had van Humphrie Davie, koopman te RotterdamGerrit Hartinck, te BreevoortAchterstallige schuld die de supplianten willen terugvorderen door beslag te leggen op een tegoed dat Hartinck eerstdaags in Den Haag zal komen opnemen01-02-1653
Jacob Baselier, koopman tegenwoordig wonend te Antwerpen, als voogd van de tien minderjarige kinderen en erfgenamen van Rombout le Fer, bij leven koopman te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Jan BLom, brouwer te RotterdamAchterstallige som op obligatie sprekende ten laste van Johan Blom04-10-1657
Antony Coninck, koopman te RotterdamJohan Juriens, koopman in ParijsAchterstand in betaling van 2089 kronen plus rente23-05-1651
Jannetje Tobias, de weduwe en boedelhoudster van Frans van Leeuwen, wonend te DelftDe curatoren van de verlaten boedel van Leendert de Jonge, kruidenier en gewoond hebbend in RotterdamAls eigenares van een huis uit de boedel van Leendert de Jonge wil de suppliante de sleutels van het huis hebben om het te verhuren: verzoek om een verbod aan de tegenpartij om dit te beletten11-09-1656
Klaas de Groot te RotterdamWillem de Molder, gewezen schipper op het schip "Africa". en mr. Boudewijn Jongkind, secretaris van Gouda en Hendrik Houtam, bode van GoudaAppel tegen het vonnis van Schepenen van Rotterdam, dd 13/15 april 1768, betreffende een rekening voor het transport van 238 slaven naar America, en het lossen daarvan in een franse kolonie, 952 _500 =1452 gulden19-05-1768
Anthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen24-06-1721
Johan van de Velde, koopman te AmsterdamJan Pedi, koopman te RotterdamBeschuldiging van oneerlijke praktijken en niet nakomen van een vermeend contract door tegenpartij. Suppliant verlangt bewijs hiervan te leveren aan de Kamer van Assurantie in Amsterdam of aan het Hof op straffe van eeuwig zwijgen en silentium20-05-1651
Joffrouwe Anthonette van Duynen, weduwe wonend te Rotterdam, mede erfgename van haar moeder Aeltje van VeldePieter Jan Joosten te StrijenBeslag op goederen wegens geleend kapitaal waarvoor geen termijnen zijn betaald ondanks herhaalde verzoeken en waarschuwingen; alleen uitstel met schone beloften30-07-1653
Jannetje van der Snoeck, de echtgenote van Cornelis Bijlandt thans buitenslands, met last en procuratie van haar manIJsbrandt Bijlandt, broeder van Cornelis Bijlandt en apotheker te DelftBeslag van in bewaring gegeven rentebrieven bij de tegenpartij (een is inmiddels verkocht aan Cornelis d'Helt te Delft en de ander aan Johannes Franz, in Rotterdam en Den Haag) en teruggave van de brieven aan de suppliante met de vruchten vandien25-06-1657
Wiljam Johnson, koppman van de England Court te RotterdamJan Henderiksen Brink, koopman te LeidenBetaling van drie obligaties voor geleverde koopwaren in 1648, tesamen 1127 gulden en vijf stuivers28-11-1650
Pyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn15-09-1657
Juffrouw Alida Hofflant, de weduwe van Daniel Clarke, bij leven koopman te RotterdamPieter Adriaensz TollBetaling van een som plus rente op basis van een obligatie wegens geleverd goed aan haar man21-12-1654
De weduwe van Hugo Bastiaensz van der Made te Rotterdam alsmede van Daniel Paludanus in het dorp van Beijerland, beiden geweest zijnde dekens van het Craemers- en Glazemakersgilden binnen de stad DordrechtDe gezamenlijke dekens van de andere gilden aldaarBetaling van voorschotten, onkosten en inhalen van verzuimde tijd wegens hechtenis op de Voorpoort ingevolge de opdrachten vanuit opgelegde bezigheden van de andere gilden en privileges vandien14-05-1657
Catharina Jacoba Westerveen, weduwe van wijlen Mr. Pieter Jan Frimeaux (Fremeaux) te AmsterdamMr. Jacob Heijns Raad en President Burgemeester der stad Leiden, Jacob des Tombes, oud schepen van Rotterdam en Drossaart van Amerongen, wonend te Utrecht en Jacob Hartjens, koopman te Amsterdam als executeurs van het testament van Jan Izaac Fremeaux en Catharina van Velzenbetreft de nalatenschap van Jan Izaac Fremeaux en Catharina van Velzen en strijd met verre verwanten zoals Catharina van Dorp, weduwe van wijlen Michiel van den Bergh19-02-1775
Joost Botlek, gehuwd met Pietertje Jacobs; Jan Albertsz gehuwd met Jannetje Jacobs tesamen wonend te Rotterdam; Michiel Spiegelburgh gehuwd met Feitje Jacobs te Hoorn en Steven Cornelisz als man en voogd van Marritje Jacobs te Rotterdam, allen erfgenamen ab intestato van Govert ten Bacq, hun broeder in dienst van de Oost-Indische Compagnie en verongelukt op het schip RobijnAgatha van Diemen te Amsterdam, ca. twaalf tot veertien dagen gehuwd geweest met Govert ten Bacq in PerziëBevel aan tegenpartij de staat en inventaris van alle middelen, goederen en effecten in te leveren
Louys Jannot, consul van de Franse natieJacques Fernandes, bankroet uit Frankrijk vertrokken en tegenwoordig wonend te RotterdamBezwaar tegen de ordonnantie van de schepenen van Amsterdam waarbij een slinks verzoek van de tegenpartij - inhoudende laster tegen de suppliant - zonder nader onderzoek is ingewilligd27-03-1656
Jan Jaspersz Wit, gemachtigde van Eduard Wijsman, koopman te Wexford te Ierland, als eiser en arrestant voor het gerecht van RotterdamJan IJsbrantsz, te Edam als verweerder en gedaagdeBezwaar tegen het abusief en uniek vonnis van de schepenen van Amsterdam dat de suppliant, ondanks zijn verklaring niet bezwaard te zijn, veroordeelt tot de kosten van het geding11-09-1657
Jan Jansz van Aelst, koopman en verweerder in conventie en eiser in reconventieMr. Raphell Bressys te Rotterdam als eiser en verweerderBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Haarlem, waarbij de suppliant de geëiste som plus interest aan tegenpartij moet betalen, terwijl hem zijn eis en conclusie in reconventie zijn ontzegd23-09-1653
Piere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen13-04-1657
Symon Jansz van Harp, wonend te RotterdamDirck BlockBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam01-01-1656
Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten27-05-1653
Pieter van Waesbergen, boekdrukker te RotterdamJan Naranus, eveneens boekdrukker te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen dat exceptie declinatoir van de suppliant verwerpt, die wegens drukke werkzaamheden en vakantie van het hof niet tijdig beroep heeft ingediend en verzoekt om ontheffing14-09-1654
Balthasar Basius, borgsteller ten behoeve van Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Walkinschau, Schots koopman, ten laste van Matthijs Leendertsz, schipper; heeft in opdracht van Anderson borg ontvangen van procureur Hartman de Custer, destijds klerk van de secretarie van RotterdamHartman de Custer namens de gemene reders van de schepenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam waarbij suppliant de zaak van de Custer tegen de reders moet verdedigen waarvan hij niets afweet, terwijl de Custer nog niet eens op de eis van de reders heeft geantwoord en het proces al eerder door suppliant is gestaakt en de borg is gerestitueerd01-06-1656
Pieter Bos, meester bakker, wonende in Den HaagJohan van Ravesteijn, koopman te RotterdamBij het vonnis van 16-04-1715 voor Schepenen van Den Haag is suppliant ten onrechte veroordeeld. Daarom richt hij zich tot het Hof en vraagt relief d'appèl jegens de indebite interjectie, verheffingen en prosecutie van de appellatie14-05-1715
Sacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.24-04-1651
Hillegond van Engelenvelt, meerderjarig dochter, geboren te Utrecht, doch nu wonende alhier (in Den Haag)Cornelis van Noord, jongeman van omtrent 28 jaren, gewoond hebbende buiten Rotterdam, zoon van Claes Aartse van NoordCornelis van Noord heeft bij autografische (zelf geschreven) onderhandse akte een trouwbelofte gedaan aan Suppliante, wijders op 25 november 1717 voor notaris en getuigen, wederom trouwbelofte gedaan en wederzijdse testamenten laten opstellen. Ook zijn vader Claes Aartse van Noordvond het goed. De suppliante is zwanger en de tegenpartij verdwenen zonder opgaaf van redenen.12-04-1718
Jan van Marselis en Theodore van Marselis, kooplieden te AmsterdamDe weduwe Archibald Hamilton en Meyners, kooplieden te Rotterdam.De beschikking van de Schepenen van Amsterdam, dd 13 julij 1769 betreffende een cognossement dd 1 october 1768 te Suriname getekend door Arij van der Pot, schipper van het schip "De Maas" wegens 25 balen Surinaamse Koffiebonen.25-07-1769
Bartholomeus en Mr Cornelis Boon van Engelandt, gesurrogeerde executeurs van het testament van wijlen Grietje Cornelis, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Abraham van Vleuten.Hendrik Hallet, met als borg: Laurens HalletDe betaling van een huis en erf, staande aan de Westzijde van de Lombert te Rotterdam, dat verkocht is op 1 mei 1712.22-02-1718
Susanna Margaretha Malbrancq, bejaarde ongehuwede dochter te LeidenMr. Jacob Heijns, Raad en Burgemeester van Leiden; Jacob des Tombes, Oud-schepen van Rotterdam en Drossaard van Amerongen, wonende in Utrecht; en Jacob Hartjens, koopman te RotterdamDe nalatenswchap van Johanna Catharina van Velzen, gehuwd geweest met Jan Izaac Fremeaux, zoals testament dd 11 april 1765. De suppliante is een familielid van moeders moederzijde in de vijfde graad, en verwacht 1/4 deel via het nieuwe Zuid-Hollandse versterfrecht ofte het nieuwe Scheependoms versterfrecht.17-12-1775
Margaretha van Son te Dordrecht, eertijds weduwe en boedelhoudster van Jan Benion, in zijn leven koopman te Schiedam, en als weduwe van Rochus van Noortwijk, voor haarzelf en recht hebbende van Eduard van der Gon, Raad en Vroedschap en Oud-burgemeester van SchiedamDaniel de La Motte, koopman te RotterdamDe onkosten van het proces over 945 guldens en 2 stuivers: restant: 395 guldens en 2 stuivers.20-06-1721
1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof22-07-1776
Marcus Moodt, Schots koopman te RotterdamTobias Houwel, Schots schipper wonend te Aluwa (Alloa)De suppliant wil de achterstallige schuld van de tegenpartij invorderen door beslag te laten leggen op diens schip inclusief lading, genaamd de St. Jacob06-07-1656
Robbert Patridge, koopman te Rotterdam.Jan van Twedde, voor zijn Compagnie; Vincent Paets; Willem Snel; Benjamin Wart; Hermanus van Rijn; Anthonij van Vollenhove en Willem van Rijckevorssel en Hermanus Schuurman, allen kooplieden in Rotterdam en crediteuren van Isaacq Ketelaar (eiser).De tegenpartij is in een vonnis van 5 en 9 april1720 verklaard tot goede opposanten. Suppliant is ontzegd de eis en conclusie. Hij is het er niet mee eens en verzoekt nieuw mandament.12-06-1720
Guilliaume (Guiliaume) Baron van HamersteijnDavid Flottand met als borgen Pierre Vatas, medicinae doctor, in Den Haag en Etienne Caillaud, koopman te RotterdamDe terugbetaling en rente over een kapitaal van 10.000, gulden.16-06-1718
Gilles Groeneveld, koopman te RotterdamDe 4 assurradeurs: Jacob Luden (1000 gulden); Jurriaan Bartelse (1000 gulden); Johannes Luden (1000 gulden); en Dirk Luden (1000 gulden)De uitspraak de commissarissen van het Zeegerecht in Rotterdam dd 24 februarij 1768, omtrent een verzekering die aangegaan werd op 12 september 1765.05-04-1768
Johan Gasconje, koopman te Rotterdam, als last en procuratie hebbende van johan Burridge de Jonge, koopman te Londen (UK)Paulus Huntum, Paulus Stam en Jacob Speciael in Compagnie. Item: Gerrard Drijver Blijdenburch, Jacob van Heijningen, Rogier van Weert, Jean Laan, Poulus Boendermaker en Nicolaes Senijn.De uitspraak van de Commissarissen van de kamer can Assurantie en Averijen te Amsterdam, gedaan op 31-12-1711; -4-01-1712 en die op 12-09-1713. betreffende: een Polis op het casco van het schip genaamd de "The nieuwe George", waarvan de schipper of kapitein is geweest James Osburne25-04-1718
Dirk Koelewijn, schipper van Schoonhoven op Crommenie, wonend te SchoonhovenJan Melchior Stokman, marktschipper van Rotterdam, mede wonend te SchoonhovenDe uitspraak van de Schepenen van Schoonhoven dd 26 october 1768 betreffende een contract van Koop en verkoop over een schuit of kraekschip.09-12-1768
Anthoni van Wijk, te RotterdamDe weduwe, erven of representanten van wijlen Hendrik Oprel, in zijn leven bouwman in Nieuw BeijerlandDe uitspraak van het gerecht te Nieuw Beijerland13-10-1768
Claes Gerbrantsz Scheuroff, koopman te Hoorn en impetrant in raue actieJohan Lansbergen, koopman te Rotterdam, gedaagde en inmiddels overledenDe weduwe van Lansbergen gelasten het proces voort te zetten en een procureur acceptant aan te stellen26-03-1658
Dingeman Weeland; Jan Patijn de Jonge; en Johan de Buck, voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Barend de Buck, in zijn leven pontgaarder te Rotterdamdiverse personen, niet opgenoemdDiverse geldsommen, waarover men het niet eens kan worden.04-02-1718
Thomas Sanderson (Sander Son) en Joanna van Ackoij, echtelieden, wonend te 's-Hertogenbosch, als vader en moeder van hun thans innocente zoon Gerrit Sanderson (Sander Son), in gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Pot, wonende te Rotterdam.Anna Pot, wonende te Rotterdam.Door de krankzinnigheid van Gerrit Sanderson wordt hij nu onderhouden door zijn ouders. De ouders vragen nu een alimentatie van Anna Pot, totdat hij weer gezond is.18-07-1721
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in