Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Laurens van Swaenswijck, zijden-laken koper, wonende in Den HaagJan van Ardennen, voorheen klerk in de financiën van HollandAanstelling van een curator om betaling te verkrijgen van een schuld van 308,- gulden en 8 stuivers - 8 penningen voor geleverde waren
Neeltgen Jans van der Wilt, weduwe van Arent Direxen Tou, wonende binnen DelftJan Direx van der WiltAanstelling van een mede voogd buiten medeweten van belanghebbende14-09-1646
Dirk Oosthoek, landboouwer en schepen in het Ambacht van MoerkapelleMichiel Winsveen,wonende te MoerkapelleAantasting van de goedenaam van suppliant17-08-1779
Mr. Johan Frederik van Steeland, advocaat fiscaal en procureur generaal van Brabant en het land van Overmaas ( getrouwd mmet Johanna Albertina Schopman, oudste dochter en mede erfgename van Johannes Schopman) en executeur-testementair van zijn dochter, gewezen advocaat, gewoond hebbend en overleden in Den Haag en gehuwd geweest met Johanna van der ElburgJohannes van Seppenwolde, koopman te Amsterdam, gehuwd met Maria Margereta SchopmanAantonen van onterecht gedrag als executeur-testememtair17-05-1779
Nicolaes Jansz Wael, koopman te VlissingenReynier van der Beecke, oud-burgemeester en tresorier van Middelburg en Franchois van der Beecke, koopman te MiddelburgAanvankelijk compromis met arbiters over restitutie van het scheepskrediet (bodemerie) omdat deel van de lading van het in brand gestoken schip met andere schepen is teruggekomen; drie arbiters gaan daarna te ver in hun uitspraken en adviezen waartegen suppliant bezwaar aantekent bij het hof27-02-1654
Procureur Generaal, over Holland, Zeeland en West FrieslandJan van de Kasijne, alias "Jan Born"Bommenmaker te LeidenAanwezigheid en deelname aan het oproer in de nacht van 10 op 11 november 1748, te Leiden17-01-1749
Martinus Capal, commies te VlissingenDe weduwe en boedelhoudster van Barent Schoonacher, en Jan Willemsz Verbrugge, Pieter de Maecker, Rentmeester Molenaar, allen wonende te Vlissingen, en de deurwaarder die de executie uitvoertAanwijzing van executabele goederen, zonder acte van cautie de restituando te hebben16-07-1640
Soetje Moses, weduwe van wijlen Hartog ReesAbraham Jonas te Amsterdam; Hendrik van Barnevelt te NoordeloosAbraham Jonas 8000 gulden dd 30-12-1773; Hendrik van Barnevelt 10.000 gulden dd 20-09-1773, plus rente en kosten20-01-1775
Petronella Hoogerweff, weduwe en boedelhoudster van wijlen Abraham Noorthoeve (Noordhoeve) in zijn leven afslager van de vis te MiddelharnisAbraham Kip, de baljuw van Middelharnis, en de Halsheren, Schout en Schepenen van MiddelharnisAbraham Kip hodt de betaling tegen van de vis aan de pachter van de visafslag09-07-1715
Bastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.05-03-1721
Johan van Weel, als procureur van de kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris van Jan Jacobsz Palm en voogden te Rotterdam, als gedaagde en debattant voor het gerecht van RotterdamJan Terhaven, als impetrant van een mandement in cas van cessie en gedetineerde, mede aldaarAbusief vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij in het mandement is geïntervenieerd21-12-1656
Theunis Jansz Veenhoft (?), wonend te Enkhuizen, als gedaagde in cas van reformatiePieter Jacobsz Starman, impetrantAccoord om de suppliant een bedrag te betalen is door de tegenpartij niet nagekomen; suppliant wil hem daarom dwingen het accoord na te komen
Mr. Daniel Poijntz, secretaris der Vrije heerlijkheden Voorschoten en VeurSchout en Regenten van Alphenacht jaar (1684 t/m 16912) achterstallige recognitiën @ 50 gulden 's Jaars met kosten27-04-1718
Jonker Gerrit van Vilsteren, heer van der Straten en gehuwd met juffrouw Beatricq van der Bije, wonend te Snool (??) als eiser en requirant van request civileDe erfgenamen van de heer Jacob van Berchem en vrouwe Elisabeth van Foreest van Schouwen, mitsgaders de erfgenamen van Hendrick Reyersz van Swieten (rest is onleesbaar)Achterblijven in de bevoordeling van aanzienlijke partijen van goederen alleen via een solliciteur (eiser); een verzoek de kwestie zo snel mogelijk te beëindigen
Mr. Jan Christiaan Swaen, heer van Poederoijen, gehuwd met Cornelia Florentina Raven, die eerder was gehuwd geweest met Mr. Johan de Hamer, koopman en fiscaal der Bengaelse directieErfgenamen van Pieter Rocus Pasques de Chavoimes, raade extraordinair van Ned. IndiëAchtergehouden betaling van verkochte goederen door de executeurs testementair gedaan24-04-1750
Jacobus de Fremerij, wonende te Amsterdam, executeurs testementair en voogd van de minderjarige erfgenamen van wijlen Alida de Graaff, vrouwe van JaersveldtChristoffer van Voorst, mede voor de beneficiaire erfgenamen van wijlen Fransesulanus Adolphus van Voorst, heer van JaardveldtAchterhouden van Charters, effecten en papieren behorende bij onroerende goederenuit een erfenis23-07-1734
Voogdes van de minderjarige kinderen van Marten Gerritsz, bij leven gewoond hebbend op de Vroonlantsche watering te EsselickerwoudeCornelis van Rosenburch, secretaris van EsselickerwoudeAchterhouden van drie custingbrieven door secretaris Cornelis van Rosenburch niettegenstaande herhaalde aanmaningen03-01-1651
Robrecht de Badous, voor zichzelf en als erfgenaam van Willem de Baduis; Jacob de Bodous, koopman te AmsterdamMichiel Gomaris, te Leiden en door Willem de Badous in 1632 als zaakwaarnemer aangesteld in StokholmAchterhouden van geld door de zaakwaarnemer en weigering van terugbetaling18-11-1650
Jan Daniel Douglas, wonende te s' GravenhageAbraham Douglas, suppliants vader, interdant, baljuw en ontvanger der verpondingen uit het WestlandAchterhouding van gegevens door Abraham Douglas m.b.t. nalatenschappen van moeder Johanna Theodora van Lennep, broers en oudtantes en overdracht bij meerderjarigheid van het ambt door de domeinraad gerestitueerd, waardoor suppliant schulden moet maken16-06-1780
David Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld09-04-1657
Jvr. Alidt de Rovere, als weduwe en boedelhoudster van Matthijs Berck, bij leven heer van Godschalksoord en pensionaris van DordrechtCornelis Matthijsz Ron met als borgen Hendrick Jansz van Oosterhout en Dirck Cornelisz LaurensAchterstallig bedrag aan huur sedert 1653 voldoen door beslag op gewassen op het veld22-06-1657
Jacob Claesz Hayman, bewindhebber van de OIC ter kamer van MiddelburgCuratoren van de desolate boedel van Jan Steur, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag bij schepenschuldbrief, dat gedekt wordt door de goederen en landen van Jan Steur en de curatoren niet willen betalen16-04-1654
Carel Gijsberty, rentmeester van de vrouwe douarière van Brederode en Vianen, en gewezen compagnon in een zeperij met tegenpartijWillem Muylman, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag in obligaties en andere schulden dat om inventarisatie en sanering vraagt29-09-1656
Jan Roelantsz Lathouwer, te Oud-BeijerlandBastiaen Joosten Maet, te Oud-Beijerland, met een assignatie op Maerten DoeneAchterstallig bedrag innen bij Maerten Doene18-07-1656
Mr. Pieter van Gelre, advocaatDe erfgenamen van Hendrick VerburchAchterstallig bedrag met interest op basis van een contract met Hendrick van Heteren (eerder met Hendrick Verburch) die van verdere procedures dient af te zien08-03-1658
De baljuw en kerkmeester van de heerlijkheid NaaldwijkPieter Adriaensz Coningh, wonend te NaaldwijkAchterstallig bedrag plus interest op een obligatie17-05-1657
Dirck Davidtse van Bourgondien, timmerman te KwintsheulPieter Willemsz Valck, wonend in het ambacht van WateringenAchterstallig bedrag plus interest op grond van een obligatie29-03-1656
Ghijsbrecht Cornelisz van den Burg, de weduwnaar van Apollonia Jacobs van Thol, eerder weduwe van Jacob Adriaensz van Stompwijck, voor zichzelf en voor Cornelis Jansz van Wermont, mede voogd over de onmondige kindskinderen van Jacob Adriaensz en Apollonia van Thol, en met last en procuratie van de meerderjarige kinderen en medevoogden van de kinderen en kleinkinderenCornelis Pietersz Nayerboer, de tweede echtgenoot van Grietje Cornelisdr, de weduwe van de overleden Huych Jacobsz van StompwijckAchterstallig bedrag plus interest van tegenpartij blijft maar achterwege zodat de suppliant om aanhouding van diens persoon verzoekt20-07-1657
Heyndrick Melchiorsz Branter (ook Banter), notaris met last en procuratie van jvr. Matha Joris van de Reede, de weduwe van Nicolaes van WesterCrijn Leendertsz, woonachtig in de Steekt te Alphen aan de RijnAchterstallig bedrag plus kosten27-01-1656
Johan Numan, administrateur van de boedel van zijn broer van wijlen Thomas NumanBarney Reymes, Engels koopman te DordrechtAchterstallig bedrag te voldoen, aangezien de tegenpartij hier te lande geen goederen bezit22-06-1657
Gerard de Roodere, procureurWillem Jacobsz GarlewijnAchterstallig bedrag van de tegenpartij in beslag nemen ten laste van zijn tegoed berustend onder Frans Jorisz van der Houve (met last en procuratie van Petrus Stippius)11-11-1654
Henrick Prins, voor zichzelf; Jacob Jacobsz Hennebo en Pieter Wildeman, kooplieden te Leiden als voogden van Hester Prins, de minderjarige dochter van wijlen Hester Le PlaDe curatoren en erfgenamen van de boedel van Adriaen Hennebo (inmiddels overleden) en Jacques Hennebo, vader en zoon, gefailleerde lakendrapiers te LeidenAchterstallig bedrag van de tegenpartij, waardoor beslag op de onverdeelde goederen plus een verbod tot splitsing of verkoop daarvan21-06-1656
Adriaan van Schuylenburch, solliciteur in Den Haag, met last en procuratie van Matheus van der Houten, wijnkoper te HeusdenJohan Gottskercken, gewezen vaandrig in dienst van het land en tegenwoordig weduwnaar en boedelhouder van Lucretia Laforeest, eerder weduwe van ??? Borstel, wonend te Katwijk aan de RijnAchterstallig bedrag voor geleverde wijn en wijnazijn na verscheidene aanmaningen17-03-1651
Isack Cuysten, koopman te AmsterdamNicolaes Kuysten en Mr. Johan Cuysten, zijnde broeders van wie de laatste advocaatAchterstallig bedrag wegens geleverde en niet betaalde partijen25-06-1657
Abraham Dasseredo, te Den HaagSimson Gideon en Abraham Gideon, beiden compagnons en gewoond hebbend in Recife in BraziliëAchterstallig bedrag wegens geleverde goederen: de tegenpartij heeft geen vaste woonplaats in de Nederlanden en staat op het punt met een bevracht schip naar Barbados te vertrekken02-11-1656
Lucas de Henne, wijnkoper in Den HaagCornelis KunstAchterstallig bedrag wegens geleverde wijnen, verteerde kosten, geleend geld voor logies en enige schilderijen ondanks verscheidene aanmaningen tot betaling07-12-1651
Elisabeth van der Weteringe, de weduwe en boedelhoudster van Pieter Baltusz van Wevelinchoven, bij leven brouwer te GorinchemMr. Dirck van Rosendael als advocaat van de kinderen van wijlen Willem Burchouts, majoor op het fort LoevesteynAchterstallig bedrag wegens levering van bier aan Willem Burchouts en later aan diens zoon, waarvoor nog steeds niet is betaald na diverse aanmaningen en beloften17-11-1653
De kinderen en erfgenamen van joffrouw Janneken Jacobs van Roeyen, de weduwe van Hendrick Maertensz de Boeffkens, bij leven oud-raad van DordrechtDe schout, het gerecht en de waarsluiden van AlblasserdamAchterstallig geld wegens de levering van zeilen en dergelijke door suppliants moeder aan de Vinkenpolder en de Blockaert20-11-1654
Christina, Elisabeth en Magdalene Clara de Meijer, testamentaire erfgenamen van hun overleden broer Mr. Jacob de Meijer, gewezen advocaat voor dit HofDiverse debiteurenAchterstallig honorarium17-11-1724
Elisabeth Leuters weduwe en boedelhoudater van wijlen Christoffel Ronk wonende te Den HaagPrins Johan Friso, universeel erfgenaam van wijlen Mary Stuart, Koningin van Groot BrittanniëAchterstallig huurloon. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij het resterende huurloon van 2 jaar en 3 maanden, groot 56 ponden, 15 schellingen sterlings, omgerekend 624,5 guldens per jaar, totaal 1404 gulden en 11 stuivers te betalen04-12-1716
Kapitein Godfried Wessem St. Aman en de verdere kinderen van wijlen Godfried Wessem St. Aman gewezen advocaat aan het Hof van HollandDe erfgenamen van Nicolaas Heijnsius, gewezen Medicine Dockter te CulemborgAchterstallig salaris15-08-1724
Mr. Adolph Pieter Herminghuijsen, advokaat voor dit Hof, als lst en procuratie hebbende van de erfgenamen ab intestato van wijlen Mr. Floris Pieter Pittemus in zijn leven advokaat voor dit Hof.De schuldenaren van Mr. Floris Pieter Pittemusachterstallig salaris
Mr. Jan van der Burgh, advocaat voor ditHofJeanne Clementachterstallig salaris en kosten25-04-1718
Rochus van der Crab, deurwaarder bij het Hof van Holland, wonende te DordrechtDiverse debiteurenAchterstallig salaris en terugbetaling van voorschotten12-07-1729
Mr. Pieter Emonds, advokaat voor dit HofDe debiteuren van de SuppliantAchterstallig Salaris of loon bij de Tegenpartij29-10-1717
Mr. Petrus Theodorus van Hamel, advokaat, en Gerard van der Ven, procureur voor dit HofAdriaan van Helden, hiervoor Schout en Secretaris van Werkendam en de Werken, thans commis van 's-Lands Magazijn te Breda.achterstallig salaris voor verrichte diensten02-11-1775
Hendrick Hendricksz Schalck en Lambert Laurensz. wonend onder Heukelom, als ooms en voogden van de nagelaten kinderen van Cornelis Hendricx SchalckDe weduwe, meerderjarige kinderen en erfgenamen, en voogden van de minderjarige kinderen van Reynier Marcelisz van Osch, bij leven schout te Heukelom en erfgenaam van de goederen van Cornelis Schalck, alsmede Mathijs Willemsz RoskamAchterstallig schuldbedrag is niet betaald uit de verkoop van goederen: verzoek om rekening, bewijs en reliqua en betaling van schuld24-05-1656
Abraham Ampel te Haarlem, met last en procuratie van Jan Reyertsz (Reyersz), korenkoper te WestzaanDe erfgenamen van Cornelis van Tol, secretaris te Hillegom en gewezen curator van de boedel van Cornelis Jansz, en Matheus Backer, biersteker aldaarAchterstallig tegoed aan de boedel van Cornelis Jansz, gewezen bakker te Hillegom22-05-1656
Mr. Gijsbert Huijssen advocaat en Mr. Pieter van Bodegum, procureur , executeurs testementair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Joachim Huijssen, gewezen procureur voor het Hof van HollandDiverse debiteurenAchterstallig verschiet en salaris11-10-1724
Franchuijs Molenijer, te 's GravenhageJoris van Leuven, notaris publek te 's GravenhageAchterstallige huur van een huis aan het Noordeinde in 's Gravenhage09-02-1640
1234...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in