Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement om betalingJohan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)
Mandament om actie te instituerenNicolaus Lidius van Westeroven, wonende te Delft, wedunaar van juffrouw Clara van WeenaDiverse leden van de families van Weena en de rijck en voogden over de diverse erfgenamen van Arent de Graaf genaamd Weena en van Lucia ClaesAanspraken op de nalatenschap van Juffrouw Clara van Weena
Mandament van arrest en om actie te institueren met de clausule van edictClementia Hendrina van Reemen, weduwe van Bernardo Henrico Staats, als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderenCarel Godfriet, Baron van Boode en zijn vrouw. Sophia Chritina van Burgersrode, dochter van wijlen Lucia Aligard, Baronesse van Burgersrode en nicht van Christoffel, Graaf van RandsouAanspraken op een deel van de nalatenschap van de Graaf Randsou, berustende onder de suppliante
Mandament om actie te institueren en penaalJacob van der Dussen, oud burgemeester van WoudrichemStoffel van der SteenAanspraken op eigendom en gebruik van plus minus 3 meter land in de oude baume onder Woudrichem
Mandament van interdictie penaalFrederck Willemssen, wonende te Brouwershaven, borg voor zijn broer Claes Willemssen, ten behoeve van Jacob Pluijmpot, voor 400,-Gulden volgens akte d.d. 10-03-1646Jacob Pluijmpot, hebbend 400.- gulden tegoed van principaal Claes WillemssenAanspreken van de borg voor een schuld van 400.- gulden, zonder eerst de principaal te hebben aangesproken
Verzoek een curator te benoemen arrest, penaal en rauw actie met edictMaria Johanna Alderweereld, vrouw van Abraham Dias da Fouseca, zich ophoudende te s' GravenhageAbraham Dias da FonsecaAanstelling van curator: Cornelus de Bruijn, notaris te s'Hage en deurwaarder van t'Hof verzoek om beslag op goederen, geld en effecten, verbod om nog maar iets van de gemene boedel zich toe te eigenen en ontbinding van het huwelijk
Mandament tot verzoek om benoeming van een curatorLaurens van Swaenswijck, zijden-laken koper, wonende in Den HaagJan van Ardennen, voorheen klerk in de financiën van HollandAanstelling van een curator om betaling te verkrijgen van een schuld van 308,- gulden en 8 stuivers - 8 penningen voor geleverde waren
Mandament penaal en rau actieNeeltgen Jans van der Wilt, weduwe van Arent Direxen Tou, wonende binnen DelftJan Direx van der WiltAanstelling van een mede voogd buiten medeweten van belanghebbende
Mandament ex lege diffemariDirk Oosthoek, landboouwer en schepen in het Ambacht van MoerkapelleMichiel Winsveen,wonende te MoerkapelleAantasting van de goedenaam van suppliant
Mandament om actie te institueren met de clausule van silentiumMr. Johan Frederik van Steeland, advocaat fiscaal en procureur generaal van Brabant en het land van Overmaas ( getrouwd mmet Johanna Albertina Schopman, oudste dochter en mede erfgename van Johannes Schopman) en executeur-testementair van zijn dochter, gewezen advocaat, gewoond hebbend en overleden in Den Haag en gehuwd geweest met Johanna van der ElburgJohannes van Seppenwolde, koopman te Amsterdam, gehuwd met Maria Margereta SchopmanAantonen van onterecht gedrag als executeur-testememtair
Mandement van reductie met de clausule van inhibitieNicolaes Jansz Wael, koopman te VlissingenReynier van der Beecke, oud-burgemeester en tresorier van Middelburg en Franchois van der Beecke, koopman te MiddelburgAanvankelijk compromis met arbiters over restitutie van het scheepskrediet (bodemerie) omdat deel van de lading van het in brand gestoken schip met andere schepen is teruggekomen; drie arbiters gaan daarna te ver in hun uitspraken en adviezen waartegen suppliant bezwaar aantekent bij het hof
Mandament crimineel met de clausule van edictProcureur Generaal, over Holland, Zeeland en West FrieslandJan van de Kasijne, alias "Jan Born"Bommenmaker te LeidenAanwezigheid en deelname aan het oproer in de nacht van 10 op 11 november 1748, te Leiden
Mandament Penaal met de clausule van interdictieMartinus Capal, commies te VlissingenDe weduwe en boedelhoudster van Barent Schoonacher, en Jan Willemsz Verbrugge, Pieter de Maecker, Rentmeester Molenaar, allen wonende te Vlissingen, en de deurwaarder die de executie uitvoertAanwijzing van executabele goederen, zonder acte van cautie de restituando te hebben
Mandement Crimineel, des noods, met de clausule van Edicte ad valvas curiaeDe Procureur-Generaal van HollandGrubbel Brants, schout van UrkAanzienlijke schade aan de eigenaren van de lading in twee schepen, vervallen in de Eierlandse gronden. Gestolen lading met talk en hennep uit de eerste schip, eigenaren Jan Hasselgreen en Carl Hasselgreen, te Amsterdam. En uit de tweede schip lading met 210 lasten gedroogde rogge, eigenaar Jan Nolet. De lading was gestolen door de volk en de schout van Urk- Grubbel Brants; zeer ongeoorloofden en misdadigen handel op een oplichtmatige wijze en met versmading van 's lands wetten heeft gehandelt. Deze misdrijven zijn van zeer kwade en dangereuse gevolgen, welke in een land van Justitie niet kunnen geleden, maar anderen ten exempel en afschrik rigouselijk behoren gestraft te worden.
Mandement van Rau ActieSoetje Moses, weduwe van wijlen Hartog ReesAbraham Jonas te Amsterdam; Hendrik van Barnevelt te NoordeloosAbraham Jonas 8000 gulden dd 30-12-1773; Hendrik van Barnevelt 10.000 gulden dd 20-09-1773, plus rente en kosten
Mandemdement van Penaal en Rau ActiePetronella Hoogerweff, weduwe en boedelhoudster van wijlen Abraham Noorthoeve (Noordhoeve) in zijn leven afslager van de vis te MiddelharnisAbraham Kip, de baljuw van Middelharnis, en de Halsheren, Schout en Schepenen van MiddelharnisAbraham Kip houdt de betaling tegen van de vis aan de pachter van de visafslag
mandement van Rau ActieBastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis Dircxsz Smith, koopman op het eiland TexelAdriaen Jansz Smith, biersteker aldaarAbusief vonnis van de schepenen van Texel (3 april 1659) waarbij de suppliant werd veroordeeld tot de betaling van de achterstallige schuld (van de tegenpartij) met borg en onkosten zonder voorafgaande wettige procedures
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJohan van Weel, als procureur van de kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris van Jan Jacobsz Palm en voogden te Rotterdam, als gedaagde en debattant voor het gerecht van RotterdamJan Terhaven, als impetrant van een mandement in cas van cessie en gedetineerde, mede aldaarAbusief vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij in het mandement is geïntervenieerd
Mandement om betalingTheunis Jansz Veenhoft (?), wonend te Enkhuizen, als gedaagde in cas van reformatiePieter Jacobsz Starman, impetrantAccoord om de suppliant een bedrag te betalen is door de tegenpartij niet nagekomen; suppliant wil hem daarom dwingen het accoord na te komen
Mandament van Rau ActieMr. Daniel Poijntz, secretaris der Vrije heerlijkheden Voorschoten en VeurSchout en Regenten van Alphenacht jaar (1684 t/m 16912) achterstallige recognitiën @ 50 gulden 's Jaars met kosten
MandementJonker Gerrit van Vilsteren, heer van der Straten en gehuwd met juffrouw Beatricq van der Bije, wonend te Snool (??) als eiser en requirant van request civileDe erfgenamen van de heer Jacob van Berchem en vrouwe Elisabeth van Foreest van Schouwen, mitsgaders de erfgenamen van Hendrick Reyersz van Swieten (rest is onleesbaar)Achterblijven in de bevoordeling van aanzienlijke partijen van goederen alleen via een solliciteur (eiser); een verzoek de kwestie zo snel mogelijk te beëindigen
Mandament van rauwactieMr. Jan Christiaan Swaen, heer van Poederoijen, gehuwd met Cornelia Florentina Raven, die eerder was gehuwd geweest met Mr. Johan de Hamer, koopman en fiscaal der Bengaelse directieErfgenamen van Pieter Rocus Pasques de Chavoimes, raade extraordinair van Ned. IndiëAchtergehouden betaling van verkochte goederen door de executeurs testementair gedaan
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictJacobus de Fremerij, wonende te Amsterdam, executeurs testementair en voogd van de minderjarige erfgenamen van wijlen Alida de Graaff, vrouwe van JaersveldtChristoffer van Voorst, mede voor de beneficiaire erfgenamen van wijlen Fransesulanus Adolphus van Voorst, heer van JaardveldtAchterhouden van Charters, effecten en papieren behorende bij onroerende goederenuit een erfenis
Mandement tot exhibitieVoogdes van de minderjarige kinderen van Marten Gerritsz, bij leven gewoond hebbend op de Vroonlantsche watering te EsselickerwoudeCornelis van Rosenburch, secretaris van EsselickerwoudeAchterhouden van drie custingbrieven door secretaris Cornelis van Rosenburch niettegenstaande herhaalde aanmaningen
Mandement van rekening, bewijs en reliquaRobrecht de Badous, voor zichzelf en als erfgenaam van Willem de Baduis; Jacob de Bodous, koopman te AmsterdamMichiel Gomaris, te Leiden en door Willem de Badous in 1632 als zaakwaarnemer aangesteld in StokholmAchterhouden van geld door de zaakwaarnemer en weigering van terugbetaling
Veniam Agendi Pro Deo en rau actieJan Daniel Douglas, wonende te s' GravenhageAbraham Douglas, suppliants vader, interdant, baljuw en ontvanger der verpondingen uit het WestlandAchterhouding van gegevens door Abraham Douglas m.b.t. nalatenschappen van moeder Johanna Theodora van Lennep, broers en oudtantes en overdracht bij meerderjarigheid van het ambt door de domeinraad gerestitueerd, waardoor suppliant schulden moet maken
Mandement van Arrest en Rau-ActieMr. Paulus Hoyer van Brakel, advocaat-fiscaal van het departement Holland; Mr. Francois Jacob Gallé, advocaat voor het Hof van Justitie in Den Haag, executeuren van het testament van wijlen Adriana Johanna van Heusden, in leven weduwe van Johan Arnold Zoutman, in leven luitenant-admiraal van Holland, voogden over haar kinderen en haar boedelHendrik Rietveld, vice-admiraal in dienst van deze republiek, hij heeft geld geleend bij de weduwe Adriana Johanna van Heusden - 10.200 guldens. Arrest van zijn persoon en de boedelAchterstalige betalingen- de tegenparij is schuldig geworden met een som van 7,000 guldens, gelast en bevolen om aan de suppliant tegen restitutie van de twee handschriften te betalen met de interesten
Mandement om betalingDavid Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld
Mandement van arrest op goederen met de clausule van edicteJvr. Alidt de Rovere, als weduwe en boedelhoudster van Matthijs Berck, bij leven heer van Godschalksoord en pensionaris van DordrechtCornelis Matthijsz Ron met als borgen Hendrick Jansz van Oosterhout en Dirck Cornelisz LaurensAchterstallig bedrag aan huur sedert 1653 voldoen door beslag op gewassen op het veld
Mandement van arrest op goederenJacob Claesz Hayman, bewindhebber van de OIC ter kamer van MiddelburgCuratoren van de desolate boedel van Jan Steur, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag bij schepenschuldbrief, dat gedekt wordt door de goederen en landen van Jan Steur en de curatoren niet willen betalen
Mandement om rekening, bewijs en reliquaCarel Gijsberty, rentmeester van de vrouwe douarière van Brederode en Vianen, en gewezen compagnon in een zeperij met tegenpartijWillem Muylman, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag in obligaties en andere schulden dat om inventarisatie en sanering vraagt
Mandement om betalingJan Roelantsz Lathouwer, te Oud-BeijerlandBastiaen Joosten Maet, te Oud-Beijerland, met een assignatie op Maerten DoeneAchterstallig bedrag innen bij Maerten Doene
Mandement om declaratie van kostenMr. Pieter van Gelre, advocaatDe erfgenamen van Hendrick VerburchAchterstallig bedrag met interest op basis van een contract met Hendrick van Heteren (eerder met Hendrick Verburch) die van verdere procedures dient af te zien
Mandement om betalingDe baljuw en kerkmeester van de heerlijkheid NaaldwijkPieter Adriaensz Coningh, wonend te NaaldwijkAchterstallig bedrag plus interest op een obligatie
Mandementt om betalingDirck Davidtse van Bourgondien, timmerman te KwintsheulPieter Willemsz Valck, wonend in het ambacht van WateringenAchterstallig bedrag plus interest op grond van een obligatie
Mandement van arrest op persoonGhijsbrecht Cornelisz van den Burg, de weduwnaar van Apollonia Jacobs van Thol, eerder weduwe van Jacob Adriaensz van Stompwijck, voor zichzelf en voor Cornelis Jansz van Wermont, mede voogd over de onmondige kindskinderen van Jacob Adriaensz en Apollonia van Thol, en met last en procuratie van de meerderjarige kinderen en medevoogden van de kinderen en kleinkinderenCornelis Pietersz Nayerboer, de tweede echtgenoot van Grietje Cornelisdr, de weduwe van de overleden Huych Jacobsz van StompwijckAchterstallig bedrag plus interest van tegenpartij blijft maar achterwege zodat de suppliant om aanhouding van diens persoon verzoekt
Mandement om betalingHeyndrick Melchiorsz Branter (ook Banter), notaris met last en procuratie van jvr. Matha Joris van de Reede, de weduwe van Nicolaes van WesterCrijn Leendertsz, woonachtig in de Steekt te Alphen aan de RijnAchterstallig bedrag plus kosten
Mandement van arrest op personen en goederenJohan Numan, administrateur van de boedel van zijn broer van wijlen Thomas NumanBarney Reymes, Engels koopman te DordrechtAchterstallig bedrag te voldoen, aangezien de tegenpartij hier te lande geen goederen bezit
Mandement of appointement in de marge van arrest op goederenGerard de Roodere, procureurWillem Jacobsz GarlewijnAchterstallig bedrag van de tegenpartij in beslag nemen ten laste van zijn tegoed berustend onder Frans Jorisz van der Houve (met last en procuratie van Petrus Stippius)
Mandement van arrest op goederen met mandement penaalHenrick Prins, voor zichzelf; Jacob Jacobsz Hennebo en Pieter Wildeman, kooplieden te Leiden als voogden van Hester Prins, de minderjarige dochter van wijlen Hester Le PlaDe curatoren en erfgenamen van de boedel van Adriaen Hennebo (inmiddels overleden) en Jacques Hennebo, vader en zoon, gefailleerde lakendrapiers te LeidenAchterstallig bedrag van de tegenpartij, waardoor beslag op de onverdeelde goederen plus een verbod tot splitsing of verkoop daarvan
Mandement penaalAdriaan van Schuylenburch, solliciteur in Den Haag, met last en procuratie van Matheus van der Houten, wijnkoper te HeusdenJohan Gottskercken, gewezen vaandrig in dienst van het land en tegenwoordig weduwnaar en boedelhouder van Lucretia Laforeest, eerder weduwe van ??? Borstel, wonend te Katwijk aan de RijnAchterstallig bedrag voor geleverde wijn en wijnazijn na verscheidene aanmaningen
Mandement om betalingIsack Cuysten, koopman te AmsterdamNicolaes Kuysten en Mr. Johan Cuysten, zijnde broeders van wie de laatste advocaatAchterstallig bedrag wegens geleverde en niet betaalde partijen
Mandement van arrest op persoonAbraham Dasseredo, te Den HaagSimson Gideon en Abraham Gideon, beiden compagnons en gewoond hebbend in Recife in BraziliëAchterstallig bedrag wegens geleverde goederen: de tegenpartij heeft geen vaste woonplaats in de Nederlanden en staat op het punt met een bevracht schip naar Barbados te vertrekken
Mandement van arrest op goederenLucas de Henne, wijnkoper in Den HaagCornelis KunstAchterstallig bedrag wegens geleverde wijnen, verteerde kosten, geleend geld voor logies en enige schilderijen ondanks verscheidene aanmaningen tot betaling
Mandement van arrest op goederenElisabeth van der Weteringe, de weduwe en boedelhoudster van Pieter Baltusz van Wevelinchoven, bij leven brouwer te GorinchemMr. Dirck van Rosendael als advocaat van de kinderen van wijlen Willem Burchouts, majoor op het fort LoevesteynAchterstallig bedrag wegens levering van bier aan Willem Burchouts en later aan diens zoon, waarvoor nog steeds niet is betaald na diverse aanmaningen en beloften
Mandement van Rau ActieHendrik Wegewaart, notaris te Den Haag, procuratie hebbende Weesmeesteren in Den Haag, als voogd over de minderjarige kinderenvan Martijntje Tol en Jan de la Beniere den Oude; de minderjarige kinderen van Sara Tol en Abraham van Oudshoven; Maria Tol, weduwe van Jacobus van der Wiel; Willem Tol; Johanna van Waver, weduwe en boedelhoudster van Dirk Tol en van Jan de Beniere de jonge en van Sara de la Beniee, merderjarige kinderen van Martijntje Tol tezamen erfgenamen onder beneficie va inventaris van Simon Tol in zijn leven meester metselaar te Den HaagJohan Gloojestijn, getrouwd met Catharina van Sloot, daarvoor weduwe van Mr. Hieronimus Rants.Achterstallig betalingen . Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten de achterstallig rekeningen te betalen.
Mandement om betalingDe kinderen en erfgenamen van joffrouw Janneken Jacobs van Roeyen, de weduwe van Hendrick Maertensz de Boeffkens, bij leven oud-raad van DordrechtDe schout, het gerecht en de waarsluiden van AlblasserdamAchterstallig geld wegens de levering van zeilen en dergelijke door suppliants moeder aan de Vinkenpolder en de Blockaert
Mandament van debitisChristina, Elisabeth en Magdalene Clara de Meijer, testamentaire erfgenamen van hun overleden broer Mr. Jacob de Meijer, gewezen advocaat voor dit HofDiverse debiteurenAchterstallig honorarium
Besloten Missive in Rau ActieElisabeth Leuters weduwe en boedelhoudater van wijlen Christoffel Ronk wonende te Den HaagPrins Johan Friso, universeel erfgenaam van wijlen Mary Stuart, Koningin van Groot BrittanniëAchterstallig huurloon. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij het resterende huurloon van 2 jaar en 3 maanden, groot 56 ponden, 15 schellingen sterlings, omgerekend 624,5 guldens per jaar, totaal 1404 gulden en 11 stuivers te betalen
1234...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in