Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Van Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteMr. Samuel van Huls, oud-burgemeester van Den Haag, als enige erfgenaam ex testamento van zijn broeder Charles William van Huls, overleden in London in EngelandDe erfgenamen van graaf Cornelis van Nassau Woudenbergh209 ponden, 7 Schellingen met rente van 6 % 's jaars en kosten volgens de Acte Obligatoir dd 1-4-1712
van Arrest en Rau Actie met de clausule van Edicte.Johan Bertrand de Montagne, overste luitenand ten dienste van diot land, als last en procuratie hebbende van Matthijs Boomhouwer, Burger en Inwoonder van stad MaastrichtCaspar Gähler, Raad van zijne Majesteity de Koning van Denemarken, toe werkend in Den Haag23.070 gulden, Rekening en Verantwoording
Mandement van appelBenjamin de Haas te Den HaagJacques Bergeon en Lalau (overleden), bankiers in Den Haag.236 gulden, Vonnis schepenen van Den Haag dd 21/26/27 april 1768.
Mandement van Rau ActiePiet de Keulenaar, wonend in OudenboschMr. Anthonij Ossenwaarde, namens het college van Dijkgraaf, Gezworenen en Directeuren van de Watering en polder Borsele, gelegen op het eiland Zuid Beveland2383 pond, 12 schellingen 8 groten Vlaamsch met interest 4% voor leverantie Rijzen en Palen in de jaren 1767, 1768, en 1769.
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicteCharles Thomas Colomba en Francois Croquesel, koopman alhier in Den Haag, Warnar de Bel en zoon, kooplieden in Den Haag, en Mels Leendertse van der MeerPrins van Nassau-Siegen29.425 gulden en 3419.15gld. en 180.12gld. wegens leveranties en 3.117 -15 , 14 penningen, 952,3 stuivers
van Arrest en Rau ActieMaria Kleijberg, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Westveen, wonend te AmsterdamDe Weesmeesteren van de stad Leiden en Abraham van Nieubergen en Maria van de Capelle, in haar leven weduwe van wijlen Dirk van Peene, die een testament maakte op 19 juni 1696 voor notaris Jacob van der Stoffe te Leiden3000 gulden die de tegenpartij onthoudt. Een erfeniskwestie met cessio
Mandement van ArrestJohannes Ignatius Fakker, koopman te Den HaagJosua de Abraham Salvador, jood in de Haag3075 gulden achterstallige betalingen
om Appel met relieffJan Meijers (als gebleven borge voor Adraan Meijers, visverkoper binnen de stad Geertruidenberg) en Adriaen Meijers, enige en universele erfgenamen van hun vader Dirk MeijersGijsbert van Issem, rentmeester van de Domeinen en Visserij van de stad Geertruijdenbergh3078 gulden, 3 stuivers, 4 penningen. Het vonnis van de schepenen van Geertruijdenbergh dd 31 maart 1724 en de uitslag van het Appel van 25 april 1724
in cas van Arrest en Rau Actie met EdicteLouis Verdure en Pieter Cavalies, kooplieden uit Den HaagPrincesse Henrietta Casimir, vorstinne van Nassau etc. etc.3136 gulden die de supplianten te vorderen hebben van de tegenpartij
van Rau ActieMaria Asbon, weduwe van wijlen Martinus Buijs en Jacobus Buijs, haar zoon, wonend te Gorinchem en te Brakel.Barend Sas, procureur te Spangh327 gulden, 10 stuivers, vanwege steen in 1722 en 1723, plus rente @ 4% per jaar en kosten
Van Rau ActieJan van Groeneweegen qq cum suis, mede-erfgenamen van Servaas van Groeneweegen, in zijn leven koopman in hout te DordrechtJan Bos en Weduwe Bos339 gulden;9 stuivers en kosten hierom gedaan wegens niet betaalde leveranties bij verbaal accoord dd 16 maart 1725 opgesteld door commissarissen van dit hof en Hendrik Pola
Mandement in cas d'Appel met de clausule van RelieffGerrit de Vries Abrahamsz te Amsterdam, als houder van een wisselbrief van 600 ponden Vlaamsch courantJan Kramer, koopman te Amsterdam3600 gulden plus interest en kosten, vonnis van de schepenen te Amsterdam dd 29 november 1774
Mandement van Arrest en Rau Actie, met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeFrancois Michel Auguste du Hallaij, wonende te Montmattre, parochie van Sint. Pieter, niet ver van Parijs.Adolph Jan Heshuizen (Heshuisen), raad in de Vroedschap der stad Haarlem; Abraham Boas en Simeon Boas, banquiers te Den Haag; Jean Ferdinand Groessinger (Joan Ferdinant Groessinger)3600 Livres. Het vonnis van de Rechters en Consuls der Kooplieden te Parijs dd 19 julij en 9 augusti 1775
Mandement van Arrest en Rau ActieGoddert Cappel en zoonen, kooplieden te AmsterdamJaques (Jacques) Heupgen, koopman te Aken37.433 gulden 8 stuivers = de interessen @ 6 % 's jaars
Mandement van Rau ActieMr. Adolph Pieter Herminghuijsen, advokaat voor dit Hof, als gevolmachtigde van de meerderjarige en als voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Mr. Pieter Pittenius, in zijn leven ook advokaat voor dit HofWillem Wagtmans te Schiedam400 gulden + interest + kosten sedert 23 oktober 1713
van Arrest en Rau ActieGuilleaume (Guillaume) de Charron de St. Germain, kapitein te dienste van dit lant, graaf van Hesse, gehuwd met Maria Josepha d'ArredundoJoseph d'Arredundo (schoonvader van de suppliant) en zijn huisvrouw Maria Josepha de Bois Engins; en Joseph da Vega; en Jacob Hiskia Machado; Benjamin Texera; Anthonij Alveres Machado400 gulden die de bruidegom nog te goed heeft van zijn schoonouders.
mandement van Rau ActieJacob Pesser, schepen van de stad Breda, en Mr. Nicolaas van Loenen, advocaat voor dit hof, in plaats van DavidJacques Maillard Senior, executeurs van het testament van wijlen Jacob van Leeuwen, in zijn leven secretaris te Voorburg.N. Couwenhove, weduwe van Jan Pesser, mitsgaders de meerderjarige knderen en de voogden over de minderjarige kinderen van Jan Pesser4000 gulden min 1500 gulden en interest @ 4 %% 's jaars sedert 6 november 1717.
Mandement van Rau ActieRachel Mocata Nunes, weduwe van wijlen Anthonis Gabriel Nunes, en Isacq, Jacob, Ribca Mocata Nunes, meerderjarige kinderen van Anthonis Gabriel Nunes, mitsgaders Isacq, Jacob, en Ribca Mocata Nunes, en Isaacq Isidro, allen voogden over de twee minderjarige kinderen van Anthonis Gabriel Nunes, allen medeerfgenamen van wijlen David en Esther Athias.Joseph Nunes Marchena, nomine uxoris4000 gulden te laste van de boedel van Esther Atthias
Mandement van Rau ActieJan Kok (Kock), gerechtsbode te Sint Maartensdijk, als executeur in de boedel van Cornelia Kegge, weduwe en boedelhoudster van Marinus Cabboord en kinderen; mitgaders Johan Wilthon als voogd over de minderjarige kinderen van Cornelia Wilthon, weduwe van Cornelis Snelders te St. Maartensdijk, allen crediteuren vanwege koopdagschulden van wijlen Leonard de Lange, Stockhouder = venduemeester.Frederick Burghart, de borg van wijlen Leonard de Lange, venduemeester en secretaris te St. Maartensdijk4000 gulden volgens de acte dd 12 december 1701
van ArrestJoan Huyman (Huijman), koopman te Rotterdam, als last en procuratie hebbende van zijn vader Hendrik Huyman, ook koopman te Rotterdam.Henry Ferdinant Baron de Quarre te brussel, en Maria Theresia Antoine, weduwe van wijlen Jan Potter van der Loo.4277 gulden en 10 stuivers, pacht voor 14 mergen en 3 hond, zo weiland als teelland, gelegen in Holland in de heerlijkheid Catendreght (Katendrecht) vrij, zuiver, en onbelast
om Condemnatie te zien decernerenAndriess Hofflant, advokaat voor het Hof van Justitie, als erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Elisabet van Germees, die weer erfgenaam was van haar broer Caerel van GermeesGeertje Bosne en Jacobus van Uffelen nomine uxoris als erfgenamen van Pieter Janse Swanefelt500 gulden met rente en kosten, die Caerel van Germees aan Pieter Jan te Honselaarsdijk te leen gegeven had @ 5 % 's jaars op 1 mei 1704. 400 gulden als erfgenaam van zijn vrouw Elisabeth Germees (16-7-1717)
van Rau ActieMr. Johan van Renesse, advokaat voor dit Hof, en Adam van der Smaling, notaris alhier in Den Haag, provisionele gesurrogeerde executeurs in den Boedel van wijlen Jacob Pereira te Den Haag, mitsgaders Salomon Pereira en Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira als executeurs van de boedel van wijlen Juda PereiraAbraham Pereira, oudste zoon van Jacob Pereira500 pond Vlaams cpitale actiën op de VOC ter kamer van Amsterdam. De vijf zonen van Jacob Pereira vermoeden een overbedeling van Abraham Pereira. met interessen en kosten.
van Rau ActieCarel de Moor, Ridder, gehuwd met JohannaLouisa van Moleschot; en Antonia van Moleschot, meerderjarige dochter, en Mr. Govert van Persijn, gehuwd met Johanna Louisa Blankert, en Mr. Cornelis Willem Blankert en Daniel Rebber, predikant te Alkmaar, als voogd over Jan Rochus van Til en Gerrit van der Meer, gehuwd met Johanna Louisa Splinter; allen kleinkinderen en afstamkmelingen van wijlen Cornelis Splinter, in zijn leven burgemeester van Den Haag, en Johanna Copal.Johan Cau en Mr. Ijman Cau en Louise Cau als erfgenamen van Mr. Bartholomeus Cau, in zijn leven president in de Raad van Vlaanderen, residerende in Middelburg500 ponden Vlaams in Actien van de Oost Indische Compagnie ter kamere Middelburg uit de erfenis van Johanna Copal
van Arrest en Poenaal met de clausule van EdicteAbel Nieuwinkel, meester schoenmaker te Den HaagAnna Maria van Ringh te Utrecht Als borg en principaal van Michiel van Lommetsum te Voorschoten5000 + 3400 + 1600 + 1100 + 300 = 11.400 gulden die tegenpartij had geleend aan suppliant tegen 4-5 % rente 'sjaars.
Mandament van rauactieLeonard Vermeulen, mede namens zijn echtgenote Maria van Schilperoort, wonende te Den Haag, en Johanna van Schilperoort, wonende te Delft, nagelaten kinderen van Emerenta LokermansJohan van Sorgen, Mr.advocaat te Den Haag, echtgenoot van Geerrburgh van Berlecum, Leonard van Rijssen, predikant te Heusden, namens zijn dochter, waarvan Marganta van Berlekum moeder is, Adriaen van Bockhoven, oudburgemeester van Heusden en andere erfgenamen van Mr. Francois Roskam5000.- gulden uit de nalatenschap van Mr. Francois Roskam de oude, advocaat te Amsterdam
geen reket om Mandement maar een Besloten Missive in Rau ActieHelena Hinse, weduwe en boedelhoudster van Anthonij Thomée. In zijn leven bakker in Den Haagn.v.t.515 gulden, 11 stuivers, en 4 penningen, plus interst en kosten
van Rau ActieHester Pereira, weduwe en boedelhoudster van wijlen Moses Antunes, te Den HaagDaniel de Pas of zijn erfgenamen5500 gulden 19 stuivers 8 penningen @ 4% 'sjaars, wegens een oude rekening
van Rau actieJacob van Lier, heer van Oosterwijk, en Werkendam, etc., etc., als opper kerkmeester van Werkendam, en de medekerkmeestersGijsbert van Rietvelt, Baljuw van Giese, en Nieuwkerk als eigenaar van twee mergen en 450 voeten lands, gelegen in de ban van Sleeuwijk56 guldens en interest en kosten. Rente op het voorzegde land over de jaren 1718 t/m 1724
om executie te zien decerneren.Mr. Jacob de Lange, dijkgraaf van den Landen van Charlois, voor hem zelf, en nog als als erfgenaam van Gerard Visch, die erfgenaam is geweest van Maria van der Aa mitsgaders nog erfgenaam van van Margaretha Visch; en nog voor Gerard Visch en Margareta VischDe Baljuw, Schout en Schepenen van oud Beijerland5950 gulden Kapitaal en interest en kopsten sinds 7 mei 1685 tegen de penning 16.
van Rau ActieClaas Remmen, wonend te LimmenDe erven voor 6/7 part van Cornelis van der Laan: Arie Cornelisz van der Laan, te Limmen; Simon Theunisse gehuwd met Antje van der Laan te Castricum; Jan Ruijs gehuwd met Wybric van der Laan, te Uitgeest; Willibrord Keijser gehuwd met Guurtje van der Laan te Uitgeest; Maartje van der Laan, weduwe te Uitgeest; Maritie van der Laan, weduwe te Schoten;600 gulden sinds 14 augustus 1702, die Adriaan van der Bleek van Maritie Jacobs te Alkmaar uitgeleend heeft met Mr. Cornelis van der Laan als borg.
Mandement van Rau ActieMaria van de Burgh, weduwe wijlen Willem van Echten, alhier in Den Haag.Hendrik van der Zalm (van der Salm), Raad in de vroedschap, oud-Burgemeester en Schepen der stad Brielle.746,14,- gulden (746,10,- gulden) vanwege geleverde Linnens
Mandement van Rau ActieJudith Cruijk, weduwe en boedelhoudster van Mr. Antonij van Loon, brouwster te Delft.Maria Rietveld, zeggende te zijn weduwe en erfgenaam van wijlen Jacob van Loon8 mergen en 43 roeden Lands, en de opbrengsten daarvan sinds haar occupatie van dat land, aanbedeeld aan Assueris Hendrik van Spangen, Heer van Mellisant en Johan Nobelaar, Heer van Kerkwerve, Uijtwijck etc. als voogden over de erfgenamen van Adriana Nobelaar, in haar leven Vrouwe van Melisant, en wat zij "verkocht" hebben aan Mr. Antonij van Loon.
Mandement van Rau ActieJacobus van der Horst, procureur voor dit Hof, gehuwd met Maria Scheltus, die een dochter is van Catharina van den Brand, die gehuwd was met meester Paulus Scheltus (Ordinaris Drukker van de Staten van Holland en Westfriesland), Catharina van den Brand is enigst dochter en erfgenaam van Isaak van den Brand, in zijn leven kamerbewaarder van de Grafelijksheids Rekenkamer.Aarnhout van Westrik, Schouut en Secretaris te Spijkenisse.800 gulden met interest @ 5 % s'jaars sedert april 1716
poenaalHester Pareira, weduwe en erfgenaam van wijlen Moses Antune4s, in zijn leven gewoonde hebbend alhier in Den Haag.JUosua Israel d'Andrade87.999:00:0 gulden die suppliants man te vorderen had op de boedel van Jacob Pereijra. Salomon Pereijra krijgt nog 95:12:8 gulden en/of 6340:12:8 gulden en Moses van Juda Pereijra nog 52.800:00:0 gulden
Mandement poenaalMr. Cornelis van Valkenburgh, Raad en Schepen der stad HaarlemJean La Clée, koopman te Haarlem, als borg voor Cornelis de Niesen, gehuwd met Cornelia van Neek, gewezen ontvanger van de convooyen en licenten te Haarlem9744:-16:-00
Mandement om executie te zien de decernerenJohanna Broekhuijsen, weduwe en boedelhoudster van wijlen Arnoldus Dierin, in leven koopman in wijn.Mr. Johan van Holst, advokaat van het Hof van Holland.`Een openstaande rekening van 125 gulden voor geleverde wijn aan de tegenpartij die dit bedrag niet wil betalen. De schuld was van het jaar 1703. Suppliante verzoekt het Hof om de tegenpartij te bevelen dit bedrag te voldoen
Mandement van ArrestCornelis van Wouw, Fiscaal van 's Lands Vloten; Pieter van Wouw weesmeester van Den Haag; Mr. Jacob van Wouw, Advocaat van het Hof van Holland.Jan Arienz van Bladeren.Aan de tegenpartij is voor 7 jaren verhuurd een boerenwoning, genoemd Hooftbosch, gelegen in de Hooftpolder onder de Lier, met de twee westelijke bargen, de Noort-Oost boomgaard met de duivenvlucht. De huur is slechtsbetald over het jaar 1712 en darna niet meer. Suppliant verzoekt het Hof om beslag te laten leggen op de opbrengst van de boederij.
Mandament om executie te zien decernerenMr. Govert van Persijn, advocaat voor dit Hof, in plaats van Johannes van Oorschot, gequalificeert tot de administratie der goederen van Gerard Blanckert, Heer van 's-Gravenambacht als mede-erfgenaam van Margareta van Eijck opgekomen en aanbedeeld.Cornelis Cattenstaert, in huwelijk hebbende Johanna van den Houten; en Gerrit van't Hoff, getrouwd met Johana Maria Woelen, te voren weduwe en boedelhoudster van Adriaan van den Houten, als kinderen en erfgenamen van de voornoemde Lena BosveltAan Gerard Blanckert is aanbedeelt een schepenschulbrief van 3000 gulden capitaal dd. 02 julij 1687 van Baljuw en Schepenen van Sommelsdijk, door Lena Bosvelt, weduwe en boedelhoudster van Matthijs van den Houten, met mandament van willige condemnatie van dit Hof. De opposanten hebben de interesten sedert 1718 niet ontvangen
Mandament tot arrest en rauw actieAdriaan de Booijs, koopman te AmsterdamNicolaas WestendorpAan Nicolaas Westendorp wordt de opdracht gegeven om zo gunstig mogelijk goederen op Curacao te verhandelen maar bij de afdracht van contanten blijft hij in gebreke
Mandament relief d'appelJan de Mol Anthoniszoon, wonende te Amsterdamvoor Jacoba du Bucquoij, weduwe van Jacobus van Jacobus Broekman, erfgenamen van Agtha Petronella du Burcqoij, weduwe van Bernhard van de Mark, baljuw schout en secretaris van WarmondHendrik van Liet, wonende te Amsterdam, erfgenaam van zijn gewezen vrouw Elisabeth de GrootAan supliant en Pieter Seijs, wonende te Warmond, als executeur testementair van Agatha Petronella Burcqoij was d.d. 9-06-1749 door schepenen van Warmond in hun nadeel vonnis gewezen. Aan Johan Bernhard van der Mark was preferentie verleend in de boedel. Later werd die opgeeist door Hendrik van der Liet vandaar dit verzoek
Mandement penaalCornelis Besemer, schout te Nieuweveen (bij Aalsmeer)Gerrit van Rietvelt, bij leven schout van Alkmaar, als borg van Harmen de Vrij, aangewezen curator van de redding van de boedel en de goederenAan tegenpartij van Harmen de Vrij het bevel te geven het arrest van het huis en het erf als kwalijk en ten onrechte te duiden en de kosten daarvoor te betalen
Mandament van rauw actieBregitta Catharina van Schuilenburch, vrouw van Steven Adriaan, Graaf van Welderen, wonende te 's GravenhageAernaut Steenhard en gosewin Willem Hendrik Larcher, Heer van Kenenburg, als boekhouder van de rederijAandeel in 3 x 1/16 deel in drie verschillende schepenen de lading, waarbij de boekhouders van de rederij in gebreke blijven om op tijd afdracht van inkomsten te leveren
Mandement van arrest op goederen en penaalCornelis van den Bergh, oud-schepen, Heyndrick den Touwer, kapitein van de burgerij, Johan de Mey en Dona Daniëlsz van der Hey, kooplieden te Rotterdam en eigenaars van het schip genaamd de DavidWillem Hemstead, Engels koopman te RotterdamAangekocht schip de David geladen in Newcastle en onderweg naar Rotterdam aangerand door schepen van de majesteit van Spanje, waarna de supplianten het schip te Duinkerken hebben opgeëist en de "rovers" het schip inclusief lading in Vlissingen hebben verkocht en de kopers ermee naar Vlaanderen zullen vertrekken, zodat de supplianten van het schip met inhoud worden beroofd
Mandament om actie te instituerenBeukel Verhoeff, wonende te BodegravenMatheus Eijssingh, wonende te AmsterdamAanklacht tegen te hoge rekening
Leonardt van der Prep, gehuwd met Margareta Coxius en Justus Theophilis Coxius, erfgenamen van Juffrouw Ida Josten Tol met last en procuratie van Dominus Johannes CoxiusCornelis Boumans, wonende in Husduinen.Aankoop van huis en erf in Zwijndrecht. Waarin supplianten hun erfdeel uit de nalatenschap van Ida van Tol uit het te goed van 400 car guldens van Cornelia Boumans willen gebruiken
Mandament penaal en rau actieAnthonij Ackerman c:s: qq , directeuren van de " Societeit der Liefde" te AmsterdamJan Dorman c:s: zich noemende nieuwe directeuren van de " Societeit der Liefde" te AmsterdamAanmatiging van directeurschap, gepaardgaande met overdracht van financien en administratie
Mandament penaalAnna Groeneman, weuwe van Pieter van Staden, wonende te Amsterdam, eigenaren in aandelen op hijpotheek ad. 72000,- gulden betreffende de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceJohannes Aegidius, gewezen directeur van neegotie op de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceAanmatiging zich te kwlificeren als directeur van de negotie gevestigd op de hijpotheek, van genoemde plantage en onbevoegd beslaglegging op 53 balen koffie
Mandement in cas d'appel met clausule van inhibitieJohan Sas, koopman te Londen met als borg Jan Dirxsz, koopman te VlissingenFrans Thijsz, wonend te VlissingenAanspraak op 200 pond Vlaams ten laste van het sterfhuis van de ouders van Johan Sas waarbij reeds beslag is gelegd op goederen. Het gerecht van Vlissingen heeft bevolen dat onverminderd het arrest de geldsom moet worden betaald. Waartegen beroep wordt ingesteld.
Mandament van rau actie met de clausule van edict, ad valvas curae, Pro DeoLodewijk Liefheid, namens zijn echtgenote Maria Companitz, wonende te WillemstadJan Willem Holthuijzen, Mr. Pieter de Bas, secretaris te Voorschoten, executeurs van het gezamelijke testament Jan Francois Lemmens, en zijn zuster AnnaAanspraak op de helft van het erfdeel van Anna Gertrudis Companitz, zuster van Maria Companitz die waarschijnlijk al was overleden voor de datum van het testament
Mandament in cas van quarantJuffrouw Maria Fijck,weduwe van Marten Dou, wonende te LeidenDe kinderen van Adriaentgen Leurs, verkopers van drie morgenland in het land van Strijen, Adriaen Anthonie van Heijnen, Verwel, Willem van Zijl, borgen voor de vrijwaring van de drie morgen landAanspraak op de toegezegde borgstelling van drie morgen land
123...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in