Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Charles Thomas Colomba en Francois Croqwesel, koopman alhier in Den Haag, Warnar de Bel en zn, kooplieden in Den Haag, en Mels Leendertse van der MeerPrins van Nassau-Siegen29.425 guldens + 3419.15 + 180.12 wegens leveranties + 3.117 -15 , 14 penningen 952-3stuivers05-07-1714
Maria Kleijberg, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Westveen, wonend te AmsterdamDe Weesmeesteren van de stad Leiden en Abraham van Nieubergen en Maria van de Capelle, in haar leven weduwe van wijlen Dirk van Peene, die een testament maakte op 19 juni 1696 voor notaris Jacob van der Stoffe te Leiden3000 gulden die de tegenpartij onthoudt. Een erfeniskwestie met cessio30-11-1725
Johannes Ignatius Fakker, koopman te Den HaagJosua de Abraham Salvador, jood in de Haag3075 gulden achterstallige betalingen20-04-1717
Jan Meijers (als gebleven borge voor Adraan Meijers, visverkoper binnen de stad Geertruidenberg) en Adriaen Meijers, enige en universele erfgenamen van hun vader Dirk MeijersGijsbert van Issem, rentmeester van de Domeinen en Visserij van de stad Geertruijdenbergh3078 gulden, 3 stuivers, 4 penningen. Het vonnis van de schepenen van Geertruijdenbergh dd 31 maart 1724 en de uitslag van het Appel van 25 april 172409-05-1724
Louis Verdure en Pieter Cavalies, kooplieden uit Den HaagPrincesse Henrietta Casimir, vorstinne van Nassau etc. etc.3136 gulden die de supplianten te vorderen hebben van de tegenpartij15-05-1724
Maria Asbon, weduwe van wijlen Martinus Buijs en Jacobus Buijs, haar zoon, wonend te Gorinchem en te Brakel.Barend Sas, procureur te Spangh327 gulden, 10 stuivers, vanwege steen in 1722 en 1723, plus rente @ 4% per jaar en kosten21-01-1724
Jan van Groeneweegen qq cum suis, mede-erfgenamen van Servaas van Groeneweegen, in zijn leven koopman in hout te DordrechtJan Bos en Weduwe Bos339 gulden;9 stuivers en kosten hierom gedaan wegens niet betaalde leveranties bij verbaal accoord dd 16 maart 1725 opgesteld door commissarissen van dit hof en Hendrik Pola22-05-1725
Gerrit de Vries Abrahamsz te Amsterdam, als houder van een wisselbrief van 600 ponden Vlaamsch courantJan Kramer, koopman te Amsterdam3600 gulden plus interest en kosten, vonnis van de schepenen te Amsterdam dd 29 november 177410-03-1775
Francois Michel Auguste du Hallaij, wonende te Montmattre, parochie van Sint. Pieter, niet ver van Parijs.Adolph Jan Heshuizen (Heshuisen), raad in de Vroedschap der stad Haarlem; Abraham Boas en Simeon Boas, banquiers te Den Haag; Jean Ferdinand Groessinger (Joan Ferdinant Groessinger)3600 Livres. Het vonnis van de Rechters en Consuls der Kooplieden te Parijs dd 19 julij en 9 augusti 177519-07-1776
Goddert Cappel en zoonen, kooplieden te AmsterdamJaques (Jacques) Heupgen, koopman te Aken37.433 gulden 8 stuivers = de interessen @ 6 % 's jaars22-08-1776
Mr. Adolph Pieter Herminghuijsen, advokaat voor dit Hof, als gevolmachtigde van de meerderjarige en als voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Mr. Pieter Pittenius, in zijn leven ook advokaat voor dit HofWillem Wagtmans te Schiedam400 gulden + interest + kosten sedert 23 oktober 171331-05-1717
Guilleaume (Guillaume) de Charron de St. Germain, kapitein te dienste van dit lant, graaf van Hesse, gehuwd met Maria Josepha d'ArredundoJoseph d'Arredundo (schoonvader van de suppliant) en zijn huisvrouw Maria Josepha de Bois Engins; en Joseph da Vega; en Jacob Hiskia Machado; Benjamin Texera; Anthonij Alveres Machado400 gulden die de bruidegom nog te goed heeft van zijn schoonouders.16-11-1717
Jacob Pesser, schepen van de stad Breda, en Mr. Nicolaas van Loenen, advocaat voor dit hof, in plaats van DavidJacques Maillard Senior, executeurs van het testament van wijlen Jacob van Leeuwen, in zijn leven secretaris te Voorburg.N. Couwenhove, weduwe van Jan Pesser, mitsgaders de meerderjarige knderen en de voogden over de minderjarige kinderen van Jan Pesser4000 gulden min 1500 gulden en interest @ 4 %% 's jaars sedert 6 november 1717.28-11-1719
Rachel Mocata Nunes, weduwe van wijlen Anthonis Gabriel Nunes, en Isacq, Jacob, Ribca Mocata Nunes, meerderjarige kinderen van Anthonis Gabriel Nunes, mitsgaders Isacq, Jacob, en Ribca Mocata Nunes, en Isaacq Isidro, allen voogden over de twee minderjarige kinderen van Anthonis Gabriel Nunes, allen medeerfgenamen van wijlen David en Esther Athias.Joseph Nunes Marchena, nomine uxoris4000 gulden te laste van de boedel van Esther Atthias30-12-1718
Jan Kok (Kock), gerechtsbode te Sint Maartensdijk, als executeur in de boedel van Cornelia Kegge, weduwe en boedelhoudster van Marinus Cabboord en kinderen; mitgaders Johan Wilthon als voogd over de minderjarige kinderen van Cornelia Wilthon, weduwe van Cornelis Snelders te St. Maartensdijk, allen crediteuren vanwege koopdagschulden van wijlen Leonard de Lange, Stockhouder = venduemeester.Frederick Burghart, de borg van wijlen Leonard de Lange, venduemeester en secretaris te St. Maartensdijk4000 gulden volgens de acte dd 12 december 170107-11-1720
Joan Huyman (Huijman), koopman te Rotterdam, als last en procuratie hebbende van zijn vader Hendrik Huyman, ook koopman te Rotterdam.Henry Ferdinant Baron de Quarre te brussel, en Maria Theresia Antoine, weduwe van wijlen Jan Potter van der Loo.4277 gulden en 10 stuivers, pacht voor 14 mergen en 3 hond, zo weiland als teelland, gelegen in Holland in de heerlijkheid Catendreght (Katendrecht) vrij, zuiver, en onbelast19-03-1723
Andriess Hofflant, advokaat voor het Hof van Justitie, als erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Elisabet van Germees, die weer erfgenaam was van haar broer Caerel van GermeesGeertje Bosne en Jacobus van Uffelen nomine uxoris als erfgenamen van Pieter Janse Swanefelt500 gulden met rente en kosten, die Caerel van Germees aan Pieter Jan te Honselaarsdijk te leen gegeven had @ 5 % 's jaars op 1 mei 1704. 400 gulden als erfgenaam van zijn vrouw Elisabeth Germees (16-7-1717)31-10-1724
Mr. Johan van Renesse, advokaat voor dit Hof, en Adam van der Smaling, notaris alhier in Den Haag, provisionele gesurrogeerde executeurs in den Boedel van wijlen Jacob Pereira te Den Haag, mitsgaders Salomon Pereira en Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira als executeurs van de boedel van wijlen Juda PereiraAbraham Pereira, oudste zoon van Jacob Pereira500 pond Vlaams cpitale actiën op de VOC ter kamer van Amsterdam. De vijf zonen van Jacob Pereira vermoeden een overbedeling van Abraham Pereira. met interessen en kosten.22-04-1718
Carel de Moor, Ridder, gehuwd met JohannaLouisa van Moleschot; en Antonia van Moleschot, meerderjarige dochter, en Mr. Govert van Persijn, gehuwd met Johanna Louisa Blankert, en Mr. Cornelis Willem Blankert en Daniel Rebber, predikant te Alkmaar, als voogd over Jan Rochus van Til en Gerrit van der Meer, gehuwd met Johanna Louisa Splinter; allen kleinkinderen en afstamkmelingen van wijlen Cornelis Splinter, in zijn leven burgemeester van Den Haag, en Johanna Copal.Johan Cau en Mr. Ijman Cau en Louise Cau als erfgenamen van Mr. Bartholomeus Cau, in zijn leven president in de Raad van Vlaanderen, residerende in Middelburg500 ponden Vlaams in Actien van de Oost Indische Compagnie ter kamere Middelburg uit de erfenis van Johanna Copal30-07-1717
Abel Nieuwinkel, meester schoenmaker te Den HaagAnna Maria van Ringh te Utrecht Als borg en principaal van Michiel van Lommetsum te Voorschoten5000 + 3400 + 1600 + 1100 + 300 = 11.400 gulden die tegenpartij had geleend aan suppliant tegen 4-5 % rente 'sjaars.14-12-1725
Leonard Vermeulen, mede namens zijn echtgenote Maria van Schilperoort, wonende te Den Haag, en Johanna van Schilperoort, wonende te Delft, nagelaten kinderen van Emerenta LokermansJohan van Sorgen, Mr.advocaat te Den Haag, echtgenoot van Geerrburgh van Berlecum, Leonard van Rijssen, predikant te Heusden, namens zijn dochter, waarvan Marganta van Berlekum moeder is, Adriaen van Bockhoven, oudburgemeester van Heusden en andere erfgenamen van Mr. Francois Roskam5000.- gulden uit de nalatenschap van Mr. Francois Roskam de oude, advocaat te Amsterdam26-06-1675
Helena Hinse, weduwe en boedelhoudster van Anthonij Thomée. In zijn leven bakker in Den Haagn.v.t.515 gulden, 11 stuivers, en 4 penningen, plus interst en kosten24-08-1717
Hester Pereira, weduwe en boedelhoudster van wijlen Moses Antunes, te Den HaagDaniel de Pas of zijn erfgenamen5500 gulden 19 stuivers 8 penningen @ 4% 'sjaars, wegens een oude rekening02-11-1725
Jacob van Lier, heer van Oosterwijk, en Werkendam, etc., etc., als opper kerkmeester van Werkendam, en de medekerkmeestersGijsbert van Rietvelt, Baljuw van Giese, en Nieuwkerk als eigenaar van twee mergen en 450 voeten lands, gelegen in de ban van Sleeuwijk56 guldens en interest en kosten. Rente op het voorzegde land over de jaren 1718 t/m 172411-04-1725
Mr. Jacob de Lange, dijkgraaf van den Landen van Charlois, voor hem zelf, en nog als als erfgenaam van Gerard Visch, die erfgenaam is geweest van Maria van der Aa mitsgaders nog erfgenaam van van Margaretha Visch; en nog voor Gerard Visch en Margareta VischDe Baljuw, Schout en Schepenen van oud Beijerland5950 gulden Kapitaal en interest en kopsten sinds 7 mei 1685 tegen de penning 16.13-06-1717
Claas Remmen, wonend te LimmenDe erven voor 6/7 part van Cornelis van der Laan: Arie Cornelisz van der Laan, te Limmen; Simon Theunisse gehuwd met Antje van der Laan te Castricum; Jan Ruijs gehuwd met Wybric van der Laan, te Uitgeest; Willibrord Keijser gehuwd met Guurtje van der Laan te Uitgeest; Maartje van der Laan, weduwe te Uitgeest; Maritie van der Laan, weduwe te Schoten;600 gulden sinds 14 augustus 1702, die Adriaan van der Bleek van Maritie Jacobs te Alkmaar uitgeleend heeft met Mr. Cornelis van der Laan als borg.18-10-1725
Maria van de Burgh, weduwe wijlen Willem van Echten, alhier in Den Haag.Hendrik van der Zalm (van der Salm), Raad in de vroedschap, oud-Burgemeester en Schepen der stad Brielle.746,14,- gulden (746,10,- gulden) vanwege geleverde Linnens13-09-1769
Judith Cruijk, weduwe en boedelhoudster van Mr. Antonij van Loon, brouwster te Delft.Maria Rietveld, zeggende te zijn weduwe en erfgenaam van wijlen Jacob van Loon8 mergen en 43 roeden Lands, en de opbrengsten daarvan sinds haar occupatie van dat land, aanbedeeld aan Assueris Hendrik van Spangen, Heer van Mellisant en Johan Nobelaar, Heer van Kerkwerve, Uijtwijck etc. als voogden over de erfgenamen van Adriana Nobelaar, in haar leven Vrouwe van Melisant, en wat zij "verkocht" hebben aan Mr. Antonij van Loon.20-04-1718
Jacobus van der Horst, procureur voor dit Hof, gehuwd met Maria Scheltus, die een dochter is van Catharina van den Brand, die gehuwd was met meester Paulus Scheltus (Ordinaris Drukker van de Staten van Holland en Westfriesland), Catharina van den Brand is enigst dochter en erfgenaam van Isaak van den Brand, in zijn leven kamerbewaarder van de Grafelijksheids Rekenkamer.Aarnhout van Westrik, Schouut en Secretaris te Spijkenisse.800 gulden met interest @ 5 % s'jaars sedert april 171610-03-1718
Hester Pareira, weduwe en erfgenaam van wijlen Moses Antune4s, in zijn leven gewoonde hebbend alhier in Den Haag.JUosua Israel d'Andrade87.999:00:0 gulden die suppliants man te vorderen had op de boedel van Jacob Pereijra. Salomon Pereijra krijgt nog 95:12:8 gulden en/of 6340:12:8 gulden en Moses van Juda Pereijra nog 52.800:00:0 gulden14-11-1725
Maartie Jan wedunaar boedelhouder van Pieter Jansz en de voor Jan Pietersz, wonende in Heer HuijgenwaartDe erven van Cornelis Jan sz Jonk, Neel Cornelis , weduwe van wijlwn Jan Jansz Jonk.900 gulden09-07-1714
Mr. Cornelis van Valkenburgh, Raad en Schepen der stad HaarlemJean La Clée, koopman te Haarlem, als borg voor Cornelis de Niesen, gehuwd met Cornelia van Neek, gewezen ontvanger van de convooyen en licenten te Haarlem9744:-16:-0012-07-1718
Mr. Govert van Persijn, advocaat voor dit Hof, in plaats van Johannes van Oorschot, gequalificeert tot de administratie der goederen van Gerard Blanckert, Heer van 's-Gravenambacht als mede-erfgenaam van Margareta van Eijck opgekomen en aanbedeeld.Cornelis Cattenstaert, in huwelijk hebbende Johanna van den Houten; en Gerrit van't Hoff, getrouwd met Johana Maria Woelen, te voren weduwe en boedelhoudster van Adriaan van den Houten, als kinderen en erfgenamen van de voornoemde Lena BosveltAan Gerard Blanckert is aanbedeelt een schepenschulbrief van 3000 gulden capitaal dd. 02 julij 1687 van Baljuw en Schepenen van Sommelsdijk, door Lena Bosvelt, weduwe en boedelhoudster van Matthijs van den Houten, met mandament van willige condemnatie van dit Hof. De opposanten hebben de interesten sedert 1718 niet ontvangen04-04-1721
Adriaan de Booijs, koopman te AmsterdamNicolaas WestendorpAan Nicolaas Westendorp wordt de opdracht gegeven om zo gunstig mogelijk goederen op Curacao te verhandelen maar bij de afdracht van contanten blijft hij in gebreke21-10-1750
Jan de Mol Anthoniszoon, wonende te Amsterdamvoor Jacoba du Bucquoij, weduwe van Jacobus van Jacobus Broekman, erfgenamen van Agtha Petronella du Burcqoij, weduwe van Bernhard van de Mark, baljuw schout en secretaris van WarmondHendrik van Liet, wonende te Amsterdam, erfgenaam van zijn gewezen vrouw Elisabeth de GrootAan supliant en Pieter Seijs, wonende te Warmond, als executeur testementair van Agatha Petronella Burcqoij was d.d. 9-06-1749 door schepenen van Warmond in hun nadeel vonnis gewezen. Aan Johan Bernhard van der Mark was preferentie verleend in de boedel. Later werd die opgeeist door Hendrik van der Liet vandaar dit verzoek08-07-1749
Bregitta Catharina van Schuilenburch, vrouw van Steven Adriaan, Graaf van Welderen, wonende te 's GravenhageAernaut Steenhard en gosewin Willem Hendrik Larcher, Heer van Kenenburg, als boekhouder van de rederijAandeel in 3 x 1/16 deel in drie verschillende schepenen de lading, waarbij de boekhouders van de rederij in gebreke blijven om op tijd afdracht van inkomsten te leveren17-11-1750
Cornelis van den Bergh, oud-schepen, Heyndrick den Touwer, kapitein van de burgerij, Johan de Mey en Dona Daniëlsz van der Hey, kooplieden te Rotterdam en eigenaars van het schip genaamd de DavidWillem Hemstead, Engels koopman te RotterdamAangekocht schip de David geladen in Newcastle en onderweg naar Rotterdam aangerand door schepen van de majesteit van Spanje, waarna de supplianten het schip te Duinkerken hebben opgeëist en de "rovers" het schip inclusief lading in Vlissingen hebben verkocht en de kopers ermee naar Vlaanderen zullen vertrekken, zodat de supplianten van het schip met inhoud worden beroofd28-04-1657
Beukel Verhoeff, wonende te BodegravenMatheus Eijssingh, wonende te AmsterdamAanklacht tegen te hoge rekening18-08-1750
Leonardt van der Prep, gehuwd met Margareta Coxius en Justus Theophilis Coxius, erfgenamen van Juffrouw Ida Josten Tol met last en procuratie van Dominus Johannes CoxiusCornelis Boumans, wonende in Husduinen.Aankoop van huis en erf in Zwijndrecht. Waarin supplianten hun erfdeel uit de nalatenschap van Ida van Tol uit het te goed van 400 car guldens van Cornelia Boumans willen gebruiken02-06-1655
Anthonij Ackerman c:s: qq , directeuren van de " Societeit der Liefde" te AmsterdamJan Dorman c:s: zich noemende nieuwe directeuren van de " Societeit der Liefde" te AmsterdamAanmatiging van directeurschap, gepaardgaande met overdracht van financien en administratie07-04-1773
Anna Groeneman, weuwe van Pieter van Staden, wonende te Amsterdam, eigenaren in aandelen op hijpotheek ad. 72000,- gulden betreffende de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceJohannes Aegidius, gewezen directeur van neegotie op de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceAanmatiging zich te kwlificeren als directeur van de negotie gevestigd op de hijpotheek, van genoemde plantage en onbevoegd beslaglegging op 53 balen koffie13-09-1790
Johan Sas, koopman te Londen met als borg Jan Dirxsz, koopman te VlissingenFrans Thijsz, wonend te VlissingenAanspraak op 200 pond Vlaams ten laste van het sterfhuis van de ouders van Johan Sas waarbij reeds beslag is gelegd op goederen. Het gerecht van Vlissingen heeft bevolen dat onverminderd het arrest de geldsom moet worden betaald. Waartegen beroep wordt ingesteld.25-03-1651
Lodewijk Liefheid, namens zijn echtgenote Maria Companitz, wonende te WillemstadJan Willem Holthuijzen, Mr. Pieter de Bas, secretaris te Voorschoten, executeurs van het gezamelijke testament Jan Francois Lemmens, en zijn zuster AnnaAanspraak op de helft van het erfdeel van Anna Gertrudis Companitz, zuster van Maria Companitz die waarschijnlijk al was overleden voor de datum van het testament30-10-1777
Juffrouw Maria Fijck,weduwe van Marten Dou, wonende te LeidenDe kinderen van Adriaentgen Leurs, verkopers van drie morgenland in het land van Strijen, Adriaen Anthonie van Heijnen, Verwel, Willem van Zijl, borgen voor de vrijwaring van de drie morgen landAanspraak op de toegezegde borgstelling van drie morgen land29-09-1648
Johan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)26-08-1654
Nicolaus Lidius van Westeroven, wonende te Delft, wedunaar van juffrouw Clara van WeenaDiverse leden van de families van Weena en de rijck en voogden over de diverse erfgenamen van Arent de Graaf genaamd Weena en van Lucia ClaesAanspraken op de nalatenschap van Juffrouw Clara van Weena06-09-1647
Clementia Hendrina van Reemen, weduwe van Bernardo Henrico Staats, als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderenCarel Godfriet, Baron van Boode en zijn vrouw. Sophia Chritina van Burgersrode, dochter van wijlen Lucia Aligard, Baronesse van Burgersrode en nicht van Christoffel, Graaf van RandsouAanspraken op een deel van de nalatenschap van de Graaf Randsou, berustende onder de suppliante24-03-1724
Jacob van der Dussen, oud burgemeester van WoudrichemStoffel van der SteenAanspraken op eigendom en gebruik van plus minus 3 meter land in de oude baume onder Woudrichem11-08-1648
Frederck Willemssen, wonende te Brouwershaven, borg voor zijn broer Claes Willemssen, ten behoeve van Jacob Pluijmpot, voor 400,-Gulden volgens akte d.d. 10-03-1646Jacob Pluijmpot, hebbend 400.- gulden tegoed van principaal Claes WillemssenAanspreken van de borg voor een schuld van 400.- gulden, zonder eerst de principaal te hebben aangesproken14-07-1650
Maria Johanna Alderweereld, vrouw van Abraham Dias da Fouseca, zich ophoudende te s' GravenhageAbraham Dias da FonsecaAanstelling van curator: Cornelus de Bruijn, notaris te s'Hage en deurwaarder van t'Hof verzoek om beslag op goederen, geld en effecten, verbod om nog maar iets van de gemene boedel zich toe te eigenen en ontbinding van het huwelijk25-02-1751
123...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in