Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Anthonia Theresia Rustemeyer, wonende te Amsterd
Mandament om de arrementen van de processen te entameren en daartoe de procureur acceptant te stellen en interdictie poenaal.Francois Beaumont, Raad en Commissaris Instructeur te Maastricht, en Matthieu du Bien, koopman aldaar.
Anthonis Jacobsen van ten schuijz ten verzoeke van de Heilige Geest meesters van Wassenaar en Zuiddijk en secretaris en bode aldaarC: Extract van de Heilige Geest meesters van Wassenaar eissers en arrestanten tegen Catharina Maes, weduwe van de Heer Hendrick Schrasser, wonende te Den Haag
Adriaen Jansz, dienaar van de justtitie binnen de heerlijkheid van Herpt, in het land van Heusden
Andries van Berliton, seretaris der stad Rotterdam
Kinderen en erfgenamen van Jonkheer Johan van Egmont van de nieu in zijn leven gewoond hebbend in Den HaagJoris Corneliszn Poldervaert
Claes Jansz Verwijs, poorter binnen GoudaHuijbert Claesen Lob, alias van den Wolff, buurman in Noord Addixveen
Benjamin Joseph, wonende te Schiedam
Arij (Ary) van Rossen en cum suis
Mandament van willig decreetAntonie Hinsen, als executeur van het testament van Helena Huijbregts, weduwe van Jacobus Witsaat
In cas d'appel met de clausule van inhibitie en compulsoirCornelis Melssen, schipper, wonende in den Huizert op Zuid-BeijerlandPaulus Eelbo, wonende te Dordrecht Pieter Gijsbrechts, bode van "den Hitzert""Bezwaar tegen vonnis van de schepenen van Zuid-Beijerland dd. 25 juni 1675 waarbij het aan Paulus Eelbo, wonende te Dordrecht werd toegestaan de goederen van de suppliant te executeren
MandementAnthony Verhorst, deurwaarder en Adriaen van Sterrevelt, notaris te Den HaagGijsbrecht Jansz van Outshoorn en Symon Rodenburch, tegenwoordig verblijvende in de Voorpoort van Den Haag(Onleesbare toedracht) ... waarbij de genoemde van Outshoorn gehouden zal zijn binnen 24 ?? voor de heren commissarissen ten hove te verklaren, etc.
verzoek om sequestaratieOtto Ottesz cum suisDorothea Steur en Gijsbert Del als voogden over Jacoba van Breda-
om appoinctement om te pleitenDe Furstinne Douariere van Oranje en Nassauw en de Landgraaf van Hessen als voogden over Johan Willem FrisoMatheus Stipel, procureur voor dit Hof, als gemachtigde van de Koninklijke Majesteit van Pruissen-
om akte van Authorisatie op een deurwaarderRobbert Pautonne, koopman te Veere en boedelhouder van het fregat"De Postillion Galey"Wouter Watson, schipper of kapitein-
om besloten missive in Rau ActieNicolaas Ghijs, raad en vroedschap en regerend burgemeester van de stad Brielle, gehuwd met Hester Antonia PietersonDie van de raad en rekeningh der Domeynen van wijlen zijne Majesteyt van Groot Brittanien-
geen rekest aan het Hof van Holland, (kopie rekest aan de schepenen van Schagen)De Baljuw van Schagen--
geen rekest aan het Hof van Holland. (Brief van de Burgemeesters en regeerders van de stad Haarlem)dd 01-07-1717---
Mandement van samengestelde strekking (zie betreft)Johanna van Persijn, ongehouden (vrij, ongetrouwd) dochter, te Den HaagWillem van Persijn, commissaris van de monstering, Pieter van Persijn, commies en Mr. Nicolaes van Persijn, allen broers van de suppliante1) Beslag op de verkochte goederen en landerijen (Wassenaar), 2) overleg van rekeningen, bewijs en reliqua van het gevoerde beheer, 3) procederen om de verdeling van de erfenis in vier gelijke delen
Mandement penaalJuffrouw Marijtje Pieters Hardebol (Hardebols of Hardenbol), de weduwe van Willem Heresz Vesterman, bij leven schepen van de stad Enkhuizen, voor zichzelf en als mede erfgename van Pieter Pietersz Hardenbol, bij leven burgemeester van Enkhuizen, alsmede Jannetje Pieters Hardenbol, hun overleden broer respectievelijk zuster; Pieter Pietersz Dol, oud-commissaris van de kleine zaken, mede erfgenaam van zijn moeder Cristien Pieters Hardenbol (Hardenbols) en mede erfgenaam van Pieter Pietersz Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, zijn oom respectievelijk tante, en Mr. Cornelis Jansz Hardenbol, secretaris van Enkhuizen, voor zichzelf en zijn zuster Claesien Jans, gehuwd met Pauwel Albersz Abbes, en zijn broer Pieter Jansz Hardenbol, mede erfgenaam van Grietje Pieters Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, haar overleden grootmoeder respectievelijk tante; allen zijn erfgenamen van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, in leven gehuwd met wijlen Volckaert Lucasz, bij leven burgemeester van EnkhuizenDe erfgenamen van Volckaert Lucasz1) Bevel aan de tegenpartij aan supplianten te leveren alle fidei commis goederen van Trijn Jans, de weduwe van Pieters Jansz Hardebol en die van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, alsmede de helft van haar bezit vóór diens huwelijk en dit alles met de bijbehorende opbrengsten, 2) verbod aan de tegenpartij met Jan Gerritsz Druyff enige goederen te scheiden of deze te verplaatsen voordat alle supplianten zijn voldaan in hun eisen.
Mandement om rekening, bewijs en reliquaPieter Itens, chirurgijn te Gouda en gehuwd met Geertruyt Voorhandt, moeder en erfgename van haar zoon Sacharias Adriaensz Muyden1) Jan Borritsz Muyden, Hubert Michielsz Bruyn en Jan Hendricxsz Spelt, beheerders van de nalatenschap, 2) kopers en bezitters van delen van de erfenis van Borrit Hendricxsz Muyden1) Inzicht in het beheer en de administratie van de nalatenschap van Sacharias Adriaensz Muyden door tegenpartij; 2) teruggave van 1/3 part in zes derde parten in zes stukken land te Koedijk, genaamd Jan Michielsz wei van ca. 6 geers, een 1/3 part in de helft van zes stukken land in Huiswaard, groot 7 geers en genaamd de Foppenwei
Appointement in margineSusanna van Catshuysen, de weduwe van Pieter van Butselaer, bij zijn leven rentmeester van de domeinen van Polanen, Monster, 's-Gravezande en Zandambacht, en de kerk- en armengoederen te Naaldwijk; haar moeder Maria van de Urk zaliger en Mr. Henrick Both van der Eem, bij leven burgemeester van Den Haag als borg en principaal; Cornelis Ruysgh, bij leven secretaris van de Generaliteits Rekenkamer en de heer Everaaerts, bij leven burgemeester van Willemstad als mede borgen en principalenDe heer Robijn, deurwaarder; Henrick Hoekwater, penningmeester ter griffie van het Hof1) Suppliant verzoekt om appointement waarbij de deurwaarder onder cautie meubelen moet teruggeven en een kopie van het rekest en appointement moet overhandigen; 2) wederom beslagname van meubelen door de deurwaarder via een mandement van arrest met een slinkse verkoopmachtiging voor Hoekwater
Appointement in margineSijbrant Jansz Horn te Opmeer, Heyn Reyniersz Cruyff en Tonis Jansz Backer als voogden van de kinderen van Neel Jans Horn, impetranten in reformatieJan Aelbertsz te Abbekerk, gedaagde1) Vernietiging van het verstek van antwoord en 2) verzoek om restitutie van de geconsigneerde boete van de rentmeester van de exploiten
Mandement penaalMr. Johan van Beeckhuysen, advocaatDe erfgenamen van Frederick van der Elburch onder wie Antoinette Die en Maria Die, kinderen van Abraham Die, en verscheidene crediteuren zoals Jacob Theunisz Meuyt en de executie doende deurwaarder en erfgenaam1) voorlopig geen uitkeringen door de suppliant aan de erfgenamen voordat uitkering is gedaan aan de verdere crediteuren van Van der Elburch, 2) geen sommatie, renovatie of verdere executie door tegenpartij als kwalijk en ten onrechte zijnde verklaard met voldoening van proceskosten
Mandement van willig decreetGerrit Coenraets Ysbach; Joris Erikx; Barent Maartensz; Jan van Trier executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen en administrateur ban de goederen van wijlen Anna de Vos weduwe van Dirck van Meyerick, door Schepen van Amsterdam gekwalificeerd om twee huizen en erven publiekelijk te verkopen aan de meest biedendegeen1. De verkoop van een huis aan de Utrechtse straat in Amsterdam voor 8700 gulden aan Gillis de Groot. Buren zijn Jan Pervi en een erfgenaam van Claes Dirkse. 2. De verkoop van een pakhuis aan de Paardestraat te Amsterdam voor 5450 gulden aan de weduwe ban Jan de Balboe. Buren zijn de Fiscaal Hoofd en Stijntje van Baarlen
Van Rau ActieEverhard Zacharias Reinis; Bernard Christiaan Bach, gehuwd met Anna Margaretha Reinis; Catharina Elisabeth Reinis en Christoffel ReinisFranciscus de Geter, Medicinae Doctor, gehuwd met Elisabeth Otto, eerder gehuwd met Anna Geertruid Reinis100 gulden + interest + kosten die Franciscus de Geter na zou laten aan supplianten, zoals beschreven in het testament, dat Anna Geertruid Reinis had gemaakt volgens een schuldbekentenis die Elisabeth Otto dd 16 januarij 1715 volgens notaris Jan van der Horst te Breukelen
van Arrest en Rau ActieHendrina van Bleek, meerderjarige dochter te Den Haag, als last en Procuratie hebbende van Dirk Wittenoom, koopman te Londen.Mr. Cornelis Vinck, advocaat voor dit Hof, erfgenaam van Gerard Vinck (Vink)100 ponde Sterling met interest 6 % /s'jaars sedert 10-11-1701; 25 ponden Sterling met interest sedert 05-01-1705; met kosten
Van Rau ActiePieter de Bruijn, koopman te Dordrecht als executeur van het testament van Wijlen Elisabeth Trist in haar leven laatst huisvrouw van Jan Bax, en voogd over haar minderjarige kinderenCoenraad Burgers ( Burghers ) getrouwd met Sybilla van der Muijl (+1722 )1000 carolus guldens + rente @ 5%'sjaars + kosten sinds 1699 erfenis van Margareta Swaerdekroon die door tegenpartij bij de suppliant aangegaan, weduwe van wijlen Jan van der Muijl te Amsterdam.
Mandement van Rau ActieMaarten Engelbert Verboom, controleur van de Convoyen en Licenten te Heusden, en Willem van Eeten, notaris en procureur te Gorinchem als executeurs van het testament van wijlen Mr. Adriaan Cornelis Verboom, in zijn leven Oud-schepen en gewezen Postmeester der stad Gorinchem, voogden over het minderjarig kind en administrateurs van zijn nagelaten goederenAdriaan Verhoeff en Hendrik van Barnevelt.1000 gulden en 1200 gulden met de interessen sinds 10-07-1766 en10-04-
Mandement van Rau ActieAppolonia van der Hoop, enige dochter en universeel erfgenaam van wijlen Mr. Huijbert van der Hoop, in zijn leven advocaatv voor dit hofJohanna Buijs en Margarita Buijs1195 gulden en 11 stuivers met de interest van dien @b 4 % 's jaars sinds 28 september 1716 en de kosten hierom gedaan, uit kracht van een obligatie dd 4 augustus 1697 mitsgaders en acte van borgtocht dd 8 december 1701
Mandement van Rau ActieAnna Catharina de la Chambre Chateignerault, weduwe van wijlen Willem Albert van Klenk, in gemeenschap van goederen gehuwd met Willem Albert van Klenk, zoon en medeerfgenaam van wijlen Coenraed van Klenk in zijn leven President Schepen en Raad der stad Amsterdam (overleden op 26 october 1691)Hugo du Bois en Adriaan Boon nomine uxoris, erfgenamen van wijlen Jan Danen, postmeester te Rotterdam, die een obligatie heeft geschreven op 25 april 1661, onder de secretaris van Rotterdam, Timmers1200 gulden bankgeld, met de interest,een erfenisquestie bij de dood van Judith van Son (overleden op 13 juli 1709) weduwe en boedelhoudster van Coenraed van Klenk, laatst huisvrouw van Willem Teckman, burgemeester te Amersfoort. Er is een obligatie vermist van Jan Danen, postmeester te Rotterdam
van Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteJohanna Delebecq en Catharina Delebecq, ongehuwde dochters te Amsterdam als executrices van het testament van wijlen Anthonij Delebecq, haar broeder, in zijn leven kanunnik in het kapittel van oud munster te UtrechtJohannes van der Grijp, predikant te Berkoude, als gemachtigde van Margriete van der Cappellen, in haar leven Vrouwe van Berkoude in de Achterhoek, Bouariere van Bronkhorst13.000 gulden + rente en kosten sedert 1 mei 1716, (De renten @ 4% van een erfenis van 20.000 gulden sinds 1 mei 1700.
PoenaalAbraham Salvador te Den Haag, zoon van Josua Salvador die gehuwd was met Sara Pereira, huisvrouw.Pieter van Hoorn van de Oost Indische Compagnie ter kamere van Middelbug1300 gulden met een interest van 2 % 'sjaars plus kosten
om executie te zien decernerenMr. Johan Hoen, advokaat te Rotterdam, getrouwd geweest met wijlen Anna Swanevelt, hiervoor weduwe en erfgenaam van wijlen Govert van Gesel, in zijn leven notaris en procureur te Rotterdam.De erfgenamen van wijlen Johannes Huichelbos, in zijn leven te Rotterdam.141 guldens en kosten. De Tauxatie van de stad Rotterdam
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van Edicte en Edicte ad valvas curiae.Mr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdamals gemachtigden van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel; en de representanten van de boedel en nalatenschap van Mr. Willem Joachim de Laver.1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.
Mandement van Rau ActieMr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdam namens de erfgenamen van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe en erfgename van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel en voogdesse over haar minderjarige dochters1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.
van Arrest, Rau Actie, en EdikteJean Sint Martin, koopman alhier in Den HaagDe Princes van Auvergne te Parijs, thans in Den Haag1600 gulde + interest + kosten, vanwege geleverde producten te Parijs
Rau ActieAndries Oortman, wonend te Utrecht, gehuwd met Catharina Linnick, hiervoor weduwe van Abraham Hoorns, en voogd over het minderjarige kindDaniel Romans, wonende te Asperen en desnoods zijn huisvrouw.1799 gulden en 3 stuivers over leveranties van allerhande stoffen (12 mei 1714) en 4 % rente en 336 gulden en 1 1/2 stuiver.
Rau ActieMr Cornelis Gerrit Fagel, raadsheer in dit Hof; Mr Daniel d'aux Brebis, advokaat in Amsterdam, als voogden over Jacob van Bijemont, nagelaten minderjarige zoon en erfgenaam van wijlen Johan van Bijemont, in zijn leven Burgemeester van Den Haag.Catharina van Son, weduwe van wijlen Arendt Vosmaar te Delft.2000 caroli gulden met een interest @ 5 % per jaar, en kosten sinds 22 februari 1704
Mandement van Rau Actie.Jacob Pesser, schepen van de stad Breda, en Mr. Nicolaas van Loenen, advocaat voor dit hof, in plaats van DavidJacques Maillard, executeurs van het testament van wijlen Jacob van Leeuwen, in zijn leven secretaris te VoorburgJohannes de Blom te Leiderdorp en Annetie Jansz Hogeveen, zijn huisvrouw, erfgenamen van wijlen Steffania van Leeuwen, samen met Cornelis de Blom te Zoetermeer2000 gulden met interest sinds 1 maart 1718 en kosten
van Rau ActieGerrit Nederhoff, baljuw van Sint Huyberts gerecht en schout van noord Waddingsveen, vader en voogd van Kornelis Nederhof (Nederhoff), wonend te Nieuwerkerk op de IJsserDe voogden over het nagelaten kind en erfgenaam van Arij Maartense de Groot, een neef van Kornelia Kommers, die aan Kornelis Nederhof beloofd had, dat zij een officie kopen zou voor hem2000 gulden uit de nalatenschap van Kornelia Kommers plus rente en kosten
van Rau ActieWilliam Butler te Amsterdsam, gewezen directeur generaal van de W.I.C. over de Noord en Zuid kusten van AfrikaDe Bewindhebbers van de WIC ter vergadering van 10nen20707 gulden ; 1 stuiver aan achterstallige gages en 9000 gulden + rente + kosten
vorige
12...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in