Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Bernardus de Bosch Jeronimus zoon, wonende te Amsterdam, benevens: Anthonij Dull en Mr. Jacob Klinkhamer, curateure over de personen goederen van Maria GildemeesterHendrik Gildemeester en Mr. Maurits Cornelis van HallAchterstallige betalingen van een schuld aan de crediteuren06-12-1810
Foppe Bonnema, koopman te AmsterdamJohanna Calhoen, weduwe van Cornelis van LimburgBezwaaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 16-12-1738, inzake het niet verkregen rekening en verantwoording van de gezamelijke rekening te Batavia van de suppliant en Cornelis van Limburg14-01-1739
Johanna Schoenmakers, weduwe van Cornelis Verbrugge,wonende te ZevenbergenDe weduwe van Jan van Gulik, die borg had gestaan vooe Dirk NuijteBezwaar regen het vonnis d.d. 18-09-1725 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake een aflossing van een obligatie18-07-1727
Anna de Huze, vrouwe van Meijnden ect. weduwe van Gillis Graafland, eigenaresse van landgoed ten VogelzangDe luitenant houtvester en Meesterknapen van HollandBezwaar tegen appoinctement van de luitenant houtvester ect. d.d. 13-11-1728 waarbij suppliante het aloude jachtrecht, behorende bij haar landgoed wordt ontzegd21-01-1729
Mr. Joan Jacob Mauritius, resident te HamburgAris Bel en Claas Rol als voogden Joannes Mauritius, suppliants zoon , enige universele erfgenaam van zijn grootvader Joannes Mauritius overleden september 1718Bezwaar tegen de beschikking d.d. 13-05-1726 door schepenen van Purmerend uitgesproken inzake geldige aftrek van de 100e en 200e penning, waarover de voogden waren bericht maar waarvan de suppliant onkundig was gebleven13-05-1727
Joris Geestermanus, Mr. Cornelis van der Sleijden, Mr. Jan Jacob Goeverneur, allen wonende te Delft. Curatoren van de geabdoneerdeboedel van Jan Frederik Stembor en Anthonia VerdoesDe erfgenamenvan Nicolaas SleghtBezwaar tegen de beslissingen van de schepenen van Rotterdamd.d. 01-12-1774 inzake toestemming tot de verkoop van tot de insolvente boedel behorende in onderpand gegeven obligaties02-06-1775
Marijtje Bol te HoornDe crediteuren van haar moeder Lijsbeth van der meer, gesepareerde huisvrouw van Jacobus van HasseltBezwaar tegen de uitspraak door schepenen van Hoorn gewezen d.d. 24-10-1738 inzake een geschil om preferentie30-12-1738
Pieter Klaase Wouw, landbouwer wonende te Esselijkerwoude (zoon van Klaas Pieterse Wouw,en Marijke Jans de VoogtJacob Heijenoort, CornelisThijse Copje, Samuël Moonen, curatoren ovet de boedel van Marijke Jans de Voogt, die in het jaar 1747 krankzinnig was gewordenBezwaar tegen de uitspraak van het verzoek d.d. 23 maart 1751 aan schepenen van Esselijkerwoude gericht, inzake het overnemen van de administratie door de supliant Dirk Pieterse Wouw, Pieter Pieterse Kuijper05-05-1752
Catharina Jaspers, meerderjarige dochter, wonende te AmsterdamDirck van Castricum, meerderjarige jongeman, wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van een vonnis in cas van trouw van schepenen van het gerecht van Amsterdam d.d 1645-01-2014-02-1645
Jan Musculus, wonende te Amsterdam, namens zijn echtgenote Lena Cruijder, tesamen met de andere tien mede erfgenamen van Izaak van VleutenJan Albrecht, Izaak Cruijder en Balthazar Deüffer, executeur-testementair en administrateurs van de boedel van Izaak van Vleuten en voogden over de minderjarige erfgenamen, allen wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 27-01-1775 inzake het beheer en de afwikkeling van de nalatenschap van Izaak van Vleuten10-03-1775
Pieter Balgúerie, koopman te Amsterdam, last en procutatie hebbende van E. B Cameen, Johan P. Henblein en Abraham Grel, kooplui te StockholmN. van Pietsen en N. Schroder, kooplui te StockholmBezwaar tegen een vonnis d.d. 29-01-1723 van schepenen van Amsterdam inzake betaling van een som gelds15-02-1723
Pieter van Sontelande, schout te OostzaanPieter Pietersz Decker, voogd van Cornelis (ook genoemd Claes) Jansz Brechtis (ook genoemd Brechtes)Bezwaar tegen een vonnis van schepenen van Oostzaan d.d.14-12-1639 inzake betaling van een obligatie, daterend van 10-04-1636, betreffende een lening van 64 ponden à 40 groten, aangegaan door Brechtis (Brechtes)19-07-1640
Jacobus, Jan, geesje en Jacomina Warnars, kinderen van Gerrit Warnars. Aan laatstgenoemde legateerde Gerrit Barends ten Broeke een bedrag van 2300.- gulden aan wie diit onder fideicommis uit de nalatenschap van Sara ter Haar, weduwe van Jan Kist toekwamLijsbeth van Keulen, weduwe en zich Kwalificerende als medeérfgename van Gerrit Barends te Broeke en zeggende de moeder te zijn diens zoon Jan te BroekeBezwaar tegen gewezen vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 12-07-1742, vermoedelijk de erfenis betreffend27-07-1742
Jan Jansz Elmenhorst, wonende te AmsterdamDangerard, P. J. B. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-01-1776 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van wisselbrieven15-02-1776
Hendrick van Nuijs, wonende te RotterdamDe erven van Alida Cardon, weduwe van Jan BesoijenBezwaar tegen het vonnis 10-02-1724 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake betaling van geleverde ijzerwaren30-01-1725
Samuel de simon Palache, handelend voor Feliciano Velho Oldenburgh, wonende te LissabonHenrico Rauwenhoff, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-03-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een niet genoemd proces19-03-1725
Cornelis Jacobse Groenewegen, wonende te SchiebroekBeatrix Ariens Cruijning, wonende te HillegersbergBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-09-1727 door schepenen van Stolwijk gewezen inzake betaling van kraamkosten en alimentatie van een kind, waarvan suppliant beweert niet de vader te zijn14-10-1727
Corstiaen van Asperen, wonende te AlblasHendrik Bremken, pontgaarder te Dordrecht, gehuwd met Maria Brooshooft en Adriana en Leonora Brooshooft kinderen en erfgenamen van Antthonie Brooshooft, schout en seretaris van GiessenoudekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-03-1725 door de hoge vierwchaar van Zuid Holland gewezen inzake betaling van een restant van een geldbedrag en procureurs en explotatiekosten26-07-1725
Jan Leenderse van Nierop, wonende te RijswijkPieter Leenderse van Nierop, broer van de suppliant wonende te RijswijkBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-08-1731 door schepenen van Rijswijk gewezen inzake verrekening van verdiend loon van gedaagde en geleverde turf aan gedaagde28-09-1731
Matheus Pietersz Gijsel, gehuwd met Catharina Jansdr, zuster en erfgename van Jan Jansz Blanckert, wonende te Groede in Zuidbeveland, eiser in rau actie voor schepenen van de parochie van BaarlandDingnis Thomasz, gedaagde Jan Cornelise, Cornelis Cooman. De laatste twee interveniërende voor de gedaagdeBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1642 door schepenen van de parochie van Baarland gewezen inzake eigendomsrecht van een weide en de opbrengst daarvan09-01-1643
Maria Baster, weduwe van Francoijs de Vos, wonende te Zierikzee, handelend voor Cornelia vergouwe, weduwe van Cornelis de VosIsaac van duijn, als executeur en voogd over de minderjarige kinderen van Cornelis LockerBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-04-1736 door schepenen van Zierikzee gewezen, inzake het verzilveren van een hypotheek-brief12-19-1736
DaniëlMontagne, wonende te LeidenAbrham Montagne, suppliants zoonBezwaar tegen het vonnis d.d. 22-02-1727 door schepene van Leiden gewezen inzake een niet genoemde zaak14-03-1727
Pieter Mijtermolen, wonende te AmsterdamJosua Emanuel KalkarBezwaar tegen het vonnis d.d. 25-03-1728 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een gedeelte van geleverde thee13-04-1728
Als 69Als 69Bezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1725 door de hogge vierschaar van Zuid Holland gewezen inzake mandament van rauw actie26-07-1725
Jacob Claas Poldervaart, Zacharias van der Thangh, wonende te EsselijkerwoudeMr. Theodorus van der Aas de Sterke, wonende te Leiden, baljuw van Esselijkerwoude, en Heer Jacobs van deBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-04-1755 door schepenen van Esselijkerwoude gewezen inzake ten onrechte in rekening gebrachte kosten04-07-1755
Willem l' Epie, wonende te Enkhuizen met zijn vader Alphert l' EpieAnthonie van der HartBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-12-1724 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake geschil over voldoening van een zeker contract d.d. 23-08-1723 opgesteld21-02-1725
Mozes Henriques Coelho, koopman te Amsterdam, als gemachtigde optredend voor Zara Correa, weduwe van Isaac Correa, gewoond hebbende te LondenPieter Horens, Neercassel den Jongen, W, van Cooijmans, Henric Luden en Zonen, Johan allen wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d.. .., door schepenen van Amnsterdam gewezen inzake te niet doen van het vonnis d.d. 29 maart 1750 door commissarissen van de kamer van assurantien en averijen te Amsterdam gewezen08-08-1752
Crijn Sprankhuijsen en arij van Rijn, beiden wonende in t' Hoenderland, geauthoriseerd vertegenwoordigers van Arent en Arij Pietersen Sprankhuijsen, minderjarige kinderen van Pieter Crijne Spranhuijsen en Annetje Pieterse OverschieEngel Senten DoorduijnBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van de Lier d.d. 04-10-1743 gewezen inzake preferentie aangaande uitbetaling van een hypotheekbrief11-08-1743
Dirck Sijmonsz Saal, officier van de stad MonnikendamHeer Claes, heer Pieters, en Willem de zoon van Trijntje de vroedvrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Monnikendam gewezen d.d. 11-11-1623 inzake de vrijspraak van tegenpartij voor mishandeling van Teuntgien Pietersdr20-11-1623
Simon Crammer, wonende te AmsterdamDe weduwe Hendrik WillinkBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de vrije Geer d.d. 10-04-1743 gewezen inzake onbevoegd rooien van bomen en in eigendom nemen , welke onder gezamenlijk beheer stonden13-05-1743
Cornelis Edenburg, winkelier te AlkmaarPieter van der Nollen, Gerrit van Spaan, crediteuren van suppliantBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Alkmaar gewezen d.d. 23-03-1779, waarbij suppliant in hechtenis moet worden genomen en zijn voorstel om tot een schikking met de crediteuren te komen werd verworpen17-05-1779
Frederik Kreuger, wonende te AmsterdamWillem Gerrit Salomonsz Dedel, hoofdofficier der stad AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 17-07-1778 inzake boete wegens toegebracht letsel02-11-1778
Pieter Pama, koopman in tabak te AmsterdamOverlieden van het waagdragersgilde te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een boete wegens opslag van goederen door onvrijen, inplaats van door waagdragers van het gilde24-02-1775
Mr. Daniël, Schepen en Raad van Amsterdam, als Erfmaarschalk en eigenaar van de koptienden in GooilandSophia van Wickevoort c.sBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Naarden d.d. 24-04-1730 gewezen inzake onwilligheid in volledige betaling van koptienden i.p.v. de helft16-03-1731
Bewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre29-10-1635
Pierre Berand, koopman te RotterdamGerard Ellinckhuijsen, Jan Marteveld, vertegnwoordigend, J. F Lantsheer en J. J Negre, beiden wonende te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis gewezen door het zeegerecht van Rotterdam d..d. 6-12-1777 inzake vergelding van schade aan goederen, verzekerd op een zeeverzekerngs polis03-03-1778
Coopstad, Rochussen, beide wonende te RotterdamGerrit Abrahamsz de Vries, Gerrit de Vries, kooplieden te Amsterdam, Jan Marteilhe te SurinameBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam d.d. 6-12-1775 inzake de betaling van een wisselbrief van 7655,- gulden met 25% herwissel, oorspronkelijk uitgegeven in Suriname voor aankoop van 16 slaven24-05-1776
Hugo Gaal, baljuw van de heerlijkheid van NoordwijkDirck Claaszn en Cillitgen Claessdr, weduwe van Jacob AdriaanszBezwaar tegen het vonnis van de welgeboren mannen van Noordwijk d.d. 04-12-1637 inzake een geval van tovenarij27-04-1638
Pieter Maartensz Hoogerscheijt en Co, houtkopers te RotterdamIngen Jansz Kreuck, schipper te Ouderkerk a/d IJsselBezwaar tegen het vonnis van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard d.d. 22-01-1723 tot verkoop van het schip van de gedaagde om een boete te betalen in preferentie van een hypotheek die de suppliant op het schip heeft02-03-1723
Cornelis Lever, koopman te AmsterdamAdolph BrugmanBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 09-05-1775 gewzen inzake het vonnis van commissarissen van injurien-zaken te Amsterdam 28-10-177328-07-1775
David van Taarling, wonende te Amsterdam, gedaagdeMetta Pollius,weduwe van Willem Redogh, eiserBezwaar tegen schepenen van Amsterdam .d.d 17-11-1723 in een niet genoemde zaak, waarbij aan beide partijen hun eis en conclusie is ontzegd, maar aan suppliant niet de kosten17-12-1723
Mr. Gerard Bicken van Swieten, Heer van Swieten, Raad van Amsterdam, eiserJosias le Candeele, koopman te AmsterdamBezwaar tegen schepenen van Amsterdam d.d. 01-07-1723 inzake restitutie van een verlies van 12.900, pond sterling , geleden door niet nakomen van een koopcontract betreft Natiën van de West Indische Compagnie20-08-1723
Jan Lucas van der Dussen, wonende te amsterdamBaron Adam Adriaan van der Duijn, houtvester van Holland en West FrieslandBezwaar tegen vermeende onvoldoende ingeleverde documemten i.v.m. de resolutie d.d. 18 september 1752 betreffende jachtrecht
Christoffel Lublingh, importmeester van turf te AmsterdamBezoekers van de herberg. "'t Huis te Vroeg"Bezwaar tegen vonnis d.d. 07-07-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake het zonder reden lastg vallen door genoemde bezoekers van de suppliant, de deurwaarder en drie dienaars van de justitie van Kennermerland die enige zakelijke besprekingen voerden20-07-1750
Jan Reaal, Heer van Vreeland, oud schepen van Amsterdam en bewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamMr. Jan Six, heer van Hillegom en Vromade, mede burgemeester van AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 13-03 1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake weigering van inzage in de rekening en verantwoording van het huis "Den Witten Hondt" of genaamd "'t Wapen van Overijsel" komende uit de nalatenschap van Jacob Hoven van Zijl, Heer van Amelissvaart. De inkomsten daarvan moesten bij codicillaire dispositie ten goede komen aan behoeftige vrienden. Mr. Jan Six, zoon en enige erfgenaam van burgemeester Willem Six die met enige anderen personen daarover de administratie had gevoerd, blijft echter in gebreke16-04-1736
Judah Sanasas en david Islach, kooplieden te Amsterdamde la Court en Wijnants, assuradeurs te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 17-11-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering van betaling van verzekerde, door schipbreuk verloren gegane goederen, die door Baruk David Islach,koopman, wonende te Santa Crusa, waren gekocht in opdracht van suppliant16-12-1740
Leendert Dingemanse Decker, landbouwer wonende te Bommenede, tegenwoordig BrouwershavenJan Zeeman, secretaris van Noordgouwe wonende te ZierikzeeBezwaar tegen vonnis d.d. 24 november 1751 door schepenen van Zierikzee gewezen inzake vermeende borgstelling bij de koop van een paard05-05-1752
Joseph Emanuel alias Isaacq Sulqua AbrabanelRabecca Abrabanel, gescheiden vrouw van suppliantBezwaar tegen vonnis d.d.27-04-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het arrest dat zijn gewezen echtgenote tegen hem had aangespannen in verband met een te vorderen bedrag ad, 84.000,- gulden + interest vanaf de scheidings datum, waardoor zijn goederen zouden worden verhypotheceerd en waarop zij recht meende te hebben i.v.m. op huwelijkse voorwaarden gesloten huwelijk13-02-1732
Hendrik Joan de Ruijter, wonende te Utrecht, gehuwd met Wijnanda Cappel, door haar gemachtigd en voor xzijn twee schoonzusters: Johanna Maria en Anna Geertruijd CappelJoannes Steenweg, Abraham ter Borch en Willem Boomhouder als voogden en administrateurs in de boedel van Pieter Cappel, koopman te Amsterdam, zwager van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 11-07-1742 gewezen inzake tegenwerking bij uitkering van legaten aan de drie gezusters Cappel17-08-1742
Hendrick Sligtenhorst, wonende te AmsterdamJan de Wilde,inportmeester van de consumtietabakBezwaar tegen vonnis gewezen op 2-07-1737 door het college van schepenen van Amsterdam, annuleren van een vonnis van de minderheid van schepenen van Amsterdam d.d. 29-03-1735, betreffende het terugbetalen van proces kosten19-07-1737
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in