Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
182 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 182 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van reformatieBernardus de Bosch Jeronimus zoon, wonende te Amsterdam, benevens: Anthonij Dull en Mr. Jacob Klinkhamer, curateure over de personen goederen van Maria GildemeesterHendrik Gildemeester en Mr. Maurits Cornelis van HallAchterstallige betalingen van een schuld aan de crediteuren
Mandament van reformatieFoppe Bonnema, koopman te AmsterdamJohanna Calhoen, weduwe van Cornelis van LimburgBezwaaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 16-12-1738, inzake het niet verkregen rekening en verantwoording van de gezamelijke rekening te Batavia van de suppliant en Cornelis van Limburg
Mandament van reformatieJohanna Schoenmakers, weduwe van Cornelis Verbrugge,wonende te ZevenbergenDe weduwe van Jan van Gulik, die borg had gestaan vooe Dirk NuijteBezwaar regen het vonnis d.d. 18-09-1725 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake een aflossing van een obligatie
Mandament van reformatieAnna de Huze, vrouwe van Meijnden ect. weduwe van Gillis Graafland, eigenaresse van landgoed ten VogelzangDe luitenant houtvester en Meesterknapen van HollandBezwaar tegen appoinctement van de luitenant houtvester ect. d.d. 13-11-1728 waarbij suppliante het aloude jachtrecht, behorende bij haar landgoed wordt ontzegd
Mandament van reformatieMr. Joan Jacob Mauritius, resident te HamburgAris Bel en Claas Rol als voogden Joannes Mauritius, suppliants zoon , enige universele erfgenaam van zijn grootvader Joannes Mauritius overleden september 1718Bezwaar tegen de beschikking d.d. 13-05-1726 door schepenen van Purmerend uitgesproken inzake geldige aftrek van de 100e en 200e penning, waarover de voogden waren bericht maar waarvan de suppliant onkundig was gebleven
Mandament van reformatieJoris Geestermanus, Mr. Cornelis van der Sleijden, Mr. Jan Jacob Goeverneur, allen wonende te Delft. Curatoren van de geabdoneerdeboedel van Jan Frederik Stembor en Anthonia VerdoesDe erfgenamenvan Nicolaas SleghtBezwaar tegen de beslissingen van de schepenen van Rotterdamd.d. 01-12-1774 inzake toestemming tot de verkoop van tot de insolvente boedel behorende in onderpand gegeven obligaties
Mandament van reformatieMarijtje Bol te HoornDe crediteuren van haar moeder Lijsbeth van der meer, gesepareerde huisvrouw van Jacobus van HasseltBezwaar tegen de uitspraak door schepenen van Hoorn gewezen d.d. 24-10-1738 inzake een geschil om preferentie
Mandament van reformatiePieter Klaase Wouw, landbouwer wonende te Esselijkerwoude (zoon van Klaas Pieterse Wouw,en Marijke Jans de VoogtJacob Heijenoort, CornelisThijse Copje, Samuël Moonen, curatoren ovet de boedel van Marijke Jans de Voogt, die in het jaar 1747 krankzinnig was gewordenBezwaar tegen de uitspraak van het verzoek d.d. 23 maart 1751 aan schepenen van Esselijkerwoude gericht, inzake het overnemen van de administratie door de supliant Dirk Pieterse Wouw, Pieter Pieterse Kuijper
Mandament van reformatieCatharina Jaspers, meerderjarige dochter, wonende te AmsterdamDirck van Castricum, meerderjarige jongeman, wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van een vonnis in cas van trouw van schepenen van het gerecht van Amsterdam d.d 1645-01-20
Mandament van reformatieJan Musculus, wonende te Amsterdam, namens zijn echtgenote Lena Cruijder, tesamen met de andere tien mede erfgenamen van Izaak van VleutenJan Albrecht, Izaak Cruijder en Balthazar Deüffer, executeur-testementair en administrateurs van de boedel van Izaak van Vleuten en voogden over de minderjarige erfgenamen, allen wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 27-01-1775 inzake het beheer en de afwikkeling van de nalatenschap van Izaak van Vleuten
Mandament van reformatiePieter Balgúerie, koopman te Amsterdam, last en procutatie hebbende van E. B Cameen, Johan P. Henblein en Abraham Grel, kooplui te StockholmN. van Pietsen en N. Schroder, kooplui te StockholmBezwaar tegen een vonnis d.d. 29-01-1723 van schepenen van Amsterdam inzake betaling van een som gelds
Mandament van reformatiePieter van Sontelande, schout te OostzaanPieter Pietersz Decker, voogd van Cornelis (ook genoemd Claes) Jansz Brechtis (ook genoemd Brechtes)Bezwaar tegen een vonnis van schepenen van Oostzaan d.d.14-12-1639 inzake betaling van een obligatie, daterend van 10-04-1636, betreffende een lening van 64 ponden à 40 groten, aangegaan door Brechtis (Brechtes)
Mandament van reformatieJacobus, Jan, geesje en Jacomina Warnars, kinderen van Gerrit Warnars. Aan laatstgenoemde legateerde Gerrit Barends ten Broeke een bedrag van 2300.- gulden aan wie diit onder fideicommis uit de nalatenschap van Sara ter Haar, weduwe van Jan Kist toekwamLijsbeth van Keulen, weduwe en zich Kwalificerende als medeérfgename van Gerrit Barends te Broeke en zeggende de moeder te zijn diens zoon Jan te BroekeBezwaar tegen gewezen vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 12-07-1742, vermoedelijk de erfenis betreffend
Mandament van reformatieJan Jansz Elmenhorst, wonende te AmsterdamDangerard, P. J. B. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-01-1776 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van wisselbrieven
Mandament van reformatieHendrick van Nuijs, wonende te RotterdamDe erven van Alida Cardon, weduwe van Jan BesoijenBezwaar tegen het vonnis 10-02-1724 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake betaling van geleverde ijzerwaren
Mandament van reformatieSamuel de simon Palache, handelend voor Feliciano Velho Oldenburgh, wonende te LissabonHenrico Rauwenhoff, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-03-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een niet genoemd proces
Mandament van reformatieCornelis Jacobse Groenewegen, wonende te SchiebroekBeatrix Ariens Cruijning, wonende te HillegersbergBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-09-1727 door schepenen van Stolwijk gewezen inzake betaling van kraamkosten en alimentatie van een kind, waarvan suppliant beweert niet de vader te zijn
Mandament van reformatieCorstiaen van Asperen, wonende te AlblasHendrik Bremken, pontgaarder te Dordrecht, gehuwd met Maria Brooshooft en Adriana en Leonora Brooshooft kinderen en erfgenamen van Antthonie Brooshooft, schout en seretaris van GiessenoudekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-03-1725 door de hoge vierwchaar van Zuid Holland gewezen inzake betaling van een restant van een geldbedrag en procureurs en explotatiekosten
Mandament van reformatieJan Leenderse van Nierop, wonende te RijswijkPieter Leenderse van Nierop, broer van de suppliant wonende te RijswijkBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-08-1731 door schepenen van Rijswijk gewezen inzake verrekening van verdiend loon van gedaagde en geleverde turf aan gedaagde
Mandament van reformatieMatheus Pietersz Gijsel, gehuwd met Catharina Jansdr, zuster en erfgename van Jan Jansz Blanckert, wonende te Groede in Zuidbeveland, eiser in rau actie voor schepenen van de parochie van BaarlandDingnis Thomasz, gedaagde Jan Cornelise, Cornelis Cooman. De laatste twee interveniërende voor de gedaagdeBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1642 door schepenen van de parochie van Baarland gewezen inzake eigendomsrecht van een weide en de opbrengst daarvan
Mandament van reformatieMaria Baster, weduwe van Francoijs de Vos, wonende te Zierikzee, handelend voor Cornelia vergouwe, weduwe van Cornelis de VosIsaac van duijn, als executeur en voogd over de minderjarige kinderen van Cornelis LockerBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-04-1736 door schepenen van Zierikzee gewezen, inzake het verzilveren van een hypotheek-brief
Mandament van reformatieDaniëlMontagne, wonende te LeidenAbrham Montagne, suppliants zoonBezwaar tegen het vonnis d.d. 22-02-1727 door schepene van Leiden gewezen inzake een niet genoemde zaak
Mandament van reformatiePieter Mijtermolen, wonende te AmsterdamJosua Emanuel KalkarBezwaar tegen het vonnis d.d. 25-03-1728 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een gedeelte van geleverde thee
Mandament van reformatieAls 69Als 69Bezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1725 door de hogge vierschaar van Zuid Holland gewezen inzake mandament van rauw actie
Mandament van reformatieJacob Claas Poldervaart, Zacharias van der Thangh, wonende te EsselijkerwoudeMr. Theodorus van der Aas de Sterke, wonende te Leiden, baljuw van Esselijkerwoude, en Heer Jacobs van deBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-04-1755 door schepenen van Esselijkerwoude gewezen inzake ten onrechte in rekening gebrachte kosten
Mandament van reformatieWillem l' Epie, wonende te Enkhuizen met zijn vader Alphert l' EpieAnthonie van der HartBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-12-1724 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake geschil over voldoening van een zeker contract d.d. 23-08-1723 opgesteld
Mandament van reformatieMozes Henriques Coelho, koopman te Amsterdam, als gemachtigde optredend voor Zara Correa, weduwe van Isaac Correa, gewoond hebbende te LondenPieter Horens, Neercassel den Jongen, W, van Cooijmans, Henric Luden en Zonen, Johan allen wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d.. .., door schepenen van Amnsterdam gewezen inzake te niet doen van het vonnis d.d. 29 maart 1750 door commissarissen van de kamer van assurantien en averijen te Amsterdam gewezen
Mandament van reformatieCrijn Sprankhuijsen en arij van Rijn, beiden wonende in t' Hoenderland, geauthoriseerd vertegenwoordigers van Arent en Arij Pietersen Sprankhuijsen, minderjarige kinderen van Pieter Crijne Spranhuijsen en Annetje Pieterse OverschieEngel Senten DoorduijnBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van de Lier d.d. 04-10-1743 gewezen inzake preferentie aangaande uitbetaling van een hypotheekbrief
Mandament van reformatieDirck Sijmonsz Saal, officier van de stad MonnikendamHeer Claes, heer Pieters, en Willem de zoon van Trijntje de vroedvrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Monnikendam gewezen d.d. 11-11-1623 inzake de vrijspraak van tegenpartij voor mishandeling van Teuntgien Pietersdr
Mandament van reformatieSimon Crammer, wonende te AmsterdamDe weduwe Hendrik WillinkBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de vrije Geer d.d. 10-04-1743 gewezen inzake onbevoegd rooien van bomen en in eigendom nemen , welke onder gezamenlijk beheer stonden
Mandament van reformatieCornelis Edenburg, winkelier te AlkmaarPieter van der Nollen, Gerrit van Spaan, crediteuren van suppliantBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Alkmaar gewezen d.d. 23-03-1779, waarbij suppliant in hechtenis moet worden genomen en zijn voorstel om tot een schikking met de crediteuren te komen werd verworpen
Mandament van reformatieFrederik Kreuger, wonende te AmsterdamWillem Gerrit Salomonsz Dedel, hoofdofficier der stad AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 17-07-1778 inzake boete wegens toegebracht letsel
Mandament van reformatiePieter Pama, koopman in tabak te AmsterdamOverlieden van het waagdragersgilde te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een boete wegens opslag van goederen door onvrijen, inplaats van door waagdragers van het gilde
Mandament van reformatieMr. Daniël, Schepen en Raad van Amsterdam, als Erfmaarschalk en eigenaar van de koptienden in GooilandSophia van Wickevoort c.sBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Naarden d.d. 24-04-1730 gewezen inzake onwilligheid in volledige betaling van koptienden i.p.v. de helft
Mandament van reformatieBewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre
Mandament van reformatiePierre Berand, koopman te RotterdamGerard Ellinckhuijsen, Jan Marteveld, vertegnwoordigend, J. F Lantsheer en J. J Negre, beiden wonende te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis gewezen door het zeegerecht van Rotterdam d..d. 6-12-1777 inzake vergelding van schade aan goederen, verzekerd op een zeeverzekerngs polis
Mandament van reformatieCoopstad, Rochussen, beide wonende te RotterdamGerrit Abrahamsz de Vries, Gerrit de Vries, kooplieden te Amsterdam, Jan Marteilhe te SurinameBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam d.d. 6-12-1775 inzake de betaling van een wisselbrief van 7655,- gulden met 25% herwissel, oorspronkelijk uitgegeven in Suriname voor aankoop van 16 slaven
Mandament van reformatieHugo Gaal, baljuw van de heerlijkheid van NoordwijkDirck Claaszn en Cillitgen Claessdr, weduwe van Jacob AdriaanszBezwaar tegen het vonnis van de welgeboren mannen van Noordwijk d.d. 04-12-1637 inzake een geval van tovenarij
Mandament van reformatiePieter Maartensz Hoogerscheijt en Co, houtkopers te RotterdamIngen Jansz Kreuck, schipper te Ouderkerk a/d IJsselBezwaar tegen het vonnis van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard d.d. 22-01-1723 tot verkoop van het schip van de gedaagde om een boete te betalen in preferentie van een hypotheek die de suppliant op het schip heeft
Mandament van reformatieCornelis Lever, koopman te AmsterdamAdolph BrugmanBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 09-05-1775 gewzen inzake het vonnis van commissarissen van injurien-zaken te Amsterdam 28-10-1773
Mandament van reformatieDavid van Taarling, wonende te Amsterdam, gedaagdeMetta Pollius,weduwe van Willem Redogh, eiserBezwaar tegen schepenen van Amsterdam .d.d 17-11-1723 in een niet genoemde zaak, waarbij aan beide partijen hun eis en conclusie is ontzegd, maar aan suppliant niet de kosten
Mandament van reformatieMr. Gerard Bicken van Swieten, Heer van Swieten, Raad van Amsterdam, eiserJosias le Candeele, koopman te AmsterdamBezwaar tegen schepenen van Amsterdam d.d. 01-07-1723 inzake restitutie van een verlies van 12.900, pond sterling , geleden door niet nakomen van een koopcontract betreft Natiën van de West Indische Compagnie
Mandament van reformatieJan Lucas van der Dussen, wonende te amsterdamBaron Adam Adriaan van der Duijn, houtvester van Holland en West FrieslandBezwaar tegen vermeende onvoldoende ingeleverde documemten i.v.m. de resolutie d.d. 18 september 1752 betreffende jachtrecht
Mandament van reformatieChristoffel Lublingh, importmeester van turf te AmsterdamBezoekers van de herberg. "'t Huis te Vroeg"Bezwaar tegen vonnis d.d. 07-07-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake het zonder reden lastg vallen door genoemde bezoekers van de suppliant, de deurwaarder en drie dienaars van de justitie van Kennermerland die enige zakelijke besprekingen voerden
Mandament van reformatieJan Reaal, Heer van Vreeland, oud schepen van Amsterdam en bewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamMr. Jan Six, heer van Hillegom en Vromade, mede burgemeester van AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 13-03 1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake weigering van inzage in de rekening en verantwoording van het huis "Den Witten Hondt" of genaamd "'t Wapen van Overijsel" komende uit de nalatenschap van Jacob Hoven van Zijl, Heer van Amelissvaart. De inkomsten daarvan moesten bij codicillaire dispositie ten goede komen aan behoeftige vrienden. Mr. Jan Six, zoon en enige erfgenaam van burgemeester Willem Six die met enige anderen personen daarover de administratie had gevoerd, blijft echter in gebreke
Mandament van reformatieJudah Sanasas en david Islach, kooplieden te Amsterdamde la Court en Wijnants, assuradeurs te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 17-11-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering van betaling van verzekerde, door schipbreuk verloren gegane goederen, die door Baruk David Islach,koopman, wonende te Santa Crusa, waren gekocht in opdracht van suppliant
Mandament van reformatieLeendert Dingemanse Decker, landbouwer wonende te Bommenede, tegenwoordig BrouwershavenJan Zeeman, secretaris van Noordgouwe wonende te ZierikzeeBezwaar tegen vonnis d.d. 24 november 1751 door schepenen van Zierikzee gewezen inzake vermeende borgstelling bij de koop van een paard
Mandament van reformatieJoseph Emanuel alias Isaacq Sulqua AbrabanelRabecca Abrabanel, gescheiden vrouw van suppliantBezwaar tegen vonnis d.d.27-04-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het arrest dat zijn gewezen echtgenote tegen hem had aangespannen in verband met een te vorderen bedrag ad, 84.000,- gulden + interest vanaf de scheidings datum, waardoor zijn goederen zouden worden verhypotheceerd en waarop zij recht meende te hebben i.v.m. op huwelijkse voorwaarden gesloten huwelijk
Mandament van reformatieHendrik Joan de Ruijter, wonende te Utrecht, gehuwd met Wijnanda Cappel, door haar gemachtigd en voor xzijn twee schoonzusters: Johanna Maria en Anna Geertruijd CappelJoannes Steenweg, Abraham ter Borch en Willem Boomhouder als voogden en administrateurs in de boedel van Pieter Cappel, koopman te Amsterdam, zwager van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 11-07-1742 gewezen inzake tegenwerking bij uitkering van legaten aan de drie gezusters Cappel
Mandament van reformatieHendrick Sligtenhorst, wonende te AmsterdamJan de Wilde,inportmeester van de consumtietabakBezwaar tegen vonnis gewezen op 2-07-1737 door het college van schepenen van Amsterdam, annuleren van een vonnis van de minderheid van schepenen van Amsterdam d.d. 29-03-1735, betreffende het terugbetalen van proces kosten
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in