Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieCornelis Dircksz Raephorst wonende te Esselickerwoude en Willem van der Sluijs, mr. timmerman, wonende te Amsterdam, als voogden over Jeronimus, Arij, Jannetje en Trijntje Florisz van der Sluijs, kinderen van Jeronimusz van der Sluijs en Meijnsje Hendriksz de Bruijn, dochter van Hendrik Ariensz de Bruijn, medeérfgenaam van Jacob Ariensz de Bruijn en Grietje Claes, echteliedenGerrit Janse van Wouw, gehuwd met Geertje Willems die eerder gehuwd was geweest met Arij Cornelisse de BruijnGrietje Claes heeft na de dood van haar man huis met toebehoren en goed veenland gedonateerd aan Arij Cornelisse de Bruijn, Geertje Willems en Gerrit Janse van Wouw bewonen dit huis nog steeds met beheer over het land, en zij weigeren dit te verlaten, waardoor genoemde kinderen, die testementair recht op 1/4 deel hebben , daartoe niet kunnen geraken
Mandament van rauw actieDominicus Gerrits Olsthoorn, meerderjarige jongman, wonende Naaldwijkerbroek, voor 1/5 mede erfgenaam van zijn ouders Gerrit Joosten Olsthoorn en Adriaantje Daene van der ValkCornelis Gerrits Olsthoorn, wonende Loosduinen en mede familieleden c.sHet afleggen van rekening en verantwoording over en het uitkeren van een nalatenschap waarover men de administratie voerde of borg stond
Mandament van rauw actieBartruijd Teunisse Verschoor, weduwe van Pieter Claase Bezemer, herbergierster te GiessendamLeendert van Tettenrode, schout van HardinxveldHet huis van Leendert van Tettenride wordt door een woedende menigte met plundering bedreigd. Hij verzoekt de waardin op zijn rekening, verteringen aan de menigte uit te reiken om de gemoederen wat te sussen, maar weigert nu die te betalen
Mandament van rauw actieMr. Johan van der Heim, Baljuw van Vlaardingen en Vlaardingerambacht en Burgemeesteren en vroedschappen van deze stedenMichiel de Voogdt, secretaris van de stad VlaardingenHet in gebrekke blijven van Michiel de Voogdt om de supplianten de notulen van de vergadering van 14-05-1725 , waarin hij tot secretaris werd benoemd en beëdigd, ter hand te stellen en verzoek om vervolgens binnen 3 x 24 uur de notulen hem toe te sturen
Mandament van rauw actieCornelis van Aerssen, heer van Hogerseijde, ontvanger generaal van HollandCornelis van der Vaert, Teunis van de Velde, tuinlieden in NaaldwijkHet nakomen van de huurovereenkomst inzake twee percelen land of terugbetaling van de door desuppliant gemaakte kosten
Mandament van rauw actieCornelia Ravesteijn, weduwe van Andreas Jongereus, wonende te RotterdamWillem Cras, wonende te Leiden en de weesmeesters van Leiden als zijn voogdenHet niet nakomen van ondeling gesloten trouwbeloften
Mandament van rauw actieAnnetje Koenen Oostdam, weduwe van Jan Pieterse 's Gravendijk, wonende te NoordwijkerhoutWillem en Pieter van Leeuwen, als erfgenamen van Dirk Koenen Oostdam en Grietje Hendriks van LeeuwenHet niet nakomen van testementair vastgelegde afspraken, waarbij voor de verzorging en onderhoud van suppliante moest worden ingestaan
Mandament van rauw actieAart en Gerrit Wuijster, wonende Charlois, erfgenamen van hun vader Dirk Aartse WuijsterPieter Dirkse Geldtelder als erfgenamen van Dirk Pieters Geldtelder en als borg voor zijn broer Crijn, Pieter Blijdorp als erfgenaam van zijn overleden vrouw Adriaantje Dirks Geldtelder, erfgename van Dirk Pieters Geldtelder, Cornelis van Alphen als erfgenaam van zijn vrouw Zijtje Tackebos, weduwe en erfgename van Jan Crijne Pors, in leven borg voor Crijn Dirkse Geldtelder ook mede erfgenaam van Dirk Pieters GeldtelderHet niet terugbetalen van leningen en interest
Mandament van rauw actieElisabeth van den Heuvel, weduwe van Johannes Hartman, erfgename ab interstato van haar zusters Maria Elisabeth en Johanna van den heuvelJacobus Lassalee, weduwnaar van Anna ten Ham, die weduwe was van Casparus de CarpentierHet niet uitbetalen van lijfrenten die door Casparus de Carpentier tijdens zijn leven waren gezet op zijn nichten, daar hij zelf kinderloos was
Mandament van rauw actieMaria Decker, weduwe van Pieter van Nieuwehoven, wonende te DelftPaulus Dorsman, wonende te AmsterdamHet niet vrij en onbelast overleven van een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Molenstraat wat bij voorwaarden wel zo was afgesproken en bij koop betaald
Mandament van rauw actieMaria Elisabeth van Arrewijnen, wonende te Amsterdam, met Jacobus van Arrewijnen, Cornelis van Arrewijnen en Jan Bitter als voogden wonende te AmsterdamGijsbertus Smit juniorHet nietig verklaren van trouwbeloften aan Gijsbert Smit door de minderjarige Maria Elisabeth van Arrewijnen bij ondertekening en zonder medeweten der voogden gedaan
Mandament van rauw actieAbraham Bruijgom en Cornelis Schoonhoven, wonende te StompwijkLeendert Jacobs Schoonhoven, wonende te 's Gravenhage, Leendert Groenewegen, wonende te Stompwijk, Claas Groenewegen, wonende te WilsveenHet onbevoegd beslag leggen op schuit en visgerij van de supplianten door schepenen van Leidschendam op verzoek van de gedaagden
Mandament van rauw actieMartinus van Barnevelt, vrijheer van Noordeloos en Slingerland, Ambachtsheer van Krimpen aan de Lek, Engelen en Vlijmen en burgemeester van GorinchemJean Gijsberts Meij, heer van Nieuw - LekkerlandHet onbevoegd in de vaart brengen van een veer over de Lek dit ten nadele van suppliant die daartoe alleen gerechtigd is
Mandament van rauw actieWillem Brugmout en Jacob Voorstadt, diacenen en Arij Corsse van der Kade en Jan Ouwerkerk Heilige geestmeesters te Rijswijk, handelend voor adriane Schilperoort, weduwe en erfgename van Barent Jansse van der Meer gewoond hebbende en begin 1731 overleden te RijswijkJacob Simonse van Dijk, wonende te WateringenHet onbevoegd tot zich trekken van een deel van de nalatenschap van Barent Jansse van der Meer
Mandament van rauw actieCatharina van der Heijden, weduwe van Adriaan van Dongen, wonende te RotterdamNicolaes Luijter, weduwnaar, erfgenaam en boedelhouder van Petronella RegenmorterHet onbevoegd van het tot zich nemen van de nalatenschap, zonder overgave van staat en inventaris te leveren, van Maria Elisabeth van der Heijden, suppliantes zuster die samen een testament hadden laten opstellen op de langstlevende
Mandament van rauw actieDe vroedschap van VlaardingenDiederik van LeijdenHet onbevoegd zich toeeigenen van de titel Ambachtsheer van Vlaardingen en onder die titel zaken verrichten waartoe hij niet gerechtigd is
Mandament van rauw actieCornelis de Lange, armmeester te CabauwCatharina Tijkmaker, weduwe van Jodocus van Wijngaarden, heer, baljuw, schout en secretaris en gaarmeester van Cabauw en Jan Gijsen Lelistein, gewezen armmeester van CabauwHet onder zich houden van de finacien van het armbestuur en bij het in dienst treden van de suppliant weigering die aan hem over te dragen wat ook aan diens voorganger nooit was gebeurd
Mandament van rauw actieEfeunia Hoijmaijer, met haar vader als voogd, genaamd Pieter Hoijmaijer, wonende te RotterdamMartinus Cauwenberg, als vader en voogd voor zijn zoon Pieter Cauwenbergh, wonende te RotterdamHet ongedaan maken van mondelinge en schriftelijke afspraken aangaande trouwbeloften door de jongelui gedaan
Mandament van rauw actieAnna deHaese, weduwe van Mr. Lieve Geelvink, burgemeester van Amsterdam, ambachtsvrouwe van Meij en Loosdrecht en schout en schepenen van LoosdrechtHoofdingelanden van 's Gravenland en sluiswachter ter plaatseHet ongeoorloofd openen van de sluis door de sluiswachter waardoor schade ontstond in Loosdrecht, o.a onderwater lopen van afgeslagen turf en veetransport naar de stallen i.v.m. de hoge waterstand
Mandament van rauw actieMatheus Lestevenon, Heer van Berkenrode, Strijen ect. schepen te AmsterdamMr. Pieter de la CourtHet onrechtmatig benoemen van een verbouwde boerenwoning tot buitenplaats onder de niuuwe naam "Oud Berkenroede", waartoe hij niet gerechtigd was
Mandament van rauw actieBalthzar Huijdecoper, oud schepen van Amsterdam en verdere erfgenamen van Jan Huijdecoper en Jacoba Sophia HuijdecoperJan Huijdecoper,heer van Nigtevegt, oud schepen van Amsterdam, zoon van Jan Elias HuijdecoperHet onrechtmatig toeëigenen van het huis te Goudesteijn, tot de nalatenschap behorende, reeds door zijn vader aan zich getrokken
Mandament van rauw actieJohanna Clara Maria Buijs, weduwe van Jacob Kleppers, als patrones van de vicarie in de parochiekerk te Ouddorp in het land van Goederede, en voor haar minderjarige zoon Willem Kleppers gerechtigd tot de vruchten van de vicarieCornelis Nierop en de gezamelijke erfgenamen van Pieter BoonHet onrechtmatig verkopen van land behorende aan bovengenoemde vicarie
Mandament van rauw actieMagdalena Hulshout, weduwe en boedelhoudster van Elias Venlo in zijn leven secretaris van het watergerecht van Dordrecht, notaris en procureur in DordrechtJohan van der Burgh, gehuwd met Charlotte Elisabeth Blijenburgh, en als voogd van hun kinderen en executeur testementair van Levina de Vrie, zijn schoonmoederHet openen van zich in de nalatenschap van de notaris Elias Venlo bevindende stukken betrffende de erfenis van Levina de Vries en het onder berusting stellen daarvan bij het Hof van Holland
Mandament van rauw actieBartholomeus Walevelt notaris te s'Gravenhage, administrateur over de nagelaten boedel van Cornelia van der Wiel, weduwe van Mr. Johan van der BurghFrancois van Beukel, wonende te LeidenIn gebreke blijven van het betalen huur van een huis en erf gelegen aan de Breestraat te Leiden
Mandament van rauw actieDe gezamenlijke erfgenamen van Anthonio Alvarez MachadoDe erfgenamen van David Ximenes CordosoIn gebreke blijven van het doen van behoorlijke rekening van een huis, éé'n van de vijf, staande aan de Herengracht over de plantage aan de Noordwestzijde en behorende aan Anthonio Alvarez Machado, waarover eerst Cordoso en later de erfgenamen de administratie hadden gevoerd
Mandament van rauw actieDrossaart, schepenen en secretaris van de vrije rijksgraafschap BouchovenPaulus van alkemade, Heer van Creuningen en Leeuwenstein wonende te VoorburgIn gebrekke blijven van betaling van onkosten en voorgeschoten strijkgeld bij koop van huis, schuur, stal, hof en twee mergen wei of hooiland te Bouchoven
Mandament van rauw actieElisabeth Vis, wonende onder Cool buiten Rotterdam met haar moeder Maria Carels, wduwe van Jan Vis, later gehuwd met Clement van EijkN. Sonhoris, predikant van de remonstrantse gemeente te Leiden. Johannes Schroder, apotheker te Leiden, als voogden over Cornelis Jacobus LuijksIntrekking van trouwbeloften na ontrading door voogden
Mandament van rauw actieJohanna Geertruij Puijchens, gewoond hebbende te Scheveningen later te s'Gravenhage, dienstbode van Frans Lodewijk PiazzolleJacobus van Basten, tinnengieter te s'GravenhageJacobus van Basten heeft huishuur van piazzolle tegoed, die nadat hij zij crediteuren niet kon voldoen, zonder bestemming is vertrokken. Van Basten laat beslag leggen diens goederen. Suppliante wil nu uit de opbrengst, bij preferentie, haar loon over een half jaar als dienstbode verdiend ontvangen
Mandament van rauw actieAnna Walingius, weduwe en erfgename van Jan Correz, burgemeester en koopman te OostzaandamDe erfgenamen van Jacob Cardinaal, koopman te ZaandamJan Correr en Jacob Cardinaal deden samen zakenen hadden op verschillende plaatsen in het buitenland grote partijen hout gekocht. Over de rekeningen ontstaan moeilijkheden na het overlijden van beide kooplieden
Mandament van rauw actieMaria van Dorre, wonende te Dordrecht dochter van Johan van Dorre overleden 1719 en SaraHeuse overleden 1728Maria Schoen, weduwe van Johan Bosman, wonende te Dordrecht, als moeder en voogd over haar minderjarige zoon Arnoldus BosmanJohan van Dorre had in 1693 een vrije mr. muntersplaats verkregen, uitgegeven en behorend tot de Gravelijkheid van Holland. Waargenomen door hem en na zijn dood door zijn vrouw. Nu meent Maria Schoen, achternichht van Johan van Dorre, dat haar zoon, zijnde lid van het mannelijk geslacht, daar recht op te hebben waar tegen suppliante bezwaar wil aantekenen
Mandament van rauw actieThomas luijben, wonende te Herpt, oudste zoon en erfgenaam van zijn vader Jan Adriaense LuijbenLambert Willemse van Herpt en Willem van Herpt resp. zoon en kleinzoon van Willem Robbe, burgemeester van Herpt overleden 06-06-1743Lambert Willemse van Herpt heeft het recht van een leengoed toebehoord hebbende aan zijn grootvader Willem Robbe, verkocht aan suppliants vader. Na de dood van zijn grootvader suggereert recht op het leengoed te hebben met alle gevolgen van dien
Mandament van rauw actieAdriaantje Arijens de Groot, Weduwe van Willem Gerritsz Sloot, erfgename van haar overleden zoon Gerrit Willemsz Sloot, wonende te Zevenhuizen die weer mede-erfgenaam was van Ingetje Gerrits SlootMaarten Eldertz Kooijman, hertrouwd wedunaar van Ingetje Gerritsd SlootLevering van staat en inventaris en scheiding en deling van de gezamelijke boedel van Maarten Eldertz Kooijman en wijlen Ingetje Gerritsd Sloot
Mandament van rauw actieWillem Jan van Alphen, procureur voor de gecommitteerde Raden van de staten van Holland en Westfriesland, gehuwd met Cornelia van den BerghDe bewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamMalatigheid in het uitbetalen van een kapitaal ad. 4667.- gulden, komende uit de boedel van Pierre Rogeau
Mandament van rauw actieNicolaas Broedersen, wonende te DelftGerard van Loon, wonende te Leiden , Jan van Loon, wonende te Rotterdam, Jacob van Loon, wonende te Alkmaar, en zij samen voor hun broer Lambert van LoonMoeilijkheden bij aflossing van obligatie ten laste van hun moeder Judith Kruijk, weduwe van Mr. anthonij van Loon
Mandament van rauw actieCathrina samperman, weduwe van Dirk Koeleman, dochter van Neeltje Dirks van Leeuwen, laatst weduwe van Cornelis Elantse Vat c.s, erven van Lucas Maertense van MeeuwenJan Grinvis, ambachtsheer van Ouddorp en marietje Dirkse van LeeuwenMoeilijkheden bij afwikkeling van de nalatenschap
Mandament van rauw actieMarrigje van Leeuwen, weduwe van Mattheijs Jongelicht, wonende te Zevenhuizen, erfgename van haar zuster beatrix van Leeuwen overleden 29-03-1726 weduwe van Mattheijs BlommestijnHuijg Verijsel Becker, wonende te Goudschade en Jan Gesteranus, wonende te Rotterdamals voogden over de minderjarige erfgenamenMoeilijkheden bij de afwikkeling van de fideicommissaire nalatenschap van Beatrix van Leeuwen
Mandament van rauw actieArent Klaver, notaris en procureur, wonende te Alkmaar, handelend voor Lucretia Gansepoel, weduwe van Jan Poijen, wonende te Gardeloupe in Frans West IndiëMr. Pieter Six, raad en schepenen te Amsterdam i.p.v. wijlen Mr. Jacob van der Lijn executeur testementair van paulina Adriana la Maire overleden december 1730 te alkmaar en Hendrik Seele, gehuwd met Paulina Roijen en Anna Elisabeth MeijboomMoeilijkheden bij de afwikkeling van de nalatenschap van Paulina adriana la Maire
Mandament van rauw actieJan Cornelisse Snoeij, gehuwd met Maria Joosten van Ardenne, Jan Cornelsse Snoeij en Ardiaan Maas de Jonge als voogden over Cornelia en Trijntje Joosten, weduwe en boedelhoudster van Joost Vassem van ArdenneJan van Erpecum, voorzoon van Sonnevelts vrouw, gehuwd met de dochter van Joost Vassen van ArdenneMoeilijkheden bij overdracht van een korenmolen te Langeraer en Korteraer, waarvoor 07-10-1710 bij de koop afspraken waren gemaakt tussen Cornelis van Sonnevelt en Joost Vassen van Ardenne
Mandament van rauw actieHugo Malbrancq, wonende te Leiden, gehuwd met Hester DelmerhorstGustavus Daniël le Pla en Jan Daniël Springen, predikant des Waalse Gemeente te Veere, als executeur testementair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Jane Hoije, weduwe van Jacques MalbrancqMoeilijkheden om aan een obligatie en contant geld te komen tot de nalatenschap behorende en aan hem zijn vader gelegateerd
Mandament van rauw actieVrank Claaszoon Romeijn, wonende te Nootdorp, Cornelis Claaszoon Romeijn, wonende te Voorschoten kinderen en erfgenamen van Claas Leenderts Romeijn gewoond hebbende te DelftGauwSchrevel MiddelhuijsenMr. Johan de Bie inmiddels overleden heeft 2 morgen land verhijpothekeerd,aan Claas Leendertse Romeijn en in gebruik bij Schrevel Middelhuijsen, wat de supplianten nu willen verkopen
Mandament van rauw actieMaria Boerbergh, weduwe van Johan de Hamer, wonende te OudenbroekCornelia Florentina Raven, weduwe van Mr. Johan de Hamer overleden 08-10-1737 wonende te LeidenMr. Johan de Hamer, zoon van suppliante heeft aan zijn moeder jaarlijks een bedrag 800.- gulden gelegateerd in een bedrag in contanten ad. 3000.- gulden. Tevens benoemde hij zij vrouw als universele erfgename. Laatstgenoemde blijft echter in gebreke bij voldoening daarvan
Mandament van rauw actieHelena de Vries, weduwe van Albertus Hodshon koopman te Amsterdam en meerdere erfgenamen van Theodorus Hodshon, koopman te AmsterdamM Pruijs, wonende te Vlissingen,boekhouder van het schip "de Maria"die goederen vervoere voor raphael Jesurum van Curacao naar AmsterdamNa het overlijden van de schipper is de boekhouder niet bereid de goederen over te geven die wel behouden in Vlissingen zijn gearriveerd
Mandament van rauw actieBruijn Hendrikse, schipper wonende te Loosdrecht, gehuwd met Marritje Elbertse van Gouwen, dochter en mede erfgenaam van haar vader Elbert Cornelisse van Gouwen uit zijn tweede huwelijk met Willempje Reijers geborenCornelis Heijblom, hoofd baljuw van Loosdrecht als executeur testementair in de boedel van Gouwen en voogd over Marritje van GouwenNa ontvangst van een gebrekkige copie van de staat en inventaris der goederen wordt nu gevraagd om volledig overzicht van alle bescheiden en uitkering van de tegoeden met interest welke Heijblom in beheer heeft
Mandament van rauw actieBrigitta Brugmans, weduwe van Hercules Morlion, als erfgename van haar overleden zoon Jacobus Morlion. Herzina Verburgh, voor zichzelf en als erfgename van Cathrina de Mugh, samen medeërfganamen voor 3/4 deel van Hendrik van der bel. Beiden wonende te Rotterdam, Hendrik van der Bel was opperkoopman en opperhoofd van 's Compagnies handel op JapanJacoba Wilhelmina van Hoorn, weduwe van Mr. Josua van Belle vrouwe van Noord Waddinxveen, voor 1/4 deel medeérfgename van Hendrik van der BelNa uitkering door de excuteurs testementair de heren Jan van Loon of Cloon en Abraham Banier aan Jacoba Wilhelmina van Hoorn is zij niet genegen om de andere kwarten, die supplianten toekomen uit te keren
Mandament van rauw actieCornelis Schouten , burgemeester van WeespHeijndrick van der Poort, secretaris van de gemeente WeespNagaan of de mogelijke van de vroedschap van Weesp om een aftredende burgemeester nier tot thesaurier te benoemen, genomen is opgetekend in het resolutieboek
Mandament van rauw actieHendrina van Hoeven, meerderjarige dochter en ongehuwde moederPieter Quevelerius, meerderjarige jongeman, doctor in de rechten, wonende in Den Haag en zijn ouders Abraham Quevelerius en Maria FermantNakomen van trouw beloften en betaling van alimetatie voor het door tegenpartij erkende kind
Mandament van rauw actieLevina wilhelmina Vrolijk, weduwe van Andries de Ruijter wonende te LeidenMr. Willem van der Lelij en Joris Geestranus wonende te Delft als curatoren over Nicolaes van StrijenNalatigheid bij aflossing van twee obligaties
Mandament van rauw actieKornelis van der Hoop, baljuw van LekWillem Groenewoud, wonende te Oudekerk op de IJsselNalatigheid in aflossing van een lening
Mandament van rauw actieSusanna Ignatia van Schume, weduwe en erfgename van Johan Cornelis Radermaker, thesaurier en rentmeester der domeinen en voogdes over haar minderjarige kinderenWillem Kersseboom, commies van de rekenkamer te s'GravenhageJan Franse, wonende te AmsterdamNalatigheid in voldoening van twee wisselbrieven
Mandament van rauw actieClara van Merren, weduwe van Cornelis van Santen te AmsterdamJohannes Suverijn, wonende te SchiedamNalatigheid bij afbetaling van geleverde wijn
123...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in