Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
113 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 113 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieJannetje Warmerhoven, wonende Noorwijk binnen, minderjarige jongedochter, geassisteerd met haar moeder Neeltje Glasbergen, weduwe van Gerbrand Warmerhoven, thans gehuwd mmet Klaas van SchagenFredrik Dirkse Krom, wonende te haarlem, minderjarige jongeman, geassisteerd met zijn vader Dirk Frederikse KromNakomen van trouwbelofte, schadevergoeding en alimetatie wegens verwekken van een kind
Mandament van appointement van bevelAdam Zillesen, Gewoond hebbende te 's Gravenhage en nu te Schoonhoven, voor Pieter Knecht, koopman te SoklingenJohannes Jacobus van Reenen, als procureur voor Jean François Couna, geweermaker wonende te LuijkNalatigheid bij het indienen van acten en inminimenten
Verzoek om advocaat en procureur toe te wijzen in Pro Deo bedieningSara Boudewijns, weduwe van Jan Borgermans, wonende te VlissingenJan Willaerts, haar zwager nu wonende te Amsterdam destijds in VlissingenNalatigheid in aflossing in van een obligatie
Mandament van arrest en om executie te zien decerneren mmet de clausule van edictJohan Hendrik Stern, wonende te s'GravenhageReijnier Evert Verbeek, wonende te Delft, zoon van Gerardus Verbeek, die zich in het buitenland bevindt, zoon woont in de verhijpotheerende pandenNalatigheid in aflossing van een hijpotheekbrief ad. 1200.- gulden á 4% per jaar
Verzoek om doen van rekeningJeanette Helena van Rijk, weduwe van Johannes Baartmans koopman te s'GravenhageAbraham Diederiks, klerk van het Hof en aangestelde sequester in de nalatenschap van Du Aumel, edelmanNalatigheid om rekening te doen
Mandament penaal met de clausule van interdictieBurgemeesters en regeerders van Barsingerhorn en de kerkeraad aldaarDe heer van SchagenOnenigheid over benoeming van een predikant
Verzoek om nihil opniet aanwezig rekest van Maria van ButtelThomas Cachciopijn, drossaard van ZevenbergenMaria van Buttel, geassisteerd met haar man Hendrick SintelersOnenigheid over beslaglegging
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de Sterke, de deurwaarder, die de executie uitvoertOnenigheid over de beschikkingsbevoegheid betreffende de nalatenschap van Jacobmina Wenkins
Mandament van authrisatieBurgemeesters en regeerders en de kerkenraad van BarsingerhornDe heer van SchagenOngedaan maken van de sluiting van de kerk van Barsingerhorn
Appoinctement in de margeJonker Alexander Witsehart, wonende in Den HaagBurgrmeesters en regeerders van Den Haag en de officierOngeldig verklaring van een keur op het trekken van een wapen en teruggave van daarvoor betaalde boete
Verzoek om ontslagen te worden als executeur testementairFrancois de Carduillack, sieur de la Cappelle, luitenant kolonel in het regiment van Kolonel DouchantGeenOntslag als executeur testementair van sergeant majoor de Brotses na twee eerdere verzoeken, waarop niet is gedisponeerd
Request om simpel bevelMarie de Breedt, vrouw van Charon Theophile de RomanierJohan van der LisseOntslag van Johan van der Lisse, als beheerder van een kapitaal van 20.000, nagelaten door Francois de Bosse en toestemming voor suppliante om zelf dit kapitaal te beheeren
Mandament tot verzoek om opheffing van bezoek verbodAlitha Hogenhouck, weduwe van Hogo van der DusseGeenOpheffen van verbod op het bezoeken van Lucas van der Dusse in de gevangenpoort
GeenHerman Holthuijsen, wonende te Rotterdam, met machtiging van Abraham Vereaminnen, en verdere mede-erfgenamen van Francois Huijsman, gewoond hebbend te Amsterdam, en allen afstammelingen van Jans Commertgen en maritgen Jans, zusters van testateurWeesmeesters van AmsterdamOpheffing van een fidecommis en overdracht van de daaronder vallende nalatenschap
Mandament van arrestDirecteuren van de kruisers van RotterdamFloris Cornelis van de GraaffOpschorten door de Staten van Holland en West Friesland, van een arrest van het Hof van Holland
Mandament van een appoinctementLucas van der DusseB. de Man, gewezen ontvangerOpschorten van een boete van 400.-pond, die suppliant wegens minderjarigheid niet kan betalen, door verbod van zijn voogden
Appointement in de margeCornelius Triglaudius, bedienaar van het H. Evangelie in Den HaagGualther de Raet, raad van het hofOpschorting van een dreigende gijzeling door de deurwaarder van Keulen wegens het niet leveren van stukken totdat de commissarissen rapport hebben uitgebracht: suppliant was en is niet tot levering in staat
Exstract uit het register van de ordinaire vierschaar van Nieuwekerk op DuivelandGeenGeenOverlevering van de anulering van het vonnis door schepenen d.d. gewezen inzake Eva de Visscher contra de erven van Cornelis Janse Visser
Mandament van authorisatieBrechgen Harmens, zittend in hechtenis in de boeien van Amsterdam wegens schuldenGeenOverplaatsing uit hechtenis in Amsterdam naar de gevangenpoort in Den Haag
AntidotaalJacob Vroom, Herman van Breest c. sociis, crediteuren van Adam der KinderenAdam der KinderenPlaatsing van een advertentie i.v.m. verduistering van juwelen
Mandament van spolieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts en advocaat N. Sueijwijndt en andere credituerenPoging om arrestatie te vermijden
Mandament om verzoek om apostille in de margeWiggert Duijsentdaalders, en Jan Duijsentdaalders, kooplieden te AmsterdamDe rentmeesters van de exploiten van het gerecht van AmsterdamRestitutie van boete voor een ingetrokken appel, in proces tegen Wiggert Jansz, timmerman
Geenniet vermeldCarel SmidtSchadevergoeding in verband met defloratie en het verwekken van een kind
Mandament om executie gedecerneert te hebbenPhilips Bogaert, zijden lakenkoper in Den HaagDiverse vuilnis lieden en burgemeesters en regeerders van Den HaagStorten van vuil op andermans land
Rekest AntidotaalJohanna van den Brink, meerderjarige dochter, wonend in Den Haag.Hermanus Vermander, meerderjarige jongeman en zijn moeder Hillegond van den Clooster, weduwe van wijlen Daniel Vermander.Suppliante heeft onder ede verklaard dat Hermanus Vermander de vader is van haar in juli 1718 geboren dochter. Het Gerecht van Den Haag heeft hem op 3 oktober 1719 veroordeeld tot het betalen van 25 gulden voor de kraam kosten en 1 gulden en 4 stuivers per week voor het kind. Als hij dat niet zou kunnen of willen betalen dan zou zijn moeder dat moeten doen. Zij wil hiertegen in beroep gaan. Suppliante verzoekt daarom het Hof dit beroep af te slaan en de voorgstelde provisie niet te verlenen.
Rekest om een advokaat aan te stellenHendrica van Hoeve, meerderjarige dochter, wonende in Den Haag, moeder van twee kinderen van Pieter QuelleriusPieter Quellerius meerderjarige jongeman en zijn ouders Abraham Quellerius en Maria FermentSuppliante verzoekt het Hof als eiseres in cas matrimonieel een andere advokaat aan te stellen omdat de vorige advokaat haar zonder wettig redenen heeft verlaten
Rekest om Letteren Requisitoir.Immetje Gorter, meerderjarige dochter, wonende te Medemblik, gedaagde bij mandement in cas relief d'appel.Dick Aris; Pieter Decker; Cornelis van Opperdoes; allen wonende in Opperdoes, alsmede hun zonen Aris Dirksz; Simon Decker; Thijs Cornelissen, impetranten in cas relief d'appel.Suppliante verzoekt het Hof om de Burgemeester en Schepenen van Medenblik te gelasten om getuigen die de suppliante zal leveren onder ede te horen.
Geen rekest aan het Hof van Holland maat een rekest aan de Staten van Holland en West VrieslandDe regenten van het weeshuis van RotterdamLijsbeth Uijstermeer in haar leven weduwe van wouter JoostenTegenpartij heeft bij haar testament van 10-07-1728 voor notaries Dirck Vos van Maal te Rotterdam, toot haar enige erfgenaam beweert haar dochter Niesje van Oosten verwekt bij Cornelis Thomassen als zij overlijdt erft Lijsbeth zus Pieternella Uijstermeer, huisvrouw van Pieter de Bruijn, en Maria Uijstermeer huisvrouw van Abraham de Bruijn, voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbeth zijn vrouw , Abraham de Bruijn en Matthijs de Vrede, haar goederen en boedel gaan naar het weeshuis
Geen rekest aan het Hof van Holland, maar een copie van het rekest aan de staten van Holland en West VrieslandGodtschalk Kops en Jan Meijser kooplieden te Amsterdam voor hemzelf en als graan hensiseerde van velen en de voornaamste eigenaars en de bewoners van de Hofsteden en Plezierplaatsen, gelegen onder de gelegenheid van HeemstedeSteden of dorpenTegenpartij mag de dienstbode niet weren van de landhuizen vanwege een waarschuwing van 08 - 08 - 1632 De staten van Holland vinden het goed dat het rekest in handen zal worden gesteld van de gedeputeerdn van Dordrecht
Verzoek om appoinctemet in de margeGuillaume Engelgraef, koopman wonende te AmsterdamDe rentmeester van de exploitenTeruggave van een geconsigneerde boete, na goede regeling van het afdoen van een schuld aan de boedel van Matheus de Vick, zijde reger te Amsterdam
Mandament om benoemd te worden tot deurwaarderJan Schol, gewezen bottelier van Zijne HoogheidGeenToewijzing van een eerder door Prins Frederik beloofde deurwaarders-functie
Mandament van antisipatieGijsbrecht Pietersz van Molenaarsgraaf, ooms en bloedvoogden van de kinderen van hun overleden broerClaes Pietersz enAertgen HuijgendrAnthonus Jacobsz (van) Maeslandt Maasland), thans gehuwd met Aertgen HuijgendrTraineren van een proces over het bewijzen van het vaderlijke erfdeel
Mandament om actie te instueren met de clausule van penaalPieter Borreman, baljuw van de vrije heerlijkheid Abbenbroek, wonende te LeidenJacob van Groenewegen, heer van 1/4 deel van de heerlijkheid Abbenbroek,Annitje Tous, Jan Janse van Herwijnen, Gerrit Claesse Schipper, Cornelis Huijgen Stompwijk, Gijsbert van Campen, rentmeester van Herp, wonende te Geervliet, Aelbrecht Zuijderveldt, te Simonshaven, Jemant van der Velden, te Den Broel, pretense crediteuren van suppliantTwijfel aan de rechtmatigheid van de vordering van voornoemde crediteuren
Mandament van rau actie en om executie gedecerneerd te hebbenMr. Volkert Cornelissen, burgemeester van Medenblik, als voogd over de kinderen van Pieter Janssen Rijnenburch, gewezen secretaris aldaarMr. Harmen Bal, wonende te Haarlem, arrestant in een proces, lopend tegen Trijn Jans, zuster van wijlen Pieter Rijnen BurchUitbetaling van een som gelds, die Trijn Jans aan de kinderen van haar overleden broer schuldig is
Mandament van inductieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts, gerequireerdeUitstel en spreiding van betaling van schulden
Mandament van interruptieGreard Aertsen, gedetineerde in de gevangenpoortGeenUitstel van beslissing wegens tijdgebrek
Mandament om procureur acceptant te stellenJacoba Lomisse, geassisteerd door haar vader Louis Christiaansz, wonende in 's GravenpolderMatheus Cornelisz Ossenwaarde te 's GravenolderVan Ossenwaarde is tegen het vonnis gewezen door schepenen van 's Gravenpolder d.d. 25-08-1725 in beroep gegeaan bij het Hof van Holland, maar doordat zijn procureur zich heeft terug -getrokken kan de zaak niet afgehandeld worden
Mandament in cas van salarisPieter Stakenbeck,provoost van de generaliteitN.V.TVergoeding voor assitentie bij het bestrijden van ongeregeldheden voor en in het huis van de weduwe van Jacob Boot
GeenGeenGeenVerklaring met getuigen bij notaris Johannes Sijthoff, opgesteld in de zaak waarin Jan Donia was aangezien voor Frans spion
Mandament van recommandatieSimon Ooms, gerechtsbode van Rotterdam (gemachtigde van Arent NiesenDirck NiesenVerlaging van het bedrag per dag in de gevangenpoort om daar een schuld te verhalen
Mandament verzoek om appoinctementJohan de Ham, thans verblijvend in DelftGerrit van der Wel, notaris te DelftVermoeden dat in het testament van Dirck de Ham veranderingen zijn aangebracht
Verzoek om voogden te mogen benoemenAlida van der Eijck, weduwe van Adriaan jacobsz van Adrichem, grootmoeder van Magdalena van Adrichem, dochter van wijlen Mr. Jacob van Adrichem, haar zoongeenVervallen van voogdijschappen wegens respectivelijk huwelijk en overlijden
Mandament nisi causamAnthonie van Weel, wonende te den Bommel op Over - FlakkeeGeenVerzoek aan het Hof getuigen te mogen horen in een niet genoemde zaak van appel. N.B. aangehecht exploit en ingesloten onder eede verklaarde getuigenis van Cornelis Janse van Schouwen Jacob Mosselman en Maria Gerrits Corvinks
Mandament van arrest en penaalPieter Balguerie, koopman te Amsterdam q.q.De erfgenamen van Hendrick SchröderVerzoek om beslaglegging op goederen de nalatenschap van Hendrick Schröder betreffende om te komen tot inning van de opbrengst van wisselbrieven
AntidotaalBalthazar Bahman, agent van de Bisschop en Vorst van Wurtzburgh ect.Franck Marten en eventuele andere erfgenamen van Pieter Demand, die gewoond heeft in Hamburgverzoek om eerst contact op te nemen met notaris Christiaan Jonas alvorens acties tegen suppliant toe te staan
Mandament 0m actie te instituerenBarent Isaäcqs, wonende te HoornBarent Glansdrop, kleermaker wonende te HoornVerzoek om mandament om actie te institueren i.v.m. vermeende diefstal van een lat
AntiditaalJohanna Catharina van Rietvelt, huisvrouw van Adriaan ten Hughuizen, tegenwoordig verblijvende in VianenMogelijke crediteuren van echtgenoot van supplianteVerzoek om niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de eventuele schulden van echtgenoot
VerzoekJohan de Bruyn van Buitenwech, heer van Nieuwkoop, Noorden en AchttienhovenGeenVerzoek om onmiddelijke executie van de inning van lastgelden op het slagturven volgens zijn keur, waarbij de suppliant na het verstrijken van de betalingstermijn het dubbele bedrag bij panding in rekening mag brengen
VerbaalGeenGeenVerzoek om opheldering van onduidelijkheid inzake de erfenis van Dirk Jansz van Beijnen, wonende te Oud-Heusden en den Elshout na mandament relief d'appel tussen de erfgenamen van Dirk Jansz van Beijnen en Jacob Spruijt, procureur van David van Walle, schout van Oud-Heusden
Hernieuwd verzoek om een curator te benoemenSuzanna van Slingerlandt, echtgenote van Rudolphus Ulrigh Baron van Sporche, kamemrheer van Zijne Majesteit de Koning van Groot Brittanië, Keurvorst van Hannnover enz.Simon van Slingelandt en Govert van Slingelandt, vader en broers van eiseresVerzoek om snelle beslissing over haar verzoek d.d. 15-03-1723 om Abraham Oulry te benoemen als haar curator
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in