Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
152 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 152 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van debitis.Aagje Floris, weduwe van Pieter Jansz. Boerties; Willem Heemskerck en Cornelis Breghman, allen te Schagen en samen testamentaire voogden over de kinderen van Pieter Boerties, die voor de ene helft geinstitueerde erfgenaam was van Jacob Adriaanse Brouwer, en Roeloff Claase Hogeboom, als erfgenaam voor de wederhelft van Jacob Adriaanse Brouwer.De debiteuren van wijlen Jacob Adriaanse Brouwer, in zijn leven negotie in hout gedaan.Tegenpartij heeft nagelaten diverse debiteuren te betalen.
Mandament in cas d'appèl.Reijndert Hendricksen (Hendriksen) de Groot.Gerrit Gijsbertsz.Tegenpartij heeft suppliant gedagvaard op 04-04-1716 voor Schepenen van Diemen om te eisen dat hij een huurcedule ondertekent van suppliants huis voor de tijd van 3 achtereenvolgende jaren. Suppliant zegt dat hij het niet voor zoveel jaar heeft verhuurd. Suppliant vraagt mandement van appèl omdat hij zich bezwaart voelt door het vonnis.
Mandament van indemniteit.Simon Over, wonende te Alkmaar, als aangestelde executeur van het testament van wijlen Aris Cornelisz. Clerk, en Magdaleentje Ras, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jacob Grootemaat, in zijn leven mede-executeur van het testament van Aris Cornelisz. Clerk voornoemd.De weduwe van wijlen Nicolaas Wring.Tegenpartij heeft supplianten gedagvaard om twee losrentebrieven, samen waard 1300 gulden, ter hand te stellen aan Jacob Vennink, hiertoe gerechtigd door het testament van 15-04-1660. Maar suppliant heeft heeft deze al aan Vennink gegeven op 12-05-1710 en hij heeft beloofd suppliant schadeloos te stellen. Daarom verzoeken supplianten mandament van indemniteit en tegenpartij moet betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament om actie te institueren.Jacob te Hage en Anna Maria Sonnemans, weduwe van wijlen Dirck ten Hage, in zijn leven Burgemeester van Woudrichem.Aletta Storm, wonende te Woudrichem.Tegenpartij heeft trouwplannen ten laste van suppliant. Zij moet binnen 6 weken actie institueren en de kosten hiervan betalen.
Mandament van arrest en rau actie.Jacob Noortheij, Bewindhebber van de geoctroijeerde Oost Indische Compagnie ter Kamere van Rotterdam, getrouwd met Maria Paats; dezelfde Jacob Noortheij; Meester Pieter Paats en Abraham Rijkevorsel, als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Meester Adriaan Paats, in zijn leven Ontvanger Generaal van het Edel Mogende College ter Admiraliteit op de Maas, en Bewindhebber van de Oost Indische Compagnie.Banckaris Cornelisz. Van Swieten.Tegenpartij heeft van suppliant gehuurd op 29 december 1711 een woning en landen, gelegen in de Ambachtsheerlijkheid van Veur, over de tijd van 7 jaren voor de somma van 600 gulden per jaar vrijgeld zonder korting te betalen. De ene helft te betalen op de Valkenburger Paardenmarkt, de andere helft op de kermis daarna. Tegenpartij is nog schuldig 1029 gulden en 9 stuivers. Suppliant wil in arrest nemen alle goederen die zich in de woning en de landen bevinden en hij moet de pachtpenningen voldoen.
Mandement in cas d'appèl met de clausule van relief.Constantia Dillenburgh, huisvrouw van Matthijs van Solingen, wonende te Utrecht, als procuratiehouder van haar man.Wijlen Johannes Dillenburgh, broer van suppliant voornoemd.Tegenpartij heeft zijn erfenis aan Trijntje Bisschop, die een oneerlijk mens is, nagelaten in plaats van aan suppliant, zijn enige zus. Suppliant is voor het Gerecht van Amsterdam op 11 september 1720 afgewezen. Nu gaat ze ertegen in beroep.
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Meester Nicolaas Mulder, advocaat en solliciteur militair, wonende in Den Haag.Amilia van Motzvelt, Vrouwe van Segwaart.Tegenpartij is aan suppliant verschuldigd een bedrag van 269 gulden en 8 stuivers. Zo lang zij niet betaalt verzoekt suppliant in arrest te nemen de Heerlijkheid van Zegwaart met de revenuen en pachtpenningen.
Mandement om executie te zien decerneren met edicte.Jacob van Wassenaar, Raadt en Schepen der stad Leiden en Bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter Kamer Delft etc. etc., getrouwd met Anna Cornelia Martina van Baerlen, enige dochter en erfgenaam van wijlen Hendrik van Baerlen, in zijn leven Bewindhebber van de Westindische Compagnie ter Kamer van Amsterdam.Catharina Maria van Westfalen en Frederik Arnulphus van Westfalen te Brussel.Tegenpartij is bij vonnis van 25-03-1710 voor Schepenen van Alkmaar een bedrag schuldig van 6000 gulden aan suppliant. De broer van tegenpartij, Frederik Armilphus van Westfalen, wonende te Brussel, had verzocht om mandament poenaal. Maar zij moeten toch de schuld betalen plus de kosten hierom gedaan.
Mandament van arrest en rau actie.Johan Brul, Eerste Kamerbewaarder van de Hoge Raad in Holland, en Gerard van Hessel, juwelier in Den Haag, als procuratiehouder van Johan Fronten, koopman en winkelier in Den Haag.Elizabeth Perdou, gescheiden huisvrouw van Aernout Kippincs.Tegenpartij is huishoudster geweest van Johan Fronten voornoemd. Hij beschuldigt haar ervan obligaties, gelden, effecten en andere goederen te hebben meegenomen en verzoekt het Hof om de deurwaarder de tegenpartij in arrest te laten nemen en de gestolen goederen.
Mandament van rau actie.Alexander Velters, Burgemeester en Raad der stad Amsterdam, voor zichzelf en nog als enige geinstitueerde erfgenaam van Constantia Velters; Helena Velters, weduwe van wijlen Anthony de Hubert, in zijn leven Heer van Kruiningen, Raad ordinaris in de Hoge Raad in Holland; Renetta Clara Velters, weduwe van wijlen Jacob van Harencarspel, in zijn leven Baljuw en Dijkgraaf van Amsterdam; Meester Abraham Looten, Schepen van Amsterdam, als weduwnaar en geinstitueerde erfgenaam van Anna Velters; Meester Adriaan Pieter de Hinojosa, President bij het Hof van Holland, getrouwd met Helena de Vicq, Schepen der stad Amsterdam; Meester René de Vicq, Secretaris in Amsterdam; Meester Joan Thierry, griffier in het Hof van Holland en de gemelde Franscois de Vicq, als tesamen door het Hof aangesteld tot voogden over de kinderen en erfgenamen van Judith Adriana de Vicq, door Meester Joan Thierry in huwelijk verwekt; nog de gemelde Francois en René de Vicq en Pieter Huguetan, als voogden over Adriana Margareta Huguetan, enig nagebleven kind en erfgename van Maria de Vicq; door Pieter Huguetan in huwelijk verwekt zijn: de voornoemde Judith Adriana de Vicq, Helena Maria de Vicq, Franscois de Vicq en René de Vicq en wijlen Abraham de Vicq, enige kinderen en erfgenamen van wijlen Judith Adriana Velters, in haar leven weduwe van Guilliam de Vicq. Voorts Jacob de Meij, Heer van Streefkerk, getrouwd met Anna Helena Mels, en Francois de Vicq, getrouwd met Maria Constantia Mels. Beide vrouwen zijn kinderen en erfgenamen van Maria Velters, in haar leven huisvrouw van Gijsbert Mels. Allen hierin genoemd zijn tesamen ab intestato van wijlen Jeronimus Velters, in zijn leven Drossaard van Muiden, Baljuw en Dijkgraaf van Gooijland etc. etc.De weduwe en erfgenamen van Jacques Frament, in zijn leven koopman, gewoond hebbende in Haarlem.Tegenpartij is schuldig aan Abraham Veltens een bedrag van 60.186 gulden en 16 stuivers wegens achterstallige betaling van akten obligatoir sedert 12 september 1671, met rente.
Mandament van rau actie.Margaretha van Dam, weduwe van Texel, wonende in Den Haag.nn Bressie, Drossaard van Zevenbergen.Tegenpartij is schuldig aan suppliant een bedrag van 72 gulden en 15 stuivers voor geleverde lakens.
Mandament van rau actie.Adriaan Crooswijk, koopman in Den Haag.Meester Willem van Son, advocaat voor het Hof van Holland, wonende onder het ambacht van Rijswijk.Tegenpartij is schuldig aan suppliant een somma van 80 gulden die hij bij acte obligatoir van 6 mei 1715 heeft beloofd te betalen binnen 8 dagen.
Mandement van arrest en rau actie.Louis Chatelain, koopman in Den Haag, als procuratiehouder van Isaacq (Isacq) Le Boullenger, koopman te Amsterdam.David Sprunglin van het Canton van Bern, thans te Amsterdam.Tegenpartij is verschuldigd aan Isaacq (Isacq) Le Boullenger vele duizenden. Toen hij in Amsterdam was heeft hij beloofd dat hij niet zou vertrekken voordat hij de rekening had betaald, en suppliant vermoed dat tegenpartij zich aan de betaling zal onttrekken.
Mandement om actie te institueren.Meester Nicolaas Plemper, advocaat voor het Hof van Holland, weduwnaar van wijlen Margareta Snakenburg. Hij is haar erfgenaam.Pieter Snakenburg, medicine doctor wonende te Leiden, vader van wijlen Margareta Snakenburg voornoemd.Tegenpartij maakt aanspraak op de erfenis van zijn dochter Margareta. Hij moet zijn actie binnen zes weken aanhangig maken op straffe van een eeuwig zwijgen, en de kosten hierom gedaan betalen.
Mandement poenaal.Meester Cornelis 's-Gravensande, advocaat bij het Hof van Holland, wonende te Delft.Meester Adriaan Swalmius, de voorzoon van suppliants vrouw, en ook advocaat voor het Hof in Delft en notaris binnen Delft.Tegenpartij mag de actiën van 2800 gulden in de West Indische Compagnie, die suppliant heeft gekocht uit de boedel van wijlen Jacob Goeree Jansz., niet verkopen en de Bewindhebbers van de Compagnie mogen geen nieuwe inschrijvingen doen. Tevens moeten ze betalen schadevergoeding en de kosten hierom gedaan.
Mandement van spolie.Maria Vivien, weduwe van wijlen Christiaan Swaans, in zijn leven Baljuw en Dijkgraaf der Heerlijkheden van de Hoge en Lage Zwaluwe.Daniel van Bodegem, stadhouder.Tegenpartij mag niets ondernemen ten aanzien van het land van suppliant, gelegen in de Meeuwpolder zonder diens toestemming. Tevens moet hij de kosten hierom gedaan betalen.
Mandement van rau actie.Hester Sinjor, weduwe en mede-erfgenaam, mitsgaders executrice van het testament van haar overleden man Juda Senjor Henricques uit Den Haag, evenals de meerderjarige kinderen en de executeurs van het testament en voogden over de minderjarige kinderen van de gemelde Juda.De weduwe van wijlen Moijzes Senjor Henricques, in zijn leven koopman te Amsterdam en broer van wijlen Juda Senjor, en zijn erfgenamen en representanten.Tegenpartij moet aan de supplianten terugbetalen 6 obligaties van 8000 gulden uit de erfenis van Juda Senjor Henricques voornoemd.
Mandament van arrest.Robert Pantonne, koopman te Veere, als boekhouder van het fregatschip genaamd "de Postillion Galleij".Wouter Watson, schipper van het fregat "de Postillion Galleij".Tegenpartij moet aan suppliant betalen 270 stukken van acten, die hij had ontvangen in Cadiz voor drie verkochte slaven.Watson zegt dat hij twee slaven heeft gekregen van de koning van Bania en zijn zoon, maar suppliant wil dat Watson hem betaalt 180 stukken van acten. Suppliant wil zijn goederen en zijn persoon in arrest nemen.
Mandament van rau actie.Frans janse Verhoek, turfschipper, wonende onder het ambacht van Noord Waddinxsveen.Jacob Gool, Baljuw van Beverwijk.Tegenpartij moet aan suppliant betalen 54 gulden en15 stuivers voor levering van 90 ton turf in 1713 en 1714, met rente. Tevens moet hij betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van rau actie.Carolina Adriana Schuijl, weduwe en boedelhoudster van wijlen Meester David Graswinkel, in zijn leven zeepzieder te Delft.Joris van Zeijl, wonende te Delft.Tegenpartij moet aan suppliant betalen 97 gulden en 4 stuivers met rente wegens leverantie van zeep.
Mandament van rau actie.Dirk Cornelisse Wassenaer, wonende te Noordwijk.Geertje Dirkx, bejaarde dochter, en Maria Vink, meerderjarige dochter van Maria Dirkx, weduwe van Cornelis Vink, kind en kleinkind van wijlen Dirk Jacobse; Hugo Elias Verbetering en Dirk Dirkze Brons.Tegenpartij moet aan suppliant betalen de achterstallige rente van 22-02-1714 tot 1716, zijnde twee jaren tot 48 gulden en de rente van jaar tot jaar te continueren voor een erfelijke losrentebrief op een huis en erf, groot 64 roeden, gelegen in Noordwijk.
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Philippe Francois d'Halluin, wonende te Brussel.Guillaume Hiacinte, Prins van Nassau, Siegen etc.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 15.697 gulden wegens het gebruik van kost en inwoning toen hij logeerde bij suppliant. Tegenpartij kan dit wel betalen omdat hij een alimentatie jaarlijks heeft ontvangen uit de nalatenschap van Zijne Koninklijke Majesteit Willem de Derde van Groot Britannië.
mandament van rau actie.Clasina van Bleijswijck, weduwe en boedelhoudster van Cornelis de Winter, wonende te Delft.Laurentia Suijcker, weduwe en boedelhoudster van Cornelis van Dam, in zijn leven secretaris en notaris op Maeslantsluijs.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 2600 gulden. Dit is een restant van een capitaal van 17.000 gulden en is nog niet betaald vanwege de koop van een huis op Maeslantsluijs. Hij moet ook nog betalen de rente en de kosten hierom gedaan.
Mandament van besloten missieve in rau actie.Pieter Tozaa, in qualiteit als onder Kamerdienaar hebbende gediend van wijlen zijne Koninklijke Majesteit van wijlen Prins Frederk Hendrik.De Raden en de Meesters van de Rekeningen der Domeinen van zijne Majesteit van Groot Brittanië, als executeurs van het testament van wijlen Prins Frederik Hendrik.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 356 ponden, 2 schellingen en zes 1/4 penningen met rente van 4% in het jaar.
Mandament van rau actie.Gabriel de Zousa Britto, wonende in Den Haag.De Parnassijns van de Portugese Natie te Amsterdam, als executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van Manuel Levij Duarte, in zijn leven gewoond hebbende in Den Haag.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 65 gulden en 11 stuivers wegens achterstallige beraling.
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Meester Johan Troijen, Raad Ordinaris in de Rade en Leenhove van Brabant en de Landen van Overmase, enige erfgenaam van Jacoba Catharina van der Staija Colijbrant, die erfgenaam was van wijlen Willem Neurenburgh, in zijn leven Schepen en Oud Raad van Dordrecht.Burchardt Willem baron de Kinshij, Drossaard van Meurs. Hij bevindt zich buiten de jurisdictie van het Hof van Holland.Tegenpartij moet aan suppliant geven alle goederen, acten en credieten die hij in Holland heeft. Tevens moet hij betalen een som van 1500 gulden met de rente van 4% en een som van 630 gulden mert de verlopen rente door Willem Neurenburgh als borg voor de voornoemde Baron de Kinshij aan Pieter van Dorst betaald. Tevens een som van 600 gulden van een obligatie en tot slot een bedrag van 41 gulden aan Maurinus Vermeulen en betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van rau actie.Carolina Adriana Schuijl, weduwe en boedelhoudster van wijlen Meester David Graswinkel, in zijn leven zeepzieder te Delft.Lena van der Sijde, wonende te Delfshaven.Tegenpartij moet aan suppliante betalen 237 gulden en 13 stuivers met rente voor leverantie van zeep en as.
Mandament van rau actie.Carolina Adriana Schuijl, weduwe en boedelhoudster van wijlen Meester David Graswinkel, in zijn leven zeepzieder te Delft.Tomas van Rossem, wonende te Delft.Tegenpartij moet aan suppliante betalen 34 gulden en 15 stuivers met rente voor levering van raapolie.
Mandament poenaal en rau actie.Johannis Romswinckel Janssoon, koopman te Amsterdam.Clara Catharina Hoop, weduwe van wijlen Barent Caescooper(Caascooper) en zijn mondige en onmondige kinderen.Tegenpartij moet betalen aan Isacq Nunes Henriques, koopman te Amsterdam, elf partijen West Indische Actiën van 4482,15 gulden vanaf 1 januari 1710 met een rente van 4% per jaar.suppliant heeft gecedeerd op 24-04-1710.
Mandament van rau actie.Caspar Prover, koopman in wijnen in Den Haag.C. de Sintamand, Capitein ten dienste dezer Landen.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 260 gulden met rente en de kosten hierom gedaan.
Mandament van arrest en rau actie.Pieter Idsweert, burger en inwoner van Meenen.Gabriel de Serre, Luitenant Kolonel van het Regiment van Linden.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 612 gulden, plus rente en onkosten als voorschot, d.d. 09-02-1715.
Mandament van rau actie.Johan Lemmens, burger en inwoner van Maastricht, door Schout en Schepenen van het Hoge Brabantse Gerecht aangesteld tot voogd over Antonius a Sijlva, natuurlijke zoon van Don Antonio a Sijlva, Markies van Montfoort.Don Antonio a Sijlva, Markies van Montfort.Tegenpartij moet betalen aan suppliant achterstallige alimentatie voor zijn twee onwettige kinderen die hij heeft verwekt bij wijlen Agnes Nutte, ieder jaar tot 200 gulden vanaf 1696 zolang hij leeft.
Mandament van rau actie.Abraham Quevellerus, wonende in Den Haag, het ambt van Advocaat fiscaal van India waarnemend.Abraham Lestevenon, Bewindhebber der Oost Indische Compagnie ter Kamere Amsterdam, getrouwd met Geertruij de Vroede, en Meester Joan de Wit, Secretaris der stad Amsterdam, getrouwd met Elisabeth de Vroede, tesamen erfgenamen van wijlen Meester Francois de Vroede, Bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, tevens Bewindhebber van de geoctroijeerde VOC.Tegenpartij moet betalen aan suppliant de somma van 20.591 gulden en 12 stuivers, waarin George Hendrick Munnix bij het vonnis van Schepen van Amsterdam is veroordeeld. Hij heeft betaald een derde deel, à 6863 gulden en 17 stuivers met rente van 4% per jaar.
Mandement van rau actie.Christiaan van der Tacq, getrouwd met Margaretha van Oosten, en Andries Voorstad, getrouwd met Neeltje van Oosten.Hendrik Janse van Alenburg, bouwman, wonende onder 'sGravensande.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 465 gulden wegens achterstallige huurpenningen van een stuk land in 's-Gravensande over de jaren 1717-1718 en 1719, met de rente van 4% en de kosten hierom gedaan. Tevens moet tegenpartij voor eind 1720 het gehuurde land aan suppliant behoorlijk opleveren.
Mandament van besloten missieve in rau actie.Benjamin Elias de la Fontain, onderkamerdienaar van wijlen de Koninklijke Majesteit van Groot-Brittannië.De Raden en de Meesters van de Rekeningen der Domeinen van Zijne majesteit van Groot-Brittannië, als executeurs van het testament van wijlen Prins Frederik Hendrik.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 501 ponden, 11 schellingen en 5 1/2 pennies sterlings met een rente van 4% per jaar en de kosten hierom gedaan, wegens achterstallig traitament tot laste van de nalatenschap van zijne Majesteit van Groot-Brittannië.
Mandament van rau actie.Rut Overklift (Overklist), wonende in Den Haag, als mede-voogd over de twee minderjarige kinderen van Adrianus Nijgh, in huwelijk aan zijn suppliants dochter verwekt.Willem Nijgh, Baljuw van Sirseslant, mede-voogd over de voorsz. kinderen.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 800 gulden met de onbetaalde rente van 4% en de kosten hierom gedaan, wegens geld van de voornoemde kinderen vanaf de vervaldag 19 augustus 1712.
Mandament van rau actie.Jacobus van Halteren, koopman te Leiden.Arij Dirckxe Honscoop en Daem Pieterze Vos, wonende te Aarlanderveen, als voogden over Pieternella Cornelisse Lelijveld, minderjarige dochter van Cornelis Jacobusse Lelijveld en Dievertje Pieterze Roosendael, erfgenaam van de goederen van haar grootvader Petrus Rosendael zaliger.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een schuldbrief van 400 gulden met de verlopen 6% rente sinds 28-11-1712 uit de nalatenschap van Petrus Rosendael voornoemd en de redenen te geven waarom die nooit betaald is.
Mandament van rau actie.Gratia Alvarez, meerderjarige dochter, wonende in Den Haag.De parnassims van de Joodsche Natie te Amsterdam, zijnde executeurs van het testament van wijlen Manuel Levy Duarte, in zijn leven executeur van het testament van van wijlen Jacob Atias en Gratia Duarte, echtelieden, gepasseeerd te Amsterdam op 23 december 1680.Tegenpartij moet betalen aan suppliant zolang zij ongehuwd zal zijn, een achterstallig bedrag van 3000 gulden met rente van 4% per jaar. Tevens moeten Josua Salvador en Manuel Salvador, beide wonende in Den Haag en nu meerderjarig, als erfgenamen van Manuel Levy Duarte voornoemd en Abraham Salvador compareren voor dit hof.
Mandament van rau actie.Johan Frederik, Baron van Friesheijm, Luitenant Colonel in het Regiment van de Generaal Majoor Villegas, ten dienste dezer Landen, weduwnaar en geinstitueerde erfgenaam van wijlen Alida Johanna van Leijden, en voogd over het minderjarige kind bij hem aan haar verwekt door suppliant.Pieter van Leijden, Heer van Vlaardingen, en Alida van Ruijtenburgs, Vrouwe van Vlaardingen, ouders van wijlen Alida Johanna van Leijden, destijds aanstaande bruid van suppliant bij contract antinuptiael op 25 november 1712.Tegenpartij moet de betaling aan suppliant van een bedrag van 600 gulden per jaar voor het kind van suppliant continueren, de verlopen termijnen betalen met rente van 4% per jaar en de kosten hiervan betalen.
Mandament poenaal en rau actie.Paulus Gebhardt, Agent van zijn KVD van de Palts.Pieter Roscam, procureur voor de Souvereine Rade en Leenhove van Brabant.Tegenpartij moet de goederen teruggeven die suppliant heeft gekregen van Lodewijk van Pritselwits, generaal Majoor van de Cavalerie van deze staat, bij titul van koop en schabinale transport. Het zijn meubels, goud,zilver en kleding in drie koffers. Tevens moet hij de kosten hierom betalen.
Mandement van rau actie.Meester Abraham van Rijckevorsel, advocaat, wonende te Rotterdam. Hij heeft een huis en erf gekocht van Jacobus de Back.Cornelis Hogeveen. Hij heeft een huis en erf gekocht van Evert Jansz. Waterhont.Tegenpartij moet de loden buis als afwatering in de waterloop van het huis en erf van Jacobus de Back onderhouden op eigen kosten. Dit is vastgelegd in een contract van 1 augustus 1630 tussen Jacobus de Back en Evert Jansz. Waterhont. Tegenpartij is in gebreke gebleven.
Mandament van spolie.Abraham Levie de jonge, wonende in Den Haag.David Frouchier, wonende in Den Haag.Tegenpartij moet de wisselbrief van 50 pond Vlaams, die uitgegeven is aan Estienne Merchier, koopman te Antwerpen, voldoen. De acte van protest van 12-02-1716 moet hij betalen en de kosten van het proces.
Mandament poenaal en rau actie.Cornelis Claas Nieuwlandt, wonende te Amsterdam, getrouwd geweest met wijlen Neeltje Dirks van Padson onder huwelijkse voorwaarden voor notaris Hillebrand van der Heijden op 17-12 1707.De erfgenamen van de vrouw van de suppliant en de makelaar de la Plancque te Amsterdam.Tegenpartij moet op straffe van boete de boedel van suppliants vrouw scheiden en schiften en ook het huis en erf op de Cingel op de hoek van de Heijsteeg te Amsterdam. De makelaar moet stoppen met de verkoop van het huis. Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 800 gulden en 500 gulden begrafeniskosten, alles tegen 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament poenaal, authorisatie en om actie te institueren.Arij Cornelis van Gempe, minderjarig jongman, geboren en wonende te Sommelsdijk in Zeeland, geassisteerd met zijn compagnon Louijs Franse Bourbon, ook wonende in Sommelsdijk, door het Gerecht aangesteld tot Curator ad lites over de suppliant.Cornelis van Hombroeck, koopman in houtwaren te Dordrecht.Tegenpartij wil in arrest nemen een klein vaartuig dat suppliant heeft gekocht voor 87 gulden om daarmee de kost te winnen. Tegenpartij zegt dat suppliant hem geld schuldig is en doet voorkomen dat het vaartuig eigendom is van ene Pieter Meermans, wonende in Sommelsdijk, die als passagier was meegevaren en aan tegenpartij schuldig is 191 gulden, 10 stuivers en 14 penningen wegens houtleverantie. Suppliant verzoekt het hof het arrest op te heffen binnen 6 weken voor het Gerecht van Sommelsdijk.
Mandament poenaal..Hercules de Mijne, Kamerbewaarder van de Generaliteits Rekenkamer in Den Haag.Godewaert Groeneveld te Den Haag en Jacob Warninck te Den Haag.Tegenpartij wordt gelast, op straffe van boete, de reeds ondernomen executies voor het Gerecht van Den Haag die onbevoegd zijn, te laten varen en schadeloos af te doen en te betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament in cas d'appèl.Des Grimaux en Reuhin, kooplieden te Amsterdam.Isaak le Boulenger.Tegenpartij zegt dat hij het recht heeft gekregen tot een wisselbrief. Hij heeft tegen de supplianten eis gedaan aan hem de inhoud van de wisselbrief ter somme van 600 gulden te voldoen met rente van 8% per jaar en de kosten van het proces. De supplianten hebben de zaak bepleit bij Schepenen van Amsterdam op 22 februari 1716. De supplianten hebben zich gesteld tot appelanten en verzoeken mandament in cas d'appèl met de clausule van relieff.
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Samuel Marconaij, Luitenant Colonel, wonende in Den Haag, getrouwd met Anna le Cerff. Hij is voogd over zijn minderjarige kinderen bij zijn vrouw verwekt. Tesamen zijn ze geinstitueerde erfgenamen van wijlen Jacques le Cerff, in zijn leven koopman en gewoond hebbende te Brugge in Vlaanderen.Louis Joullij, koopman te Brugge en Jean Pierre Ricard, gewoond hebbende te Brugge, nu wonende te Amsterdam.Tegenpartijen zijn aangesteld als executeurs van het testament van Jacques le Cerff. Ze hebben wel een notariele inventaris gemaakt van zijn meubilaire goederen, maar niet van de rest van zijn bezittingen. Ze moeten een behoorlijke staat en inventaris van zijn nalatenschap inleveren. Suppliant verzoekt het Hof om de eerste deurwaarder om in beslag te nemen de goederen van tegenpartij. Tevens moet hij betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament in cas van appèl met de clausule van inhibitie.Marius Smijtegelt, koopman te Middelburg.Keurmeesters François de Keijser en Marinus Zoetebier met bediende Cornelis de Munnick.Veroordeling door meester Johan Westerdijk, Burgemeester en Baljuw van Goes, betreffende de keuring en de vervalsing van mede.
Mandament van arrest en om executie te zien decerneren met edicte.Godard Philip, Baron van Lijnden, etc., Brigadier van de Cavallerie ten dienste van deze staat, getrouwd met Anna Cornelia Isabella van Coeverden, namens zijn vrouw.Wijlen Margaretha van de Capelle, in haar leven Vrouwe van Berkoude etc., laatst weduwe van wijlen Eustatius van Bronkhorst, in zijn leven Heer van Assumburg.Verzoek van suppliant aan tegenpartij om in arrest te nemen de landerijen in Ooltgensplaat bij de erfgenamen Gerlach van de Capelle, Frederik van de Capelle en Otto van Coeverden volgens een akte uit 1685 en te betalen de rente en de kosten van proces.
Mandament van relieff d'appèl.Jan Sijbrantse, getrouwd met Maritje Kroone, wonende op Texel.Claas Cornelisse Visser, ook wonende op Texel, en zijn vrouw.Volgens het vonnis van de Schepenen van Texel van 30 januari 1716 moet de vrouw van suppliant betalen een bedrag van 100 gulden aan de kerkenarmen van Den Burgh en 50 gulden aan het Algemene Weeshuis op Texel en de kosten van het proces betalen.Zij moet 8 dagen na 30 januari 1716 voor de Vierschaar verschijnen wegens onverschilligheid van betalen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in