Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
152 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 152 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Willem Lormier, agent en solliciteur militair in Den Haag.Pieter Sweerius te Breda.Suppliant heeft aan tegenpartij een bedrag van 600 gulden plus rente geleend. Onderpand is een kruishorloge met gouden haak en ketting. Tegenpartij heeft nog niet terugbetaald.26-06-1720
Simon van der Bell, koopman te Rotterdam, als procuratiehouder van Jannetje Breugman, weduwe van wijlen Johan van Hagen.Roeloff Huijbregtse Stehouder.Suppliant heeft aan tegenpartij verhuurd een huis, hooiberg en schuur met beplanting, gelegen op het Rietvelt onder Woerden voor 10 jaren, van mei 1715 tot mei 1725 voor de somma van 360 gulden per jaar. Tegenpartij heeft het jaar 1715 nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof in arrest te nemen alles wat zich op het grondgebied bevindt en de achterstallige huur te betalen.19-02-1716
Jan Francois de Wilde, wonende te Antwerpen.Ignatius Rollij, wonende te Antwerpen.Suppliant heeft geld tegoed van tegenpartij. Voor Burgemeesteren en Schepenen van Antwerpen zijn er twee vonnissen geweest op 15 en 16 januari 1716, maar suppliant heeft nog steeds geen geld. Nu vraagt hij het Hof tot in beslagname van de goederen van tegenpartij, die berusten bij Johan van Asten, wonende in Den Haag.07-05-1716
Johannes Voordaag en Gerridt Gaijmans, wonende te Amsterdam.Andries Pels en zonen.Suppliant heeft op 28-02-1716 proces gevoerd voor het Gerecht van Amsterdam tegen de tegenpartij om getuigenis der waarheid te geven.De eerste suppliant moet antwoorden onder ede, uitgezonderd op het 5e, 12e en 13e artikel. De tweede suppliant moet ook onder ede antwoorden, uitgezonderd op het 9e en 11e artikel. Het vonnis van 28-02-1716 is bezwarend voor supplianten.-27-03-1716
Adriaan van Oort, wonende te Almkerk in het Land van Altena.Michiel de Bruijn, Dijkgraaf van de Dussense Dijk en Gijsbert van den Andel,deurwaarder.Suppliant heeft op 29 december 1716 gekocht van Jan van Honswijk een dijkkavel met een huis gelegen in Dussen in het Land van Altena. Tegenpartij gelast suppliant het gekochte te laten registreren op straffe van arrest en publiekelijke verkoping. Suppliant wil dat tegenpartij het arrest intrekt en de kosten betaalt.19-07-1720
Nicolaas van Aken, Procureur voor de Hoge Raad in Holland, door het Hof van Holland aangesteld als curateur over de boedel en de goederen van wijlen Cornelis Duijst van Voorhout, in zijn leven Luitenant -Colonel ten dienste van deze landen.Adriaan Wittert van der Aa, in zijn leven Heer van Coonenburg, Loenen etc. Zijn weduwe en boedelhoudster is Maria Moens. Adriaan is overleden op 17-02-1713.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij op 12-10-1713. Tegenpartij heeft de vervallen termijnen van de obligatie tot 300 gulden per jaar van 1710-1713 betaald. De rest moet zijn weduwe nog betalen, n.l. twee sommen van 300 gulden per jaar en de 1200 gulden in de conclusie van eis vermeld met rente van 4% per jaar.31-03-1716
Hendrick Gerritse Mans, wonende te Amstelveen.Cornelis Outman, wonende te Sloten.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij voor Schepenen van Sloten, Sloterdijk, Sloterdorp en Vrije Geer op 08-04-1716, waarbij aan suppliant zijn eis van conclusie is ontzegd met compensatie van kosten. Met welk vonnis de suppliant ten hoogste is bezwaard.17-04-1716
Pieter Verbeeck, oud Schepen der stad Rotterdam, getrouwd met Anna Baldeus.Michiel Baalde, als gesurrogeerde mede-executeur van het testament van Meester Petrus Baldeus, in zijn leven oud Schepen van Rotterdam en voogd over de minderjarige, getrouwd geweest met wijlen Eva Veer, zijn laatste vrouw.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij, gevolgd door een vonnis op 16 december 1715, waarbij de supplianten zijn veroordeeld tot het geven van papieren van de nalatenschap van Meester Petrus Baldeus. Ze vragen mandament in cas d'appèl omdat het een onterechte vervolging is.14-01-1716
Hendrik Vermeulen, koopman in wijnen en brandewijnen in Den Haag.Cornelis van Bohemen, koopman in gedistilleerde wateren.Suppliant heeft proces gevoerd voor het Gerecht van Den Haag als eiser in rau actie tegen tegenpartij. De uitslag op 8 december 1720 is onverwacht geweest, want de tegenpartij heeft onder ede verklaard dat hij alles heeft betaald over de koop van sterke drank, maar de suppliant zegt dat hij nog geld van hem krijgt.17-12-1720
Meester Johan Hooft, advocaat voor het Hof van Holland.Gerrit van Belle, wonende in Nieuw Beijerland.Suppliant heeft uit naam van zijn lastgever verhuurt aan tegenpartij een stuk land in Piershil voor 330 gulden per jaar, onder borgtocht van Willem van Belle en Maria Vermeulen, de ouders van tegenpartij. Suppliant heef nog tegoed 270 gulden, 10 stuivers en 8 penningen. Tevens moeten ze betalen de kosten van het proces.07-05-1716
Hendrick Blanck, getrouwd met Elisabeth van Dam, dochter en enige erfgename onder beneficie van inventaris van haar vader Jan van Dam.Geen.Suppliant heeft verkocht aan Isaaq Naminck: een huis en tuin in de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam tussen de Geelvincksteeg en de Sint Jorisstraat voor 1207 gulden.14-01-1716
Joannes Dansen, wonende te Amsterdam.Geen.Suppliant heeft verkocht aan Johannes van den Hagen, Predikant in de Nederduijtse Gemeente in Amsterdam: een huis en erf op de Leliegracht in Amsterdam aan de noordzijde tussen de Herengracht en de Keizersgracht, door de koper bewoond, voor 18.500 gulden.15-01-1716
Francois Simons, wonende in Den Haag. Hij is erfgenaam van zijn overleden vrouw.Lambert Overgoor en zijn vrouw, wonende in Den Haag.Suppliant heeft verkocht aan tegenpartij het huis "de gouden leeuw"op de Cingel in Den Haag. Het huis was van zijn vrouw. Tegenpartij heeft het huis verhuurd aan mensen die daar alcohol verkopen en drinken. Suppliant woont in het huis ernaast. Hij verzoekt het Hof dat de uitgang alleen mag worden gebruikt door de bewoners op straffe van een boete en ze moeten de kosten betalen die hierom gedaan zijn.17-06-1716
Joan Exmen, koopman te Amsterdam, als erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen zijn oom Gio Exmen.Jan Vincent, cum suis.Suppliant is genoodzaakt proces te sustineren als impretant van relief tegen tegenpartij. Daarvoor heeft hij nodig getuigenisse der waarheid van Gerrids Franks, boekhouder te Amsterdam.29-10-1720
Paulus van der Lee, in naam van zijn vrouw Margareta de Ram, wonende aan het Amsterdamse tolhek, als arrestant en eiser.Maria Hartsuijker, weduwe, en zeggende te zijn geinstitueerde erfgename van Hironimus de Ram, als gedaagde.Suppliant is gerechtelijk verklaard tot de helft van de nalatenschap van Hendrik de Ram, maar deze helft is toebedeeld aan Hironimus de Ram. Suppliant vraagt mandement in cas d'appèl, want bij het vonnis van de Schepenen van Amsterdam van 27 november 1720 hebben de Schepenen hem de erfenis ontzegd (ex fideicommisso).05-12-1720
Michiel Brouwers, oud-Burgemeester en koopman te Besoijen, zijnde één van de zes dorpen in de Langstraat.Een paar crediteuren van suppliant.Suppliant is in de schulden geraakt en kan zijn crediteuren niet betalen. Enkelen van hen willen hem procedures aandoen. Hij verzoekt het Hof mandament van indictie met committimus aan het Gerecht van Dordrecht.09-06-1716
Wiggerz. de jongere (de Jongh), schoolmeester te Bodegraven.De ambachtsbewaarders van Bodegraven.Suppliant is in maart 1712 aangesteld als schoolmeester in Bodegraven, zijn leven lang, door Schout en Ambachtsbewaarders. In 1716 willen de huidige ambachtsbewaarders dit niet voortzetten. Suppliant vraagt mandament van maintenue aan. Tevens voor het luiden van de klok en het stellen van het uurwerk.24-02-1716
John Braij, kapitein van het schip "De Bernarda Galleij".Isaecq Angelkot, notaris te Amsterdam, die zegt dat hij procuratiehouder is van Pieter Balk te Hamburg.Suppliant is op 09-05-1716 veroordeeld. Het schip " De Bernarda Galleij"is in beslag genomen en hij moet 1257 gulden en 6 stuivers betalen aan Balk die zegt dat hij dat nog tegoed heeft. Suppliant is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep.18-05-1716
Gerrit Kamper, Oud Schepen van Weesp.Jan Pietersz., alias Jan Soldaat.Suppliant is vals beschuldigd van heling. Hij vraagt het Hof zijn naam te zuiveren door de Schout en de Drossaard van Muiden en de Schout van Weesp te dagvaarden.08-05-1716
Adriaen van der werft, wonende te Dordrecht, voor zichzelf en als het recht en actie hebbende van zijn halfzuster Johanna van der Maes.Paulus Pieterse van der Maes, getrouwd op huwelijkse voorwaarden in september 1698 met Maritje Krijnen (Crijnen) van der Graaft, weduwe van Jacob Adriaense van der werft, respectievelijk de vader en moeder van suppliant.Suppliant verzoekt aan hem te verantwoorden de boedel en goederen van Maritje Crijnen van de Graeft, zijn moeder zaliger. Zij is overleden door toedoen van haar tweede man Paulus Pieterse van der Maes. Suppliant wil de rente van 4% per jaar en alle kosten vergoed hebben die hij door het verkopen van de boedel heeft moeten maken.19-02-1716
Meester Hendrik Veldhuijs, oud-Schepen van Alkmaar.Meester Pieter Veldhuijs, Raad en Vroedschap van Alkmaar en vader van suppliant, weduwnaar van Maria Cruijff.Suppliant verzoekt aan zijn vader veniam agendi en mandement van rau actie waarin zijn vader wordt bevolen aan de suppliant uit te betalen de helft van zijn moederlijk erfgoed à 4% sedert de dag van zijn meerderjarigheid.30-08-1720
Lambert Renette, wonende te Brussel. Hij heeft een contract gesloten met geïnteresseerden in de Provedorije van de Hollandse en Keizerlijke troepen.Josua Catano en Juda Senjor Henriques, zij waren geinteresseerd in de Provedorije van suppliant en zij hebben het brood gebakken voor de Proviadoors.Suppliant verzoekt de kinderen en erfgenamen van wijlen Juda Senjor Henriques op straffe van een boete, de boedel en goederen te verbeuren en de kosten hierom betalen, want hij beheerde de kas.20-03-1716
Mattheus de Crane, koopman te Vlissingen.Anthonij Thobiasse, koopman te Middelburg.Suppliant verzoekt het Hof commissie op twee Heren commissarissen om zijn getuigen te horen zweren.04-03-1716
Geerloff Valckenburg, wonende te Amsterdam, enige nagelaten zoon van Harmanus Valckenburg; Barbara van Haestenburg, die een dochter was van Dirck van Haestenburg, en Lijsbet Jacobs Verbie, die een zoon en erfgenaam onder fideicommis was van Elizabet Hendricks, weduwe van Joost Jans Olijslager.De Weesmeesteren der stad Gouda.Suppliant verzoekt het Hof om herziening van het vonnis van 30-03-1716 dat de stad Gouda abusievelijk heeft uitgesproken in verband met een erfeniskwestie van Elizabet Hendricks voornoemd.28-04-1716
Roeland van Zanten, Schout van Wormer.Meester Diderick Dicx, Hoofd Baljuw van Kennemerland.Suppliant verzoekt mandament poenaal waarbij tegenpartij boete moet betalen aan de Hoge Overheid omdat het hem verboden is voort te gaan met suppliant te dagvaarden. Hij moet hem schadeloos stellen en de kosten van het proces betalen.21-01-1716
Matteus de Crane, koopman te Vlissingen.Anthonij Thobiasse, koopman te Middelburg.Suppliant verzoekt mandament van tuijgen.04-03-1716
Huijmen Boot, gewezen ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Zevenbergen.Adriaen van Arendonck.Suppliant verzoekt mandement in cas d'appèl met de clausule van inhibitie en relieff tegen de indebite verheffingen en prosecutie van 3 augustus 1720. Hij heeft appèl aangevraagd op 9 augustus 1720.30-08-1720
Dirck Hola, medicine doctor te Schoonhoven, getrouwd met Geertruijd van der Laen, als erfgenaam ab intestate van wijlen Cornelis van der Laen.Jan van Loon en Casparus Noppen, procureurs te Haarlem, als executeurs van het testament van de voornoemde Cornelis van der Laan; Johanna Elisabeth van Erp, weduwe van de voornoemde Cornelis van der Laan, als gedaagden tegen Maria Wolffskuijl, weduwe van Phillipus Muijen als eiser ter andere zijde.Suppliant verzoekt mandement in cas d'appèl met inhibitie betreffende het vonnis van 6 augustus 1720 waarin is geprocedeerd voor de Schepenen der stad Haarlem vanwege het arrest op de boedel en goederen van de voornoemde Cornelis van der Laan. Daarin worden de eerste twee gedaagden gesommeerd te betalen een geldbedrag en revenuen van drie huizen in Amsterdam.27-08-1720
Ida Catharina van der Meijen, weduwe van wijlen Joshua van Belle, vrouwe van Noord Waddinxveen, sleeswijk etc.Willem Huijberts Rietvelt, in zijn leven landman, als gebruiker gwoond hebbende op suppliants woning en landen te Sleeswijk, genaamd Ottervanger.Suppliant verzoekt om mandement waarbij tegenpartij en Schepenen die bij de inventaris hebben geholpen, alsmede de deurwaarder, op zekere grote boete jegens de Hoge Overigheid te verbeuren, te getransporteerde goederen te inventariseren en te stellen ter dispositie van suppliante.14-11-1720
Johannes van Geuns, door de Weesmeesteren van Amsterdam aangesteld om de nalatenschap van Dirck (of Erick) Witholt (Witholm), grootschipper den oom, waar te nemen, te bevorderen en te verantwoorden het recht van Jacob, de nagelaten zoon van Hendrick Witholt en Anna Erick.Cornelis Paulusz, gemachtigde van Nicolaas Smit, buger en inwoner van Stokholm in Zweden, door de Stadserf en Momberkamers aangestelde voogd over Christiaan Monck, nagelaten zoon van Catharina de Boij en nog als gemachtigde van Hendrick Stevenszoon voor hemzelf en voor mede-erfgenamen van Erick witholm (Witholt).Suppliant vindt dat hij recht heeft op de nalatenschap van Witholt voornoemd en daarom ook uit handen van Jacob Danser en de weduwe van Jan Hulst alle gelden en papieren van de boedel kan ontvangen. De zaak is voldongen op 06-05-1716 en suppliant is zijn eis ontzegd, daarom wil hij een nieuw proces.18-06-1716
Johannes Comblet, wonende in Den Haag.Sara Govaerts, huisvrouw van suppliant, ze zijn langer dan 36 jaar getrouwd.Suppliant vraagt herziening van het vonnis van 14-10-1715 waarin hij vals beschuldigd wordt door zijn vrouw van een losbandig en verkwistend leven.06-05-1716
Trijntje Jansz. van der ilans, wonende onder Alphen.Claas Pietersz. Saal (Zaal).Suppliant vraagt mandament in cas d'appèl van het vonnis van Baljuw en Mannen van Rijnland van 10 december 1715, betreffende valse trouwbelofte van tegenpartij aan suppliant. Hij heeft haar zwanger gemaakt en ze vraagt kraamkosten en alimentatie voor het kind.03-01-1716
Seger blauweduijff, makelaar te Amsterdam, getrouwd met Jannetje Blauweduijff, nagelaten dochter en erfgename van Pieter Blauweduijff den ouden, getrouwd met Marritje Pieters, beiden overleden.Wijbrandt Tollenaar, getrouwd met Zijtje Dirks.Suppliant wil 1/3 deel van de helft van de gezamenlijke boedel van zijn overleden schoonouders voornoemd. Het vonnis dat de Schepenen van Amsterdam van 19-12-1715 geveld hebben.03-01-1716
Sara Donck, meerderjarige dochter, wonende te Haarlem.Wijlen Johannes Noppen,in zijn leven koopman te Haarlem, getrouwd geweest met Maria Donck, zuster van suppliante.Suppliante heeft ingewoond bij tegenpartij en aldaar een zeker bedrag verteerd. De voorkinderen van Noppen voornoemd willen geld zien en zolang ze niet betaalt willen ze alle goederen van suppliante in beslag nemen. Suppliante wil dat de voorkinderen stoppen met alle pogingen hiertoe en dat ze alle kosten van het proces betalen.26-06-1716
Margareta Brouwers, meerderjarige dochter.Jan Zeeuw, meerderjarig jongman; Willem van den Berg en Joris van Hasselt, zeggende gekwalificeerd te zijn om de rest van de voornoemde Jan Zeeuw ook waar te nemen.Suppliante heeft proces moeten voeren voor het Gerecht der stad Amsterdam als eiser in cas matrimonieel. De zaak is bepleit met een onverwachte uitslag voor de suppliante dat Schepenen op16-01-1716 haar eis heeft ontzegd met compensatie van kosten. Daarom vraagt ze mandament van reformatie.07-02-1716
Philippina Rijgersman, weduwe en boedelhoudster van wijlen Johan Drabbe, in zijn leven notaris en procureur te Bergen op Zoom.Balthasar Lodewijk de Pritselwis, generaal Majoor der Cavalerie ten dienste dezer Landen, met zijn huisvrouw, en Paulus Gebhart (Gebhaart), agent van de Keurvorst van de Palts in Den Haag.Suppliante heeft veel geld tegoed van tegenpartij nl. ten eerste: een bedrag van 2.782 gulden aan obligaties met hypotheek op een huis in Bergen op Zoom. Ten tweede: 2500 gulden obligaties op landerijen. Ten derde: 3853 gulden, 6 stuivers en 10 penningen aan meubels.Suppliante had bepaald dat de meubels onder bewaring moeten worden gebracht bij Pieter Roscam, procureur van het Hof van Brabant. Ten vierde: 3800 gulden wegens een verbaal en 9239 gulden voor Eleonora Catharina van Langen, weduwe van Augustijn van Staackelenbergh. Tegenpartij wil de meubilaire goederen en effecten overdragen aan Paulus Gebhart, maar hij wil deze goederen voor zichzelf houden. Daarom verzoekt suppliante mandament om door de eerste deurwaarder deze goederen in beslag te nemen.21-04-1716
Willem Bollardt, erfgenaam op testament van zijn overleden huisvrouw Cornelia Wilschut, die erfgename is geweest van haar vader Michiel Wilschut.Geen.Suppliante heeft verkocht aan Adrianus Blom: een huis en erf in de Munckestraat op de hoek van de Munckedwarsstraat in Amsterdam voor 11.550 gulden. Nog een huis in de Munckedwarsstraat voor 1200 gulden.15-01-1716
Alida de Graaft, Vrouwe van Heemstede, huisvrouw van Diderik van Velthuijsen, Heer van Heemstede, erfgename van wijlen Arnoldina de Graeft, overleden in 1707, in haar leven Vrouwe van Jaarsveld, procuratiehoudster van van haar man Transijsulanus Adolphus van Voorst, in zijn leven Heer van Jaarsveld, overleden in 1707.Diderik Helmigh van Voorst, Heer van Overbergen, cum suis, fideicommissaire erfgenamen onder benificie van inventaris van Transijsulanus Adolphus van Voorst.Suppliante verzoekt het Hof om in arrest te nemen alle penningen of effecten van tegenpartij, zij moeten het arrest respecteren. Tevens moeten zij voldoen de 100e en 200e penning die suppliante niet heeft kunnen betalen omdat zij nog niets uit de nalatenschap heeft ontvangen van de Vrouwe van Jaarsveld. Ook moeten ze schadevergoeding betalen en de kosten van het proces.22-04-1716
Maria Donck, weduwe van Johannes Noppen, in zijn leven koopman te Haarlem. Ze hebben op 21-10-1695 huwelijkse voorwaarden opgesteld.De kinderen van Johannes Noppen, met namen: Johannes Noppen, Hendrick Noppen en Maria Noppen, getrouwd met Melchior van Cleijnenbergs.Suppliante verzoekt tegenpartij haar te betalen een bedrag van 5000 gulden van een nalatenschap op huwelijkse voorwaarden.06-05-1716
Lucas de Schepper en Cornelis de Roos.Niet van toepassing.Supplianten hebben op 30-03-1716 verkocht: een huis en erf aan de noordzijde van de Keizersgracht, tussen de Utrechtsestraat en de Reguliersgracht, het vijfde huis beoosten de Utrechtsestraat, voor de somma van 40.400 gulden. Ten tweede: aan Christiaan van Orsoij een hofstede met herenhuis, stalling, koets- en wagenhuis, bepoting en beplanting, met de landerijen in de Buitenveldertse Polder aan de Amsteldijk onder Nieuwer Amstel, groot ongeveer 900 roeden en het land 18 morgen en 442 roeden voor de somma van 13.100 gulden.10-04-1716
Claes Jansz. Pauw, getrouwd met Geertie Corsse, voor 2/6e deel; Cornelis Cornelisse Buijs, getrouwd met Jannetje Pieters en Cornelis Cornelis Vaendel, als voogd van Lijsbet Pieters, tesamen voor de helft; Jasper Jansz. Decker, als voogd van Goutje Jacobs, en Jan Jacobs voor 1/6e deel. Tesamen eigenaren van een huis en verwerij met erven, gelegen in Amsterdam.n.v.t.Supplianten hebben verkocht aan Nicolaes de la Planque, medicine dokter, wonende te Amsterdam, het huis, verwerij en erven, gelegen aan de zuidzijde van de Prinsengracht te Amsterdam, het is het 4e huis ten oosten van de Leidse Kruisstraat, genaamd "de Santberg"voor een bedrag van 6500 gulden.05-03-1716
Ouderlingen en Diaconen van de Gemeente van Ridderkerk.De Marquis van Westerloo, als Heer van Ridderkerk.Supplianten verzoeken een mandament waarbij een deurwaarder wordt geauthoriseerd om de goederen van tegenpartij in beslag te nemen, om de jurisdictie van het Hof te funderen en waarbij de supplianten mogen beslissen wie er komt als er een plaats voor predikant vrijkomt in het dorp.12-06-1716
Adriaen van Rijck, wonende in Den Haag, als procuratiehouder van Susanna Anthonette de Rencurel van Sint Martin, getrouwd met Charles André, Markies van Maillé, maar bij huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat zij het bewind heeft over haar goederen, en Meester Cornelis de Waal, advocaat bij het Hof van Holland, die door het Hof is aangesteld in plaats van Meester Laurens van Ravensteijn, die administrerend voogd was over de minderjarige kinderen die nagelaten zijn door Susanna Eleonora de Hertoghe, in haar leven Vrouwe van Sint Martin.Wijlen Susanna Studler van Zurck, in haar leven Vrouwe van Vakenburgh en de grootmoeder van moederszijde van de Markies de Maillé en van de pupillen van de tweede suppliant, met als executeurs testamentair en administrateurs van de fideicommissaire goederen haar man: Daniel van Hulsenbeeck en Meester Floris Pieter Pittenius.Supplianten verzoeken mandament waarbij de eerste deurwaarder de boedel in beslag moet nemen van wijlen Meester Floris Pieter Pittenius, in zijn leven advocaat voor het Hof van Holland, tot de erfgenamen de schuld hebben betaald aan supplianten en ze moeten bewijs overleggen van het executeurschap en de administratie van de Vrouwe van Valkenburgh en de kosten hiervan betalen tot de buitenlandse erfgenamen zich aan de jurisdictie van dit Hof hebben onderworpen.20-01-1716
Pieter Cornelisz. Loij; Cornelis Jansz. Verhoeff; Gerrit Leendertsz. Doedens en Willem Ariensz. Vermeij, allen regerende ambachtsbewaarders. De eerste drie personen speciaal geauthoriseerd door de Burgemeester van Bodegraven.Daniel van Beeke (Beke), Schout en enige Ambachtsbewaarder van Bodegraven; Andries van Dam; Jan Aertsz. Van Eijk; Pieter willemsz. Van der Swaan; Arij Hendriksz. Schinkel; Matteus Eversdijck Adraensz. En Jan Claesz. van Leuwen.Supplianten verzoeken tegenpartij, Andries van Dam, cumsuis, het recht om in het ambacht Bodegraven een schoolmeester aan te stellen en tevens voorlezer en voorzanger in de kerk.24-02-1716
Andries Pels en zoon, kooplieden te Amsterdam.Johannes Voordaags en Gerrit Gaijmans, beide wonende te Amsterdam.Supplianten vragen om een uitspraak bij de commissie vanwege een proces dat gevoerd is over getuigenis der waarheid.24-04-1716
van der Cruijs en zonen.David de Neufville, Pieter Stam, Jacob Speciael, David van Gent en Willem van Laar.Supplianten zijn genoodzaakt geweest proces te voeren op 23-01-1715 voor Commissarissen van de Kamer van Assurantie en Averijen der stad Amsterdam. De commissarissen zijn bij dit proces vrijgesproken. De supplianten zijn in hoger beroep gegaan bij Schepenen van Amsterdam. Bij het vonnis op 20-03-1716 zijn de commissarissen weer vrijgesproken. De supplianten willen wel de kosten betalen, maar verzoeken mandament van appèl met relieff vanwege de indebite verheffingen.20-04-1716
Anna Pasquir, wonende te Heenvliet.Wijlen Philip van Almonde, in zijn leven Luitenant-Admiraal van Holland. Hij heeft tot zijn erfgenamen benoemd wijlen Pieter van Almonde, in zijn leven oud burgemeester van Brielle, en meester Willem van Almonde, Vroedschap van Brielle. Philip heeft tot executeurs van zijn testament benoemd Bartholomeus van Halen, koopman te Amsterdam en Dirck Smout, Schout van Bunschoten, wonende te Utrecht.Tegenpartij heeft bij zijn besloten testament van 24-10-1708 aan suppliant nagelaten een bedrag van 400 gulden per jaar, haar leven lang. De betaling is nu gestopt en suppliant vraagt uitbetaling met rente van 4% per jaar en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.27-03-1716
Wouter Hoornman, agent in Den Haag van wijlen de Prins Cardinaal, Hertog van Bouillon, tot het waarnemen van zijn zaken bij de Staten Generaal en Raad van State.Louis de Melin, wonende in Den Haag.Tegenpartij heeft geld van de Hertog van Albset, wonende in Parijs. Deze hertog is erfgenaam van de Hertog van Bouillon. Suppliant wil de gelden en effecten in arrest nemen. Tegenpartij moet betalen 1055 gulden, 5 stuivers en 8 penningen met rente.10-03-1716
Helena Laers, weduwe van wijlen Everhardus van Tongerloo, wonende te Amsterdam. Hij heeft een dochter Elisabeth van Tongerloo, die getrouwd is met Jurriaan Willink, en een dochter Anna van Tongerloo, die op trouwen staat met ene Isaacq Snep.Eppenhof; Jurriaan Willinck (Wellinck), en Hermanus van Loghem in compagnie.Tegenpartij heeft geleend van suppliant en moet terugbetalen een bedrag van 4660 gulden, met rente van 4% en de kosten hiervan betalen.20-12-1720
Cornelis Schouten, getrouwd met Maria Lamberta van Zughtelen, dochter en mede-erfgenaam van wijlen Meester Nicolaas van Zughtelen, in zijn leven Raad en Burgemeester van Hoorn, bij hem in huwelijk verwekt aan Eva Lamberta Wijntjes, en nog de voogden van de minderjarige kinderen en mede-erfgenamenvan de voornoemde Nicolaas, bij hem in een ander huwelijk verwekt aan wijlen Catharina van Bredenhoff.Jacoba Catharina Trigland, de laatste weduwe van Meester Nicolaas van Zughtelen.Tegenpartij heeft huwelijkse voorwaarden gemaakt op 20-04-1702 en moet nu een behoorlijke staat van de inventaris opmaken. En wegens het codicil van winst en verlies van 16-05-1703 moet zij kiezen of ze wel of niet in de regeling wil deelnemen. Tevens moet ze betalen de kosten hierom gedaan.19-05-1716
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in