Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
11 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van rau actie.Meester Maarten Wevering, Heer van Holy, en Meester Cornelis Wevering, advocaat voor het Hof van Holland, voor henzelf en als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Meester Adriaen Wevering, en Johan Adriaen Thierens, getrouwd met Sophia Wevering, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Meester Anthony Wevering, Heer van Holy, in zijn leven Raad en Burgemeester van Delft.Dirk Rokusz. Langerak (Languerack) en zijn vrouw Trijntie Claasz. Sonnevelt.Achterstallige huur van 2 jaar à 700 gulden per jaar te betalen door tegenpartij aan suppliant en de kosten betalen.
Mandement van rau actie.Adriana Rotteveel, weduwe van Gijsbert Blotelingh, in zijn leven Controleur van de Grafelijkheidswerken.Citters en van Gool.Betaling van een bedrag van 3621 gulden door tegenpartij aan suppliant voor levering van marialen plus rente à 4% en de kosten hiervan.
Mandement van rau actie.Edzard Jacob Clans, gedeputeerde ter vergadering van de Hoogmogende Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden wegens de provincie van Stad en Lande.Pieter van Leijden, Heer van Vlaerding.De tegenpartij weigert de twee aandelen in de West-Indische Compagnie af te nemen en te betalen uiterlijk op dinsdag 5 november 1720. De suppliant vraagt mandement om het alsnog af te nemen en 8400 gulden te betalen plus de kosten hierom gedaan.
Mandement van rau actie.Cyprianus Hogeboom, als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Alida Hogeboom, door hem verwekt bij Susanna Maas, zijn overleden vrouw. Hij is door het Gerecht van Amsterveen aangesteld als gesurrogeerde voogd over zijn dochter in plaats van Claas van Ommeren zaliger.Wijlen Frans van Ommeren, getrouwd met Niesje Maas, de zuster van Susanna Maas en van Hendrik Maas zaliger.Er bestaat een fideicommissaire erfenis van Hendrik Maas (testament van 31 oktober 1709). Tegenpartij beweert dat er geen fideicommissaire goederen zijn. Suppliant vraagt aan tegenpartij alimentatie voor suppliants dochter Alida Hogeboom. Tegenpartij geeft voor haar niet te kennen.
Mandement van rau actie.Jaques Francois Degumons, Heer van Corselles, etc., Colonel van een Regiment Zwitsers in dienst van deze staat.David Fouchiers, wonende te Amsterdam en de solliciteurs Heeneman en De Vriend, wonende in Den Haag.Het betalen van een bedrag van 1000 gulden wegens een geretourneerde en niet betaalde wisselbrief door tegenpartij aan suppliant.Tevens moeten ze de kosten vergoeden.
Mandement van rau actie.Paulus van Brakel, procureur voor het Hof van Holland.Dirk Wolters junior, koopman te Rotterdam.Het betalen van een schuld van 200 gulden van tegenpartij aan suppliant met de rente en de kosten hierom gedaan en de redenen van dien te kennen of te ontkennen.
Mandement van rau actie.Meester Hendrik Veldhuijs, oud-Schepen van Alkmaar.Meester Pieter Veldhuijs, Raad en Vroedschap van Alkmaar en vader van suppliant, weduwnaar van Maria Cruijff.Suppliant verzoekt aan zijn vader veniam agendi en mandement van rau actie waarin zijn vader wordt bevolen aan de suppliant uit te betalen de helft van zijn moederlijk erfgoed à 4% sedert de dag van zijn meerderjarigheid.
Mandement van rau actie.Helena Laers, weduwe van wijlen Everhardus van Tongerloo, wonende te Amsterdam. Hij heeft een dochter Elisabeth van Tongerloo, die getrouwd is met Jurriaan Willink, en een dochter Anna van Tongerloo, die op trouwen staat met ene Isaacq Snep.Eppenhof; Jurriaan Willinck (Wellinck), en Hermanus van Loghem in compagnie.Tegenpartij heeft geleend van suppliant en moet terugbetalen een bedrag van 4660 gulden, met rente van 4% en de kosten hiervan betalen.
Mandement van rau actie.Hester Sinjor, weduwe en mede-erfgenaam, mitsgaders executrice van het testament van haar overleden man Juda Senjor Henricques uit Den Haag, evenals de meerderjarige kinderen en de executeurs van het testament en voogden over de minderjarige kinderen van de gemelde Juda.De weduwe van wijlen Moijzes Senjor Henricques, in zijn leven koopman te Amsterdam en broer van wijlen Juda Senjor, en zijn erfgenamen en representanten.Tegenpartij moet aan de supplianten terugbetalen 6 obligaties van 8000 gulden uit de erfenis van Juda Senjor Henricques voornoemd.
Mandement van rau actie.Christiaan van der Tacq, getrouwd met Margaretha van Oosten, en Andries Voorstad, getrouwd met Neeltje van Oosten.Hendrik Janse van Alenburg, bouwman, wonende onder 'sGravensande.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 465 gulden wegens achterstallige huurpenningen van een stuk land in 's-Gravensande over de jaren 1717-1718 en 1719, met de rente van 4% en de kosten hierom gedaan. Tevens moet tegenpartij voor eind 1720 het gehuurde land aan suppliant behoorlijk opleveren.
Mandement van rau actie.Meester Abraham van Rijckevorsel, advocaat, wonende te Rotterdam. Hij heeft een huis en erf gekocht van Jacobus de Back.Cornelis Hogeveen. Hij heeft een huis en erf gekocht van Evert Jansz. Waterhont.Tegenpartij moet de loden buis als afwatering in de waterloop van het huis en erf van Jacobus de Back onderhouden op eigen kosten. Dit is vastgelegd in een contract van 1 augustus 1630 tussen Jacobus de Back en Evert Jansz. Waterhont. Tegenpartij is in gebreke gebleven.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in