Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
197 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 197 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Bastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.05-03-1721
Elisabeth Leuters weduwe en boedelhoudater van wijlen Christoffel Ronk wonende te Den HaagPrins Johan Friso, universeel erfgenaam van wijlen Mary Stuart, Koningin van Groot BrittanniëAchterstallig huurloon. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij het resterende huurloon van 2 jaar en 3 maanden, groot 56 ponden, 15 schellingen sterlings, omgerekend 624,5 guldens per jaar, totaal 1404 gulden en 11 stuivers te betalen04-12-1716
Franchuijs Molenijer, te 's GravenhageJoris van Leuven, notaris publek te 's GravenhageAchterstallige huur van een huis aan het Noordeinde in 's Gravenhage09-02-1640
Margareta Pesseniers, laatst weduwe van Jacob Moliers, in zijn leven koopman te Rotterdam.Johannes Voordijk, boer te Dirksland; Johannes Hennekijn koopman te RotterdamAchterstallige aflossing op een huis, behorend aan Dirck Spaan09-01-1714
Margaretha van Halteren, wonende in Den HaagMarinus van Tienen, in dienst van Veld hospitaal als chirurgijn 2. klasse met rang van chirurgijn major, onbekende verblijfAchterstallige aflossing van een lening groot 1.500 guldens en de rente hiervan aan de suppliant23-11-1810
Pieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant24-10-1810
Pieter Thomas van Son, wonende in Den Haag, procureur voor deze Hove, voor zichzelf en in procuratie hebbende van Anna Maria de Verieu, weduwe van wijlen Matthijs Hendrik Hz.; van Magdalena Jacoba Elisabeth van Son; mitsgaders: nog als voogd over Matthijs Hendrik, Anne Kerkman, samen erfgenamen van Matthijs Hendrik van Son Hz. in zijn leven procureur voor deze Hove, gewoond hebbende in Den HaagDe erfgenamen van wijlen Matthijs Hendrik van Son Hz.Achterstallige betaling van verdiend salaris en verschoten penningen aan de suppliant Pieter Thomas van Son29-10-1810
Cornelis Vijfhuysen, notaris en procureur te Den Haag, enigen universele erfgenaam van wijlen zijn vader Laurent Vijfhuysen, in zijn leven procureur voor het Hof van HollandDiverse personen, waarvan de namen niet zijn genoemdAchterstallige betalingen . Suppliant verzoekt het Hof tot het dagvaarden van de tegenpartij.04-12-1716
Maria van Veen, weduwe en boedelhoudster van Hendrik Leenders, wonende onder RijswijkPaulus van der Meer, wonende onder Vrijenban, debiteur; mitsgaders: Jan van der Meer; Cornelis van der Meer, wonende onder Vlaardinger - Ambacht; Arie van der meer, wonende in de Zuidbuurt, als erfgenamen van hun moeder Geertrui de Vet, weduwe van Joris van der Meer, wonende toen onder Vlaardinger - AmbachtActe obligatoir en borgtocht, een som van 1.500 guldens met interesten en kosten te betalen aan de suppliante02-11-1808
De erfgenamen ab intestato van Cornelis Willemsz Zevenhuijzen, overleden 1624 of 1625, gewoond hebbend in Katwijk a/d Rijn, gehuwd geweest met Marijtgen Huybrechtsdr, weduwe van Haviek Janssen, en overleden in 1650De gezamelijke bezitters, of hun mannen en voogden, van een hypotheek van 1000.- gulden, betreffende een huis en erf in Katwijk a/d RijnAfbetaling van de helft van een custingbrief van 1000.- gulden op 24-06-1608 van Schout en Schepenen van Valkenburg en beide Katwijken, verleden door Andries Jansz ten behoeve van Cornelis Zevenhuijzen01-11-1650
Jacobus van Balen, wonende in Den Haag; Pieter Heynsberger; Jacob Martijn, executeuren van het testament van Johanna Bikbergen, weduwe van Philip van Eyssel, nu overledene zonder kinderen; neef Jacob Martijn en huisvrouw Johanna van Heynisbergen; Cornelis van BoutesteinNiet van toepasingAlle goederen en effecten tot de nalatenschap van wijlen Johanna Bikbergen of van haar dochter Teuntje van Eyssel behoorde, in arrest genomen. Rekening en verantwoording met alle documenten en brieven, charters en papieren18-04-1809
Gerard Beekman, procureur voor het Hof van HollandAnthony Moors, gewezen stadhouder va GrijsoortAnthony Moors heeft een voorschot op zijn salaris genomen. Hij is enige tijd geleden verhuisd naar Bergen op Zoom. Ondanks de vele aanmaningen, is het voorschot niet terugbetaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren het voorschot en de gemaakte kosten te betalen.14-07-1716
John Rumsey (Rumseij) Hall, gemachtigde van John Quest, koopman te Londen, in compagnieschap met Charles Nicholl (Nieholl) Bancker te Philadelphia, negotionerende onder de firma van Quest en Bancker en te Londen onder de firma van John Quest en compagnieSamuel Rhoades en John Perit (Peret), kooplieden te Philadelphia en compagnons, negotierende onder de firma van Rhoades en PeritArrest van de schoenerschip, genaamd Eliza en Katy met de goederen, schuld 9,000 ponden sterling met de interesten terug aan de suppliant te betalen. Bedriegelijke handelwijze.20-11-1806
Frank van der Schoor en Zonen, kooplieden wonende te Dordrecht, generale en speciale gemachtigde van Jean de Vette, gepanteerd koopman, wonende te Oostende, stipulerende voor zijn huis van negotie onder de firma van de weduwe Jean de Vette en ZoonCappe en Schnelle, kooplieden wonende te bergen in NoorwegenArrest van goederen van de tegenpartij - schuld van een som van 4,334 guldens met interesten, bevel om aan de suppliant te betalen30-09-1806
Jacob Willem Roedig, koopman en leverancier, wonende in Den Haag, met het schip Industrie had geleverd aan C.L. Bartels kasjimieren, katoen, knopen, lint, zijde, gaaren en andere goederenDe erfgenamen van C.L. Bartels, in leven Gouverneur Generaal ter kuste van GuineaArrest van goederen van wijlen C.L. Bartels. Zijn erfgenamen werden gelast en bevelen om aan de suppliant tegen quitantie te betalen een som van 1.879 guldens wegens leverantie van goederen met de interesten18-03-1805
De procureur generaal des Konings over het voormalig departement HollandBastiaan Hendriksz Visser, wonende te Middelharnis, gearresteerd voor deze HoveBastiaan Hendriksz Visser heeft zich tegen de publieke authoriteiten openlijk verzetten, scheldwoorden en bedreigingen heeft toegevoegd, hij heeft de vrouw van recherche Zacharias de Reuze met geweld afgedwongen een paspoort welke in haar huis bewaard wierd aan hem geven en ook haar heeft mishandeld26-10-1809
Cornelis Duijventsz. Raad en vroedschap van Haarlem, eiserMijndert Pietersz Emaûs, brrouwer in de brille in Haarlem, Jan Jansz van Aalst, Joost Baelen. gedaagdenBbetaling van 5250 Carolus guldens over de tweede custing van de brouwerij + rente sedert 164915-09-1650
De gemeente besturen van S'Gravenzande en Zand ambacht - baljuw, schout en burgemeesteren en schepenen van S'Gravenzande, te samen de regering van de magistraat. Zorg over hooi en stroo voor detachement cavalerij voor 1.310 guldens en 14 stuivers. Een som van 1.000 guldens geleend van de Diaconie armen te Wateringen. Ontvanger baljuw van S'Gravenzande Abraham Douglas was overledenDe weduwe van Abraham Douglas, Magdalena Caarten, wonende te AnholtBeslaglegging op eigendommen van tegenpartij07-12-1810
Mr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer21-12-1650
Mr. George Michiel Thoen, wonende in Den Haag, generale gemachtigde van Mr. Nicolaas de Gijzelaar, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Jacoba Hester van Schaagen, eerder weduwe en erfgenaam van A: de Mey, wonende in Den HaagCornelis Ponse, aphoteker in Den Haag - een capitaal van 6.000 guldens geleend van nu wijlen A: de Mey. Borgtocht was vader Teunis Ponse. Na zijn overlijden de rest van deze schuld - 3.500 guldens overgenomen door zijn erfgenamen: Cornelis Ponse; Allart Ponse; Hendrik Roeloff Ponse; J: van Duifhuis en Cornelis Ponse - beide voogden over Anthonie Ponse; Marie Elisabeth Ponse, wonende in Den Haag; ..... Medeblik, in huwelijk hebbende Margaretta Hendrina Ponse, wonende te BoskoopBevel aan de erfgenamen van wijlen Teunis Ponse te betalen aan de supplianten resterende som van 3.500 guldens met de interesten - ten behoeve van A: de Mey08-05-1805
Commissarissen van de Desolate Boedelskamer te Amsterdam, Buys de Bordes en Jordan, kooplieden wonende te Amsterdam, waren benoemd tot particuliere directie van dien Boedel, wettige crediteuren van Jacob Mozes en S: L: Content, mede koopliedenJacob Mozes en S: L: Content, kooplieden te Amsterdam, hadden gedecklareerd hun crediteuren niet te kunnen betalenBezwaar en onenigheid van de schepenen te Amsterdam inzake Appoinetement van Nihil, de boedel zoude worden genomen onder sequestratie van de Kamer- in bewaringstellen. Bewaargeving van een zaak, waarover geschil is in de handen van een derde op rechtelijk bevel17-12-1805
De armmeesters van Kapelle, gedaagden in cas van relief en reductie voor de mannen van de hoge vierschaar van Zuid-HollandDe armmeesters van Waspik, impetranten in dezelfde zaakBezwaar tegen een "onrechtmatig" vonnis van de hoge vierschaar op 14-11-1650 over het onderhoud van armen en behoeftigen van het Stapeleinde te Kapelle23-11-1650
Cornelis de Grave, koopman wonende in Veere, arrestant - eiser in conventie en verweerder in reconventieJosias Broecker, opponent van arrest , verweerder en eiserBezwaar tegen een vonnis van burgemeester en schepenen van Veere, waarvan geen datum is vermeld. Het gaat om profijt uit een scheepslading31-05-1655
Lopes Ramires portugees koopman te Amsterdam, borg en principaal voor Padre Anthonio Vidra, Portugees RidderJeronimo Nunes Dacosta, koopman ta AmsterdamBezwaar tegen een vonnis van Schepenen van Amsterdam. d.d. 24 april j.l inzake
Jacob janszn van der Son, wonende te Warmond. Floris Louweriszn, gehuwd met Maritje Jansdr, weduwe van Huijbert Maertensz Sontbergen, wonende in Sassenheim, gedaagde en gearresteerdeBaneker Matheuszn, voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Maritge Matheusdr en ook als gemachtigde van Leendert Leendertszn als man en voogd van Anna Theusdr en Claes Leendertzn, gehuwd met Hubertge Theusdr en ook nog Gerrit Cornelisz, wonende in Voorhout, mede uit naam van zijn vrouw, eiser en arrestantenBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Voorhout d.d. 25 mei- 1655 waarbij supplianten veroordeeld worden om aan tegenpartij te betalen 187 gulden 18 st. 9 penn. plus de kosten van het proces16-06-1655
Duarte Dias de Pas en consorten, te Amsterdam, reders van het schip genaamd de Coninck David, met schipper Gerrit Schuyt, als verweerders voor de schepenen van AmsterdamSipke Elles, schipper van een smalscheepje, als eiser en gewond geraakt aan zijn hand door een schot met los kruid vanaf de Coninck DavidBezwaar tegen het vonis van de schepenen van Amsterdam op 25-11-1650, waarbij de schepenen boven de gebruikelijke kosten van smartegeld nog f. 2400 van supplianten eisen28-11-1650
Machteld Mozes Metz, huisvrouw van Simon Salomons, en haar vader Mozes Samuel Metz, wonende te AmsterdamSimon Salomons, te Amsterdam, impetrant in Cas van separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen - zijn boedel was insolventBezwaar tegen het vonnis bij Mandament in Cas Relief d' Appel tegen impetrant en hem dwingen een andere procureur aan te stellen02-06-1808
Aelbert van Hucht, wonende in Zierikzee,(met procuratie van Isabella Houcks, testamentaire erfgename van Jonkheer Adrian van Westkapelle, haar overleden grootvader )eiser en arrestant in een proces voor schepenen van de heerlijkheid ouderkerk en DuivelandHendrick Jansen van Ircus, Andries van Waller en Claes Adriaenszn Block, verweerders en gearresteerdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-augustus 1650 van schepenen van de heerlijkheid van Ouderkerk, betreffende opheffing van een arrst19-09-1650
Esteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben12-10-1650
F.R.J. Wulfingh, wonende te ElberfeldJ.W. Korten en Zoon, wonende te ElberfeldBezwaar tegen het vonnis door schepenen te Amsterdam in dato 19-01-1809 inzake arrestatie van de suppliant door onbevoegde J.W. Korten en Zoon naar Amsterdam te transporteren31-01-1809
Maarten Vermaas, wonende te Middelharnis, in dienst van de Paling rederij te Middelharnis, als schipper of stuurmanLeendert van den Fol, boekhouder van de Paling rederij, nu overledene, te Middelharnis, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door schepenen te Middelharnis, vraag om nieuwe boekhouder voor de Paling rederij te nemen17-04-1809
Balther Jacobszn Smit, Jab Hendrixzn TimmermanBarent Willemsz KeijserBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake aflossen en bevrijden van het huis van tegenpartij, terwaarde van 1100.- gulden24-09-1650
Adriaen Pieter Joosten, te St. Annaland, in proces voor schepenen van Poortvliet op het eiland TholenPieter Marinussen Priem, gehuwd geweest met Pieternella Cornelis DouwdrBezwaar tegen het vonnis van 9 november 1650 van de schepenen van Poortvliet inzake de geëiste som van 50 pond groten Vlaams30-11-1650
Johan Prahll, gearesteerde en gegijzelde onder het Raadhuis te RotterdamFraderik Willem Schlosser, koopman te Amsterdam, doch zijn domicilium citandi et executandi gekozen hebbende te huize van zijn procureur Jacob Pieter Beyerman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van de schepenen te Rotterdam inzake een som van 4.273 guldens voor aflevering van wijnen, voor rekening van C.G. Teitzen (Teitzer), te Nieuwied. Vergoeden van de schade, kosten en interesten11-03-1805
Jacob Vlack cum suis, reders en eigenaren van het schip De EendrachtAdolff van Forckenbeecq cum suis, huurders van het genoemde schipBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam inzake een eventuele borgstelling voor schade aan het schip varende naar Barbados of de Caribische eilanden15-11-1650
Mr. Cornelis van der Hoolck, advocaat te AlkmaarJacobmina ValcxBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Alkmaar van 1-12-1650 over de terugbetaling van een lening van f 1200 aangegaan buiten medeweten van de suppliant21-12-1650
Aeltje Arents, de weduwe van Paulus Paulussen Schrijer, impetrante in cas d'appelAndries Marcussen, gedaagde in cas d'appelBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam op 22-10-1650 inzake de afwijzing van een rekest civiel betreffende een borgtocht van f. 3000, gelicht van de weduwe van Martenpapenbroek04-11-1650
Jacob Mozes en J: L: Content, kooplieden wonende te AmsterdamBuys de Bordes en Jordan, kooplieden te Amsterdam, medecommissarissen de desolate boedelkamer te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam van 10 december 1805 inzake faillissement van de boedel07-01-1806
Bartholomeus Blok, wonende te RotterdamAnthonij van der Wal, wonende te Delft; Simon van der Borst, gewoond hebbende te DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Rotterdam inzake drie recepissen, te samen groot 1.700 guldens en twee obligaties, te samen groot 2.500guldens met interesten. Restitutie van een handschrift van de suppliant23-11-1808
Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. In ondertrouw met Cornelia van Es, te Sliedrecht opgenomenAdriana van Rees, minderjarige dochter met zijn vader Jacob van Rees, te Sliedrecht - de eerste huwelijk proclamatieBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Sliedrecht inzake pretens trouwbeloften.Advis van twee neutrale rechtsgeleerden19-12-1805
Christiaan Lem, koopman, wonende te AmsterdamHendrik Kraanstuiver (Kraanstuyver), wonende te Amsterdam en mede J.Dyl en compagnieBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam inzake contant verkochte 30 kisten glas - 10 kisten in planken en 20 kisten nr.1 en 2 en geleverd, maar door tegenpartij onbetaald gebleven en daarom de suppliant eigenaar is gebleven.Vergoeding van schaden en kosten en interesten aan de suppliant05-12-1809
Johannes Franc van den Corput, wonende te Amsterdam, getrouwd met Elisabeth Margaretha CrulElisabeth Margaretha Crul, huisvrouw van de suppliant met zijn kindBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam inzake scheiding van bed, tafel en bijwoning en het dochtertje laten bij haar moeder21-12-1810
De procureur generaal des Konings over het voormalig departementPieter Krijger, wonende te Middelharnis, geresteerdeBij arrestatie van Bastiaan Hendriksz Visser, de tweede arrestant Pieter Krijger heeft zich verzrt tegen de bedienden van de Justitie en de policie met kwaden gevolgen05-10-1809
Lambert Michielsze Donckersloot te AlmkerkCornelis Jansz Nederveen te DussenBij vonnis van 02-09-1716 werd suppliant veroordeeld door de Schepen van Woudrichem tot betaling van allimentatie voor het kind van de tegenpartij en tevens allerlei kosten zoals kraamkosten, voedsel enz. de tegenpartij ontkende dat het zijn kind is. Suppliant verzoekt het Hof om mandement in Cas d'Apel met de clausule van inhibtie09-09-1716
Trijntje Claassen (Claasz) Clous, weduwe van wijlen Pieter Jacobsz de Louw; Pierer Roeloffs de Leeuw, beiden wonen te Oost-Zanen; Trijn Dirks, innocente nagelaten dochter van wijlen Dirk Knippels; Paulus Dirksz Bakker; Jacob Aldertsz Klap; Aagje Dirks, weduwe van Claas Jansz; de voogden van Dirk Gerritsz Knippels, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerrit Knippels, allen wonende in de banne van Oost-Zanen, erfgenamen van Trijn (Dirks) Knipsels.Claes Claesz ClousClaes Claesz Clous heeft diverse geldbedragen opgenomen aangaande Trijn (Dirks) Knipsels. December 1712 overleed Trijn. Claes Claesz Clous handelde eigenhandig allerlei zaken af. De erfgenamen hebben nooit toestemming daartoe gegeven De erfgenamen verzoeken het Hof om Claes Claesz Clous te gelasten de kosten die gemaakt zijn te betalen en de opposanten te compareren11-07-1716
Mr. Adriaan de Nijs, wonende te Kampen, domicilium houdende te BodegravenDenis Bernard Quatremere Dissonval, zeggende te zijn adjudant - commandant bij de Franse Armee, bekend gemaakt om te Amiens op te richten eene nieuwe fabriek ter bereiding van vlas en hennep. Zonder verblijfplaatsContract tussen de partijen over bereiding van vlas en hennep. Bedriegelijke handelwijze, rekening en verantwoording, vergoeden van alle kosten, schaden en interesten aan de suppliant22-01-1805
Johanna Margaretha Verschuyl (Verschuil), huisvrouw van Johannes Bernardus de Bas; mede Maria Adela de Bas, wonende te Voorschoten; haar broer Johannes Bernardus de Bas, erfgenamen van wijlen Willem Wilkens (Wilckens) van Meurs, die was erfgenaam van de 1/2 nalatenschap van wijlen Johannes Wilkens van Meurs, overleden 2-12-1797 te Amsterdam, zonder achterlating van wettige descendentenL. Boon; J.M. Boon; H.G. Boon; E.A. Boon en G. Boon - de naaste vrinden van wijlen Catharina Durels, in leven huisvrouw van Johannes Wilckens (Wilkens) van Meurs, voor andere 1/2 nalatenschap. Lucas Boon Jonge; Arnoud van Beestingh, in huwelijk met Jacoba Maria Boon; Bartholomeus Snellen, in huwelijk met Henrietta Geertruyda Boon; Pieter (Offerman?) Herman, in huwelijk met Elisabeth Adriana Boon; alle vrouwen met hun gemelde mannen; ook voor hun uitlandigen broer Gerrit Boon; hun overleden zuster Adriana Boon; kinderen van wijlen Johanna Adriana Swijgelman, dochter van wijlen Christoffel Swijgelman, zoon van Adriana Durels, zuster van Catharina Durels, die was de huisvrouw van Johannes WilckensDe 1/2 van nalatenschap van wijlen Willem Wilckens van Meurs en Johannes Wilckens van Meurs, alle effecten en contante penningen27-02-1811
Mr. Jacob Nicolaas Warin en Johannis van Veen, beiden wonende te Amsterdam, gestelde curateurs en sequestors in de boedel van de weduwe A.H. Kleyn, een winkelhuis, waar een kruidenierswinkel wordt gedaan, staande en gelegen op de Leidsestraat, tussen de Prinsengracht en Lange Leidsedwarsstraat, getekend met D8, G27, nr.67, wijk 55 nr.3060 - nieuwe nr.3185 zwartJohannis van Veen, te Amsterdam, koper, de boedel heeft gekocht voor een som van 1850 guldensDe bodel van de weduwe A.H. Kleyn was verkocht zonder verkoopvoorwaarden. Op verzoek van de suppliant is verandering - 400 guldens in mindering der kosten op het willig decreet te vallen, welke kosten geheel voor rekening van de koper zouden zijn, registratie en het stellen van borgen door de koper zijn gemaakt en vast gesteld17-05-1810
Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. Wouter Schram in ondertrouw met Cornelia van Es, te SliedrechtAdriana van Rees, minderjarige dochter van Jacob van Rees, wonende te SliedrechtDe eerste trouwbelofte aan de Adriana van Rees, die zwanger was, maar heeft andere relaas met gerechtsbode. Ten onrechte gedaan aan de suppliant, verguden alle zodanige kosten, schaden en interesten08-03-1805
Albert ter Hoeve, koopman te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Maerten Schalk te Dusseldorp,gehuwd met Margriet Abels; wijjlen Theunis Thijssen Steynhorst en wijlen Magtelt Abels, echtelieden , wonende te TexelGeertruyt AbelsDe nagelaten goederen van wijlen Theunis Thijssen Steynhorst en Magtelt Abels, echtelieden. De goederen worden nagelaten aan Geertruyt Abelsm en Margriet Abels ieder 1/3 deel en 1/3 deel voor de 4 kinderen van haar zuster Hendrickje Abels. Geertruyt vehindert de goederen bestemd voor de suppliant door deze te "blokkeren". Suppliant verzoekt het Hof, Geertruyt met deze actie te laten stoppen18-01-1714
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in