Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 322 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement om executie te zien de decernerenJohanna Broekhuijsen, weduwe en boedelhoudster van wijlen Arnoldus Dierin, in leven koopman in wijn.Mr. Johan van Holst, advokaat van het Hof van Holland.`Een openstaande rekening van 125 gulden voor geleverde wijn aan de tegenpartij die dit bedrag niet wil betalen. De schuld was van het jaar 1703. Suppliante verzoekt het Hof om de tegenpartij te bevelen dit bedrag te voldoen
Mandement van ArrestCornelis van Wouw, Fiscaal van 's Lands Vloten; Pieter van Wouw weesmeester van Den Haag; Mr. Jacob van Wouw, Advocaat van het Hof van Holland.Jan Arienz van Bladeren.Aan de tegenpartij is voor 7 jaren verhuurd een boerenwoning, genoemd Hooftbosch, gelegen in de Hooftpolder onder de Lier, met de twee westelijke bargen, de Noort-Oost boomgaard met de duivenvlucht. De huur is slechtsbetald over het jaar 1712 en darna niet meer. Suppliant verzoekt het Hof om beslag te laten leggen op de opbrengst van de boederij.
mandement van Rau ActieBastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.
Mandement van Rau ActieHendrik Wegewaart, notaris te Den Haag, procuratie hebbende Weesmeesteren in Den Haag, als voogd over de minderjarige kinderenvan Martijntje Tol en Jan de la Beniere den Oude; de minderjarige kinderen van Sara Tol en Abraham van Oudshoven; Maria Tol, weduwe van Jacobus van der Wiel; Willem Tol; Johanna van Waver, weduwe en boedelhoudster van Dirk Tol en van Jan de Beniere de jonge en van Sara de la Beniee, merderjarige kinderen van Martijntje Tol tezamen erfgenamen onder beneficie va inventaris van Simon Tol in zijn leven meester metselaar te Den HaagJohan Gloojestijn, getrouwd met Catharina van Sloot, daarvoor weduwe van Mr. Hieronimus Rants.Achterstallig betalingen . Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten de achterstallig rekeningen te betalen.
Besloten Missive in Rau ActieElisabeth Leuters weduwe en boedelhoudater van wijlen Christoffel Ronk wonende te Den HaagPrins Johan Friso, universeel erfgenaam van wijlen Mary Stuart, Koningin van Groot BrittanniëAchterstallig huurloon. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij het resterende huurloon van 2 jaar en 3 maanden, groot 56 ponden, 15 schellingen sterlings, omgerekend 624,5 guldens per jaar, totaal 1404 gulden en 11 stuivers te betalen
Mandement van Debitis in Cas van salaris met de edicte van communi formaMaria Scheltius, weduwe van Hendrik van de Vijver, Procureur van het Hof van Holland, geinstitueerde erfgename.Het Hof van HollandAchterstallig salaris van suppliant's echtgenoot
Mandement om executie te zien decernerenJacob van Zanen, wonende te Den Haag.Jan Bruij ; Thomas del Court, wonende e Amsterdam excecuteur testamentair van Judith van Son, weduwe van wijlen Coenraad van Clenck, in zijn leven Schepen van de stad Amsterdam. Jan Bruijn is inmiddels overleden.Achterstallig salaris, verdient bij wijlen Mr. Pieter van Vhelen, in zijn leven advokaat bij het Hof van Holland, bij Jan Oudaen en bij wijlen zijn broer Abraham Selkart van Wouw, procureur bij he Hof van Holland. Suppliant verzoekt de executeurs testamentair tevens voogd over de minderjarigen erfgenamen van Jan Bruijn te bevelen om het achterstalige salaris te voldoen
Mandament van arrestFranchuijs Molenijer, te 's GravenhageJoris van Leuven, notaris publek te 's GravenhageAchterstallige huur van een huis aan het Noordeinde in 's Gravenhage
Mandement van Rau Actie.Margareta Pesseniers, laatst weduwe van Jacob Moliers, in zijn leven koopman te Rotterdam.Johannes Voordijk, boer te Dirksland; Johannes Hennekijn koopman te RotterdamAchterstallige aflossing op een huis, behorend aan Dirck Spaan
Mandament om condemnatie, gratis met de clausule van edicte ad valvas curiaeMargaretha van Halteren, wonende in Den HaagMarinus van Tienen, in dienst van Veld hospitaal als chirurgijn 2. klasse met rang van chirurgijn major, onbekende verblijfAchterstallige aflossing van een lening groot 1.500 guldens en de rente hiervan aan de suppliant
Mandament van rau actiePieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant
Mandament van debitis in communi formaPieter Thomas van Son, wonende in Den Haag, procureur voor deze Hove, voor zichzelf en in procuratie hebbende van Anna Maria de Verieu, weduwe van wijlen Matthijs Hendrik Hz.; van Magdalena Jacoba Elisabeth van Son; mitsgaders: nog als voogd over Matthijs Hendrik, Anne Kerkman, samen erfgenamen van Matthijs Hendrik van Son Hz. in zijn leven procureur voor deze Hove, gewoond hebbende in Den HaagDe erfgenamen van wijlen Matthijs Hendrik van Son Hz.Achterstallige betaling van verdiend salaris en verschoten penningen aan de suppliant Pieter Thomas van Son
Mandement van debitis met de clausule van EdicteCornelis Vijfhuysen, notaris en procureur te Den Haag, enigen universele erfgenaam van wijlen zijn vader Laurent Vijfhuysen, in zijn leven procureur voor het Hof van HollandDiverse personen, waarvan de namen niet zijn genoemdAchterstallige betalingen . Suppliant verzoekt het Hof tot het dagvaarden van de tegenpartij.
Mandament om Condemnatie te zien decernerenMaria van Veen, weduwe en boedelhoudster van Hendrik Leenders, wonende onder RijswijkPaulus van der Meer, wonende onder Vrijenban, debiteur; mitsgaders: Jan van der Meer; Cornelis van der Meer, wonende onder Vlaardinger - Ambacht; Arie van der meer, wonende in de Zuidbuurt, als erfgenamen van hun moeder Geertrui de Vet, weduwe van Joris van der Meer, wonende toen onder Vlaardinger - AmbachtActe obligatoir en borgtocht, een som van 1.500 guldens met interesten en kosten te betalen aan de suppliante
Mandament om betalingDe erfgenamen ab intestato van Cornelis Willemsz Zevenhuijzen, overleden 1624 of 1625, gewoond hebbend in Katwijk a/d Rijn, gehuwd geweest met Marijtgen Huybrechtsdr, weduwe van Haviek Janssen, en overleden in 1650De gezamelijke bezitters, of hun mannen en voogden, van een hypotheek van 1000.- gulden, betreffende een huis en erf in Katwijk a/d RijnAfbetaling van de helft van een custingbrief van 1000.- gulden op 24-06-1608 van Schout en Schepenen van Valkenburg en beide Katwijken, verleden door Andries Jansz ten behoeve van Cornelis Zevenhuijzen
Mandement van Rau ActieCatharina de Graaff, wonende te Haastrecht, weduwe en mede geïnstitueerde erfgename van wijlen Mr. Cornelis Swanenburgh, voor haarzelf en als recht en actie hebbende van Jan Joosten Romano getrouwd met Luduina Swanenburgh; Maria Swanenburgh, meerderjarige dochter en universeel erfgename ex testamente van wijlen Ferdinandus; alle kinderen en mede geïnstitueerde erfgenamen van wijlen Mr. Cornelis Swanenburgh; Gerardt Spaan, wonende te Haastrecht, getrouwd met Christane Swanenburgh, dochter en mede geïnstitueerde erfgenamen van wijln Mr. Cornelis Swanenburgh. Supplianten zijn obligatiehouders (1.3200 gulden), bij Marritge Senten, weduwe van Cornelis Huijbrechtse Swartenarent. Uit de nagelaten boedel van Barentse Swanenburgh. Nagelaten aan zijn zoon Mr. Cornelis Swanenburgh.Anna Swanenburgh; Jacob Swanenbugh, beiden wonende te Amsterdam; Maria van Swieten, gewezen voogdesse van Anna en Jacob.Afhandeling van een erfenis, betreft de renteverdeling over obligaties. De tegenpartij heeft eerder een deel van de rente geïnt en weigert het terug te storten.
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte ad valvas curiaeJacobus van Balen, wonende in Den Haag; Pieter Heynsberger; Jacob Martijn, executeuren van het testament van Johanna Bikbergen, weduwe van Philip van Eyssel, nu overledene zonder kinderen; neef Jacob Martijn en huisvrouw Johanna van Heynisbergen; Cornelis van BoutesteinNiet van toepasingAlle goederen en effecten tot de nalatenschap van wijlen Johanna Bikbergen of van haar dochter Teuntje van Eyssel behoorde, in arrest genomen. Rekening en verantwoording met alle documenten en brieven, charters en papieren
Mandement in cas van slarisGerard Beekman, procureur voor het Hof van HollandAnthony Moors, gewezen stadhouder va GrijsoortAnthony Moors heeft een voorschot op zijn salaris genomen. Hij is enige tijd geleden verhuisd naar Bergen op Zoom. Ondanks de vele aanmaningen, is het voorschot niet terugbetaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren het voorschot en de gemaakte kosten te betalen.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van edicteJohn Rumsey (Rumseij) Hall, gemachtigde van John Quest, koopman te Londen, in compagnieschap met Charles Nicholl (Nieholl) Bancker te Philadelphia, negotionerende onder de firma van Quest en Bancker en te Londen onder de firma van John Quest en compagnieSamuel Rhoades en John Perit (Peret), kooplieden te Philadelphia en compagnons, negotierende onder de firma van Rhoades en PeritArrest van de schoenerschip, genaamd Eliza en Katy met de goederen, schuld 9,000 ponden sterling met de interesten terug aan de suppliant te betalen. Bedriegelijke handelwijze.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van edicteFrank van der Schoor en Zonen, kooplieden wonende te Dordrecht, generale en speciale gemachtigde van Jean de Vette, gepanteerd koopman, wonende te Oostende, stipulerende voor zijn huis van negotie onder de firma van de weduwe Jean de Vette en ZoonCappe en Schnelle, kooplieden wonende te bergen in NoorwegenArrest van goederen van de tegenpartij - schuld van een som van 4,334 guldens met interesten, bevel om aan de suppliant te betalen
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van edicte ad valvas curiaeJacob Willem Roedig, koopman en leverancier, wonende in Den Haag, met het schip Industrie had geleverd aan C.L. Bartels kasjimieren, katoen, knopen, lint, zijde, gaaren en andere goederenDe erfgenamen van C.L. Bartels, in leven Gouverneur Generaal ter kuste van GuineaArrest van goederen van wijlen C.L. Bartels. Zijn erfgenamen werden gelast en bevelen om aan de suppliant tegen quitantie te betalen een som van 1.879 guldens wegens leverantie van goederen met de interesten
Mandement in cas d'Appe met de clausule van inhibitie.Pieter Roeloffs de Leeuw, wonende te Oostzanen, becachter van het schip Maria Cornelia galeijCommissarissen van de Assurantiekamer te Amsterdam; Schepenen te Amsterdam; Pieter Coster, schipper van het schip Maria Cornelia galeij.Averijgros van het schip Maria Cornelia galeij, die op suppliant is verhaald, voor een bedrag van 1551 gulden. Suppliant gaat in beroep tegen dit vonnis, uitgesproken door Schepen van Amsterdam op 13 november 1715
Mandament crimineel in communi formaDe procureur generaal des Konings over het voormalig departement HollandBastiaan Hendriksz Visser, wonende te Middelharnis, gearresteerd voor deze HoveBastiaan Hendriksz Visser heeft zich tegen de publieke authoriteiten openlijk verzetten, scheldwoorden en bedreigingen heeft toegevoegd, hij heeft de vrouw van recherche Zacharias de Reuze met geweld afgedwongen een paspoort welke in haar huis bewaard wierd aan hem geven en ook haar heeft mishandeld
Mandament van anticipatieCornelis Duijventsz. Raad en vroedschap van Haarlem, eiserMijndert Pietersz Emaûs, brrouwer in de brille in Haarlem, Jan Jansz van Aalst, Joost Baelen. gedaagdenBbetaling van 5250 Carolus guldens over de tweede custing van de brouwerij + rente sedert 1649
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicteDe gemeente besturen van S'Gravenzande en Zand ambacht - baljuw, schout en burgemeesteren en schepenen van S'Gravenzande, te samen de regering van de magistraat. Zorg over hooi en stroo voor detachement cavalerij voor 1.310 guldens en 14 stuivers. Een som van 1.000 guldens geleend van de Diaconie armen te Wateringen. Ontvanger baljuw van S'Gravenzande Abraham Douglas was overledenDe weduwe van Abraham Douglas, Magdalena Caarten, wonende te AnholtBeslaglegging op eigendommen van tegenpartij
Appointement in de marge met arrest door een deurwaarder op de persoon van Boudewijn de KempeMr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer
Mandement in cas d 'appelDaniel de la Penja, koopman te RotterdamSchepenen der stad amsterdam; Moses Henriques als procuratie hebbende van Abraham Henriques de Barrios, gehuwd met Sara Henriques de Castro; Abigael Henriques de Casrto, weduwe van Jacob Cafferes en van Sinka Henriques de Castro, meerderjarige dochter. Allen wonende te suraneme, erfggenamen voor 1/5 deel van wijlen Rachel Henriques de Castro alias Rachel Mendez da Silva, weduwe van Jacob Mendez da Silva.Betreft een erfenis. Suppliant is oneens met het uitgesproken vonnis van 30 november 1715 door Schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant is veroordeeld. De inhoud van de klacht van 11 maart 1712 ter Vgierschaar is gedaan en genomen. Suppliant voelt zich daardoor te kort gedaan.
Mandement van Rau ActieCarolina Adriana Schuil, weduwe en boedelhoudster van wijlen Mr. David Graswinkel in zijn leven zeepzieder te DelftWeduwe en boedelhoudster van wijlen Cornelis Witteman, wonende te RijswijkBetreft een schuld van 89 gulden en 5 stuivers voor glevered zeep en olie. Ondanks de vele aanmaningen heeft de tegenpartij de schuld niet voldaan.
Mandement om Condemnatie te zien decernerenMr. George Michiel Thoen, wonende in Den Haag, generale gemachtigde van Mr. Nicolaas de Gijzelaar, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Jacoba Hester van Schaagen, eerder weduwe en erfgenaam van A: de Mey, wonende in Den HaagCornelis Ponse, aphoteker in Den Haag - een capitaal van 6.000 guldens geleend van nu wijlen A: de Mey. Borgtocht was vader Teunis Ponse. Na zijn overlijden de rest van deze schuld - 3.500 guldens overgenomen door zijn erfgenamen: Cornelis Ponse; Allart Ponse; Hendrik Roeloff Ponse; J: van Duifhuis en Cornelis Ponse - beide voogden over Anthonie Ponse; Marie Elisabeth Ponse, wonende in Den Haag; ..... Medeblik, in huwelijk hebbende Margaretta Hendrina Ponse, wonende te BoskoopBevel aan de erfgenamen van wijlen Teunis Ponse te betalen aan de supplianten resterende som van 3.500 guldens met de interesten - ten behoeve van A: de Mey
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van Edicte ad valvas curiaePetrus Thomas van Volden in huwelijk met Johanna Franciska Cousaer, eerder weduwe van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Jan van Cassel, wonende te Gent. Erfgenamen van Jan Cassel en zijn vrouw Johanna Francisca Cousaer: kinderen: Jacobus Livinus van Cassel; Pieter Johannes van Cassel; Cornelis Nelincks, in huwelijk hebbende Joanna Francisca van Cassel, wonende te Gent, nu kiezende huis van hun procureur Dirk van der Linden in Den Haag. Enige erfgenamen van hun vader Jan van Cassel - een zoon van Pieter van Cassel en Jacoba Willems (Bernardina) - een dochter van Livinus Jacobus Willems en Elisabeth (of Francisca Elisabeth of Francisca Isabella) de Conninck - die een dochter was van Pieter de Conninck en Elisabeth van der Meulen - een dochter van Jan van der Meulen en Jacoba Bonnen - die een zoon was van Adriaan van der Meulen uit tweede huwelijk met Catharina Arens; een broer van halven bedden van Gils van der Meulen in eerste huwelijk met Maria van Bossche; Gils van der Meulen - een zoon gehad, genaamd Gisseleyn van der Meulen, die de vader is geweest van Pieter van der Meulen, koopman te Rotterdam,zijn vrouw Constantia Melis; broer Francois van der Meulen en zijn dochter Francyntje Franschen. Allen bloedverwanten van Pieter van der Meulen.De Weeskamer, Weesmeesteren te Rotterdam, Pieter Adriaans Verwer, eeste klerk bij de Weeskamer te Rotterdam - executeurBezwaar en onenigheid tussen de twee partijen van bloedverwanten over verdeling van de boedel en nalatenschap van Jan van Cassel en Pieter van der Meulen- van vaderszijde en moederszijde, gerechtigheid, authorisatie van de deurwaarder van deze Hove om door middel van arrest te nemen papieren, berustende onder handen van Weesmeesteren te Rotterdam en te stellen in bewaarderhand - alle zodanige papieren en documenten, brieven, obligatien.
Mandement van ReformatieCommissarissen van de Desolate Boedelskamer te Amsterdam, Buys de Bordes en Jordan, kooplieden wonende te Amsterdam, waren benoemd tot particuliere directie van dien Boedel, wettige crediteuren van Jacob Mozes en S: L: Content, mede koopliedenJacob Mozes en S: L: Content, kooplieden te Amsterdam, hadden gedecklareerd hun crediteuren niet te kunnen betalenBezwaar en onenigheid van de schepenen te Amsterdam inzake Appoinetement van Nihil, de boedel zoude worden genomen onder sequestratie van de Kamer- in bewaringstellen. Bewaargeving van een zaak, waarover geschil is in de handen van een derde op rechtelijk bevel
Mandement van Appel met de clausule van Relief in korte termijnenSebastiaan van Nooten Jhz., wonende te Amsterdam, directeur van twee negotiatien binnen de stad opgericht: de eene groot 400,000 guldens, ten behoeve van nu wijlen Jan L'Espinasse en Elisabeth Yamans Alleyne zijn vrouw, onder verband van diverse plantages in de Kolonie Essequebo in Demerarij gelegen: en andere groot 600,000 guldens ten behoeve van Etienne L'Espinasse en zijn vrouw Gesina van der VlietDirectie van de Raad van de Amerikaanse Kolonien en Buitenlandse bezittingen van de Bataafse Republiek. Houders van de lading - Etienne L'Espinasse en Gesina van der Vliet; Etienne L'Espinasse en Zonen; Jacob Voute en ZonenBezwaar tegen arrestatie van personen en 500 balen koffiebonen afkomstig van de plantagen gelegen in de Colonie Demerarij, zonder toesteming van de suppliant, uit het schip, genaamd Maria gevoerd door kapitein Jan Koert, waren ingeladen door T. Martin om te worden uitgeleverd te Amsterdam aan de requirenten - opslag en verkoop; tegen benoeming van neutrale personen om te doen opslag en verkoop zonder de suppliant
Mandement van appelDe armmeesters van Kapelle, gedaagden in cas van relief en reductie voor de mannen van de hoge vierschaar van Zuid-HollandDe armmeesters van Waspik, impetranten in dezelfde zaakBezwaar tegen een "onrechtmatig" vonnis van de hoge vierschaar op 14-11-1650 over het onderhoud van armen en behoeftigen van het Stapeleinde te Kapelle
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieCornelis de Grave, koopman wonende in Veere, arrestant - eiser in conventie en verweerder in reconventieJosias Broecker, opponent van arrest , verweerder en eiserBezwaar tegen een vonnis van burgemeester en schepenen van Veere, waarvan geen datum is vermeld. Het gaat om profijt uit een scheepslading
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieLopes Ramires portugees koopman te Amsterdam, borg en principaal voor Padre Anthonio Vidra, Portugees RidderJeronimo Nunes Dacosta, koopman ta AmsterdamBezwaar tegen een vonnis van Schepenen van Amsterdam. d.d. 24 april j.l inzake
Mandament In cas d' appel met de clausule van inhibitieJacob janszn van der Son, wonende te Warmond. Floris Louweriszn, gehuwd met Maritje Jansdr, weduwe van Huijbert Maertensz Sontbergen, wonende in Sassenheim, gedaagde en gearresteerdeBaneker Matheuszn, voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Maritge Matheusdr en ook als gemachtigde van Leendert Leendertszn als man en voogd van Anna Theusdr en Claes Leendertzn, gehuwd met Hubertge Theusdr en ook nog Gerrit Cornelisz, wonende in Voorhout, mede uit naam van zijn vrouw, eiser en arrestantenBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Voorhout d.d. 25 mei- 1655 waarbij supplianten veroordeeld worden om aan tegenpartij te betalen 187 gulden 18 st. 9 penn. plus de kosten van het proces
Mandement in Cas Relief 'appel met de Clausule van Inhibitie en eventueel van ReliefWillem Corsten van den Heuvel, wonende in WerkendamCorst Willem van den Heuvel en Jan van den Heuvel, gehuwd met Teuntje Willems van den HeuvelBezwaar tegen een vonnis van Schepenen van Werkendam dd 10 ju;i 1715, waarbij suppliant is veroordeeld aan eiser pertinente staat en inventaris van alle effecten van de gemene boedel, zoals die was ten tijde van het overlijden van zijn vrouw, mits hij daarop mocht stellen en brengen voor memorie de goederen die hij met de eiser verdeeld heeft bij het begin van zijn huwelijk, met compensatie van kosten
Mandement in cas van reductie met de clausule van inhibitieDuarte Dias de Pas en consorten, te Amsterdam, reders van het schip genaamd de Coninck David, met schipper Gerrit Schuyt, als verweerders voor de schepenen van AmsterdamSipke Elles, schipper van een smalscheepje, als eiser en gewond geraakt aan zijn hand door een schot met los kruid vanaf de Coninck DavidBezwaar tegen het vonis van de schepenen van Amsterdam op 25-11-1650, waarbij de schepenen boven de gebruikelijke kosten van smartegeld nog f. 2400 van supplianten eisen
Mandament om Procureur Acceptant te stellenMachteld Mozes Metz, huisvrouw van Simon Salomons, en haar vader Mozes Samuel Metz, wonende te AmsterdamSimon Salomons, te Amsterdam, impetrant in Cas van separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen - zijn boedel was insolventBezwaar tegen het vonnis bij Mandament in Cas Relief d' Appel tegen impetrant en hem dwingen een andere procureur aan te stellen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAelbert van Hucht, wonende in Zierikzee,(met procuratie van Isabella Houcks, testamentaire erfgename van Jonkheer Adrian van Westkapelle, haar overleden grootvader )eiser en arrestant in een proces voor schepenen van de heerlijkheid ouderkerk en DuivelandHendrick Jansen van Ircus, Andries van Waller en Claes Adriaenszn Block, verweerders en gearresteerdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-augustus 1650 van schepenen van de heerlijkheid van Ouderkerk, betreffende opheffing van een arrst
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitieEsteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben
Mandament van appel, te dienen de 6 februari 1809 en om peremptoire termijnen van 3 tot 3 dagenF.R.J. Wulfingh, wonende te ElberfeldJ.W. Korten en Zoon, wonende te ElberfeldBezwaar tegen het vonnis door schepenen te Amsterdam in dato 19-01-1809 inzake arrestatie van de suppliant door onbevoegde J.W. Korten en Zoon naar Amsterdam te transporteren
Mandament in cas relief d'appel Pro Deo. Mandament om de arrementen van de proces aan te nemenMaarten Vermaas, wonende te Middelharnis, in dienst van de Paling rederij te Middelharnis, als schipper of stuurmanLeendert van den Fol, boekhouder van de Paling rederij, nu overledene, te Middelharnis, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door schepenen te Middelharnis, vraag om nieuwe boekhouder voor de Paling rederij te nemen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefBalther Jacobszn Smit, Jab Hendrixzn TimmermanBarent Willemsz KeijserBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake aflossen en bevrijden van het huis van tegenpartij, terwaarde van 1100.- gulden
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieAdriaen Pieter Joosten, te St. Annaland, in proces voor schepenen van Poortvliet op het eiland TholenPieter Marinussen Priem, gehuwd geweest met Pieternella Cornelis DouwdrBezwaar tegen het vonnis van 9 november 1650 van de schepenen van Poortvliet inzake de geëiste som van 50 pond groten Vlaams
Mandement van Appel met de clausule van ReliefJ.Aletrino, wonende te AmsterdamB.Gleim en Zoon, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van de Committé van Justitie in Amsterdam inzake 11 valse recepissen met een som van 4.674 guldens. Vergoeding aan de suppliant van kosten, schaden en interesten
Mandement in Cas Relief d'Appel, Pro-DeoDiaconen van de Herstelde Lutherse gemeente te Amsterdam, als gesubstitueerde fideicommis, gerechtigd zijn bij het testament van wijlen Jan Holloo anders genaamd Onderloo, gewoond hebbende en overleden te Amsterdam. Enige erfgenaam was zijn nicht Anna Holloo of Onderloo, woonachtig te Brussel, eventueel haar kinderenAdrianus de Groot en Martinus Watering, de executeurs van het testament van wijlen Jan Holloo en voogden over minderjarige kinderen- erfgenamenBezwaar tegen het vonnis van de Committé van Justitie te Amsterdam inzake nalatenschap en erfgenamen van wijlen Jan Holloo. Arrest van de boedel, rekening en verantwoording van het Bewind en Directie over de nalatenschap, alle boeken, brieven, chartres en papieren, inventaris in de zelfde staat te leveren
Mandement van Anticipatie te dienen - 18 maart 1805Johan Prahll, gearesteerde en gegijzelde onder het Raadhuis te RotterdamFraderik Willem Schlosser, koopman te Amsterdam, doch zijn domicilium citandi et executandi gekozen hebbende te huize van zijn procureur Jacob Pieter Beyerman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van de schepenen te Rotterdam inzake een som van 4.273 guldens voor aflevering van wijnen, voor rekening van C.G. Teitzen (Teitzer), te Nieuwied. Vergoeden van de schade, kosten en interesten
Mandement van appel en reductie met de clausule van inhibitieJacob Vlack cum suis, reders en eigenaren van het schip De EendrachtAdolff van Forckenbeecq cum suis, huurders van het genoemde schipBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam inzake een eventuele borgstelling voor schade aan het schip varende naar Barbados of de Caribische eilanden
Mandement van Appel met de clausule van ReliefTheodore van Marselis, secretaris van de Directie van de Levantse Handel en Navigatie in de Middelandse Zee, wonende te AmsterdamDe ambtenaar van de thesaurie, te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van het Committé van Justitie te Amsterdam inzake een som van 990 guldens ambtgeld met de interesten. Arrestatie van de suppliant.
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in