Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
4043 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4043 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
In cas d'appel met de clausule van inhibitie en compulsoirCornelis Melssen, schipper, wonende in den Huizert op Zuid-BeijerlandPaulus Eelbo, wonende te Dordrecht Pieter Gijsbrechts, bode van "den Hitzert""Bezwaar tegen vonnis van de schepenen van Zuid-Beijerland dd. 25 juni 1675 waarbij het aan Paulus Eelbo, wonende te Dordrecht werd toegestaan de goederen van de suppliant te executeren
Mandament van rauactieLeonard Vermeulen, mede namens zijn echtgenote Maria van Schilperoort, wonende te Den Haag, en Johanna van Schilperoort, wonende te Delft, nagelaten kinderen van Emerenta LokermansJohan van Sorgen, Mr.advocaat te Den Haag, echtgenoot van Geerrburgh van Berlecum, Leonard van Rijssen, predikant te Heusden, namens zijn dochter, waarvan Marganta van Berlekum moeder is, Adriaen van Bockhoven, oudburgemeester van Heusden en andere erfgenamen van Mr. Francois Roskam5000.- gulden uit de nalatenschap van Mr. Francois Roskam de oude, advocaat te Amsterdam
Mandament tot arrest en rauw actieAdriaan de Booijs, koopman te AmsterdamNicolaas WestendorpAan Nicolaas Westendorp wordt de opdracht gegeven om zo gunstig mogelijk goederen op Curacao te verhandelen maar bij de afdracht van contanten blijft hij in gebreke
Mandament relief d'appelJan de Mol Anthoniszoon, wonende te Amsterdamvoor Jacoba du Bucquoij, weduwe van Jacobus van Jacobus Broekman, erfgenamen van Agtha Petronella du Burcqoij, weduwe van Bernhard van de Mark, baljuw schout en secretaris van WarmondHendrik van Liet, wonende te Amsterdam, erfgenaam van zijn gewezen vrouw Elisabeth de GrootAan supliant en Pieter Seijs, wonende te Warmond, als executeur testementair van Agatha Petronella Burcqoij was d.d. 9-06-1749 door schepenen van Warmond in hun nadeel vonnis gewezen. Aan Johan Bernhard van der Mark was preferentie verleend in de boedel. Later werd die opgeeist door Hendrik van der Liet vandaar dit verzoek
Mandament van rauw actieBregitta Catharina van Schuilenburch, vrouw van Steven Adriaan, Graaf van Welderen, wonende te 's GravenhageAernaut Steenhard en gosewin Willem Hendrik Larcher, Heer van Kenenburg, als boekhouder van de rederijAandeel in 3 x 1/16 deel in drie verschillende schepenen de lading, waarbij de boekhouders van de rederij in gebreke blijven om op tijd afdracht van inkomsten te leveren
Mandament om actie te instituerenBeukel Verhoeff, wonende te BodegravenMatheus Eijssingh, wonende te AmsterdamAanklacht tegen te hoge rekening
Mandament penaal en rau actieAnthonij Ackerman c:s: qq , directeuren van de " Societeit der Liefde" te AmsterdamJan Dorman c:s: zich noemende nieuwe directeuren van de " Societeit der Liefde" te AmsterdamAanmatiging van directeurschap, gepaardgaande met overdracht van financien en administratie
Mandament penaalAnna Groeneman, weuwe van Pieter van Staden, wonende te Amsterdam, eigenaren in aandelen op hijpotheek ad. 72000,- gulden betreffende de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceJohannes Aegidius, gewezen directeur van neegotie op de plantage "Ruijmzicht"in de kolonie de BerbiceAanmatiging zich te kwlificeren als directeur van de negotie gevestigd op de hijpotheek, van genoemde plantage en onbevoegd beslaglegging op 53 balen koffie
Mandament in cas van quarantJuffrouw Maria Fijck,weduwe van Marten Dou, wonende te LeidenDe kinderen van Adriaentgen Leurs, verkopers van drie morgenland in het land van Strijen, Adriaen Anthonie van Heijnen, Verwel, Willem van Zijl, borgen voor de vrijwaring van de drie morgen landAanspraak op de toegezegde borgstelling van drie morgen land
Mandament om actie te instituerenNicolaus Lidius van Westeroven, wonende te Delft, wedunaar van juffrouw Clara van WeenaDiverse leden van de families van Weena en de rijck en voogden over de diverse erfgenamen van Arent de Graaf genaamd Weena en van Lucia ClaesAanspraken op de nalatenschap van Juffrouw Clara van Weena
Mandament van arrest en om actie te institueren met de clausule van edictClementia Hendrina van Reemen, weduwe van Bernardo Henrico Staats, als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderenCarel Godfriet, Baron van Boode en zijn vrouw. Sophia Chritina van Burgersrode, dochter van wijlen Lucia Aligard, Baronesse van Burgersrode en nicht van Christoffel, Graaf van RandsouAanspraken op een deel van de nalatenschap van de Graaf Randsou, berustende onder de suppliante
Verzoek een curator te benoemen arrest, penaal en rauw actie met edictMaria Johanna Alderweereld, vrouw van Abraham Dias da Fouseca, zich ophoudende te s' GravenhageAbraham Dias da FonsecaAanstelling van curator: Cornelus de Bruijn, notaris te s'Hage en deurwaarder van t'Hof verzoek om beslag op goederen, geld en effecten, verbod om nog maar iets van de gemene boedel zich toe te eigenen en ontbinding van het huwelijk
Mandament ex lege diffemariDirk Oosthoek, landboouwer en schepen in het Ambacht van MoerkapelleMichiel Winsveen,wonende te MoerkapelleAantasting van de goedenaam van suppliant
Mandament om actie te institueren met de clausule van silentiumMr. Johan Frederik van Steeland, advocaat fiscaal en procureur generaal van Brabant en het land van Overmaas ( getrouwd mmet Johanna Albertina Schopman, oudste dochter en mede erfgename van Johannes Schopman) en executeur-testementair van zijn dochter, gewezen advocaat, gewoond hebbend en overleden in Den Haag en gehuwd geweest met Johanna van der ElburgJohannes van Seppenwolde, koopman te Amsterdam, gehuwd met Maria Margereta SchopmanAantonen van onterecht gedrag als executeur-testememtair
Mandament crimineel met de clausule van edictProcureur Generaal, over Holland, Zeeland en West FrieslandJan van de Kasijne, alias "Jan Born"Bommenmaker te LeidenAanwezigheid en deelname aan het oproer in de nacht van 10 op 11 november 1748, te Leiden
Mandament van rauwactieMr. Jan Christiaan Swaen, heer van Poederoijen, gehuwd met Cornelia Florentina Raven, die eerder was gehuwd geweest met Mr. Johan de Hamer, koopman en fiscaal der Bengaelse directieErfgenamen van Pieter Rocus Pasques de Chavoimes, raade extraordinair van Ned. IndiëAchtergehouden betaling van verkochte goederen door de executeurs testementair gedaan
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictJacobus de Fremerij, wonende te Amsterdam, executeurs testementair en voogd van de minderjarige erfgenamen van wijlen Alida de Graaff, vrouwe van JaersveldtChristoffer van Voorst, mede voor de beneficiaire erfgenamen van wijlen Fransesulanus Adolphus van Voorst, heer van JaardveldtAchterhouden van Charters, effecten en papieren behorende bij onroerende goederenuit een erfenis
Mandament van debitisChristina, Elisabeth en Magdalene Clara de Meijer, testamentaire erfgenamen van hun overleden broer Mr. Jacob de Meijer, gewezen advocaat voor dit HofDiverse debiteurenAchterstallig honorarium
Mandament in cas van salaris met de clausule van edictKapitein Godfried Wessem St. Aman en de verdere kinderen van wijlen Godfried Wessem St. Aman gewezen advocaat aan het Hof van HollandDe erfgenamen van Nicolaas Heijnsius, gewezen Medicine Dockter te CulemborgAchterstallig salaris
Mandament van debitis in cas van salaris met de clausule van edictRochus van der Crab, deurwaarder bij het Hof van Holland, wonende te DordrechtDiverse debiteurenAchterstallig salaris en terugbetaling van voorschotten
Mandament van debitis in cas van salarisMr. Gijsbert Huijssen advocaat en Mr. Pieter van Bodegum, procureur , executeurs testementair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Joachim Huijssen, gewezen procureur voor het Hof van HollandDiverse debiteurenAchterstallig verschiet en salaris
Mandament van rau actieCornelis Meeussen, wonende te RaambrugJan en Cornelis Aertsz, wonende te Reeuwijk, erfgenaam van Leendert Aertsz hun broer, Leendert Aertsz was borg voor Matheus Jansz, waard van de Waddinxveense Hoge BrugAchterstallige aflossing en rente van een obligatie d.d. 15-04-1615, waarvoor Leendert Aertsz borg stond
Mandament tot betaling van kustingPieter Heijnrricsz de Ridder, kleermaker wonende in 's GravenhageJan Cornelisz Backer, wonende te DelftAchterstallige aflossing van een hypotheek
Mandament van arrestMargareta van Nes, weduwe van Adriaen Jansz van der BurchWillem Fransz van der Wiele, gewoond hebbende te Delft en vertrokken naar AntwerpenAchterstallige aflossing van een hypotheek
Mandament relief d'appelJohan van Krugelhoven, koopman te DordrechtErfgenamen van Jan Jansz van Boogaars, molenaar in Oud BeijerlandAchterstallige aflossing van een hypotheek en de rente daarvan
Mandament van rau actieAdriaen Neel Meijnse, wonende te Gouda, man en voogd van Aerjaentgen Harmansdr en Jan Lenertsz, wonende te Zwammerdam, voor hemzelf en zijn broers, allen kinderen van Dirckgen HarmanssdrCornelis en Jacob Reijnierszn Block, wonende te Gouda en Thomas Aestsz Puttershouck, secretaris van SluipwijkAchterstallige aflossing van een hypotheek op 9 morgen land
Mandament van rau actieMagdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamBarent Dircxsz Velthuijsen, principaal en Dirck Barentsz Velthuijsen als borgen en mede principaal, kooplieden te AmsterdamAchterstallige aflossing van een oblgatie
Mandament van arrestAbram Pieterssen Schepmoes, koopman te DelftDe weduwe van Barent Febens, in leven stiktelijfmaker te DelftAchterstallige aflossing van een oblgatie
Mandament van rau actieBartholomeus Dirck Vinck,erfgenaam van Dirck Coenelisz Vinck, wonende te LeidenFloris Maerteinsz, wonende te WarmondAchterstallige aflossing van een obligatie
Mandament van rau actieMagdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamOtto Evertszn, koopmanAchterstallige aflossing van een obligatie
Mandament van rau actieJan IJsbrantsz van Bijlant, koopman te Delft en borg voor Jan Jacobsz, alias Jonge Cabbelau, wonende te GoederedeDaniel Jansz en Arjen Jacobsz timmerman, voogden over de boedel van de inmiddels overleden Jacob CabbelauAchterstallige aflossingen te betalen rente van een obligatie
Mandament van rauw actieWillem Wilhelmius, predikant te Westzaan, gewezen predikant van LekkerkerkKerkmeesters van Lekkerkerk,Isaac Johannes Constantijn Pielat de Blagnij, heer van Lekkerkerk, rentmeester van de kerkelijke goederenAchterstallige beloning voor predikdiensten etc.
Mandament van arrest en rau actieMargareta van Leijden weduwe van Jan Reijnardt en Margareta en Margareta Reijnardt, meerderjarige dochterN.N. de Quay, schout van de GraaffAchterstallige betaling van geleverde koopmans goederen
Mandament om betaling van renteJonkheer Johan Duijck, Heer van Oudkarspel, gehuwd met de enige erfgename van de Raadspensionaris Mr, Anthonis DuijckJacob Doezoon Luck, wonende te 's GravenzandeAchterstallige betaling van rente aan de raadspensionaris Duijck
Mandament van simpel bevelDirckge Crachting, als gemachtigde van haar man, Johan Cloosterman, die weer gemachtigd was door Cornelis Elias van Walscappel, wonende te AmsterdamPieter Jansz de Raedt, Pieter Adriaensz Roonaer en Lenart Bastiaensz Wercker, als directeur van de nagelaten boedel van zijn vader Bastiaen Renaertsz WerckerAchterstallige betaling van 180.-gulden voor twee jaar landhuur
Mandament van rau actieAdriaen Cleijwech, secretaris re Maassluis, administrateur van Neeltgen Jans, voordochter van wijlen Jan Cornelis de Graaff uit zijn huwelijk mmmmet Neeltgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Joriszn te HonselersdijkDierick Cornelis van Thijn en Pauwels Huijbrechssz van der Lelij voogden van de vier kindeen van Jan Cornelisz de Graaff, alsmede de erfgenamen van Joris Dierickzn van Dijck en Claes Maertzn Hooghstraetten, overleden medevoogdenAchterstallige betaling van 36.- guldens uit de nalatenschap van Jan Cornelisz de Graaff
Mandament om kusting te betalenCrijn Fransz en Frans Ariensz, wonende te GoudaDirck Cornelisz, wonende te WaddingxveenAchterstallige betaling van aflossing van een hijpotheek
Mandament tot betaling van kustingJacob Jacobsz, wonende te HillegersbergRijer Jansz, ook wonende te HillegersbergAchterstallige betaling van aflossing van hijpotheek
Mandament van rau actieJonker Johan Meoles, zoon van Jonkheer Henrij Meoles en Adriana van NaeltwijckJonkheer Jacob de Witte, Heer van NaeltwijckAchterstallige betaling van door Jonkheer de Witte gekochte landerijen
Mandament tot betaling van kustingWillem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip
Mandament tot betaling van kustingDe voogden van het nagelaten kind van Magdalentgen Cornelisdochter en mede erfgename van Cornelis Corneliszn Coij en Niesjen AdriaendrHeindrick Pleunen, Hopman te GoudaAchterstallige betaling van geleend geld volgens een schepenkennisse van 16 januari 1629
Mandament van rau actieLeonart Kettings, notaris rentmeester van Jeronimus SchellekensPieter Putmans, koopman te AmsterdamAchterstallige betaling van geleverde goederen
Mandament van arrestSamuel Butler?, koopman te Amsterdam met prcuratie van Robert Carter, koopman te NorwichJoris Stevenssen, te AmsterdamAchterstallige betaling van geleverde koopmansgoederen
Mandament van arrestAnna de Stoppelaar, weduwe van Mr. Maerten Cromstrijen, advocaat bij het Hof van Holland, als vertegenwoordigster van haar kinderenCornelis Jansz Bon, wonende in de polder Bommel onder OoltgenplaatAchterstallige betaling van pacht
Mandamennt van arrestWillem Nicolaes Cromstrijen de OudeJan Cornelisz van Drijel, wonende in CromstrijenAchterstallige betaling van pacht
Mandament van rau actieMr. Franchois Brandijn, advocaat voor het Hof van Holland en rentmeester van de baljuw van de Duitsche Orde te UtrechtJan Dircxzn van de Hoef in de Duifpolder bij MaaslandAchterstallige betaling van Pacht
Mandament van rau actieArent Walen, koopman te DordrechtGerart van Weert, sergeant, gelegerd te KlundertAchterstallige betaling van twee obligaties
Mandament van rau actieJacoba Josina Isabella van Wijhe, douairiëre van Wassenaar, vrouwe van beide Katwijken en het zand, wonende te 's GravenhageG.F.J de Martines, wonende te GoudaAchterstallige betaling van wisselbrieven ter waarde van 20.000 gulden
Mandament van debitisMargaretha van Son, weduwe van Rochus van Noordwijk, wonende te Dordrecht, houthandelaarsterDiverse niet genoemde debiteurenAchterstallige betalingen
Mandament van rauw actieJacoba de Bruijn, weduwe van Huijberrt van Erp, wonende buiten de kleine sluispoort van de stad DordrechtJan en Simon Otto te RaamsdonkAchterstallige betalingen van geleverd hout in de jaren 1716 tot 1721
vorige
12...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in