Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1920 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van samengestelde strekking (zie betreft)Johanna van Persijn, ongehouden (vrij, ongetrouwd) dochter, te Den HaagWillem van Persijn, commissaris van de monstering, Pieter van Persijn, commies en Mr. Nicolaes van Persijn, allen broers van de suppliante1) Beslag op de verkochte goederen en landerijen (Wassenaar), 2) overleg van rekeningen, bewijs en reliqua van het gevoerde beheer, 3) procederen om de verdeling van de erfenis in vier gelijke delen
Mandement penaalJuffrouw Marijtje Pieters Hardebol (Hardebols of Hardenbol), de weduwe van Willem Heresz Vesterman, bij leven schepen van de stad Enkhuizen, voor zichzelf en als mede erfgename van Pieter Pietersz Hardenbol, bij leven burgemeester van Enkhuizen, alsmede Jannetje Pieters Hardenbol, hun overleden broer respectievelijk zuster; Pieter Pietersz Dol, oud-commissaris van de kleine zaken, mede erfgenaam van zijn moeder Cristien Pieters Hardenbol (Hardenbols) en mede erfgenaam van Pieter Pietersz Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, zijn oom respectievelijk tante, en Mr. Cornelis Jansz Hardenbol, secretaris van Enkhuizen, voor zichzelf en zijn zuster Claesien Jans, gehuwd met Pauwel Albersz Abbes, en zijn broer Pieter Jansz Hardenbol, mede erfgenaam van Grietje Pieters Hardenbol en Jannetje Pieters Hardenbol, haar overleden grootmoeder respectievelijk tante; allen zijn erfgenamen van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, in leven gehuwd met wijlen Volckaert Lucasz, bij leven burgemeester van EnkhuizenDe erfgenamen van Volckaert Lucasz1) Bevel aan de tegenpartij aan supplianten te leveren alle fidei commis goederen van Trijn Jans, de weduwe van Pieters Jansz Hardebol en die van Neeltje Gerrits Druyff van moederszijde, alsmede de helft van haar bezit vóór diens huwelijk en dit alles met de bijbehorende opbrengsten, 2) verbod aan de tegenpartij met Jan Gerritsz Druyff enige goederen te scheiden of deze te verplaatsen voordat alle supplianten zijn voldaan in hun eisen.
Mandement om rekening, bewijs en reliquaPieter Itens, chirurgijn te Gouda en gehuwd met Geertruyt Voorhandt, moeder en erfgename van haar zoon Sacharias Adriaensz Muyden1) Jan Borritsz Muyden, Hubert Michielsz Bruyn en Jan Hendricxsz Spelt, beheerders van de nalatenschap, 2) kopers en bezitters van delen van de erfenis van Borrit Hendricxsz Muyden1) Inzicht in het beheer en de administratie van de nalatenschap van Sacharias Adriaensz Muyden door tegenpartij; 2) teruggave van 1/3 part in zes derde parten in zes stukken land te Koedijk, genaamd Jan Michielsz wei van ca. 6 geers, een 1/3 part in de helft van zes stukken land in Huiswaard, groot 7 geers en genaamd de Foppenwei
Mandement penaalMr. Johan van Beeckhuysen, advocaatDe erfgenamen van Frederick van der Elburch onder wie Antoinette Die en Maria Die, kinderen van Abraham Die, en verscheidene crediteuren zoals Jacob Theunisz Meuyt en de executie doende deurwaarder en erfgenaam1) voorlopig geen uitkeringen door de suppliant aan de erfgenamen voordat uitkering is gedaan aan de verdere crediteuren van Van der Elburch, 2) geen sommatie, renovatie of verdere executie door tegenpartij als kwalijk en ten onrechte zijnde verklaard met voldoening van proceskosten
Mandement van Rau ActieMaarten Engelbert Verboom, controleur van de Convoyen en Licenten te Heusden, en Willem van Eeten, notaris en procureur te Gorinchem als executeurs van het testament van wijlen Mr. Adriaan Cornelis Verboom, in zijn leven Oud-schepen en gewezen Postmeester der stad Gorinchem, voogden over het minderjarig kind en administrateurs van zijn nagelaten goederenAdriaan Verhoeff en Hendrik van Barnevelt.1000 gulden en 1200 gulden met de interessen sinds 10-07-1766 en10-04-
Mandement van Rau ActieMr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdam namens de erfgenamen van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe en erfgename van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel en voogdesse over haar minderjarige dochters1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.
Mandement van appelBenjamin de Haas te Den HaagJacques Bergeon en Lalau (overleden), bankiers in Den Haag.236 gulden, Vonnis schepenen van Den Haag dd 21/26/27 april 1768.
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicteCharles Thomas Colomba en Francois Croquesel, koopman alhier in Den Haag, Warnar de Bel en zoon, kooplieden in Den Haag, en Mels Leendertse van der MeerPrins van Nassau-Siegen29.425 gulden en 3419.15gld. en 180.12gld. wegens leveranties en 3.117 -15 , 14 penningen, 952,3 stuivers
Mandement in cas d'Appel met de clausule van RelieffGerrit de Vries Abrahamsz te Amsterdam, als houder van een wisselbrief van 600 ponden Vlaamsch courantJan Kramer, koopman te Amsterdam3600 gulden plus interest en kosten, vonnis van de schepenen te Amsterdam dd 29 november 1774
Mandement van Arrest en Rau Actie, met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeFrancois Michel Auguste du Hallaij, wonende te Montmattre, parochie van Sint. Pieter, niet ver van Parijs.Adolph Jan Heshuizen (Heshuisen), raad in de Vroedschap der stad Haarlem; Abraham Boas en Simeon Boas, banquiers te Den Haag; Jean Ferdinand Groessinger (Joan Ferdinant Groessinger)3600 Livres. Het vonnis van de Rechters en Consuls der Kooplieden te Parijs dd 19 julij en 9 augusti 1775
Mandement van Arrest en Rau ActieGoddert Cappel en zoonen, kooplieden te AmsterdamJaques (Jacques) Heupgen, koopman te Aken37.433 gulden 8 stuivers = de interessen @ 6 % 's jaars
van Rau ActieMr. Johan van Renesse, advokaat voor dit Hof, en Adam van der Smaling, notaris alhier in Den Haag, provisionele gesurrogeerde executeurs in den Boedel van wijlen Jacob Pereira te Den Haag, mitsgaders Salomon Pereira en Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira als executeurs van de boedel van wijlen Juda PereiraAbraham Pereira, oudste zoon van Jacob Pereira500 pond Vlaams cpitale actiën op de VOC ter kamer van Amsterdam. De vijf zonen van Jacob Pereira vermoeden een overbedeling van Abraham Pereira. met interessen en kosten.
van Rau ActieClaas Remmen, wonend te LimmenDe erven voor 6/7 part van Cornelis van der Laan: Arie Cornelisz van der Laan, te Limmen; Simon Theunisse gehuwd met Antje van der Laan te Castricum; Jan Ruijs gehuwd met Wybric van der Laan, te Uitgeest; Willibrord Keijser gehuwd met Guurtje van der Laan te Uitgeest; Maartje van der Laan, weduwe te Uitgeest; Maritie van der Laan, weduwe te Schoten;600 gulden sinds 14 augustus 1702, die Adriaan van der Bleek van Maritie Jacobs te Alkmaar uitgeleend heeft met Mr. Cornelis van der Laan als borg.
Mandement van Rau ActieMaria van de Burgh, weduwe wijlen Willem van Echten, alhier in Den Haag.Hendrik van der Zalm (van der Salm), Raad in de vroedschap, oud-Burgemeester en Schepen der stad Brielle.746,14,- gulden (746,10,- gulden) vanwege geleverde Linnens
Mandement van Rau ActieJudith Cruijk, weduwe en boedelhoudster van Mr. Antonij van Loon, brouwster te Delft.Maria Rietveld, zeggende te zijn weduwe en erfgenaam van wijlen Jacob van Loon8 mergen en 43 roeden Lands, en de opbrengsten daarvan sinds haar occupatie van dat land, aanbedeeld aan Assueris Hendrik van Spangen, Heer van Mellisant en Johan Nobelaar, Heer van Kerkwerve, Uijtwijck etc. als voogden over de erfgenamen van Adriana Nobelaar, in haar leven Vrouwe van Melisant, en wat zij "verkocht" hebben aan Mr. Antonij van Loon.
Mandement van Rau ActieJacobus van der Horst, procureur voor dit Hof, gehuwd met Maria Scheltus, die een dochter is van Catharina van den Brand, die gehuwd was met meester Paulus Scheltus (Ordinaris Drukker van de Staten van Holland en Westfriesland), Catharina van den Brand is enigst dochter en erfgenaam van Isaak van den Brand, in zijn leven kamerbewaarder van de Grafelijksheids Rekenkamer.Aarnhout van Westrik, Schouut en Secretaris te Spijkenisse.800 gulden met interest @ 5 % s'jaars sedert april 1716
Mandament om executie te zien decernerenMr. Govert van Persijn, advocaat voor dit Hof, in plaats van Johannes van Oorschot, gequalificeert tot de administratie der goederen van Gerard Blanckert, Heer van 's-Gravenambacht als mede-erfgenaam van Margareta van Eijck opgekomen en aanbedeeld.Cornelis Cattenstaert, in huwelijk hebbende Johanna van den Houten; en Gerrit van't Hoff, getrouwd met Johana Maria Woelen, te voren weduwe en boedelhoudster van Adriaan van den Houten, als kinderen en erfgenamen van de voornoemde Lena BosveltAan Gerard Blanckert is aanbedeelt een schepenschulbrief van 3000 gulden capitaal dd. 02 julij 1687 van Baljuw en Schepenen van Sommelsdijk, door Lena Bosvelt, weduwe en boedelhoudster van Matthijs van den Houten, met mandament van willige condemnatie van dit Hof. De opposanten hebben de interesten sedert 1718 niet ontvangen
Mandement van arrest op goederen en penaalCornelis van den Bergh, oud-schepen, Heyndrick den Touwer, kapitein van de burgerij, Johan de Mey en Dona Daniëlsz van der Hey, kooplieden te Rotterdam en eigenaars van het schip genaamd de DavidWillem Hemstead, Engels koopman te RotterdamAangekocht schip de David geladen in Newcastle en onderweg naar Rotterdam aangerand door schepen van de majesteit van Spanje, waarna de supplianten het schip te Duinkerken hebben opgeëist en de "rovers" het schip inclusief lading in Vlissingen hebben verkocht en de kopers ermee naar Vlaanderen zullen vertrekken, zodat de supplianten van het schip met inhoud worden beroofd
Mandement in cas d'appel met clausule van inhibitieJohan Sas, koopman te Londen met als borg Jan Dirxsz, koopman te VlissingenFrans Thijsz, wonend te VlissingenAanspraak op 200 pond Vlaams ten laste van het sterfhuis van de ouders van Johan Sas waarbij reeds beslag is gelegd op goederen. Het gerecht van Vlissingen heeft bevolen dat onverminderd het arrest de geldsom moet worden betaald. Waartegen beroep wordt ingesteld.
Mandement om betalingJohan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)
Mandement Crimineel, des noods, met de clausule van Edicte ad valvas curiaeDe Procureur-Generaal van HollandGrubbel Brants, schout van UrkAanzienlijke schade aan de eigenaren van de lading in twee schepen, vervallen in de Eierlandse gronden. Gestolen lading met talk en hennep uit de eerste schip, eigenaren Jan Hasselgreen en Carl Hasselgreen, te Amsterdam. En uit de tweede schip lading met 210 lasten gedroogde rogge, eigenaar Jan Nolet. De lading was gestolen door de volk en de schout van Urk- Grubbel Brants; zeer ongeoorloofden en misdadigen handel op een oplichtmatige wijze en met versmading van 's lands wetten heeft gehandelt. Deze misdrijven zijn van zeer kwade en dangereuse gevolgen, welke in een land van Justitie niet kunnen geleden, maar anderen ten exempel en afschrik rigouselijk behoren gestraft te worden.
Mandement van Rau ActieSoetje Moses, weduwe van wijlen Hartog ReesAbraham Jonas te Amsterdam; Hendrik van Barnevelt te NoordeloosAbraham Jonas 8000 gulden dd 30-12-1773; Hendrik van Barnevelt 10.000 gulden dd 20-09-1773, plus rente en kosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCornelis Dircxsz Smith, koopman op het eiland TexelAdriaen Jansz Smith, biersteker aldaarAbusief vonnis van de schepenen van Texel (3 april 1659) waarbij de suppliant werd veroordeeld tot de betaling van de achterstallige schuld (van de tegenpartij) met borg en onkosten zonder voorafgaande wettige procedures
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJohan van Weel, als procureur van de kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris van Jan Jacobsz Palm en voogden te Rotterdam, als gedaagde en debattant voor het gerecht van RotterdamJan Terhaven, als impetrant van een mandement in cas van cessie en gedetineerde, mede aldaarAbusief vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij in het mandement is geïntervenieerd
Mandament van Rau ActieMr. Daniel Poijntz, secretaris der Vrije heerlijkheden Voorschoten en VeurSchout en Regenten van Alphenacht jaar (1684 t/m 16912) achterstallige recognitiën @ 50 gulden 's Jaars met kosten
Mandement van rekening, bewijs en reliquaRobrecht de Badous, voor zichzelf en als erfgenaam van Willem de Baduis; Jacob de Bodous, koopman te AmsterdamMichiel Gomaris, te Leiden en door Willem de Badous in 1632 als zaakwaarnemer aangesteld in StokholmAchterhouden van geld door de zaakwaarnemer en weigering van terugbetaling
Mandement om betalingDavid Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld
Mandement van arrest op goederen met de clausule van edicteJvr. Alidt de Rovere, als weduwe en boedelhoudster van Matthijs Berck, bij leven heer van Godschalksoord en pensionaris van DordrechtCornelis Matthijsz Ron met als borgen Hendrick Jansz van Oosterhout en Dirck Cornelisz LaurensAchterstallig bedrag aan huur sedert 1653 voldoen door beslag op gewassen op het veld
Mandement van arrest op goederenJacob Claesz Hayman, bewindhebber van de OIC ter kamer van MiddelburgCuratoren van de desolate boedel van Jan Steur, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag bij schepenschuldbrief, dat gedekt wordt door de goederen en landen van Jan Steur en de curatoren niet willen betalen
Mandement om rekening, bewijs en reliquaCarel Gijsberty, rentmeester van de vrouwe douarière van Brederode en Vianen, en gewezen compagnon in een zeperij met tegenpartijWillem Muylman, koopman te AmsterdamAchterstallig bedrag in obligaties en andere schulden dat om inventarisatie en sanering vraagt
Mandement om betalingJan Roelantsz Lathouwer, te Oud-BeijerlandBastiaen Joosten Maet, te Oud-Beijerland, met een assignatie op Maerten DoeneAchterstallig bedrag innen bij Maerten Doene
Mandement om betalingDe baljuw en kerkmeester van de heerlijkheid NaaldwijkPieter Adriaensz Coningh, wonend te NaaldwijkAchterstallig bedrag plus interest op een obligatie
Mandementt om betalingDirck Davidtse van Bourgondien, timmerman te KwintsheulPieter Willemsz Valck, wonend in het ambacht van WateringenAchterstallig bedrag plus interest op grond van een obligatie
Mandement van arrest op persoonGhijsbrecht Cornelisz van den Burg, de weduwnaar van Apollonia Jacobs van Thol, eerder weduwe van Jacob Adriaensz van Stompwijck, voor zichzelf en voor Cornelis Jansz van Wermont, mede voogd over de onmondige kindskinderen van Jacob Adriaensz en Apollonia van Thol, en met last en procuratie van de meerderjarige kinderen en medevoogden van de kinderen en kleinkinderenCornelis Pietersz Nayerboer, de tweede echtgenoot van Grietje Cornelisdr, de weduwe van de overleden Huych Jacobsz van StompwijckAchterstallig bedrag plus interest van tegenpartij blijft maar achterwege zodat de suppliant om aanhouding van diens persoon verzoekt
Mandement om betalingHeyndrick Melchiorsz Branter (ook Banter), notaris met last en procuratie van jvr. Matha Joris van de Reede, de weduwe van Nicolaes van WesterCrijn Leendertsz, woonachtig in de Steekt te Alphen aan de RijnAchterstallig bedrag plus kosten
Mandement van arrest op personen en goederenJohan Numan, administrateur van de boedel van zijn broer van wijlen Thomas NumanBarney Reymes, Engels koopman te DordrechtAchterstallig bedrag te voldoen, aangezien de tegenpartij hier te lande geen goederen bezit
Mandement van arrest op goederen met mandement penaalHenrick Prins, voor zichzelf; Jacob Jacobsz Hennebo en Pieter Wildeman, kooplieden te Leiden als voogden van Hester Prins, de minderjarige dochter van wijlen Hester Le PlaDe curatoren en erfgenamen van de boedel van Adriaen Hennebo (inmiddels overleden) en Jacques Hennebo, vader en zoon, gefailleerde lakendrapiers te LeidenAchterstallig bedrag van de tegenpartij, waardoor beslag op de onverdeelde goederen plus een verbod tot splitsing of verkoop daarvan
Mandement penaalAdriaan van Schuylenburch, solliciteur in Den Haag, met last en procuratie van Matheus van der Houten, wijnkoper te HeusdenJohan Gottskercken, gewezen vaandrig in dienst van het land en tegenwoordig weduwnaar en boedelhouder van Lucretia Laforeest, eerder weduwe van ??? Borstel, wonend te Katwijk aan de RijnAchterstallig bedrag voor geleverde wijn en wijnazijn na verscheidene aanmaningen
Mandement om betalingIsack Cuysten, koopman te AmsterdamNicolaes Kuysten en Mr. Johan Cuysten, zijnde broeders van wie de laatste advocaatAchterstallig bedrag wegens geleverde en niet betaalde partijen
Mandement van arrest op persoonAbraham Dasseredo, te Den HaagSimson Gideon en Abraham Gideon, beiden compagnons en gewoond hebbend in Recife in BraziliëAchterstallig bedrag wegens geleverde goederen: de tegenpartij heeft geen vaste woonplaats in de Nederlanden en staat op het punt met een bevracht schip naar Barbados te vertrekken
Mandement van arrest op goederenLucas de Henne, wijnkoper in Den HaagCornelis KunstAchterstallig bedrag wegens geleverde wijnen, verteerde kosten, geleend geld voor logies en enige schilderijen ondanks verscheidene aanmaningen tot betaling
Mandement van arrest op goederenElisabeth van der Weteringe, de weduwe en boedelhoudster van Pieter Baltusz van Wevelinchoven, bij leven brouwer te GorinchemMr. Dirck van Rosendael als advocaat van de kinderen van wijlen Willem Burchouts, majoor op het fort LoevesteynAchterstallig bedrag wegens levering van bier aan Willem Burchouts en later aan diens zoon, waarvoor nog steeds niet is betaald na diverse aanmaningen en beloften
Mandement om betalingDe kinderen en erfgenamen van joffrouw Janneken Jacobs van Roeyen, de weduwe van Hendrick Maertensz de Boeffkens, bij leven oud-raad van DordrechtDe schout, het gerecht en de waarsluiden van AlblasserdamAchterstallig geld wegens de levering van zeilen en dergelijke door suppliants moeder aan de Vinkenpolder en de Blockaert
Mandament van Arrest en in cas van Salaris met Edikte en AuthorisatieMr. Jan van der Burgh, advocaat voor dit HofJeanne Clementachterstallig salaris en kosten
Mandement van Arrest en Rau Actie, in cas van salarisMr. Petrus Theodorus van Hamel, advokaat, en Gerard van der Ven, procureur voor dit HofAdriaan van Helden, hiervoor Schout en Secretaris van Werkendam en de Werken, thans commis van 's-Lands Magazijn te Breda.achterstallig salaris voor verrichte diensten
Mandement van arrest op goederen met mandement penaalHendrick Hendricksz Schalck en Lambert Laurensz. wonend onder Heukelom, als ooms en voogden van de nagelaten kinderen van Cornelis Hendricx SchalckDe weduwe, meerderjarige kinderen en erfgenamen, en voogden van de minderjarige kinderen van Reynier Marcelisz van Osch, bij leven schout te Heukelom en erfgenaam van de goederen van Cornelis Schalck, alsmede Mathijs Willemsz RoskamAchterstallig schuldbedrag is niet betaald uit de verkoop van goederen: verzoek om rekening, bewijs en reliqua en betaling van schuld
Mandement van arrest op goederenAbraham Ampel te Haarlem, met last en procuratie van Jan Reyertsz (Reyersz), korenkoper te WestzaanDe erfgenamen van Cornelis van Tol, secretaris te Hillegom en gewezen curator van de boedel van Cornelis Jansz, en Matheus Backer, biersteker aldaarAchterstallig tegoed aan de boedel van Cornelis Jansz, gewezen bakker te Hillegom
Mandement van arrest op goederenOotgert Luytsz, Jan Pieters Gijsz, Joachim Pietersz Kat en Claes Cornelisz Melckpot, allen te AmsterdamElbert Dircxsz Raven, tegenwoordig wonend in Frankrijk bij BordeauxAchterstallige aanbetaling van f 4000, voor 6/32 als participant in twee polders in de Medoq (Frankrijk) plus voorschotten door medeparticipanten. Ondanks arrest op zijn persoon naar Frankrijk vertrokken zodat beslag op zijn goederen wordt verlangd.
Mandement om betalingCrijntje Lambrechts, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jacobsz als mede Dirck Lambrechtsz te Rotterdam en Willem de With te TielJan Claesz Schoenhoort, te VlaardingenAchterstallige bedragen en kosten terug te betalen aan de suppliant
Mandement om betaling met interdictie penaalJannetje Gillisdr, te RotterdamCornelis EngelszAchterstallige beloning wegens werk als gouvernante, naaister; tevens ten onrechte uitgescholden terwijl ze haar loon kwam opeisen
vorige
12...39
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in