Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
163 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 163 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Jean Daniël Thuret, wonende te WeespJohannes van Wena, predikant van de Gereformeerde Gemeente te WeespBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-10-1753 door schepenen van Weesp gewezen inzake ongefundeerde dagvaarding09-10-7153
Westrik en Pool, kooplieden te AmsterdamMeesters: Gijsbertus Assenberg; Pieter Lespinasse; Lambertus Hendrik Lankhorst, directeuren van de Amsterdamse Brand SocieteitDe tegenpartij heeft bepaalde obligatie in dato 13 januari 1809, welke zij publiek of uit de hand willen verkopen en autoriseeren met de interesten en kosten, De supplianten verzetten zich tegen voorschreven verzoek in hoger beroep27-02-1811
N.M.Goetzee, wonende te AbkoudeChristiaan Eeg, als kapitein van het schip De Jacob en Albertus, bodem te SurinameBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 8-02-1810 inzake betaling van een som van 12.000 guldens met de interest - restitutie van gedeponeerde som. Onenigheid over drie wisselbrieven betreft deze som02-03-1810
Pieter Keijzer (Keyzer), turfschipper, wonende in Den Haag; Hubertus Stryp, koopman in turf, wonende in Den HaagAnthonij Nicolas de Charvillac, gepensioneerde lieutenant, collonel in franse dienst, wonende in Den HaagKontract tussen de partijen over leverentie van brandstoffen met 5 precent van hele leverentie, een som van 27 guldens en 4 stuivers, bezwaar tegen het vonnis van schepenen in dato 6 september 180924-10-1809
Jan Arendsz Rietdijk, landman, wonende onder de dorpen van Oostvoorne, departement Maasland, schuldig aan Klaas Langendoen Leendertsz een som van 2.200 guldens - restant kooppeningen van één huis, erf, schuur, berg, wagenhuis en keet, staande en gelegen onder de ambacht van Oostvoorne op de Hevering met omtrent 5 à 6 gemeten heveringsgrondJacob Roest, wonende onder Rokkanje en Leendert J. Rietdijk, wonende onder Klein - OosterlandBezwaar tegen het vonnis van de schepenen inzake een kustingbrief door Klaas Langendoen Leendertsz verkocht aan Jacob Roest02-10-1809
Jan Hendrik Mosch, makelaar te Amsterdam, benevens de makelaars: Hendrik Fopser en Bernardus Jacobus Ramers in de Nes in de Brakke grond te Amsterdam. Een publieke veiling hadde gehouden van een partij vers beschadigde bladen tabak. Alles werdt verkocht "voet stoots zo goed en kwaad"Door makelaar Leuning gekocht zijn de kavelingen nr.2 en nr.13 voor zijn meester Pieter Kooman, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake gekochte tabak en betalen een som van 358 guldens 1stuiver en 8 penningen met interesten - aan de suppliant05-09-1809
Cornelis Lever en Johannes de Bruine, kooplieden te AmsterdamJan Jacob FaaschBezwaar tegen vonnis d.d 21 januari 1791 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake moeilijkheden bij aflossing van 25 oblgaties08-02-1791
Pieter Bernard, wonende te AmsterdamAlbert CarelitsBezwaar tegen het vonnis d.dd. 2 april 1790 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over overpad, dit door het plaatsen van een deur, die de doorgang voor de suooliant belemmert29-04-1790
Hermanus Faber , gewoond hebbende te Zierikzee, thans gegijzeld, eerst in het Heerlogement en later op s'Gravenstein te ZierikzeeMr. Gilles van IJsselsteijn RO, baljuw te ZierikzeeBezwaar tegen hhet vonnis d.d. 16-maart 1788, door schepenen van Zierikzee gewezen inzake verbanning voor de tijd van 21 jaar uit de provicie Zeeland22-05-1789
Jacques Daufez, firmanaam Jacques Daufez en Cie, koopman te RotterdamErfganaam en represetanten van Thomas Roche, koopman te Rotterdam, Jurianus van Meekeren, Johannes Nozeman, klerken van de secretarie te Rotterdam als administrateurs in de vacerende boedel van Thomas RocheBezwaar tegen het vonnis d.d. 10 september 1788 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onenigheid bij aflossing van een wisselbrief02-12-1788
Maarten Valk.wonende te West Zaandam waarnemende de houtzagerij en negotie voor Herman Bichop, wonende te RotterdamChristiaan Frederik Schreuder, kastenmaker, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 juli 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling voor geleverde houtwaren05-08-1788
Jacob Omstede, wonende te AmsterdamHendrik Schimmel, wonende in Bovenkerkse PolderBezwaar tegen het vonnis d.d. 13 juni 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van 9000.- gulden minus 500.- gulden, met alle kosten , door wanprstaties van de suppliant bij koop geleverd30-06-1788
Pieter Wllemzn Gomes, wonende op Texel aan het OudeschildHendrik van der Merkt, commissaris en Commies van de recherche op TexelBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 juni 1786 door schepenen van Texel gewezen inzake beschuldiging van injurien30-06-1786
Maarten van den Bosch, koopman in hoornveeJan Gerbers, wonende te BodegravenBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 november 1785 door schepenen van Bodegraven gewezen inzake d.d.03-05-1785 niet betaalde aankoop van 7 ossen terwaarde van tesamen 309;18:8 gulden23-01-1786
Willem Cannenburg Gzn.qq. wonende te ZierikzeeDaniel Velsberg, schipper op het schip genaamd " de Juffrouw Helena"Bezwaar tegen het vonnis 24 oktober 1785 door schepenen van Zierikzee gewezen inzake door malversatie onstaan over de opbrengst van gekochte en verkochte goederen naar Curacau en Martinicque vv.14-11-1785
Salomon en David Levij, kooplieden te AmsterdamClifford en Zonen, Mr Jan van de Poll, Jacques Teijssel, sequesters om de boedel van Clifford en Zonen tot liquiditeit te brengenBezwaar tegen het vonnis d.d. 17 november 1784 gewezen inzake geschil over de afhandeling van wisselbrieven ter waarde van 29750,00 Gulden13-12-1784
Gerrit van der Pot, wonende te Rotterdam, eigenaar van een suikerraffinaderij, gelegen aan "de Boompjes" te RotterdamJan Blok, wonende te Rotterdam, eigenaar van een pakhuis en erf, gelegen aan " de Boompjes" te Rotterdam naast de raffinaderijBezwaar tegen het vonnis d.d.28 oktober 1783 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over het plaatsen van ramen19-11-1783
Dijkgraaf en Heemraden van de BijlmermeerCommissaren van de zandpaden tussen Amsterdam en WeespBezwaar tegen het vonnis d.d. 6 januari 1781 door schepenen van Diemen gewezen inzake onbevoegd kappen en vervoeren van bomen (wilgen)?, staande op grond van supplianten25-01-1781
Raymond en Theodora de Smith, kooplieden te Amsterdam, handelend voor Pieter Heinrich Kriting een Zoon, kooplieden te KoningsbergenThomas Hendrick Weimar, wonende te AmsterdamBezwaar tegen abusief vonnis d.d. 15 december 1780 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake beslag op schepen, door de supplianten d.d.31 oktober 1778 en 6 november 1778, aangevraagd18-01-1781
Hendrik Oudenhof, wonende te Broek in Waterland, als gewezen generaal gemachtigde en daaruit volgende de belangrijkste crediteur van wijlen Albert Swart gewoond hebbend in Buikslotermeer onder de jurisdictie LandsmeerAdrianus Najer, secretaris te Landsmeer, Hermanus Douwes, wonende te Amsterdam, curatoren in de boedel van Albert SwartBezwaartegen het vonnis d.d. 10 februarie 1781 door schepenen van Landsmeer gewezen inzake geschil over beslag op goederen van de quasi geabandoneerde boedel van Albert Swart
Mr. Jacob Valkenaar, advocaat van het HofWeduwe Archibald Hamilton en Meijners, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d 5-04-1780 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een hijpotheekbrief25-04-1780
Martin Outshoorn, bakker te LeiderdorpPieter Lamens, wonende te LeiderdorpBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Leiderdorp gewezen d.d. 20-10-1779 waarbij gijzeling van de tegenpartij in verband met een schuld onterecht werd verklaard28-10-1779
Jacobua Blankenburg, wonende te AmsterdamDirk TaatBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Gorinchem gewezen d.d. 25-0401778 waarin geen rekening is gehouden met de definitief met crediteuren getroffen regeling na faillisement voor de Amsterdamse kamer van desolete boedels04-05-1778
Hendrik Schokker, wonende te EnkhuizenHendrik Jochens Densla, wonende te Enkhuizenbezwaar tegen het vonnis door schepenen van Enkhuizen gewezen d.d. 02 -03-1778 inzake beslag op goederen van de suppliant23-03-1778
Jan Abraham Meeler, wonende te Amsterdam, mede namens, Jan Godfried Meeler, Theodorus de Man, cristina Bick,zijn moeder, weduwe van Jan Hendrik MeelerCatharina Dorothea Bregard,koopman, gebruikmakend van een jaarmarktkraam te Leiden, eigendom van Fredrik RaderBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Leiden gewezen d.d. 10-01-1778 inzake beslag op de kraam van raden en de goedeen van de tegenpartij om een schuld van Raden te verhalen06-02-1778
Mr. Daniel van Alphen, wonende te LeidenWillem van Hemert, Pieter Frena, executeurs testementair van het testament van Abigael Boddings, gewoond hebbend in AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 27-03-1777 inzake de verkoop van aandelen in de Engelse Oost-Indische Compagnie16-09-1777
Hermanus van Seppenwolde, koopman te AmsterdamEngelina Johanna van Olen, weduwe van Hendrik Kuhn. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 15-09-1775 gewezen waarbij suppliant werd veroordeeld tot betaling van 5211,- gulden met rente en kosten, uithoofde van een obligatie22-09-1775
Hermanus Borking, gewezen koffieschenker in het hoogduitse koffiehuis achter de beurs te AmsterdamMr. Willem Gerrit Dedik Salomonszn, hoofdofficier te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 3-05-1774 door schepenen van Amsterdam gewezen i.v.m. voorgaand vonnis d.d. 6-04-1773 in cas van rau actie02-06-1774
Marcelis van Drunen, wonende te Wijk bij Veen, nabij Heusden, weduwnaar van Catharina van der GaeghDirk van der Schijff,koopman te Rotterdam, enige erfgenaam van Catharina van der GaeghBezwaar tegen hhet vonnis d.d. 30-04-1774 door schepenen van Rotterdam gewezen, inzake geschil over de verdeling, na schifting, scheiding en deling, van de nalatenschap24-05-1774
Gerardus van den Bergh de Jonge, wonende aan de Leidsandam onder Veur, handelend voor zijn vader Gerardus van den Bergh den Ouden ook aldaar wonendeMartinus Boers, wonende te s' Gravenhage gehuwd met Maria van den BerghBezwaar tegen het vonnis d..d. 3 december 1772 door schepenen van Veur gewezen inzake geschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Elisabeth van den Bergh18-05-1773
Antonij de Laurette, koopman, wonende te RotterdamBarend Dirk Middendorp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 november 1772 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onbetaalde geleverde goederen aan Wlliam Koks, zwager van Middendorp, tot een bedrag van 3632 : 14 : 8 gulden24-03-1773
Johannis Halfman, boekverkoper, wonende te AlkmaarMr. Pieter Binkhorst, hoofdofficieer te AlkmaarBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-05-1772 door schepenen van Alkmaar gewezen inzake betaling van proceskosten01-07-1772
Ceasar Sardi en Cie, kooplieden, wonende te AmsterdamPieter Arnoldus van Bloemen, Dirk van Schorenberg, beiden wonende te Amsterdam, executeurs-testementair over de boedel van Arnoldus van BloemenBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-09-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over obligaties berust hebbend onder Arnoldus van Bloemen, suppliants boekhouder en bediende11-10-1771
Cornelis Cornelisz Honing(h), wonende te ZaandijkCornelis Haan, gehuwd met Maartje Claasz Muusse, wonende te BreukelenBezwaar tegn vonnis d.d. 22-08-1771 door schepenen van Westzaan gewezen inzake gehouden pleidooi zonder verdediging i.v.m. absentie door ziekte van suppliantr advocaat08-09-1771
Anthonie van den Andel, schipper varende vanuit en wonende te Groot WaspikLeendert Spruijt, wonende te DordrechtBezwaar tegen de uitspraak d.d. 02-07-1771 door de kamer juridicieel te Dordrecht uitgesproken inzake onrechtmatig beslag op suppliants schip , liggend aan de Rietdijkse Haven te Dordrecht22-07-1771
Herman van der Poll, wonende te AmsterdamArend Staphorst, Jean Veel en Zoon, Dibbetz en Schorer, Cornelis Jacob van der Hijn, Valkenier en Cie, Daniël des Ruelles, Ambrosius Telleken, Scheideruit de Vos van Nieuwvliet, Jacob Linden, Ambrosius Pool, Juriaan Bartelse, Johannes en Dirk Huden, Paulus van Driest, Jan, Dirk en Willem van Vollehoven, allen assuradeurs te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 07-06-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over schade aan vervoerde balen of vaten koffie25-06-1771
Anna Manckor, wonende te SchoonhovenGerrit Hazonder, wijnkoper, wonende te SchoonhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-05-1771 door schepenen van Schoonhoven gewezen inzake gescil over kosten voor defloratie, kraam en alimentatie voor een op 18 05-1770 geboren zoon19-06-1771
Abraham Levie, koopman te AmsterdamJoseph Hertog Jacobs, wonende te Amsterdam, Mr. Gijsbertus Stapel, curatoren over de persoon en goederen van Meijer Mozes IsaacqBezwaar tegen het vonnis d.d. 3-05-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van 22002: 15:- gulden ter voldoening van geleverde juwelen en kleinodien19-06-1770
Barend Vork, wonende te AmsterdamWillem Ebbenhorst, makelaar te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-05-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake conflict bij verkoopvan een huis aan de Botermarkt door suppliant bewoond05-06-1770
Pierre Babet, koopman te AmsterdamHorneca H0qquer en Cie, bankiers te Amsterdam, gemachtigden van de erven Joan la Tour, gewoond hebbend en overleden op CuracaoBezwaar tegen het vonnis d.d. 17-01-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de bedragen ad: 45.982 : 18:- gulden en 12.432: 11:- gulden quasi behorende tot de boedel van Joan la Tour, aan de bankiers te voldoen27-01-1770
Anthonij Feijt, gevangene in het tuchthuis te 's GravenhageFrederik Hendrik van Wassenaar, baljuw te 'sGravehage R.O.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 20-11-1769 dooe schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake criminele executie13-12-1769
Pieter Waterland de Jonge, koperslager en gevangen in het raadhuis te SchoonhovenJan Braet, baljuw te SchoonhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 2-11-1769 door schepenen van Schoonhoven gewezen inzake gijzeling, verwonding en verbanning uit Schoonhoven, na schermutselingen op de openbare weg15-11-1769
Willemina Keetel, gehuwd met Anthonij van Abcouw, wedunaar van Hester van Langeren. wonende te AmsterdamAnthonij van AbcouwBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 27-04-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de financiële afwikkeling in een echtscheiding05-06-1769
Willem de Raauw, wonende te St. MaartensdijkKlara van leeuwen, gesepareerde echtgenote van de suppliant, wonende te DordrechtBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-07-1768 door schepenen van St. Maartensdijk gewezen inzake, door armoedige omstandigheden, achterstallige betaling van alimentatie15-12-1768
Thomas Wiltson, Josua Warne, beiden wonende te Londen gecommitteerden in de boedel van Joseph Büll, gewoond hebbend te LondenJosph büllBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-12-1768 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nihil verklaring van arrest op de goederen van Büll, i.v.m. een schuld van ruim 2600 pond sterling12-12-1768
Hendrik Vrijling, wonende te HaarleCatharina Bouwmans, gesepareerde echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-05-1768 door schepenen van Haarlem gewezen inzake geschil over naleving van akte van scheiding d.d. 12-03-1767, opgesteld13-06-1768
Geertruijd van der Straten, weduwe van Johannis Gakees, wonende te St. MaartensdijkIsak Gakees, broer van suppliantes overleden manBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-09-1765 door schepenen van St. Maartensdijk gewezen inzake geschil over arrest i.v.m. vermeende schulden02-10-1765
Rinse Lieve Brouwer, wonende te Amsterdam, boekhouder en medereder van het schip genaamd "Aukje"Willem Blom, Cornelis zeeman, Daniël Steven Schorer, Alexander Honing,x30-09-1765
Hendrik Evert Lubking, wonende te AmsterdamMaria Wibbert, weduwe van Jan Bekker, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-10-1764 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een vordering die suppliant van Jan Bekker te pretenderen heeft18-11-1764
Pieter Moerkerke, graankoopman, wonende te ZwammerdamNicolaas Teijssen, stadhouder van Voshol, tevens schout en secretaris van Zwammerdam en wonende aldaarBezwaar tegen het vonnis d.d.22-05-1764 door schepenen van Zwammerdam gewezen inzake geschil over rekeningen van geleverd graan en bonen10-07-1764
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in