Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
152 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 152 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van rau actie.Helena Laers, weduwe van wijlen Everhardus van Tongerloo, wonende te Amsterdam. Hij heeft een dochter Elisabeth van Tongerloo, die getrouwd is met Jurriaan Willink, en een dochter Anna van Tongerloo, die op trouwen staat met ene Isaacq Snep.Eppenhof; Jurriaan Willinck (Wellinck), en Hermanus van Loghem in compagnie.Tegenpartij heeft geleend van suppliant en moet terugbetalen een bedrag van 4660 gulden, met rente van 4% en de kosten hiervan betalen.
Mandement in cas d' appèl met de clausule van inhibitie.Jan Willem Claus, wonende te Hoorn.Meester Peteus Breune (Brune) Verschuijr.Het vonnis van de Schepenen te Hoorn van 6 december 1720.
Mandement in cas d'appèl.Hendrik Vermeulen, koopman in wijnen en brandewijnen in Den Haag.Cornelis van Bohemen, koopman in gedistilleerde wateren.Suppliant heeft proces gevoerd voor het Gerecht van Den Haag als eiser in rau actie tegen tegenpartij. De uitslag op 8 december 1720 is onverwacht geweest, want de tegenpartij heeft onder ede verklaard dat hij alles heeft betaald over de koop van sterke drank, maar de suppliant zegt dat hij nog geld van hem krijgt.
Mandement van rau actie.Meester Maarten Wevering, Heer van Holy, en Meester Cornelis Wevering, advocaat voor het Hof van Holland, voor henzelf en als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Meester Adriaen Wevering, en Johan Adriaen Thierens, getrouwd met Sophia Wevering, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Meester Anthony Wevering, Heer van Holy, in zijn leven Raad en Burgemeester van Delft.Dirk Rokusz. Langerak (Languerack) en zijn vrouw Trijntie Claasz. Sonnevelt.Achterstallige huur van 2 jaar à 700 gulden per jaar te betalen door tegenpartij aan suppliant en de kosten betalen.
Mandement van debitis.Aagje Floris, weduwe van Pieter Jansz. Boerties; Willem Heemskerck en Cornelis Breghman, allen te Schagen en samen testamentaire voogden over de kinderen van Pieter Boerties, die voor de ene helft geinstitueerde erfgenaam was van Jacob Adriaanse Brouwer, en Roeloff Claase Hogeboom, als erfgenaam voor de wederhelft van Jacob Adriaanse Brouwer.De debiteuren van wijlen Jacob Adriaanse Brouwer, in zijn leven negotie in hout gedaan.Tegenpartij heeft nagelaten diverse debiteuren te betalen.
Mandement van appèl met de clausule van inhibitie.Paulus van der Lee, in naam van zijn vrouw Margareta de Ram, wonende aan het Amsterdamse tolhek, als arrestant en eiser.Maria Hartsuijker, weduwe, en zeggende te zijn geinstitueerde erfgename van Hironimus de Ram, als gedaagde.Suppliant is gerechtelijk verklaard tot de helft van de nalatenschap van Hendrik de Ram, maar deze helft is toebedeeld aan Hironimus de Ram. Suppliant vraagt mandement in cas d'appèl, want bij het vonnis van de Schepenen van Amsterdam van 27 november 1720 hebben de Schepenen hem de erfenis ontzegd (ex fideicommisso).
Mandement van arrest en rau actie.Louis Chatelain, koopman in Den Haag, als procuratiehouder van Isaacq (Isacq) Le Boullenger, koopman te Amsterdam.David Sprunglin van het Canton van Bern, thans te Amsterdam.Tegenpartij is verschuldigd aan Isaacq (Isacq) Le Boullenger vele duizenden. Toen hij in Amsterdam was heeft hij beloofd dat hij niet zou vertrekken voordat hij de rekening had betaald, en suppliant vermoed dat tegenpartij zich aan de betaling zal onttrekken.
Mandement in cas d'appèl met de clausule van inhibitie.Reijnier Bitter, wonende te Amsterdam.Pieter Bombaart.Schepenen extraordinaris van Amsterdam hebben tegenpartij veroordeeld bij het vonnis van 17 mei 1720 tot het tekenen van een huurcedulle. Het vonnis is goedgekeurd doordat er minder Schepenen op de zitting waren. Suppliant voelt zich bezwaard door dit vonnis en tekent appèl aan.
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Philippe Francois d'Halluin, wonende te Brussel.Guillaume Hiacinte, Prins van Nassau, Siegen etc.Tegenpartij moet aan suppliant betalen een bedrag van 15.697 gulden wegens het gebruik van kost en inwoning toen hij logeerde bij suppliant. Tegenpartij kan dit wel betalen omdat hij een alimentatie jaarlijks heeft ontvangen uit de nalatenschap van Zijne Koninklijke Majesteit Willem de Derde van Groot Britannië.
mandement poenaalIda Catharina van der Meijen, weduwe van wijlen Joshua van Belle, vrouwe van Noord Waddinxveen, sleeswijk etc.Willem Huijberts Rietvelt, in zijn leven landman, als gebruiker gwoond hebbende op suppliants woning en landen te Sleeswijk, genaamd Ottervanger.Suppliant verzoekt om mandement waarbij tegenpartij en Schepenen die bij de inventaris hebben geholpen, alsmede de deurwaarder, op zekere grote boete jegens de Hoge Overigheid te verbeuren, te getransporteerde goederen te inventariseren en te stellen ter dispositie van suppliante.
Mandement om actie te institueren.Meester Nicolaas Plemper, advocaat voor het Hof van Holland, weduwnaar van wijlen Margareta Snakenburg. Hij is haar erfgenaam.Pieter Snakenburg, medicine doctor wonende te Leiden, vader van wijlen Margareta Snakenburg voornoemd.Tegenpartij maakt aanspraak op de erfenis van zijn dochter Margareta. Hij moet zijn actie binnen zes weken aanhangig maken op straffe van een eeuwig zwijgen, en de kosten hierom gedaan betalen.
Mandement van rau actie.Edzard Jacob Clans, gedeputeerde ter vergadering van de Hoogmogende Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden wegens de provincie van Stad en Lande.Pieter van Leijden, Heer van Vlaerding.De tegenpartij weigert de twee aandelen in de West-Indische Compagnie af te nemen en te betalen uiterlijk op dinsdag 5 november 1720. De suppliant vraagt mandement om het alsnog af te nemen en 8400 gulden te betalen plus de kosten hierom gedaan.
Mandement van arrestAdriaan Bogaard, penningmeester van de Oost Ambachten van Delfland en Corvina Maria Vallensis, weduwe van wijlen Gerard van Borselen, beide wonende te Delft.Dina Arends van der Burg, weduwe van Jan Jacobse Solleveld, wonende onder de ambacht van Wateringen aan Kwintsheul.Huurachterstand van zeven jaar door tegenpartij aan suppliant van de huur van een woning met schuur, hooiberg en boomgaard met een stuk land van 45 morgen en 2 hond, gelegen onder Wateringen, Naaldwijk en Monster-ambacht bij Kwintsheul voor zeven jaren voor duizend gulden per jaar. Suppliant vraagt het in beslag nemen van de goederen van tegenpartij.
Mandement om getuigenisse der waarheid te geven.Joan Exmen, koopman te Amsterdam, als erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen zijn oom Gio Exmen.Jan Vincent, cum suis.Suppliant is genoodzaakt proces te sustineren als impretant van relief tegen tegenpartij. Daarvoor heeft hij nodig getuigenisse der waarheid van Gerrids Franks, boekhouder te Amsterdam.
Mandement van spolie.Maria Vivien, weduwe van wijlen Christiaan Swaans, in zijn leven Baljuw en Dijkgraaf der Heerlijkheden van de Hoge en Lage Zwaluwe.Daniel van Bodegem, stadhouder.Tegenpartij mag niets ondernemen ten aanzien van het land van suppliant, gelegen in de Meeuwpolder zonder diens toestemming. Tevens moet hij de kosten hierom gedaan betalen.
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Barholomeus Lodewijk, wonende te Rijswijk, getrouwd in gemeenschap van goederen met Christina Elisabeth Sels, die weduwe is geweest van wijlen Govert van Wijngaerde.Willem Hendrik Sels en zijn vrouw Josina van der Voort, wonende te 's-Hertogenbosch.Het in arrest nemen van de goederen van tegenpartij, die zich bevinden onder de jurisdictie van dit Hof in Rotterdam, zolang zij nog niet betaald hebben aan suppliant een bedrag van respectievelijk 1000 en 3000 gulden vanwege twee obligatiën van dato 30 september 1710 en 20 oktober 1710 met rente en interest.
Mandement van rau actie.Cyprianus Hogeboom, als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Alida Hogeboom, door hem verwekt bij Susanna Maas, zijn overleden vrouw. Hij is door het Gerecht van Amsterveen aangesteld als gesurrogeerde voogd over zijn dochter in plaats van Claas van Ommeren zaliger.Wijlen Frans van Ommeren, getrouwd met Niesje Maas, de zuster van Susanna Maas en van Hendrik Maas zaliger.Er bestaat een fideicommissaire erfenis van Hendrik Maas (testament van 31 oktober 1709). Tegenpartij beweert dat er geen fideicommissaire goederen zijn. Suppliant vraagt aan tegenpartij alimentatie voor suppliants dochter Alida Hogeboom. Tegenpartij geeft voor haar niet te kennen.
Mandement van rau actie.Christiaan van der Tacq, getrouwd met Margaretha van Oosten, en Andries Voorstad, getrouwd met Neeltje van Oosten.Hendrik Janse van Alenburg, bouwman, wonende onder 'sGravensande.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 465 gulden wegens achterstallige huurpenningen van een stuk land in 's-Gravensande over de jaren 1717-1718 en 1719, met de rente van 4% en de kosten hierom gedaan. Tevens moet tegenpartij voor eind 1720 het gehuurde land aan suppliant behoorlijk opleveren.
Mandement poenaal en om actie te institueren.Willem van der Burgh, Meester harnasmaker en burger in Den Haag.Willem de Haan met zijn vrouw en Moeder Blankevoort.Wijlen Jacobus van der Burgh, broer van suppliant, zou een onwettig kind hebben verwekt. Suppliant wil niet dat tegenpartij met het kind bij hem thuis komt. Tevens moet tegenpartij binnen de tijd van 6 weken actie institueren op straffe van een geldboete en ze moeten de kosten van het proces betalen.
Mandement van rau actie.Jaques Francois Degumons, Heer van Corselles, etc., Colonel van een Regiment Zwitsers in dienst van deze staat.David Fouchiers, wonende te Amsterdam en de solliciteurs Heeneman en De Vriend, wonende in Den Haag.Het betalen van een bedrag van 1000 gulden wegens een geretourneerde en niet betaalde wisselbrief door tegenpartij aan suppliant.Tevens moeten ze de kosten vergoeden.
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Aarnout van den Bergh, koopman te Rottedam.Eugene Joseph van Bors, postmeester te Pempelfort bij Keulen.Het kwijtraken van een postzending met een zakje met 500 gouden dukaten bestemd voor Frederico Broegh te Livorno. Te betalen het kwijtgeraakte bedrag plus de rente en de kosten hierom gedaan en om de schade te verhalen op de gelden, die tegenpartij in Amsterdam had.
Mandement in cas d'appèl met de clausule van relief.Constantia Dillenburgh, huisvrouw van Matthijs van Solingen, wonende te Utrecht, als procuratiehouder van haar man.Wijlen Johannes Dillenburgh, broer van suppliant voornoemd.Tegenpartij heeft zijn erfenis aan Trijntje Bisschop, die een oneerlijk mens is, nagelaten in plaats van aan suppliant, zijn enige zus. Suppliant is voor het Gerecht van Amsterdam op 11 september 1720 afgewezen. Nu gaat ze ertegen in beroep.
Mandement poenaalDe respectieve Gecommitteerden van de Kerkenraden van de Remonstrantse Kerken van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden als gemachtigden van de Societeit der gezamenlijke Remonstrantse kerken.Samuel Stollingerus van Lansbergen, gewezen Remonstrants Predikant te Moordrecht en de pretenze Moordrechtse Kerkenraad.Het niet mogen verkopen van effecten en gelden van de Remonstrantse Gemeente te Moordrecht door tegenpartij.
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Meester Nicolaas Mulder, advocaat en solliciteur militair, wonende in Den Haag.Amilia van Motzvelt, Vrouwe van Segwaart.Tegenpartij is aan suppliant verschuldigd een bedrag van 269 gulden en 8 stuivers. Zo lang zij niet betaalt verzoekt suppliant in arrest te nemen de Heerlijkheid van Zegwaart met de revenuen en pachtpenningen.
Mandement in cas relief d' appèl.Laurens van der Reest, wonende in Sint Maartensdijk in Zeeland.Jan Danckerts Knulst; Mathijs Jansz.Voorkerk; Jan Tijsz. en Jan Gillis.Het vonnis van de gezworens van Sint Maartensdijk van 30 augustus 1720 waarbij suppliant opgedragen wordt aan tegenpartij 53 ponden en 4 schellingen te betalen vanwege niet leveren van het afgesproken contract.
Mandement van rau actie, declaratie van kosten en procureur acceptant te stellen met de clausule van edicte.Anna Sijbilla Wisschel, wonende in Den Haag.De erfgenamen van Fransisiluanis (Fransisilanus) Adolphus van Voorst, in zijn leven Heer van Jaarsveld, vertegenwoordigd door Meester Abraham Vrolijk.Betaling door tegenpartij aan suppliant van de kosten van een proces, plus de kosten hierom gedaan.
Mandament van reformatie.Meester David de Wildt, secretaris van het College ter Admiraliteit te Amsterdam.Johan Elias Huijdekoper, Heer van Maersseveen, en Abraham de Fremerie, door het Gerecht van Amsterdam gequalificeerd om het interest van de onmondige kinderen van wijlen Meester Gerard Hasselaer (Hasselaar) gekomen uit de boedel van Bartholomeus Moor en Maria Nicquet waar te nemen; Clara Bessels en Jacob Bessels, kinderen van Laurens Bessels, en Jan Garnier, zoon van Catharina Beaumont.Het ten onrechte ontzeggen aan suppliant van eis en conclusie, met competentie van kosten, volgens het vonnis van 19 april 1720.
Mandement van rau actie.Adriana Rotteveel, weduwe van Gijsbert Blotelingh, in zijn leven Controleur van de Grafelijkheidswerken.Citters en van Gool.Betaling van een bedrag van 3621 gulden door tegenpartij aan suppliant voor levering van marialen plus rente à 4% en de kosten hiervan.
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Diaconen van de Nederduijts Gereformeerde Kerk in Den Haag.Meester Andries Hofflant, advocaat bij het Hof van Holland.Het in arrest nemen van 2500 gulden en uit te betalen aan de twee kinderen van Susanna Lengton, zuster van wijlen Hendrik Lengton, gewoond hebbende in Londen (uit fidei commis) te weten: Cornelia van Alphen, laatst weduwe Schilbeek te IJsselstein, terwijl die kinderen door suppliant zijn onderhouden.
Mandement van arrest en poenaal.Petrus Martinus des Buissons, Heer van Hautval, en Francois Buisseret, Heer van Nantes, getrouwd met Maria Cornelia des Buissons, wonende te Rijssel.Hendrick Celosse, Schout en Secretaris van Ridderkerk , als Rentmeester van Joannes Philippus Eugenius, Markies van Westerloo, Graaf van Merode etc.In arrest nemen van alle goederen van tegenpartij. Ze hebben een schuld van 30.000 gulden aan supplianten, plus rente 7.000 gulden.
Mandement van rau actie.Hester Sinjor, weduwe en mede-erfgenaam, mitsgaders executrice van het testament van haar overleden man Juda Senjor Henricques uit Den Haag, evenals de meerderjarige kinderen en de executeurs van het testament en voogden over de minderjarige kinderen van de gemelde Juda.De weduwe van wijlen Moijzes Senjor Henricques, in zijn leven koopman te Amsterdam en broer van wijlen Juda Senjor, en zijn erfgenamen en representanten.Tegenpartij moet aan de supplianten terugbetalen 6 obligaties van 8000 gulden uit de erfenis van Juda Senjor Henricques voornoemd.
Mandement van arrest met de clausule van edicte.Jan Werbouts, zoon van Werbout Dirkse, en Leendert Willemsze, zoon van Willem Dirkse, wonende te Reewijk. Werbout Dirkse en Willem Dirkse zijn kinderen van wijlen Dirk Meessen, de grootvader van de supplianten, gewoond hebbende in Raemburgh onder Reewijck. Dirk Meessen had nog een dochter Jannetje Dirkse. Zij had 2 zonen: Jan Dirkse Verlaen en Cornelis Dirkse Verlaen, kapelaan in Honeff boven Keulen, en beiden zonder kinderen overleden.Pastoor Andreas Janson (Jansson), priester te Aarlanderveen, en zijn erfgename Susanna Huijsmans, zijn nicht en huishoudster.Het in arrest nemen van de goederen van wijlen Joannes Verlaen en Cornelis Verlaen, neven van supplianten, en aan hen uit te keren de opbrengst van de goederen en te betalen de kosten hiervan.
Mandement poenaal.Meester Cornelis 's-Gravensande, advocaat bij het Hof van Holland, wonende te Delft.Meester Adriaan Swalmius, de voorzoon van suppliants vrouw, en ook advocaat voor het Hof in Delft en notaris binnen Delft.Tegenpartij mag de actiën van 2800 gulden in de West Indische Compagnie, die suppliant heeft gekocht uit de boedel van wijlen Jacob Goeree Jansz., niet verkopen en de Bewindhebbers van de Compagnie mogen geen nieuwe inschrijvingen doen. Tevens moeten ze betalen schadevergoeding en de kosten hierom gedaan.
Mandement om appointment nisi causam.Marinus Smijtegelt, koopman, wonende te Middelburg.Cornelis de Munnick, wonende te Goes.Meester Johan Westerwijck geeft voor de bailluage waar te nemen der stad Goes. Suppliant heeft de getuigenis nodig van tegenpartij en verzoekt het Hof appointement om getuigenis te geven.
Mandement van appèl met inhibitie en relief.Huijmen Boot, gewezen ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Zevenbergen.Adriaen van Arendonck.Suppliant verzoekt mandement in cas d'appèl met de clausule van inhibitie en relieff tegen de indebite verheffingen en prosecutie van 3 augustus 1720. Hij heeft appèl aangevraagd op 9 augustus 1720.
Mandement van rau actie.Meester Hendrik Veldhuijs, oud-Schepen van Alkmaar.Meester Pieter Veldhuijs, Raad en Vroedschap van Alkmaar en vader van suppliant, weduwnaar van Maria Cruijff.Suppliant verzoekt aan zijn vader veniam agendi en mandement van rau actie waarin zijn vader wordt bevolen aan de suppliant uit te betalen de helft van zijn moederlijk erfgoed à 4% sedert de dag van zijn meerderjarigheid.
Mandement van rau actie.Meester Abraham van Rijckevorsel, advocaat, wonende te Rotterdam. Hij heeft een huis en erf gekocht van Jacobus de Back.Cornelis Hogeveen. Hij heeft een huis en erf gekocht van Evert Jansz. Waterhont.Tegenpartij moet de loden buis als afwatering in de waterloop van het huis en erf van Jacobus de Back onderhouden op eigen kosten. Dit is vastgelegd in een contract van 1 augustus 1630 tussen Jacobus de Back en Evert Jansz. Waterhont. Tegenpartij is in gebreke gebleven.
Mandement van rau actie.Paulus van Brakel, procureur voor het Hof van Holland.Dirk Wolters junior, koopman te Rotterdam.Het betalen van een schuld van 200 gulden van tegenpartij aan suppliant met de rente en de kosten hierom gedaan en de redenen van dien te kennen of te ontkennen.
Mandement in cas d'appèl met de clausule van inhibitie.Dirck Hola, medicine doctor te Schoonhoven, getrouwd met Geertruijd van der Laen, als erfgenaam ab intestate van wijlen Cornelis van der Laen.Jan van Loon en Casparus Noppen, procureurs te Haarlem, als executeurs van het testament van de voornoemde Cornelis van der Laan; Johanna Elisabeth van Erp, weduwe van de voornoemde Cornelis van der Laan, als gedaagden tegen Maria Wolffskuijl, weduwe van Phillipus Muijen als eiser ter andere zijde.Suppliant verzoekt mandement in cas d'appèl met inhibitie betreffende het vonnis van 6 augustus 1720 waarin is geprocedeerd voor de Schepenen der stad Haarlem vanwege het arrest op de boedel en goederen van de voornoemde Cornelis van der Laan. Daarin worden de eerste twee gedaagden gesommeerd te betalen een geldbedrag en revenuen van drie huizen in Amsterdam.
Mandament van rau actieMaria Anna Pappers, weduwe van wijlen Johan Augustijn Boutens, wonende te 's- Hertogenbosch en zuster van wijlen Anna Catharina Pappers, in haar leven "klopje"of Geestelijke Dochter te den Bosch. De laatste had met Maria van Meerwijk in compagnie een koopmanschap in kanten, daarna huishoudster van tegenpartij.Ambrosius Augustijn Garcia, van de Dominicaner Orde en als priester bedienende de Roomse Gemeente van Avenhorn in Noord-Holland.Oplichting van Anna Catharina Pappers voornoemd door tegenpartij voor 3000 gulden uit haar Compagnie en onterechte toe-eigening van haar nalatenschap waarvan hij haar slechts 1000 gulden heeft gegeven. Tegenpartij moet overleggen Staat en Inventaris van alle goederen, effecten, actiën en crediten van voornoemde Anna Catharina. Tevens moet hij betalen de kosten hiervan.
Mandament poenaal.Adriaan van Oort, wonende te Almkerk in het Land van Altena.Michiel de Bruijn, Dijkgraaf van de Dussense Dijk en Gijsbert van den Andel,deurwaarder.Suppliant heeft op 29 december 1716 gekocht van Jan van Honswijk een dijkkavel met een huis gelegen in Dussen in het Land van Altena. Tegenpartij gelast suppliant het gekochte te laten registreren op straffe van arrest en publiekelijke verkoping. Suppliant wil dat tegenpartij het arrest intrekt en de kosten betaalt.
Mandament van arrest en om executie te zien decerneren met edicte.Godard Philip, Baron van Lijnden, etc., Brigadier van de Cavallerie ten dienste van deze staat, getrouwd met Anna Cornelia Isabella van Coeverden, namens zijn vrouw.Wijlen Margaretha van de Capelle, in haar leven Vrouwe van Berkoude etc., laatst weduwe van wijlen Eustatius van Bronkhorst, in zijn leven Heer van Assumburg.Verzoek van suppliant aan tegenpartij om in arrest te nemen de landerijen in Ooltgensplaat bij de erfgenamen Gerlach van de Capelle, Frederik van de Capelle en Otto van Coeverden volgens een akte uit 1685 en te betalen de rente en de kosten van proces.
Mandament om actie te institueren.Jacob te Hage en Anna Maria Sonnemans, weduwe van wijlen Dirck ten Hage, in zijn leven Burgemeester van Woudrichem.Aletta Storm, wonende te Woudrichem.Tegenpartij heeft trouwplannen ten laste van suppliant. Zij moet binnen 6 weken actie institueren en de kosten hiervan betalen.
Mandament van appèl met de clausule van inhibitie en edicte.Alida Bernard, weduwe van wijlen Gerrit van Lanschot, wonende te Amsterdam, gescheiden van tafel en bed van wijlen haar man.Wijlen Gerrit van Lanschot.Claim tegen vonnis van 13 juni 1720 van suppliant aan tegenpartij, die zijn zuster Anna Susanna van Lanschot als erfgenaam heeft benoemd en na haar overlijden haar dochter Petronella Steenhuijsen. De claim betreft een bedrag van 1717 gulden en 10 stuivers wegens ingebrachte goederen in haar huwelijk.
Mandament om commissie.Balthasar Jacobsz.Willemina Servaes Vanderloo.Het gaat over het proces dat suppliant tegen de tegenpartij voert.
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Willem Lormier, agent en solliciteur militair in Den Haag.Pieter Sweerius te Breda.Suppliant heeft aan tegenpartij een bedrag van 600 gulden plus rente geleend. Onderpand is een kruishorloge met gouden haak en ketting. Tegenpartij heeft nog niet terugbetaald.
Mandement van appèl met de clausule van inhibitie en relief.Antje Cornelisdochter Elstgeest, weduwe en boedelhoudster van Leendert Jacobszoon van der Voort.Maartje Meesen van Hagen, weduwe en boedelhoudster van Abraham Coopaart (Koopaart) zaliger.Suppliant daagt tegenpartij voor het Gerecht van Sassenheim omtrent 200 gulden met interest afbetaling in 10 stuiver per week.
Mandement poenaal.Jan Evertse en Compagnie, kooplieden te Amsterdam.Barent Kreger, Schout en Schepen van Kalslagen.Laurens van der Bijl en Cornelia Spijker, echtelieden, wonende onder Kalslagen zijn samen veroordeeld tot het betalen van twee twaalfde deel van 2582 gulden en 8 stuivers. Bij ingebreke blijven hebben Schout en Schepenen hun roerend en onroerend goed willen verkopen. De supplianten willen dat verhinderen.
Mandement om actie te institueren.Johannes van Slingeland en Hendrick van Nuijs, wonende te Rotterdam.De weduwe en boedelhoudster van Ary Gardijn, wonende te Leiden.De merkwaardige aanspraken door tegenpartij aan supplianten te voorkomen en het betalen van de kosten van het proces.
Mandament in cas van appèl met de clausule van inhibitie.Marius Smijtegelt, koopman te Middelburg.Keurmeesters François de Keijser en Marinus Zoetebier met bediende Cornelis de Munnick.Veroordeling door meester Johan Westerdijk, Burgemeester en Baljuw van Goes, betreffende de keuring en de vervalsing van mede.
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in